Referat fra informasjonsmøte ved Fakultet for helsefag 26. april Til stede: Erik Dahlgren. Vivi Volden. Dagsorden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra informasjonsmøte ved Fakultet for helsefag 26. april 2012. Til stede: Erik Dahlgren. Vivi Volden. Dagsorden"

Transkript

1 Referat fra informasjonsmøte ved Fakultet for helsefag 26. april 2012 Til stede: Nina Waaler Kristin Nordseth Claudia Steidl Talgo Simen Nørstebø Agnes Myklebostad Stefan Andre Johnsen Ewelyn Jordal Ingunn Haavardsholm Asta Bye Liv Ingunn Bråten Erik Dahlgren Hilde Lund Kordahl Vivi Volden Vigdis Holmberg Dekan Administrasjonen - fakultetsdirektør Administrasjonen - seksjonssjef SA Administrasjonen seksjonssjef ØK Seksjon for økonomi Seksjon for økonomi Administrasjonen - referent Norsk sykepleierforbund NTL Parat/YS FF NFF (Norges fysioterapeutforbund) NITO Ergoterapeutene Dagsorden IDF-sak 14/2012 Godkjenning av innkalling og dagsorden IDF-sak 15/2012 Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene IDF-sak 16/2012 Informasjon til tjenestemannsorganisasjonene IDF-sak 17/2011 Informasjon om saker til fakultetsstyremøtet 8. mai 2012 FSHF-sak 13/2012 Meldinger til fakultetsstyret Referatsaker: a) Referat fra Studieutvalget av Orienteringssaker: b) Dekanfullmakt vedr. oppnevning av medlemmer til HFs opptakskomiteer c) Orientering om den økonomiske situasjonen d) Orientering om organisering av studieadministrasjonen e) Orientering om arbeidet med arbeidsplaner FSHF-sak 14/2012 Godkjenning av møtebok fra fakultetsstyremøtet FSHF-sak 16/2012 Mandat sykepleieutdanning Pilestredet og Kjeller - FSHF-sak 18/2012 Orientering i møtet Strategiplanarbeidet IDF-sak 14/2012 Godkjenning av innkalling og dagsorden Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Det var ingen saker til eventuelt.

2 IDF-sak 15/2012 Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene NSF: Er opptatt av arbeidsplaner og synes at tildelingen av administrativ ressurs er lav. Vi lurer på hvordan den videre prosessen kommer til å være på institutt og fakultet. Vi har diskutert saken om tildeling av FoU-tid. Den nye fagplanen for bachelor i sykepleie ved Institutt for sykepleie er organisert etter emner og hver emnegruppe har sin emneansvarlige. Det diskuteres hva en emneansvarlig skal gjøre, hva skal ligge i ansvaret til vedkommende, hvor mange andre tilsatte skal være i gruppen, hvor mye tid skal tildeles mm. FF: Vi er opptatt av arbeidsplansaken. Timesatser er utdatert, det kommer mange henvendelser på at det gjenspeiler ikke det arbeidet som faktisk går med, for eksempel til å forberede forelesninger. Man trenger mye tid for å være oppdatert. Opptatt av saken om tildeling av FoU-tid NFF: Arbeidsplansaken. Opptatt av prosessen framover og lokale tilpasninger. Vi har vikariater som går ut 31. juli og lurer på når det avklares av om hvorvidt de skal fortsette. Fakultetsdirektør opplyste at det er et styrende prinsipp om at årets budsjettramme for instituttet skal holdes. Dersom det er mulig for instituttleder å tjene inn disse midlene på annen måte så kan vikariatene forlenges. I dag har vi fått vite at det er et slikt økonomisk grunnlag for forlengelse. Vi mener det bør utredes om det bør være studieledernivå også på Institutt for fysioterapi instituttet. Hva slags prosess vil det medføre? Dekanen viste til at instituttlederne fikk ansvar for å organisere instituttene etter fusjonen. Spørsmålet om studieleder er en avveining mellom arbeidsbelastning og økonomi. Vi er jo også oppe i en prosess nå hvor vi ser på hvordan vi kan gi bedre administrativ støtte til instituttene. Vi tar saken opp med instituttleder for å diskutere den videre. Det brukes mye tid på lærermøter og ledermøter og har diskutert hvilken funksjon de skal ha. Dekan understreker at ledermøtet er for å gi råd til ledelsen, det er ikke et vedtaksorgan. Heller ikke lærermøter er det. Det samme gjelder utvalgene på fakultetet, med noen unntak bl.a. tildeling av reisestipend. Instituttene må selv bestemme omfanget av møtevirksomheten innenfor sine rammer. Det er et elendig arbeidsmarked for fysioterapeuter nå og vi må tenke på det etiske i å ta opp mange studenter som vi med stor grad av sikkerhet vet ikke får jobb. Fakultetsdirektør viste også til at samhandlingsreformen derimot legger opp til økt behov for fysioterapeuter og vi bør følge opp med diskusjoner på dette. NITO: Arbeidsplaner og faktorer også diskutert hos oss. Økonomisaken opptar oss, en prognose på 23 millioner i underskudd i år har gjort inntrykk. 2

3 Ergoterapeutene: Opptatt av økonomisk situasjonen og organisering av studieadministrasjonen. Arbeidsplaner opptatt av dette med planleggingstid i forhold til vår pedagogikk. Tildeling av reisestipend i år, men alle våre fikk avslag fordi det ikke var en forskningskonferanse de søkte til. Det er også andre typer konferanse som bidrar til fagoppbygging og nettverksbygging som bør støttes. Kriterier forelå ikke da vi søkte. Dekan mente at datoer for kriterier og søknadsfrister kan ha gått noe om hverandre i prosessen i år, men viser til at det er gitt klare begrunnelser for avslagene. Nå er det imidlertid også satt av midler til utdanningskonferanser. Vi er opptatt av medbestemmelse underveis i prosesser, for eksempel i omorganisering av studieadministrasjonen. NTL: Støtter de andre her, er opptatt av tildeling av FOU-tid og arbeidsplaner. PARAT: Parat har fokus på kompetanseheving blant sine tillitsvalgte. To av Parats styremedlemmer har gjennomført grunnopplæringen for tillitsvalgte i høst og kurs i forhandlingsteknikk nå i vår. En av de tillitsvalgte har gjennomført første emne i årsenhet for tillitsvalgte. Parat planlegger årsmøte i juni. Er opptatt av prinsippet om stillingsstopp og hva det egentlig innebærer. Det er uklart hvilke stillinger det skal gjelde og hvorvidt vakanser blir fylt. Vi er bekymret for at det kan bli økte oppgaver på administrasjonen/overflyttet til oss fordi noen andre enheter ikke besetter stillinger og det blir fort slitasje på personalet. Fakultetsdirektør viste til at stillingsstopp knytter seg til faste stillinger og vi må ha det til vi har budsjettkontroll. Når vi har kontroll, kan vi lage en stillingsplan å styre etter i neste fase. Dekan påpekte også at det pågår en diskusjon om hvordan den økonomiske situasjonen skal berøre administrasjonen, og hver enkelt sak vurderes for seg. IDF-sak 16/2012 Informasjon til tjenestemannsorganisasjonene Flyttingen til Andrea Arntzens hus, P32, går sin gang. Det er ennå ikke bestemt hva som blir etterbruken av lokalene i P50. Arbeidsdeling i forhold til servicesentre. Vi er på 9 forskjellige bygg og det er mye service som ikke ivaretas av servicesentrene, for eksempel postombæring. Vi setter fokus på dette. Vi må også se på fordeling av oppgaver og ansvar mellom hhv førstelinje ut mot studenter og ansatte og de bakenforliggende funksjoner. Ergoterapeutene ba om at det ble tatt hensyn til internservicen, rekvisita med mer overfor de ansatte. Parat mente at fordeling av kontorer også må ivareta ny organisering som kommer om kort tid. 3

4 IDF-sak 17/2012 Informasjon om saker til fakultetsstyremøtet 8. mai 2012 FSHF-sak 13/2012 Meldinger til fakultetsstyret Referatsaker: a) Referat fra Studieutvalget av Orienteringssaker: b) Dekanfullmakt vedr. oppnevning av medlemmer til HFs opptakskomiteer c) Orientering om den økonomiske situasjonen d) Orientering om organisering av studieadministrasjonen e) Orientering om arbeidet med arbeidsplaner FSHF-sak 14/2012 Godkjenning av møtebok fra fakultetsstyremøtet FSHF-sak 16/2012 Mandat sykepleieutdanning Pilestredet og Kjeller - Orientering i møtet FSHF-sak 18/2012 Strategiplanarbeidet Orienteringssak FSHF-sak 13/2012b Dekanfullmakt vedr. oppnevning av medlemmer til HFs opptakskomiteer På spørsmål om hvem som kommer til å bli de TA-ansatte i komiteene, ble det opplyst at det blir gjort kjent i morgen, fredag 27. april. Orienteringssak FSHF-13/2012c Orientering om den økonomiske situasjonen Det ble utdelt i møtet et notat som kan ses på som utkast til regnskapsrapport pr for Institutt for farmasi og bioingeniørfag, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, Institutt for fysioterapi og Institutt for radiografi og tannteknikk. Det ble vist til at det er et overforbruk på 1,7 mill hittil i år på de fire instituttene. De første tre månedene er imidlertid ikke et bilde på hvordan resten av året vil bli. Det er en del utgifter i januar som tilhørte 2011, men det gjøres periodisering på det som lar seg flytte. Bilag som er forsinket kommer på 2012, men variabel lønn føres tilbake. Variabel lønn legges ut over alle 12 måneder, men er høyere i januar, juli og desember. Det er også under diskusjon hvordan andelen av underskuddet skal innspares i administrative enheter. På spørsmål fra Ergoterapeutene om hva det betyr at lønnskostnadene er på 102 % av rammen for tidligere HF, så ble det opplyst at det er de faktiske forhold og skyldes fire år med konsekvent overforbruk. Den tildelte rammen har vært ut fra et underskuddsbudsjett. Noen av årene var det oppsparte midler som reddet inn deler av underskuddet. Lønnsmidler ligger høyt på de andre instituttene også, men prosenten varierer. Vi har store felleskostnader, for eksempel husleie og 90-95% lønnskostnader er kjente prosentstørrelser. NSF stilte spørsmål om det er rimelig at 95% avsettes til lønn, slik at det kun er 5% til drift, spesielt med henblikk på at det vil måtte være behov for midler til bl.a. utstyr til enkelte av instituttene. Gamle HF vil trenge mer på drift enn mange andre institutter og bør nok ha lavere lønnsprosent. Minimale midler til drift vanskeliggjør både undervisning og forskning. NFF spurte hvorvidt det er mye utgifter spesielt i januar eller er om det er justert. Det ble svart at det er kommet inn en noen utgifter som det ikke er budsjettert for, bl.a. noen B-tillegg fra i fjor. 4

5 NITO viste til at prognosen nå er på 23 millioner i underskudd for 2012 og ser ikke hvordan det kan komme til å gå i balanse i framtiden. Fakultetsdirektør viste til at det er valgt å rapportere tre ganger i året og den første er svært viktig i prognosen for hvor vi ender på slutten av året. Prognosearbeidet vil gi oss svar på om det er lønn til faste, vikarer, timelønnede, sensur, reiser, bokinnkjøp osv. som genererer underskuddet. Om en måned kommer regnskapsrapporten til direktør. NSF støttet betydningen av prognoser, også mhp at gjennomstrømmingen må vurderes rett også, slik at også inntektssiden blir så korrekt vurdert som mulig. Institutt SP har vært gjennom en omstilling og understreket at det må fremdeles være instituttvise budsjett slik at SP får beholde sitt overskudd og kan tilsette folk. Vi må også få vite disse prognosene når de foreligger. Orienteringssak FSHF-13/2012d Organisering av studieadministrasjonen Fakultetsdirektør viste til at det ble satt i gang en diskusjon høsten 2011 om tjenestenivå i administrasjonen og det ble tatt opp på ledermøte i februar. Seksjon HR er omorganisert for å møte overføringen av tilsettingssaker til fakultet. Økonomiseksjonen er samordnet. Når det gjelder studieseksjonen, så har vi hatt møter med og innspill fra lederne og ansatte på seksjonen. Vi får også føringer fra sentralt hold om hvordan vi skal organisere oss. En føring er lederspennet på medarbeidere. En annen føring er at vi ikke skal ha nytt ledernivå under seksjonssjef. Vi er enige om at vi ikke kan ha seksjonssjef med 50 medarbeidere. Vi arbeider nå opp mot sentralt direktørnivå for å fastlegge hvilke frihetsgrader vi har og vi møter med gruppelederne for å få dem med videre i planleggingsprosessen. Det kommer også en styresak på arbeidsdelingen skal være mellom nivåene i organisasjon. Dekan viste til at fakultetene er ulike og det gir utfordringer når vi har samme rammer for alle fakultetene. Samtidig får vi signaler på at vi ikke må opprettholde de fire gamle avdelingene som inngikk i det nye fakultetet. Parat var enige i at dette er føringer som ikke lar seg forene. Det ble også vist til at der er forsinkelser i gjennomføringen av medarbeidersamtaler/lønnssamtaler. NSF viste til at man vel i utgangspunktet så at det ville bli et problem med gruppeleder som prinsipp. Den som har fått lederposisjon må få personalansvar og medfølgende lønn. NSF spurte også hvorvidt det var gjort analyser av forholdet mellom fellesadministrasjon og fakultetsadministrasjon, hvem som gjør hva og hva som er behovene, for å påse at administrasjonen ikke eser ut. Seksjonssjef for studieadministrasjon viste til at det har gått og går mange forskjellige prosesser. Fellesadministrasjonen er underlagt et prosjekt som ser på ulike tjenester og det er sterkt fokus på samarbeid med fakultetene. Fusjon gir generelt ikke stordriftsfordeler, det er også fastslått i styrepapirene i forbindelse med fusjonen. Vi har som målsetning at vår studieadministrasjon ikke skal ese ut og er opptatt av oppgavefordelingen mellom fag og administrasjon. På spørsmål fra Parat om når prosessen er i mål, så var det ikke mulig å gi et konkret svar på dette. Orienteringssak FSHF-13/2012e Orientering om arbeidet med arbeidsplaner Det har blitt utarbeidet sentrale retningslinjer for arbeidsplaner og vi venter på brev fra sentralt hold om hvordan vi skal ta prosessen videre. Lederne på fakulteter og institutter har 5

6 hatt merknader til prosessen og fellesadministrasjonen har beklaget hvordan prosessen har vært så langt. Dekanene har gitt klar tilbakemelding på at det må ryddes opp. Fakultetsdirektør viste til at vi må få mer informasjon om hva som er sentrale føringer og hva som kan legges opp lokalt. Dekan viste til at retningslinjene skal rettes på og at det blir feil å diskutere detaljene nå. NSF mente at det må bli tilpasninger på det enkelte institutt, mens NFF mente at det måtte være likt innenfor fakultetet. Dekan understreket at eventuelle ulikheter i praktiseringen må begrunnes godt. FSHF-sak 14/2012 Godkjenning av møtebok fra fakultetsstyremøtet Det var ingen merknader til denne. FSHF-sak 16/2012 Mandat sykepleieutdanning Pilestredet og Kjeller Det ble gitt orientering i møtet. Institutt for sykepleie og Institutt for helse, ernæring og ledelse tilbyr begge bachelorprogrammer i sykepleie og tre av de samme videreutdanningene. Det skal utredes hva som bør gjøres med dette. Arbeidet blir prosjektsatt og dekan skal være prosjektleder. Det skal også utnevnes en styringsgruppe. FSHF-sak 18/2012 Strategiplanarbeidet Felles ledersamling på HiOA i går arbeidet med strategiplanene knyttet til de fire virksomhetsmålene. Fakultetet har frist i morgen kl 12 med å sende inn et nytt utkast til strategiplan for fakultetet. Utkastet er basert på de innspill som har kommet fra instituttene, ledergruppen og FoU-utvalgene på det forrige utkastet. Alle på fakultetet får tilsendt det som går inn til sentralt hold i morgen. Fakultetet skal sende et nytt utkast i begynnelsen av juni og det er bl.a. viktig å spisse strategiplanen fram mot det utkastet. NSF mente at det hadde vært en god prosess i saken, den hadde vært tatt opp på instituttene og det er kommet mange innspill. Fakultet for helsefag, Kristin Nordseth Ewelyn Jordal 6

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 30. oktober 2012, kl. 13.00-16.10, Rom V634, Pilestredet 44

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 30. oktober 2012, kl. 13.00-16.10, Rom V634, Pilestredet 44 Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 30. oktober 2012, kl. 13.00-16.10, Rom V634, Pilestredet 44 Representanter: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Finn Nortvedt Dag Willy Tallaksen

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015 2 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer

Detaljer

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller Til stede: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Vibeke Lohne Dag Willy Tallaksen Stine Marie

Detaljer

Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design Tid: Mandag 16. februar 2015, kl. 10.30-11.30 Sted: Lille auditorium N010_023, Pilestredet 32 (Andrea Arntzens hus), Oslo Møteledelse: Fungerende

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG

FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG Møtebok fra drøftingsmøte med IDF 9. mars 2015 Til stede: Erik Døving, Forskerforbundet (FF) Anne Thorsen, Akademikerne (A) Audun Westad, Norsk tjenestemannslag (NTL) Turid Brattaas,

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

PROTOKOLL LUIs FAKULTETSSTYREMØTE. 21. mars 2013 kl. 1200-1515 Journ.mappe 2012/5527. HiOA, Campus Kjeller

PROTOKOLL LUIs FAKULTETSSTYREMØTE. 21. mars 2013 kl. 1200-1515 Journ.mappe 2012/5527. HiOA, Campus Kjeller PROTOKOLL LUIs FAKULTETSSTYREMØTE 21. mars 2013 kl. 1200-1515 Journ.mappe 2012/5527 HiOA, Campus Kjeller Til stede: Eksterne Rolf Aslaksrud Kristiansen (møteleder) Repr. for UF-personalet Bjørn Smestad

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Onsdag 10. desember fra kl. 9.45-12.30 i Pilestredet 32, 10. etg. rom N100.037

Onsdag 10. desember fra kl. 9.45-12.30 i Pilestredet 32, 10. etg. rom N100.037 Til studieutvalgets medlemmer Dato: 03.12.2014 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 4/2014 Journalnr.: 2013/5628 Saksbehandler: Ewelyn Jordal NY FOU-SEKSJON VED FAKULTET FOR HELSEFAG Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO Møte nr. 4/11 Dato: 14. september 2011 Tid: 09.00 11.00 Sted: P46, rom 578

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO Møte nr. 4/11 Dato: 14. september 2011 Tid: 09.00 11.00 Sted: P46, rom 578 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO Møte nr. 4/11 Dato: 14. september 2011 Tid: 09.00 11.00 Sted: P46, rom 578 Tilstede: Hovedverneombud Ingerid Wefring (leder) Høgskolelærer Ellen

Detaljer

Evaluering av styringsstrukturen ved Høgskolen i Bergen

Evaluering av styringsstrukturen ved Høgskolen i Bergen RAPPORT 41/2010 Evaluering av styringsstrukturen ved Høgskolen i Bergen Agnete Vabø, Cathrine Tømte og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - Organisering og ressurser N O T A T Tilråding: Styret slutter seg til rektors vurderinger

Detaljer

Vi viser til notat fra universitetsdirektøren datert 26.02.10 vedrørende oppfølging av BOFU i etterkant av vedtak i styresak 6/10.

Vi viser til notat fra universitetsdirektøren datert 26.02.10 vedrørende oppfølging av BOFU i etterkant av vedtak i styresak 6/10. Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet NOTAT UTEN OPPFØLGING Til: John Branem Møst Kopi: Tore Wiig Sak: 2009/3751 Dato: 26.05.2010 Oppfølging av styresak 6/10 BOfU / TN Vi viser

Detaljer

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold:

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.-16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen som arbeidsgiver Kommunen som arbeidsgiver Delegasjon og oppfølging av nyansatte Forvaltningsrevisjon nr 1740-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai til september 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Vedtatt i styremøte 10. juni 2008 1 Innledning 1.1 Ekstern evaluering og vedtak i NOKUT om å ikke godkjenne HiLs kvalitetssystem Siden forrige årsrapport for kvalitetsarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1

MØTEINNKALLING. Side1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Den 8. mars 2012 ble det avholdt IDF-møte mellom administrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene.

Den 8. mars 2012 ble det avholdt IDF-møte mellom administrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene. Møtebok fra IDF-møte 8. mars 2012 Den 8. mars 2012 ble det avholdt IDF-møte mellom administrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene. Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Eldbjørg Schøn FF

Detaljer

Rapport 29/2014. Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ISBN 978-82-327-0019-6 1892-2597 (online) www.nifu.

Rapport 29/2014. Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ISBN 978-82-327-0019-6 1892-2597 (online) www.nifu. Rapport 29/2014 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver Adresse Trykk Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer