MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl , Rom B250, Kjeller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller"

Transkript

1 MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl , Rom B250, Kjeller Til stede: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Vibeke Lohne Dag Willy Tallaksen Stine Marie Ulven Audun Sanderud Suzanne Bancel Kai Inge Gram Solheim Forfall: Finn Nortvedt (Audun Sanderud møtte), Sverre Dølvik (Suzanne Bancel møtte), Marion Jaklin (Kai Inge Gram Solheim møtte), Kim Lindal Hegge. Fra administrasjonen: Nina Waaler Tormod Furuseth Ewelyn Jordal (referent) DAGSORDEN: Saksnr. Innhold Sakstype Godkjenning av innkalling og dagsorden FSHF-sak 6/2011 Innspill til HiOAs årsplan 2012 og budsjett 2012 fra fakultet Vedtakssak for helsefag (J.nr. 2011/3026) FSHF-sak 7/2011 Regnskap etter 2. tertial tidl. avd. HEL og AV (J.nr. Vedtakssak 2011/1066) FSHF-sak 8/2011 Regnskap etter 2. tertial tidl. avd. HF (J.nr. 2011/3846) Vedtakssak FSHF-sak 9/2011 Regnskap etter 2. tertial tidl. avd. SU (J.nr. 2011/3844) Vedtakssak FSHF-sak 10/2011 Budsjett 2013 Innspill til høgskolen fra Fakultet for Vedtakssak helsefag (J.nr. 2011/3310) FSHF-sak 11/2011 Studieplan videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Vedtakssak (Jnr. 2006/1242) FSHF-sak 12/2011 Endring av fakultetsstyrets medlemmer (J.nr. 2011/2221) Vedtakssak FSHF-sak 13/2011 Orienteringssak a) Referat fra IDF-møtet b) Orientering om aktuelle saker fra dekan c) Endringer i fag- og studieplaner på dekanfullmakt Orienteringssak

2 Møtebok Fakultetsstyret HF Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden. For å gi bakgrunnsinformasjon til blant annet årsplans- og budsjettsaker, ble FSHF-sak 13b) Orienteringer om aktuelle saker fra dekan, flyttet til begynnelsen av møtet. FSHF-sak 13b) Orienteringer om aktuelle saker fra dekan Nina Waaler orienterte om det strategiarbeidet som pågår både på institusjons- og fakultetsnivå. Fakultetet utarbeider nå årsplan for 2012 (se FSHF-sak 6/2011), men det foreligger ikke en strategiplan som grunnlag for arbeidet, universitetsstrategien er det viktigste grunnlagsdokumentet. Vi avventer også evalueringene fra Forskningsrådet og NOKUT. Strategiarbeidet for utvikling av strategisk plan for HiOA for perioden vil høsten 2011 i hovedsak omfatte analysearbeid for hhv studie- og FOU-porteføljen ved fakultetet. Studieutvalget og FoU-utvalget blir sentrale i dette arbeidet. FSHF-sak 6/2011 Innspill til HiOAs årsplan 2012 og budsjett 2012 fra fakultet for helsefag (J.nr. 2011/3026) Hilde Lurås innledet med spørsmål om det planlagte bachelorstudiet i paramedicfag. Det ble fra styrets side stilt spørsmål ved hvorvidt det skal prioriteres i 2012, på bakgrunn av at det ikke er tildelt nye studieplasser for 2012 og at det også er stor usikkerhet om hva Oslo Universitetssykehus skal bidra med av ressurser. Det ble opplyst at planarbeidet er påbegynt og at man er opptatt av flerbruk av eksisterende emner ved flere bachelorutdanninger. Det var en gjennomgående positiv holdning i fakultetsstyret til at fagmiljøene har respondert på henvendelsen fra OUS om paramedicstudiet. Det er gode faglige grunner til å utvikle utdanningen for yrkesgruppen, ikke minst i lys av Samhandlingsreformen. Det er en samfunnsmessig viktig utdanning og hører naturlig til i vår portefølje av helsefag. I lys av det samlede budsjettet for fakultetet og det faktum at studieplasser er en knapp ressurs foreslår fakultetsstyret å videreutvikle studieplanen i 2012 og skyve oppstarten til Også masterstudiet i fysioterapi må endre oppstart til 2013 og professortiltredelsen utsettes derfor. Fakultetsstyret diskuterte også doktorgradsporteføljen og mulige samkjøringer på institusjonen og fakultetet. Det er nå satt krav fra NOKUT om antall stipendiater ved doktorgradsstudiene og fakultetet må derfor ha flere plasser. Det er de fakultetene som har igangsatte phd-er som prioriteres. Fakultetet har per i dag 64 stipendiater og mange av disse er eksternt finansiert. På punktet om adminstrative stillinger ble det redegjort for utfordringene mht dimensjonering av administrasjonen. De tidligere avdelinger og institusjoner har hatt forskjeller i både oppgavefordeling og oppgaveomfang. Det ble fra flere av fakultetsstyrets medlemmer påpekt at det per i dag er mangel på adminstrativt personell og at det er en rekke faglige oppgaver som ikke blir utført på grunn av dette. Dekan understreket at vi er i en overgangsfase hvor det arbeides intensivt med disse spørsmålene. Styret oppfordret fakultetet til å vektlegge prinsipper og føringer knyttet til administrative støttefunksjoner i det kommende strategiske utviklingsarbeidet.

3 Møtebok Fakultetsstyret HF Stine Ulven redegjorde om senter for kontrollerte koststudier. Dersom det blir nasjonalt senter vil det stå bedre rustet til å gjennomføre prosjektet og faste stillinger sikrer kontinuitet. Mona Dahl redegjorde om videreutdanningen i assisterende teknologi. NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg tilsier satsing på dette området. Også bevegelseslaboratoriet og samarbeidet med andre fagmiljøer går i denne retningen. Det er ønskelig å utvikle planen slik at den også kan inngå som et masteremne. Når det gjelder masterstudiet i jordmorfag så ble det diskutert hvorvidt også dette studiet bør samkjøres med øvrige masterstudier innenfor sykepleie og mulighetene for utviklingsmidler bl.a. fra Nordplus. Det ble også påpekt at likestillingsaspektet ikke er ivaretatt i planene for studiet. Styret påpekte at framstillingen i årsplanen bør endres og ordnes tematisk etter f.eks. studier, administrasjon osv. Det ble fra administrasjonens side understreket at dette er et utkast og innspill legges fram for HiOA med frist 1. november. Fakultetets årsplan vil bli lagt fram for fakultetsstyret som vedtakssak 6. desember. Det opprinnelige forslag til vedtak lød: Fakultetsstyret godkjenner forslaget til innspill til HiOAs årsplan og budsjett 2012 fra Fak. HF Fakultetsstyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med det justerte forslaget: Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å ferdigstille fakultetets innspill til HiOAs årsplan og budsjett 2012 på bakgrunn av det framlagte forslaget og tilbakemeldingene på møtet. FSHF-sak 7/2011 Regnskap etter 2. tertial tidl. avd. HEL og AV (J.nr. 2011/1066) Tormod Furuseth redegjorde for saken. FSHF-sak 8/2011 Regnskap etter 2. tertial tidl. avd. HF (J.nr. 2011/3846) Tormod Furuseth redegjorde for saken. Regnskapet for tidligere avdeling for helsefag viser at man holder budsjettet for i år, men det er budsjettert med underskudd. I tillegg bidrar underskuddet fra 2010 at regnskapet for 2011 vil vise et aggregert underskudd på ca. 16 millioner kroner. Det ble redegjort for og diskutert en rekke årsaker til resultatene. Utgangspunkte var reduksjon i antall studieplasser og produserte studiepoeng til og med Videre er det rammevilkår på utdanningssiden som gjør situasjonen utfordrende. Ett eksempel er at det er overetablering av radiografutdanninger i Norge og at det ikke er praksisplasser til å ta opp flere studenter. Avdelingen har også små, nasjonale og svært kostbare utdanninger som vi er pålagt å drifte. Etableringen av de to første mastergradene på avdelingen har gitt store økonomiske utfordringer, og kompetanseløftet på avdelingen var og er omfattende, men nødvendig. Representant Banzel oppfordret instituttene til å vurdere bruk av Erasmus og Nordplus lærermobilitetsstipender for å invitere innkommende lærere hit som en hensiktsmessig og gratis erstatning av timelærere.

4 Møtebok Fakultetsstyret HF Studentrepresentant Solheim understreket betydningen av tverrfaglige forelesninger og prosjekter, både av faglige og økonomiske årsaker, og ikke minst med tanke på den kommende Samhandlingsreformen. Veien framover innebærer et omstillingsarbeid for instituttene som tidligere var i avdeling for helsefag, jfr. økonomiprosjektet som er igangsatt. Når det gjelder spørsmålet om de kostnadskrevende nasjonale utdanningene, så er fakultetet nå i dialog med ny institusjonsledelse om dette. FSHF-sak 9/2011 Regnskap etter 2. tertial tidl. avd. SU (J.nr. 2011/3844) Tormod Furuseth redegjorde for saken. FSHF-sak 10/2011 Budsjett 2013 Innspill til høgskolen fra Fakultet for helsefag (J.nr. 2011/3310) Tormod Furuseth og Nina Waaler redegjorde for saken. Det ble på spørsmål fra styret understreket at dette er innspill til institusjonen som tar dem videre til departementet. På spørsmål fra styret omhvorfor det i forslag til budsjett for 2012 var framsatt forslag til 3 stillinger ved Senter for kontrollerte koststudier (se FSHF-sak 06/2011) når det i denne saken søkes om det samme, ble det opplyst at innspill til budsjett for 2012-saken går videre til HiOA-styret mens innspill til budsjett for 2013 går til Kunnskapsdepartementet. Styret påpekte at nummereringen av satsningsforslag utenfor rammen var forvirrende og ba om at dette blir endret for bedre lesbarhet. Styret påpekte noen feil i formuleringene i forslag til vedtak. Det er derfor gjort redaksjonelle endringer ved at «avdelingsstyret» rettes til «fakultetsstyret» og det er tatt ut henvisning til 2013 i siste ledd. Fakultetsstyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med det justerte forslaget: 1. Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til satsningsforslag innenfor rammen jf. punkt A i saksframlegget. 2. Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til satsningsforslag utenfor rammen jf. punkt B i saksframlegget. 3. Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til nye rekrutteringsstillinger jf. punkt C i saksfremlegget.

5 Møtebok Fakultetsstyret HF FSHF-sak 11/2011 Studieplan videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi (Jnr. 2006/1242) Fakultetsstyret godkjenner forslag til revidert studieplan (vedlegg 1) for videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. FSHF-sak 12/2011 Endring av fakultetsstyrets medlemmer (J.nr. 2011/2221) 1. Fakultetsstyret fritar Ingrid Narums fra vervet som medlem av fakultetsstyret ved Fakultet for helsefag. 2. Trude Myhrer går inn som andre vararepresentant for UF-tilsatte for styreperioden FSHF-sak 13/2011 Orienteringssak a) Referat fra IDF-møtet b) Orientering om aktuelle saker fra dekan c) Endringer i fag- og studieplaner på dekanfullmakt FSHF-sak 13/2011 punkt b) ble tatt opp som første sak i møtet. Alle punkter ble tatt til orientering. Oslo, 14. november 2011 Hilde Lurås Nina Waaler

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkrykode: Styresak: Sak nr.: zoly Møte: 30.10.2014 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Bakgrunn Det vises til Styresak 54114 om studieprogram

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 7.10.2013 Dokumentdato: 27.09.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer