NOTAT. Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen. 1. Bakgrunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen. 1. Bakgrunn"

Transkript

1 NOTAT Oppdrag Brunstad Conference Center Kunde Stiftelsen Brunstad Stevnested Notat nr. Nr 3 Til BCC v/ Tore Aslaksen Fra Rambøll v/ Øystein Ludvigsen Tema Planer for utbygging på Brunstad i regi av BCC Dato Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen 1. Bakgrunn Etter at konsekvensutredningen for utbyggingsplanene på Brunstad ble utarbeidet har det vært en dialog med bl.a. Statens vegvesen om spesielt de trafikkmessige konsekvensene, sett i forhold til omfanget av utbyggingen. Rambøll Fjordgaten 15 Postboks 2333 N-3103 TØNSBERG T F Et supplerende notat til trafikkutredningen ble drøftet i møte mellom Statens vegvesen og Rambøll Etter møtet oversendte vegvesenet ytterligere kommentarer og spørsmål i en e-post av samme dato. Ref /olntbg Foreliggende notat besvarer de punktene Statens vegvesen tar opp i sin e-post av I tillegg er det gitt en vurdering av trafikkmessige konsekvenser av eventuell etablering av svømmehall og legesenter på Brunstad som også har vært etterspurt. Notatet ble drøftet i møte med Statens vegvesen der de uttrykte at notatet gir tilfresstillende svar på de spørsmålene de har stilt. 2. Logisk brist i sammenheng mellom utbyggingsomfang og nyskapt trafikk Vegvesenet sitter med et inntrykk av at det ikke er en logisk sammenheng mellom det planlagte utbyggingsvolumet og de trafikkmessige konsekvensene av utbyggingen som er utredet i Rambølls trafikkrapport. I dette ligger at vegvesenet forventer at utbyggingen vil skape mer trafikk enn påvist i trafikk- utredningen. 1/10 Rambøll Norge AS NO MVA

2 Trafikkutredningen legger til grunn det aktivitetsomfanget som er beskrevet i BCC s strategidokument med tidshorisont I vegvesenets anmerkning ligger det et spørsmål om det i realiteten vil bli større aktivitet (flere arrangementer) enn beskrevet i strategidokumentet og trafikkutredningen. Dette spørsmålet ble også tatt opp på møtet BCC legger ikke skjul på at den planlagte utbyggingen vil medføre kapasitetsøkning for BCC s virksomhet på en del områder. Det er imidlertid ikke planlagt noen økning i maks antall som kan være på Brunstad samtidig. Det fremkommer også av vår tidligere trafikkutredning. Det er denne kapasitetsøkningen som vil gjøre BCC i stand til å gjennomføre større arrangementer på en tilfredsstillende måte. Det er nettopp større arrangementer (nasjonale og internasjonale konferanser) som er BCC s satsingsområde i tiden fremover. Gjennom utbyggingen ønsker man å legge bedre til rette for arrangementer med opp til deltakere i en formell setting. I vår trafikkutredning er det påvist at denne kapasitetsøkningen vil medføre en endring i deltakernes transportmønster siden flesteparten av dem da ikke vil komme fra nærområdet, jfr oversikten over arrangementer som er vedlegg 2 i vår trafikkutredning. Som eksempel kan nevnes at det ble benyttet svært få privatbiler til/fra et Kiwi-arrangementet i 2008 med deltakere, mens det brukes flere biler til/fra et arrangement med 400 gjester fra Vestfold. Se for øvrig også neste punkt vedr kapasitetsøkning samt pkt 9 om parallelle arrangementer. 3. Erstatning av dagens campingplasser med leiligheter/hotell massiv utbygging En vesentlig forutsetning for BCC s konsept er at de 800 nye boenhetene skal erstatte dagens campingplass(er). Det innebærer at brukerne av de (aller fleste av) nye boenhetene i stor grad vil være medlemmer av DKM som benytter leilighetene under DKM s stevner. En del av denne bygningsmassen vurderes etablert som hotell med maksimalt 200 rom. De nye leilighetene, i form av lavblokker, samt nevnte hotell er plassert i området midt på vedlagte oversiktsskisse, mellom konferansedelen i øst og parkeringsplassen i vest. Det er i dag ca 330 campingplasser på Brunstad. Disse vil bli fjernet som følge av utbyggingen. 800 nye leiligheter vil da bety en reell økning på 470 enheter. Det blir klart flere enerom og dobbeltrom tilgjengelig under BCC s arrangementer, hvilket er hovedpoenget med utbyggingen. Når det gjelder DKM har man helt siden åpningen av det nye anlegget i 2004 hatt ca deltakere som maksgrense på arrangementene. Hvis man tar utgangspunkt i de 800 eksisterende boenhetene (i dagens rekkehus etc), 330 campingplasser og losjiplasser utenfor Brunstad (Dal Gård osv) vil det innebære at det bor gjennomsnittlig opp i mot 7 personer i hver boenhet. Det betyr at boenheten i mange tilfeller deles av flere generasjoner. Dette anses ikke som en ideell situasjon. Når man bygger nye boenheter er det derfor ikke for å utvide antall deltakere på DKM s arrangement, men det vil gi deltakerne, også på DKM s arrangementer, mer komfortable bomuligheter. Selv med for eksempel boenheter totalt vil det fremdeles være et gjennomsnitt på opp mot 5 personer i hver boenhet. Det er altså ikke snakk om å øke det totale antall senger på Brunstad under DKMs arrangementer, men å flytte senger fra eksisterende campingplasser og hytter til de nye leilighetene. 2/10

3 Det øvrige anlegget på Brunstad er heller ikke dimensjonert for mer enn personer. Salen tar kun personer. Spisestedene har en total kapasitet på ca personer. Det planlegges ingen utvidelse av disse fasilitetene. 4. Arealer for parkering/arrangementscamping - nytt areal for camping Med arrangementscamping er det først og fremst snakk om camping relatert til hestearrangementer der mange av rytterne har store hestetrailere som benyttes både til hestetransport og overnatting for rytterne. Det vil definitivt ikke være helårs camping på Brunstad etter utbyggingen. 5. Landsby for A-laget - frigjør tidligere benyttet overnattingskapasitet A-laget utgjør 200 ungdommer fra hele verden som tilbringer ett år på Brunstad for å gå på skole og delvis jobbe på området. I de nye planene er det avsatt en egen landsby for disse lengst vest på området. Disse bor i dag i all hovedsak i eksisterende boenheter på Brunstad som de låner av venner og kjente. Dette medfører en del utfordringer både med hensyn til slitasje på boenhetene samt i forhold til hvor de skal gjøre av seg under de store arrangementene. Det er et problem i dag at de legger beslag på kapasitet under BCC s arrangementer. Dette er derfor ikke en holdbar løsning. Man ønsker derfor å samle disse ungdommene i egne boforhold utenfor det som vil bli brukt av BCC. Dette gir også bedre muligheter for oversikt og oppfølging av disse. 6. Rideanlegg og idrettsanlegg Disse fasilitetene er beregnet på bruk i forbindelse med arrangementene på BCC. De vil derfor ikke skape ny trafikk i seg selv, ut over det selve arrangementene gjør. 7. Utvidelse av hytteområde i nordøst (se skisse alternativ 3 datert ) Det har vært påpekt at dette området ikke har vært vist i tidligere utredninger. Det beror på en misforståelse at området i en tidligere versjon ble tegnet inn som byggeområde. Det har vært ønsket å sette av noe plass i dette området til mulig ny adkomstvei til Hagebyen, men BCC planlegger ingen utvidelse av hytteområdet denne veien. Dette vil heller ikke vil være mulig ut fra kommunens forslag til arealplan. 8. Service- og tungtransport Denne trafikken er knyttet opp til arrangementene og det er naturlig at når BCC s kapasitet øker, så øker også denne transporten i noen grad. Ut fra dagens erfaringer vil et typisk arrangement med deltakere i formell setting vil generere omtrent følgende trafikk: Levering og henting av sengetøy: 3/10

4 Én semitrailer ca én uke i for- og etterkant. Levering av mat: Her kjøres noe med vanlige varebiler og noe på lastebiler. For et arrangement av denne størrelsen snakker man om 3 4 lastebiler samt et tilsvarende antall varebiler fordelt på et par dager. Leveringene skjer som regel 2 3 dager før arrangementet. Under arrangementene er det svært begrenset med slik transport, men det kan være aktuelt med noe tilleggslevering. Et transportomfang på én lastebil og én varebil daglig i løpet av et arrangement bør være på den sikre siden. Slik levering skjer som regel skjer tidlig om morgenen, dvs utenfor de periodene det er annen arrangementstrafikk. Levering av scene- og riggutstyr: Dette varierer mye fra arrangement til arrangement, men man snakker uansett ikke om omfattende trafikk. En typisk scenerigg egnet for underholdning krever maks én trailer. Dette inntreffer kanskje 4 5 ganger i året. BCC har det meste av sceneutstyret selv, så på de fleste konferanser og arrangementer er det ikke nødvendig med noe levering. 9. Evt konsepter med parallelle arrangementer Det har vært reist spørsmål fra Statens vegvesen om ikke den nye overnattings- og arrangementskapasiteten (flere møterom) vil gi muligheter for tidvis flere parallelle arrangementer som vil gi mer trafikk enn omtalt i Rambølls trafikkutredning. Vi gjengir følgende kommentar fra BCC til denne spørsmålsstillingen: BCCs fasiliteter er ikke egnet for små arrangementer. Vi ser ingen logisk grunn til at noen skulle velge BCC dersom de ønsker å gjennomføre et dagsarrangement f.eks for 30 personer. Da velger man i stedet et av hotellene i Sandefjord, Tønsberg eller på Tjøme. Det er jo heller ikke forretningsmessig interessant for BCC å ta disse arrangementene da inntektene ikke står i forhold til det det koster å drifte et så stort anlegg. Skal det være aktuelt med dagskonferanser på BCC snakker vi om arrangementer med en viss størrelse. Det kan med svært stor sikkerhet fastslås at det ikke er marked for å kjøre 4 5 slike samtidig slik det indikeres fra vegvesenet. Det er kanskje greit å minne om at BCC i nesten to år satset svært offensivt på dagskonferanser og at det selv i denne perioden kun var et ganske begrenset antall slike konferanser som faktisk ble lagt til Brunstad. Det gikk i denne perioden gjerne flere uker mellom hvert arrangement. Skulle vegvesenet fastholde at dette må utredes, er det vår mening at vi må ta utgangspunkt i det reelle markedet for slike arrangementer i regionen, og hvor sannsynlig det er at pågangen på dette vil bli så stor at disse må arrangeres parallelt. Rambølls vurdering Vi mener BCC gir et dekkende svar på dette punktet. Et vesentlig poeng i denne sammenhengen er at det er stor konkurranse om små og mellomstore konferanser. På dette markedet må BCC konkurrere med vanlige konferansehoteller i hele landet. Vi mener derfor det er riktig at det ikke er markedsmessig grunnlag for å arrangere flere parallelle konferanser/møter i særlig omfang. 4/10

5 10. Endring av bedriftsstrategi/eierforhold evt annen bruk enn forutsatt i konseptet BCC s vurdering BCC s bedriftsstrategi er et resultat av omfattende markedsundersøkelser samt en god del erfaringer høstet gjennom snart fem år. BCC har valgt en strategi ut fra hva som anses som hensiktsmessig og mulig å bruke anlegget på Brunstad til. Fra etableringen høsten 2004 fram til sommeren 2006 hadde BCC i henhold til avtalen med Stiftelsen Brunstad Konferansesenter ikke mulighet til å disponere boenhetene på Brunstad. Selskapets strategi var da en omfattende satsing på dagskonferanser, åpne publikumsarrangementer og i noen grad også konserter. Det viste seg snart at dette ikke ga det nødvendige forretningsmessige grunnlaget for å opprettholde selskapets drift. Det ville ikke være mulig å drive selskapet videre på dette grunnlaget. Dagens forretningsmodell og strategi er derfor etablert ut fra hva som er mulig å få til med de fasilitetene som foreligger. Det er en strategi som BCC satser offensivt på og som det investeres betydelige summer i, bl.a. gjennom omfattende internasjonal markedsføring og tilrettelegging av fasilitetene. Det er for å realisere denne strategien at man nå ønsker den planlagte utbyggingen. Området kunne muligens være interessant for hytteutleie om sommeren. Situasjonen da er imidlertid at boenhetene disponeres eksklusivt av bruksrettshaverne i hele sommerperioden samt i alle de øvrige vanlige ferieperiodene (påske, vinterferie, juleferie osv). Det vil neppe være interessant å leie hytte på Brunstad utenfor disse sesongene, i hvert fall ikke i det omfang som vil kreves for at dette skal bli lønnsomt. Man har derfor vanskelig for å se at det skulle være grunnlag for en slik aktivitet på Brunstad. Hotelldrift har også blitt nevnt som et alternativ. I den sammenheng kan det nevnes at den totale hotellkapasiteten i Vestfold er på ca rom, i all hovedsak lokalisert i bykjernene. I forhold til dette markedet ligger Brunstad plassert i et område som ikke gjør det naturlig å velge dette som overnattingssted, både i forhold til det generelle kollektivtilbudet og i forhold til bysentra. BCC vurderer det derfor som usannsynlig at det vil være forretningsmessig grunnlag for å drive (deler av) boenhetene på Brunstad som hotell. I denne sammenheng må det også tas hensyn til at dagens bruksrettshavere uavhengig av BCCs forretningsstrategi og eierskap vil beholde sin kontraktsfestede bruksrett i sommer- og ferieperioder. Det kunne tenkes som et alternativ at BCC brukes til store åpne messer, men dette ville forutsette en svært stor utbygging av utstillingsareal og det er heller ikke lagt inn i kommuneplanen. BCC har dessuten ingen planer om å satse i dette markedet. Store konserter er et annet alternativ, men det er heller ikke et satsingsområde for BCC da det er forretningsmessig uinteressant. For øvrig medfører ikke den planlagte utbyggingen noen endring i forhold til dagens muligheter for å arrangere store konserter. Utbyggingen medfører heller ingen endring i forhold til muligheten for store dagskonferanser, men det er begrenset hvor mange store slike det er rom for i denne regionen. Dersom man ønsket å satse på slike arrangementer i fremtiden, hadde det ikke vært behov for noen utbygging fordi kapasiteten i plenumsalen er mer enn god nok. 5/10

6 Bygningene og områdene på Brunstad eies i dag av Stiftelsen Brunstad Konferansesenter der stifteren var DKM. Før stiftelsen ble opprettet var DKM selv eier. Stedet fungerer i DKM-sammenheng som menighetens internasjonale hovedsete. BCC har vanskelig for å se at det skulle være interessant eller relevant å overføre noe av områdene eller fasilitetene til andre eiere. Skulle dette mot formodning kunne skje har man vanskelig for å se hvem som kunne være interessert i å drive forretningsvirksomhet her etter annen modell enn det som drives i dag, særlig siden alle boenhetene er knyttet opp mot bruksrettsavtaler. Rambølls vurdering Som nevnt skal den nye bebyggelsen (lavblokkene) primært erstatte dagens campingplasser på Brunstad og skal altså benyttes av medlemmene under DKM s stevner. Utenom disse vil leilighetene bli benyttet av konferansedeltakere på BCC s arrangementer. Hvis man skal vurdere en helt annen bruk av disse leilighetene enn det som ligger i BCC s konsept, vil det innebære at man forutsetter en endring (reduksjon) i DKM s virksomhet på Brunstad. Dette gjelder særlig hvis det er snakk om annen helårs bruk. Det er ingen ting som tilsier at DKM s virksomhet på Brunstad og oppslutningen om deres arrangementer vil bli endret i overskuelig framtid. I BCC s strategidokument og vår trafikkutredning er det lagt til grunn at DKM s virksomhet på lang sikt opprettholdes på dagens nivå. Det utgjør også fundamentet i finansieringen av den aktuelle bebyggelsen da det forutsettes at medlemmer i DKM ønsker å kjøpe seg inn i leilighetene med et innskudd som sikrer dem varig bruksrett på leilighetene. Hvis man likevel skal tenke seg en alternativ bruk er det vanlige leiligheter som tilbys på det åpne markedet som er mest nærliggende. Det aktuelle området vil imidlertid ikke bli regulert til boligformål, verken i kommuneplanen eller i etterfølgende reguleringsplan. Myndighetene vil derfor ha alle muligheter til å unngå slik endring av bruken. Alt i alt mener vi at det vil vært hypotetisk og lite realistisk å anta annen bruk av de omtalte leilighetene, gitt at DKM fortsetter sin virksomhet som i dag i overskuelig framtid. Det mest aktuelle scenariet for alternativ bruk er etter vår mening at hotelldelen blir drevet som er vanlig hotell. For øvrig har også Fylkesmannen reist spørsmålet om vanlig hotell i forhold til de konkrete planene som er definert som konferansehotell. Dette er nærmere vurdert nedenfor. 11. Trafikkmessige konsekvenser av vanlig hotelldrift I realiteten er ikke konferansehotell og vanlig hotell to arealbrukskategorier, men knyttet til hva som er hovedsegmentet for hotelldriften. Som nevnt ligger det i selve konseptidéen for BCC at et hotell skal være knyttet til konferansevirksomheten, primært større nasjonale eller internasjonale konferanser med deltakere. Spørsmålet er hva slags type hotell et vanlig hotell plassert på Brunstad vil være når man ser bort fra den type konferanser som BCC legger opp til. Plasseringen er ikke aktuell for kunder av kategorien forretningsreisende; der er hoteller plassert i byene mer aktuelle. Som turisthotell vil det kun være attraktivt i en kort sommersesong, men da vil DKM også ha behov for sengekapasiteten. Et mulig marked er (mindre) kurs/konferanser, men dette er ikke BCC s hovedsatsingsområde, det er primært større konfe- 6/10

7 ranser. Vi vil derfor påpeke at konseptet for et vanlig hotell på Brunstad er usikkert og at vi av den grunn må basere oss på en generell (gjennomsnittlig) vurdering av trafikkproduksjon av hotelldrift. Til orientering kan nevnes at tilgjengelig SSB-statistikk viser at norske hoteller har et gjennomsnittlig belegg på rundt 50 % for rom og % for senger. Ca 50 % av overnattingene er kurs- eller yrkesbetingede. Vanlige anslag på turproduksjonen for hoteller er 0,3-1 bilturer/seng pr døgn, men variasjonen over tid (året) kan være svært stor. Dette gir fra 40 til 130 bilturer/døgn når man forutsetter at alle rom har to senger og et nøkternt gjennomsnittsbelegg på 3 personer pr kjøretøy (må anta at en del av gjestene vil ankomme i buss). Gjennomsnittet blir 85 bilturer/døgn, men dette vil altså variere mye over tid. Forskjellen fra BCC s konsept er at et vanlig hotell trolig vil ha en jevnere trafikk over året. I vår trafikkutredning av er det i et optimistisk scenario forutsatt arrangementer pr år (ut over DKM s arrangementer som vil finne sted uansett konsept). Disse arrangementene vil skape fra ca 100 til 1500 biler/døgn i økt trafikk på Skjærsnesveien. Store éndagsarrangementer (antatt 3 stk i optimistisk scenario) vil kunne skape ca 3000 biler/døgn i økt trafikk. Mange av arrangementene i BCC s konsept vil altså skape vesentlig mer trafikk enn et vanlig hotell, men antall dager pr år dette skjer vil være begrenset. En vanlig hotelldrift med 200 rom må antas å erstatte noe av BCC s virksomhet som er forutsatt i det opprinnelige konseptet. Videre må det antas at BCC fortsatt vil drive noe virksomhet, men da basert på utnyttelse av den øvrige sengekapasiteten på Brunstad. Vi har ikke grunnlag for å anslå omfanget av en slik virksomhet og de trafikkmessige konsekvensene av denne. Det blir derfor vanskelig å anslå hva nettoeffekten av vanlig hotelldrift med 200 rom vil bli i form av endret ÅDT i Skjæsnesveien. I vår tidligere trafikkutredning har vi beregnet at ÅDT i Skjærsnesveien i et optimistisk scenario for BCC s virksomhet, vil ligge i størrelsesorden biler/døgn (uten at det er tatt hensyn til evt legesenter og svømmehall). Vår vurdering er at en vanlig hotelldrift med 200 rom vil endre dette anslaget marginalt fordi BCC s virksomhet da vil bli redusert. 12. Konsekvenser av etablering av legesenter og svømmehall Det er i dag etablert legepraksis på Brunstad med én fastlegehjemmel. Det er ytterligere én hjemmel ledig i kommunen. Stokke kommune har reist spørsmål om det kan være aktuelt å utvide praksisen til et legesenter der begge hjemlene benyttes, og har dessuten luftet tanken om å etablere en svømmehall på Brunstad i forbindelse med de utbyggingsplanene som foreligger. Tanken er i så fall at disse tilbudene skal være tilgjengelig for vanlig publikum, ikke bare for besøkende til Brunstad Konferansesenter. Stokke kommune ønsker en kort vurdering av hvilke trafikkmessige konsekvenser en slik etablering kan medføre. Foreliggende notat et forsøk på å vurdere disse trafikkmessige konsekvensene. 7/10

8 12.1 Dagens trafikk til og fra Brunstad I trafikkutredningen som ble utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredningen for utbyggingsplanene på Brunstad (datert ) er det redegjort for dagens trafikksituasjon på Skjærsnesveien/Brunstadveien som er atkomsten til Brunstad fra Rv 303. Utførte trafikktellinger tilsier at gjennomsnittlig trafikkbelastning over året (ÅDT) i Skjærsnesveien ligger i området biler/døgn. I den mest trafikkerte perioden i juli ligger gjennomsnittstrafikken på ca 3500 biler/døgn Hvor mye trafikk skaper et legesenter? Det foreligger ikke noen føringer for hva slags og hvor stort legesenter det kan være snakk om. Vi har derfor tatt utgangspunkt i en vanlig fastlegevirksomhet. En fastlege med åpningstid kl og 4 konsultasjoner pr time vil maksimalt kunne ha ca 25 konsultasjoner i løpet av en dag når man ser bort fra lunsj. Dette må anses som en maksimalsituasjon som ikke opptrer hele tiden. Med to leger vil vi anta at antall konsultasjoner vil ligge i størrelsesorden pr dag. Hvis alle besøkende kommer i bil, hvilket i dette tilfellet er nødvendig og sannsynlig, vil et legesenter med to leger kunne generere en trafikkmengde i størrelsesorden bilturer/dag, sum til og fra Brunstad, på det meste når vi også inkluderer trafikk som de ansatte skaper. Dette gir i alle fall et begrep om hvilke trafikkmengder det kan være snakk om hvis man antar et legesenter med to leger. Vi presiserer at én lege allerede har etablert praksis på Brunstad. Mertrafikken med to leger vil derfor være halvparten av tallet nevnt ovenfor. I forhold til dagens trafikk i Skjærsnesveien er dette relativt små trafikkvolum (4-5 %) som ikke vil medføre kapasitetsmessige eller andre problemer. Trafikken vil være fordelt over hele dagen. En slik etablering bør ikke ha betydning for de øvrige utbyggingsplanene på Brunstad, jfr nevnte konsekvensutredning. 2.3 Konsekvenser av etablering av svømmehall Det vil være helt avgjørende for den trafikkskapende effekten hva slags svømmehall og hvilke målgrupper det vil være snakk om. Som et bakgrunnsbilde kan vi oppsummere følgende vedrørende dagens svømmehall i Stokke som ligger i tilknytning til Bokemoa barneskole: - Svømmehallen har et basseng på 12,5 meter. Svømmehallen er åpen for offentlig bruk tre timer i tre dager pr uke i perioden oktober-april. Inngangsbilletten koster 20/40 kr for barn/voksne. I 2007 var det et besøk på 1173 personer. Dette gir et snitt på 15 besøkende pr dag. I tillegg kommer den bruken som skolene står for. Hvis man først skal etablere et nytt svømmehalltilbud i Stokke bør det være av bedre standard enn dagens tilbud i Bokemoa. Samtidig vil vi anta at det ikke vil være snakk om et så omfattende tilbud som for eksempel i Tønsberg svømmehall (som har to 25-meters bassenger). Svømmehallen vil selvsagt 8/10

9 kunne benyttes av besøkende som er på Brunstad i andre sammenhenger, men det primære vil vel være at den også skal være tilgjengelig for offentligheten, hovedsakelig bosatte i Stokke kommune, visse tider på døgnet. Norges svømmeforbund oppgir at i en kommune med et relativt beskjedent svømmehalltilbud er det 1,5 svømmehallbesøk pr innbygger pr år (Oslo er nevnt som eksempel). En kommune med et godt tilbud har besøk pr innbygger (eksempler: Hamar, Kristiansund, Namsos). Hvis vi regner Tønsberg og Nøtterøy kommuner som nedslagsfelt for Tønsberg svømmehall og inkluderer både betalende og andre brukere (skoler etc), har de to bassengene et besøksantall på ca 2,6 pr innbygger pr år. Hvis man som regneeksempel antar et tilbud som gir 2 besøkende pr innbygger pr år i Stokke, vil man komme opp i antall besøkende pr år på ca Dersom det forutsettes at tilbudet er åpent 6 dager pr uke i periodene januar-mai og september-desember, gir dette ca 270 åpne dager pr år. I snitt vil det da være ca 80 besøkende pr dag. Med 1,5 personer pr bil gir dette en gjennomsnittlig trafikk, sum til og fra Brunstad, på vel 100 biler/dag svømmehallen er åpen. Denne trafikken vil være fordelt over en stor del av døgnet dersom svømmehallen er åpen for skoleklasser på dagtid og for publikum på ettermiddag/kveldstid. Brukere som er gjester på Brunstad i andre sammenhenger vil komme i tillegg, men disse skaper ikke mertrafikk i denne sammenhengen Oppsummering Regneeksemplene ovenfor basert på et legesenter med 2 legehjemler og en svømmehall med 2 besøkende pr innbygger i Stokke pr år, vil gi en trafikkøkning på Skjærsnesveien i størrelsesorden 200 biler/dag de dagene legesenteret og svømmehallen er åpen. Regnet som årsdøgntrafikk, dvs som et gjennomsnitt over alle årets dager, blir tallet lavere, trolig i størrelsesorden 150 biler/døgn. Dette vil gi en ÅDT i Skjærsnesveien på ca Etter vår vurdering bør et tilbud som genererer trafikk i en størrelsesorden som nevnt ovenfor, kunne innpasses i de øvrige utbyggingsplanene på Brunstad uten at det endrer de konklusjoner og anbefalinger vedrørende trafikkmessige konsekvenser som er oppsummert i konsekvensutredningen datert Vi vil imidlertid peke på de avbøtende tiltakene som er nevnt i utredningen. Vi understreker at dette kun er ment som et regneeksempel. Vi har ikke grunnlag for å angi mer eksakte anslag på antall besøkende og trafikken de genererer før vi vet mer om hvilket svømmehallkonsept som er aktuelt. Med vennlig hilsen Øystein Ludvigsen D M /10

10 10/10

Brunstad Conference Center--- Trafikkmessige konsekvenser ved utbygging av BCC

Brunstad Conference Center--- Trafikkmessige konsekvenser ved utbygging av BCC Rambøll Norge AS Brunstad Conference Center--- Stiftelsen Brunstad stevnested Trafikkmessige konsekvenser ved utbygging av BCC (Rev. 1) 2008-10-22 Forord I forbindelse med planer om å utvide Brunstad Conference

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtunbråtet barnehage er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER Oppdragsgiver: Tyrifjorden Brygge AS Oppdrag: 521184 Verifikasjon trafikktall Tyrifjorden Brygge Del: Dato: 2009-04-22 Skrevet av: Even Lind Kvalitetskontroll: OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER INNHOLD 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

Utbygging av Oslofjord Convention Center, gnr 409 bnr 102. Søknad om mindre endring av detaljreguleringen

Utbygging av Oslofjord Convention Center, gnr 409 bnr 102. Søknad om mindre endring av detaljreguleringen Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 SANDEFJORD Deres ref.: Planavdelingen v/cecilie Fjeldvik Vår ref.: P1100/lab Dato: 21.09.2017 Utbygging av Oslofjord Convention Center, gnr 409 bnr 102. Søknad om

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/2140 Arkiv: GBNR 9/2 Saksbehandler: Morten Lysheim SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn for notatet. 2. Forutsetninger. 3. Kilder til trafikktall i området

NOTAT. 1. Bakgrunn for notatet. 2. Forutsetninger. 3. Kilder til trafikktall i området NOTAT Oppdrag 1350011802 Kunde Farriseidet Eiendom AS Notat nr. 1 Dato 2017/03/31 Til Fra Kopi Larvik kommune Carl Henrik Bjørseth Grethe Myrberg, Jan Flaato, Merete Haukedal 1. Bakgrunn for notatet Larvik

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Vestfold Fylkeskommune Svend Foynsgt. 9 3126 TØNSBERG Att: Torstein Kiil Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Gert Myhren -

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

KANALBYEN. Trafikkvurdering i forbindelse med utbyggingen av Silokaia.

KANALBYEN. Trafikkvurdering i forbindelse med utbyggingen av Silokaia. KANALBYEN Trafikkvurdering i forbindelse med utbyggingen av Silokaia. 3478\th 03.11.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FORUTSETNINGER... 4 2.1 Dagens situasjon... 4 2.2 Planlagt

Detaljer

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Beregnet til Lier kommune Dokument type Tekstrapport Dato 2009-06-01 SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Revisjon 00 Dato 2009-06-01 Utført av

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET Oppdragsgiver: Oppdrag: 533274-01 Reguleringsplan for område I3 Dato: 19.10.2016 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna..

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna.. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Solsiden Terasse AS v/ John E Hammarstrøm Dato: 26.2.2016 Tema: Trafikkvurdering Langerekkja, Indre Arna Bakgrunn Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Brunstad Conference Center--- Konferansehotell ved BCC Forholdet til St. meld. Nr. 23 (2001-2002)

Brunstad Conference Center--- Konferansehotell ved BCC Forholdet til St. meld. Nr. 23 (2001-2002) Rambøll Norge AS Brunstad Conference Center--- Stiftelsen Brunstad stevnested Konferansehotell ved BCC Forholdet til St. meld. Nr. 23 (2001-2002) (Rev. 2) 2009-05-08 Forord I forbindelse med planer om

Detaljer

Priser og fakta om Valgcamp 2015 for påmeldingsrutinene:

Priser og fakta om Valgcamp 2015 for påmeldingsrutinene: Informasjonshefte ValgCamp 2015 Priser og fakta om Valgcamp 2015 for påmeldingsrutinene: Deltakerne må selv booke følgende: A. Ønsket overnattingssted. Prisene dekker kun rom/frokost på hotellet og kun

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/222-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Søs Nysted Dato: 21.02.2013 Behovsplan- barnehager 2013-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen Bystyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Utredning av alternativ lokalisering til etablering av nytt bedehus på Øvre Egeland (offentlig/privat tjenesteyting)

Utredning av alternativ lokalisering til etablering av nytt bedehus på Øvre Egeland (offentlig/privat tjenesteyting) Utredning av alternativ lokalisering til etablering av nytt bedehus på Øvre Egeland (offentlig/privat tjenesteyting) Vedlegg til saksfremstilling til 2. gangs behandling av kommuneplanens arealdel Ferdigstilt

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Granåsen barnehage. Detaljreguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkvurdering Maria Lines Arntzen Selberg Arkitekter AS

Granåsen barnehage. Detaljreguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkvurdering Maria Lines Arntzen Selberg Arkitekter AS Granåsen barnehage Detaljreguleringsplan 0250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Trafikkvurdering Dok.nr Tittel Maria Lines Arntzen Selberg Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2008/2456 14/5353-9 23.07.2015 Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Reidar Andre Olsen KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Reidar Andre Olsen KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5587-4 Arkiv: PLNID 20110012 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Detaljregulering Renningsåsen Pukkverk Lemmikainen Norge AS 02 R01 Statens vegvesen Fra Kopi Iver Reistad TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET 1. Bakgrunn Dato 2012-10-31 Revidert

Detaljer

Sentralmål og spredningsmål

Sentralmål og spredningsmål Sentralmål og spredningsmål av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Sentralmål og spredningsmål i statistikk I dette notatet skal vi se på de viktigste momentene om sentralmål og spredningsmål slik de blir

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

Mulighetsstudie - framtidig arealbruk 20.10.2008

Mulighetsstudie - framtidig arealbruk 20.10.2008 INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN STOKKE KOMMUNE 2008 Mulighetsstudie - framtidig arealbruk 20.10.2008 1 A Eksisterende Byggeområde Areal: 100 daa (eks. friluftsområde) Dagens arealbruk: Fritidsbebyggelse/ leiligheter

Detaljer

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Region sør Utbyggingsavdelingen Dato: April 2009 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mulighetsanalyse for ny rv. 305 fra 1999 og endring av premisser

Detaljer

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse.

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse. Saknr. 12/3486-15 Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Snåasen tjïelte/snåsa kommune Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 14/8958 Saksbehandler: Are Tomter Dato: 31.03.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Snåsa formannskap 21.03.2017 64/17 Snåsa kommunestyre

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Oppdrag: Reguleringsplan Skinnesmoen Del: Trafikkanalyse Dato: 2012-01-09 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Søknad om forhåndshøring om regulering av forretning og boliger på Hallingby.

Søknad om forhåndshøring om regulering av forretning og boliger på Hallingby. Ringerike kommune Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Vågårdsveien 210 3516 Hønefoss Tlf 909 59283 Org nr 997 275 675 MVA

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 22.04.2010 65/10

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 22.04.2010 65/10 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2003/12038 Dokumentnr.: 62 Løpenr.: 42389/2010 Klassering: Oldenborg/Byens Marker Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR Arkivsaksnr.: 13/788 VEDTAKELSE - REGULERINGSPLAN SALTO - MOTORSPORTBANE

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR Arkivsaksnr.: 13/788 VEDTAKELSE - REGULERINGSPLAN SALTO - MOTORSPORTBANE HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR 50491 Arkivsaksnr.: 13/788 VEDTAKELSE - REGULERINGSPLAN SALTO - MOTORSPORTBANE Rådmannens innstilling: Formannskapet innstiller ovenfor

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Saksbehandlar: Kenneth Hagen Sak - journalpost: 15/1030-15/24050 Kommuneplan 2014-2028: Tilleggsbestemmelser

Detaljer

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Beregnet til Øvre Eiker kommune Dokument type Vedlegg til planbeskrivelse datert 2010-07-26 Dato 2011-05-25 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Revisjon 00 Dato

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-15/12085 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

TEAS3800 - Benterud Boligområde, Utvikling Forhåndsinformasjon vedr. oppstartmøte reguleringsplan skoletomt Benterud

TEAS3800 - Benterud Boligområde, Utvikling Forhåndsinformasjon vedr. oppstartmøte reguleringsplan skoletomt Benterud Ringerike kommune Att: Ken Ove Heiberg Postboks 123, Sentrum 3502 HØNEFOSS Hønefoss, 31. oktober 2014 TEAS3800 - Benterud Boligområde, Utvikling Forhåndsinformasjon vedr. oppstartmøte reguleringsplan skoletomt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Miljøvernavdelingen Deres ref.: 12/8226 Vår ref.: 2010/594 421.4 CHJ Vår dato: 27.08.2015 Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering

Detaljer

Skarsnuten Eiendom AS

Skarsnuten Eiendom AS Skarsnuten Eiendom AS Selskapet ble opprettet i 1999 Espen Eliassen og Bjørn Tore Moger var aktive de første årene. Utbygging av område Skarsnuten var bakgrunnen for selskapet. Skarsnuten Panorama AS og

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsgiver HR Prosjekt AS Dato 2017-08-28 GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING 2 (11) GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsnr.: 1350024050

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008.

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008. Statsråden Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 200800996 Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6.

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer