Funksjon/Ten: SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN EKSTRAHJELP ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE ANNA LØN - NATURALYTING FAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST"

Transkript

1 Funksjon/Ten: SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN EKSTRAHJELP ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE ANNA LØN - NATURALYTING FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR MØTEGODTGJERSLE TAPT ARBEIDSFORTENESTE PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE LØNSAVSETNING KONTORMATERIELL ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT MATVARER SERVERING VED KURS/OPPLÆRING SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD KJØP AV TENESTER TENESTEFRIKJØP (REFUSJON LØN) UTGIFTSDEKNING VELFERDSTILTAK TILSETTE PORTO POST- OG BANKGEBYR TELEFON MOBILTELEFON ANNA ANNONSERING REPRESENTASJON INFORMASJON UTG. V/ OPPL., KURS OG HMT-ARBEID AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) UTGIFTER KURSHOLDAR/FORELESAR ANDRE UTGIFTER V/OPPLÆRING OG KURS KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE ANDRE DRIFTSUTGIFTER TRANSPORT LEIGEBIL FORSIKRING OG VAKTTENESTE HUSLEIGE AVGIFTER OG GEBYR KONTINGENTAR PROGRAMVARELISENSAR LISENSAR DRIFTSAVTALAR IT-UTSTYR ANNA UTSTYR LEIGE/LEASING VARE- OG PERSONBILAR KONSULENTTENESTER

2 14700 OVERFØRT TIL ANDRE AVSETT TIL TILLEGGSLØYVINGAR TIL DISPOSISJON FOR FORMANNSKAPET AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND DIVERSE AVGIFTSFRIE INNTEKTER ANDRE REFUSJONAR FRÅ STATEN MOMSKOMPENSASJON INVESTERING REFUSJONAR FRÅ ANDRE KOMMUNAR REFUSJON KOMMUNALE FØRETAK REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR FRÅ PRIVATE ANDRE REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR PRIVATE OVERFØRT FYLKESKOMMUNE BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum funksjon/ten: SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN Funksjon/Ten: KOMMUNEVAL/STORTINGSVAL EKSTRAHJELP OVERTID MØTEGODTGJERSLE TAPT ARBEIDSFORTENESTE PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE PAPIR OG REKVISITA MATVARER SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD VELFERDSTILTAK TILSETTE ANNA ANNONSERING AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE HUSLEIGE KONTINGENTAR Sum funksjon/ten: KOMMUNEVAL/STORTINGSVAL Funksjon/Ten: STØNAD POLITISKE PARTI OVERFØRT TIL ANDRE Sum funksjon/ten: STØNAD POLITISKE PARTI Funksjon/Ten: HOVUDTILLITSVALD FAST LØN-KOMM. REGULATIV FAST LØN - STATLLEG REGULATIV PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE PENSJONSINNSKOT - SPK GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING

3 10922 GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) SERVERING VED KURS/OPPLÆRING KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE FRIKJØPSORDNINGAR ANDRE REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR PRIVATE Sum funksjon/ten: HOVUDTILLITSVALD Funksjon/Ten: KONTROLLUTVAL OG REVISJON GODTGJERSLE LEIARAR RÅD/UTVAL/STYRE MØTEGODTGJERSLE TAPT ARBEIDSFORTENESTE LØNSAVSETNING ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR OG HANDBØKER SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD KJØP AV TENESTER TENESTEFRIKJØP (REFUSJON LØN) AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE HUSLEIGE KONTINGENTAR KONSULENTTENESTER KJØP AV TENESTER FRÅ FYLKESKOMMUNEN KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE KJØP FRÅ IKS Sum funksjon/ten: KONTROLLUTVAL OG REVISJON Funksjon/Ten: TILLEGGSLØYVINGAR OVERFØRT TIL ANDRE AVSETT TIL TILLEGGSLØYVINGAR Sum funksjon/ten: TILLEGGSLØYVINGAR Funksjon/Ten: REGULERINGSPLAN AVSKRIVING KULTURBYGG Sum funksjon/ten: REGULERINGSPLAN Funksjon/Ten: INTERN3ASJONALT ARBEID FAGLITTERATUR OG HANDBØKER PORTO REPRESENTASJON REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) OVERFØRT TIL ANDRE OVERFØRING VENNSKAPSKOMMUNAR

4 Sum funksjon/ten: INTERN3ASJONALT ARBEID Funksjon/Ten: SENTRALADMINISTRASJON FAST LØN-KOMM. REGULATIV FAST LØN - SENIORTILTAK VIKAR VED SVANGERSKAPSPERMISJON EKSTRAHJELP ENGASJEMENT OVERTID ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE ANNA LØN - NATURALYTING ANNA LØN - DIVERSE PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE PENSJONSINNSKOT - SPK GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) KONTORMATERIELL ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR OG HANDBØKER FORBRUKSMATERIELL TRYKKING OG KOPIERING PAPIR OG REKVISITA KJØP AV KARTVERK ANNA KONTORMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MATVARER SERVERING VED KURS/OPPLÆRING SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD FORBRUKSMATERIELL KJØP AV PLANTER ANDRE FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER KJØP AV TENESTER TENESTEFRIKJØP (REFUSJON LØN) VELFERDSTILTAK TILSETTE VELFERDSTILTAK BRUKARAR DATABRILLER VARER FOR VIDARESAL/-FOREDLING PORTO POST- OG BANKGEBYR TELEFON TELEFON, DATAKOMMUNIKASJON MOBILTELEFON STILLINGSSANNONSAR ANNA ANNONSERING REPRESENTASJON INFORMASJON UTG. V/ OPPL., KURS OG HMT-ARBEID

5 11511 AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) UTGIFTER KURSHOLDAR/FORELESAR ANDRE UTGIFTER V/OPPLÆRING OG KURS KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE SKYSS AV BRUKARAR TRANSPORT LEIGEBIL STRAUM FORSIKRING OG VAKTTENESTE HUSLEIGE FESTEAVGIFT AVGIFTER OG GEBYR BYGGESAKSGEBYR TINGLYSINGSGEBYR/DOKUMENTAVGIFT KONTINGENTAR LISENSAR DRIFTSAVTALAR KOPIERINGSAVTALAR INVENTAR MØBLAR IT-UTSTYR ANNA UTSTYR MEDIAUTSTYR KJØP AV REINHALDSTENESTER KONSULENTTENESTER PROSJEKTTERINGS-/ARKITEKTTENESTER BYGGTEKNISK KONSULENT ADVOKATTENESTER FRÅ FYLKESKOMMUNEN/FYLKESKOM.INST TENESTER FRÅ ANDRE KOMMUNAR TENESTER FRÅ INTERKOMM. SELSKAP/TILTAK KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND AVSK. IT-UTSTYR OG KONTORMASK AVSKR. MASKINER, VERKTØY, INV. OG UTSTYR ANNA AVGIFTSFRITT SAL AV VARER, TENESTER AVGIFTSFRITT SAL SERVERING LUKKA BEDRIFTSKANTINE GEBYR FOR TENESTER AVGIFTSPLIKTIG SAL AV VARER OG TENESTER STATSTILSKOT ANDRE TILSKOT FRÅ STATEN REFUSJON FRÅ STATEN ANDRE REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON SJUKEPENGAR MOMSKOMPENSASJON INVESTERING

6 17510 REFUSJONAR FRÅ ANDRE KOMMUNAR ANDRE REFUSJONAR FRÅ KOMMUNAR REFUSJON KOMMUNALE FØRETAK ANDRE REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR PRIVATE INTERNSAL OVERFØRT FYLKESKOMMUNE ANDRE RENTEINNTEKTER BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum funksjon/ten: SENTRALADMINISTRASJON Funksjon/Ten: FELLES SKATTEKONTOR FAST LØN-KOMM. REGULATIV PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING FAGLITTERATUR OG HANDBØKER FORBRUKSMATERIELL PAPIR OG REKVISITA SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD POST- OG BANKGEBYR INKASSOKOSTNADER ANNA ANNONSERING AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) UTGIFTER KURSHOLDAR/FORELESAR KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE ANDRE GEBYR KONTINGENTAR PROGRAMVARELISENSAR INVENTAR TENESTER FRÅ ANDRE KOMMUNAR TENESTER FRÅ INTERKOMM. SELSKAP/TILTAK KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE TAP OG NEDSKRIVING AV KRAV MORARENTER/OMKOSTNINGAR REFUSJON SJUKEPENGAR REFUSJONAR FRÅ ANDRE KOMMUNAR ANDRE REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR PRIVATE INTERNSAL ANDRE RENTEINNTEKTER Sum funksjon/ten: FELLES SKATTEKONTOR Funksjon/Ten: FELLES IT FAST LØN-KOMM. REGULATIV ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE ANNA LØN - KØYRETILLEGG

7 10592 ANNA LØN - NATURALYTING PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) KONTORMATERIELL ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR OG HANDBØKER SERVERING VED KURS/OPPLÆRING SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD KJØP AV TENESTER PORTO TELEFON TELEFON, DATAKOMMUNIKASJON MOBILTELEFON UTG. V/ OPPL., KURS OG HMT-ARBEID AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) UTGIFTER KURSHOLDAR/FORELESAR KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE AVGIFTER OG GEBYR PROGRAMVARELISENSAR LISENSAR DRIFTSAVTALAR DATASENTRAL IT-UTSTYR PROGRAMVARE ANNA UTSTYR MEDIAUTSTYR KJØP AV DATAMASKINER VEDLIKEHALD AV ANLEGG VEDLIKEHALD AV UTSTYR SERVICEAVTALAR OG REPARASJONAR DRIFTSAVTALAR KONSULENTTENESTER KJØP AV TENESTER FRÅ FYLKESKOMMUNEN TENESTER FRÅ ANDRE KOMMUNAR KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE OVERFØRT TIL ANDRE MORARENTER/OMKOSTNINGAR AVSK. IT-UTSTYR OG KONTORMASK ANNA AVGIFTSFRITT SAL AV VARER, TENESTER ANDRE TILSKOT FRÅ STATEN REFUSJON SJUKEPENGAR MOMSKOMPENSASJON INVESTERING REFUSJONAR FRÅ ANDRE KOMMUNAR REFUSJON KOMMUNALE FØRETAK REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR FRÅ PRIVATE

8 18310 OVERFØRT FYLKESKOMMUNE MORARENTE Sum funksjon/ten: FELLES IT Funksjon/Ten: MOTTAK AV FLYKTNINGAR FAST LØN-KOMM. REGULATIV PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) UTGIFTSDEKNING MOBILTELEFON ANNA ANNONSERING REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE HUSLEIGE INVENTAR INTERNKJØP KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE OVERFØRT TIL ANDRE AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND HUSLEIGEINNTEKTER INTEGRERINGSTILSKOT FLYKTNINGAR Sum funksjon/ten: MOTTAK AV FLYKTNINGAR Funksjon/Ten: PLANAVDELING AVSKRIVING KULTURBYGG Sum funksjon/ten: PLANAVDELING Funksjon/Ten: SOSIALKONTOR AVSK. IT-UTSTYR OG KONTORMASK AVSKR. MASKINER, VERKTØY, INV. OG UTSTYR Sum funksjon/ten: SOSIALKONTOR Funksjon/Ten: ADMINISTRASJON TEKNISK DRIFT FAST LØN-KOMM. REGULATIV EKSTRAHJELP AVTALEFESTA TILLEGG OVERTID ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE ANNA LØN - NATURALYTING PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) KONTORMATERIELL ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT

9 11012 FAGLITTERATUR OG HANDBØKER ANNA KONTORMATERIELL VAKSINE SERVERING VED KURS/OPPLÆRING SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD KJEMIKALIER/VEGSALT KJØP AV TENESTER UTGIFTSDEKNING VELFERDSTILTAK TILSETTE DATABRILLER PORTO TELEFON TELEFON, DATAKOMMUNIKASJON MOBILTELEFON UTG. V/ OPPL., KURS OG HMT-ARBEID AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE DRIVSTOFF/OLJE/REKVISITA FORSIKRING/ÅRSAVGIFT TRANSPORTMIDLAR BILGUMMI VEDLIKEHALD TRANSPORTMIDLAR ANDRE DRIFTSUTGIFTER TRANSPORT STRAUM FORSIKRING BYGNINGAR OG ANLEGG FORSIKRING KØYRETY/MASKINER AVGIFTER OG GEBYR KOMMUNALE EIGEDOMSGEBYR ANDRE GEBYR PROGRAMVARELISENSAR LISENSAR KOPIERINGSAVTALAR INVENTAR IT-UTSTYR ANNA INVENTAR SAMBANDSUTSTYR ANNA UTSTYR REISKAP OG VERKTØY ANDRE REISKAP OG VERKTØY LEIGE/LEASING AV UTSTYR LEIGE/LEASING VARE- OG PERSONBILAR KJØP AV DATAMASKINER VEDLIKEHALD AV UTSTYR SERVICEAVTALAR OG REPARASJONAR REPARASJON AV TEKNISKE ANLEGG KONSULENTTENESTER KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE

10 15510 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND AVSKR. MASKINER, VERKTØY, INV. OG UTSTYR AVSKRIVING ADM.BYGG AVSKRIVING AV ALDERSHEIMAR OG INSSTITUSJ AVSKRIVING KULTURBYGG ANNA AVGIFTSFRITT SAL AV VARER, TENESTER GEBYR FOR TENESTER HUSLEIGEINNTEKTER FESTEAVGIFTER AVGIFTSPLIKTIG SAL AV VARER OG TENESTER REFUSJON FRÅ STATEN REFUSJON SJUKEPENGAR MOMSKOMPENSASJON INVESTERING ANDRE REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR PRIVATE INTERNSAL BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum funksjon/ten: ADMINISTRASJON TEKNISK DRIFT Funksjon/Ten: HELSEADMINISTRASJON FAST LØN-KOMM. REGULATIV ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE ANNA LØN - HONORAR ANNA LØN - NATURALYTING PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) ANNA KONTORMATERIELL SERVERING VED KURS/OPPLÆRING SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD KJØP AV TENESTER DATABRILLER TELEFON MOBILTELEFON STILLINGSSANNONSAR INFORMASJON UTG. V/ OPPL., KURS OG HMT-ARBEID AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) ANDRE UTGIFTER V/OPPLÆRING OG KURS KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE INVENTAR ANNA UTSTYR KONSULENTTENESTER KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE OVERFØRT TIL ANDRE AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND

11 17019 ANDRE TILSKOT FRÅ STATEN REFUSJON SJUKEPENGAR BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum funksjon/ten: HELSEADMINISTRASJON Funksjon/Ten: ADMINISTRASJON REINHALD FAST LØN-KOMM. REGULATIV ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR OG HANDBØKER SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD VELFERDSTILTAK TILSETTE DATABRILLER AVGIFTER KURS OG SEMINAR DRIVSTOFF/OLJE/REKVISITA FORSIKRING/ÅRSAVGIFT TRANSPORTMIDLAR VEDLIKEHALD TRANSPORTMIDLAR KJØP AV DATAMASKINER AVSKR. MASKINER, VERKTØY, INV. OG UTSTYR ANNA AVGIFTSFRITT SAL AV VARER, TENESTER AVGIFTSPLIKTIG SAL AV VARER OG TENESTER Sum funksjon/ten: ADMINISTRASJON REINHALD Funksjon/Ten: ADMINISTRASJON OPPVEKST BORGUND KONTORMATERIELL REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) FORSIKRING/ÅRSAVGIFT TRANSPORTMIDLAR FORSIKRING KØYRETY/MASKINER AVSK. IT-UTSTYR OG KONTORMASK. Sum funksjon/ten: ADMINISTRASJON OPPVEKST BORGUND Funksjon/Ten: ADMINISTRASJON OPPVEKST LJØSNE KONTORMATERIELL PORTO Sum funksjon/ten: ADMINISTRASJON OPPVEKST LJØSNE Funksjon/Ten: ADMINISTRASJON LÆRDALSØYRI SKULE ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING

12 11012 FAGLITTERATUR OG HANDBØKER MATERIALE TIL VEDLIKEHALD Sum funksjon/ten: ADMINISTRASJON LÆRDALSØYRI SKULE Funksjon/Ten: ADMINISTRASJON LÆRDALSØYRI BARNEHAGE FAST LØN-KOMM. REGULATIV ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING VELFERDSTILTAK BRUKARAR AVGIFTER KURS OG SEMINAR REFUSJON SJUKEPENGAR Sum funksjon/ten: ADMINISTRASJON LÆRDALSØYRI BARNEHAGE Funksjon/Ten: ADMINISTRASJON PLEIE OG OMSORG FAST LØN-KOMM. REGULATIV VIKAR VED SVANGERSKAPSPERMISJON EKSTRAHJELP ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE ANNA LØN - HONORAR ANNA LØN - NATURALYTING ANNA LØN - TREKKPLIKTIG STIPEND PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) KONTORMATERIELL ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR OG HANDBØKER PAPIR OG REKVISITA ANNA KONTORMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL MATVARER SERVERING VED KURS/OPPLÆRING SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD KJØP AV TENESTER VELFERDSTILTAK TILSETTE DATABRILLER PORTO TELEFON TELEFON, DATAKOMMUNIKASJON MOBILTELEFON STILLINGSSANNONSAR ANNA ANNONSERING AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.)

13 11513 UTGIFTER KURSHOLDAR/FORELESAR ANDRE UTGIFTER V/OPPLÆRING OG KURS KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE SKYSS AV BRUKARAR AVGIFTER OG GEBYR KONTINGENTAR PROGRAMVARELISENSAR LISENSAR KOPIERINGSAVTALAR INVENTAR PROGRAMVARE ANNA UTSTYR KJØP AV DATAMASKINER VEDLIKEHALD AV UTSTYR SERVICEAVTALAR OG REPARASJONAR KJØP AV VAKTMEISTERTENESTER KONSULENTTENESTER FRÅ STATEN/STATLEGE INSTITUSJONAR FRÅ ANDRE KOMM/KOMM.INST FRÅ ANDRE/DRIFTSAVTALAR M/PRIVATE KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE MORARENTER/OMKOSTNINGAR AVSK. IT-UTSTYR OG KONTORMASK ANDRE TILSKOT FRÅ STATEN REFUSJON ARBEIDSMARKNADSETATEN ANDRE REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON SJUKEPENGAR REFUSJON SVANGERSKAPSPERMISJON REFUSJON FRÅ FYLKESKOMMUNENREFUSJON FRÅ ANDRE REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR PRIVATE BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum funksjon/ten: ADMINISTRASJON PLEIE OG OMSORG Funksjon/Ten: ADMINISTRASJON KULTUR OG FORMIDLING FAST LØN-KOMM. REGULATIV EKSTRAHJELP AVTALEFESTA TILLEGG PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT FORBRUKSMATERIELL SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD KJØP AV PLANTER

14 11220 KJØP AV TENESTER DATABRILLER STILLINGSSANNONSAR ANNA ANNONSERING REPRESENTASJON AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE KONTINGENTAR IT-UTSTYR ANNA UTSTYR LEIGE/LEASING ANDRE KONTORMASKINER KJØP AV DATAMASKINER SERVICEAVTALAR OG REPARASJONAR REPARASJON AV INVENTAR/UTSTYR KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE OVERFØRT TIL ANDRE DRIFTSTILSKOT AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND ANDRE TILSKOT FRÅ STATEN ANDRE REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR PRIVATE BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum funksjon/ten: ADMINISTRASJON KULTUR OG FORMIDLING Funksjon/Ten: ADMINISTRASJON TEKNISK FORVALTNING AVSKRIVING SKULAR Sum funksjon/ten: ADMINISTRASJON TEKNISK FORVALTNING Funksjon/Ten: ADMINISTRASJON KULTUR OG OPPVEKST FAST LØN-KOMM. REGULATIV OVERTID ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE ANNA LØN - NATURALYTING PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR OG HANDBØKER SERVERING VED KURS/OPPLÆRING SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD KJØP AV TENESTER TELEFON MOBILTELEFON ANNA ANNONSERING REPRESENTASJON UTG. V/ OPPL., KURS OG HMT-ARBEID

15 11511 AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE TRANSPORT PROGRAMVARELISENSAR LISENSAR DRIFTSAVTALAR MØBLAR ADVOKATTENESTER TENESTER FRÅ ANDRE KOMMUNAR AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND ANDRE TILSKOT FRÅ STATEN Sum funksjon/ten: ADMINISTRASJON KULTUR OG OPPVEKST Funksjon/Ten: SERVICESENTRAL FAST LØN-KOMM. REGULATIV SJUKEVIKARAR I ARBEIDSGJEVARPERIODE FERIEVIKARAR EKSTRAHJELP AVTALEFESTA TILLEGG OVERTID ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) LØNSAVSETNING KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG HANDBØKER FORBRUKSMATERIELL TRYKKING OG KOPIERING LÆREBØKER MATVARER SERVERING VED KURS/OPPLÆRING SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD KJØP AV TENESTER DATABRILLER VARER FOR VIDARESAL/-FOREDLING PORTO REPRESENTASJON AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANDRE GEBYR KONTINGENTAR

16 11991 KOPIERINGSAVTALAR INVENTAR MØBLAR ANNA UTSTYR SERVICEAVTALAR OG REPARASJONAR KJØP AV TENESTER FRÅ FYLKESKOMMUNEN KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE OVERFØRT TIL ANDRE AVSKR. MASKINER, VERKTØY, INV. OG UTSTYR ANNA AVGIFTSFRITT SAL AV VARER, TENESTER GEBYR FOR TENESTER REFUSJON SJUKEPENGAR REFUSJON SVANGERSKAPSPERMISJON REFUSJONAR FRÅ ANDRE KOMMUNAR ANDRE REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR PRIVATE Sum funksjon/ten: SERVICESENTRAL Funksjon/Ten: FELLES REKNESKAPSKONTOR KONTORMATERIELL PORTO POST- OG BANKGEBYR INKASSOKOSTNADER UTGIFTER KURSHOLDAR/FORELESAR ANDRE GEBYR KONSULENTTENESTER TENESTER FRÅ ANDRE KOMMUNAR MORARENTER/OMKOSTNINGAR ANDRE GEBYR INTERNSAL ANDRE RENTEINNTEKTER Sum funksjon/ten: FELLES REKNESKAPSKONTOR Funksjon/Ten: SKATTEOPPKREVJARKONTOR FAST LØN-KOMM. REGULATIV PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR OG HANDBØKER FORBRUKSMATERIELL PAPIR OG REKVISITA SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD DATABRILLER POST- OG BANKGEBYR INKASSOKOSTNADER

17 11510 UTG. V/ OPPL., KURS OG HMT-ARBEID AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) ANDRE UTGIFTER V/OPPLÆRING OG KURS KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE AVGIFTER OG GEBYR KONTINGENTAR PROGRAMVARELISENSAR KOPIERINGSAVTALAR IT-UTSTYR SAMBANDSUTSTYR ANNA UTSTYR TENESTER FRÅ INTERKOMM. SELSKAP/TILTAK ANDRE GEBYR REFUSJON SJUKEPENGAR REFUSJONAR FRÅ ANDRE KOMMUNAR ANDRE RENTEINNTEKTER Sum funksjon/ten: SKATTEOPPKREVJARKONTOR Funksjon/Ten: FDV - LÆRDAL RÅDHUS FAST LØN-KOMM. REGULATIV OVERTID ANNA LØN - SMUSSTILLEGG PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) FORBRUKSMATERIELL LYSPÆRER, LYSSTOFFRØYR OG SIKRINGAR KJØP AV PLANTER KJØP AV TENESTER VERNEUTSTYR AVGIFTER KURS OG SEMINAR ANDRE DRIFTSUTGIFTER STRAUM FORSIKRING BYGNINGAR OG ANLEGG KOMMUNALE EIGEDOMSGEBYR ANNA UTSTYR ANDRE REISKAP OG VERKTØY VEDLIKEHALD AV BYGNINGER VEDLIKEHALD AV ANLEGG SERVICEAVTALAR OG REPARASJONAR REPARASJON AV INVENTAR/UTSTYR REPARASJON AV TEKNISKE ANLEGG MATERIALE TIL VEDLIKEHALD KJØP AV REINHALDSTENESTER KONSULENTTENESTER

18 15931 AVSKR. MASKINER, VERKTØY, INV. OG UTSTYR AVSKRIVING ADM.BYGG BRUKARBETALING FOR KOMM. TENESTER ANNA AVGIFTSFRITT SAL AV VARER, TENESTER HUSLEIGEINNTEKTER FORDELTE UTGIFTER STATSTILSKOT REFUSJON FRÅ STATEN REFUSJON SJUKEPENGAR MOMSKOMPENSASJON INVESTERING REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR FRÅ PRIVATE UTBETALING AV FORSIKRINGSOPPGJER ANDRE REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR PRIVATE BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum funksjon/ten: FDV - LÆRDAL RÅDHUS Funksjon/Ten: FDV KULTURBANKEN FAST LØN-KOMM. REGULATIV PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) LYSPÆRER, LYSSTOFFRØYR OG SIKRINGAR ANDRE DRIFTSUTGIFTER STRAUM FORSIKRING BYGNINGAR OG ANLEGG KOMMUNALE EIGEDOMSGEBYR SERVICEAVTALAR OG REPARASJONAR REPARASJON AV INVENTAR/UTSTYR KJØP AV REINHALDSTENESTER REFUSJON SJUKEPENGAR Sum funksjon/ten: FDV KULTURBANKEN Funksjon/Ten: FDV - 2. ETASJE KIWIBYGGET FORBRUKSMATERIELL ANDRE DRIFTSUTGIFTER STRAUM VEDLIKEHALD AV ANLEGG KJØP AV REINHALDSTENESTER INTERNKJØP ANNA AVGIFTSFRITT SAL AV VARER, TENESTER ANDRE REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR PRIVATE INTERNSAL Sum funksjon/ten: FDV - 2. ETASJE KIWIBYGGET

19 Funksjon/Ten: PENSJON FELLES PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE PENSJONSINNSKOT - SPK Sum funksjon/ten: PENSJON FELLES Funksjon/Ten: AMORTISERING AV TIDL. ÅRS PREMIEAVVIK PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE PENSJONSINNSKOT - SPK Sum funksjon/ten: AMORTISERING AV TIDL. ÅRS PREMIEAVVIK Funksjon/Ten: YMSE FELLESUTGIFTER ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE ANNA LØN - HONORAR PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE PENSJONSINNSKOT - SPK LØNSAVSETNING KONTORMATERIELL ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR OG HANDBØKER FORBRUKSMATERIELL PAPIR OG REKVISITA ANNA KONTORMATERIELL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MATVARER SERVERING VED KURS/OPPLÆRING SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD FORBRUKSMATERIELL KJØP AV PLANTER KJØP AV TENESTER VELFERDSTILTAK TILSETTE VELFERDSTILTAK BRUKARAR BEDRIFTSHELSETENESTE DATABRILLER PORTO POST- OG BANKGEBYR INKASSOKOSTNADER TELEFON TELEFON, DATAKOMMUNIKASJON MOBILTELEFON STILLINGSSANNONSAR ANNA ANNONSERING REPRESENTASJON INFORMASJON TRYKKING OG KOPIERING UTG. V/ OPPL., KURS OG HMT-ARBEID AVGIFTER KURS OG SEMINAR

20 11512 REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) UTGIFTER KURSHOLDAR/FORELESAR KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE ANDRE DRIFTSUTGIFTER TRANSPORT FORSIKRING OG VAKTTENESTE TINGFORSIKRING FORSIKRING BYGNINGAR OG ANLEGG FORSIKRING KØYRETY/MASKINER PERSONFORSIKRING ANSVARSFORSIKRING HUSLEIGE AVGIFTER OG GEBYR ANDRE GEBYR KONTINGENTAR PROGRAMVARELISENSAR LISENSAR DRIFTSAVTALAR KOPIERINGSAVTALAR INVENTAR ANNA UTSTYR LEIGE/LEASING AV UTSTYR LEIGE/LEASING ANDRE KONTORMASKINER SERVICEAVTALAR OG REPARASJONAR REPARASJON AV INVENTAR/UTSTYR KONSULENTTENESTER ADVOKATTENESTER KJØP AV TENESTER FRÅ FYLKESKOMMUNEN TENESTER FRÅ ANDRE KOMMUNAR KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE OVERFØRT TIL ANDRE OPPREISINGSMIDLAR TAP OG NEDSKRIVING AV KRAV ERSTATNING - FORLIKSAVTALE MORARENTER/OMKOSTNINGAR AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND ANNA AVGIFTSFRITT SAL AV VARER, TENESTER AVGIFTSFRITT SAL SERVERING LUKKA BEDRIFTSKANTINE GEBYR FOR TENESTER AVGIFTSPLIKTIG SAL AV VARER OG TENESTER REFUSJON FRÅ STATEN REFUSJON SJUKEPENGAR MOMSKOMPENSASJON INVESTERING REFUSJONAR FRÅ ANDRE KOMMUNAR REFUSJON KOMMUNALE FØRETAK REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR FRÅ PRIVATE

21 17719 ANDRE REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR PRIVATE PURREGEBYR OM OMKOSTNINGER BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum funksjon/ten: YMSE FELLESUTGIFTER Funksjon/Ten: OVERFORMYNDERI MØTEGODTGJERSLE KONTORMATERIELL FORBRUKSMATERIELL REPRESENTASJON AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE KONTINGENTAR KONSULENTTENESTER ADVOKATTENESTER Sum funksjon/ten: OVERFORMYNDERI Funksjon/Ten: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA MØTEGODTGJERSLE LØNSAVSETNING KONTORMATERIELL MATVARER SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD KJØP AV TENESTER UTGIFTSDEKNING ANNA ANNONSERING REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) ANDRE UTGIFTER V/OPPLÆRING OG KURS KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE TRANSPORT HUSLEIGE OVERFØRT TIL ANDRE Sum funksjon/ten: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA Funksjon/Ten: IA/HMT ARBEID FAST LØN-KOMM. REGULATIV EKSTRAHJELP ENGASJEMENT PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE PENSJONSINNSKOT - SPK GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING

22 11100 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL VELFERDSTILTAK TILSETTE BEDRIFTSHELSETENESTE UTG. V/ OPPL., KURS OG HMT-ARBEID AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) ANDRE UTGIFTER V/OPPLÆRING OG KURS KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANNA UTSTYR REFUSJON SJUKEPENGAR Sum funksjon/ten: IA/HMT ARBEID Funksjon/Ten: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA LØNSAVSETNING Sum funksjon/ten: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Funksjon/Ten: PPR FAST LØN - STATLLEG REGULATIV STATLEG REG. - AVTALEFESTA TILLEGG PENSJONSINNSKOT - SPK GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) TENESTER FRÅ ANDRE KOMMUNAR KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE FORDELING PPR Sum funksjon/ten: PPR Funksjon/Ten: FELLES MANNSKAPSDRIFT FAST LØN-KOMM. REGULATIV FAST LØN - R12EG.AVTALEFESTA TILLEGG SJUKEVIKARAR I ARBEIDSGJEVARPERIODE VIKAR VED SVANGERSKAPSPERMISJON FERIEVIKARAR EKSTRAHJELP OVERTID ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE ANNA LØN - KØYRETILLEGG ANNA LØN - SMUSSTILLEGG PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) LØNSAVSETNING

23 11011 ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR OG HANDBØKER SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD LYSPÆRER, LYSSTOFFRØYR OG SIKRINGAR KJEMIKALIER/VEGSALT ANDRE FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER KJØP AV TENESTER VELFERDSTILTAK TILSETTE ARBEIDSMILJØTILTAK ARBEIDSKLE VERNEUTSTYR TELEFON, DATAKOMMUNIKASJON MOBILTELEFON UTG. V/ OPPL., KURS OG HMT-ARBEID AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE TENESTETELEFON DRIVSTOFF/OLJE/REKVISITA ANDRE DRIFTSUTGIFTER AVGIFTER OG GEBYR ANDRE GEBYR KONTINGENTAR LISENSAR KOPIERINGSAVTALAR IT-UTSTYR ANNA UTSTYR VEDLIKEHALD AV BYGNINGER SERVICEAVTALAR OG REPARASJONAR ANNA AVGIFTSFRITT SAL AV VARER, TENESTER AVGIFTSPLIKTIG SAL AV VARER OG TENESTER FORDELTE UTGIFTER ANDRE REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON SJUKEPENGAR REFUSJON SVANGERSKAPSPERMISJON INTERNSAL PURREGEBYR OM OMKOSTNINGER Sum funksjon/ten: FELLES MANNSKAPSDRIFT Funksjon/Ten: FELLES BYGNING OG MASKINDRIFT ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT LYSPÆRER, LYSSTOFFRØYR OG SIKRINGAR KJEMIKALIER/VEGSALT KJØP AV PLANTER VELFERDSTILTAK TILSETTE ARBEIDSKLE VERNEUTSTYR

24 11311 PORTO TELEFON TELEFON, DATAKOMMUNIKASJON MOBILTELEFON UTG. V/ OPPL., KURS OG HMT-ARBEID AVGIFTER KURS OG SEMINAR DRIVSTOFF/OLJE/REKVISITA FORSIKRING/ÅRSAVGIFT TRANSPORTMIDLAR BILGUMMI VEDLIKEHALD TRANSPORTMIDLAR ANDRE DRIFTSUTGIFTER STRAUM FORSIKRING BYGNINGAR OG ANLEGG FORSIKRING KØYRETY/MASKINER AVGIFTER OG GEBYR KOMMUNALE EIGEDOMSGEBYR ANDRE GEBYR IT-UTSTYR ANNA UTSTYR REISKAP OG VERKTØY ANDRE REISKAP OG VERKTØY LEIGE/LEASING AV UTSTYR LEIGE/LEASING VARE- OG PERSONBILAR KJØP AV VARE- OG PERSONBILAR VEDLIKEHALD AV BYGNINGER VEDLIKEHALD AV ANLEGG VEDLIKEHALD - VINTER VEDLIKEHALD AV UTSTYR SERVICEAVTALAR OG REPARASJONAR REPARASJON AV INVENTAR/UTSTYR REPARASJON AV TEKNISKE ANLEGG MATERIALE TIL VEDLIKEHALD MATERIALE VEDLIKEHALD ANLEGG MATERIALAR TIL VEDLIKEHALD AV UTSTYR KONSULENTTENESTER KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE MORARENTER/OMKOSTNINGAR ANNA AVGIFTSFRITT SAL AV VARER, TENESTER GEBYR FOR TENESTER FORDELTE UTGIFTER ANDRE REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR PRIVATE PURREGEBYR OM OMKOSTNINGER Sum funksjon/ten: FELLES BYGNING OG MASKINDRIFT Funksjon/Ten: FELLES FDV-FORVALTNING FAST LØN-KOMM. REGULATIV ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE

25 10921 GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING STRAUM AVGIFTER OG GEBYR LEIGE/LEASING VARE- OG PERSONBILAR VEDLIKEHALD AV BYGNINGER SERVICEAVTALAR OG REPARASJONAR KONSULENTTENESTER HUSLEIGEINNTEKTER FORDELTE UTGIFTER REFUSJON SVANGERSKAPSPERMISJON Sum funksjon/ten: FELLES FDV-FORVALTNING Funksjon/Ten: FELLES REINHALD FAST LØN-KOMM. REGULATIV FERIEVIKARAR EKSTRAHJELP AVTALEFESTA TILLEGG ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT SERVERING VED KURS/OPPLÆRING FORBRUKSMATERIELL VELFERDSTILTAK TILSETTE ARBEIDSKLE AVGIFTER KURS OG SEMINAR TENESTETELEFON DRIVSTOFF/OLJE/REKVISITA FORSIKRING/ÅRSAVGIFT TRANSPORTMIDLAR VEDLIKEHALD TRANSPORTMIDLAR ANDRE DRIFTSUTGIFTER FORSIKRING KØYRETY/MASKINER REINHALDSUTSTYR KJØP AV REINHALDSMASKINER ANNA AVGIFTSFRITT SAL AV VARER, TENESTER AVGIFTSPLIKTIG SAL AV VARER OG TENESTER FORDELTE UTGIFTER REFUSJON FRÅ STATEN REFUSJON SJUKEPENGAR REFUSJON SVANGERSKAPSPERMISJON Sum funksjon/ten: FELLES REINHALD Funksjon/Ten: LÆRDALSØYRI BARNEHAGE

26 10111 FAST LØN-KOMM. REGULATIV FAST LØN - SENIORTILTAK SJUKEVIKARAR I ARBEIDSGJEVARPERIODE SJUKEVIKARAR UTOVER ARB.GJ.PERIODEN VIKAR VED SVANGERSKAPSPERMISJON FERIEVIKARAR ANDRE VIKARAR EKSTRAHJELP AVTALEFESTA TILLEGG OVERTID ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE ANNA LØN - LÆRLINGAR ANNA LØN - NATURALYTING PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE PENSJONSINNSKOT - SPK GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) LØNSAVSETNING KONTORMATERIELL ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR OG HANDBØKER FORBRUKSMATERIELL PAPIR OG REKVISITA UNDERVISNINGSMATERIELL ARBEIDSMATERIELL - FORMING ARBEIDSMATERIELL - LEIK OG AKTIVITET MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MATVARER SERVERING VED KURS/OPPLÆRING SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD FORBRUKSMATERIELL KJØP AV PLANTER ANDRE FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER KJØP AV TENESTER VELFERDSTILTAK TILSETTE BEDRIFTSHELSETENESTE ARBEIDSKLE PORTO TELEFON TELEFON, DATAKOMMUNIKASJON MOBILTELEFON ANNA ANNONSERING REPRESENTASJON UTG. V/ OPPL., KURS OG HMT-ARBEID AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) UTGIFTER KURSHOLDAR/FORELESAR ANDRE UTGIFTER V/OPPLÆRING OG KURS KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE

27 11611 DIETTGODTGJERSLE ARBEIDSKLE/UNIFORM - GODTGJERSLE UTDANNINGSSTIPEND ANDRE DRIFTSUTGIFTER SKYSS AV BRUKARAR SKYSS - EKSKURSJONAR TRANSPORT HUSLEIGE AVGIFTER OG GEBYR KONTINGENTAR PROGRAMVARELISENSAR LISENSAR KOPIERINGSAVTALAR INVENTAR IT-UTSTYR ANNA INVENTAR ANNA UTSTYR LEIGE/LEASING AV UTSTYR LEIGE/LEASING ANDRE KONTORMASKINER VEDLIKEHALD AV BYGNINGER VEDLIKEHALD PARKAR OG UTOMHUSANLEGG VEDLIKEHALD AV UTSTYR SERVICEAVTALAR OG REPARASJONAR REPARASJON AV INVENTAR/UTSTYR REPARASJON AV TEKNISKE ANLEGG INTERNKJØP KJØP AV TENESTER FRÅ FYLKESKOMMUNEN FRÅ ANDRE KOMM/KOMM.INST TENESTER FRÅ ANDRE KOMMUNAR TENESTER FRÅ INTERKOMM. SELSKAP/TILTAK KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND AVSKR. MASKINER, VERKTØY, INV. OG UTSTYR AVSKRIVING SKULAR BRUKARBETALING FOR KOMM. TENESTER ANNA AVGIFTSFRITT SAL AV VARER, TENESTER STATSTILSKOT ANDRE TILSKOT FRÅ STATEN REFUSJON ARBEIDSMARKNADSETATEN ANDRE REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON SJUKEPENGAR REFUSJON SVANGERSKAPSPERMISJON MOMSKOMPENSASJON INVESTERING REFUSJON FRÅ FYLKESKOMMUNENREFUSJON FRÅ REFUSJONAR FRÅ ANDRE KOMMUNAR ANDRE REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR PRIVATE OVERFØRT FYLKESKOMMUNE BRUK AV DISPOSISJONSFOND

28 19510 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum funksjon/ten: LÆRDALSØYRI BARNEHAGE Funksjon/Ten: BORGUND BARNEHAGE FAST LØN-KOMM. REGULATIV SJUKEVIKARAR I ARBEIDSGJEVARPERIODE SJUKEVIKARAR UTOVER ARB.GJ.PERIODEN VIKAR VED SVANGERSKAPSPERMISJON FERIEVIKARAR EKSTRAHJELP AVTALEFESTA TILLEGG OVERTID ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE PENSJONSINNSKOT - SPK GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG HANDBØKER FORBRUKSMATERIELL ANNA KONTORMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL ELEVMATERIELL ARBEIDSMATERIELL - FORMING ARBEIDSMATERIELL - LEIK OG AKTIVITET LÆREBØKER BØKER SKULEBIBLIOTEK MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MATVARER SERVERING VED KURS/OPPLÆRING FORBRUKSMATERIELL KJØP AV PLANTER KJØP AV TENESTER VELFERDSTILTAK TILSETTE ARBEIDSMILJØTILTAK BEDRIFTSHELSETENESTE ARBEIDSKLE PORTO TELEFON ANNA ANNONSERING AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) ANDRE UTGIFTER V/OPPLÆRING OG KURS KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE SKYSS AV BRUKARAR SKYSS - EKSKURSJONAR FORSIKRING KØYRETY/MASKINER PROGRAMVARELISENSAR LISENSAR

29 11991 KOPIERINGSAVTALAR INVENTAR IT-UTSTYR ANNA UTSTYR SERVICEAVTALAR OG REPARASJONAR REPARASJON AV INVENTAR/UTSTYR INTERNKJØP FRÅ ANDRE KOMM/KOMM.INST KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE BIDRAG BARNEHAGE/SFO OPPHALD ANDRE OVERFØRINGAR TIL PRIVATE BRUKARBETALING FOR KOMM. TENESTER STATSTILSKOT ANDRE TILSKOT FRÅ STATEN REFUSJON ARBEIDSMARKNADSETATEN REFUSJON SJUKEPENGAR BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum funksjon/ten: BORGUND BARNEHAGE Funksjon/Ten: LÆRDALSØYRI SKULE FAST LØN-KOMM. REGULATIV FAST LØN - SENIORTILTAK FAST LØN - STATLLEG REGULATIV STATLEG REG. - AVTALEFESTA TILLEGG SJUKEVIKARAR I ARBEIDSGJEVARPERIODE SJUKEVIKARAR UTOVER ARB.GJ.PERIODEN VIKAR VED SVANGERSKAPSPERMISJON FERIEVIKARAR ANDRE VIKARAR EKSTRAHJELP AVTALEFESTA TILLEGG OVERTID ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE ANNA LØN - LÆRLINGAR ANNA LØN - HONORAR ANNA LØN - DIVERSE PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE PENSJONSINNSKOT - SPK GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) LØNSAVSETNING KONTORMATERIELL ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR OG HANDBØKER FORBRUKSMATERIELL PAPIR OG REKVISITA UNDERVISNINGSMATERIELL

30 11051 ELEVMATERIELL FRITT SKULEMATERIELL ARBEIDSMATERIELL - FORMING ARBEIDSMATERIELL - HEIMKUNNSKAP ARBEIDSMATERIELL - MUSIKK ARBEIDSMATERIELL - KROPPSØVING ARBEIDSMATERIELL - LEIK OG AKTIVITET ARBEIDSMATERIELL - NATURFAG LÆREBØKER BØKER SKULEBIBLIOTEK MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MATVARER SKULEFRUKT SKULELUNCH SERVERING VED KURS/OPPLÆRING SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD FORBRUKSMATERIELL KJØP AV PLANTER KJØP AV TENESTER VELFERDSTILTAK TILSETTE ARBEIDSMILJØTILTAK BEDRIFTSHELSETENESTE ARBEIDSKLE DATABRILLER PORTO TELEFON TELEFON, DATAKOMMUNIKASJON MOBILTELEFON STILLINGSSANNONSAR ANNA ANNONSERING REPRESENTASJON UTG. V/ OPPL., KURS OG HMT-ARBEID AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) UTGIFTER KURSHOLDAR/FORELESAR ANDRE UTGIFTER V/OPPLÆRING OG KURS KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE ARBEIDSKLE/UNIFORM - GODTGJERSLE UTDANNINGSSTIPEND SKYSS AV BRUKARAR SKYSS - EKSKURSJONAR TRANSPORT AVGIFTER OG GEBYR ANDRE GEBYR KONTINGENTAR PROGRAMVARELISENSAR LISENSAR DRIFTSAVTALAR KOPIERINGSAVTALAR

31 12010 INVENTAR MØBLAR IT-UTSTYR PROGRAMVARE BOSSEKKER OG STATIV ANNA UTSTYR LEIGE/LEASING AV UTSTYR LEIGE/LEASING ANDRE KONTORMASKINER LEIGE/LEASING ANDRE MASKINER VEDLIKEHALD AV BYGNINGER SERVICEAVTALAR OG REPARASJONAR DRIFTSAVTALAR REPARASJON AV INVENTAR/UTSTYR REPARASJON AV TEKNISKE ANLEGG MATERIALE TIL VEDLIKEHALD KONSULENTTENESTER INTERNKJØP KJØP AV TENESTER FRÅ FYLKESKOMMUNEN FRÅ ANDRE KOMM/KOMM.INST TENESTER FRÅ ANDRE KOMMUNAR TENESTER FRÅ INTERKOMM. SELSKAP/TILTAK LEIRSKULEOPPHALD/EKSKURSJONAR KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND AVSK. IT-UTSTYR OG KONTORMASK AVSKR. MASKINER, VERKTØY, INV. OG UTSTYR AVSKRIVING SKULAR ANNA AVGIFTSFRITT SAL AV VARER, TENESTER ANDRE TILSKOT FRÅ STATEN REFUSJON ARBEIDSMARKNADSETATEN ANDRE REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON SJUKEPENGAR REFUSJON SVANGERSKAPSPERMISJON REFUSJON FRÅ FYLKESKOMMUNENREFUSJON FRÅ REFUSJONAR FRÅ ANDRE KOMMUNAR REFUSJON GJESTEELEVAR ANDRE REFUSJONAR FRÅ KOMMUNAR OVERFØRING FRÅ ANDRE FRIKJØPSORDNINGAR ANDRE REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR PRIVATE OVERFØRT FYLKESKOMMUNE BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum funksjon/ten: LÆRDALSØYRI SKULE Funksjon/Ten: LJØSNE SKULE FAST LØN-KOMM. REGULATIV FAST LØN - SENIORTILTAK FAST LØN - STATLLEG REGULATIV

32 10160 STATLEG REG. - AVTALEFESTA TILLEGG SJUKEVIKARAR I ARBEIDSGJEVARPERIODE SJUKEVIKARAR UTOVER ARB.GJ.PERIODEN VIKAR VED SVANGERSKAPSPERMISJON FERIEVIKARAR ANDRE VIKARAR EKSTRAHJELP AVTALEFESTA TILLEGG OVERTID ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE ANNA LØN - KØYRETILLEGG PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE PENSJONSINNSKOT - SPK GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) LØNSAVSETNING KONTORMATERIELL ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR OG HANDBØKER FORBRUKSMATERIELL TRYKKING OG KOPIERING PAPIR OG REKVISITA ANNA KONTORMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL ELEVMATERIELL FRITT SKULEMATERIELL ARBEIDSMATERIELL - FORMING ARBEIDSMATERIELL - HEIMKUNNSKAP ARBEIDSMATERIELL - MUSIKK ARBEIDSMATERIELL - KROPPSØVING ARBEIDSMATERIELL - LEIK OG AKTIVITET LÆREBØKER BØKER SKULEBIBLIOTEK MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MATVARER SERVERING VED KURS/OPPLÆRING SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD FORBRUKSMATERIELL KJØP AV PLANTER KJØP AV TENESTER VELFERDSTILTAK TILSETTE PORTO TELEFON TELEFON, DATAKOMMUNIKASJON MOBILTELEFON STILLINGSSANNONSAR ANNA ANNONSERING REPRESENTASJON UTG. V/ OPPL., KURS OG HMT-ARBEID

33 11511 AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) UTGIFTER KURSHOLDAR/FORELESAR ANDRE UTGIFTER V/OPPLÆRING OG KURS KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE SKYSS AV BRUKARAR SKYSS - EKSKURSJONAR TRANSPORT AVGIFTER OG GEBYR KONTINGENTAR PROGRAMVARELISENSAR LISENSAR DRIFTSAVTALAR KOPIERINGSAVTALAR INVENTAR IT-UTSTYR INSTRUMENT/APPARAT ANNA UTSTYR SERVICEAVTALAR OG REPARASJONAR REPARASJON AV INVENTAR/UTSTYR INTERNKJØP KJØP AV TENESTER FRÅ FYLKESKOMMUNEN TENESTER FRÅ ANDRE KOMMUNAR TENESTER FRÅ INTERKOMM. SELSKAP/TILTAK LEIRSKULEOPPHALD/EKSKURSJONAR KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE AVSKR. MASKINER, VERKTØY, INV. OG UTSTYR AVSKRIVING SKULAR ANDRE TILSKOT FRÅ STATEN REFUSJON ARBEIDSMARKNADSETATEN REFUSJON SJUKEPENGAR MOMSKOMPENSASJON INVESTERING REFUSJON FRÅ FYLKESKOMMUNENREFUSJON FRÅ REFUSJONAR FRÅ ANDRE KOMMUNAR REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR FRÅ PRIVATE BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum funksjon/ten: LJØSNE SKULE Funksjon/Ten: BORGUND SKULE FAST LØN-KOMM. REGULATIV FAST LØN - STATLLEG REGULATIV STATLEG REG. - AVTALEFESTA TILLEGG SJUKEVIKARAR I ARBEIDSGJEVARPERIODE SJUKEVIKARAR UTOVER ARB.GJ.PERIODEN FERIEVIKARAR ANDRE VIKARAR EKSTRAHJELP

34 10340 AVTALEFESTA TILLEGG OVERTID ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJERSLE PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE PENSJONSINNSKOT - SPK GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) LØNSAVSETNING KONTORMATERIELL ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR OG HANDBØKER FORBRUKSMATERIELL PAPIR OG REKVISITA ANNA KONTORMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL ELEVMATERIELL FRITT SKULEMATERIELL ARBEIDSMATERIELL - FORMING ARBEIDSMATERIELL - HEIMKUNNSKAP ARBEIDSMATERIELL - MUSIKK ARBEIDSMATERIELL - KROPPSØVING ARBEIDSMATERIELL - LEIK OG AKTIVITET LÆREBØKER BØKER SKULEBIBLIOTEK MATVARER SKULEFRUKT SERVERING VED KURS/OPPLÆRING SERVERING MØTER/UTVAL/ORG./RÅD FORBRUKSMATERIELL KJØP AV PLANTER KJØP AV TENESTER UTGIFTSDEKNING VELFERDSTILTAK TILSETTE VELFERDSTILTAK BRUKARAR ARBEIDSMILJØTILTAK PORTO TELEFON TELEFON, DATAKOMMUNIKASJON MOBILTELEFON STILLINGSSANNONSAR ANNA ANNONSERING REPRESENTASJON AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) ANDRE UTGIFTER V/OPPLÆRING OG KURS KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE FORSIKRING/ÅRSAVGIFT TRANSPORTMIDLAR SKYSS AV BRUKARAR

35 11722 SKYSS - EKSKURSJONAR TRANSPORT AVGIFTER OG GEBYR ANDRE GEBYR KONTINGENTAR PROGRAMVARELISENSAR LISENSAR KOPIERINGSAVTALAR INVENTAR IT-UTSTYR ANNA UTSTYR LEIGE/LEASING ANDRE KONTORMASKINER SERVICEAVTALAR OG REPARASJONAR REPARASJON AV INVENTAR/UTSTYR INTERNKJØP KJØP AV TENESTER FRÅ FYLKESKOMMUNEN FRÅ ANDRE KOMM/KOMM.INST TENESTER FRÅ ANDRE KOMMUNAR TENESTER FRÅ INTERKOMM. SELSKAP/TILTAK LEIRSKULEOPPHALD/EKSKURSJONAR KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE TAP OG NEDSKRIVING AV KRAV AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND AVSKR. MASKINER, VERKTØY, INV. OG UTSTYR AVSKRIVING SKULAR DIVERSE AVGIFTSFRIE INNTEKTER REFUSJON ARBEIDSMARKNADSETATEN ANDRE REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON SJUKEPENGAR REFUSJON SVANGERSKAPSPERMISJON MOMSKOMPENSASJON INVESTERING REFUSJON FRÅ FYLKESKOMMUNENREFUSJON FRÅ REFUSJONAR FRÅ ANDRE KOMMUNAR ANDRE REFUSJONAR OG OVERFØRINGAR PRIVATE BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum funksjon/ten: BORGUND SKULE Funksjon/Ten: STYRKA TILBUD TIL FØRSKULEUNGAR FAST LØN-KOMM. REGULATIV VIKAR VED SVANGERSKAPSPERMISJON EKSTRAHJELP AVTALEFESTA TILLEGG PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) ARBEIDSMATERIELL - LEIK OG AKTIVITET MATVARER

36 11511 AVGIFTER KURS OG SEMINAR REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) KØYREGODTGJERSLE - TENESTEREISE DIETTGODTGJERSLE ARBEIDSKLE/UNIFORM - GODTGJERSLE TENESTER FRÅ ANDRE KOMMUNAR STATSTILSKOT REFUSJON SJUKEPENGAR REFUSJON SVANGERSKAPSPERMISJON Sum funksjon/ten: STYRKA TILBUD TIL FØRSKULEUNGAR Funksjon/Ten: VAKSENOPPLÆRING FAST LØN-KOMM. REGULATIV FAST LØN - STATLLEG REGULATIV ANDRE VIKARAR EKSTRAHJELP PENSJONSINNSKOT - SPK LÆREBØKER KJØP AV TENESTER REISEUTG./OPPHALD (IKKJE OPPGÅVEPL.) ANDRE UTGIFTER V/OPPLÆRING OG KURS ANNA AVGIFTSFRITT SAL AV VARER, TENESTER ANDRE TILSKOT FRÅ STATEN Sum funksjon/ten: VAKSENOPPLÆRING Funksjon/Ten: SFO - LÆRDALSØYRI FAST LØN-KOMM. REGULATIV FAST LØN - SENIORTILTAK FAST LØN - R12EG.AVTALEFESTA TILLEGG FAST LØN - STATLLEG REGULATIV SJUKEVIKARAR I ARBEIDSGJEVARPERIODE SJUKEVIKARAR UTOVER ARB.GJ.PERIODEN VIKAR VED SVANGERSKAPSPERMISJON FERIEVIKARAR ANDRE VIKARAR EKSTRAHJELP OVERTID ANNA LØN - LÆRLINGAR ANNA LØN - TREKKPLIKTIG STIPEND PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE PENSJONSINNSKOT - SPK GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) LØNSAVSETNING

37 11011 ABONNEMENT AVISER OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR OG HANDBØKER FORBRUKSMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL ELEVMATERIELL ARBEIDSMATERIELL - KROPPSØVING ARBEIDSMATERIELL - LEIK OG AKTIVITET MATVARER FORBRUKSMATERIELL KJØP AV PLANTER ARBEIDSKLE TELEFON MOBILTELEFON UTG. V/ OPPL., KURS OG HMT-ARBEID AVGIFTER KURS OG SEMINAR UTDANNINGSSTIPEND AVGIFTER OG GEBYR ANDRE GEBYR KONTINGENTAR LISENSAR DRIFTSAVTALAR INVENTAR ANNA UTSTYR BRUKARBETALING FOR KOMM. TENESTER REFUSJON SJUKEPENGAR INTERNSAL Sum funksjon/ten: SFO - LÆRDALSØYRI Funksjon/Ten: SFO - LJØSNE FAST LØN-KOMM. REGULATIV STATLEG REG. - AVTALEFESTA TILLEGG SJUKEVIKARAR I ARBEIDSGJEVARPERIODE SJUKEVIKARAR UTOVER ARB.GJ.PERIODEN VIKAR VED SVANGERSKAPSPERMISJON FERIEVIKARAR ANDRE VIKARAR EKSTRAHJELP PENSJONSINNSKOT - KOMM.TILSETTE PENSJONSINNSKOT - SPK GRUPPELIV- OG ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIV- OG ULUKKESFORSIKRING (AVG.FRI) LØNSAVSETNING FORBRUKSMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL ARBEIDSMATERIELL - HEIMKUNNSKAP ARBEIDSMATERIELL - LEIK OG AKTIVITET MATVARER

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Fitjar Budsjettrapport: Fitjar: * Rådmannen sitt framlegg. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Fitjar Budsjettrapport: Fitjar: * Rådmannen sitt framlegg. Budsjett 2013 Budsjett 2014 1000 Formannskap 1000 Folkevalde,politisk komit/utval 1.10505 Honorar/stipend tr.pl. 1.10507 Køyregodtgjerdsle trekkpliktig 1.10803 Møtegodtgjersle 1.10804 Tapt arbeidsforteneste 1.11008 Faglitteratur

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 ØKONOMIPLAN 2015 2018 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 Innhold Drift... 3 skjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 skjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

-7 684-23 250-29 500 inntekter -7 684-23 250-29 500 Folkevalde,politisk komit/utval 777 942 2 617 055 4 357 270

-7 684-23 250-29 500 inntekter -7 684-23 250-29 500 Folkevalde,politisk komit/utval 777 942 2 617 055 4 357 270 1000 Formannskap 1000 Folkevalde,politisk komit/utval 1.10803 Møtegodtgjersle 1.10804 Tapt arbeidsforteneste 1.11008 Faglitteratur og abonnement 1.11150 Matvarer 1.11401 Informasjonstiltak 1.11403 Representasjon

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg ØKONOMIPLAN 2017 2020 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg Innhold Drift... 3 Budsjettskjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 Budsjettskjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018 Kyrkjeleg administrasjon 2017 2018 2017 2016 Rekneskap 2015 10100 Løn i faste stillingar 470000 260000 260000 244426 10300 Løn ekstrahjelp 15657 10500 Godtgjerdsle tillitsvalde 30000 30000 30000 10803

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2017 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2015 2016 2017 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2018 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2018 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT INVESTERINGSBUDSJETT 2016 Definisjon kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld fysisk anskaffing av gjenstand med ein kostnad

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000 LØNN BEREDSKAP Budsjett 2015 Teneste 3391 10100 Fast lønn kr 1 608 420 Brannsjef 600.000, kr 607 385 Avd. leiar føreb. 490.000, kr 496 027 reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %) kr 148 808 Inspektør

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-2 08.02.2016. Bruker: AREI Klokken: 07:57 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 SIRDAL KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-2 08.02.2016. Bruker: AREI Klokken: 07:57 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: AREI Klokken: 07:57 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 55 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2016

Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2016 Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2 16 2 15 2 16 1 Kyrkjeleg administrasjon Sum utgifter 1 234 44 1 344 375 2 35 Sum inntekter 5 987 62 6 69 339 6 153 Kyrkjeleg administrasjon -4 753 18-4

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap Samnanger kommune Rekneskap 2013 Innhaldsoversikt rekneskap 2013 Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-10 Driftsrekneskap side 1-87 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE DRIFTSBUDSJETTET INVESTERINGSBUDSJETTET

SKJÅK KOMMUNE DRIFTSBUDSJETTET INVESTERINGSBUDSJETTET SKJÅK KOMMUNE DRIFTSBUDSJETTET INVESTERINGSBUDSJETTET 2016 2019 Innhaldsfortegnelse Budsjett / ansvar Betegnelse Frå Til side side Samandrag driftsbudsjett 1.. 1 Samandrag investeringer 2.. 2 Anskaffelse

Detaljer

SAK 16/11 REKNESKAP 2010

SAK 16/11 REKNESKAP 2010 SAK 16/11 REKNESKAP 2010 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2010. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1 den 22.01.2014, klokka 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1 den 22.01.2014, klokka 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 16.01. Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 20112015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 20112015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1

Detaljer

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

2017 Budsjett Austrheim sokn. Buds(end) Buds(end) Merknad

2017 Budsjett Austrheim sokn. Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 Budsjett Austrheim sokn Ansvar: Tjeneste: Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 2016 100 Soknet 089 Finansieringstransaksjoner 1500 Renteutgifter 90 000 120000 Renter kyrkjevindu og gravplass 1510 Avdrag

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Innhaldsoversikt rekneskap 2012

Innhaldsoversikt rekneskap 2012 Innhaldsoversikt rekneskap Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-9 Driftsrekneskap side 1-86 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger kyrkjestyre 9 - Næring 9 - Kultur 14

Detaljer

SAK 01/08 REKNESKAP 2007

SAK 01/08 REKNESKAP 2007 SAK 01/08 REKNESKAP 2007 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2007. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Fagleg Forum for Fron Kulturskole er orientert om årsmeldinga for 2015 i møte

Fagleg Forum for Fron Kulturskole er orientert om årsmeldinga for 2015 i møte Representantskapssak 03/16 Representantskapet 25.05.2016: Sak 1/16 - Årsmelding for Fron kulturskole 2015 Trykte vedlegg: 1. Årsmelding for Nord-Fron kommune, virksomhetsområde Kultur, avsnitt Fron kulturskole.

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT Vedlegg: Budsjett 2018

Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT Vedlegg: Budsjett 2018 Nord- Sør- Ringebu Fron Fron Frya Renseanlegg Representantskapssak 43 Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Budsjett 2018./1 Bakgrunn: Kostnadene som er

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer