Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak"

Transkript

1 SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas / /12365/2012 EMNE L12 Telefon Deres dato Deres referanse Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak Det vises til oversendelse av offentlig ettersyn av reguleringsplan for Frogner stasjon, datert Fylkesutvalget behandlet sak 10/12; «Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn», i møte Fylkesrådmannens saksfremlegg og utskrift av saksprotokoll er vedlagt. Vedtak: Fylkesutvalget mener at ny Frogner stasjon og utvikling av Melvoldjordet ikke må komme i konflikt med mulige nødvendige tiltak på hovedveiforbindelsen fv. 171 i fremtiden. Fylkesutvalget fraråder sterkt planalternativ B2, der atkomstveien til Frogner stasjon kommer for tett på fv Planalternativ B1 kan godtas, forutsatt at det avsettes en tilstrekkelig buffersone på den andre siden av adkomstveien. Hensikten med buffersonen er at adkomstveien skal kunne flyttes ved behov for breddeutvidende tiltak på fv Fylkesutvalget anbefaler at adkomstveien legges tilstrekkelig Med vennlig hilsen Julie Aaraas rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent. Kopi til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Statens vegvesen Region øst Jernbaneverket, region øst Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) NO MVA 0107 OSLO E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) NO

2 2

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 10/12 Fylkesutvalg Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn Innstilling Fylkesutvalget mener at ny Frogner stasjon og utvikling av Melvoldjordet ikke må komme i konflikt med mulige nødvendige tiltak på hovedveiforbindelsen fv. 171 i fremtiden. Fylkesutvalget fraråder sterkt planalternativ B2, der atkomstveien til Frogner stasjon kommer for tett på fv Planalternativ B1 kan godtas, forutsatt at det avsettes en tilstrekkelig buffersone på den andre siden av adkomstveien. Hensikten med buffersonen er at adkomstveien skal kunne flyttes ved behov for breddeutvidende tiltak på fv Fylkesutvalget anbefaler at adkomstveien legges tilstrekkelig Saksprotokoll i Fylkesutvalg Fylkesrådmannens innstilling: Fylkesutvalget mener at ny Frogner stasjon og utvikling av Melvoldjordet ikke må komme i konflikt med mulige nødvendige tiltak på hovedveiforbindelsen fv. 171 i fremtiden. Fylkesutvalget fraråder sterkt planalternativ B2, der atkomstveien til Frogner stasjon kommer for tett på fv Planalternativ B1 kan godtas, forutsatt at det avsettes en tilstrekkelig buffersone på den andre siden av adkomstveien. Hensikten med buffersonen er at adkomstveien skal kunne flyttes ved behov for breddeutvidende tiltak på fv Fylkesutvalget anbefaler at adkomstveien legges tilstrekkelig Utvalgets behandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp). 3

4 Vedtak: Fylkesutvalget mener at ny Frogner stasjon og utvikling av Melvoldjordet ikke må komme i konflikt med mulige nødvendige tiltak på hovedveiforbindelsen fv. 171 i fremtiden. Fylkesutvalget fraråder sterkt planalternativ B2, der atkomstveien til Frogner stasjon kommer for tett på fv Planalternativ B1 kan godtas, forutsatt at det avsettes en tilstrekkelig buffersone på den andre siden av adkomstveien. Hensikten med buffersonen er at adkomstveien skal kunne flyttes ved behov for breddeutvidende tiltak på fv Fylkesutvalget anbefaler at adkomstveien legges tilstrekkelig Sammendrag Fylkesutvalget fremmet i FU-sak 143/11 innsigelse til planforslag for Frogner stasjon, på bakgrunn av atkomstløsning direkte fra fv 171. To alternative planforslag (B1 og B2), begge med adkomst fra fv 260 Trondheimsveien, er nå lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Foreslått adkomstvei er lagt parallelt med fv 171. Det er foreslått 30 m byggegrense mot fv. 171, men tillatt etablering av samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur innenfor byggegrensen. Statens vegvesen Region øst er opptatt av at plassering av adkomstvei og i neste omgang utvikling av Melvoldjordet ikke må være til hinder for fremtidige tiltak på fv. 171, som har en viktig hovedvegfunksjon. De anbefaler at alternativ B2, der adkomstveien ligger 13,5 m fra midtlinje fv. 171, frarådes på det sterkeste. Alternativ B1, der adkomstveien ligger 18,5 m fra midtlinje fv. 171, anbefales tillatt under forutsetning av at det settes av tilstrekkelig areal til en buffersone mot fremtidige boliger på den andre siden av adkomstveien, slik at veien kan flyttes ved breddeutvidelse av fv Fylkesrådmannen støtter Vegvesenets anbefaling. Sørum kommune har i e-post av varslet at de ser på å legge adkomstveien 22 m unna fv Fylkesrådmannen er positiv til løsningen. Bakgrunn og saksopplysninger Fylkesutvalget behandlet i FU-sak 143/11 planforslag for nye Frogner stasjon i Sørum kommune. Fylkesutvalget fremmet innsigelse til at planforslaget viste direkte adkomst til stasjonen fra fv 171, for å ivareta hovedveifunksjonen til denne viktige transportåren mot Sørumsand og Fet og Aurskog-Høland kommuner. Veien skal fungere som en hovedvei i overskuelig fremtid, og bør ikke integreres i tettstedene dersom det kan unngås. Fylkesrådmannen ba Statens vegvesen om snarest mulig å gå i dialog med Sørum Kommune og Jernbaneverket for å utarbeide et felles faktagrunnlag og finne en løsning. Det ble pekt på at den beste løsningen ville være om et planalternativ med adkomst fra fv. 260 Trondheimsveien, også ble lagt ut til offentlig ettersyn. Statens vegvesen Region øst, Jernbaneverket, Sørum kommune og Akershus fylkeskommune har hatt jevnlige møter siden forrige høring. Sørum kommune har i oversendelse datert lagt ut to alternative adkomstløsninger fra fv. 260 til offentlig ettersyn, alternativ B1 og B2. Problemstillinger og alternativer Statens vegvesen Region øst har vurdert de to planalternativene, og har som fylkeskommunens vegadministrasjon gitt faglige anbefalinger, som er innarbeidet nedenfor. Vegvesenets uttalelse til planforslaget følger vedlagt. 4

5 Byggegrense: I følge Vegvesenet er den normale byggegrensen 50 m langs viktige hovedveier som fv Planalternativ B1 og B2 viser byggegrense på 30 meter. Reguleringsbestemmelsene sier imidlertid at det innenfor regulert byggegrense tillates etablert samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Adkomstvegen til stasjonsområdet er foreslått plassert innenfor byggegrensen mot fv 171. Statens vegvesen Region øst peker på at fv. 171 er en vei med mye trafikk, og at det av hensyn til trafikksikkerhet og miljøet på stasjonsområdet er viktig med en skjerming mot fylkesvegen. De forutsetter derfor at området mellom adkomstvegen og fylkesvegen blir brukt som en buffersone. Plassering av ny rundkjøring: Stasjonsområdet vil få adkomst fra fv. 260 Trondheimsvegen i en ny rundkjøring som er lagt relativt nær rundkjøringen i Mo-krysset (fv. 260 x fv. 171). Statens vegvesen har på vegne av Akershus fylkeskommune deltatt i arbeidet med prinsipp for plassering og utforming av kryss og adkomst, for å få en mest mulig effektiv og trygg løsning. Plassering av adkomstvegen: Planalternativene B1 og B2 viser to ulike plasseringer av adkomstvegen. Forskjellen er hvilken side av adkomstveien fortauet er lagt på. Begge alternativene gir god funksjonalitet for gående og syklende. I forslag B1 er fortau lagt på Melvoldjordet-siden av adkomstveien, og veikant blir liggende 18,5 m fra midtlinje fv I forslag B2 er fortau lagt på fv 171-siden, og blir liggende 13,5 meter fra midtlinje fv Lengst inn mot stasjonen, ved brua over jernbanen, er avstanden fra adkomstanlegg til midtlinje fv meter i begge alternativene. Statens vegvesen fraråder alternativ B2 på det sterkeste, fordi denne løsningen medfører at internveien må flyttes selv ved mindre tiltak på fv 171, som f.eks. en utvidelse av Mo-krysset. Alternativ B1 vurderes derimot som gjennomførbart, forutsatt at det i reguleringen av Melvoldjordet settes av en buffersone på den andre siden av adkomstveien. En slik buffersone vil gjøre det mulig å flytte adkomstveien lenger inn på Melvoldjordet dersom det skal gjøres tiltak på fv. 171, som f.eks. breddeutvidelse på grunn av etablering av midtdeler eller flere kjørefelt. Statens vegvesen Region øst går ut fra at trafikkveksten vil fortsette, noe som gjør det viktig å sikre areal til oppgradering av viktige vegforbindelser. Statens vegvesen Region øst peker på at den beste løsningen ville være om adkomstveien til stasjonen legges tilstrekkelig langt fra fv. 171 allerede nå, slik at flytting i neste omgang ikke blir nødvendig. Sørum kommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen Region øst og Akershus fylkeskommune har vært i dialog adkomstveien også etter at alternativ B1 og B2 ble sendt på høring. I e-post av varsler Sørum kommune at de ser på en avstand på 22 m fra adkomstvei til midtlinje fv. 171 som den beste løsningen, av hensyn til skjerming av områdene innenfor. Støy: Melvoldjordet er i kommuneplanen vist avsatt til fremtidig boligområde. Støykartlegging langs hovedvegnettet viser at et 40 til 50 meter bredt belte langs fv 171 ligger i rød støysone. Dette arealet egner seg, i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), derfor ikke til støyfølsom bebyggelse. Planforslagets bestemmelser, pkt Støy (hensynssone A) sier: Sonen viser utbredelse av rød støysone. Innenfor rød støysone tillates ikke oppført støyfølsom bebyggelse. Tilbud for gående og syklende trafikanter: I begge alternativer er det planlagt fortau langs adkomstvegen frem til stasjonsområdet. Fortauet knyttes til eksisterende gang- og sykkelvegnett i området. Alternativene legger også opp til en planfri kryssing av adkomstvegen. 5

6 En planfri kryssing gir en 100 % adskillelse mellom biltrafikk og gående/syklende, og Sørum kommune ønsker en slik løsning av hensyn til trafikksikkerhet. Statens vegvesen Region øst peker i sin uttalelse på at mange oppfatter en undergang som en omveg, og dermed bruker veien i stedet. Stigningsforholdene forsterker ofte dette inntrykket. Statens vegvesen mener at et opphøyd gangfelt, i kombinasjon med rundkjøring og lav fart på biltrafikken vil gi en sikkerhetsmessig god løsning med vesentlig mindre arealinngrep. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen er opptatt av at ny Frogner stasjon og utvikling av Melvoldjordet kan skje uten å komme i konflikt med mulige nødvendige tiltak på hovedveiforbindelsen fv. 171 i fremtiden. Fylkesrådmannen støtter derfor Statens Vegvesens vurdering av at alternativ B2 sterkt frarådes. Alternativ B1 kan godtas, forutsatt at det avsettes en tilstrekkelig buffersone på den andre siden av adkomstveien. Hensikten med buffersonen er at adkomstveien kan flyttes ved behov for areal til breddeutvidelse av fv 171. Fylkesrådmannen deler Vegvesenets ønske om at adkomstveien legges tilstrekkelig Fylkesrådmannen stiller seg positiv til kommunens vurdering i e-post av av at en avstand på 22 m er en bedre løsning, og vil anbefale kommunen å endre planforslaget i tråd med dette. Det må i videre planlegging av Melvoldjordet tas stilling til behov for buffersone på den andre siden av adkomstveien. Dersom ikke etablering av ny Frogner stasjon hadde vært under sterkt tidspress, ville det vært naturlig å se reguleringen av Melvoldjordet, vist som fremtidig boligområde i kommuneplanen, i sammenheng med denne planen. Støyskjerming av framtidig bebyggelse på Melsvoldjordet skal dermed ikke tas her, men i en senere reguleringsprosess. Fylkesrådmannen vil likevel peke på at rekkevidden av rød støysone, og behov for god skjerming av fremtidige boliger, bør tas med i betraktning når arealene langs fv. 171 disponeres. Oslo Harald Horne Saksbehandler: Marit Langslet Vedlegg: 1: Reguleringskart alternativ B1 2: Reguleringskart alternativ B2 3: Statens Vegvesen region østs uttalelse, datert : Reguleringsplanbestemmelser, datert : Saksfremlegg og vedtak fra miljøutvalget i Sørum kommune, datert

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle 2. GANGS BEHANDLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDMARKEN INDUSTRIOMRÅDE - SØNDRE DEL - GNR. 88, BNR. 10 M. FL.

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for utvidelse av Vinterbro Næringspark

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for utvidelse av Vinterbro Næringspark Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo PLAN arkitekter AS Fjordgata 50 7010 TRONDHEIM Ane Tinmannsvik Henvendelse til: Iselin Eng Dato: 26.09.2013 Tlf.: 924 04 670 Saksref.: 201306024-2 Faks: - Deres ref.:

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Fylkestingssal vest Møtedato: 09.10.2013 Tid: 14:00 1 Saksliste 58/13 Innbyggerinitiativ: Gjenopprett

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel - fase 2 - Konsekvensvurderinger og anbefaling av innspill- Vurderingsgrunnlag

Revisjon av kommuneplanens arealdel - fase 2 - Konsekvensvurderinger og anbefaling av innspill- Vurderingsgrunnlag ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Referanse: 2012/4926 / 84 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Revisjon av

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan med konsekvensutredning.

Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan med konsekvensutredning. Dato: 26.04.07 Saksnr.: 200600565-48 Arkivkode O: PLAN: Saksbehandler: Ivar Vestervik Saksgang Byutviklingsstyret Bystyret Møtedato 24.05.2007 13.06.2007 Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan

Detaljer

Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 18.11.2010 Fylkesrådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Utvalgets behandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 09/2473-16 Arknr.: GNR 141/91 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 14/10 20.04.2010 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG

Detaljer

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN SfAli&FORN/ES ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN PLANBESKRIVELSE DATERT 04.03.09 I brev datert 24.11.08 ble det varslet

Detaljer