Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 30. oktober 2012, kl , Rom V634, Pilestredet 44

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 30. oktober 2012, kl. 13.00-16.10, Rom V634, Pilestredet 44"

Transkript

1 Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 30. oktober 2012, kl , Rom V634, Pilestredet 44 Representanter: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Finn Nortvedt Dag Willy Tallaksen Suzanne Bancel Audun Sanderud Trude Myhrer Maren Haugen Lima Forfall: Stine Marie Ulven Vibeke Lohne Karine Vikra Fra administrasjonen/ledelsen: Nina Waaler Kristin Nordseth Simen Nørstebø Stefan André Johnsen Ingrid Narum Monica Melhus Inger Langeggen (referent) DAGSORDEN Godkjenning av innkalling og dagsorden Meldinger til fakultetsstyret: FSHF-sak 30/2012: Referatsaker: a) Godkjent møtebok fra fakultetsstyremøtet b) Referat fra IDF-møte ved Fak. HF Sakspapirer i møtet/ettersendes c) Referat fra møter i Studieutvalget og d) Referat fra møter i FoU-utvalget og Orienteringssaker: e) Endring i oppgaver og mandat for fakultetsstyrene f) Søknad om akkreditering av en master i jordmorfag (orientering i møtet) Vedtakssaker: FSHF-sak 31/2012 Etablering av bachelor i prehospitalt arbeid paramedic (jnr. 2012/6002) FSHF-sak 32/2012 Revidert budsjett 2012 Fakultet for helsefag (jnr. 2012/126) FSHF-sak 33/2012 Økonomisk rapport pr. 2. tertial 2012 Fakultet for helsefag (jnr. 2012/3949) FSHF-sak 34/2012 Foreløpig plan og budsjett (jnr. 2012/4793) FSHF-sak 35/2012 Prinsipper for budsjettfordeling 2013 (notat til diskusjon) (jnr. 2012/4793) Konstituering Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden. Meldinger til fakultetsstyret Det var ingen kommentarer til referatsakene. Fakultetsstyret HF

2 Til orienteringssak f) Søknad om akkreditering av en master i jordmorfag: Prodekan Ingrid Narum informerte om at programplan for studiet er utarbeidet og godkjent av studieutvalget. Man venter imidlertid med søknad om etablering til man vet hvordan det går med søknaden om Ph.D. i helsevitenskap. Dekan orienterte i tillegg om følgende: HiOAs ledelse og fakultetsledelsen har avholdt styringsdialogmøte. Høyskoleledelsen forventer at vi ser på hva som skal gjøres med like utdanninger som vi har på to institutter. De forventer også at fakultetet vurderer om utdanningene ved Inst. RT skal organiseres under andre institutt når instituttleder går av ved årsskiftet. 11. desember blir det seminar for fakultetsstyret og ledergruppen Ledergruppen har hatt møte med Lena Engfeldt fra Kunnskapsdepartementet og ledere fra Fak. SAM om oppfølging av Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd. FSHF-sak 31/2012 Etablering av bachelor i prehospitalt arbeid paramedic (jnr. 2012/6002) Prodekan Ingrid Narum orienterte. Studiet er utviklet i samarbeid med OUS. Mye av undervisningen i studiet vil samkjøres med undervisning på andre utdanninger. Fakultetsstyret var positive til etablering av studiet. Dekan og flere av fakultetsstyrets medlemmer ga honnør til arbeidet som er gjort med utviklingen av studiet. Fakultetsstyret etterlyste en tydelig vektlegging av at kandidatene skal ha kunnskaper og ferdigheter til å ta hånd om selvmordtruede og mennesker med psykiske lidelser med behov for akutt hjelp. Det kom spørsmål om hvorvidt vi har økonomi til å starte opp studiet hvis studiet ikke blir plassert i finansieringskategori D. Ingrid Narum viste til at hvis så skulle skje vil det være aktuelt å overlate til den enkelte kandidat å gjennomføre ambulansesjåførkurs, som ellers er en kostnadskrevende del av utdanningen. På spørsmål om hvorvidt studiet burde vært sendt til høring hos eksterne instanser viste Ingrid Narum til at det har vært omfattende prosesser med mange aktører i forberedelsene til utviklingen av utdanningen. Det er enighet i sektoren om at dette er en utdanningen det er behov for. Det forelå følgende forslag til vedtak: - Fakultetsstyret anbefaler etablering av Bachelor i prehospitalt arbeid paramedic, 180 studiepoeng, heltid over tre år. - Studiet skal organisatorisk være tilknyttet institutt for sykepleie. - Det anbefales årlig opptak til studiet fra og med høsten 2014 med 60 nye, øremerkede studieplasser. Det forutsettes at de nødvendige endringer i forhold til forskrift om opptak til høyere utdanning er godkjent av departementet. Det anbefales at studiet underlegges skikkethetsvurdering innen oppstart. - Fakultetsstyret anbefaler at studiet plasseres i finansieringskategori D. Første setning i vedtaket ble endret til: Fakultetsstyret anbefaler etablering av Bachelor i prehospitalt arbeid paramedic, 180 studiepoeng, heltid over tre år, med de innspill som fremkom i møtet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. FSHF-sak 32/2012 Revidert budsjett 2012 Fakultet for helsefag (jnr. 2012/126) Rådgiver Stefan André Johnsen informerte om revidert budsjett. Budsjettrevisjonen er gjennomført for å innarbeide inntekter som er kommet i løpet av Budsjettrevisjonen følger samme prinsipp som ble brukt i fakultetets budsjettfordeling for Det betyr at eventuelle udisponerte midler i fakultetsadministrasjonen ved årets slutt, fordeles ut til instituttene pro rata. Fakultetsstyret HF

3 Ett av fakultetets medlemmer stilte spørsmål om hvorfor små driftsmidler ikke var fordelt ut på instituttene, slik vedkommende ba om i et tidligere møte. Stefan André Johnsen pekte på at det er blitt tilbakeført strategimidler til instituttene til små driftsmidler. Administrasjonen lovet ellers å se på saken i etterkant av møtet, og gi en tilbakemelding. Det forelå følgende forslag til vedtak: Fakultetsstyret vedtar revidert rammefordeling for Fakultet for helsefag for 2012 Forslaget ble enstemmig vedtatt. FSHF-sak 33/2012 Økonomisk rapport pr. 2. tertial 2012 Fakultet for helsefag (jnr. 2012/3949) Stefan André Johnsen la fram hovedtrekkene i saken. Fakultetet har et budsjettavvik (overskudd) på 7,3 millioner. Prognosen for 2012 for fakultetet som helhet er et budsjettavvik på 14,2 millioner. Årsaken er i hovedsak lønnsmidler som ikke er benyttet på Inst. SP og i administrasjonen. Det er problematisk at budsjettavviket blir så stort da fakultetet står i fare for å bryte grensen for 5 % avvik. Instituttene fra tidligere Avd. HF har klart å begynne å nedbetale noe på sitt underskudd, og har et noe bedre resultat enn ventet. Fakultetsdirektøren berømmet arbeidet som er gjort ved disse instituttene, og viste til at det ligger mye hardt arbeid bak dette. Det ble påpekt at innsparingen som skjer på instituttene fra tidligere Avd. HF har store kostnader i form av at de tilsattes arbeidssituasjon er blitt mer krevende. Mange tilsatte mener også at kvaliteten på utdanningene blir skadelidende. Ved Inst. SP har man opparbeidet seg et stort positivt budsjettavvik (overskudd), noe som skyldes udisponerte lønnsmidler. Det ble uttrykt bekymring for at personalet ved Inst. SP i økende grad blir utslitt da det er for få tilsatte ved instituttet. Dekan viste til at man er i ferd med å foreta mange nytilsettinger ved Inst. SP. Det ble stilt spørsmål ved hvorvidt fakultetet har en tilstrekkelig god økonomistyring. Avvikene er store, noe som ikke er helt tilfredsstillende. Fakultetsstyret må derfor ha oppmerksomhet rettet mot utviklingen i fakultetets økonomi, ble det sagt. Det ble påpekt at både positive og netgative avvik er ugunstig. Det forelå følgende forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar saken til etterretning Forslaget ble enstemmig vedtatt. FSHF-sak 34/2012 Foreløpig plan og budsjett (jnr. 2012/4793) Instituttlederne presenterte de viktigste budsjettutfordringene ved deres Institutter. Presentasjonene ligger som vedlegg til denne møteboken. Seniorrådgiver Inger Langeggen innledet i saken. Det ble pekt på at 3 % strategimidler til et fakultet der 95 % av budsjettet gå til lønn er svært mye, og stilt spørsmål ved om man kan redusere andelen strategimidler. Administrasjonen informerte om at dette er en føring fra høyskolens ledelse. Det ble diskutert hvor stor andel av strategimidlene som bør disponeres på henholdsvis fakultets- og instituttnivå. Fakultetsstyret HF

4 Det ble kommentert at det er positivt at man innfører langtidsplanlegging og -budsjettering, og uttrykt håp om at dette vil bidra til at man klarer å avsette midler til utstyrsinvesteringer. På spørsmål om hva fakultetets studieutvalg skal fordele sine midler til, informerte Ingrid Narum om at dette er midler som skal benyttes til utviklingsprosjekter. For å nå målet om at våre utdanninger skal være internasjonalt etterspurte må vi ha utdanningstilbud på engelsk, ble det påpekt. Det forelå følgende forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret fastsetter at 50 % av fakultetets strategimidler for 2013 fordeles ut pro rata til instituttene. 2. Fakultetsstyrets innspill til foreløpig plan og budsjett innarbeides i forslag til plan og budsjett , som legges fram til godkjenning i fakultetsstyrets møte 22. januar. 3. Fakultetsstyret tar foreløpig plan og budsjett til orientering. Forslaget ble enstemmig vedtatt. FSHF-sak 35/2012 Prinsipper for budsjettfordeling 2013 (diskusjonssak) (jnr. 2012/4793) Det var fra administrasjonen lagt fram et forslag som bl.a. innebærer at den «historiske budsjettfordelingen mellom instituttene FYS, EO, RT og FB også i 2013 vil være utgangspunkt for fordeling av rammen som i HiOAs budsjettmodell kan utledes for tidligere Avdeling helsefag». Pga. noen skjevheter i den historiske fordelingen vil man foreta en justering av fordelingen etter diskusjon med de berørte instituttlederne. Bakgrunnen for forslaget er at administrasjonen av flere grunner ikke er kommet så langt i sitt arbeid med ny budsjettmodell som planlagt. Dette skyldes dels at man strever med å forstå historikken til tidligere Avdeling for helsefag, dels at økonomiseksjonen ikke har hatt kapasitet pga. andre prioriterte oppgaver. Fakultetsdirektøren pekte også på at KDs finansieringssystem synes lite egnet for utdanninger med få studenter. Fakultetsstyret var samstemt i at man ikke ønsker å la den historiske fordelingen danne utgangspunkt for budsjettfordelingen i Man ønsker å få utviklet en normalmodell for budsjettfordelingen der alle instituttene behandles etter de samme prinsipper. Hvis det da er slik at noen utdanninger må subsidieres av andre for å overleve må dette fremkomme. Resultatet av å fortsette med fordelingsmodellen som ble benyttet for 2012 vil være at instituttlederne har et dårlig grunnlag for sine beslutninger, og at de mangler insentiver for å ta gode beslutninger. Fakultetsstyret understreket betydningen av transparens og forutsigbarhet i budsjetteringen. Dette har betydning for motivasjon, beslutningsgrunnlag og mulighet for langsiktig planlegging. Åpenhet har også en betydning for arbeidsmiljøet blant fakultetets tilsatte. Det ble bedt om at det på neste fakultetsstyremøte legges fram tallmateriale og en framstilling, som snarere er overordnet enn detaljert, av utfordringene som kan gjøre saken klarere for fakultetsstyret og dermed gir et bedre grunnlag for beslutning om budsjettmodell. Dekan sa seg enig i at man skal ha et mål om en transparent budsjettfordelingsmodell, men minnet om at utvikling av en budsjettmodell er et arbeid som tar tid. Dekan informerte om at utfordringene fakultetet har knyttet til utstyrsanskaffelser, gjør at man vurderer å ta inn en større utstyrspost for fakultetets utdanninger på budsjettet (jf. tidligere post 45). Oslo, Hilde Lurås Nina Waaler Fakultetsstyret HF

