Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 30. oktober 2012, kl , Rom V634, Pilestredet 44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 30. oktober 2012, kl. 13.00-16.10, Rom V634, Pilestredet 44"

Transkript

1 Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 30. oktober 2012, kl , Rom V634, Pilestredet 44 Representanter: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Finn Nortvedt Dag Willy Tallaksen Suzanne Bancel Audun Sanderud Trude Myhrer Maren Haugen Lima Forfall: Stine Marie Ulven Vibeke Lohne Karine Vikra Fra administrasjonen/ledelsen: Nina Waaler Kristin Nordseth Simen Nørstebø Stefan André Johnsen Ingrid Narum Monica Melhus Inger Langeggen (referent) DAGSORDEN Godkjenning av innkalling og dagsorden Meldinger til fakultetsstyret: FSHF-sak 30/2012: Referatsaker: a) Godkjent møtebok fra fakultetsstyremøtet b) Referat fra IDF-møte ved Fak. HF Sakspapirer i møtet/ettersendes c) Referat fra møter i Studieutvalget og d) Referat fra møter i FoU-utvalget og Orienteringssaker: e) Endring i oppgaver og mandat for fakultetsstyrene f) Søknad om akkreditering av en master i jordmorfag (orientering i møtet) Vedtakssaker: FSHF-sak 31/2012 Etablering av bachelor i prehospitalt arbeid paramedic (jnr. 2012/6002) FSHF-sak 32/2012 Revidert budsjett 2012 Fakultet for helsefag (jnr. 2012/126) FSHF-sak 33/2012 Økonomisk rapport pr. 2. tertial 2012 Fakultet for helsefag (jnr. 2012/3949) FSHF-sak 34/2012 Foreløpig plan og budsjett (jnr. 2012/4793) FSHF-sak 35/2012 Prinsipper for budsjettfordeling 2013 (notat til diskusjon) (jnr. 2012/4793) Konstituering Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden. Meldinger til fakultetsstyret Det var ingen kommentarer til referatsakene. Fakultetsstyret HF

2 Til orienteringssak f) Søknad om akkreditering av en master i jordmorfag: Prodekan Ingrid Narum informerte om at programplan for studiet er utarbeidet og godkjent av studieutvalget. Man venter imidlertid med søknad om etablering til man vet hvordan det går med søknaden om Ph.D. i helsevitenskap. Dekan orienterte i tillegg om følgende: HiOAs ledelse og fakultetsledelsen har avholdt styringsdialogmøte. Høyskoleledelsen forventer at vi ser på hva som skal gjøres med like utdanninger som vi har på to institutter. De forventer også at fakultetet vurderer om utdanningene ved Inst. RT skal organiseres under andre institutt når instituttleder går av ved årsskiftet. 11. desember blir det seminar for fakultetsstyret og ledergruppen Ledergruppen har hatt møte med Lena Engfeldt fra Kunnskapsdepartementet og ledere fra Fak. SAM om oppfølging av Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd. FSHF-sak 31/2012 Etablering av bachelor i prehospitalt arbeid paramedic (jnr. 2012/6002) Prodekan Ingrid Narum orienterte. Studiet er utviklet i samarbeid med OUS. Mye av undervisningen i studiet vil samkjøres med undervisning på andre utdanninger. Fakultetsstyret var positive til etablering av studiet. Dekan og flere av fakultetsstyrets medlemmer ga honnør til arbeidet som er gjort med utviklingen av studiet. Fakultetsstyret etterlyste en tydelig vektlegging av at kandidatene skal ha kunnskaper og ferdigheter til å ta hånd om selvmordtruede og mennesker med psykiske lidelser med behov for akutt hjelp. Det kom spørsmål om hvorvidt vi har økonomi til å starte opp studiet hvis studiet ikke blir plassert i finansieringskategori D. Ingrid Narum viste til at hvis så skulle skje vil det være aktuelt å overlate til den enkelte kandidat å gjennomføre ambulansesjåførkurs, som ellers er en kostnadskrevende del av utdanningen. På spørsmål om hvorvidt studiet burde vært sendt til høring hos eksterne instanser viste Ingrid Narum til at det har vært omfattende prosesser med mange aktører i forberedelsene til utviklingen av utdanningen. Det er enighet i sektoren om at dette er en utdanningen det er behov for. Det forelå følgende forslag til vedtak: - Fakultetsstyret anbefaler etablering av Bachelor i prehospitalt arbeid paramedic, 180 studiepoeng, heltid over tre år. - Studiet skal organisatorisk være tilknyttet institutt for sykepleie. - Det anbefales årlig opptak til studiet fra og med høsten 2014 med 60 nye, øremerkede studieplasser. Det forutsettes at de nødvendige endringer i forhold til forskrift om opptak til høyere utdanning er godkjent av departementet. Det anbefales at studiet underlegges skikkethetsvurdering innen oppstart. - Fakultetsstyret anbefaler at studiet plasseres i finansieringskategori D. Første setning i vedtaket ble endret til: Fakultetsstyret anbefaler etablering av Bachelor i prehospitalt arbeid paramedic, 180 studiepoeng, heltid over tre år, med de innspill som fremkom i møtet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. FSHF-sak 32/2012 Revidert budsjett 2012 Fakultet for helsefag (jnr. 2012/126) Rådgiver Stefan André Johnsen informerte om revidert budsjett. Budsjettrevisjonen er gjennomført for å innarbeide inntekter som er kommet i løpet av Budsjettrevisjonen følger samme prinsipp som ble brukt i fakultetets budsjettfordeling for Det betyr at eventuelle udisponerte midler i fakultetsadministrasjonen ved årets slutt, fordeles ut til instituttene pro rata. Fakultetsstyret HF

3 Ett av fakultetets medlemmer stilte spørsmål om hvorfor små driftsmidler ikke var fordelt ut på instituttene, slik vedkommende ba om i et tidligere møte. Stefan André Johnsen pekte på at det er blitt tilbakeført strategimidler til instituttene til små driftsmidler. Administrasjonen lovet ellers å se på saken i etterkant av møtet, og gi en tilbakemelding. Det forelå følgende forslag til vedtak: Fakultetsstyret vedtar revidert rammefordeling for Fakultet for helsefag for 2012 Forslaget ble enstemmig vedtatt. FSHF-sak 33/2012 Økonomisk rapport pr. 2. tertial 2012 Fakultet for helsefag (jnr. 2012/3949) Stefan André Johnsen la fram hovedtrekkene i saken. Fakultetet har et budsjettavvik (overskudd) på 7,3 millioner. Prognosen for 2012 for fakultetet som helhet er et budsjettavvik på 14,2 millioner. Årsaken er i hovedsak lønnsmidler som ikke er benyttet på Inst. SP og i administrasjonen. Det er problematisk at budsjettavviket blir så stort da fakultetet står i fare for å bryte grensen for 5 % avvik. Instituttene fra tidligere Avd. HF har klart å begynne å nedbetale noe på sitt underskudd, og har et noe bedre resultat enn ventet. Fakultetsdirektøren berømmet arbeidet som er gjort ved disse instituttene, og viste til at det ligger mye hardt arbeid bak dette. Det ble påpekt at innsparingen som skjer på instituttene fra tidligere Avd. HF har store kostnader i form av at de tilsattes arbeidssituasjon er blitt mer krevende. Mange tilsatte mener også at kvaliteten på utdanningene blir skadelidende. Ved Inst. SP har man opparbeidet seg et stort positivt budsjettavvik (overskudd), noe som skyldes udisponerte lønnsmidler. Det ble uttrykt bekymring for at personalet ved Inst. SP i økende grad blir utslitt da det er for få tilsatte ved instituttet. Dekan viste til at man er i ferd med å foreta mange nytilsettinger ved Inst. SP. Det ble stilt spørsmål ved hvorvidt fakultetet har en tilstrekkelig god økonomistyring. Avvikene er store, noe som ikke er helt tilfredsstillende. Fakultetsstyret må derfor ha oppmerksomhet rettet mot utviklingen i fakultetets økonomi, ble det sagt. Det ble påpekt at både positive og netgative avvik er ugunstig. Det forelå følgende forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar saken til etterretning Forslaget ble enstemmig vedtatt. FSHF-sak 34/2012 Foreløpig plan og budsjett (jnr. 2012/4793) Instituttlederne presenterte de viktigste budsjettutfordringene ved deres Institutter. Presentasjonene ligger som vedlegg til denne møteboken. Seniorrådgiver Inger Langeggen innledet i saken. Det ble pekt på at 3 % strategimidler til et fakultet der 95 % av budsjettet gå til lønn er svært mye, og stilt spørsmål ved om man kan redusere andelen strategimidler. Administrasjonen informerte om at dette er en føring fra høyskolens ledelse. Det ble diskutert hvor stor andel av strategimidlene som bør disponeres på henholdsvis fakultets- og instituttnivå. Fakultetsstyret HF

4 Det ble kommentert at det er positivt at man innfører langtidsplanlegging og -budsjettering, og uttrykt håp om at dette vil bidra til at man klarer å avsette midler til utstyrsinvesteringer. På spørsmål om hva fakultetets studieutvalg skal fordele sine midler til, informerte Ingrid Narum om at dette er midler som skal benyttes til utviklingsprosjekter. For å nå målet om at våre utdanninger skal være internasjonalt etterspurte må vi ha utdanningstilbud på engelsk, ble det påpekt. Det forelå følgende forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret fastsetter at 50 % av fakultetets strategimidler for 2013 fordeles ut pro rata til instituttene. 2. Fakultetsstyrets innspill til foreløpig plan og budsjett innarbeides i forslag til plan og budsjett , som legges fram til godkjenning i fakultetsstyrets møte 22. januar. 3. Fakultetsstyret tar foreløpig plan og budsjett til orientering. Forslaget ble enstemmig vedtatt. FSHF-sak 35/2012 Prinsipper for budsjettfordeling 2013 (diskusjonssak) (jnr. 2012/4793) Det var fra administrasjonen lagt fram et forslag som bl.a. innebærer at den «historiske budsjettfordelingen mellom instituttene FYS, EO, RT og FB også i 2013 vil være utgangspunkt for fordeling av rammen som i HiOAs budsjettmodell kan utledes for tidligere Avdeling helsefag». Pga. noen skjevheter i den historiske fordelingen vil man foreta en justering av fordelingen etter diskusjon med de berørte instituttlederne. Bakgrunnen for forslaget er at administrasjonen av flere grunner ikke er kommet så langt i sitt arbeid med ny budsjettmodell som planlagt. Dette skyldes dels at man strever med å forstå historikken til tidligere Avdeling for helsefag, dels at økonomiseksjonen ikke har hatt kapasitet pga. andre prioriterte oppgaver. Fakultetsdirektøren pekte også på at KDs finansieringssystem synes lite egnet for utdanninger med få studenter. Fakultetsstyret var samstemt i at man ikke ønsker å la den historiske fordelingen danne utgangspunkt for budsjettfordelingen i Man ønsker å få utviklet en normalmodell for budsjettfordelingen der alle instituttene behandles etter de samme prinsipper. Hvis det da er slik at noen utdanninger må subsidieres av andre for å overleve må dette fremkomme. Resultatet av å fortsette med fordelingsmodellen som ble benyttet for 2012 vil være at instituttlederne har et dårlig grunnlag for sine beslutninger, og at de mangler insentiver for å ta gode beslutninger. Fakultetsstyret understreket betydningen av transparens og forutsigbarhet i budsjetteringen. Dette har betydning for motivasjon, beslutningsgrunnlag og mulighet for langsiktig planlegging. Åpenhet har også en betydning for arbeidsmiljøet blant fakultetets tilsatte. Det ble bedt om at det på neste fakultetsstyremøte legges fram tallmateriale og en framstilling, som snarere er overordnet enn detaljert, av utfordringene som kan gjøre saken klarere for fakultetsstyret og dermed gir et bedre grunnlag for beslutning om budsjettmodell. Dekan sa seg enig i at man skal ha et mål om en transparent budsjettfordelingsmodell, men minnet om at utvikling av en budsjettmodell er et arbeid som tar tid. Dekan informerte om at utfordringene fakultetet har knyttet til utstyrsanskaffelser, gjør at man vurderer å ta inn en større utstyrspost for fakultetets utdanninger på budsjettet (jf. tidligere post 45). Oslo, Hilde Lurås Nina Waaler Fakultetsstyret HF

5 Institutt for atferdsvitenskap Bachelorprogram Vernepleie Bachelorprogram Læringspsykologi Masterprogram Læring i komplekse systemer PhD program Atferdsanalyse Videreutdanninger; VIP-ledelse for helse-, sosial- og barnehagesektoren Kognitiv atferdsterapi Epilepsi og rehabilitering Demensomsorg Seksualitet og funksjonshemming Psykisk lidelse og utviklingshemming Veiledning 50 ansatte samt 9 stipendiatstillinger og 1 post doc

6 Plan og Budsjett Fagmiljøet har gjennom en årrekke satset og prioritert langsiktig og strategisk Foretar strenge prioriteringer for å møte endrede og nye krav Vektlegger økonomisk handlefrihet som ett av virkemidlene for å nå viktige mål Planlagt og forutsatt opptrapping av PhD-programmet i atferdsanalyse

7 Budsjettmessige utfordringer Forutsigbarhet gjennom basis- og resultatbasert tildeling Instituttet som økonomisk bærende resultatenhet Intern omfordeling for å subsidiere på tvers av instituttene bryter med disse prinsippene

8 Institutt for Ergoterapi og Ortopediingeniørfag: - Bachelorstudie i Ergoterapi - Bachlorstudie i Ortopediingiørfag - Fellesemne International Public Health (IPH) - Sommerskolen - IPH - Videreutdanning i Ergoterapi Allmennhelse - Samarbeidsmaster i Folkehelsevitenskap med UMB

9 Instituttene Antall ansatte/studenter Radiografi og tannteknikk 20/231 Ergoterapi og ortopediingeniør 27/332 Fysioterapi 38/623 Atferdsvitenskap 45/868* Bioingeniør og farmasi 46/375 Helse, ernæring og ledelse 85/1059* Sykepleie 135/1770* * Med studielederområder

10 Under oppbygging og utvikling: - Helseteknologi: - Bevegelsesanalyselab - Videreutdanning i velferdsteknologi - Master i Ergoterapi

11 Institutt EO - utfordringer i budsjettet for 2013: - Budsjettildeling og nedbetaling av Avd HF s underskudd - Få mennesker som skal dekke mange funksjoner, emner og fagområder- «smådriftsulempen» - Minimalt timelærerbudsjett etter ny tildeling - Lite midler til drifting av lab, undervisningsmateriell og utskifting av utstyr

12 Utfordringer fortsetter: - Ekstrakostnader knyttet til Nasjonal utdanning og ansvar. - Ressurskrevende praksissamarbeid - Høyere kompetansenivå ved nytilsettinger utfordrer økonomien ytterligere på små utdanninger - Økonomien og ressursene ved instituttet er sårbar ifht administrativ support og samspill - Markedsføring av små utdanninger må prioriteres

13 Institutt for Farmasi og Bioingeniørfag Bachelor i farmasi (D). Måltall HiOA 67 - Vurdere, kvalitetssikre og ekspedere resepter, noe produksjon. Stikkord er kvalitetssikre. - Veilede og formidle informasjon til brukerne om riktig legemiddelbruk (fag og kommunikasjon). Arbeidsmarkedet er hovedsakelig kommersiell virksomhet (apotek). Bachelor i bioingeniørfag (D). Måltall HiOA 65 - Ta pasientprøver og analysere biologisk materiale. Stikkord er kvalitetssikre. - Kvalitetssikre analyseresultater som grunnlag for diagnostisering og riktig behandling. Rett svar til rett tid. Arbeidsmarkedet er hovedsakelig offentlig virksomhet. (helsearbeider og ingeniør) Master i Biomedisin (C): Måltall HiOA Tre masterløp; et for radiografer, et for bioingeniører og andre, et nukleærmedisin løp (Bio og Radio) NB! To videreutdanninger kjøres parallelt med masterkurs, flere planlegges. «Liv og død «

14 Utfordringer (vanskelige studier) - Søkere - realfagkompetanse, flere søkere med 1. prioritet øke søkermassen -> stabile kull paradoks for farmasi: lavt snitt, mange ledige jobber med høy lønn (relativt for bachelor) % flerkulturell studentmasse - Markedsføring - studiesider - utdanningsmesser, åpen dag - google annonsering, twitter - Frafall - Forkurs (test) i kjemi; mindre emner - obligatorisk undervisning 1. semester - fokus på studieteknikk, studiesituasjon 1. semester (mentorgrupper, intervjuer) - Fasiliteter - små labfasiliteter (Bioingeniørfag plasser/ 3-deling/ logistikk) Patologilab, transfusjonslab, mikrobiologilab, medisinsk biokjemilab, geneteknologilab,kjemilab. Alle labber har spesialutstyr - lite lesesalsplasser og mingleplass for studenter - grupperom/ forelesningssaler - Økonomi - For svak finansiering, kategori D. Må kryssfinansieres til en viss grad. - Drift av laboratorier (inkl. vaskerom), reagenser, veiledning (også HMS)

15 Utfordringer: - Blandet studentmasse / realfagkompetanse - Laboratoriebasert undervisning ; fasiliteter, veiledning, reagenser, utstyr - Praksis mange studenter medfører utgifter (hybel, reise osv) - Handlingsrom/robusthet/FoU - Sammenlignbare muligheter/kvalitet/fou på fakultetet - FoU krever ofte både utstyr og driftsmidler Balanse i budsjettet for overskudd fra streik

16 Andre utfordringer - Ledelsesorganisering på institutt - Administrativ organisering

17 Institutt for Radiografi og tannteknikk Bachelor i radiografi (D). Måltall HiOA 50 Produsere bildemateriale ved hjelp av ulike modaliteter (CT, PET, MR, konvensjonell røntgen), behandling (strålebehandling og intervensjon), noe omsorg. Arbeidsmarkedet er hovedsakelig offentlig virksomhet. Videreutdanning i stråleterapi (oppdrag OUS, 60 sp (15 stud/ år). Kompetanse for å praktisere som stråleterapeut. Bachelor i Tannteknikk (D). Måltall HiOA 24 Produserer tannerstatninger, kroner, broer og helproteser. Kompetanse på valg av dentale materialer og biokompabilitet. Arbeidsmarkedet er hovedsakelig kommersiell virksomhet.

18 Utfordringer - Søkere - realfagkompetanse, flere søkere med 1. prioritet øke søkermassen -> stabile kull % flerkulturell studentmasse - Markedsføring - studiesider - åpen dag; intervju av 1. prioritetsstudenter (Tann) - google annonsering, twitter - Frafall - tettere oppfølging av kullet - Individuell oppfølging - fokus på studieteknikk, studiesituasjon 1. semester (mentorgrupper, intervjuer) - Fasiliteter - For gammelt utstyr (Radio) - Kontinuerlig utskiftning av utstyr, innføring av nye teknologier (digitale; på tann) - Økonomi - For svak finansiering av Tannteknikk, kategori D. Må kryssfinansieres - Materialbudsjett for lavt (Tann), behov for eksterne lærere (kompetanse) - For få undervisere på Radiograf.

19 Utfordringer: - Blandet studentmasse / realfagkompetanse - Praksis mye utgifter knyttet til ekstern praksis (Tann; hybel reise osv). Ekstern betaling av praksis, dårlig inntjening. Randsonekompetanse - Handlingsrom/robusthet/FoU - Sammenlignbare muligheter/kvalitet/fou på fakultetet - Sammensetning av personell Overskudd i budsjettet for 2012 (grunnet for lite personell) overskudd fra streik

20 Fakultetsstyremøte HF 30.okt 2012 ved Nina Bugge Rigault Instituttlederne på fakultetet for helsefag fikk nedenforstående oppdrag til Fakultetssyremøtet i dag 30.okt. 2012: Til instituttlederne! Fakultetsstyret skal i møtet diskutere prinsipper for fordeling av budsjett Selve budsjettfordelingen vedtas i januar. På ledersamlingen på Losby kom det opp et forslag om at fakultetsstyret bør ha større kjennskap til instituttenes organisering og utfordringer. Siden det er budsjett 2013 vi nå jobber med inviteres dere derfor til å presentere budsjettutfordringer med fokus på 2013 i forkant av fakultetsstyrets diskusjon om fordeling Innspillene fra dere tar vi med oss når vi jobber med budsjettfordelingen resten av dette året. Vi har satt av en time til sammen deres presentasjoner i tidsrommet ca ca Om dere vil presentere dere fortløpende, eller organisere presentasjonen på annen måte er opp til dere. På Institutt for Fysioterapi sine vegne hadde jeg følgende presentasjon (vi fikk 5 min + hver) 1. Innledning Tilsatte ved instituttet: ca 40 årsverk (+ stipendiater) Utdanningsportefølje: BA fysioterapi to studieretninger (fysioterapi og mensendieck) EVU: fysioterapi og barn (30 stp/deltid); fysioterapi og eldre (30 stp/ deltid); psykomotorisk fysioterapi 60 stp over 3 sem/deltid); Pedagogisk veiledning (tverrfaglig)10+10 stp MA: Tverrfaglig master i rehabilitering/habilitering deltid over 4 år med mulighet for å ta det på heltid Studenter: BA: ca 525 studenter pr år (begge studieretninger) + overopptak ca 40 studenter MA/EVU: ca 150 studenter pr år Til sammen ca 700 studenter pr år. 1.kompetanse: ca 15 personer ettersom man telle og flere er i vente kanskje alt 8 personer Det er i dag 2 forskningsgrupper på instituttet det vil antakelig bli tre etter den nye søknadsrunden prodekan nå leger opp til eldres helse; rehabiliering/habilitering (undergrupper: rehabilitering som teoretisk forskningsfelt; smerte; barns helse); Fysiologimiljøet på fakultetet i samarbeid med ingeniørutdannin (forslag tema:fysisk aktivitet og helse???). Fou-produksjonen på instituttet er god og den er stigende 2. Som fakultetsstyret er kjent med er instituttet for fysioterapi en av de 4 instituttene på gamle avdeling HF hvor den økonomiske situasjonen er svært alvorlig. Jeg velger i denne korte presentasjonen med utfordringer for budsjett å ta for meg BA fysioterapi og de store ressursutfordringene der:

21 BA-fysioterapi er den største bachelorutdanningen på «gamle HF». BA-fysioterapi har en stor gjennomføringsprosent og altså lite frafall. BA-fysioterapi er den utdanningen på «gamle HF» som produserer flest studiepoeng og innbringer mest basisbevilgning til fakultetet. BA-fysioterapi bidrar med størst andel til underskuddet. BA-fysioterapi er den utdanningen på «gamle HF» - som får minst tilbake av det de tjener inn. BA fysioterapi er i kategori «D» - og får et budsjett tilsvarende kategori «F» - jeg er klar over at det er fakultetets rett - å kunne disponere inntektene fra kategoriene på denne måte. Jeg stiller meg samtidig spørrende til at fakultetsstyre diskusjoner er opptatt av å øke finansieringskategori for noen utdanningen, hvis ikke denne finansieringen faktisk skal komme den spesifikke utdanningen til gode. Når jeg skal presentere utfordringen på BA fysioterapi er det to faktorer som er viktige for meg: - Kvalitet i utdanning - Produksjon + basisfinansiering Paradoket for meg som instituttleder er at mens studieproduksjonen/basis går opp går kvaliteten på utdanningen ned! - Ferdighetstrening på benker ca 30 studenter pr lærer. - Studieretning fysio har de senere årene tapt i konkurransen med Tromsø, Trondheim og Bergen. I alle år har Oslo-utdanningen vært fysioterapiens flaggskip i Norge slik er det ikke lengre kan det se ut som. - Arbeidsmiljøet på utdanningen har den siste tiden fått et stygt skudd for baugen pga vanskelige og pressede ressurser. Den reduserte kvaliteten på utdanningen vi kan tilby studentene går nå på helsa løs hos uf-personalet. Hverken dere i fakultetsstyret eller jeg som instituttleder kan se på dette lengre. Situasjonen for spesielt BA er alvorlig mitt innlegg her i dag er «a crying for help». - Studentene gir oss bekymringsmeldinger og «hva skjer på utdanningen»? Det jeg ber fakultetsstyres medlemmer ta med seg i avgjørelsene rundt budsjett 2013 er: - Be om tall som viser hva de forskjellige instituttene bringer inn (spesielt gamle HF) både studiepoeng og basisfinansiering. - Be om tall som viser hva instituttene får tilbake i betydning tildelt budsjett. - Be om tall som viser hvor «resten» av inntjeningen går. Mitt siste «skrik» som instituttleder for fysioterapi er altså: Det må være synlig hva og hvorfor instituttene får det de får. Det MÅ bli en bedre sammenheng mellom det BA fysioterapi bringer inn (stp+basis) og det de får tilbake - enn det som skjer i dag.

22 Budsjettutfordringer 2013 Institutt for helse, ernæring og ledelse (HEL) 1

23 Budsjettutfordringer 2013 «Campus-pendling skal tapt arbeidstid og økte reisekostnader til felles møter ++ som hovedsakelig foregår i Pilestredet, fortsatt skal dekkes av HEL? HEL har hatt / har nasjonale utdanninger (60 års historikk, etc.): Hus og kostøkonomi - siste opptak høsten 12 Facility management - første opptak høsten 13 Kostbar, men god prosess forut for styrevedtaket Hustrykkeriet på Kjeller: kr? 2

24 Budsjettutfordringer 2013 Master i Helse og empowerment må prioriteres til 25 nye studieplasser (ref. økonomidirektør) Oppstart av jordmormaster : Forskyving av produksjon et halvt år? Må øke førstekompetansen! Like utdanninger BA sykepleie - ROBUST Videreutdanningene: operasjonssykepleie og psykisk helsearbeid IKKE ROBUST Senter for kontrollerte koststudier: en unik nisje og en strategisk satsning ved gamle HiAk - men hva nå? Strategisk campusutvikling vi har startet med «noe» men på eget budsjett 3

Referat fra fakultetsstyremøte, Fakultet for helsefag 21. november kl

Referat fra fakultetsstyremøte, Fakultet for helsefag 21. november kl Referat fra fakultetsstyremøte, Fakultet for helsefag 21. november kl. 09.00 Til stede: Hilde Lurås Sølvi Andersen Jakob Loe Suzanne Bancel Vibeke Lohne Finn Nortvedt Dag Willy Tallaksen Stine Marie Ulven

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

Fakultetsstyret Fakultet for helsefag 16. september 2014

Fakultetsstyret Fakultet for helsefag 16. september 2014 Fakultetsstyret Fakultet for helsefag 16. september 2014 Til stede: Hilde Lurås (leder) Sølvi Andersen Finn Nortvedt Audun Sanderud Stine Marie Ulven Lars Helliksen Oda Cecilie Pettersen Grip Carl Alexander

Detaljer

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller Til stede: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Vibeke Lohne Dag Willy Tallaksen Stine Marie

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 26. februar 2013, kl , Rom V634, Pilestredet 44

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 26. februar 2013, kl , Rom V634, Pilestredet 44 Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 26. februar 2013, kl. 13.00-15.30, Rom V634, Pilestredet 44 Representanter: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Karine Vikra Maren Haugen Lima

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Fakultet for helsefag. Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen

Fakultet for helsefag. Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen Fakultet for helsefag Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen Fakultet for helsefag 530 tilsatte 5000 studenter 7 institutter 2 campus 9 bygninger Dekan Dir Stab SS ØK SS SA SS HR Pro

Detaljer

Til Fakultetsstyret Fakultet for helsefag

Til Fakultetsstyret Fakultet for helsefag Til Fakultetsstyret Fakultet for helsefag Dato: 13. november 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 25/2013 Journalnr.: Skriv inn journalnr. Saksbehandler: Kristin Nordseth B BUDSJETTMODELL FAKULTET FOR HELSEFAG

Detaljer

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Bakgrunn for arbeidet: Mandat Utredningsgruppen har fra dekan fått følgende mandat: 1) Utrede

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 13. juni 2013, kl , Rom E200, Kjeller

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 13. juni 2013, kl , Rom E200, Kjeller Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 13. juni 2013, kl. 13.00-15.30, Rom E200, Kjeller Representanter: Hilde Lurås (styreleder) Sølvi Andersen Dag Willy Tallaksen Suzanne Bancel Vibeke

Detaljer

Orienteringssak: Strategimidler 2012 fordeling etter dekanfullmakt (sakspapir deles ut i møtet)

Orienteringssak: Strategimidler 2012 fordeling etter dekanfullmakt (sakspapir deles ut i møtet) MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 27. mars 2012, kl. 13.00-15.00, Rom E200 Kjeller Til stede: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Vibeke Lohne Finn Nortvedt Dag Willy Tallaksen Audun

Detaljer

Referat fra fakultetsstyre ved Fakultet for helsefag 3. juni 2014

Referat fra fakultetsstyre ved Fakultet for helsefag 3. juni 2014 Referat fra fakultetsstyre ved Fakultet for helsefag 3. juni 2014 Til stede: Sølvi Andersen, møteleder Lars Helliksen Jakob Loe Vibeke Lohne Finn Nortvedt Dag Willy Tallaksen Stine Marie Ulven Nina Waaler

Detaljer

Orienteringssaker: a) Kvalitetssikring og NOKUT b) Status for studentrepresentasjon i styrer, råd og utvalg

Orienteringssaker: a) Kvalitetssikring og NOKUT b) Status for studentrepresentasjon i styrer, råd og utvalg Referat fra fakultetsstyremøte, Fakultet for helsefag, 7. januar 2014 kl 13.10 Møtet varte til kl. 15.10 Til stede: Hilde Lurås Sølvi Andersen Suzanne Bancel Faiza Iqbal Jakob Loe Vibeke Lohne Finn Nortvedt

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 8. mai 2012, kl , Rom V634 Pilestredet

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 8. mai 2012, kl , Rom V634 Pilestredet Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 8. mai 2012, kl. 13.00-14.30, Rom V634 Pilestredet Til stede: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Vibeke Lohne Finn Nortvedt Suzanne Bancel Dag

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. februar 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak 6/2012 Journalnr.: 2012/1243 Saksbehandler: Simen Nørstebø BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyret

Detaljer

Referat fra Fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 17. mars 2015 Rom B134, Kjeller. Møtet varte fra kl

Referat fra Fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 17. mars 2015 Rom B134, Kjeller. Møtet varte fra kl Referat fra Fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 17. mars 2015 Rom B134, Kjeller. Møtet varte fra kl. 13.00-15.45 Til stede: Hilde Lurås, leder Sølvi Andersen Suzanne Bancel Oda Cecilie Pettersen

Detaljer

Administrasjonen fakultetsdirektør. Administrasjonen seksjonssjef HR

Administrasjonen fakultetsdirektør. Administrasjonen seksjonssjef HR Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 18. november 2013 Til stede: Nina Waaler Kristin Nordseth Simen Nørstebø Else Moe Anne K. Blikra Stefan Johnsen Ewelyn Jordal Hilde Sylliaas Hilde Lund Kordahl

Detaljer

Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 27. mai 2014

Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 27. mai 2014 Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 27. mai 2014 Til stede: Nina Waaler Simen Nørstebø Claudia Talgo Ewelyn Jordal Dekan Administrasjonen - seksjonssjef ØK Administrasjonen - seksjonssjef STU

Detaljer

BUDSJETTFORDELINGSMODELL OG BUDSJETTPRINSIPPER FOR FAKULTET FOR HELSEFAG

BUDSJETTFORDELINGSMODELL OG BUDSJETTPRINSIPPER FOR FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 28. november 2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2011 Journalnr.: 2011/4399 Saksbehandler: Simen Nørstebø/Stefan André Johnsen BUDSJETTFORDELINGSMODELL OG BUDSJETTPRINSIPPER

Detaljer

Referat fra Fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 4. november 2014

Referat fra Fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 4. november 2014 Referat fra Fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 4. november 2014 Til stede: Hilde Lurås, leder Sølvi Andersen Suzanne Bancel Oda Cecilie Pettersen Grip Audun Sanderud Lillian Eide Sørensen (forlot

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 21. august 2012, kl , Rom V634, Pilestredet 44

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 21. august 2012, kl , Rom V634, Pilestredet 44 Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 21. august 2012, kl. 13.00-15.30, Rom V634, Pilestredet 44 Representanter: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey, ikke tilstede under sak 24/2012.

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl i p32, N Dato: 9.9.2013 Vår ref.: 2013/149 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: 6T Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl. 12-14.50 i p32, N100.037 Til

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 11. september 2014

Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 11. september 2014 Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 11. september 2014 Til stede: Nina Waaler Dekan (ikke tilstede under informasjonssaker 23-24) Kristin Nordseth Fakultetsdirektør, møteleder Anne K. Blikra

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Tirsdag 10. mai 2016 kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Tirsdag 10. mai 2016 kl i p32, N Dato: 10.05.2016 Vår ref.: 16/00277 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Tirsdag 10. mai 2016 kl. 9.00 11.40 i p32, N100.037

Detaljer

DISKUSJONSSAK: Ressursbruk i forbindelse med veiledning på masteroppgaver ved HF

DISKUSJONSSAK: Ressursbruk i forbindelse med veiledning på masteroppgaver ved HF MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 11. februar 2015 kl. 9.45-11.30 Til stede: Ingrid Narum Britt Andersen Finn Nordtvedt Anne Reidun Dahl

Detaljer

ØKONOMISK RAPPORT 1. TERTIAL 2012 FAKULTET FOR HELSEFAG. Del 1: Regnskap med vurderinger pr første tertial 2012

ØKONOMISK RAPPORT 1. TERTIAL 2012 FAKULTET FOR HELSEFAG. Del 1: Regnskap med vurderinger pr første tertial 2012 Til fakultetsstyret Dato: 10. august 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 23/2012 Journalnr.: 2012/3949 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT 1. TERTIAL 2012 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

FS-Helsefak Orienteringssak

FS-Helsefak Orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet FS-Helsefak Orienteringssak Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober Arkivref.: /4039 AFJ000/ Orientering om opptakstall for Det helsevitenskapelige

Detaljer

Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene

Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 10. mars 2015 Til stede: Kristin Nordseth Nina Waaler Anne Blikra Simen Nørstebø Stefan Johnsen Inger Langeggen Ewelyn Jordal Hege Bergersen Asta Bye Heidi

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239 Dato: 08.11.2012 Vår ref.: 2012/2484 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl. 12-16 på Kjeller, rom KC239

Detaljer

Erfaringskonferanse om kunnskapsbasert praksis

Erfaringskonferanse om kunnskapsbasert praksis 11.Februar 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Erfaringskonferanse om kunnskapsbasert praksis Utdanningens rolle og plass Agenda Kort om Fakultet for helsefag Hvorfor kunnskapsbasert praksis? Hvordan implementere

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte ved Fakultet for helsefag 26. april 2012. Til stede: Erik Dahlgren. Vivi Volden. Dagsorden

Referat fra informasjonsmøte ved Fakultet for helsefag 26. april 2012. Til stede: Erik Dahlgren. Vivi Volden. Dagsorden Referat fra informasjonsmøte ved Fakultet for helsefag 26. april 2012 Til stede: Nina Waaler Kristin Nordseth Claudia Steidl Talgo Simen Nørstebø Agnes Myklebostad Stefan Andre Johnsen Ewelyn Jordal Ingunn

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037 Dato: 15.8.2013 Vår ref.: 2013/149 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Detaljer

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 5. juni 2013 kl. 09.45 11.30.

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 5. juni 2013 kl. 09.45 11.30. MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 5. juni 2013 kl. 09.45 11.30. Til stede: Ingrid Narum (leder av utvalget) Anne Sofie Falck-Ytter Dorte

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 9. april 2015 kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 9. april 2015 kl i p32, N Dato: 17.04.2015 Vår ref.: 15/00620 Saksbehandler: Mona Kolstø Otnæss Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 9. april 2015 kl. 12-16 i p32, N100.037 Til

Detaljer

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00 Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00 Tilstede: Kristin Nordseth Fakultetsdirektør, møteleder Nina Waaler Dekan Simen Nørstebø Seksjonssjef ØK Anne K. Blikra Seksjonssjef

Detaljer

Referat fra møtet i DGU ved Fakultet for helsefag 14.04.2015 kl. 14-16 i Pilestredet 32, 10. etasje rom N100.037

Referat fra møtet i DGU ved Fakultet for helsefag 14.04.2015 kl. 14-16 i Pilestredet 32, 10. etasje rom N100.037 Til medlemmer og varamedlemmer av doktorgradsutvalget (DGU) ved Fakultet for helsefag Dato: 13. mai 2015 Vår ref.: ref. Saksbehandler: Aslaug Kleppe Lyngra Deres ref.: ref. Referat fra møtet i DGU ved

Detaljer

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 4. desember 2013 kl. 12-13.30.

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 4. desember 2013 kl. 12-13.30. MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 4. desember 2013 kl. 12-13.30. Til stede: Ingrid Narum Prodekan (leder) Hilde Kjærnet Haugen Inst. for

Detaljer

MØTEBOK 5/12. a) Møtebok b) Foreløpig saksplan for studieutvalgets møter 2012

MØTEBOK 5/12. a) Møtebok b) Foreløpig saksplan for studieutvalgets møter 2012 MØTEBOK 5/12 Studieutvalget for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 16. oktober 2012 kl. 13.00 16.30, studiested Kjeller Til stede Olgunn Ransedokken (leder) Finn Aarsæther Sturla Rolfsen Ingeborg

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 05.09.143 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 14/2014 Journalnr.: 2014/2755 (Ephorte) og 14/05176 (Public360) Saksbehandler: Ewelyn Jordal NY FAGLIG ORGANISERING VED FAKULTET FOR

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag

Fakultet for samfunnsfag Sak 30/14 Til stede: Styreleder Ekstern representant Faglige representanter Møtebok Fakultet for samfunnsfag FAKULTETSSTYREMØTE 18. SEPTEMBER 2014 Tone Fløtten Olav Njaastad Dag Flater Hwang* Birgitte

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 25. februar kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 25. februar kl i p32, N Dato: 25.2.2013 Vår ref.: 2013/149 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 25. februar kl. 12-16 i p32, N100.037 Til

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 7. mai 2015 kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 7. mai 2015 kl i p32, N Dato: 07.05.2015 Vår ref.: 15/00620 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 7. mai 2015 kl. 9.30-13 i p32, N100.037 Til

Detaljer

3. Fakultetsstyret slutter seg til forslag til rammefordeling 2014.

3. Fakultetsstyret slutter seg til forslag til rammefordeling 2014. Til fakultetsstyret Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 3/2014 Journalnr.: 2013/5647 Saksbehandler: Stefan A. Johnsen, Simen Nørstebø RAMMEFORDELING 2014 FAKULTET HF I. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 25. september 2014 kl i P32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 25. september 2014 kl i P32, N Dato: 25.9.2014 Vår ref.: 2013/5691 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 25. september 2014 kl. 12-14.40 i P32,

Detaljer

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken 3/2014 REFERAT Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 3. april 2014, kl. 12.30 14.30, møterom 301, Pilestredet 46 Til stede: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Olgunn Ransedokken,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, NT-fak fakultetsadministrasjonen Møtedato: 10.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27. april 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 17/2012 Journalnr.: 2012/3193 Saksbehandler: Kari Almendingen/Ewelyn Jordal NY INTERN ORGANISERING INSTITUTT FOR HELSE, ERNÆRING

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Til fakultetsstyret. Del 1: Regnskap med vurderinger pr Tabell 1 regnskapsoversikt pr VEDTAKSSAK

Til fakultetsstyret. Del 1: Regnskap med vurderinger pr Tabell 1 regnskapsoversikt pr VEDTAKSSAK Til fakultetsstyret Dato: 15. oktober 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 19/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 31.8.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL

Detaljer

Førsteårsstudenten 2014

Førsteårsstudenten 2014 Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Juni, 2014 Førsteårsstudenten 2014 bachelorprogrammer, inkludert 4-årige lærerutdanninger BACHELORPROGRAMMENE OG 4-ÅRIGE LÆRERUTDANNINGER INNHOLD: Indikatorer

Detaljer

INNKALLING TIL FAKULTETSSTYREMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 11. DESEMBER 2012, KL

INNKALLING TIL FAKULTETSSTYREMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 11. DESEMBER 2012, KL INNKALLING TIL FAKULTETSSTYREMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 11. DESEMBER 2012, KL. 13.30-16.00 Det innkalles med dette til fakultetsstyremøte 11. desember 2012, kl. 13.30-16.00, Ahus hotell, Forskningssenteret,

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT FOR FAKULTET FOR HELSEFAG FOR PERIODEN 2014-2016

LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT FOR FAKULTET FOR HELSEFAG FOR PERIODEN 2014-2016 LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT FOR FAKULTET FOR HELSEFAG FOR PERIODEN 2014-2016 Innledning Fakultet for helsefags (HF) plan for 2014-2016 er disponert i henhold til mal fastsatt av fellesadministrasjon ved

Detaljer

Møte torsdag 17. desember 2015, kl , møterom 301, Pilestredet 46. Anne Løken (referent)

Møte torsdag 17. desember 2015, kl , møterom 301, Pilestredet 46. Anne Løken (referent) REFERAT FoU-utvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 17. desember 2015, kl. 12.00 14.50, møterom 301, Pilestredet 46 Til stede: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Morten Irgens, leder

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 23. mars kl 10-12 Sted: Rom 311 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG

FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG Møtebok fra ekstra drøftingsmøte med IDF 2. september 2014 Til stede: Turid Brattaas, Parat (P) Erik Døving, Forskerforbundet (FF) Sunniva Evjen, Forskerforbundet (nestleder i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 09.12.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Marit Wergeland-Yates, Margretha Sørli Myren,

Detaljer

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 20.08.2007 ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Overordnet prinsipp for budsjettfordeling og inntektsfordelingsmodellen

Detaljer

Til fakultetsstyret. Del 1: Regnskap med vurderinger for 2012. 1.1 Tabell 1 regnskapsoversikt for 2012 VEDTAKSSAK

Til fakultetsstyret. Del 1: Regnskap med vurderinger for 2012. 1.1 Tabell 1 regnskapsoversikt for 2012 VEDTAKSSAK Til fakultetsstyret Dato: 30. mai 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 14/2013 Journalnr.: 2012/3949 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT FOR 2012 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 10 13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2013/141 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Godkjenning av revidert programplan for bachelorstudium i sykepleie, studiested Kjeller (journalnr 2014/704)

Godkjenning av revidert programplan for bachelorstudium i sykepleie, studiested Kjeller (journalnr 2014/704) MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 12. februar 2014 kl. 9.45-12. Til stede: Ingrid Narum Prodekan (leder) Hilde Kjærnet Haugen Inst. for

Detaljer

KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: Arkivref.

KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: Arkivref. KF 07-11 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 01.04.2011 Arkivref.: 2010/542 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet 18.02.11. 2. Referat fra

Detaljer

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 15. mai 2013 kl

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 15. mai 2013 kl MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 15. mai 2013 kl. 09.45 11.00. Til stede: Fra administrasjonen: Forfall: Ingrid Narum (leder av utvalget)

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

a) Møtebok fra møte 21.5.14 b) Prodekan sommerfullmakter 2014

a) Møtebok fra møte 21.5.14 b) Prodekan sommerfullmakter 2014 MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 10. september 2014 kl. 9.45-11.45. Til stede: Ingrid Narum Prodekan (leder) Hilde Haugen Inst. for radiografi

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 10. november 2011 kl Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 10. november 2011 kl Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 10. november 2011 kl. 11.30 16.00 Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna, styreleder Repr. for UF-personalet Tone Torgrimsby

Detaljer

INNKALLING TIL FAKULTETSSTYRESEMINAR OG -MØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 22. OKTOBER 2013, KL. 09.00-16.00

INNKALLING TIL FAKULTETSSTYRESEMINAR OG -MØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 22. OKTOBER 2013, KL. 09.00-16.00 INNKALLING TIL FAKULTETSSTYRESEMINAR OG -MØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 22. OKTOBER 2013, KL. 09.00-16.00 Det innkalles med dette til fakultetsstyreseminar og -møte 22. oktober 2013, kl. 09.00-16.00, rom

Detaljer

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013.

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013. Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 12. oktober kl 10-12 Sted: Rom 314 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Personalmøte GFU. Onsdag Kl P44-V130

Personalmøte GFU. Onsdag Kl P44-V130 Personalmøte GFU Onsdag 10.05.2017 Kl. 8.30-11.00 P44-V130 Digitalisering, internasjonalisering, universitetssatsing og campusutvikling v/rektor Curt Rice Desentralisering av midler til skoleutvikling,

Detaljer

Utdanning av fremtidens helsearbeidere

Utdanning av fremtidens helsearbeidere Utdanning av fremtidens helsearbeidere Program Innledning v/ Jorunn L Helbostad Fremtidens helsearbeidere sett i lys av behov i primær- og spesialisthelsetjenesten v/ Helge Garåsen og Jan Gunnar Skogås

Detaljer

Administrasjonen fakultetsdirektør. Administrasjonen seksjonssjef HR

Administrasjonen fakultetsdirektør. Administrasjonen seksjonssjef HR Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 2. januar 2014 Til stede: Nina Waaler Kristin Nordseth Simen Nørstebø Anne K. Blikra Stefan Johnsen Inger Langeggen Ewelyn Jordal Ingunn Haavardsholm Hilde

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Fakultet for helsefag - rapport 2013

Fakultet for helsefag - rapport 2013 Fakultet for helsefag - rapport 2013 Innledning Fakultet for helsefag (HF) har i 2013 igangsatt ph.d.-studium i helsevitenskap, og har dermed to ph.d.-programmer. Det er gjort et omfattende arbeid med

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker SAK KF 19-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 08.06.2012 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet 20.04.12. 2. Referat fra e-postmøte i fakultetsstyret

Detaljer

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET Arkivref.: 2012/168-3 AJT000/MØTEBOK/VEDTAKSPROTOKOLL Møtedato: 17.1.2012 Møteleder/referent: Anna Aabø/Morten Hald Til stede: Fakultetsstyret:

Detaljer

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 31. oktober 2012 kl. 09.35 11.30.

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 31. oktober 2012 kl. 09.35 11.30. MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 31. oktober 2012 kl. 09.35 11.30. Til stede: Fra administrasjonen: Forfall: Ingrid Narum (leder) Eva

Detaljer

Søkertall

Søkertall Søkertall 2016 25.05.16 Medisinstudiet Studieplasser Søkere totalt studieplass NTNU 135 2486 (2303) 802 (727) 5,94 (6,06) UiB 165 2699 (2674) 676 (636) 4,10 (3,98) UiO (høst) 110 2658 (2414) 964 (856)

Detaljer

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtereferat Møtereferat fra Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, dekankontor D-329 Tid: 30.04.2014, kl. 13:00-14:30

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. O-SAK Orientering om status på økonomi og prosess for budsjettplan

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. O-SAK Orientering om status på økonomi og prosess for budsjettplan 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Björn Gustafsson Signatur: Børre Flovik O-SAK 14-15 Orientering

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 27.09.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet

Detaljer