Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 30. oktober 2012, kl , Rom V634, Pilestredet 44

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 30. oktober 2012, kl. 13.00-16.10, Rom V634, Pilestredet 44"

Transkript

1 Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 30. oktober 2012, kl , Rom V634, Pilestredet 44 Representanter: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Finn Nortvedt Dag Willy Tallaksen Suzanne Bancel Audun Sanderud Trude Myhrer Maren Haugen Lima Forfall: Stine Marie Ulven Vibeke Lohne Karine Vikra Fra administrasjonen/ledelsen: Nina Waaler Kristin Nordseth Simen Nørstebø Stefan André Johnsen Ingrid Narum Monica Melhus Inger Langeggen (referent) DAGSORDEN Godkjenning av innkalling og dagsorden Meldinger til fakultetsstyret: FSHF-sak 30/2012: Referatsaker: a) Godkjent møtebok fra fakultetsstyremøtet b) Referat fra IDF-møte ved Fak. HF Sakspapirer i møtet/ettersendes c) Referat fra møter i Studieutvalget og d) Referat fra møter i FoU-utvalget og Orienteringssaker: e) Endring i oppgaver og mandat for fakultetsstyrene f) Søknad om akkreditering av en master i jordmorfag (orientering i møtet) Vedtakssaker: FSHF-sak 31/2012 Etablering av bachelor i prehospitalt arbeid paramedic (jnr. 2012/6002) FSHF-sak 32/2012 Revidert budsjett 2012 Fakultet for helsefag (jnr. 2012/126) FSHF-sak 33/2012 Økonomisk rapport pr. 2. tertial 2012 Fakultet for helsefag (jnr. 2012/3949) FSHF-sak 34/2012 Foreløpig plan og budsjett (jnr. 2012/4793) FSHF-sak 35/2012 Prinsipper for budsjettfordeling 2013 (notat til diskusjon) (jnr. 2012/4793) Konstituering Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden. Meldinger til fakultetsstyret Det var ingen kommentarer til referatsakene. Fakultetsstyret HF

2 Til orienteringssak f) Søknad om akkreditering av en master i jordmorfag: Prodekan Ingrid Narum informerte om at programplan for studiet er utarbeidet og godkjent av studieutvalget. Man venter imidlertid med søknad om etablering til man vet hvordan det går med søknaden om Ph.D. i helsevitenskap. Dekan orienterte i tillegg om følgende: HiOAs ledelse og fakultetsledelsen har avholdt styringsdialogmøte. Høyskoleledelsen forventer at vi ser på hva som skal gjøres med like utdanninger som vi har på to institutter. De forventer også at fakultetet vurderer om utdanningene ved Inst. RT skal organiseres under andre institutt når instituttleder går av ved årsskiftet. 11. desember blir det seminar for fakultetsstyret og ledergruppen Ledergruppen har hatt møte med Lena Engfeldt fra Kunnskapsdepartementet og ledere fra Fak. SAM om oppfølging av Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd. FSHF-sak 31/2012 Etablering av bachelor i prehospitalt arbeid paramedic (jnr. 2012/6002) Prodekan Ingrid Narum orienterte. Studiet er utviklet i samarbeid med OUS. Mye av undervisningen i studiet vil samkjøres med undervisning på andre utdanninger. Fakultetsstyret var positive til etablering av studiet. Dekan og flere av fakultetsstyrets medlemmer ga honnør til arbeidet som er gjort med utviklingen av studiet. Fakultetsstyret etterlyste en tydelig vektlegging av at kandidatene skal ha kunnskaper og ferdigheter til å ta hånd om selvmordtruede og mennesker med psykiske lidelser med behov for akutt hjelp. Det kom spørsmål om hvorvidt vi har økonomi til å starte opp studiet hvis studiet ikke blir plassert i finansieringskategori D. Ingrid Narum viste til at hvis så skulle skje vil det være aktuelt å overlate til den enkelte kandidat å gjennomføre ambulansesjåførkurs, som ellers er en kostnadskrevende del av utdanningen. På spørsmål om hvorvidt studiet burde vært sendt til høring hos eksterne instanser viste Ingrid Narum til at det har vært omfattende prosesser med mange aktører i forberedelsene til utviklingen av utdanningen. Det er enighet i sektoren om at dette er en utdanningen det er behov for. Det forelå følgende forslag til vedtak: - Fakultetsstyret anbefaler etablering av Bachelor i prehospitalt arbeid paramedic, 180 studiepoeng, heltid over tre år. - Studiet skal organisatorisk være tilknyttet institutt for sykepleie. - Det anbefales årlig opptak til studiet fra og med høsten 2014 med 60 nye, øremerkede studieplasser. Det forutsettes at de nødvendige endringer i forhold til forskrift om opptak til høyere utdanning er godkjent av departementet. Det anbefales at studiet underlegges skikkethetsvurdering innen oppstart. - Fakultetsstyret anbefaler at studiet plasseres i finansieringskategori D. Første setning i vedtaket ble endret til: Fakultetsstyret anbefaler etablering av Bachelor i prehospitalt arbeid paramedic, 180 studiepoeng, heltid over tre år, med de innspill som fremkom i møtet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. FSHF-sak 32/2012 Revidert budsjett 2012 Fakultet for helsefag (jnr. 2012/126) Rådgiver Stefan André Johnsen informerte om revidert budsjett. Budsjettrevisjonen er gjennomført for å innarbeide inntekter som er kommet i løpet av Budsjettrevisjonen følger samme prinsipp som ble brukt i fakultetets budsjettfordeling for Det betyr at eventuelle udisponerte midler i fakultetsadministrasjonen ved årets slutt, fordeles ut til instituttene pro rata. Fakultetsstyret HF

3 Ett av fakultetets medlemmer stilte spørsmål om hvorfor små driftsmidler ikke var fordelt ut på instituttene, slik vedkommende ba om i et tidligere møte. Stefan André Johnsen pekte på at det er blitt tilbakeført strategimidler til instituttene til små driftsmidler. Administrasjonen lovet ellers å se på saken i etterkant av møtet, og gi en tilbakemelding. Det forelå følgende forslag til vedtak: Fakultetsstyret vedtar revidert rammefordeling for Fakultet for helsefag for 2012 Forslaget ble enstemmig vedtatt. FSHF-sak 33/2012 Økonomisk rapport pr. 2. tertial 2012 Fakultet for helsefag (jnr. 2012/3949) Stefan André Johnsen la fram hovedtrekkene i saken. Fakultetet har et budsjettavvik (overskudd) på 7,3 millioner. Prognosen for 2012 for fakultetet som helhet er et budsjettavvik på 14,2 millioner. Årsaken er i hovedsak lønnsmidler som ikke er benyttet på Inst. SP og i administrasjonen. Det er problematisk at budsjettavviket blir så stort da fakultetet står i fare for å bryte grensen for 5 % avvik. Instituttene fra tidligere Avd. HF har klart å begynne å nedbetale noe på sitt underskudd, og har et noe bedre resultat enn ventet. Fakultetsdirektøren berømmet arbeidet som er gjort ved disse instituttene, og viste til at det ligger mye hardt arbeid bak dette. Det ble påpekt at innsparingen som skjer på instituttene fra tidligere Avd. HF har store kostnader i form av at de tilsattes arbeidssituasjon er blitt mer krevende. Mange tilsatte mener også at kvaliteten på utdanningene blir skadelidende. Ved Inst. SP har man opparbeidet seg et stort positivt budsjettavvik (overskudd), noe som skyldes udisponerte lønnsmidler. Det ble uttrykt bekymring for at personalet ved Inst. SP i økende grad blir utslitt da det er for få tilsatte ved instituttet. Dekan viste til at man er i ferd med å foreta mange nytilsettinger ved Inst. SP. Det ble stilt spørsmål ved hvorvidt fakultetet har en tilstrekkelig god økonomistyring. Avvikene er store, noe som ikke er helt tilfredsstillende. Fakultetsstyret må derfor ha oppmerksomhet rettet mot utviklingen i fakultetets økonomi, ble det sagt. Det ble påpekt at både positive og netgative avvik er ugunstig. Det forelå følgende forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar saken til etterretning Forslaget ble enstemmig vedtatt. FSHF-sak 34/2012 Foreløpig plan og budsjett (jnr. 2012/4793) Instituttlederne presenterte de viktigste budsjettutfordringene ved deres Institutter. Presentasjonene ligger som vedlegg til denne møteboken. Seniorrådgiver Inger Langeggen innledet i saken. Det ble pekt på at 3 % strategimidler til et fakultet der 95 % av budsjettet gå til lønn er svært mye, og stilt spørsmål ved om man kan redusere andelen strategimidler. Administrasjonen informerte om at dette er en føring fra høyskolens ledelse. Det ble diskutert hvor stor andel av strategimidlene som bør disponeres på henholdsvis fakultets- og instituttnivå. Fakultetsstyret HF

4 Det ble kommentert at det er positivt at man innfører langtidsplanlegging og -budsjettering, og uttrykt håp om at dette vil bidra til at man klarer å avsette midler til utstyrsinvesteringer. På spørsmål om hva fakultetets studieutvalg skal fordele sine midler til, informerte Ingrid Narum om at dette er midler som skal benyttes til utviklingsprosjekter. For å nå målet om at våre utdanninger skal være internasjonalt etterspurte må vi ha utdanningstilbud på engelsk, ble det påpekt. Det forelå følgende forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret fastsetter at 50 % av fakultetets strategimidler for 2013 fordeles ut pro rata til instituttene. 2. Fakultetsstyrets innspill til foreløpig plan og budsjett innarbeides i forslag til plan og budsjett , som legges fram til godkjenning i fakultetsstyrets møte 22. januar. 3. Fakultetsstyret tar foreløpig plan og budsjett til orientering. Forslaget ble enstemmig vedtatt. FSHF-sak 35/2012 Prinsipper for budsjettfordeling 2013 (diskusjonssak) (jnr. 2012/4793) Det var fra administrasjonen lagt fram et forslag som bl.a. innebærer at den «historiske budsjettfordelingen mellom instituttene FYS, EO, RT og FB også i 2013 vil være utgangspunkt for fordeling av rammen som i HiOAs budsjettmodell kan utledes for tidligere Avdeling helsefag». Pga. noen skjevheter i den historiske fordelingen vil man foreta en justering av fordelingen etter diskusjon med de berørte instituttlederne. Bakgrunnen for forslaget er at administrasjonen av flere grunner ikke er kommet så langt i sitt arbeid med ny budsjettmodell som planlagt. Dette skyldes dels at man strever med å forstå historikken til tidligere Avdeling for helsefag, dels at økonomiseksjonen ikke har hatt kapasitet pga. andre prioriterte oppgaver. Fakultetsdirektøren pekte også på at KDs finansieringssystem synes lite egnet for utdanninger med få studenter. Fakultetsstyret var samstemt i at man ikke ønsker å la den historiske fordelingen danne utgangspunkt for budsjettfordelingen i Man ønsker å få utviklet en normalmodell for budsjettfordelingen der alle instituttene behandles etter de samme prinsipper. Hvis det da er slik at noen utdanninger må subsidieres av andre for å overleve må dette fremkomme. Resultatet av å fortsette med fordelingsmodellen som ble benyttet for 2012 vil være at instituttlederne har et dårlig grunnlag for sine beslutninger, og at de mangler insentiver for å ta gode beslutninger. Fakultetsstyret understreket betydningen av transparens og forutsigbarhet i budsjetteringen. Dette har betydning for motivasjon, beslutningsgrunnlag og mulighet for langsiktig planlegging. Åpenhet har også en betydning for arbeidsmiljøet blant fakultetets tilsatte. Det ble bedt om at det på neste fakultetsstyremøte legges fram tallmateriale og en framstilling, som snarere er overordnet enn detaljert, av utfordringene som kan gjøre saken klarere for fakultetsstyret og dermed gir et bedre grunnlag for beslutning om budsjettmodell. Dekan sa seg enig i at man skal ha et mål om en transparent budsjettfordelingsmodell, men minnet om at utvikling av en budsjettmodell er et arbeid som tar tid. Dekan informerte om at utfordringene fakultetet har knyttet til utstyrsanskaffelser, gjør at man vurderer å ta inn en større utstyrspost for fakultetets utdanninger på budsjettet (jf. tidligere post 45). Oslo, Hilde Lurås Nina Waaler Fakultetsstyret HF

5 Institutt for atferdsvitenskap Bachelorprogram Vernepleie Bachelorprogram Læringspsykologi Masterprogram Læring i komplekse systemer PhD program Atferdsanalyse Videreutdanninger; VIP-ledelse for helse-, sosial- og barnehagesektoren Kognitiv atferdsterapi Epilepsi og rehabilitering Demensomsorg Seksualitet og funksjonshemming Psykisk lidelse og utviklingshemming Veiledning 50 ansatte samt 9 stipendiatstillinger og 1 post doc

6 Plan og Budsjett Fagmiljøet har gjennom en årrekke satset og prioritert langsiktig og strategisk Foretar strenge prioriteringer for å møte endrede og nye krav Vektlegger økonomisk handlefrihet som ett av virkemidlene for å nå viktige mål Planlagt og forutsatt opptrapping av PhD-programmet i atferdsanalyse

7 Budsjettmessige utfordringer Forutsigbarhet gjennom basis- og resultatbasert tildeling Instituttet som økonomisk bærende resultatenhet Intern omfordeling for å subsidiere på tvers av instituttene bryter med disse prinsippene

8 Institutt for Ergoterapi og Ortopediingeniørfag: - Bachelorstudie i Ergoterapi - Bachlorstudie i Ortopediingiørfag - Fellesemne International Public Health (IPH) - Sommerskolen - IPH - Videreutdanning i Ergoterapi Allmennhelse - Samarbeidsmaster i Folkehelsevitenskap med UMB

9 Instituttene Antall ansatte/studenter Radiografi og tannteknikk 20/231 Ergoterapi og ortopediingeniør 27/332 Fysioterapi 38/623 Atferdsvitenskap 45/868* Bioingeniør og farmasi 46/375 Helse, ernæring og ledelse 85/1059* Sykepleie 135/1770* * Med studielederområder

10 Under oppbygging og utvikling: - Helseteknologi: - Bevegelsesanalyselab - Videreutdanning i velferdsteknologi - Master i Ergoterapi

11 Institutt EO - utfordringer i budsjettet for 2013: - Budsjettildeling og nedbetaling av Avd HF s underskudd - Få mennesker som skal dekke mange funksjoner, emner og fagområder- «smådriftsulempen» - Minimalt timelærerbudsjett etter ny tildeling - Lite midler til drifting av lab, undervisningsmateriell og utskifting av utstyr

12 Utfordringer fortsetter: - Ekstrakostnader knyttet til Nasjonal utdanning og ansvar. - Ressurskrevende praksissamarbeid - Høyere kompetansenivå ved nytilsettinger utfordrer økonomien ytterligere på små utdanninger - Økonomien og ressursene ved instituttet er sårbar ifht administrativ support og samspill - Markedsføring av små utdanninger må prioriteres

13 Institutt for Farmasi og Bioingeniørfag Bachelor i farmasi (D). Måltall HiOA 67 - Vurdere, kvalitetssikre og ekspedere resepter, noe produksjon. Stikkord er kvalitetssikre. - Veilede og formidle informasjon til brukerne om riktig legemiddelbruk (fag og kommunikasjon). Arbeidsmarkedet er hovedsakelig kommersiell virksomhet (apotek). Bachelor i bioingeniørfag (D). Måltall HiOA 65 - Ta pasientprøver og analysere biologisk materiale. Stikkord er kvalitetssikre. - Kvalitetssikre analyseresultater som grunnlag for diagnostisering og riktig behandling. Rett svar til rett tid. Arbeidsmarkedet er hovedsakelig offentlig virksomhet. (helsearbeider og ingeniør) Master i Biomedisin (C): Måltall HiOA Tre masterløp; et for radiografer, et for bioingeniører og andre, et nukleærmedisin løp (Bio og Radio) NB! To videreutdanninger kjøres parallelt med masterkurs, flere planlegges. «Liv og død «

14 Utfordringer (vanskelige studier) - Søkere - realfagkompetanse, flere søkere med 1. prioritet øke søkermassen -> stabile kull paradoks for farmasi: lavt snitt, mange ledige jobber med høy lønn (relativt for bachelor) % flerkulturell studentmasse - Markedsføring - studiesider - utdanningsmesser, åpen dag - google annonsering, twitter - Frafall - Forkurs (test) i kjemi; mindre emner - obligatorisk undervisning 1. semester - fokus på studieteknikk, studiesituasjon 1. semester (mentorgrupper, intervjuer) - Fasiliteter - små labfasiliteter (Bioingeniørfag plasser/ 3-deling/ logistikk) Patologilab, transfusjonslab, mikrobiologilab, medisinsk biokjemilab, geneteknologilab,kjemilab. Alle labber har spesialutstyr - lite lesesalsplasser og mingleplass for studenter - grupperom/ forelesningssaler - Økonomi - For svak finansiering, kategori D. Må kryssfinansieres til en viss grad. - Drift av laboratorier (inkl. vaskerom), reagenser, veiledning (også HMS)

15 Utfordringer: - Blandet studentmasse / realfagkompetanse - Laboratoriebasert undervisning ; fasiliteter, veiledning, reagenser, utstyr - Praksis mange studenter medfører utgifter (hybel, reise osv) - Handlingsrom/robusthet/FoU - Sammenlignbare muligheter/kvalitet/fou på fakultetet - FoU krever ofte både utstyr og driftsmidler Balanse i budsjettet for overskudd fra streik

16 Andre utfordringer - Ledelsesorganisering på institutt - Administrativ organisering

17 Institutt for Radiografi og tannteknikk Bachelor i radiografi (D). Måltall HiOA 50 Produsere bildemateriale ved hjelp av ulike modaliteter (CT, PET, MR, konvensjonell røntgen), behandling (strålebehandling og intervensjon), noe omsorg. Arbeidsmarkedet er hovedsakelig offentlig virksomhet. Videreutdanning i stråleterapi (oppdrag OUS, 60 sp (15 stud/ år). Kompetanse for å praktisere som stråleterapeut. Bachelor i Tannteknikk (D). Måltall HiOA 24 Produserer tannerstatninger, kroner, broer og helproteser. Kompetanse på valg av dentale materialer og biokompabilitet. Arbeidsmarkedet er hovedsakelig kommersiell virksomhet.

18 Utfordringer - Søkere - realfagkompetanse, flere søkere med 1. prioritet øke søkermassen -> stabile kull % flerkulturell studentmasse - Markedsføring - studiesider - åpen dag; intervju av 1. prioritetsstudenter (Tann) - google annonsering, twitter - Frafall - tettere oppfølging av kullet - Individuell oppfølging - fokus på studieteknikk, studiesituasjon 1. semester (mentorgrupper, intervjuer) - Fasiliteter - For gammelt utstyr (Radio) - Kontinuerlig utskiftning av utstyr, innføring av nye teknologier (digitale; på tann) - Økonomi - For svak finansiering av Tannteknikk, kategori D. Må kryssfinansieres - Materialbudsjett for lavt (Tann), behov for eksterne lærere (kompetanse) - For få undervisere på Radiograf.

19 Utfordringer: - Blandet studentmasse / realfagkompetanse - Praksis mye utgifter knyttet til ekstern praksis (Tann; hybel reise osv). Ekstern betaling av praksis, dårlig inntjening. Randsonekompetanse - Handlingsrom/robusthet/FoU - Sammenlignbare muligheter/kvalitet/fou på fakultetet - Sammensetning av personell Overskudd i budsjettet for 2012 (grunnet for lite personell) overskudd fra streik

20 Fakultetsstyremøte HF 30.okt 2012 ved Nina Bugge Rigault Instituttlederne på fakultetet for helsefag fikk nedenforstående oppdrag til Fakultetssyremøtet i dag 30.okt. 2012: Til instituttlederne! Fakultetsstyret skal i møtet diskutere prinsipper for fordeling av budsjett Selve budsjettfordelingen vedtas i januar. På ledersamlingen på Losby kom det opp et forslag om at fakultetsstyret bør ha større kjennskap til instituttenes organisering og utfordringer. Siden det er budsjett 2013 vi nå jobber med inviteres dere derfor til å presentere budsjettutfordringer med fokus på 2013 i forkant av fakultetsstyrets diskusjon om fordeling Innspillene fra dere tar vi med oss når vi jobber med budsjettfordelingen resten av dette året. Vi har satt av en time til sammen deres presentasjoner i tidsrommet ca ca Om dere vil presentere dere fortløpende, eller organisere presentasjonen på annen måte er opp til dere. På Institutt for Fysioterapi sine vegne hadde jeg følgende presentasjon (vi fikk 5 min + hver) 1. Innledning Tilsatte ved instituttet: ca 40 årsverk (+ stipendiater) Utdanningsportefølje: BA fysioterapi to studieretninger (fysioterapi og mensendieck) EVU: fysioterapi og barn (30 stp/deltid); fysioterapi og eldre (30 stp/ deltid); psykomotorisk fysioterapi 60 stp over 3 sem/deltid); Pedagogisk veiledning (tverrfaglig)10+10 stp MA: Tverrfaglig master i rehabilitering/habilitering deltid over 4 år med mulighet for å ta det på heltid Studenter: BA: ca 525 studenter pr år (begge studieretninger) + overopptak ca 40 studenter MA/EVU: ca 150 studenter pr år Til sammen ca 700 studenter pr år. 1.kompetanse: ca 15 personer ettersom man telle og flere er i vente kanskje alt 8 personer Det er i dag 2 forskningsgrupper på instituttet det vil antakelig bli tre etter den nye søknadsrunden prodekan nå leger opp til eldres helse; rehabiliering/habilitering (undergrupper: rehabilitering som teoretisk forskningsfelt; smerte; barns helse); Fysiologimiljøet på fakultetet i samarbeid med ingeniørutdannin (forslag tema:fysisk aktivitet og helse???). Fou-produksjonen på instituttet er god og den er stigende 2. Som fakultetsstyret er kjent med er instituttet for fysioterapi en av de 4 instituttene på gamle avdeling HF hvor den økonomiske situasjonen er svært alvorlig. Jeg velger i denne korte presentasjonen med utfordringer for budsjett å ta for meg BA fysioterapi og de store ressursutfordringene der:

21 BA-fysioterapi er den største bachelorutdanningen på «gamle HF». BA-fysioterapi har en stor gjennomføringsprosent og altså lite frafall. BA-fysioterapi er den utdanningen på «gamle HF» som produserer flest studiepoeng og innbringer mest basisbevilgning til fakultetet. BA-fysioterapi bidrar med størst andel til underskuddet. BA-fysioterapi er den utdanningen på «gamle HF» - som får minst tilbake av det de tjener inn. BA fysioterapi er i kategori «D» - og får et budsjett tilsvarende kategori «F» - jeg er klar over at det er fakultetets rett - å kunne disponere inntektene fra kategoriene på denne måte. Jeg stiller meg samtidig spørrende til at fakultetsstyre diskusjoner er opptatt av å øke finansieringskategori for noen utdanningen, hvis ikke denne finansieringen faktisk skal komme den spesifikke utdanningen til gode. Når jeg skal presentere utfordringen på BA fysioterapi er det to faktorer som er viktige for meg: - Kvalitet i utdanning - Produksjon + basisfinansiering Paradoket for meg som instituttleder er at mens studieproduksjonen/basis går opp går kvaliteten på utdanningen ned! - Ferdighetstrening på benker ca 30 studenter pr lærer. - Studieretning fysio har de senere årene tapt i konkurransen med Tromsø, Trondheim og Bergen. I alle år har Oslo-utdanningen vært fysioterapiens flaggskip i Norge slik er det ikke lengre kan det se ut som. - Arbeidsmiljøet på utdanningen har den siste tiden fått et stygt skudd for baugen pga vanskelige og pressede ressurser. Den reduserte kvaliteten på utdanningen vi kan tilby studentene går nå på helsa løs hos uf-personalet. Hverken dere i fakultetsstyret eller jeg som instituttleder kan se på dette lengre. Situasjonen for spesielt BA er alvorlig mitt innlegg her i dag er «a crying for help». - Studentene gir oss bekymringsmeldinger og «hva skjer på utdanningen»? Det jeg ber fakultetsstyres medlemmer ta med seg i avgjørelsene rundt budsjett 2013 er: - Be om tall som viser hva de forskjellige instituttene bringer inn (spesielt gamle HF) både studiepoeng og basisfinansiering. - Be om tall som viser hva instituttene får tilbake i betydning tildelt budsjett. - Be om tall som viser hvor «resten» av inntjeningen går. Mitt siste «skrik» som instituttleder for fysioterapi er altså: Det må være synlig hva og hvorfor instituttene får det de får. Det MÅ bli en bedre sammenheng mellom det BA fysioterapi bringer inn (stp+basis) og det de får tilbake - enn det som skjer i dag.

22 Budsjettutfordringer 2013 Institutt for helse, ernæring og ledelse (HEL) 1

23 Budsjettutfordringer 2013 «Campus-pendling skal tapt arbeidstid og økte reisekostnader til felles møter ++ som hovedsakelig foregår i Pilestredet, fortsatt skal dekkes av HEL? HEL har hatt / har nasjonale utdanninger (60 års historikk, etc.): Hus og kostøkonomi - siste opptak høsten 12 Facility management - første opptak høsten 13 Kostbar, men god prosess forut for styrevedtaket Hustrykkeriet på Kjeller: kr? 2

24 Budsjettutfordringer 2013 Master i Helse og empowerment må prioriteres til 25 nye studieplasser (ref. økonomidirektør) Oppstart av jordmormaster : Forskyving av produksjon et halvt år? Må øke førstekompetansen! Like utdanninger BA sykepleie - ROBUST Videreutdanningene: operasjonssykepleie og psykisk helsearbeid IKKE ROBUST Senter for kontrollerte koststudier: en unik nisje og en strategisk satsning ved gamle HiAk - men hva nå? Strategisk campusutvikling vi har startet med «noe» men på eget budsjett 3

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller Til stede: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Vibeke Lohne Dag Willy Tallaksen Stine Marie

Detaljer

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Bakgrunn for arbeidet: Mandat Utredningsgruppen har fra dekan fått følgende mandat: 1) Utrede

Detaljer

Til Fakultetsstyret Fakultet for helsefag

Til Fakultetsstyret Fakultet for helsefag Til Fakultetsstyret Fakultet for helsefag Dato: 13. november 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 25/2013 Journalnr.: Skriv inn journalnr. Saksbehandler: Kristin Nordseth B BUDSJETTMODELL FAKULTET FOR HELSEFAG

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 13. juni 2013, kl , Rom E200, Kjeller

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 13. juni 2013, kl , Rom E200, Kjeller Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 13. juni 2013, kl. 13.00-15.30, Rom E200, Kjeller Representanter: Hilde Lurås (styreleder) Sølvi Andersen Dag Willy Tallaksen Suzanne Bancel Vibeke

Detaljer

Orienteringssak: Strategimidler 2012 fordeling etter dekanfullmakt (sakspapir deles ut i møtet)

Orienteringssak: Strategimidler 2012 fordeling etter dekanfullmakt (sakspapir deles ut i møtet) MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 27. mars 2012, kl. 13.00-15.00, Rom E200 Kjeller Til stede: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Vibeke Lohne Finn Nortvedt Dag Willy Tallaksen Audun

Detaljer

Referat fra fakultetsstyre ved Fakultet for helsefag 3. juni 2014

Referat fra fakultetsstyre ved Fakultet for helsefag 3. juni 2014 Referat fra fakultetsstyre ved Fakultet for helsefag 3. juni 2014 Til stede: Sølvi Andersen, møteleder Lars Helliksen Jakob Loe Vibeke Lohne Finn Nortvedt Dag Willy Tallaksen Stine Marie Ulven Nina Waaler

Detaljer

Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene

Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 10. mars 2015 Til stede: Kristin Nordseth Nina Waaler Anne Blikra Simen Nørstebø Stefan Johnsen Inger Langeggen Ewelyn Jordal Hege Bergersen Asta Bye Heidi

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

FS-Helsefak Orienteringssak

FS-Helsefak Orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet FS-Helsefak Orienteringssak Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober Arkivref.: /4039 AFJ000/ Orientering om opptakstall for Det helsevitenskapelige

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037 Dato: 15.8.2013 Vår ref.: 2013/149 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte ved Fakultet for helsefag 26. april 2012. Til stede: Erik Dahlgren. Vivi Volden. Dagsorden

Referat fra informasjonsmøte ved Fakultet for helsefag 26. april 2012. Til stede: Erik Dahlgren. Vivi Volden. Dagsorden Referat fra informasjonsmøte ved Fakultet for helsefag 26. april 2012 Til stede: Nina Waaler Kristin Nordseth Claudia Steidl Talgo Simen Nørstebø Agnes Myklebostad Stefan Andre Johnsen Ewelyn Jordal Ingunn

Detaljer

Erfaringskonferanse om kunnskapsbasert praksis

Erfaringskonferanse om kunnskapsbasert praksis 11.Februar 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Erfaringskonferanse om kunnskapsbasert praksis Utdanningens rolle og plass Agenda Kort om Fakultet for helsefag Hvorfor kunnskapsbasert praksis? Hvordan implementere

Detaljer

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 4. desember 2013 kl. 12-13.30.

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 4. desember 2013 kl. 12-13.30. MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 4. desember 2013 kl. 12-13.30. Til stede: Ingrid Narum Prodekan (leder) Hilde Kjærnet Haugen Inst. for

Detaljer

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 5. juni 2013 kl. 09.45 11.30.

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 5. juni 2013 kl. 09.45 11.30. MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 5. juni 2013 kl. 09.45 11.30. Til stede: Ingrid Narum (leder av utvalget) Anne Sofie Falck-Ytter Dorte

Detaljer

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00 Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00 Tilstede: Kristin Nordseth Fakultetsdirektør, møteleder Nina Waaler Dekan Simen Nørstebø Seksjonssjef ØK Anne K. Blikra Seksjonssjef

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT FOR FAKULTET FOR HELSEFAG FOR PERIODEN 2014-2016

LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT FOR FAKULTET FOR HELSEFAG FOR PERIODEN 2014-2016 LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT FOR FAKULTET FOR HELSEFAG FOR PERIODEN 2014-2016 Innledning Fakultet for helsefags (HF) plan for 2014-2016 er disponert i henhold til mal fastsatt av fellesadministrasjon ved

Detaljer

Referat fra møtet i DGU ved Fakultet for helsefag 14.04.2015 kl. 14-16 i Pilestredet 32, 10. etasje rom N100.037

Referat fra møtet i DGU ved Fakultet for helsefag 14.04.2015 kl. 14-16 i Pilestredet 32, 10. etasje rom N100.037 Til medlemmer og varamedlemmer av doktorgradsutvalget (DGU) ved Fakultet for helsefag Dato: 13. mai 2015 Vår ref.: ref. Saksbehandler: Aslaug Kleppe Lyngra Deres ref.: ref. Referat fra møtet i DGU ved

Detaljer

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken 3/2014 REFERAT Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 3. april 2014, kl. 12.30 14.30, møterom 301, Pilestredet 46 Til stede: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Olgunn Ransedokken,

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 23. mars kl 10-12 Sted: Rom 311 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Til fakultetsstyret. Del 1: Regnskap med vurderinger for 2012. 1.1 Tabell 1 regnskapsoversikt for 2012 VEDTAKSSAK

Til fakultetsstyret. Del 1: Regnskap med vurderinger for 2012. 1.1 Tabell 1 regnskapsoversikt for 2012 VEDTAKSSAK Til fakultetsstyret Dato: 30. mai 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 14/2013 Journalnr.: 2012/3949 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT FOR 2012 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27. april 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 17/2012 Journalnr.: 2012/3193 Saksbehandler: Kari Almendingen/Ewelyn Jordal NY INTERN ORGANISERING INSTITUTT FOR HELSE, ERNÆRING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 09.12.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Marit Wergeland-Yates, Margretha Sørli Myren,

Detaljer

INNKALLING TIL FAKULTETSSTYRESEMINAR OG -MØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 22. OKTOBER 2013, KL. 09.00-16.00

INNKALLING TIL FAKULTETSSTYRESEMINAR OG -MØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 22. OKTOBER 2013, KL. 09.00-16.00 INNKALLING TIL FAKULTETSSTYRESEMINAR OG -MØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 22. OKTOBER 2013, KL. 09.00-16.00 Det innkalles med dette til fakultetsstyreseminar og -møte 22. oktober 2013, kl. 09.00-16.00, rom

Detaljer

a) Møtebok fra møte 21.5.14 b) Prodekan sommerfullmakter 2014

a) Møtebok fra møte 21.5.14 b) Prodekan sommerfullmakter 2014 MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 10. september 2014 kl. 9.45-11.45. Til stede: Ingrid Narum Prodekan (leder) Hilde Haugen Inst. for radiografi

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

Førsteårsstudenten 2014

Førsteårsstudenten 2014 Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Juni, 2014 Førsteårsstudenten 2014 bachelorprogrammer, inkludert 4-årige lærerutdanninger BACHELORPROGRAMMENE OG 4-ÅRIGE LÆRERUTDANNINGER INNHOLD: Indikatorer

Detaljer

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 31. oktober 2012 kl. 09.35 11.30.

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 31. oktober 2012 kl. 09.35 11.30. MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 31. oktober 2012 kl. 09.35 11.30. Til stede: Fra administrasjonen: Forfall: Ingrid Narum (leder) Eva

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag 2 Arbeidsgruppen for utredning av sammenslåing

Detaljer

Søkertall

Søkertall Søkertall 2016 25.05.16 Medisinstudiet Studieplasser Søkere totalt studieplass NTNU 135 2486 (2303) 802 (727) 5,94 (6,06) UiB 165 2699 (2674) 676 (636) 4,10 (3,98) UiO (høst) 110 2658 (2414) 964 (856)

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 06.08.2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHS-sak 25/2012 Journalnr.: 2012/4715 Saksbehandler: Monica Melhus OPPRETTELSE AV BACHELOR I FACILITY MANAGEMENT NEDLEGGELSE AV BACHELOR I HUSØKONOMI

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Referat fra IDF-møte ved Fak. HF 19. januar 2012

Referat fra IDF-møte ved Fak. HF 19. januar 2012 Referat fra IDF-møte ved Fak. HF 19. januar 2012 Til stede: Nina Waaler Kristin Nordseth Anne Blikra Claudia Steidl Talgo Inger Langeggen Ewelyn Jordal Ingunn Haavardsholm Anne Reidun Dahl Elin Sunde Børge

Detaljer

Mandat og sammensetning av utvalgene

Mandat og sammensetning av utvalgene FAST 11-16 VEDLEGG 1 Mandat og sammensetning av utvalgene Studiekvalitetsutvalg på fakultetsnivå: Mandat i. Studiekvalitetsutvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen. ii. Styret delegerer myndighet

Detaljer

Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011

Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011 Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011 Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera Berg FF Ann Elisabeth Wedø Eldbjørg Schøn FF Tore Dæhlin Anne Thorsen Akademikerne Live K. Pedersen Ingunn Haavardsholm

Detaljer

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999.

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret 13.12.99/KR PROTOKOLL MØTE I HØGSKOLESTYRET 09.12.1999 Møtested: Scandic Hotel, Trondheim. Tilstede fra Høgskolestyret: Rektor Nina Kath. Ford Prorektor Thorleif

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 04.03.2015 kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs,

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 11. juni 2015 kl. 8.00-11.15 i p32, N100.037

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 11. juni 2015 kl. 8.00-11.15 i p32, N100.037 Dato: 11.06.2015 Vår ref.: 15/00620 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 11. juni 2015 kl. 8.00-11.15 i p32, N100.037

Detaljer

Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene?

Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene? Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene? Hallstein Hemmer, Instituttleder kjemi og materialteknologi Prodekan for utdanning Fakultet for Teknologi (FT), NTNU Kunnskap for

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

Bruk av publiseringsindikatoren ved Fakultet for helsefag, HiOA. Trine B. Haugen 28.1.2015

Bruk av publiseringsindikatoren ved Fakultet for helsefag, HiOA. Trine B. Haugen 28.1.2015 Bruk av publiseringsindikatoren ved Fakultet for helsefag, HiOA Eksempler Tildeling av FoU-tid Sammenlikning fakulteter og institutter/rapporter Ytre krav Fakultet for helsefag Atferdsvitenskap Ergoterapi

Detaljer

Referat fra Fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 16. juni 2015 Rom V634, Pilestredet. Møtet varte fra kl. 13.00-14.00

Referat fra Fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 16. juni 2015 Rom V634, Pilestredet. Møtet varte fra kl. 13.00-14.00 Referat fra Fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 16. juni 2015 Rom V634, Pilestredet. Møtet varte fra kl. 13.00-14.00 Til stede: Hilde Lurås, leder Sølvi Andersen Suzanne Bancel Oda Cecilie Pettersen

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

SAKSNOTAT Fakultetsstyremøte ved FHS

SAKSNOTAT Fakultetsstyremøte ved FHS Dato: 19.8.2015 Arkiv: 2015/02811 SAKSNOTAT Fakultetsstyremøte ved FHS Til: Fakultetsstyret FHS Fra:Dekan Møtedato: 28.8.2015 Saksbehandler: dekan F-sak: 2/2015- Fordeling av program i fakultetets institutt

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved Helse-fak 2009-2013... 6 Bioingeniør... 8 Biomedisin... 13 Ergoterapi (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet.

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet. MØTEREFERAT Møtedato: 23. september 2009 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref: Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Åge Danielsen, styreleder Marit Lind, nestleder Åshild Fause, representant

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Marit

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Kunnskap for et helt liv. Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo. Kunnskap for et helt liv. Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Kunnskap for et helt liv Høgskolen i Oslo Norges største statlige høgskole Om lag 12 000 studenter 1250 tilsatte Grunnlagt i 1994 da 13 høgskoler ble slått sammen Midt i Oslo sentrum

Detaljer

Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter

Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter Trine B. Haugen 16.9.2015 Kompetanse for framtiden - hvorfor skal profesjonene forske og på hva? 1 Bekymringer Konkurranse om ressurser Fragmentering

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, KE C-334 Tid: 22.4.2014, kl. 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL FAKULTETSSTYRETS FAGSEMINAR OG MØTE FAKULTET FOR HELSEFAG, 25. MARS 2014, KL

INNKALLING TIL FAKULTETSSTYRETS FAGSEMINAR OG MØTE FAKULTET FOR HELSEFAG, 25. MARS 2014, KL INNKALLING TIL FAKULTETSSTYRETS FAGSEMINAR OG MØTE FAKULTET FOR HELSEFAG, 25. MARS 2014, KL. 09.40-16.00 Det innkalles med dette til fakultetsstyrets fagseminar og -møte 25. mars 2014, kl. 09.40-16.00,

Detaljer

Møte torsdag 16. oktober 2014, kl , møterom 301, Pilestredet 46. Ellen Merethe Magnus Anne Løken

Møte torsdag 16. oktober 2014, kl , møterom 301, Pilestredet 46. Ellen Merethe Magnus Anne Løken 7/2014 REFERAT Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 16. oktober 2014, kl. 14.00 15.15, møterom 301, Pilestredet 46 Til stede: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Olgunn Ransedokken,

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

INNKALLING TIL FAKULTETSSTYREMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 16. SEPTEMBER 2014, KL. 13-16

INNKALLING TIL FAKULTETSSTYREMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 16. SEPTEMBER 2014, KL. 13-16 INNKALLING TIL FAKULTETSSTYREMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 16. SEPTEMBER 2014, KL. 13-16 Det innkalles med dette til fakultetsstyremøte 16. september 2014, kl. 13-16, Sted: P568, Pilestredet 48. OBS!

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Bachelor i Facility Management

Bachelor i Facility Management Bachelor i Facility Management En helt ny utdanning som gir gode arbeidsmuligheter i sterkt voksende bransjer. Studiet åpner dørene til mange velrenommerte masterprogrammer. To valgfrie profesjonsprofiler

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. jan-olav.aasbo@nmbu.no Vår dato 25.11.2014 Møtebok

Detaljer

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder).

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder). Referat fra mote Utvalg for undervisning og internasjonalisering. Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier Tid: Mandag 15. juni kl. 13.15-14.30 Sted: Rom 435, HF-bygget Til stede: Thorsteinn

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Bruce Carl Rasmussen, Margretha

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Faktultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak Møtedato: 09.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Dato: 19. november 2009 Møtested: Møterom i ISH, Gydasvei 8, Oslo Tilstede: Nina Vøllestad (UiO) møteleder, Målfrid Råheim (UiB), Ida Torunn Bjørk

Detaljer

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST.

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. INTERNT NOTAT Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. Risikovurderinger Kunnskapsdepartementet (KD) har pålagt alle underliggende enheter å gjennomføre risikovurderinger for å kartlegge

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Endring i kroner Endring i % ktrl 0

Endring i kroner Endring i % ktrl 0 HiST, AFT Tildeling og fordeling - Vedlegg 1 Alle tall i 1 000 Tildelinger til FT Tildeling 2015 - Prisjustert Tildeling 2016 Endring i kroner Endring i % Realendring i kroner Realendring i % Blå skrift

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus MØTEBOK 7/12 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte onsdag 5. desember 2012 fra kl. 9.00 12.45, Son. Til stede: Forfall: Fra rektoratet: Fra administrasjonen: Kari Toverud Jensen Bennedichte C.R.

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Styrerommet 4 etg Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Atle, Kari, Vibeke, Lise, Lisa, Marius, Annika, Pål, Helene,

Detaljer

MØTEREFERAT. 1.0 Kort presentasjon av deltakerne. 2.0 Informasjon og oppdatering om fusjonsprosessen v/bjarte Toftaker

MØTEREFERAT. 1.0 Kort presentasjon av deltakerne. 2.0 Informasjon og oppdatering om fusjonsprosessen v/bjarte Toftaker Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/2954 VGU001 Dato: 25.06.2015 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fusjon faggruppe helse- og omsorgsfag Møteleder/referent: Instituttleder Nina Emaus / kontorsjef

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 18.10.12 VEDTAKSSAK Saksnr.: 31/2012 Journalnr.: 2012/6002 Saksbehandler: Lars Tore Helliksen og Monica Melhus ETABLERING AV BACHELOR I PREHOSPITALT ARBEID - PARAMEDIC FORSLAG

Detaljer

skal håndteres, jfr sak 11-23 og ak 11-32E. Viktig at en sak om dette tas opp på fakultetsstyremøtet i januar 2012.

skal håndteres, jfr sak 11-23 og ak 11-32E. Viktig at en sak om dette tas opp på fakultetsstyremøtet i januar 2012. PROTOKOLL LUIS FAKULTETSSTYRE Torsdag 15. desember 2011 kl. 11.30 16.30 Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna (leder) Rolf Aslaksrud Kristiansen (tilstede

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

College of Applied Sciences. Høgskoledirektør. Rektoratet Rektor Prorektor utdanning og regional forankring Prorektor FoU og Internasjonalisering

College of Applied Sciences. Høgskoledirektør. Rektoratet Rektor Prorektor utdanning og regional forankring Prorektor FoU og Internasjonalisering Oslo and Akershus University Høgskolen i Oslo og Akershus College of Applied Sciences Høgskoledirektør Rektoratet Rektor Prorektor utdanning og regional forankring Prorektor FoU og Internasjonalisering

Detaljer