LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE"

Transkript

1 LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE VEDTATT PÅ DISTRIKTSMØTET REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET Kapitel 1 Navn henvisninger A. LOV FOR DISTRIKT 104 H 1 Betegnelse Denne organisasjon skal betegnes som Distrikt 104 H i The International Association of Lions Clubs (herunder referert til som Lions Clubs International). 2 Lovkilde Denne lov er gitt i medhold av Constitution and By-laws Art. VII 10, og av lov for MD 104. Kapitel II Mål 3 Distriktets mål Det å gi distriktet en administrativ oppbygging som kan fremme hensikten med og målet for Lions Clubs International i distriktet. Kapitel III Medlemskap distriktsgrenser 4 Medlemskap Det er Lionsklubbene i distrikt 104 H som er medlemmer i organisasjonen. 5 Distriktsgrenser

2 Distriktet omfatter Oslo og Bærum. Kapitel IV Distriktsorganisasjon 6 Styre og tillitsvalgte Distriktet skal ha et distriktsstyre sammensatt av distriktsguvernøren (DG), forrige års distriktsguvernør (IPDG), visedistriktsguvernør l (VDG l), visedistriktsguvernør 2, (VDG 2), distriktssekretær (DS) og distriktskasserer (DK). Distriktsguvernøren, visedistriktsguvernør l og visedistriktsguvernør 2 velges på det årlige distriktsmøtet. 6.1 Distriktsguvernør: For å bli valgt som Distriktsguvernør, må vedkommende ha: - innbetalt sine økonomiske forpliktelser i sin Lionsklubb - være medlem av en av distriktets Lionsklubber som har ordnet sine økonomiske forpliktelser pr. 31. mars det året valget finner sted - være foreslått av sin egen klubb eller av et flertall av distriktets klubber. - ha vært president i en Lionsklubb i minst ett år, og i tillegg ha vært medlem av styret i en Lionsklubb i minst 2 år - ha vært enten soneleder, distriktssekretær, eller distriktskasserer for et helt Lionsår - være VDG 1 det året valget finner sted. 6.2 Visedistriktsguvernør 1 og 2: For å bli valgt til visedistriktsguvernør 1 eller 2, må vedkommende: - ha innbetalt sine økonomiske forpliktelser til sin Lionsklubb - være medlem av en av distriktets Lionsklubber som har ordnet sine økonomiske forpliktelser pr. 31.mars det året valget finner sted - være foreslått av sin egen klubb eller et flertall av distriktets klubber - ha vært president i en Lionsklubb i minst ett år, og i tillegg ha vært medlem av styret i en Lionsklubb i minst 2 år - ha vært enten soneleder, distriktssekretær eller distriktskasserer for et helt Lionsår. For VDG1 og VDG2 gjelder at ingen av ovennevnte tillitsverv kan innehas samtidig. 6.3 Før distriktsguvernøren tiltrer skal denne utnevne distriktssekretær og distriktskasserer. Funksjonstiden kan være lik funksjonstid for fagsjefer. 6.4 Om distriktsguvernøren i løpet av Lionsåret ikke kan bekle vervet, skal visedistriktsguvernør 1 automatisk overta som guvernør for den gjenstående periode. Dersom dette ikke er praktisk mulig, overtar visedistriktsguvernør 2 for den gjenstående periode. Kan ingen av disse løsningene gjennomføres, skal dette meddeles skriftlig til distriktsstyret. I så fall skal det internasjonale styret oppnevne ny distriktsguvernør i henhold til de internasjonale lover og bestemmelser.

3 6.5 Hvis en tillitsvalgt innenfor distriktsrådet av en eller annen grunn ikke lenger kan bekle det verv vedkommende er gitt, skal distriktsguvernøren utnevne en etterfølger til å inneha vervet for gjenværende del av Lionsåret. 6.6 Alle tillitsverv i distriktsorganisasjonen er ulønnet. 6.7 Soneleder kan velges hvert år på et sonemøte avholdt før distriktsmøtet. Forslagsrett til soneledervervet har DG, VDG1, VDG2, soneleder og klubbene i sonen. Valget skjer skriftlig og ved simpelt flertall der hver klubb har en stemme. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 7 Distriktsstyremøter 7.1 Det skal avholde minst ett ordinært styremøte i kvartalet. 7.2 Distriktsguvernøren fastsetter tid og sted for de ordinære styremøter og leder disse. 7.3 Distriktsguvernøren eller et flertall av styremedlemmene kan forlange innkalling til et distriktsstyremøte. 8 Distriktsråd 8.1 Distriktsguvernøren skal ha et distriktsråd som skal være et rådgivende organ for DG. 8.2 Distriktsrådet ledes av distriktsguvernøren og består av medlemmene i distriktsstyret, sonelederne og fagsjefene. 8.3 Det avholdes minst 2 distriktsrådsmøter i Lionsåret. Første møte i distriktsrådet skal være avholdt innen 15.september. 9 Soner Inndeling: Distriktsguvernøren inndeler distriktet i soner, som hver ikke bør ha flere enn 8 og ikke færre enn 4 klubber. Ved inndeling skal det tas tilbørlig hensyn til den geografiske lokalisering av klubbene. 10 Distriktskomiteer 10.1 Distriktets hedersråd. Distriktets hedersråd som består av tidligere distriktsguvernører. Forrige års distriktsguvernør (IPDG) er leder for hedersrådet. Det vises også til egne vedtekter for hedersrådet Valg og lovkomité for distriktet består av de tre foregående års distriktsguvernører med IPDG som leder Distriktsstyret kan også oppnevne komiteer for spesielle saksområder når det er behov for det. Funksjonstiden for slike komiteer skal være det samme som for det distriktsstyret som oppnevner dem.

4 Kapitel V Kontingenter regnskap budsjett 11 Kontingent For å kunne dekke utgifter til administrasjon av distriktet utenom det som angår det årlige Distriktsmøtet, skal det kreves inn en kontingent av hvert aktivt medlem i den enkelte klubb i distriktet. Bestemmelser om den økonomiske forvaltning skal innarbeides i distriktets arbeidsordning. Distriktskontingenten skal betales forskuddsvis og innkreves av MD 104s sekretariat (Lionskontoret) to ganger i året. Nystiftede og reorganiserte klubber er fritatt for kontingent til distriktet for gjenværende del av det halvår de stiftes/reorganiseres, samt det påfølgende halvår. Distriktsmøtet skal fastsette distriktskontingentens størrelse og dermed budsjettrammen for følgende Lionsår. Budsjett: Budsjettforslag skal utarbeides av distriktsstyret. Disponering av budsjett: Disponeringen av distriktsbudsjettet er distriktsguvernørens ansvar. Distriktskasserer skal føre distriktets regnskap. Begge er ansvarlige for at den økonomiske forvaltningen er i overensstemmelse med gjeldende lov og arbeidsordning og distriktsmøtets vedtak. 12 Dekning av kostnader for DG og DG Elect og deres ledsagere DG Elect og ledsager skal ha dekket reise og opphold til - Riksmøtet og tilhørende electskole - International Convention og tilhørende electskole i den grad disse kostnadene ikke dekkes av andre organer i Lionsbevegelsen. Når det gjelder dekning av utgifter til Convention er det utgiftene til selve grunnarrangementet som skal dekkes. Eventuelle tilleggsarrangementer dekkes av DG privat. DG og ledsager skal ha dekket reise og opphold til: Nordisk samarbeidsrådsmøte Riksmøte, Charterfester, 25- og 50-års jubileumsfester i den grad disse kostnader ikke dekkes av andre organer i Lionsbevegelsen. DG skal i tillegg ha dekket utgifter til guvernørrådsmøter og andre møter som er viktige for driften av distriktet, i den grad disse kostnader ikke dekkes av andre organer i Lionsbevegelsen. Refusjon av ovennevnte kostnader skal skje etter de retningslinjer som guvernørrådet har godkjent i Godtgjørelse for distriktsrådsmedlemmer, og på samme grunnlag som beskrevet i revisjonsreglement for Lions Clubs International. 13 Distriktsguvernørens ansvar for den økonomiske forvaltning: Distriktsguvernøren, distriktsstyret eller distriktsrådet bør ikke pådra seg økonomiske forpliktelser som vil resultere i overskridelse av budsjettet for vedkommende lionsår uten distriktsstyrets forutgående godkjennelse

5 14 Distriktskasserers ansvar: Distriktskassererens disposisjoner skal være begrenset til beløp som er godkjent av distriktsguvernøren. 15 Godkjenning av regnskapet: Distriktets revisor skal sørge for revisjon av regnskaper og konti som distriktskasserer benytter i forbindelse med distriktets administrasjon minst en gang årlig. Revidert regnskap skal foreligge senest 30/9 og sendes til Lions Clubs International sammen med revisors beretning. Det reviderte regnskapet skal forelegges det kommende Distriktsmøtet for godkjennelse. Klubbene skal senest 30/10 få tilsendt regnskap eller regnskapsoversikt med nøkkeltall for fjorårets distriktsregnskap. Kapitel VI Distriktsmøter 16 Tid for Distriktsmøtet: Det skal holdes årlig distriktsmøte ved slutten av distriktsguvernørens arbeidsår, dog senest 30 dager før Riksmøtet. 17 Avvikling av Distriktsmøtet: Distriktsguvernøren er ansvarlig for gjennomføring av Distriktsmøtet, men kan overlate til en eller flere klubber å forestå den praktiske gjennomføringen. 18 Delegater 18.1 Hver klubb som har betalt kontingent pr. 31.mars til distriktet, multippeldistriktet og til Lions Clubs International, har rett til å sende delegater til distriktsmøtet etter samme kvoteordning som til riksmøter. Denne er: Klubber til og med 14 medlemmer har rett til 1 delegat. 15 til og med 24 medlemmer har rett til 2 delegater. 25 til og med 34 medlemmer har rett til 3 delegater. 35 til og med 44 medlemmer har rett til 4 delegater. 45 til og med 54 medlemmer har rett til 5 delegater, osv. Hver klubb har plikt til å sende minst en delegat til distriktsmøtet Tidligere medlemmer i det internasjonale styret og tidligere distriktsguvernører har full delegatstatus utenom sin klubbs kvote på distriktsmøtet. 19 Innkalling behandling av forslag 19.1 Distriktssekretæren skal sende klubbene melding om tid og sted for kommende distriktsmøte senest 15.desember. Distriktssekretæren minner samtidig om frist for innsending av forslag som ønskes behandlet Forslag som ønskes behandlet på Distriktsmøtet, må fremsettes av en klubb, av distriktsstyret eller av en komité nedsatt av distriktsstyret, og postlegges til distriktssekretæren senest 1. februar. Eventuelt sendes forslag som e-postvedlegg Distriktsstyret behandler alle forslag og gir sin innstilling til Distriktsmøtet.

6 19.4 Innkalling til Distriktsmøtet vedlagt dagsorden, beretning, inneværende års regnskapsstatus, fjorårets endelige regnskap og innkomne forslag med distriktsstyrets innstilling, sendes klubbene senest 30 dager før distriktsmøtet. 20 Distriktsmøtets funksjon Distriktsmøtet skal bl.a.: 20.1 Behandle og fatte endelige vedtak i alle saker som gjelder eget distrikt, herunder: - sluttrapport fra forrige års distriktsguvernør - foreløpig rapport fra distriktsguvernøren - revidert regnskap for forrige lionsår - foreløpig regnskapsrapport for inneværende år. - fastsette distriktskontingent for kommende lionsår - velge ny distriktsguvernør - velge nye visedistriktsguvernør 1 og 2 - velge revisor - distriktets langtidsplan - behandle innkomne forslag og rapporter Foreta en grundig og rådgivende behandling av saker som er fremmet til årets riksmøte. 21 Stemmegivning: 21.1 Ved avstemning har hver frammøtt delegat en stemme, så fremt klubben har oppfylt sine forpliktelser, jfr. 18. Det kan ikke stemmes etter fullmakt Valg mellom flere kandidater skal skje skriftlig. Alle andre avstemninger kan, hvis ikke annet forlanges, skje ved stemmetegn. Ved valg nyttes for øvrig samme fremgangsmåte som ved valg på riksmøter. (jfr. Lov for MD ) Kandidater som er på valg under Distriktsmøtet forlater salen under øvrige kandidaters presentasjon. 22 Ansvar for gjennomføring av distriktsmøtets beslutninger 22.1 Det påligger distriktsguvernøren å gjennomføre Distriktsmøtets beslutninger Protokoll fra Distriktsmøtet skal innen 30 dager sendes til Lions Clubs International, sekretariatet for MD 104, klubbene i distriktet og tidligere distriktsguvernører. Kapitel VII Distriktsmøtets finansiering 23 Registreringsavgift

7 Til dekning av utgiftene som Distriktsmøtet medfører, skal det kreves inn registreringsavgift, som klubbene plikter å betale uavhengig av påmeldte delegater. Avgiften kreves inn via medlemsavgiften. Virkning fra og med lionsåret 2011/ Dekning av fondsavsetninger I tillegg til slik registreringsavgift som nevnt i 23, kan utgiftene i forbindelse med Distriktsmøtet dekkes over et fond, som kan opprettes for dette formål. (jfr. D 104 Hs arbeidsordning kapitel IX 4 punkt a og b) Kapitel VIII Endringer ikrafttreden 25 Endringer 25.1 Endringer i loven kan bare skje ved beslutning på distriktsmøtet med minst 2/3 flertall. Forslag til lovendring må være fremsatt i rett tid, og må være ført opp på dagsorden. Forslaget må videre være utsendt til klubbene sammen med innkallingen til distriktsmøtet Ikrafttreden: De vedtatte endringer trer i kraft fra 1. juli samme år, om intet annet er vedtatt.

8 B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 H Kapitel 1 Distriktsråd og distriktsstyremøter a Distriktsrådets medlemmer har møteplikt til distriktsrådets møter. Distriktsstyrets medlemmer har møteplikt til distriktsstyrets møter. b Distriktssekretæren fører referater for møtene i distriktsrådet og distriktsstyret. Distriktsrådet og distriktsstyret kan innkalle Lions som har spesiell tilknytning til saker som behandles (f.eks. komitéledere fra faste og/eller oppnevnte komitéer, president og/eller andre representanter fra arrangørklubben(e) for kommende distriktsmøte o.l.) c Møteplan for distriktets møter skal i størst mulig grad koordineres med MDs møteplan. d Distriktsrådet bør holde seg orientert om saker som tas opp på GRM. Kapitel II DG Elect og dennes plikter a Perioden etter distriktsmøtet og inntil de valgte distriktsguvernører er innsatt i sine funksjoner (skjer på den internasjonale Convention ), bærer disse tittelen DG Elect. b DG Elect har rett og plikt til å delta i den internasjonale Convention og i Distriktsguvernørskolen, som arrangeres i tilknytning til Convention. DG Elect har videre plikt til å delta i den orientering som gis for DG Elect i forbindelse med riksmøtet. c Før DG Elect reiser til den internasjonale Convention, skal det utpekes distriktssekretær og distriktskasserer. d DG Elect utpeker de fagsjefer som det måtte være behov for. e DG Elect inndeler distriktet i soner i henhold til distriktets lov Kapitel IV 9.1, Soneleder blir valgt på sonemøte. f Før avreisen til Convention skal DG Elect avgi rapport til multippeldistriktets sekretær om soneinndelingen, og om hvilke Lions som er utpekt i de ovennevnte tillitsverv. Rapporten gis på skjema som MD 104 har fastsatt for dette.

9 Kapitel III Distriktsguvernørens rettigheter og plikter a Distriktsguvernørens funksjonstid er et år, og regnes fra innsettelsen på den internasjonale Convention og til etterfølger på samme måte innsettes i funksjonen det påfølgende år. b Distriktsguvernøren representerer klubbene i sitt distrikt overfor Multippeldistriktet, i det nordiske og i det europeiske samarbeid og overfor Lions Clubs International. På den annen side representerer DG den internasjonale president og Lions Clubs International overfor klubbene. DG er medlem av guvernørrådet (GR) og eventuelt andre komitéer GR velger DG til. c Distriktsguvernøren orienterer om saker av interesse fra Guvernørrådsmøter. Kapitel IV Visedistriktsguvernørenes rettigheter og plikter. a Visedistriktsguvernørene deltar i distriktsledelsen som medlemmer av distriktsstyret. De skal gjøre seg kjent med distriktsguvernørens arbeidsoppgaver og forberede sitt år som kommende distriktsguvernører. VDG 1 og 2 skal utføre de oppdrag som blir pålagt dem av distriktsguvernøren og det internasjonale styret. b Hvis distriktsguvernøren skulle avgå ved døden i løpet av sin funksjonstid, eller på grunn av sykdom eller av andre årsaker blir avskåret fra å utøve sin funksjon, skal guvernørrådet etter forslag fra distriktets hedersråd overføre distriktsguvernørens funksjon til visedistriktsguvernør 1, eventuelt til visedistriktsguvernør 2. Lions Clubs Internationals godkjenning må innhentes før overføringen er gyldig. c Hvis visedistriktsguvernørene opptrer i distriktsguvernørens sted, dekkes omkostningene av Lions Clubs International etter de samme regler som gjelder for distriktsguvernøren. Kapitel V Internasjonalt samarbeid og ungdomsutveksling IR arbeidet for MD 104 ledes av MD IRC. Ungdomsutveksling og ungdomsarbeidet ledes av MD YC. Begge er valgt av riksmøtet og er direkte ansvarlige overfor dette. Begge skal ha et nært samarbeid med distriktsguvernøren. Distriktsguvernøren utpeker en eller to spesielle fagsjefer for disse arbeidsoppgavene. Om det opprettes en fagsjef IRC/YC, så skal denne ha ansvar for begge arbeidsområder. Oppnevnes to fagsjefer, så skal en av dem ha ansvar for det internasjonale samarbeid (IRC), og den andre skal ha

10 ansvar for ungdomsutveksling og ungdomsarbeide (YC). Den eller de som oppnevnes skal være distriktsguvernørens og MD IRCs og MD YCs kontakt(er) overfor klubbene. Kapitel VI Presse og informasjon Distriktsguvernøren utpeker en spesiell fagsjef (PRC) til å ta seg av PR og informasjonsarbeid i distriktet. PRC er distriktsguvernørens PR ansvarlige kontaktledd utad og overfor klubbene i distriktet. Kapitel VII Spesielle prosjektledere fagsjefer a Distriktsguvernøren har anledning til å utpeke fagsjefer for andre spesielle prosjekter. Disse er distriktsguvernørens kontakter overfor klubbene i distriktet. b Ved utpeking av andre spesielle fagsjefer bør distriktsguvernøren, så langt denne finner det mulig og hensiktsmessig, ta økonomiske hensyn. c Distriktsguvernøren utpeker et lionsmedlem til å ta hånd om og sikre trygg oppbevaring av distriktets møteprotokoller (arkivar). d Hedersrådets lovkomité har ansvar for oppdatering av Distrikt 104Hs lov og arbeidsordning. Kapitel VIII Stifting av nye klubber Distriktsguvernøren er ansvarlig for stifting av nye klubber i samarbeid med distriktets koordinator for GMT.. Stifting av nye klubber skal skje etter direktiver og retningslinjer utarbeidet for Lions Clubs International. Kapitel IX Tillitsvalgtes godtgjørelse - bestemmelser om den økonomiske forvaltning. 1. Bestemmelser om den økonomiske forvaltning 1a I henhold til Distrikt 104 Hs lov, kapitel V, skal det innkreves en årlig kontingent av hvert aktivt medlem i Distrikt 104 H. 1b

11 Distriktskassereren skal føre distriktets regnskap. Denne er ansvarlig for at kontingenten mottas i overensstemmelse med gitte bestemmelser. Kasserer skal plassere pengene i bank på den for distriktets mest lønnsomme måte. 1c Etter anmodning fra distriktsguvernøren foretar distriktskassereren nødvendige utbetalinger. Alle utbetalinger skal dokumenteres med bilag. Distriktskassererens disposisjonsrett og garantiordning (forsikring) skal være begrenset oppad til det beløp distriktsguvernøren fastsetter. Omkostningene for garantiordninger skal betraktes som administrativ utgift og belastes distriktets regnskap. 1d Distriktsguvernøren, distriktsstyret eller distriktsrådet bør ikke fatte vedtak om økonomiske forpliktelser som ikke er godkjent i det vedtatte budsjett. Overskridelser av budsjettets totale ramme bør ikke forekomme. Det er en forutsetning at budsjettoverskridelsen (alternativt: anskaffelsen) finansieres ved bruk av likvide midler og ikke vil kreve låneopptak. 1e Distriktets regnskapsår er fra 1/7 til 30/6. Distriktsstyret skal legge fram foreløpig regnskapsrapport (status) for inneværende år for distriktsmøtet. Neste års distriktsstyre fremlegger for neste års distriktsmøte det endelige reviderte regnskap til godkjenning. 1f Midler som samles inn i aktivitetssammenheng på distriktsplan skal det avlegges revidert regnskap for på Distriktsmøtet. Slike aktiviteter skal på forhånd godkjennes av distriktsguvernøren. Opprettelse av konti og deres formål skal meddeles multippeldistriktets sekretariat. Overskudd av distriktsaktiviteter tilføres distriktets aktivitetskasse, og eventuelt underskudd ved distriktsaktiviteter dekkes av distriktets aktivitetskasse. Midler som er innbetalt til øremerkede formål, som det ikke er aktuelt å realisere, skal tilbakebetales til klubbene. Avsluttede prosjekters ubenyttede midler tilfaller distriktets aktivitetskasse. Alternativt kan DM godkjenne at pengene omdisponeres til et annet prosjekt. Distriktsstyret kan bestemme og sette bort distriktsaktiviteter til en eller flere klubber, og at deler av overskuddet, maks 50 %, tilfaller arrangørene. 2. Tillitsvalgtes godtgjørelse Distriktsmøtet skal vedta at distriktets tillitsvalgte kan gis godtgjørelse for reiser og representasjon ved deltaking i møter, jubileer o.l. som ikke dekkes av Lions Clubs Internasjonals hovedkontor eller av Multippeldistriktet. Som regulativ gjelder den ordning som er fastsatt for MD 104s tillitsvalgte. 3. Spesielle utgifter Det skal avsettes en rådighetssum på distriktets budsjett hvert år. Denne rådighetssum skal kunne disponeres av distriktsguvernøren til dekning av utgifter til f. eks: - jubileumsgaver

12 - trykking av viktig informasjon - ordinære utgifter innen fagsjefenes områder - ekstraordinære utgifter av samme art Også slike utgifter skal dokumenteres og regnskapsføres i distriktets regnskap. 4. Fondsavsetninger 4a Distriktsmøtet kan gjennom budsjettvedtak foreta avsetninger til fonds til f.eks.: - anskaffelse av distriktsflagg og distriktsbanner - fond til dekning av utgifter i forbindelse med Distriktsmøtet - tilskudd til ungdomsleire i distriktet - tilskudd til IR-tiltak som distriktets klubber er engasjerte i - tilskudd til spesielle tiltak innen distriktet etter forslag fra en eller flere klubber - tilskudd til kurser for distriktets tillitsvalgte 4b Eventuelle fondsmidler skal kunne disponeres av distriktsrådet etter nærmere godkjenning av Distriktsmøtet (statutter). Kapitel X Endringer i arbeidsordningen a Endringer i distriktets arbeidsordning skal vedtas av Distriktsmøtet med alminnelig flertall. b Eventuelle endringer trer i kraft fra 1.juli samme år som de vedtas i.

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LIONS CLUBS INTERNATIONAL LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 E (Revidert april 2010) Side 0 LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104E Vedtatt av Distriktsmøtet 1982 i Oslo Endret av Distriktsmøtet 1987

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015 Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Dagsorden 29. mai 2015 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 Innhold: 1.1 Åpning av Distriktsmøtet

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

2.1 LOV FOR LIONS MULTIPPELDISTRIKT 104

2.1 LOV FOR LIONS MULTIPPELDISTRIKT 104 2.1 LOV FOR LIONS MULTIPPELDISTRIKT 104 Siste endring er gjort av Riksmøtet i Kirkenes 2015 Kapittel I Henvisning til «Constitution and By-Laws» 1 De norske lionsklubber er tilsluttet «The International

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel 1. Navn Foreningens navn er Sandtorv Vel 2. Formål og virkemidler 2.1. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets

Detaljer

VEDTEKTER. for JARLSBERG ROTARYKLUBB. vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november Paragraf 1. Innledning.

VEDTEKTER. for JARLSBERG ROTARYKLUBB. vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november Paragraf 1. Innledning. VEDTEKTER for JARLSBERG ROTARYKLUBB vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november 2008. Paragraf 1. Innledning. Klubben er tilsluttet Rotary International og underlagt dets lover. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 Foreslåtte endringer markert med gult i forslaget til nye lover. Se nedenfor. Generelt Språklig oppdatering og konsekvent bruk av forkortelser 1 Formål Utvidelse

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015 Vedtekter Arbeiderbevegelsens Presseforbund 1 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OS BÅTKLUBB

VEDTEKTER FOR OS BÅTKLUBB VEDTEKTER FOR OS BÅTKLUBB Revidert 24.MARS. 2014 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Os Båtklubb. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Vest. Foreningens hjemsted er i Os Kommune.

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG Oppdatert i henhold til årsmøtevedtak 25.02.2014 Sist endret 25.02.2014 av Kåre Veland VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG 1. NAVN OG ETABLERING Lagets navn er SANDNES

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI 6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI Godkjent av Guvernørrådet i november 2013 Multippeldistriktet har noen aktivitetskonti, der klubber kan søke om

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer