NOTAT. Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen. 1. Bakgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen. 1. Bakgrunn"

Transkript

1 NOTAT Oppdrag Brunstad Conference Center Kunde Stiftelsen Brunstad Stevnested Notat nr. Nr 3 Til BCC v/ Tore Aslaksen Fra Rambøll v/ Øystein Ludvigsen Tema Planer for utbygging på Brunstad i regi av BCC Dato Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen 1. Bakgrunn Etter at konsekvensutredningen for utbyggingsplanene på Brunstad ble utarbeidet har det vært en dialog med bl.a. Statens vegvesen om spesielt de trafikkmessige konsekvensene, sett i forhold til omfanget av utbyggingen. Rambøll Fjordgaten 15 Postboks 2333 N-3103 TØNSBERG T F Et supplerende notat til trafikkutredningen ble drøftet i møte mellom Statens vegvesen og Rambøll Etter møtet oversendte vegvesenet ytterligere kommentarer og spørsmål i en e-post av samme dato. Ref /olntbg Foreliggende notat besvarer de punktene Statens vegvesen tar opp i sin e-post av I tillegg er det gitt en vurdering av trafikkmessige konsekvenser av eventuell etablering av svømmehall og legesenter på Brunstad som også har vært etterspurt. Notatet ble drøftet i møte med Statens vegvesen der de uttrykte at notatet gir tilfresstillende svar på de spørsmålene de har stilt. 2. Logisk brist i sammenheng mellom utbyggingsomfang og nyskapt trafikk Vegvesenet sitter med et inntrykk av at det ikke er en logisk sammenheng mellom det planlagte utbyggingsvolumet og de trafikkmessige konsekvensene av utbyggingen som er utredet i Rambølls trafikkrapport. I dette ligger at vegvesenet forventer at utbyggingen vil skape mer trafikk enn påvist i trafikk- utredningen. 1/10 Rambøll Norge AS NO MVA

2 Trafikkutredningen legger til grunn det aktivitetsomfanget som er beskrevet i BCC s strategidokument med tidshorisont I vegvesenets anmerkning ligger det et spørsmål om det i realiteten vil bli større aktivitet (flere arrangementer) enn beskrevet i strategidokumentet og trafikkutredningen. Dette spørsmålet ble også tatt opp på møtet BCC legger ikke skjul på at den planlagte utbyggingen vil medføre kapasitetsøkning for BCC s virksomhet på en del områder. Det er imidlertid ikke planlagt noen økning i maks antall som kan være på Brunstad samtidig. Det fremkommer også av vår tidligere trafikkutredning. Det er denne kapasitetsøkningen som vil gjøre BCC i stand til å gjennomføre større arrangementer på en tilfredsstillende måte. Det er nettopp større arrangementer (nasjonale og internasjonale konferanser) som er BCC s satsingsområde i tiden fremover. Gjennom utbyggingen ønsker man å legge bedre til rette for arrangementer med opp til deltakere i en formell setting. I vår trafikkutredning er det påvist at denne kapasitetsøkningen vil medføre en endring i deltakernes transportmønster siden flesteparten av dem da ikke vil komme fra nærområdet, jfr oversikten over arrangementer som er vedlegg 2 i vår trafikkutredning. Som eksempel kan nevnes at det ble benyttet svært få privatbiler til/fra et Kiwi-arrangementet i 2008 med deltakere, mens det brukes flere biler til/fra et arrangement med 400 gjester fra Vestfold. Se for øvrig også neste punkt vedr kapasitetsøkning samt pkt 9 om parallelle arrangementer. 3. Erstatning av dagens campingplasser med leiligheter/hotell massiv utbygging En vesentlig forutsetning for BCC s konsept er at de 800 nye boenhetene skal erstatte dagens campingplass(er). Det innebærer at brukerne av de (aller fleste av) nye boenhetene i stor grad vil være medlemmer av DKM som benytter leilighetene under DKM s stevner. En del av denne bygningsmassen vurderes etablert som hotell med maksimalt 200 rom. De nye leilighetene, i form av lavblokker, samt nevnte hotell er plassert i området midt på vedlagte oversiktsskisse, mellom konferansedelen i øst og parkeringsplassen i vest. Det er i dag ca 330 campingplasser på Brunstad. Disse vil bli fjernet som følge av utbyggingen. 800 nye leiligheter vil da bety en reell økning på 470 enheter. Det blir klart flere enerom og dobbeltrom tilgjengelig under BCC s arrangementer, hvilket er hovedpoenget med utbyggingen. Når det gjelder DKM har man helt siden åpningen av det nye anlegget i 2004 hatt ca deltakere som maksgrense på arrangementene. Hvis man tar utgangspunkt i de 800 eksisterende boenhetene (i dagens rekkehus etc), 330 campingplasser og losjiplasser utenfor Brunstad (Dal Gård osv) vil det innebære at det bor gjennomsnittlig opp i mot 7 personer i hver boenhet. Det betyr at boenheten i mange tilfeller deles av flere generasjoner. Dette anses ikke som en ideell situasjon. Når man bygger nye boenheter er det derfor ikke for å utvide antall deltakere på DKM s arrangement, men det vil gi deltakerne, også på DKM s arrangementer, mer komfortable bomuligheter. Selv med for eksempel boenheter totalt vil det fremdeles være et gjennomsnitt på opp mot 5 personer i hver boenhet. Det er altså ikke snakk om å øke det totale antall senger på Brunstad under DKMs arrangementer, men å flytte senger fra eksisterende campingplasser og hytter til de nye leilighetene. 2/10

3 Det øvrige anlegget på Brunstad er heller ikke dimensjonert for mer enn personer. Salen tar kun personer. Spisestedene har en total kapasitet på ca personer. Det planlegges ingen utvidelse av disse fasilitetene. 4. Arealer for parkering/arrangementscamping - nytt areal for camping Med arrangementscamping er det først og fremst snakk om camping relatert til hestearrangementer der mange av rytterne har store hestetrailere som benyttes både til hestetransport og overnatting for rytterne. Det vil definitivt ikke være helårs camping på Brunstad etter utbyggingen. 5. Landsby for A-laget - frigjør tidligere benyttet overnattingskapasitet A-laget utgjør 200 ungdommer fra hele verden som tilbringer ett år på Brunstad for å gå på skole og delvis jobbe på området. I de nye planene er det avsatt en egen landsby for disse lengst vest på området. Disse bor i dag i all hovedsak i eksisterende boenheter på Brunstad som de låner av venner og kjente. Dette medfører en del utfordringer både med hensyn til slitasje på boenhetene samt i forhold til hvor de skal gjøre av seg under de store arrangementene. Det er et problem i dag at de legger beslag på kapasitet under BCC s arrangementer. Dette er derfor ikke en holdbar løsning. Man ønsker derfor å samle disse ungdommene i egne boforhold utenfor det som vil bli brukt av BCC. Dette gir også bedre muligheter for oversikt og oppfølging av disse. 6. Rideanlegg og idrettsanlegg Disse fasilitetene er beregnet på bruk i forbindelse med arrangementene på BCC. De vil derfor ikke skape ny trafikk i seg selv, ut over det selve arrangementene gjør. 7. Utvidelse av hytteområde i nordøst (se skisse alternativ 3 datert ) Det har vært påpekt at dette området ikke har vært vist i tidligere utredninger. Det beror på en misforståelse at området i en tidligere versjon ble tegnet inn som byggeområde. Det har vært ønsket å sette av noe plass i dette området til mulig ny adkomstvei til Hagebyen, men BCC planlegger ingen utvidelse av hytteområdet denne veien. Dette vil heller ikke vil være mulig ut fra kommunens forslag til arealplan. 8. Service- og tungtransport Denne trafikken er knyttet opp til arrangementene og det er naturlig at når BCC s kapasitet øker, så øker også denne transporten i noen grad. Ut fra dagens erfaringer vil et typisk arrangement med deltakere i formell setting vil generere omtrent følgende trafikk: Levering og henting av sengetøy: 3/10

4 Én semitrailer ca én uke i for- og etterkant. Levering av mat: Her kjøres noe med vanlige varebiler og noe på lastebiler. For et arrangement av denne størrelsen snakker man om 3 4 lastebiler samt et tilsvarende antall varebiler fordelt på et par dager. Leveringene skjer som regel 2 3 dager før arrangementet. Under arrangementene er det svært begrenset med slik transport, men det kan være aktuelt med noe tilleggslevering. Et transportomfang på én lastebil og én varebil daglig i løpet av et arrangement bør være på den sikre siden. Slik levering skjer som regel skjer tidlig om morgenen, dvs utenfor de periodene det er annen arrangementstrafikk. Levering av scene- og riggutstyr: Dette varierer mye fra arrangement til arrangement, men man snakker uansett ikke om omfattende trafikk. En typisk scenerigg egnet for underholdning krever maks én trailer. Dette inntreffer kanskje 4 5 ganger i året. BCC har det meste av sceneutstyret selv, så på de fleste konferanser og arrangementer er det ikke nødvendig med noe levering. 9. Evt konsepter med parallelle arrangementer Det har vært reist spørsmål fra Statens vegvesen om ikke den nye overnattings- og arrangementskapasiteten (flere møterom) vil gi muligheter for tidvis flere parallelle arrangementer som vil gi mer trafikk enn omtalt i Rambølls trafikkutredning. Vi gjengir følgende kommentar fra BCC til denne spørsmålsstillingen: BCCs fasiliteter er ikke egnet for små arrangementer. Vi ser ingen logisk grunn til at noen skulle velge BCC dersom de ønsker å gjennomføre et dagsarrangement f.eks for 30 personer. Da velger man i stedet et av hotellene i Sandefjord, Tønsberg eller på Tjøme. Det er jo heller ikke forretningsmessig interessant for BCC å ta disse arrangementene da inntektene ikke står i forhold til det det koster å drifte et så stort anlegg. Skal det være aktuelt med dagskonferanser på BCC snakker vi om arrangementer med en viss størrelse. Det kan med svært stor sikkerhet fastslås at det ikke er marked for å kjøre 4 5 slike samtidig slik det indikeres fra vegvesenet. Det er kanskje greit å minne om at BCC i nesten to år satset svært offensivt på dagskonferanser og at det selv i denne perioden kun var et ganske begrenset antall slike konferanser som faktisk ble lagt til Brunstad. Det gikk i denne perioden gjerne flere uker mellom hvert arrangement. Skulle vegvesenet fastholde at dette må utredes, er det vår mening at vi må ta utgangspunkt i det reelle markedet for slike arrangementer i regionen, og hvor sannsynlig det er at pågangen på dette vil bli så stor at disse må arrangeres parallelt. Rambølls vurdering Vi mener BCC gir et dekkende svar på dette punktet. Et vesentlig poeng i denne sammenhengen er at det er stor konkurranse om små og mellomstore konferanser. På dette markedet må BCC konkurrere med vanlige konferansehoteller i hele landet. Vi mener derfor det er riktig at det ikke er markedsmessig grunnlag for å arrangere flere parallelle konferanser/møter i særlig omfang. 4/10

5 10. Endring av bedriftsstrategi/eierforhold evt annen bruk enn forutsatt i konseptet BCC s vurdering BCC s bedriftsstrategi er et resultat av omfattende markedsundersøkelser samt en god del erfaringer høstet gjennom snart fem år. BCC har valgt en strategi ut fra hva som anses som hensiktsmessig og mulig å bruke anlegget på Brunstad til. Fra etableringen høsten 2004 fram til sommeren 2006 hadde BCC i henhold til avtalen med Stiftelsen Brunstad Konferansesenter ikke mulighet til å disponere boenhetene på Brunstad. Selskapets strategi var da en omfattende satsing på dagskonferanser, åpne publikumsarrangementer og i noen grad også konserter. Det viste seg snart at dette ikke ga det nødvendige forretningsmessige grunnlaget for å opprettholde selskapets drift. Det ville ikke være mulig å drive selskapet videre på dette grunnlaget. Dagens forretningsmodell og strategi er derfor etablert ut fra hva som er mulig å få til med de fasilitetene som foreligger. Det er en strategi som BCC satser offensivt på og som det investeres betydelige summer i, bl.a. gjennom omfattende internasjonal markedsføring og tilrettelegging av fasilitetene. Det er for å realisere denne strategien at man nå ønsker den planlagte utbyggingen. Området kunne muligens være interessant for hytteutleie om sommeren. Situasjonen da er imidlertid at boenhetene disponeres eksklusivt av bruksrettshaverne i hele sommerperioden samt i alle de øvrige vanlige ferieperiodene (påske, vinterferie, juleferie osv). Det vil neppe være interessant å leie hytte på Brunstad utenfor disse sesongene, i hvert fall ikke i det omfang som vil kreves for at dette skal bli lønnsomt. Man har derfor vanskelig for å se at det skulle være grunnlag for en slik aktivitet på Brunstad. Hotelldrift har også blitt nevnt som et alternativ. I den sammenheng kan det nevnes at den totale hotellkapasiteten i Vestfold er på ca rom, i all hovedsak lokalisert i bykjernene. I forhold til dette markedet ligger Brunstad plassert i et område som ikke gjør det naturlig å velge dette som overnattingssted, både i forhold til det generelle kollektivtilbudet og i forhold til bysentra. BCC vurderer det derfor som usannsynlig at det vil være forretningsmessig grunnlag for å drive (deler av) boenhetene på Brunstad som hotell. I denne sammenheng må det også tas hensyn til at dagens bruksrettshavere uavhengig av BCCs forretningsstrategi og eierskap vil beholde sin kontraktsfestede bruksrett i sommer- og ferieperioder. Det kunne tenkes som et alternativ at BCC brukes til store åpne messer, men dette ville forutsette en svært stor utbygging av utstillingsareal og det er heller ikke lagt inn i kommuneplanen. BCC har dessuten ingen planer om å satse i dette markedet. Store konserter er et annet alternativ, men det er heller ikke et satsingsområde for BCC da det er forretningsmessig uinteressant. For øvrig medfører ikke den planlagte utbyggingen noen endring i forhold til dagens muligheter for å arrangere store konserter. Utbyggingen medfører heller ingen endring i forhold til muligheten for store dagskonferanser, men det er begrenset hvor mange store slike det er rom for i denne regionen. Dersom man ønsket å satse på slike arrangementer i fremtiden, hadde det ikke vært behov for noen utbygging fordi kapasiteten i plenumsalen er mer enn god nok. 5/10

6 Bygningene og områdene på Brunstad eies i dag av Stiftelsen Brunstad Konferansesenter der stifteren var DKM. Før stiftelsen ble opprettet var DKM selv eier. Stedet fungerer i DKM-sammenheng som menighetens internasjonale hovedsete. BCC har vanskelig for å se at det skulle være interessant eller relevant å overføre noe av områdene eller fasilitetene til andre eiere. Skulle dette mot formodning kunne skje har man vanskelig for å se hvem som kunne være interessert i å drive forretningsvirksomhet her etter annen modell enn det som drives i dag, særlig siden alle boenhetene er knyttet opp mot bruksrettsavtaler. Rambølls vurdering Som nevnt skal den nye bebyggelsen (lavblokkene) primært erstatte dagens campingplasser på Brunstad og skal altså benyttes av medlemmene under DKM s stevner. Utenom disse vil leilighetene bli benyttet av konferansedeltakere på BCC s arrangementer. Hvis man skal vurdere en helt annen bruk av disse leilighetene enn det som ligger i BCC s konsept, vil det innebære at man forutsetter en endring (reduksjon) i DKM s virksomhet på Brunstad. Dette gjelder særlig hvis det er snakk om annen helårs bruk. Det er ingen ting som tilsier at DKM s virksomhet på Brunstad og oppslutningen om deres arrangementer vil bli endret i overskuelig framtid. I BCC s strategidokument og vår trafikkutredning er det lagt til grunn at DKM s virksomhet på lang sikt opprettholdes på dagens nivå. Det utgjør også fundamentet i finansieringen av den aktuelle bebyggelsen da det forutsettes at medlemmer i DKM ønsker å kjøpe seg inn i leilighetene med et innskudd som sikrer dem varig bruksrett på leilighetene. Hvis man likevel skal tenke seg en alternativ bruk er det vanlige leiligheter som tilbys på det åpne markedet som er mest nærliggende. Det aktuelle området vil imidlertid ikke bli regulert til boligformål, verken i kommuneplanen eller i etterfølgende reguleringsplan. Myndighetene vil derfor ha alle muligheter til å unngå slik endring av bruken. Alt i alt mener vi at det vil vært hypotetisk og lite realistisk å anta annen bruk av de omtalte leilighetene, gitt at DKM fortsetter sin virksomhet som i dag i overskuelig framtid. Det mest aktuelle scenariet for alternativ bruk er etter vår mening at hotelldelen blir drevet som er vanlig hotell. For øvrig har også Fylkesmannen reist spørsmålet om vanlig hotell i forhold til de konkrete planene som er definert som konferansehotell. Dette er nærmere vurdert nedenfor. 11. Trafikkmessige konsekvenser av vanlig hotelldrift I realiteten er ikke konferansehotell og vanlig hotell to arealbrukskategorier, men knyttet til hva som er hovedsegmentet for hotelldriften. Som nevnt ligger det i selve konseptidéen for BCC at et hotell skal være knyttet til konferansevirksomheten, primært større nasjonale eller internasjonale konferanser med deltakere. Spørsmålet er hva slags type hotell et vanlig hotell plassert på Brunstad vil være når man ser bort fra den type konferanser som BCC legger opp til. Plasseringen er ikke aktuell for kunder av kategorien forretningsreisende; der er hoteller plassert i byene mer aktuelle. Som turisthotell vil det kun være attraktivt i en kort sommersesong, men da vil DKM også ha behov for sengekapasiteten. Et mulig marked er (mindre) kurs/konferanser, men dette er ikke BCC s hovedsatsingsområde, det er primært større konfe- 6/10

7 ranser. Vi vil derfor påpeke at konseptet for et vanlig hotell på Brunstad er usikkert og at vi av den grunn må basere oss på en generell (gjennomsnittlig) vurdering av trafikkproduksjon av hotelldrift. Til orientering kan nevnes at tilgjengelig SSB-statistikk viser at norske hoteller har et gjennomsnittlig belegg på rundt 50 % for rom og % for senger. Ca 50 % av overnattingene er kurs- eller yrkesbetingede. Vanlige anslag på turproduksjonen for hoteller er 0,3-1 bilturer/seng pr døgn, men variasjonen over tid (året) kan være svært stor. Dette gir fra 40 til 130 bilturer/døgn når man forutsetter at alle rom har to senger og et nøkternt gjennomsnittsbelegg på 3 personer pr kjøretøy (må anta at en del av gjestene vil ankomme i buss). Gjennomsnittet blir 85 bilturer/døgn, men dette vil altså variere mye over tid. Forskjellen fra BCC s konsept er at et vanlig hotell trolig vil ha en jevnere trafikk over året. I vår trafikkutredning av er det i et optimistisk scenario forutsatt arrangementer pr år (ut over DKM s arrangementer som vil finne sted uansett konsept). Disse arrangementene vil skape fra ca 100 til 1500 biler/døgn i økt trafikk på Skjærsnesveien. Store éndagsarrangementer (antatt 3 stk i optimistisk scenario) vil kunne skape ca 3000 biler/døgn i økt trafikk. Mange av arrangementene i BCC s konsept vil altså skape vesentlig mer trafikk enn et vanlig hotell, men antall dager pr år dette skjer vil være begrenset. En vanlig hotelldrift med 200 rom må antas å erstatte noe av BCC s virksomhet som er forutsatt i det opprinnelige konseptet. Videre må det antas at BCC fortsatt vil drive noe virksomhet, men da basert på utnyttelse av den øvrige sengekapasiteten på Brunstad. Vi har ikke grunnlag for å anslå omfanget av en slik virksomhet og de trafikkmessige konsekvensene av denne. Det blir derfor vanskelig å anslå hva nettoeffekten av vanlig hotelldrift med 200 rom vil bli i form av endret ÅDT i Skjæsnesveien. I vår tidligere trafikkutredning har vi beregnet at ÅDT i Skjærsnesveien i et optimistisk scenario for BCC s virksomhet, vil ligge i størrelsesorden biler/døgn (uten at det er tatt hensyn til evt legesenter og svømmehall). Vår vurdering er at en vanlig hotelldrift med 200 rom vil endre dette anslaget marginalt fordi BCC s virksomhet da vil bli redusert. 12. Konsekvenser av etablering av legesenter og svømmehall Det er i dag etablert legepraksis på Brunstad med én fastlegehjemmel. Det er ytterligere én hjemmel ledig i kommunen. Stokke kommune har reist spørsmål om det kan være aktuelt å utvide praksisen til et legesenter der begge hjemlene benyttes, og har dessuten luftet tanken om å etablere en svømmehall på Brunstad i forbindelse med de utbyggingsplanene som foreligger. Tanken er i så fall at disse tilbudene skal være tilgjengelig for vanlig publikum, ikke bare for besøkende til Brunstad Konferansesenter. Stokke kommune ønsker en kort vurdering av hvilke trafikkmessige konsekvenser en slik etablering kan medføre. Foreliggende notat et forsøk på å vurdere disse trafikkmessige konsekvensene. 7/10

8 12.1 Dagens trafikk til og fra Brunstad I trafikkutredningen som ble utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredningen for utbyggingsplanene på Brunstad (datert ) er det redegjort for dagens trafikksituasjon på Skjærsnesveien/Brunstadveien som er atkomsten til Brunstad fra Rv 303. Utførte trafikktellinger tilsier at gjennomsnittlig trafikkbelastning over året (ÅDT) i Skjærsnesveien ligger i området biler/døgn. I den mest trafikkerte perioden i juli ligger gjennomsnittstrafikken på ca 3500 biler/døgn Hvor mye trafikk skaper et legesenter? Det foreligger ikke noen føringer for hva slags og hvor stort legesenter det kan være snakk om. Vi har derfor tatt utgangspunkt i en vanlig fastlegevirksomhet. En fastlege med åpningstid kl og 4 konsultasjoner pr time vil maksimalt kunne ha ca 25 konsultasjoner i løpet av en dag når man ser bort fra lunsj. Dette må anses som en maksimalsituasjon som ikke opptrer hele tiden. Med to leger vil vi anta at antall konsultasjoner vil ligge i størrelsesorden pr dag. Hvis alle besøkende kommer i bil, hvilket i dette tilfellet er nødvendig og sannsynlig, vil et legesenter med to leger kunne generere en trafikkmengde i størrelsesorden bilturer/dag, sum til og fra Brunstad, på det meste når vi også inkluderer trafikk som de ansatte skaper. Dette gir i alle fall et begrep om hvilke trafikkmengder det kan være snakk om hvis man antar et legesenter med to leger. Vi presiserer at én lege allerede har etablert praksis på Brunstad. Mertrafikken med to leger vil derfor være halvparten av tallet nevnt ovenfor. I forhold til dagens trafikk i Skjærsnesveien er dette relativt små trafikkvolum (4-5 %) som ikke vil medføre kapasitetsmessige eller andre problemer. Trafikken vil være fordelt over hele dagen. En slik etablering bør ikke ha betydning for de øvrige utbyggingsplanene på Brunstad, jfr nevnte konsekvensutredning. 2.3 Konsekvenser av etablering av svømmehall Det vil være helt avgjørende for den trafikkskapende effekten hva slags svømmehall og hvilke målgrupper det vil være snakk om. Som et bakgrunnsbilde kan vi oppsummere følgende vedrørende dagens svømmehall i Stokke som ligger i tilknytning til Bokemoa barneskole: - Svømmehallen har et basseng på 12,5 meter. Svømmehallen er åpen for offentlig bruk tre timer i tre dager pr uke i perioden oktober-april. Inngangsbilletten koster 20/40 kr for barn/voksne. I 2007 var det et besøk på 1173 personer. Dette gir et snitt på 15 besøkende pr dag. I tillegg kommer den bruken som skolene står for. Hvis man først skal etablere et nytt svømmehalltilbud i Stokke bør det være av bedre standard enn dagens tilbud i Bokemoa. Samtidig vil vi anta at det ikke vil være snakk om et så omfattende tilbud som for eksempel i Tønsberg svømmehall (som har to 25-meters bassenger). Svømmehallen vil selvsagt 8/10

9 kunne benyttes av besøkende som er på Brunstad i andre sammenhenger, men det primære vil vel være at den også skal være tilgjengelig for offentligheten, hovedsakelig bosatte i Stokke kommune, visse tider på døgnet. Norges svømmeforbund oppgir at i en kommune med et relativt beskjedent svømmehalltilbud er det 1,5 svømmehallbesøk pr innbygger pr år (Oslo er nevnt som eksempel). En kommune med et godt tilbud har besøk pr innbygger (eksempler: Hamar, Kristiansund, Namsos). Hvis vi regner Tønsberg og Nøtterøy kommuner som nedslagsfelt for Tønsberg svømmehall og inkluderer både betalende og andre brukere (skoler etc), har de to bassengene et besøksantall på ca 2,6 pr innbygger pr år. Hvis man som regneeksempel antar et tilbud som gir 2 besøkende pr innbygger pr år i Stokke, vil man komme opp i antall besøkende pr år på ca Dersom det forutsettes at tilbudet er åpent 6 dager pr uke i periodene januar-mai og september-desember, gir dette ca 270 åpne dager pr år. I snitt vil det da være ca 80 besøkende pr dag. Med 1,5 personer pr bil gir dette en gjennomsnittlig trafikk, sum til og fra Brunstad, på vel 100 biler/dag svømmehallen er åpen. Denne trafikken vil være fordelt over en stor del av døgnet dersom svømmehallen er åpen for skoleklasser på dagtid og for publikum på ettermiddag/kveldstid. Brukere som er gjester på Brunstad i andre sammenhenger vil komme i tillegg, men disse skaper ikke mertrafikk i denne sammenhengen Oppsummering Regneeksemplene ovenfor basert på et legesenter med 2 legehjemler og en svømmehall med 2 besøkende pr innbygger i Stokke pr år, vil gi en trafikkøkning på Skjærsnesveien i størrelsesorden 200 biler/dag de dagene legesenteret og svømmehallen er åpen. Regnet som årsdøgntrafikk, dvs som et gjennomsnitt over alle årets dager, blir tallet lavere, trolig i størrelsesorden 150 biler/døgn. Dette vil gi en ÅDT i Skjærsnesveien på ca Etter vår vurdering bør et tilbud som genererer trafikk i en størrelsesorden som nevnt ovenfor, kunne innpasses i de øvrige utbyggingsplanene på Brunstad uten at det endrer de konklusjoner og anbefalinger vedrørende trafikkmessige konsekvenser som er oppsummert i konsekvensutredningen datert Vi vil imidlertid peke på de avbøtende tiltakene som er nevnt i utredningen. Vi understreker at dette kun er ment som et regneeksempel. Vi har ikke grunnlag for å angi mer eksakte anslag på antall besøkende og trafikken de genererer før vi vet mer om hvilket svømmehallkonsept som er aktuelt. Med vennlig hilsen Øystein Ludvigsen D M /10

10 10/10