RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015"

Transkript

1 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprgram: Studiespesialisering Fagkder: REA3014, REA3016 Prgrammråde: Realfag Valgfrie prgramfag Årstrinn: Vg2, Vg3 Frberedelsestid: 48 timer (2 virkedager) Eksamenstid: Inntil 45 minutter Oppgaveprduksjn elever: Faglærer/fagseksjn Oppgaver, fagrapprt, g annen relevant infrmasjn skal være sensr i hende senest 1 uke før elevene får melding m trekk. Dkumentene sendes fra eksamensansvarlig ved sklen, nrmalt pr. brevpst. Faglærer g sensr skal være i dialg før eksamen, g sensr skal gdkjenne ppgavene. Oppgaveprduksjn privatister: 1. sensr/eksaminatr Frberedelsesdelen: Kandidatene får utdelt en prsjektppgave/utviklingsarbeid 48 timer før eksamen. Samme ppgave kan gis til hele partiet, men kan ikke brukes på ulike eksamensdager. Oppgaven skal dekke kmpetansemål fra alle tre hvedmrådene i læreplanen. I frberedelsestiden skal kandidatene gjennmføre prsjektet/utviklingsarbeidet g frberede seg på å presentere det. Eksamensdagen: Del 1: Presentasjn av utviklingsarbeidet g prduktet fra frberedelsesdelen (inntil 15 minutter) Del 2: Oppfølgingssamtale m prsessen underveis i utviklingsarbeidet (ca minutter) Kandidatene frventes å kunne demnstrere hva de har gjrt g vise praktiske ferdigheter under eksamen. Prduktet fra frberedelsesdelen skal ikke vurderes i seg selv. Dersm kandidaten ikke får vist bredde i sin kmpetanse i faget innenfr gitt ppgave, kan det gså eksamineres i andre deler av læreplanen. Samarbeid på eksamen: Kandidatene kan velge å samarbeide g presentere et prsjekt i grupper på inntil 3 kandidater. De står fritt til å velge grupper selv, men alle på gruppa må delta aktivt i presentasjnen. Etter felles presentasjn på inntil 15 minutter (Del 1) eksamineres kandidatene individuelt i inntil 40 minutter (Del 2). Kandidatene kan eventuelt gså velge å samarbeide i frberedelsestiden, men presentere hver fr seg. I så fall må de ha utarbeidet ulike prdukter g presentasjner. Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt i frberedelsestiden. På eksamen får kandidaten ha med seg materiale til presentasjnen. Veiledning: Faglærer skal ikke undervise kandidatene i de aktuelle emnene etter at ppgavene er delt ut. Faglærer skal heller ikke hjelpe kandidatene med kilder, innhld g struktur av ppgaven. Veiledningsrllen avgrenses derfr til felles infrmasjn i plenum i frbindelse med utdeling av ppgavene. Etter dette kan faglærer kun svare på praktiske spørsmål.

2 Vurdering: Grunnlaget fr vurdering er kmpetansemålene i læreplanen fr faget. Det er utarbeidet felles kjennetegn på målppnåelse fr muntlig-praktisk eksamen i faget. Disse skal være kjent fr elevene i gd tid før eksamen g deles ut sammen med ppgaven 48 timer før eksamen. Rammedkument g kjennetegn på målppnåelse gjøres kjent fr privatistene gjennm Utdanningsprtalen. Den fysiske presentasjnen/prduktet sm er laget i frberedelsestiden skal ikke vurderes i seg selv, men den faglige kmpetansen kandidaten viser gjennm sin presentasjn på selve eksamensdagen skal vurderes i sammenheng med ppfølgingssamtalen g fagsamtalen, sm avdekker kandidatens individuelle kmpetanse. Sensur: Karakter skal settes etter hver kandidat g frmidles til kandidatene frtløpende. Kandidaten har krav på en begrunnelse fr karakteren sm er basert på kjennetegn på målppnåelse i faget.

3 KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE I INFORMASJONSTEKNOLOGI 1 - REA3014 Kmpetanse Karakter 2 Karakter 3-4 Karakter 5-6 Kan nevne ulike typer Kan beskrive ulike typer digitalt utstyr D digitalt ustyr g gi g frklare bruk g nytteverdi. I eksempler på digitalt G utstyr. Kan frklare hvrdan fysiske signaler i datautstyr kan tlkes Frklar krt det I Frklare krt det binære binære tallsystemet g digital grafikk. T tallsystemet, grafikk g A digital lagring. Frklare hva en prtkll er, g gi L eksempel på en prtkll. S A M T I D Frklare hva en prtkll er. Kan nevne en utfrdring eller mulighet internett har skapt fr kulturelle g språklige minriteter. (Eksempel på minriteter er samer, eskimer, indianer sv.) Nevne nen etiske prblemstillinger ved bruk av infrmasjnsteknlgi. Kan beskrive infrmasjnsteknlgien s muligheter. Kan beskrive trusler i den digitale verden. Gi et eksempel på en slik trussel g tiltak mt dette. Kan nevne nen utfrdringer g muligheter knyttet mt språklige g kulturelle minriteter. Internet har åpnet fr språklig g kulturell utveksling ver landegrensene sm vi ikke hadde tidligere. Gi et eksempel! Kan gjøre rede fr g argumentere fr bruk av regelverk eller etiske nrmer. Sentrale lver i denne sammenhengen er Åndsverkslven g Lv m persnpplysninger. Nevn etiske prblemstillinger. Eksempelvis ha kjennskap til Åndsverks- g Persnpplysningslven Kan beskrive infrmasjnsteknlgiens muligheter g knsekvenser. Kan beskrive trusler g knsekvenser i den digitale verden. Gi nen eksempler på trusler g tiltak mt truslene. Kan beskrive ulike typer digitalt utstyr g frklare bruk g nytteverdi. Hva er eventuelle frdeler g ulemper med bruken av digitalt utstyr? Kan frklare hvrdan fysiske signaler i datautstyr kan tlkes (binære tall, tegnsett, grafiske framstillinger, billedpunkter g lyd) Frklar hvrdan en knverterer fra titallsystemet til det binære tallsystemet. Frklar sammenhengen mellm det binære tallsystemet g tegnsett. Frklar hvrdan digital grafikk g lyd dannes. Kan nevne standarder fr kmmunikasjn g gi eksempler på slike prtkller. Frklar hva en prtkll er, g gi eksempler på prtkller. Kan nevne nen utfrdringer g muligheter knyttet mt språklige g kulturelle minriteter. Digital kmmunikasjn har åpnet fr språklig g kulturell utveksling ver landegrensene sm vi ikke hadde tidligere. Hvilke utfrdringer gir dette. Kan gjøre rede fr g argumentere fr bruk av regelverk g etiske nrmer. Sentrale lver i denne sammenhengen er Åndsverkslven g Lv m persnpplysninger. Angående etiske prblemstillinger må man kunne gjøre rede fr etiske dilemmaer i bruk av elektrnisk utstyr. Eksempel her er vervåkning g persnvern, internettpublisering sv.. Kan beskrive g drøfte infrmasjnsteknlgiens muligheter g knsekvenser. Kan beskrive trusler g knsekvenser i den digitale verden g freslå tiltak mt trusler i den digitale verden. Datasikkerhet g sikker bruk av digitalt utstyr er sentralt.

4 Kmpetanse Karakter 2 Karakter 3-4 Karakter 5-6 NETTSTEDER OG MULTIMEDIER Nevne standarder g prinsipper sm muliggjør Internett. Eksempelvis: Prtkller (hva, http, https, ftp), Nettleser (Hva gjør en nettleser, ulike nettlesere), IP adresser (Hva, hvrdan, hvrfr), URL (Hva, hvrdan, ppbygd), WWW, Språk, HTML Nevne hvedpunkter i en planleggingsmdell fr nettsteder med multimediekmpnenter (fr eksempel GAS g prsjektrganisering) Kan lage enkle nettsteder sm innehlder multimediekmpnenter. Kan hvedprinsippene fr kde i standardisert ppmerkingsspråk Kan gjøre rede fr mapper, filtyper, filnavn g filer sm kan inngå i filstrukturen på en nettside Gjøre rede fr nen sentrale begreper innen standarder g prinsipper sm muliggjør Internett. Prtkller (hva, http, https, ftp), Nettleser(Hva gjør en nettleser, ulike nettlesere), IP adresser (Hva, hvrdan, hvrfr), URL (Hva, hvrdan, ppbygd), WWW, Språk, HTML Beskrive hvedpunkter sm bør inngå i en planleggingsmdell fr nettsteder sm innehlder multimediekmpnenter. Kan utvikle nettsteder med multimediekmpnenter i henhld til planer Kan redigere nettsteder ved bruk av standardisert ppmerkingsspråk. Kan rganisere filstrukturen fr nettsteder Gjøre rede fr de viktigste sentrale begrepene innen standarder g prinsipper sm muliggjør Internett. Kan planlegge nettsteder sm innehlder multimediekmpnenter g begrunne krav mht mål, målgrupper, innhld, brukergrensesnitt, tilgjengelighet g vedlikehld Kan utvikle nettsteder i henhld til planer g vurdere m planen er fulgt mht krav til innhld, brukergrensesnitt sv. Vurdere kreativitet g riginalitet. Kan redigere nettsteder ved bruk av standardiserte ppmerkingsspråk g frklare frskjellig anvendelse på språkene Kan rganisere g begrunne filstrukturen fr nettsteder

5 Kmpetanse Karakter 2 Karakter 3-4 Karakter 5-6 D A T A B A S E R Kan utvikle mdeller med en-tilmange-relasjner med relevant infrmasjn g gyldig primærnøkkel. Kan pprette tabeller g relasjner i henhld til datamdell. Tabellene har datatyper sm viser at eleven kjenner frskjellen på teksttyper g talltyper. Kan utvikle g presentere: Lage skjemaer fr registrering. Utskrift av data fra DB til nettside. Kan utvikle g begrunne mdeller med en-til-mange-relasjner, anvender minimum/maksimum g rller. Mdellen dekker delvis infrmasjnsbehvet. Gjøre rede fr begrepene primærnøkkel, kandidatnøkkel, fremmednøkkel g atmærkravet. Kan pprette tabeller g relasjner med maksimum g minimum i henhld til gitt datamdell. Tabellfeltene har i hvedsak hensiktsmessige datatyper. Kan utvikle g presentere: Lage skjemaer fr registrering sm er brukervennlige. Oversiktlige utskrifter av data fra DB. Frklare valgene sm er gjrt Kan utvikle, begrunne, drøfte g avgrense nrmaliserte mdeller med en-til-mangerelasjner g anvender entitetisering. Mdellen dekker infrmasjnsbehvet. Kan pprette tabeller g relasjner med maksimum g minimum i henhld til gitt datamdell. Tabellfeltene har hensiktsmessige datatyper g feltegenskaper sm tjener brukervennlighet g datasikkerhet. Kan utvikle, presentere g begrunne: Skjemaer fr ajurhld g sletting av data i tabeller. Skjemaer med ppslag g data fra flere tabeller. Utskrift av data med ppslag fra flere tabeller til nettside Utskrift av data med filtrering g srtering. Er i stand til å drøfte g vurdere ulike løsninger. Kan lage nettsider sm har dynamisk kbling g kan registrer data inn i en database. Kan lage nettsider sm presenterer ulike utsnitt av data på srtert frm. Kan lage nettside sm selekterer g presenterer data på srtert frm, g sm ajurhlder pster i en database. Enkel bruk av spørrespråk.

6 KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE I INFORMASJONSTEKNOLOGI 2 - REA3016 Planlegging g dkumentasjn Hvedmrådet handler m planlegging av IT-løsninger, g utvikling av disse etter gitte spesifikasjner fr å ppfylle brukernes behv. Videre dreier det seg m dkumentasjn g vurdering av IT-løsninger. Hvedmrådet mfatter gså utfrming, dkumentasjn g vurdering av løsninger i frhld til retningslinjer fr brukergrensesnitt. Prgrammering Hvedmrådet handler m hvrdan frmelle språk kan brukes til å frmulere strukturer g sette sammen instruksjner sm kan utføres av en datamaskin. Sentralt i hvedmrådet er eksperimentering g prblemløsning. I tillegg dreier det seg m bjektrientering. Multimedieutvikling Hvedmrådet handler m utfrming, strukturering, implementering g vurdering av multimedieapplikasjner med tall, tekst, lyd, bilde, vide g animasjner. I tillegg mfatter hvedmrådet både applikasjner fr lkal bruk g publisering ver Internett.

7 Planlegging g dkumentasjn Karakteren 2 Karakteren 3-4 Karakteren 5-6 Kravspesifikasjn, prgrambeskrivelse Kunne frklare hvedhensikten med en kravspesifikasjn. Knkretisere enkle krav fr en gitt ppgave/prblemstilling. Levere en gd g fullstendig kravspesifikasjn der det gså er tatt hensyn til begrensende faktrer (rammebetingelser.) Systemdesign Kjenne til hva et systemdesign skal innehlde. Skissere nen hvedkmpnenter i et systemdesign ut fra en kravspesifikasjn. Levere et kmplett systemdesign med alle kmpnenter g hvrdan disse skal kmmunisere. Designspesifikasjn Fremstille en løsning (med rd) fr en gitt ppgave. Skissere en løsning fr en gitt ppgave ved bruk av use cases, flytskjema eller pseudkde. Anvende use cases, flytskjema eller pseudkde fr en ppgave, g deretter implementere etter det. Testing i utviklingsprsessen, enhetstesting Kunne bruke traceverktøyet til enkle utskrifter. Bruke traceverktøy til tracing av variable. Bruke traceverktøy til tracing av variable. Kunne anvende feilmeldinger fra kmpilatren fr systematisk feilretting. Skrive testbar kde. Sluttesting Frklare ideen med sluttesting Lage et enkelt testdkument sm innehlder nen grunnleggende tester fr en gitt ppgave. Lage et fullstendig testdkument med bevisste kblinger mt kravspesifikasjnen. Utviklingsmdeller Frklare rekkefølgen av ppgaver i et utviklingsprsjekt. Frklare innhldet i fssefallsmdellen. Kjenne til fssefallsmdellen g andre utviklingsmdeller. Diskutere frdeler g svakheter. Lesbarhet, kmmentarer Legge inn enkle kmmentarer i et prgram. Legge inn enkle kmmentarer i et prgram. Bruk av gde navn på variabler. Legge inn gde kmmentarer i et prgram. Bruk av gde variabel- g symblnavn. Ryddighet i kde (f.eks. innrykk) g i symblbibliteker.

8 Prgrammering Karakteren 2 Karakteren 3-4 Karakteren 5-6 Brukergrensesnitt Viser litt frståelse fr GUI Kan utfrme g designe grensesnitt Viser str frståelse g tankevirksmhet fr utfrming g brukervennlighet Hendelsesstyrte aksjner. Frstår hva eventer er, men sliter med å bruke dem i kden Kan lage lyttere/sendere Kan bruke alle relevante eventer g viser relevant variasjn Kdestyrt tegning Liten frståelse fr graphics, kan kun tegne enkle streker Kan tegne i kden, kan variere mellm frskjellige figurer Styrer tegning via funksjner, kan bruke alle parametere, bruker kan sette parametere via input Variabler Klarer ikke å benytte variabler krrekt, men vet litt m string/tallvariabler Benytter de frskjellige variabeltypene krrekt, klarer å hente infrmasjn fra en variabel g benytte den i kden Viser str frståelse fr variabelbruk, knverteringer, bruke dataene i frskjellige perasjner. Datatyper Kan referere til ulike datatyper, men sliter med implementering. Bruker variabler krrekt, benytter klasser til en viss grad Behersker bruk av klasser, benytter arv g displaylista Lgiske tester Kan bruke enkle if-tester, med ett argument Benytter seg av if-tester i kden, kan gså bruke else. Operatrer Kan bruke enkle peratrer Viser mattematisk kunnskap, bruker peratrer fr utregninger Viser avansert bruk, bruker lgikk fr å gjøre kden strømlinefrmet g effektiv Behersker bruk av Math-klassen Løkker Viser hva løkker er, men sliter med implementering Kan bruke løkker fr å repetere kde Viser avansert løkkebruk, kan variere mellm løkketyper, viser tankevirksmhet fr når det er relevant. Funksjner Kan lage enkle funksjner kblet til en lytter Viser bruk av relevante funksjner, varierer mellm typene. Kan lage funksjner sm ikke er kblet til lyttere, kan bruke funksjner inne i andre funksjner. Tabeller Vet hva tabeller er teretisk. Kan bruke enkle tabeller i kden Kan traverse i tabeller hente infrmasjn fra flere steder, bruke den riktig. Testmetdikk Tester egen kde fr feil Tester, finner feil, retter dem Tester, finner feil, retter dem, viser at han/hun behersker flere metder fr å ppnå samme resultat Objektrientering Kan gjøre rede fr nen begreper Viser frståelse, kan gjøre rede fr relevante begreper. Viser via kde at han/hun behersker bjektrientering

9 Multimedieutvikling Karakteren 2 Karakteren 3-4 Karakteren 5-6 Utfrming/design. - bruke g tilpasse digitale bjekter av type tekst, tall, bilder, grafikk, animasjn, film g lyd - lage enkelt multimedial brukergrensesnitt uten bruk av prgrammert kde - ta hensyn til spesifiserte krav til løsning med vekt på riktig design - lage, tilpasse g bruke digitale bjekter av type tekst, tall, bilder, grafikk, animasjn, film g lyd - planlegge g utvikle hendelsesstyrte multimedieapplikasjner - spesifisere g ta hensyn til krav til brukergrensesnitt fr en multimedieapplikasjn - vise kreativitet i utvikling av digitale bjekter av type tekst, tall, bilder, grafikk, animasjn, film g lyd - bruke prgrammeringsspråk i utvikling av multimedieapplikasjner - vurdere multimedieapplikasjner med hensyn til brukergrensesnitt, design g funksjnalitet Struktur Tekst - bruke enkle visualiseringsmidler sm knapper g bilder til bruk på nettsiden på en enkel måte slik at det er lett å navigere - ta hensyn til spesifiserte krav til løsning med vekt på gd struktur - endre utseende g egenskaper til en tekst - frskjellen på brødtekst g verskrifter - justere en tekst med hensyn til linjeavstand g mellmrm mellm rdene - verføre tekst ved hjelp av å kpiere g lime inn - lage, tilpasse g bruke lgiske elementer slik at det er enkelt å navigere - planlegge g utvikle systemer ved bruk av grupperinger, metafrer g standarder - ulike tekstfrmater - endre tekstegenskaper i Flash - knvertere tekst til grafikk - vise kreativitet i ppbyggingen av struktur g navigasjn - bruke prgrammeringsspråk i utvikling av strukturell ppbygging - vurdere krav til hensiktsmessighet av strukturen - lage tekstbkser i Flash g bruke innhldet etter behv prgrammert i ActinScript - vurdere bruken av skrittype, -størrelse, - farge g -mengde på en knstruktiv måte. Grafikk (bilder) - imprtere bilder g redigere dem i et bilderedigeringsprgram (PhtShp) - tegne bilder i et tegneprgram(phtshp) - ta hensyn til spesifiserte krav til løsning - endre kvaliteten på bilder i et bilderedigeringsprgram (PhtShp) - frskjellen på vektr- g punktgrafikk - knvertere til g fra punktgrafikk - de vanligste filfrmatene g knvertere mellm dem - bruke grafisk design på en kreativ g hensiktmessig måte - vurdere fargebruk, balanse, relativ plassering, g bruke farger på en knstruktiv måte Vide - imprtere g bruke en ferdig videsnutt - ta hensyn til spesifiserte krav til løsning - frhlde seg til faguttrykkene scene, sht g klipp - redigere en vide i et videredigeringsprgram - vurdere hensiktsmessig (temarelatert) bruk av vide - redigere vide i ulike videredigeringsprgrammer - argumentere fr gd teknisk kvalitet

10 Lyd - imprtere en lydfil - bruke lydfilen sm en multimediekmpnent - ta hensyn til spesifiserte krav i ppgaven - lage, imprtere g redigere en lydfil - bruke bakgrunnsmusikk g ulike lydeffekter sm reagerer på aktivitet fra bruker - redigere lyd - vise kreativitet g skjønn ved bruk av lyd - redigere lyd i ulike lydredigeringsprgrammer - bruke lyd i Flash - Streame lyd - argumentere fr gd teknisk lydkvalitet - styre lyd vha prgrammering i Actin-Script 3.0 Animasjner - lage en bilde f-bilde-animasjn - lage en animasjn ved bruk av mtin tween - kunne begreper sm tidslinje g nøkkelbilder - redigere bilder på tidslinja - lage symbler - redigere symbler - animere langs en kurve - shape-tween-animasjn - vise kreativitet g skjønn ved bruk av animasjner - styre animasjner vha et egnet prgrammeringsspråk Publisering Karakteren 2 Karakteren 3-4 Karakteren 5-6 Opphavsrett Eleven kan frklare: - definisjnen av et åndsverk - definere pphavsrett g pphavsmann - hva sm må til fr å publisere innhld sm andre har laget - hva ideelle rettigheter er - frskjellen på lvlig bruk uten tillatelse g ulvlig bruk - legge ut m nen rettighetsrganisasjner - bruke åndsverk, sitater, reprduksjn g gamle åndsverk på lvlig vis. - på en knstruktiv måte gjøre bruk av andres arbeid - vise kreativitet g skjønn ved bruk av andres arbeid

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: REA3017, REA3018, REA3020 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde:

Detaljer

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3.

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3. Gde læringsutbyttebeskrivelser (LUB) g nen fallgruver Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Osl 3. nvember 2014 NOKUT vurderer m LUB er implementert i studiet på riktig nivå skrevet i kategriene

Detaljer

Gode og mindre gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser 20. juni 2014 Anna Collard

Gode og mindre gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser 20. juni 2014 Anna Collard Gde g mindre gde læringsutbyttebeskrivelser (LUB) Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser 20. juni 2014 Anna Cllard NOKUT vurderer m LUB er implementert i studiet på riktig nivå skrevet i kategriene kunnskaper,

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3034, SAM3036 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk, samfunnsfag

Detaljer

Arbeid med læringsutbyttebeskrivelser i tilsynet med eksisterende studier

Arbeid med læringsutbyttebeskrivelser i tilsynet med eksisterende studier Arbeid med læringsutbyttebeskrivelser i tilsynet med eksisterende studier Lanseringsknferansen fr fagskletilsynsfrskriften 15. januar 2014 Magnus Strand Hauge Tilsyn med mastergradsstudier i histriskfilsfiske

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Aktivitetslære 1,2 og 3 Fellesfag programfag Idrettsfag

Aktivitetslære 1,2 og 3 Fellesfag programfag Idrettsfag Fagkde Fagnavn IDR2001 Aktivitetslære 1 IDR2002 Aktivitetslære 2 IDR2003 Aktivitetslære 3 Utdanningsprgram: Idrettsfag Vg1. Felles prgramfag à 140 årstimer. Idrettsfag Vg2. Felles prgramfag à 140 årstimer.

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 MÅLARK fr 1.trinn Namn: I dag har eg øvd på å: dat dat dat Dette greier eg åleine den: Lgge på maskina Bruke tastatur Skrive rd g setningar

Detaljer

David Hyerles 8 Tenkekart

David Hyerles 8 Tenkekart David Hyerles 8 Tenkekart Dr. Hyerle s Tenkekart: Verktøy fr arbeid med grunnleggende ferdigheter g styrket rdkunnskap. Bakgrunn: I 2010 startet Utdanningsadministrasjnen g 4 Oslskler et utviklingsprsjekt

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Gjennmføringsskjema fr pplæring i bedrift Autmatiseringsfaget Navn: Bedrift: Læretid: Prgramfag: Autmatiseringssystemer

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET Høgsklen i Sørøst-Nrge Telemark Praksis i utlandet 2017 PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET BARNEHAGELÆRERUTDANNING Innhld PRAKSIS 3. STUDIEÅR -HØSTSEMESTERET... 3 Praksis i utlandet... 3 Innledning... 3 Oppgaver

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3034, SAM3036 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk, samfunnsfag

Detaljer

Software Faults and Failure Testing Issues 8.1 / 8.2

Software Faults and Failure Testing Issues 8.1 / 8.2 Sftware Faults and Failure Testing Issues 8.1 / 8.2 Når du har kdet prgramkmpnenter må du e dem. Det er mange måter å e dem på. Vi er de ulike kmpnentene fr å finne faults (feil) g failure (svikt) slik

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2016

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2016 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3034, SAM3036 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk, samfunnsfag

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin Høgsklen i Innlandet - Hedmark 7.3. 2017 Veileder til utfrming av ppgaver i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du sm ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin 1. Start i

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Ingeniørenes hverdag

Ingeniørenes hverdag Ingeniørenes hverdag Ingeniøren Tillegges ppgaver sm: - er diffust frmulerte - fte er en del av en større helhet (flerfaglige av karakter) - skal løses innenfr gitte tids- g kstnadsrammer 1 Ingeniørenes

Detaljer

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til pilt Magasinmdul MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til magasinmdul arbeidsdkument fr referansegruppen MagasinMdul (pilt) Figurer hentet fra kntekstdiagram fr magasin. Merk at magasinmdulen

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3005, SAM3007 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin Høgsklen i Innlandet - Hedmark 19.4. 2017 Veileder til utfrming av ppgaver i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du sm ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin 1. Start

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

VALGFAG Frogner Skole-og kultursenter. 8.trinn

VALGFAG Frogner Skole-og kultursenter. 8.trinn VALGFAG 2017-2018 Frgner Skle-g kultursenter 8.trinn Fra læreplanen i fagene: Valgfagene skal bidra til at den enkelte kan få ppleve inspirasjn, mestring g ppdage egne muligheter gjennm praktiske aktiviteter.

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2016

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2016 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3005, SAM3007 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Muntlig g skriftlig språk Språket der du br/ Dialekter Tema Kmpetansemål Læringsmål Metder g læringsressurser Vurdering Uke Tema Kmpetansemål Læringsmål Metder g læringsressurser Vurdering Planlegge, gjennmføre

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Jeg kan fordype meg i. Prosess løsningsalternativer i design. Produkt av et produkt ved hjelp av. bretteteknikker av ulik. etnisk opprinnelse.

Jeg kan fordype meg i. Prosess løsningsalternativer i design. Produkt av et produkt ved hjelp av. bretteteknikker av ulik. etnisk opprinnelse. Frdypningsppgave, kunsthistrie Papir, Origami TORRIDAL SKOLE Trygghet skaper trivsel trivsel skaper læring Årsplan kunst g håndverk 10. trinn 2015/16 Uke Beskrive ulike Jeg kan frdype meg i Presenterer

Detaljer

Kapittelprøve hypoteser, planlegge og. laboratorieutstyr (se s. 20) CL-metodikk

Kapittelprøve hypoteser, planlegge og. laboratorieutstyr (se s. 20) CL-metodikk Arbeid med stffer Uke Frmulere testbare Jeg har en gd frståelse fr Eureka! 8, kapittel 1: hypteser, planlegge g hva kjemi handler m gjennmføre undersøkelser Jeg kan minimum 4 tegn på av dem g diskutere

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

FORBEREDELSE / FØREBUING

FORBEREDELSE / FØREBUING FORBEREDELSE / FØREBUING Fag: 3014 Informasjonsteknologi 1 Forberedelse / Førebuing: 2/12-2013 Eksamen: 4/12-2013 Forbedelsestid / Førebuingstid: 48 timer / 48 timar Utdanningsprogram: Studiespesialiserende

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

Et forslag til moduler. Lesing og skriving

Et forslag til moduler. Lesing og skriving Et frslag til mduler Lesing g skriving INNHOLDSFORTEGNELSE Frrd Grunnlaget Kartlegging Mdulene Lesing Mdul 1: Lesemåter Mdul 2: Målretting g førfrståelse Mdul 3: Lesefrståelse g metakgnisjn Mdul 4: Ordfrråd

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn

Årsplan: Naturfag 5 trinn Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

Veiledning faglig leder

Veiledning faglig leder Veiledning faglig leder Innhld: 1. Infrmasjn m lærefrhldet 2. Opplæringsplattfrm OLKWEB Dkumentasjn 3. Vurdering 4. Bedriftens plikter sm gdkjent lærebedrift Side 1 1.Infrmasjn m lærefrhldet Lærekntrakten

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Løsningsforslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013

Løsningsforslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013 Løsningsfrslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013 Løsningsfrslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013 Oppgave 1 a) Løs andregradslikningen med fullstendige kvadraters metde. En gutt står på en brygge.

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNIG EKSAMEN I MAEMAIKK EEVER 2015 Fagkoder: MA1012, MA1014, MA1016, MA1018, MA1101,MA1105, MA1106, MA1110, REA3021, REA3023, REA3025, REA3027, REA3029 Årstrinn: Vg1, Vg2 og Vg3 Gjelder for

Detaljer

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag Fagkode og fagnavn: REA3018 Teknologi og forskningslære 1 Type fag

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for NHN-EDI med opsjon FTPS

Tjenestebeskrivelse for NHN-EDI med opsjon FTPS Tjenestebeskrivelse fr NHN-EDI med psjn FTPS Fr sending g mttak av stre meldinger Versjnskntrll: Dkumentstatus Versjn Status Ansvarlig Dat 1.15 Gdkjent Trnd Utne Larsen 08.12.09 1 Innhld 1 Innhld 2 2 Generelt

Detaljer

6.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1

6.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 6.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 SPRÅKLÆRING Målet fr pplæringen er at eleven skal kunne: beskrive eget arbeid med å lære engelsk bruke digitale g andre hjelpemidler i egen språklæring MUNTLIG KOMMUNIKASJON

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR3001, IDR3002, IDR3003 Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015 Gjelder for alle studieforberedende utdanningsprogram Fagkoder: NOR1213, NOR1233 Fellesfag Årstrinn: Vg3 Melding om trekk: 2 virkedager

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse for Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3028

Kjennetegn på måloppnåelse for Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3028 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

på et grunnstoff og en kjemisk forbindelse Jeg vet hvordan

på et grunnstoff og en kjemisk forbindelse Jeg vet hvordan Kjemiske reaksjner g egenskapene til stffer Grunnstffene g peridesysytemet Uke Følge sikkerhetstiltak sm er jeg kan frklare frskjellen Eureka 9, kap1 Skriftlig prøve beskrevet i HMS-rutiner g på et grunnstff

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Rammeavtale Utviklingstjenester

Rammeavtale Utviklingstjenester Bilag 5 til Rammeavtalen BESKRIVELSE AV PRIS, PRISPRINSIPPER OG BETALINGSBETINGELSER Avtalereferanse: NT-008X-14 Rammeavtale Utviklingstjenester Innhldsfrtegnelse Bilag 5 til Rammeavtalen: Beskrivelse

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SPR3009, SPR3011, SPR3013 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Fag: Internasjonal engelsk

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Musikk, dans og drama Fagkode: MDD3004 Programområde: Musikk Valgfritt programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 48 timer (2

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

LUB i tråd med NKR. Oslo 3. november 2014

LUB i tråd med NKR. Oslo 3. november 2014 LUB i tråd med NKR Osl 3. nvember 2014 Tema fr blken Erfaringer fra høsten 2013 Det nasjnale kvalifikasjnsrammeverket (NKR) Nytteverdi Hva er læringsutbytte Prgresjnen i NKR Erfaringer fra våren 2014:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Lier kmmune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/3502 Arkiv: Saksbehandler: Liv-Astrid Egge Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedat Grunnskle-, barnehage- g kulturutvalget Medvirkning fra unge ungdmsråd

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

1 GENERELL INFORMASJON 3 2 MODULER 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18

1 GENERELL INFORMASJON 3 2 MODULER 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 1 f 39 1 GENERELL INFORMASJON 3 1.1 DEFINISJONER BRUKT I DETTE DOKUMENT 3 1.2 FORKORTELSER 3 1.3 SYSTEMPARAMETER 3 1.4 PARTNERINFORMASJON 3 1.5 UTVEKSLINGSLOGG

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSØKONOMI 1 og 2 ELEVER 2016

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSØKONOMI 1 og 2 ELEVER 2016 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSØKONOMI 1 og 2 ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3025, SAM3027 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE

BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE Vedtak er fremkmmet etter frhandlinger mellm fylkespplæringssjefen g de fylkestillitsvalgte 6. september 2012.

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Eksempeloppgave til muntlig eksamen i fremmedspråk Nivå I

Eksempeloppgave til muntlig eksamen i fremmedspråk Nivå I RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I FREMMEDSPRÅK ELEVER 2015 Studieforberedende utdanningsprogram: ST, STFO, ID, MD Fagkoder: FSPXXXX, PSPXXXX Fag: Fransk, spansk, tysk, kinesisk, japansk, russisk Fellesfag og

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste Benytt meldingstjeneste.dc Benytt meldingstjeneste Meldinger kan sendes fra tjenesteeiere til brukere spesifisert av tjenesteeier. Dette Use Case beskriver et

Detaljer