5 Institutt for atferdsvitenskap Bachelorprogram Vernepleie Bachelorprogram Læringspsykologi Masterprogram Læring i komplekse systemer PhD program Atferdsanalyse Videreutdanninger; VIP-ledelse for helse-, sosial- og barnehagesektoren Kognitiv atferdsterapi Epilepsi og rehabilitering Demensomsorg Seksualitet og funksjonshemming Psykisk lidelse og utviklingshemming Veiledning 50 ansatte samt 9 stipendiatstillinger og 1 post doc

6 Plan og Budsjett Fagmiljøet har gjennom en årrekke satset og prioritert langsiktig og strategisk Foretar strenge prioriteringer for å møte endrede og nye krav Vektlegger økonomisk handlefrihet som ett av virkemidlene for å nå viktige mål Planlagt og forutsatt opptrapping av PhD-programmet i atferdsanalyse

7 Budsjettmessige utfordringer Forutsigbarhet gjennom basis- og resultatbasert tildeling Instituttet som økonomisk bærende resultatenhet Intern omfordeling for å subsidiere på tvers av instituttene bryter med disse prinsippene

8 Institutt for Ergoterapi og Ortopediingeniørfag: - Bachelorstudie i Ergoterapi - Bachlorstudie i Ortopediingiørfag - Fellesemne International Public Health (IPH) - Sommerskolen - IPH - Videreutdanning i Ergoterapi Allmennhelse - Samarbeidsmaster i Folkehelsevitenskap med UMB

9 Instituttene Antall ansatte/studenter Radiografi og tannteknikk 20/231 Ergoterapi og ortopediingeniør 27/332 Fysioterapi 38/623 Atferdsvitenskap 45/868* Bioingeniør og farmasi 46/375 Helse, ernæring og ledelse 85/1059* Sykepleie 135/1770* * Med studielederområder

10 Under oppbygging og utvikling: - Helseteknologi: - Bevegelsesanalyselab - Videreutdanning i velferdsteknologi - Master i Ergoterapi

11 Institutt EO - utfordringer i budsjettet for 2013: - Budsjettildeling og nedbetaling av Avd HF s underskudd - Få mennesker som skal dekke mange funksjoner, emner og fagområder- «smådriftsulempen» - Minimalt timelærerbudsjett etter ny tildeling - Lite midler til drifting av lab, undervisningsmateriell og utskifting av utstyr

12 Utfordringer fortsetter: - Ekstrakostnader knyttet til Nasjonal utdanning og ansvar. - Ressurskrevende praksissamarbeid - Høyere kompetansenivå ved nytilsettinger utfordrer økonomien ytterligere på små utdanninger - Økonomien og ressursene ved instituttet er sårbar ifht administrativ support og samspill - Markedsføring av små utdanninger må prioriteres

13 Institutt for Farmasi og Bioingeniørfag Bachelor i farmasi (D). Måltall HiOA 67 - Vurdere, kvalitetssikre og ekspedere resepter, noe produksjon. Stikkord er kvalitetssikre. - Veilede og formidle informasjon til brukerne om riktig legemiddelbruk (fag og kommunikasjon). Arbeidsmarkedet er hovedsakelig kommersiell virksomhet (apotek). Bachelor i bioingeniørfag (D). Måltall HiOA 65 - Ta pasientprøver og analysere biologisk materiale. Stikkord er kvalitetssikre. - Kvalitetssikre analyseresultater som grunnlag for diagnostisering og riktig behandling. Rett svar til rett tid. Arbeidsmarkedet er hovedsakelig offentlig virksomhet. (helsearbeider og ingeniør) Master i Biomedisin (C): Måltall HiOA Tre masterløp; et for radiografer, et for bioingeniører og andre, et nukleærmedisin løp (Bio og Radio) NB! To videreutdanninger kjøres parallelt med masterkurs, flere planlegges. «Liv og død «

14 Utfordringer (vanskelige studier) - Søkere - realfagkompetanse, flere søkere med 1. prioritet øke søkermassen -> stabile kull paradoks for farmasi: lavt snitt, mange ledige jobber med høy lønn (relativt for bachelor) % flerkulturell studentmasse - Markedsføring - studiesider - utdanningsmesser, åpen dag - google annonsering, twitter - Frafall - Forkurs (test) i kjemi; mindre emner - obligatorisk undervisning 1. semester - fokus på studieteknikk, studiesituasjon 1. semester (mentorgrupper, intervjuer) - Fasiliteter - små labfasiliteter (Bioingeniørfag plasser/ 3-deling/ logistikk) Patologilab, transfusjonslab, mikrobiologilab, medisinsk biokjemilab, geneteknologilab,kjemilab. Alle labber har spesialutstyr - lite lesesalsplasser og mingleplass for studenter - grupperom/ forelesningssaler - Økonomi - For svak finansiering, kategori D. Må kryssfinansieres til en viss grad. - Drift av laboratorier (inkl. vaskerom), reagenser, veiledning (også HMS)

15 Utfordringer: - Blandet studentmasse / realfagkompetanse - Laboratoriebasert undervisning ; fasiliteter, veiledning, reagenser, utstyr - Praksis mange studenter medfører utgifter (hybel, reise osv) - Handlingsrom/robusthet/FoU - Sammenlignbare muligheter/kvalitet/fou på fakultetet - FoU krever ofte både utstyr og driftsmidler Balanse i budsjettet for overskudd fra streik

16 Andre utfordringer - Ledelsesorganisering på institutt - Administrativ organisering

17 Institutt for Radiografi og tannteknikk Bachelor i radiografi (D). Måltall HiOA 50 Produsere bildemateriale ved hjelp av ulike modaliteter (CT, PET, MR, konvensjonell røntgen), behandling (strålebehandling og intervensjon), noe omsorg. Arbeidsmarkedet er hovedsakelig offentlig virksomhet. Videreutdanning i stråleterapi (oppdrag OUS, 60 sp (15 stud/ år). Kompetanse for å praktisere som stråleterapeut. Bachelor i Tannteknikk (D). Måltall HiOA 24 Produserer tannerstatninger, kroner, broer og helproteser. Kompetanse på valg av dentale materialer og biokompabilitet. Arbeidsmarkedet er hovedsakelig kommersiell virksomhet.

18 Utfordringer - Søkere - realfagkompetanse, flere søkere med 1. prioritet øke søkermassen -> stabile kull % flerkulturell studentmasse - Markedsføring - studiesider - åpen dag; intervju av 1. prioritetsstudenter (Tann) - google annonsering, twitter - Frafall - tettere oppfølging av kullet - Individuell oppfølging - fokus på studieteknikk, studiesituasjon 1. semester (mentorgrupper, intervjuer) - Fasiliteter - For gammelt utstyr (Radio) - Kontinuerlig utskiftning av utstyr, innføring av nye teknologier (digitale; på tann) - Økonomi - For svak finansiering av Tannteknikk, kategori D. Må kryssfinansieres - Materialbudsjett for lavt (Tann), behov for eksterne lærere (kompetanse) - For få undervisere på Radiograf.

19 Utfordringer: - Blandet studentmasse / realfagkompetanse - Praksis mye utgifter knyttet til ekstern praksis (Tann; hybel reise osv). Ekstern betaling av praksis, dårlig inntjening. Randsonekompetanse - Handlingsrom/robusthet/FoU - Sammenlignbare muligheter/kvalitet/fou på fakultetet - Sammensetning av personell Overskudd i budsjettet for 2012 (grunnet for lite personell) overskudd fra streik

20 Fakultetsstyremøte HF 30.okt 2012 ved Nina Bugge Rigault Instituttlederne på fakultetet for helsefag fikk nedenforstående oppdrag til Fakultetssyremøtet i dag 30.okt. 2012: Til instituttlederne! Fakultetsstyret skal i møtet diskutere prinsipper for fordeling av budsjett Selve budsjettfordelingen vedtas i januar. På ledersamlingen på Losby kom det opp et forslag om at fakultetsstyret bør ha større kjennskap til instituttenes organisering og utfordringer. Siden det er budsjett 2013 vi nå jobber med inviteres dere derfor til å presentere budsjettutfordringer med fokus på 2013 i forkant av fakultetsstyrets diskusjon om fordeling Innspillene fra dere tar vi med oss når vi jobber med budsjettfordelingen resten av dette året. Vi har satt av en time til sammen deres presentasjoner i tidsrommet ca ca Om dere vil presentere dere fortløpende, eller organisere presentasjonen på annen måte er opp til dere. På Institutt for Fysioterapi sine vegne hadde jeg følgende presentasjon (vi fikk 5 min + hver) 1. Innledning Tilsatte ved instituttet: ca 40 årsverk (+ stipendiater) Utdanningsportefølje: BA fysioterapi to studieretninger (fysioterapi og mensendieck) EVU: fysioterapi og barn (30 stp/deltid); fysioterapi og eldre (30 stp/ deltid); psykomotorisk fysioterapi 60 stp over 3 sem/deltid); Pedagogisk veiledning (tverrfaglig)10+10 stp MA: Tverrfaglig master i rehabilitering/habilitering deltid over 4 år med mulighet for å ta det på heltid Studenter: BA: ca 525 studenter pr år (begge studieretninger) + overopptak ca 40 studenter MA/EVU: ca 150 studenter pr år Til sammen ca 700 studenter pr år. 1.kompetanse: ca 15 personer ettersom man telle og flere er i vente kanskje alt 8 personer Det er i dag 2 forskningsgrupper på instituttet det vil antakelig bli tre etter den nye søknadsrunden prodekan nå leger opp til eldres helse; rehabiliering/habilitering (undergrupper: rehabilitering som teoretisk forskningsfelt; smerte; barns helse); Fysiologimiljøet på fakultetet i samarbeid med ingeniørutdannin (forslag tema:fysisk aktivitet og helse???). Fou-produksjonen på instituttet er god og den er stigende 2. Som fakultetsstyret er kjent med er instituttet for fysioterapi en av de 4 instituttene på gamle avdeling HF hvor den økonomiske situasjonen er svært alvorlig. Jeg velger i denne korte presentasjonen med utfordringer for budsjett å ta for meg BA fysioterapi og de store ressursutfordringene der:

21 BA-fysioterapi er den største bachelorutdanningen på «gamle HF». BA-fysioterapi har en stor gjennomføringsprosent og altså lite frafall. BA-fysioterapi er den utdanningen på «gamle HF» som produserer flest studiepoeng og innbringer mest basisbevilgning til fakultetet. BA-fysioterapi bidrar med størst andel til underskuddet. BA-fysioterapi er den utdanningen på «gamle HF» - som får minst tilbake av det de tjener inn. BA fysioterapi er i kategori «D» - og får et budsjett tilsvarende kategori «F» - jeg er klar over at det er fakultetets rett - å kunne disponere inntektene fra kategoriene på denne måte. Jeg stiller meg samtidig spørrende til at fakultetsstyre diskusjoner er opptatt av å øke finansieringskategori for noen utdanningen, hvis ikke denne finansieringen faktisk skal komme den spesifikke utdanningen til gode. Når jeg skal presentere utfordringen på BA fysioterapi er det to faktorer som er viktige for meg: - Kvalitet i utdanning - Produksjon + basisfinansiering Paradoket for meg som instituttleder er at mens studieproduksjonen/basis går opp går kvaliteten på utdanningen ned! - Ferdighetstrening på benker ca 30 studenter pr lærer. - Studieretning fysio har de senere årene tapt i konkurransen med Tromsø, Trondheim og Bergen. I alle år har Oslo-utdanningen vært fysioterapiens flaggskip i Norge slik er det ikke lengre kan det se ut som. - Arbeidsmiljøet på utdanningen har den siste tiden fått et stygt skudd for baugen pga vanskelige og pressede ressurser. Den reduserte kvaliteten på utdanningen vi kan tilby studentene går nå på helsa løs hos uf-personalet. Hverken dere i fakultetsstyret eller jeg som instituttleder kan se på dette lengre. Situasjonen for spesielt BA er alvorlig mitt innlegg her i dag er «a crying for help». - Studentene gir oss bekymringsmeldinger og «hva skjer på utdanningen»? Det jeg ber fakultetsstyres medlemmer ta med seg i avgjørelsene rundt budsjett 2013 er: - Be om tall som viser hva de forskjellige instituttene bringer inn (spesielt gamle HF) både studiepoeng og basisfinansiering. - Be om tall som viser hva instituttene får tilbake i betydning tildelt budsjett. - Be om tall som viser hvor «resten» av inntjeningen går. Mitt siste «skrik» som instituttleder for fysioterapi er altså: Det må være synlig hva og hvorfor instituttene får det de får. Det MÅ bli en bedre sammenheng mellom det BA fysioterapi bringer inn (stp+basis) og det de får tilbake - enn det som skjer i dag.

22 Budsjettutfordringer 2013 Institutt for helse, ernæring og ledelse (HEL) 1

23 Budsjettutfordringer 2013 «Campus-pendling skal tapt arbeidstid og økte reisekostnader til felles møter ++ som hovedsakelig foregår i Pilestredet, fortsatt skal dekkes av HEL? HEL har hatt / har nasjonale utdanninger (60 års historikk, etc.): Hus og kostøkonomi - siste opptak høsten 12 Facility management - første opptak høsten 13 Kostbar, men god prosess forut for styrevedtaket Hustrykkeriet på Kjeller: kr? 2

24 Budsjettutfordringer 2013 Master i Helse og empowerment må prioriteres til 25 nye studieplasser (ref. økonomidirektør) Oppstart av jordmormaster : Forskyving av produksjon et halvt år? Må øke førstekompetansen! Like utdanninger BA sykepleie - ROBUST Videreutdanningene: operasjonssykepleie og psykisk helsearbeid IKKE ROBUST Senter for kontrollerte koststudier: en unik nisje og en strategisk satsning ved gamle HiAk - men hva nå? Strategisk campusutvikling vi har startet med «noe» men på eget budsjett 3

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller Til stede: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Vibeke Lohne Dag Willy Tallaksen Stine Marie

Detaljer

Onsdag 10. desember fra kl. 9.45-12.30 i Pilestredet 32, 10. etg. rom N100.037

Onsdag 10. desember fra kl. 9.45-12.30 i Pilestredet 32, 10. etg. rom N100.037 Til studieutvalgets medlemmer Dato: 03.12.2014 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold:

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.-16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Rapport og planer 2013 / 2014

Rapport og planer 2013 / 2014 Rapport og planer 2013 / 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 I. Rapport og planer for HBV 2014. II. Forord Fra 31.12.13 opphørte Høgskolen i Buskerud (HiBu)og Høgskolen i Vestfold (HiVe) å eksistere.

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Styremøte nr. 6/2012

Styremøte nr. 6/2012 Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november 2012 kl. 0900 1500 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 52/12 Innkalling til styremøte nr. 6/2012... 3 Sak STY 53/12

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer