Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1 den , klokka 15:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1 den 22.01.2014, klokka 15:00"

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1 den , klokka 15:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller Dagsorden / plan for møtet: Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig 15:00 Velkommen åpning av møtet Opprop / sette møtet Godkjenning av innkalling Komitéleder Godkjenning av saksliste Permisjoner 15:00 Informasjon fra komitéleder 15:10 Informasjon fra rådmannen Fast Status økonomi og sykefravær Gjennomgang av situasjonen pr. januar. Kommunalsjefen 1 2 Utlysing av stillinger for barnehage og skoleåret 15 Orientering om ledige stillinger, søknadsfrister, prosesser knyttet til rekruttering osv. Barnehage og skoleeierprogram (Sak i KST 06.02) Datoer for de neste tre samlinger ble også bestemt: Samlinger: Koordinatorsamlinger: 26. og 27. mars september januar til 30. april juni 14. november 4. mars 2015 alle dager fra kl til Kommunalsjefen Deltakere: Ole L, Bergljot, Ida, Audun, Roger, Kjell R. 3 15:30 Spørsmål og innspill fra komitémedlemmene Spørsmål til rådmannen meldes senest 2 dager før møtet på epost til Det kan ikke fattes vedtak i informasjonssaker eller på grunnlag av spørsmål fra komitémedlemmene. Komitémedlemmene kan fremmes forslag om at en sak utredes for formell behandling. Dette kan fremmes som oversendelsesforslag i møtet. 15:30 Saksbehandling Komitéleder Se saksliste på neste side 17:00 (ca.) Møteslutt Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Epost: Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 1/14 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 2/14 Detaljbudsjett for Oppvekstområdet Årsbudsjett PS 3/14 Barnehage og skolebruksplan i Hitra kommune Midlertidig skolestruktur Barman oppvekstsenter Høring PS 4/14 Møteplan 1. halvår

4 Sakertilbehandling

5 Sakertilbehandling

6 HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: 151 Saksmappe: 2013/28929 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: Detaljbudsjett for Oppvekstområdet Årsbudsjett Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen /14 Vedlegg: 1 Detaljbudsjett for Oppvekstområdet Årsbudsjett Innstilling: Oppvekstkomiteen vedtar detaljbudsjett for innenfor sitt ansvarsområde i henhold til framlagt vedlegg i denne sak. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Kjell Roar Sæther Kommunesjef Oppvekst Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr Epost: Internett:

7 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Detaljbudsjett for rammeområdene er nå ferdig og legges fram for komiteen. Saksopplysninger Detaljbudsjettet er utarbeidet ut fra de rammer som kommunestyret setter / satte for rammeområdet i sitt vedtak av Når det gjelder kommentarer så vises det til budsjettdokumentet. Oppvekstkomiteens behandling Oppvekstsektoren styrkes med 1 årsverk spesialpedagog/lærer fra Årsverket skal gå inn som jultiljullærer på 1. og 2.trinn med fokus på begynneropplæring i lesing og skriving. I tillegg kan en mindre prosentandel anvendes tilsvarende på 3. og 4.trinn. 2. Merkostnad, ca. kr ,, dekkes opp på følgende måte med: a) Forventet overskudd for 2013 på ca. kr ,. b) Tilførsel til sektoren gjennom økte rammer med kr ,. c) For planperioden, årene , skjer oppdekking gjennom omdisponering innenfor sektorens rammer. Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling av , som sammenfaller med Kommunestyrets : Følgende punkter, med konsekvenser for RO 2 Oppvekst, ble vedtatt i kommunestyrets behandling av budsjett: 5. Det opprettes for alle 6. klassinger på Hitra et tilbud om årlig 3dagers leirskoleopphold på Skårøya, innenfor en ramme på kr Bevilgningen finansieres ved å øke rammen tilsvarende på RO 2, med oppdekning ved tilsvarende reduksjon på RO Det prioriteres ressurser på RO 2 med fokus på begynneropplæring på lesing og skriving, tilsvarende en ramme på kr Dette søkes finansiert med skjønnsmidler. Ressursbehov ut over dette søkes finansiert ved redusert behov for spesialundervisning. Vurdering Det framlagte detaljbudsjettet er et direkte resultat av forutgående behandling av kommunebudsjettet i komiteer, formannskap og kommunestyre, og vil danne grunnlaget for driften av rammeområdet i. Oppdatert samleskjema, medtatt kommunestyrets behandling den , legges med dette fram for komiteen i møtet. Det vises for øvrig til budsjettdokumentene. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr Epost: Internett:

8 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune RO 2 Oppvekst Ansvar 2021 Tjeneste 2020 PPTJENESTEN I SØRFOSEN Grunnskole Lønn faste stillinger Funksjonstillegg Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidsskrifter Faglitteratur Undervisningsmatriell Matservering ved kurs og opplæring Andre driftsutgifter Terminalbriller Porto Telefon, fax Utgifter til foreleser/kursholder Kursavgifter Skyssgodtgjørelse Kostgodtgjørelse Oppholdsutgifter/overnatting uten dokumentasjon Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Overnatting hotell o.l Kontingenter Lisenser dataprogrammer/oppgradering Kontorinventar/kontorutstyr Kjøp av EDButstyr Hitra Storkjøkken kjøp av mat Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Refusjon fra kommuner inntekter Grunnskole PPTJENESTEN I SØRFOSEN

9 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Ansvar 2101 Tjeneste 2010 FELLESUTGIFTER OPPVEKST Førskole Kunngjøringer Kompetanseutvikling Reiseutgifter Skyssgodtgjørelse Lisenser dataprogrammer/oppgradering Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Tjeneste 2020 inntekter Førskole Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn lærere ordinær undervinsing Annen lønn Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Håndbøker/fagbøker Bevertning i kommunal regi Andre driftsutgifter Kunngjøringer Kompetanseutvikling Skyssgodtgjørelse Kostgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter ekskursjoner m.m Overnatting hotell o.l Lisenser dataprogrammer/oppgradering Gjesteelever i andre kommuners skole/spesialskoler Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Refusjon gjesteelever Regjeringens kriseskjønn inntekter

10 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Grunnskole FELLESUTGIFTER OPPVEKST Ansvar 2102 Tjeneste 2010 FELLESUTGIFTER BARNEHAGER Førskole Lønn faste stillinger Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Refusjoner fra staten inntekter Førskole FELLESUTGIFTER BARNEHAGER Ansvar 2110 Tjeneste 2020 MOT HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID Grunnskole Bevertning i kommunal regi Andre driftsutgifter Profilering Skyssgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter ekskursjoner m.m Merverdiavgift utenfor mvaloven 530 utgifter Diverse salgsinntekter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 530 inntekter Grunnskole MOT HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID Ansvar 2171 Tjeneste 2230 SKOLESKYSS Skoleskyss Skyssutgifter til og fra skole Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter

11 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Skoleskyss SKOLESKYSS Ansvar 2172 Tjeneste 2020 LEIRSKOLE Grunnskole Overtid Premie KLP Arbeidsgiveravgift Skyssutgifter ekskursjoner m.m Leirskole oppholdsutgifter Merverdiavgift utenfor mvaloven Overføringer til kommuner utgifter Statstilskudd leirskole Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Grunnskole LEIRSKOLE Ansvar 2173 Tjeneste 2020 SKOLESVØMMING Grunnskole Skyssutgifter ekskursjoner m.m Leie av svømmehall Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Grunnskole SKOLESVØMMING Ansvar 2961 Tjeneste 2850 HITRA LEIRSKOLE Tjenester utenfor ord. komm.ansvarsomr Lønn lærere ordinær undervinsing Vikarer sekstendagersperiode Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter

12 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Refusjon fra kommuner inntekter Ansvar 2111 Tjeneste 2020 FILLAN SKOLE Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn lærere ordinær undervinsing Lønn lærere spesialundervisning Lønn assistenter skoler og barnehager Funksjonstillegg Vikarer sekstendagersperiode Vikarer ved korttidspermisjon Vikar utover 16dager Ferievikarer Vikar ved utdannelse Vikarer i forbindelse med kurs Annen vikar Vikar v/etterutdanning Personalmøter Vikar spes.ped Seniortiltak vikar Overtid Delt dagsverk Eksamensvakt Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir Blanketter, skjema, konvolutter Aviser og tidsskrifter Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Arbeidsmateriell Håndbøker/fagbøker

13 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Varer heimkunnskap Skolebøker Mat Midttunet Andre driftsutgifter Midttunet Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Bevertning i kommunal regi Bevertning ved møter/utvalg Rengjøringsmiddel, toalett og tørkepapir Velferdstiltak ansatte Erkjentlighetsgaver Utgifter elevråd Porto Telefon, fax Forsinkelsesrenter/gebyr Opplæringstiltak for ansatte Kursavgifter Kompetanseutvikling Skyssgodtgjørelse Kostgodtgjørelse Oppholdsutgifter/overnatting uten dokumentasjon Uniforms/klesgodtgjørelse Terminalbriller Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter til og fra skole Skyssutgifter ekskursjoner m.m Fordeling utgifter tjenestebiler Overnatting hotell o.l Skyss tiltak elever Kontingenter Lisenser dataprogrammer/oppgradering Abonnement Kopinor avgift Kontorinventar/kontorutstyr Kjøp av EDButstyr Leie av kopimaskiner Leie kaffemaskin Vedlikehold

14 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Interne overføringer Kjøp av tjenester fra private Hitra Storkjøkken kjøp av mat Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Kostpenger Kostpenger Lønnstilskudd Sykepenger Fødselspenger Refusjon IAbedrift Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon gjesteelever Refusjoner fra private Tilskudd fra næringslivet Bruk av disposisjonsfond inntekter Grunnskole FILLAN SKOLE Ansvar 2112 Tjeneste 2020 FILLAN SKOLE LEKSEHJELP Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn assistenter skoler og barnehager Vikarer sekstendagersperiode Annen vikar Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Sykepenger Refusjon IAbedrift 200 inntekter Grunnskole FILLAN SKOLE LEKSEHJELP

15 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Ansvar 2114 Tjeneste 2020 FILLAN SKOLE SFO Grunnskole Andre driftsutgifter Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Tjeneste 2150 inntekter Grunnskole Skolefritidstilbud Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn assistenter skoler og barnehager Funksjonstillegg Vikarer sekstendagersperiode Vikarer ved korttidspermisjon Vikar utover 16dager Ferievikarer Overtid Delt dagsverk Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Undervisningsmatriell Fritt skolematriell Matvarer Andre driftsutgifter Telefon, fax Kursavgifter Uniforms/klesgodtgjørelse Abonnement Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Oppholdsbetaling SFO Kostpenger Sykepenger Refusjon IAbedrift Komp.mva. påløpt i driftsregnsk

16 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune inntekter Skolefritidstilbud FILLAN SKOLE SFO Ansvar 2115 Tjeneste 2020 FILLAN SKOLE MOPEDSKOLE Grunnskole Undervisningsmatriell Medisinsk forbruksmateriell Bevertning ved møter/utvalg Andre driftsutgifter Porto Skyssgodtgjørelse Årsavgifter og forsikringer transportmidler Drivstoff Rekvisita Vedlikehold transportmidler Olje Forsikringer biler Kjøp av mopeder/utstyr Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Refusjoner fra private inntekter Grunnskole FILLAN SKOLE MOPEDSKOLE Ansvar 2119 Tjeneste 2220 FILLAN SKOLE BRUKERKOSTNADER Skolelokaler og skyss El.strøm Olje Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Skolelokaler og skyss FILLAN SKOLE BRUKERKOSTNADER

17 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Ansvar 2118 Tjeneste 2020 FILLAN SKOLE INNFØRINGSKLASSE Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn lærere ordinær undervinsing Lønn lærere fremmedspråk Lønn assistenter skoler og barnehager Annen lønn Funksjonstillegg Vikarer sekstendagersperiode Vikarer ved korttidspermisjon Vikar utover 16dager Vikarer i forbindelse med kurs Annen vikar Vikar v/etterutdanning Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Undervisningsmatriell Fritt skolematriell Skolebøker Andre driftsutgifter Kursavgifter Skyssgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Overnatting hotell o.l Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Sykepenger Refusjon IAbedrift Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Grunnskole FILLAN SKOLE INNFØRINGSKLASSE Ansvar 2121 Tjeneste 2020 STRAND OPPVEKSTSENTER SKOLE Grunnskole Lønn faste stillinger

18 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Lønn rektorer administrasjon Lønn lærere ordinær undervinsing Lønn lærere spesialundervisning Lønn lærere fremmedspråk Lønn assistenter skoler og barnehager Funksjonstillegg Seniortillegg Lør/søn/kvelds og natttillegg Vikarer sekstendagersperiode Vikarer ved korttidspermisjon Vikar utover 16dager Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir Blanketter, skjema, konvolutter Aviser og tidsskrifter Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Arbeidsmateriell Varer heimkunnskap Skolebøker Matvarer Bevertning ved møter/utvalg Velferdstiltak ansatte Utgifter elevråd Porto Telefon, fax Datakomunikasjon Trykking/kopiering Kursavgifter Kompetanseutvikling Skyssgodtgjørelse Kostgodtgjørelse Oppholdsutgifter/overnatting uten dokumentasjon

19 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Verktøygodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter til og fra skole Skyssutgifter ekskursjoner m.m Fordeling utgifter tjenestebiler Kontingenter TVlisens Kopieringsavtaler Lisenser dataprogrammer/oppgradering Abonnement Kopinor avgift Kjøp av EDButstyr Merverdiavgift utenfor mvaloven Reserver utgifter Sykepenger Refusjon IAbedrift Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Refusjon gjesteelever Tilskudd fra næringslivet Bruk av disposisjonsfond inntekter Grunnskole STRAND OPPVEKSTSENTER SKOLE Ansvar 2122 Tjeneste 2010 STRAND OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE Førskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn assistenter skoler og barnehager Funksjonstillegg Vikarer sekstendagersperiode Vikarer ved korttidspermisjon Vikar utover 16dager Ferievikarer Vikarer i forbindelse med kurs Annen vikar

20 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Overtid Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Håndbøker/fagbøker Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Rengjøringsmiddel, toalett og tørkepapir Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Porto Telefon, fax Datakomunikasjon Mobiltelefon Trykking/kopiering Kursavgifter Skyssgodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter ekskursjoner m.m Fordeling utgifter tjenestebiler TVlisens Lisenser dataprogrammer/oppgradering Kjøp av EDButstyr Tolketjenester Merverdiavgift utenfor mvaloven Reserver utgifter Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger Kostpenger Sykepenger

21 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Refusjon IAbedrift Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Tilskudd fra næringslivet Tjeneste 2020 inntekter Førskole Grunnskole Lønn faste stillinger Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Grunnskole STRAND OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE Ansvar 2124 Tjeneste 2020 STRAND OPPVEKSTSENTER SFO Grunnskole Matvarer Merverdiavgift utenfor mvaloven 300 utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 300 Tjeneste 2150 inntekter 300 Grunnskole Skolefritidstilbud Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn assistenter skoler og barnehager Funksjonstillegg Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Undervisningsmatriell Fritt skolematriell Matvarer Andre driftsutgifter Kursavgifter Uniforms/klesgodtgjørelse Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter

22 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Oppholdsbetaling SFO Kostpenger Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Skolefritidstilbud STRAND OPPVEKSTSENTER SFO Ansvar 2127 Tjeneste 2220 STRAND OPPVEKSTSENTER BRUKERKOSTNADER Skolelokaler og skyss El.strøm Olje Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Skolelokaler og skyss STRAND OPPVEKSTSENTER BRUKERKOSTNADER Ansvar 2128 Tjeneste 2020 LEKSEHJELP STRAND Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn assistenter skoler og barnehager Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Grunnskole LEKSEHJELP STRAND Ansvar 2131 Tjeneste 2020 BARMAN OPPVEKSTSENTER SKOLE Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn lærere ordinær undervinsing Lønn lærere spesialundervisning Lønn lærere fremmedspråk

23 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Lønn assistenter skoler og barnehager Funksjonstillegg Seniortillegg Lør/søn/kvelds og natttillegg Vikarer sekstendagersperiode Ferievikarer Vikarer i forbindelse med kurs Seniortiltak vikar Overtid Delt dagsverk Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir Blanketter, skjema, konvolutter Aviser og tidsskrifter Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Arbeidsmateriell Håndbøker/fagbøker Skolebøker Medisinsk forbruksmateriell Bevertning i kommunal regi Bevertning ved møter/utvalg Skolefrukt Velferdstiltak ansatte Utgifter elevråd Porto Telefon, fax Trykking/kopiering Opplæringstiltak for ansatte Kursavgifter Kompetanseutvikling Skyssgodtgjørelse Kostgodtgjørelse

24 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Oppholdsutgifter/overnatting uten dokumentasjon Uniforms/klesgodtgjørelse Årsavgifter og forsikringer transportmidler Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter til og fra skole Skyssutgifter ekskursjoner m.m Fordeling utgifter tjenestebiler Overnatting hotell o.l Lisenser dataprogrammer/oppgradering Abonnement Kopinor avgift Leie av kopimaskiner Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Refusjon tillitsvalgte Bruk av disposisjonsfond inntekter Grunnskole BARMAN OPPVEKSTSENTER SKOLE Ansvar 2132 Tjeneste 2010 BARMAN OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE Førskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Funksjonstillegg Vikarer sekstendagersperiode Ferievikarer Vikarer i forbindelse med kurs Annen vikar Overtid Delt dagsverk Øvingslærerlønn/veiledning Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir

25 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Håndbøker/fagbøker Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Rengjøringsmiddel, toalett og tørkepapir Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Porto Telefon, fax Trykking/kopiering Kursavgifter Skyssgodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter ekskursjoner m.m Fordeling utgifter tjenestebiler TVlisens Lisenser dataprogrammer/oppgradering Leie av kopimaskiner Andre eiendeler Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger Kostpenger Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Tjeneste 2110 inntekter Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Lønn lærere spesialundervisning Lønn assistenter skoler og barnehager Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter

26 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Styrket tilbud til førskolebarn BARMAN OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE Ansvar 2134 Tjeneste 2150 BARMAN OPPVEKSTSENTER SFO Skolefritidstilbud Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Funksjonstillegg Vikarer ved korttidspermisjon Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Undervisningsmatriell Fritt skolematriell Matvarer Annet forbruksmateriell, forbruksvarer Andre driftsutgifter Kursavgifter Uniforms/klesgodtgjørelse Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Oppholdsbetaling SFO Kostpenger Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Skolefritidstilbud BARMAN OPPVEKSTSENTER SFO Ansvar 2137 Tjeneste 2210 BARMAN OPPVEKSTSENTER BRUKERKOSTNADER Førskolelokaler og skyss El.strøm Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Førskolelokaler og skyss

27 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Tjeneste 2220 Skolelokaler og skyss El.strøm Olje Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Skolelokaler og skyss BARMAN OPPVEKSTSENTER BRUKERKOSTNADER Ansvar 2138 Tjeneste 2020 LEKSEHJELP BARMAN Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Vikarer ved korttidspermisjon Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Tjeneste 2150 utgifter Grunnskole Skolefritidstilbud Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Skolefritidstilbud LEKSEHJELP BARMAN Ansvar 2141 Tjeneste 2020 KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER SKOLE Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn lærere ordinær undervinsing Lønn lærere spesialundervisning Lønn lærere fremmedspråk

28 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Lønn assistenter skoler og barnehager Funksjonstillegg Seniortillegg Lør/søn/kvelds og natttillegg Vikarer sekstendagersperiode Vikarer ved korttidspermisjon Vikarer ved svangerskapspermisjon Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir Blanketter, skjema, konvolutter Aviser og tidsskrifter Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Arbeidsmateriell Håndbøker/fagbøker Varer heimkunnskap Skolebøker Medisinsk forbruksmateriell Bevertning i kommunal regi Bevertning ved møter/utvalg Skolefrukt Velferdstiltak ansatte Utgifter elevråd Porto Telefon, fax Trykking/kopiering Opplæringstiltak for ansatte Kursavgifter Kompetanseutvikling Skyssgodtgjørelse Kostgodtgjørelse Oppholdsutgifter/overnatting uten dokumentasjon Uniforms/klesgodtgjørelse

29 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter til og fra skole Skyssutgifter ekskursjoner m.m Kontingenter TVlisens Kopieringsavtaler Lisenser dataprogrammer/oppgradering Abonnement Leie av kopimaskiner Kjøp av tjenester fra private Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Refusjon gjesteelever Bruk av disposisjonsfond inntekter Grunnskole KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER SKOLE Ansvar 2142 Tjeneste 2010 KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE Førskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn assistenter skoler og barnehager Annen lønn Funksjonstillegg Lør/søn/kvelds og natttillegg Vikarer sekstendagersperiode Vikarer ved korttidspermisjon Ferievikarer Seniortiltak vikar Overtid Delt dagsverk Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir

30 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Håndbøker/fagbøker Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Rengjøringsmiddel, toalett og tørkepapir Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Porto Telefon, fax Trykking/kopiering Kursavgifter Skyssgodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter ekskursjoner m.m Fordeling utgifter tjenestebiler TVlisens Lisenser dataprogrammer/oppgradering Leie av kopimaskiner Tolketjenester Merverdiavgift utenfor mvaloven Reserver utgifter Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger Kostpenger Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Tjeneste 2110 inntekter Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Styrket tilbud til førskolebarn KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE

31 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Ansvar 2144 Tjeneste 2150 KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER SFO Skolefritidstilbud Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn assistenter skoler og barnehager Vikarer sekstendagersperiode Vikarer ved korttidspermisjon Vikarer ved svangerskapspermisjon Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Fritt skolematriell Matvarer Andre driftsutgifter Telefon, fax Kursavgifter Uniforms/klesgodtgjørelse Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Oppholdsbetaling SFO Kostpenger Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Skolefritidstilbud KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER SFO Ansvar 2147 Tjeneste 2210 KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER BRUKERKOSTNADER Førskolelokaler og skyss Godtgjl. fsk. og komiteledere Arbeidsgiveravgift El.strøm Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Førskolelokaler og skyss

32 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Tjeneste 2220 Skolelokaler og skyss El.strøm Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Skolelokaler og skyss KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER BRUKERKOSTNADER Ansvar 2148 Tjeneste 2020 LEKSEHJELP KNARRLAGSUND Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn assistenter skoler og barnehager Vikarer ved korttidspermisjon Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Fødselspenger inntekter Grunnskole LEKSEHJELP KNARRLAGSUND Ansvar 2151 Tjeneste 2010 KVENVÆR OPPVEKSTSENTER SKOLE Førskole Kompetanseutvikling Tjeneste 2020 utgifter Førskole Grunnskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn lærere ordinær undervinsing Lønn assistenter skoler og barnehager Funksjonstillegg Vikarer sekstendagersperiode Premie Statens pensjonskasse

33 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir Blanketter, skjema, konvolutter Aviser og tidsskrifter Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Arbeidsmateriell Håndbøker/fagbøker Varer heimkunnskap Skolebøker Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Bevertning i kommunal regi Bevertning ved møter/utvalg Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Porto Telefon, fax Datakomunikasjon Opplæringstiltak for ansatte Kursavgifter Kompetanseutvikling Skyssgodtgjørelse Kostgodtgjørelse Oppholdsutgifter/overnatting uten dokumentasjon Uniforms/klesgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter ekskursjoner m.m Fordeling utgifter tjenestebiler Leirskole oppholdsutgifter Kontingenter Kopieringsavtaler Abonnement Leie av kopimaskiner

34 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Kjøp av tjenester fra private Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Bruk av disposisjonsfond inntekter Grunnskole KVENVÆR OPPVEKSTSENTER SKOLE Ansvar 2152 Tjeneste 2010 KVENVÆR OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE Førskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Lønn assistenter skoler og barnehager Funksjonstillegg Lør/søn/kvelds og natttillegg Vikarer sekstendagersperiode Vikar utover 16dager Vikarer i forbindelse med kurs Annen vikar Overtid Premie Statens pensjonskasse Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Håndbøker/fagbøker Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Rengjøringsmiddel, toalett og tørkepapir Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Porto Telefon, fax

35 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Datakomunikasjon Trykking/kopiering Kursavgifter Skyssgodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter ekskursjoner m.m Fordeling utgifter tjenestebiler Leirskole oppholdsutgifter TVlisens Kopieringsavtaler Lisenser dataprogrammer/oppgradering Leie av kopimaskiner Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger Kostpenger Sykepenger Refusjon IAbedrift Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Førskole KVENVÆR OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE Ansvar 2154 Tjeneste 2150 KVENVÆR OPPVEKSTSENTER SFO Skolefritidstilbud Lønn faste stillinger Premie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Skolefritidstilbud KVENVÆR OPPVEKSTSENTER SFO Ansvar 2157 Tjeneste 2210 KVENVÆR OPPV.SENTER BRUKERKOSTNADER Førskolelokaler og skyss El.strøm Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer

36 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Tjeneste 2220 inntekter Førskolelokaler og skyss Skolelokaler og skyss El.strøm Olje Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk inntekter Skolelokaler og skyss KVENVÆR OPPV.SENTER BRUKERKOSTNADER Ansvar 2771 Tjeneste 2010 FILLAN BARNEHAGE Førskole Lønn faste stillinger Lønn rektorer administrasjon Funksjonstillegg Vikarer sekstendagersperiode Ferievikarer Vikarer i forbindelse med kurs Annen vikar Overtid Delt dagsverk Premie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopipapir Faglitteratur Undervisningsmatriell Skolebibliotek Fritt skolematriell Håndbøker/fagbøker Medisinsk forbruksmateriell Matvarer

37 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Rengjøringsmiddel, toalett og tørkepapir Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Porto Telefon, fax Trykking/kopiering Kursavgifter Skyssgodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v Skyssutgifter ekskursjoner m.m Fordeling utgifter tjenestebiler Lisenser dataprogrammer/oppgradering Kontorinventar/kontorutstyr Leie av kopimaskiner Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger Kostpenger Komp.mva. påløpt i driftsregnsk Tjeneste 2110 inntekter Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Lønn lærere spesialundervisning Premie Statens pensjonskasse Arbeidsgiveravgift utgifter Styrket tilbud til førskolebarn FILLAN BARNEHAGE Ansvar 2777 Tjeneste 2210 FILLAN BARNEHAGE BRUKERKOSTNADER Førskolelokaler og skyss El.strøm Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer Merverdiavgift utenfor mvaloven utgifter Komp.mva. påløpt i driftsregnsk

38 Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune inntekter Førskolelokaler og skyss FILLAN BARNEHAGE BRUKERKOSTNADER RO 2 Oppvekst

39 HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2012/9122 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: Barnehage og skolebruksplan i Hitra kommune Midlertidig skolestruktur Barman oppvekstsenter Høring Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen /14 Vedlegg: Innstilling: 1. Sak om skolestruktur knyttet til Barman krets sine elever på grunnskolens 5. trinn for skoleåret 2015 legges ut på offentlig høring i perioden Oppvekstkomiteen ber særskilt om at samarbeidsutvalget ved oppvekstsenteret avgir uttalelse i saken innen fristen. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Kjell Roar Sæther Kommunesjef Oppvekst Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr Epost: Internett:

40 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Kommunestyret behandlet planen i møte den Det ble fattet følgende vedtak: 1 a) Hitra kommunestyre vedtar Barnehage og skolebruksplan for Hitra kommune slik den foreligger som vedlegg til denne sak. b) Kommunestyret erkjenner at det pr i dag er kapasitetsutfordringer ved Fillan skole. Kommunestyret erkjenner også at det knytter seg utsikkerhet til videre barnetalls og elevtallsutvikling, samt utsikkerhet knyttet til den framtidige utvikling og lokalisering av store arbeidsplasser i kommunen. Med bakgrunn i slike erkjennelser vil kommunestyret gjerne vinne noe mer tid, før en mer permanent og framtidig skolestruktur blir fastlagt. Som avlastende tiltak i forhold til nevnte kapasitetsutfordringer ved Fillan skole, så gjennomføres det ingen overflytting av 5. klasse fra Barman oppvekstsenter til Fillan skole for neste skoleår (høsten 2013). Nærmere avklaringer i forhold til skolestruktur forventes å kunne skje i forbindelse med revidering av Kommunedelplan Oppvekst høsten c) Vedtakets pkt 1 b gir følgende system for grunnskoleopplæring for elever i Barman krets, midlertidig for skoleåret 2013: Barman oppvekstsenter skole gir elever på 1.5. trinn i Barman krets grunnskole undervisning etter opplæringslovens bestemmelser. Fillan skole gir elever på trinn i Barman krets grunnskoleundervisning etter opplæringslovens bestemmelser. Det vises til fastsatt forskrift for skolekretsgrenser i Hitra kommune. 2 Økonomiske konsekvenser, både investerings og driftskostnader, som følge av planen innarbeides i 2013 / Handlingsprogram Vedtatt med 16 stemmer for og 7 stemmer mot. Kommunestyret behandlet saken «Barnehage og skolebruksplan i Hitra kommune Behandlingsmåte» i møte den Det ble fattet følgende vedtak: 1. Hitra kommunestyre vil foreta endelig behandling av kommunens Barnehage og skolebruksplan etter at Kommuneplan for Hitra kommune er endelig vedtatt. 2. Kommunestyret begrunner vedtaket med at viktige strategiske valg vil bli foretatt i kommuneplanen, knyttet til blant annet befolkningsvekst, bosetting, næringsutvikling, kommunikasjoner, arealdisponeringer og bærekraft. Enstemmig. Saksopplysninger I vedtaket av ble det besluttet at elever på 5. trinn skoleåret i Barman krets skulle få grunnskoletilbudet sitt ved Barman skole. Vedtaket er begrenset til et skoleår. Vedtaket av om behandlingsrekkefølge fastslår at avklaringer knyttet til barnehageog skolebruksplan skal skje etter at Kommuneplan for Hitra kommune er endelig vedtatt. Kommunen her mottatt henvendelser fra brukere i kretsen der det bes om at situasjonen for Barman skoles elever på 5. trinn / mellomtrinnet avklares. Rådmannen legger i tillegg fram en foreløpig analyse knyttet til eventuelle permanente strukturelle løsninger knyttet til Barman oppvekstsenters skole. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr Epost: Internett:

41 Side 3 av 3 Antall barn i aldergruppa 06 år Pr i dag har Hitra kommune følgende antall barn i aldersgruppa 06 år (førskolealder Barman krets er uthevet): Tabell * Fillan Strand Barman Knarrlagsund Kvenvær SUM KRETSENE * Pr Antall barn i aldergruppa 615 år Pr. i dag har Hitra kommune følgende antall barn i aldersgruppa 615 år (skoleelever Barman krets er uthevet) bosatt i kretsene: Tabell Fillan Strand Barman Knarrlagsund Kvenvær SUM KRETSENE klasse klasse Hitra kommune har pr. i dag 5 grunnskoler. Skolene har slikt antall elever og klasser: Tabell 3 Klasserom Ungdomstrinnet Mellomtrinnet Småskoletrinnet Enheter, elever og klasser U M S G Fillan (Fulldelt) 311 elever klasser Strand (4delt) 75 elever klasser Barman (4delt) 57 elever klasser Kn.sund (4delt) 57 elever klasser Kvenvær (Udelt) 5 elever klasse 1 SUM ELEVER 505 elever SUM KLASSER 28 klasser G = Grupperom (rom for 12 elever og færre, ned til 4 5 elever.). Tabellen over viser at det fortsatt er kapasitetsutfordringer ved Fillan skole. Dersom en fortsatt opplever moderat tilflytting vil elevtallet holde seg på dagens nivå i årene som kommer. Kommunen vil, når kapasitetsutfordringene er løst, ha tilstrekkelig kapasitet ved skolene fram mot Fødselstall og elevtallsutvikling Elevtallsutviklingen i framtida er svakt synkende, korrigert for tilflytting. Utviklingstallene er en av de viktigste grunnlagsanalysene for programmering av tilbudet til barn og unge i framtida. Hitra kommune opplever at elevtallet er synkende i alle kretser, bortsett fra Fillan og til dels Knarrlagsund. Dette danner grunnlaget for samlingen av tilbudet innenfor sektoren, i, og i nærheten av Fillan. Utvikling og lokalisering av de store hjørnestensbedriftene Marine Harvest og Lerøy Midnor, samt etablering på Jøstenøya vil i tillegg måtte påvirke utviklingen. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr Epost: Internett:

42 Side 4 av 4 Prognose SSB Linjefarge indikerer Elevtallsberegning pr Grunnskolesektoren konklusjoner i vedtatt Barnehage og skolebruksplan I vedtaket av 8. november konkluderte kommunestyret med at en var usikker på videre barnetalls og elevtallsutvikling. Det ble vedtatt at inneværende skoleårs 5. trinn, midlertidig for skoleåret , skulle fortsette ved Barman oppvekstsenter. Dette er gjennomført i tråd med vedtaket (Se tabell 3 over). Kommunestyret må, ved ny behandling av planen, ta endelig stilling til strukturene knyttet til mellomtrinnet (5.7. trinn) ved Barman krets. Kommunestyret vil avvente overordnede analyser knyttet til samfunnsutvikling gjennom prosesser knyttet til kommuneplan for Hitra kommune, våren. Framtidig elev og klassetall med mulige strukturer Det er antallet klasser som avgjør ressursbehovet for en skole. En klasse på mellomtrinnet har 28 timer undervisning (Nasjonalt minstetimetall). I tillegg kommer 1 time til kontaktlærer. En lærer i full stilling underviser 26 timer i uka. En klasse på mellomtrinnet utløser dermed 1,12 årsverk. En klasse på barnetrinnet bør ikke ha mer enn 28 elever (Veiledende klassedelingsregler). For å kunne vurdere et framtidig utbyggingsbehov må man se på hvordan en framtidig skole ved hhv. Barman oppvekstsenter og Fillan skole kan se ut. Dagens struktur med elever og klasser ved de to skolene (Tall fra GSI 2013): Tabell 4 Klasserom Ungdomstrinnet Mellomtrinnet Småskoletrinnet Enheter, elever og klasser U M S G elever Fillan (Fulldelt) klasser elever Barman (4delt) klasser SUM ELEVER 368 elever SUM KLASSER 19 klasser G = Grupperom (rom for 12 elever og færre, ned til 4 5 elever.). Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr Epost: Internett:

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 10.10.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Kommunestyresalen onsdag den , klokka15:00.

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Kommunestyresalen onsdag den , klokka15:00. HITRA KOMMUNE Fillan den 08.05.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Kommunestyresalen

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig HITRA KOMMUNE Fillan den 25.09.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Geir Tore Mosand Jan Morten Bjerkan SV Geir Samdahl Cicilie Sivertsen FRP.

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Geir Tore Mosand Jan Morten Bjerkan SV Geir Samdahl Cicilie Sivertsen FRP. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 15:00 20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Espen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Audun Norbotten Liland MEDL V Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Audun Norbotten Liland MEDL V Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen Medlem FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 15:00 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Espen

Detaljer

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst Roger A. Antonsen Rådmann Trine E. Akseth Enhetsleder Knarrlagsund oppvekstsenter

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst Roger A. Antonsen Rådmann Trine E. Akseth Enhetsleder Knarrlagsund oppvekstsenter Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Klasserom 1, Knarrlagsund oppvekstsenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner HITRA KOMMUNE Fillan den 16. oktober 2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig 15:00 Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet - Godkjenning av innkalling

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig 15:00 Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet - Godkjenning av innkalling HITRA KOMMUNE Fillan den 24.02.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Kommunestyresalen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP (Fra kl. 11:30)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP (Fra kl. 11:30) Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterommet, Barman oppvekstsenter Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 08:30 14:12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møtrom1, Hitra rådhus Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 15:00 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan Nestleder Arbeiderpartiet Ida Broholm Medlem Arbeiderpartiet

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan Nestleder Arbeiderpartiet Ida Broholm Medlem Arbeiderpartiet Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterommet, Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 15:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 15:00 19:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Skolekjøkkenet, Kvenvær Oppvekstsenter Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 15:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Leder for helse- og omsorgskomitéen er spesielt innkalt til dette møtet.

Leder for helse- og omsorgskomitéen er spesielt innkalt til dette møtet. HITRA KOMMUNE Fillan den: 31.1.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskap Innkalling til møte i Formannskap Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen 07.02.2011 Kl 12:00, 2. etg.

Detaljer

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.10.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Kvenvær oppvekstsenter

Detaljer

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2013/143-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 17.01.2013 Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse Utvalg Møtedato

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested:, Hitra Brannstasjon Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 17:00 21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 11.10.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus -

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011 HITRA KOMMUNE Fillan den: 19.10.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan MEDL AP Kjersti Marie Hestnes Hjertø MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan MEDL AP Kjersti Marie Hestnes Hjertø MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Oppvekstkomiteen Utvalg: Møtested: Møterommet, Barman oppvekstsenter Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frode

Detaljer

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst og kultur (Protokoll)

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst og kultur (Protokoll) Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 06.06.2016 Tidspunkt: 16:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:15

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:15 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigbjørn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 29.08.2012 Tidspunkt: 15:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HITRA OG FRØYA KOMMUNER

HITRA OG FRØYA KOMMUNER HITRA OG FRØYA KOMMUNER Fillan den: 19.09.2013 Medlemmer og varamedlemmer av Felles nemnd Helse og Omsorg Innkalling til møte i Felles nemnd Helse og Omsorg Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frøya

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for Oppvekstkomiteen PP Trygve Sivertsen Leder for Teknisk komite AP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for Oppvekstkomiteen PP Trygve Sivertsen Leder for Teknisk komite AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 27.11.2013 kl. 09:00 16:30 og 28.11.2013 kl. 10:00 22:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 15:00 17:35

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 15:00 17:35 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 15:00 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig 12:00 Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet - Godkjenning av innkalling

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig 12:00 Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet - Godkjenning av innkalling HITRA KOMMUNE Fillan den 19.10.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra helsetun Havørn

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen den kl. 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen den kl. 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 22.08.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 15:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 11:30 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Orientering: Prosjekt Personvern og informasjonssikkerhet ved Nils Richard Hassel. Kl. 14:00 Gjennomføring av Lokaldemokratiundersøkelsen 2014

Orientering: Prosjekt Personvern og informasjonssikkerhet ved Nils Richard Hassel. Kl. 14:00 Gjennomføring av Lokaldemokratiundersøkelsen 2014 HITRA KOMMUNE Fillan den: 06.03.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Margrethe Refsnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Margrethe Refsnes MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kantina / Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 12:00 17:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 03.09.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Sæther Trond Ole Faxvaag Tore Knut Meland

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Sæther Trond Ole Faxvaag Tore Knut Meland Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Brukerrådet 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 05.12.2013 Tidspunkt: 10:00 11:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.11.2015 og 10.11.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 og 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 01.07.2014 Tidspunkt: 20:00 20:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Investeringstiltak Kort gjennomgang av registrerte prosjektønsker, prioritering av tiltak

Investeringstiltak Kort gjennomgang av registrerte prosjektønsker, prioritering av tiltak HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.09.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Stillingsressurser: Inneværende skoleår (2014/2015) er Kåfjord skole tilført følgende ressurser:

SAKSFREMLEGG. Stillingsressurser: Inneværende skoleår (2014/2015) er Kåfjord skole tilført følgende ressurser: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1152-1 Arkiv: B11 &32 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: KÅFJORD OPPVEKSTSENTER - UTREDNING Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.10.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Hitra Rådhus - Møterom 1 den Kl. 16:00 NB! Merk tidspunktet. Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig

Hitra Rådhus - Møterom 1 den Kl. 16:00 NB! Merk tidspunktet. Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig HITRA KOMMUNE Fillan den 31.10.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Representerer. Bergljot Stokkan som leder for Oppvekstkomiteen. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Representerer. Bergljot Stokkan som leder for Oppvekstkomiteen. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 13:00 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR YTRE NAMDAL

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR YTRE NAMDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR YTRE NAMDAL MØTEINNKALLING STYRET FOR PPT MØTESTED: PPT sine lokaler på Kolvereid DATO: 16.09.13 TIDSPUNKT: Kl. 1200-1400 Forfall meldes kontorleder tlf. 74 39 60 30,

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Hitra Storkjøkken KF. Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Hitra Storkjøkken KF

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Hitra Storkjøkken KF. Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Hitra Storkjøkken KF HITRA KOMMUNE Fillan den: 31.10.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Hitra Storkjøkken KF Innkalling til møte i Hitra Storkjøkken KF Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Helsetun - Møterom Storkjøkkenet

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 06.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - Revidering

Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - Revidering HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2015/98-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 14.01.2015 Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - Revidering Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Mary Hestnes MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Mary Hestnes MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 17:00 19:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd HITRA KOMMUNE Fillan den: 02.02.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd 2011-2015 Innkalling til møte i Eldres Råd 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom1 11.02.2015

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite HITRA KOMMUNE Fillan den: 13.09.2013 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Fullmakt - leder og

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 06/1790 VIDEREFØRING AV STUDIESENTER SALTEN FOR 2008 OG 2009 - KOMMUNAL FIN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 06/1790 VIDEREFØRING AV STUDIESENTER SALTEN FOR 2008 OG 2009 - KOMMUNAL FIN Steigen kommune Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 07.05.2008 Tid: Kl. 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.07.2011 Tidspunkt: 09:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd HITRA KOMMUNE Fillan den: 27.10.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd 2011-2015 Innkalling til møte i Eldres Råd 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen - 03.11.2011

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trond Ole Faxvaag Tore Knut Meland

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trond Ole Faxvaag Tore Knut Meland Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Brukerrådet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 10:00 13:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trond Ole Faxvaag

Detaljer

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT INVESTERINGSBUDSJETT 2016 Definisjon kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld fysisk anskaffing av gjenstand med ein kostnad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

Detaljer

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår I 8 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 LOV OG REGELVERK, VEDTAK

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

Møtebok. Protokollunderskrift: Lisa Reppen Halseth, AP, og Torleif Johnsen, FRP, ble enstemmig valgt til å skrive under protokollen.

Møtebok. Protokollunderskrift: Lisa Reppen Halseth, AP, og Torleif Johnsen, FRP, ble enstemmig valgt til å skrive under protokollen. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 16.01.2012 Tidspunkt: 12:00 14:10 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 2 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer