MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30 10:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete Lysfjord Nestleder Rektorat Kjetil Eiane Medlem FBA Per Harald Rødvei Medlem FSV Frode Fjelldal Soelberg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem PHS Nina Paulsen Medlem SoB Marthe Austad Medlem SoB Øystein Strømsnes Medlem SoB Steffen Halsbakk Medlem SoB Jarl-Håkon Olsen Medlem SoB Kjell Pedersen Medlem StudentiNord Hilde Åsheim Observatør StudentiNord Sarah Evans Observatør Universitetsbibl Rita Romarheim Observatør SFA Erik Gaukerud Observatør IT Arne Martin Svartnes Observatør Drift Ketil Lagesen Observatør HMS Truls Didriksen Observatør HHB Synnøve Tollåli Observatør FSV Mats Pedersen Observatør FBA Charlotta Langejan Observatør PHS Jan Atle Toska Direktør SFA Thorbjørn Aakre Utvalgssekretær SFA Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Utvalgsleder Side1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 35/13 Saksprotokoll 5/13 VS 36/13 VS 37/13 Møteplan 2014 for Læringsmiljøutvalget Røyking på Campus OS 38/13 Avviksmeldinger per november 2013 OS 39/13 Handlingsplan - orientering om status per desember 2013 OS 40/13 LMU-forum Høgskolen i Østfold Eventuelt Side2

3 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30 10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord Nestleder Rektorat Bodil Svendsgård Medlem PHS Frode Fjelldal Soelberg Medlem HHB Nina Paulsen Medlem SoB Marthe Austad Medlem SoB Øystein Strømsnes Medlem SoB Steffen Halsbakk Medlem SoB Jarl-Håkon Olsen Medlem SoB Hilde Åsheim Observatør StudentiNord Mats Pedersen Observatør FBA Anne Ringen Pedersen Observatør SFA Thorbjørn Aakre Utvalgssekretær SFA Forfall/Ikke møtt: Navn Funksjon Representerer Kjetil Eiane MEDL FBA Per Harald Rødvei MEDL FSV Kjell Pedersen MEDL StudentiNord Sarah Evans Observatør Ubin Synnøve Tolloli Observatør FSV Rita Romarheim Observatør SoB/SFA Erik Gaukerud Observatør IT Arne Martin Svartnes Observatør Drift Ketil Lagesen Observatør Personal/HMS Jan Atle Toska Observatør SFA Innkallingen ble godkjent Side3

4 Sakslisten ble godkjent Protokoll fra forrige møte ble godkjent. Anne-Lovise Reiche sekretær Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 31/13 Godkjenning av protokoll 4/13 OS 32/13 Brukerundersøkelsen Rapport VS 33/13 Avviksmeldinger per oktober 2013 OS 34/14 Ros og ris knappen 2013 VS 31/13 Godkjenning av protokoll 4/13 Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 4/13 fra møte den OS 32/13 Brukerundersøkelsen Rapport Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget vedtar at forhold knyttet til sentrale funn i rapporten utredes nærmere av fagspesifikk avdeling/fakultet. 2. Læringsmiljøutvalget ber om rapport vedrørende dette arbeidet når det er gjennomført. Innen 6 måneder Behandling: IT-senteret bes redegjør spesielt for den trådløse dekningen på Profesjonshøgskolen og driftsavdelingen bes orientere læringsmiljøutvalget om seminarrom kan benyttes som grupperom. Vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget vedtar at forhold knyttet til sentrale funn i rapporten utredes nærmere av fagspesifikk avdeling/fakultet. 2. Læringsmiljøutvalget ber om rapport vedrørende dette arbeidet når det er gjennomført. Innen 6 måneder OS 33/13 Avviksmeldinger per oktober 2013 Innstilling til vedtak: Side4

5 1. Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. 2. Læringsmiljøutvalget ber utvalgssekretæren purre på ubesvarte meldinger Vedtak: 3. Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. 4. Læringsmiljøutvalget ber utvalgssekretæren purre på ubesvarte meldinger VS 34/13 Ros og ris knappen 2013 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Læringsmiljøutvalget ønsker fra neste møte at meldingene struktureres og kategoriseres. Vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. 2. Læringsmiljøutvalget ønsker i det videre at meldingene legges frem i tråd med diskusjonen i møtet med hensyn på struktur og kategorisering. Side5

6 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 36/ Arkivreferanse: 2008/64/ Sak: Møteplan 2014 for Læringsmiljøutvalget Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2014: Mandag 27. januar Mandag 24. mars Mandag 26. mai Mandag 22. september Mandag 3. november Mandag 1. desember Bjørn-Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side6

7 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Møteplan 2014 for Læringsmiljøutvalget Thorbjørn Aakre Bakgrunn Forslaget til møteplan er forutsatt felles møtedato for Læringsmiljøutvalget og Studiekvalitetsutvalget. Møtene er til en viss grad lagt i forhold til universitetsstyrets møter. Møtene er lagt til mandagene, da dette er ønsket som møtedag for møter der dekanene deltar. Læringsmiljøutvalgets møter legges som hovedregel før lunsj ( ) og Studiekvalitetsutvalgets etter lunsj ( ), med mulighet for utvidelse av møtetiden for begge utvalg ved behov. Følgende møteplan foreslås for 2014 (satt opp foreløpig uten kollisjoner med dekanmøter, lederforum, direktørmøter og ledersamling, dog er disse kun fastsatt for våren): Mandag 27. januar Mandag 24. mars Mandag 26. mai Mandag 22. september Mandag 3. november Mandag 1. desember Side7

8 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 37/ Arkivreferanse: 2013/2674/ Sak: Røyking på Campus Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget vedtar å be Universitetet i Nordland forby røyking utenfor SFJbygget umiddelbart. 2. Læringsmiljøutvalget ber Universitetet i Nordland etablere røykeskur slik at dagens røykesoner på sikt kan fjernes. Bjørn-Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side8

9 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Røyking på Campus Thorbjørn Aakre Bakgrunn Læringsmiljøutvalget vedtok i møtet 21. oktober i år at de ville ha en evaluering av røykesonene ved campus Bodø. Dette som følge av tilbakemeldinger fra studenter som opplever ubehag ved at det røykes i umiddelbar nærhet til universitetets innganger, selv om mange av disse er skiltet med røyking forbudt skilt. Drøfting Problematikken med at det røykes i større eller mindre omfang ved inngangene til universitetet er allerede kjent. Ansatte ved institusjonene har påpekt dette flere ganger og forslag til løsning har vært drøftet i flere omganger over mange år. Innkjøp og tilrettelegging av eventuelle røykeskur fordrer at det settes av midler i kommende budsjetter til dette. Saksutredningen fokuserer på elementer som kan bidra til å løse problemer med uønsket røyking på kort og lang sikt. I arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved UiN har saken vært oppe til behandling hvor det har vært foreslått at det bør etableres 3 stk. røykeskur og at alle røykesoner deretter fjernes fra UiNs bygningsmasse. I AMU-møtet den 20. februar 2013 ble det konkludert med at «Problemene med røyking på universitetsområdene har blitt betraktelig bedre» og det ble ikke satt av budsjettmidler til bygging av røykeskur i oktober 2013 sendte en student inn følgende melding gjennom UiNs avvikssystem (ros og ris): «Røyking utenfor SFJ-bygget er et problem. Gitt at bygget kun har en operativ inn- og utgang blir vi som studerer der påtvunget passiv røyking så lenge det er "røyking tillatt"-skilt på døra, og røykerne gjerne står der.» Nevnte bygg huser i tillegg til hele journalistutdanningen, studenter innen bachelor i nautikk og ansatte både ved UiN og StudentiNord. Selv om avsender representerer én student er det rimelig å anta at flere ikke-røykere opplever ubehag ved denne inngangen. Lov om vern mot tobakkskader i (røykeloven) har blant annet som formål «å beskytte befolkningen mot eksponering for tobakksrøyk». Så lenge ikke-røykende studenter er påtvunget passiv røyking for å komme inn på sin læringsarena, kan man stille spørsmål om UiN oppfyller lovteksten på dette punktet. Avstanden til nærmeste tillatte røykested er ikke lengre enn at dagens røykere kan benytte denne. Videre er det gitt tillatelse til at det kan røykes på 3 andre områder på Campus. Disse er utenfor inngangene til lærerutdanningen (inngang D) og ved inngangen utenfor auditorium «Knut Hamsun» (A-1). Det er og tillatt utenfor Mørkvedgården, men denne benyttes ikke i dag av universitetet. I og med at det røykes i umiddelbar nærhet av universitetets innganger trenger tobakksrøyk inn gjennom dører og vinduer. Hvorvidt dette er å betrakte som et Side9

10 brudd på røykeloven er et juridisk spørsmål som må drøftes av universitetets kompetente på feltet. Etter siste møte i læringsmiljøutvalget har studentleder sendt forespørsel til studentforeningene hvor på campus de mener det bør være tillatt å røyke. Svaret derfra er unisont, de nye røykestedene bør være utenom inngangene! Det er derfor ønskelig også fra studentenes side at universitetet bevilger midler til at det kan etableres to, eller tre røykeskur og at disse plasseres noe unna universitetets innganger slik at dagens røykesoner kan fjernes. i Side10

11 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 38/ Arkivreferanse: 2006/814/436 Sak: Avviksmeldinger per november 2013 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Bjørn-Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side11

12 SAKSUTREDNING Sak: Avviksmeldinger per november 2013 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Bakgrunn Læringsmiljøutvalget som lovpålagt organ skal i hvert møte ha seg forelagt en oversikt over innkomne avviksmeldinger. I den vedlagte oversikten har nye og besvarte siden siste møte fått grå bakgrunnsfarge. Meldinger som fortsatt står åpne og som også gjorde det i forrige møte har ingen bakgrunnsfarge. Meldinger som ble ferdigbehandlet i siste LMU-møte er utelatt fra oversikten. Meldingene fra nummer 53 er nye siden siste møte. Utvalget ønsket seg en ny struktur og en form for kategorisering av avviksmeldingene. Siden de innkomne meldingene er såpass forskjellige er dette vanskelig. I drøftingen er forsøkt å gi en oversikt over hvor de enkelte avviksmeldingene hører hjemme. Hvis det har kommet flere meldinger om ett spesielt forhold er også dette påpekt. Fakultetene har nå etter samråd med prorektor gitt visedekanene ansvaret for oppfølgingen av avviksmeldingene, unntaket er fakultet for samfunnsvitenskap hvor dekan selv vil ivareta oppfølgingen av nye meldinger. Dette trer i kraft umiddelbart. Drøfting Per er det innkommet 67 meldinger gjennom avvikssystemet. Både ansatte og studenter er flinke til å gi tilbakemelding på forhold de mener har et visst forbedringspotensial. En del meldinger står fortsatt som ubesvarte (åpen). Onsdag ble det sendt e-post hvor det ble poengtert at læringsmiljøutvalget hadde reagert på den den relativt store andelen ubesvarte avviksmeldinger. De opprinnelige avviksmeldingen ble også vedlagt. Totalt ble det sendt purringer på 21 forskjellige meldinger: Utestående avviksmeldinger Profesjonshøgskolen: 2013:11, sendt fra : :25, sendt fra : :27, sendt fra : :28, sendt fra : :40, sendt fra : :42, sendt fra :07 Utestående avviksmeldinger IT: 2013:17, sendt fra : :18, sendt fra : :21, sendt fra : :22, sendt fra : :23, sendt fra : :44, sendt fra :54 Side12

13 Utestående avviksmeldinger Drift: 2013:09, sendt fra : :19, sendt fra : :41, sendt fra : :48, sendt fra : :49, sendt fra : :50, sendt fra : :51, sendt fra :52 Utestående avviksmeldinger FSV: 2013:29, sendt fra :15 Utestående avviksmeldinger MIA: 2013:38, sendt fra :59 Etter purringen har MIA og FSV besvart sine meldinger. Driftsavdelingen rapporterte at de var avhengige av andre for å få lukket avvikene og at de ville ta tak i disse for å få de lukket. Fra profesjonshøgskolen og IT-senteret er det ikke mottatt noe svar på avviksmeldingen. Gjennomgang av innkomne meldinger Tabellen under viser fordelingen mellom innkomne avviksmeldinger fra ansatte og studenter. Studenter har siden sendt inn 37 meldinger, mens ansatte har sendt inn 30. Antallet ubesvarte (åpne) meldinger er høyt. Korrigerer en for nylig innmeldte er det totalt 23 melding som burde vært besvart. Melder Lukket Åpen Totalsum Ansatt Student Totalsum Når en grupperer og ser på hvem som mottar mest klager fremgår det av tabellen under at driftsavdelingen har mottatt 18 av 67 klager. Av disse er 12 levert av ansatte og 6 av studenter. 8 av 12 klager til/på driftsavdelingen er relatert til forhold i Mørkvedbukta hvor de ansatte er misfornøyde med postrutinene internt, det støy fra ventilasjonsanlegg og det er dessuten mangelfull ventilasjon enkelte steder. Reelt sett er antallet meldinger noe lavere ettersom flere sender meldinger om de samme forhold. 3 ansatte har sendt meldinger hvor det er tatt opp forhold på campus. Disse har dreid seg om defekte låser, løse plastrør på gulv som utgjør snublefare og ising på vifter på kjølerom. Melder Drift FBA FSV HHB IT MIA Personal PHS Service STB StudentiNord Totalsum Ansatt Student Totalsum Side13

14 Studenter har sendt inn 6 klager/meldinger hvor driftsavdelingen er satt som ansvarlig hvorav 2 til nå er lukket. 2 av meldingene er av nyere dato og frist for tilbakemelding er ikke gått ut. 4 av de 6 meldingen er relatert til luftkvalitet/temperatur i undervisningsrom. Spesielt synes det som det kan være utfordringer med luftkvaliteten på «masterrommet» på FBA ettersom 2 av 6 klager er på dette. De to andre er relatert til røyking og til den automatikk som styrer lukking av dører! IT-senteret har mottatt 15 klager i år. Her er forholdet mellom de som er levert av ansatte og de som er levert av studenter nokså likt, 8 av ansatte og 7 av studenter. Ansatte har sendt inn 3 klager på dårlig internettilgang, de andre er rene brukerrelaterte problemer. Av de 7 som studenter har sendt inn er det ikke mottatt klager på internettilgangen, men 2 er relatert til pålogging til Fronter, 2 til problemer med kopikortene den 19. mai 2013 og 2 på manglende java på maskinene på biblioteket. Både ansatte og studenter har sendt inn meldinger på forhold som de mener fakultetene bør rette opp i. Flest meldinger fra ansatte har profesjonshøgskolen som mottaker. Alle meldingene er signert ansatte i studieadministrasjonen og er relatert til forhold som ikke publiserte studieplaner, hjemmeeksamener som ikke finnes i Fronter på eksamensdagen, eksamensoppgaver som leveres eksamenskontoret fredag når eksamen skal være mandag (på Stokmarknes) og forsinkede sensurlister. Fra ansatte er det også sendt en melding til HHB. Denne dreide seg om forsinket sensur fra klagekommisjon. Studenter har sendt inn 12 avviksmeldinger til fakultetene. 2 meldinger etterspør sensur på eksamen, mens 2 har etterspurt samlingsdatoer. Ellers er det i hovedsak enkeltmeldinger relatert til timeplan, faglitteratur, studieinnhold og dokumenttilgang. Melder FBA FSV HHB PHS Totalsum Ansatt Student Totalsum Studieadministrasjonen har mottatt 10 avviksmeldinger, 2 fra ansatte og 8 fra studenter. Fra ansatte har meldingene gått på at klagesensor ikke har mottatt eksamensoppgaver tidlig nok for å rekke sensurfrist. Det andre dreide seg om problemer med å hente ut tidligere års studieplan. Studenters meldinger til studieadministrasjonen (service) lar seg ikke enkel kategorisere. 2 meldinger har dreid seg om romreservasjonssystemet og 2 har dreid seg om studenters forhold til Statens lånekasse. Etterspurt timeplan før denne er publisert og informasjon til utenlandske studenter i forbindelse med eksamensgjennomføringen er eksempler på andre innmeldte saker. Side14

15 Nr Melding Forslag til løsning Svar Melder Ansvarlig Mottatt Frist Besvart Status 9 Defekt lås på dør i 2 etg ved "grønnsofaen" i LUKK avdelingen 11 Viser til vedtak i sak 49/2008 i det sentrale Studiekvalitetsutvalget (møte ), hvor det ble besluttet at det skal gis avviksmelding i de tilfeller studieplaner ikke var publisert innen den årlige fristen. Ansatt Drift Åpen Ansatt PHS Åpen Den årlige fristen er endret til 15. februar fom i år. Fristen er godt kjent for fakultetene. Profesjonshøgskolen har fortsatt ikke i dag (5. mars 2013) publisert studieplaner for følgende programmer som starter høsten 2013: Grunnskolelærer trinn 1-7 (240 stp Grunnskolelærer trinn 5-10 (240 stp) Master i tilpassa opplæring (120 stp) Utefag (30 stp) Småbarnspedagogikk (30 stp) Barnehagepedagogikk (30 stp) Mangfold og mestring i barnehage og skole (30 stp) Læring med digitale medier (30 stp) 17 Kjære direktør, kjære UiN-sjefer. Noen av oss er så heldige å få ipad'er. Det er laget en forsåvidt fin veiledning, men den er noe knapp. Jeg har hittil laget endel surr og brukt tulletid både for meg selv og andre, fordi jeg ikke kan få assistanse til ipad hos ellers veldig kjekke it-mennesker. 18 I dag, 24. april 2013 skulle jeg ha undervisning for studenter på NO223L, der de skulle arbeide med å lage egen abc i powerpoint. Mine forelesninger (power-point) og bilder lå på Fronter. 1. Jeg fikk ikke logget meg på pc-en på 2439, og kunne derfor ikke følge planen. 2. Jeg måtte bruke min private mobil for å få informasjon om påloggingsproblemene. 3. På helpdesk forklarer de at "serveren er nede" og de kunne ikke si noe om når jeg kan forvente at systemet virker igjen. 4. Noen av studentene er på nett med sine bærbare maskiner, andre kommer seg ikke på det trådløse nettet. 5. Studentene setter seg fremst i klasserommet fordi det ikke finnes kontakter (padder) til deres trådløse pc-er, og jeg går fram og tilbake med fare for å snuble i ledninger hele tiden. 6. Jeg får låne en bærbar pc fra helpdesk sånn at jeg får demonstrert en liten del av det jeg hadde lagret på min forberedte forelesning. At vi får støtte også til ipad'er. Med all respekt for både min og andres tid. 1. Internettproblemene og server-problemene må kunne repareres og vedlikeholdes. 2. Sett opp interntelefoner på rommene med noen viktige telefonnummere på, sånn at vi kan ringe og be om hjelp når ting skjærer seg. 3. Dette henger sammen med punkt 1, vi trenger systemer som virker og vi trenger informasjon. 4. Bedre trådløsdekning trenges, dette har fungert dårlig hele studieåret. 5. Kontakter (padder) på alle klasserom og auditorier til trådløst utstyr, (som det nå er blitt vanlig å ha på skoler og universiteter so bruker moderne teknologi). 6. Takk til helpdesk for alternativ nødløsning. 7. Ansette et bud. Side15 Ansatt IT Åpen Ansatt IT Åpen

16 7. Jeg har betennelse i en fot og skal holde den i ro så mye som mulig, og det er da ikke så god hjelp i å få vite at jeg kan få låne en pc hvis jeg kan komme og hente den. (Også når foten ikke er betent, synes jeg ikke det kan forventes at jeg skal gå fram og tilbake mellom klasserom og helpdesk eller drift for å hente ulikt utstyr som vi trenger.) 19 Ventilasjonsstøy på konor 224 Styrhuset. Jeg ønsker å få målt støynivået. 20 Ved PHS bestilte vi headsett til en ansatt i Lofoten som driver to nettbaserte utdanninger 17. januar. Vi purret 26/2 og 20/3 men fremdeles ble ikke headsett levert. 11. april kjøpte lærer headsett selv på Elkjøp for å få mulighet til å gjøre jobben. PHS bestilte også headsett til en lærer i Bodø 8. mars, dette er ikke levert pr i dag 8/5. Dette er uakseptabel lang behandlingstid for nødvendig arbeidsredskap 21 Hei! Jeg har gått på UiN i 2 år nå. 2 av 3 ganger jeg skal fylle på for utskrift får jeg beskjed om at dataen ikke støtter java. I tilleg til dette hender det ofte at jeg ikke får ut dokumentene jeg sender til printer OG blir belastet for det. Jeg er vanligvis ikke en person som klager, men nå midt i innspurt av masteroppgave, hvor jeg hverken får fylt penger på student kortet mitt OG dokumentet jeg sender til printer ikke dukker opp på printerem, er jeg fortvilet og opgitt. UiN er nødt til å gjøre noe med IT systemet, jeg har gått på andre universiteter, se hvordan de gjør det og lær av beste praksis. Ansatt Drift Åpen utstyr må leveres når det bestilles Ansatt IT Åpen Student IT Åpen Jeg håper dere har mulighet til å prioritere dette i neste års budjett. Jeg er ellers veldig fornøyd med bibliotekets tjenester her på UiN:) 22 Hei! Student IT Åpen Dere må få gjort noe med IT systemet. VELDIG frustrerende at man blir trekt penger og ikke får printet nesten HVER eneste gang. Spesielt når man skal lese korrektur på masteroppgave, og man ikke får printet. Har nesten problemer hver gang jeg skal printe noe. Og slikt blir man frustert av, iallefall når man i tillegg blir trekt penger, og sitter igjen med blanke ark! 23 i dag, nok en gang ikke mulig å åpne dokumenter i office. Dokumentene med et X over maskinen må slås av og det virker en tid før sammeproblem oppstår. Dette gjelder for Informasjon fra de som jobber med det er viktig reperasjon og trygg tilgang på dataverktøy essensielt Side16 Ansatt IT Åpen

17 flerekollegaer og har vart i lang tid ( 4 uker?) etter problemer som oppsto ved bytte av server Ingen meldinger gis på problemet selv om det gjelder mange helt uakseptabel arbeidssituasjon 25 Hei! Hadde en eksamen med sensurfrist 29.mai og har ennå ikke fått karakteren idag kl Synes det er veldig dårlig at sensurfristen ikke overholdes, og det gis ingen informasjon om at den er forsinket. Som student er man interessert i å få vite hvordan det gikk på eksamen og klarer heller ikke å konsentrere seg skikkelig om de kommende eksamenene. Eksamenskontoret er heller ikke særlig behjelpelig ved spørsmål når man ringer. 27 Jeg og min samarbeidspartner har akkurat fått tilbakemelding på at vi har fått F, ikke bestått, på vår semesteroppgave ved studiet: Språk- og kommunikasjonsvansker. Vi har mottatt begrunnelse for karakteren der det står: "Dette er i utgangspunktet en god besvarelse. Men den faller innholdsmessig utenfor studiets faglige ramme og hovedtema, som er språk- og kommunikasjonsvansker. Dette hovedtemaet er ikke berørt verken i innledningen, problemstillinga, teoridelen, metodedelen eller i resultat/analysedelen. Dermed kan ikke besvarelsen vurderes med bestått karakter." Vi har underveis i prosessen av semesteroppgaven levert skisse, som ble godkjent, og mottatt veiledning fra en veileder hvor vi har fått beskjed om hva vi måtte endre på i oppgaven. Vi har derfor levert denne semesteroppgaven i "god tro" og rettet opp mangler etter den veil edningen vi har mottatt, veilederen har her villedet oss til en stryk karakter på oppgaven. Dette mener jeg er uholdbart, at en veileder kan veilede til stryk og i etterkant kommer det frem at oppgaven i seg selv er god, men er utenfor rammene for studiet. Underveis i studiet har vi hatt en egen forelesning om hva rådgivning og veiledning er, og dette er det som ordrett har blitt sagt i forelesning angående veiledning: "Veiledning er en utviklingsorientert samtale der formålet er å bidra til refleksjon og ettertanke og gi hjelp til å gjøre kvalifiserte valg som vil kunne føre til endring og forbedring". Hold sensurfristen, og gi beskjed hvis det er endringer! Jeg mener at oppgaven burde vurderes på nytt, og at vi burde slippe å skrive en ny oppgave når veileder ikke har veiledet oss i riktig retning i utgangspunktet. Det er kritikkverdig at en veileder på et masterstudium ikke veileder innholdet i oppgaven, men har veiledet det tekniske. Dette er noe UIN må vurdere videre, og gi veiledere mer kompetanse om hva veiledning går ut på. Student PHS Åpen PHS Åpen Veiledningen vi har fått på oppgaven mener jeg derfor er uholdbar, i forhold til at vi har blitt motivert og fått klarsignal av veileder på veiledningen underveis i oppgaven. Dette er et Side17

18 studium på masternivå, og jeg mener at veileder må veilede oss i riktig retning i ugangspunktet. Det er forsent nå å komme å si at o ppgaven er utenfor rammene for studiet. Vi har skrev t en klage vi skal sende inn, og har snakket med en rådgiver ved UIN som sier at vi har en sterk sak. 28 Dette skoleåret har jeg gått studiet Språk- og kommunikasjonsvansker ved UiN. Gruppen min startet i høst arbeidet med et feltarbeid som vår semesteroppgave skulle omhandle. Underveis i løpet av året har vi mottatt veiledning fra veileder, hvor tilbakemeldingene vi har fått har vært gode og konkrete. Vi leverte inn forprøve til jul, og fikk denne bestått. Etter jul begynte vi det videre arbeidet som skulle gjøres for å skrive en fagartikkel. Vi hadde fått beskjed om at vi kunne velge å bruke den oppgaven vi allerede hadde skrevet som utgangspunkt, eller vi kunne velge å gjøre et nytt feltarbeid. Vi valgte å jobbe videre med den vi allerede var igang med, da vi til jul fikk gode tilbakemeldinger på denne! Underveis har vi endret og ordnet på oppgaven vår etter hva veileder har sagt og ment at vi måtte endre for å få oppgaven bestått. O ppgaven ble levert inn, og når sensuren kom, fikk vi karakteren F - ikke bestått. Vi tok kontakt med UiN for å få vite hva som var begrunnelse for karakteren, og da kommer det frem at oppgaven vi hadde skrevet ikke var relevant i forhold til faget. I tillegg sto det i begrunnelsen at denne oppgaven var en teknisk god besvarelse. Ut i fra det som tidligere er nevnt, mener jeg at oppgaven vår bør evalueres på nytt, og at vi bør slippe å gå opp til en ny eksamen når vi allerede har gjennomført et feltarbeid og skrevet artikkel om det, da veileder ikke har nevnt noe om at dette ikke var relevant å skrive om i utgangspunktet. Det e kritikkverdig at en veileder på et masterstudium ikke veileder innholdet i oppgaven, men har veiledet det tekniske. Dette er noe UIN må vurdere videre, og gi veiledere med kompetanse om hva veiledning går ut på. PHS Åpen Jeg som student mener det at en veileders jobb er å hjelpe oss med forbedringer og endringer som må til for å få en god karakter på en eksamen. I vårt tilfelle har vi gjort det som veileder har sagt hele veien, og har hele tiden jobbet i "god tro" om at dette var en god nok oppgave - ikke en oppgave som fortjener karakteren F! 29 Faget RE103S Juss skulle hatt sensur nå kommende fredag, 28.juni, denne er nå utsatt til 15.juli, noe som er tre uker, og som gjør at det tar totalt 6 uker før vi studenter får sensuren på en eksamen, dette er ikke greit! Generelt er det vanskelig å skaffe sensorer innen juridiske fag/emner. Intern sensor og emneansvarlig Njål Wang Andersen fikk tak i ekstern sensor (Thorbjørn Rise Hågensen, advokat i Tromsø) i siste del av uke 22. Det ble laget kontrakt med sensor, og denne ble registrert i FS mandag 3. juni. Det sentrale eksamenskontoret hadde tatt ut lister ei uke før, altså fredag 31. mai. P å grunn av at det da ikke var registrert sensor på RE103S, ble disse besvarelsene liggende Side18 FSV Lukket

19 34 Jeg og alle mine medstudenter skulle gjerne ha ønsket oss mer informasjon i gråsona om det nye busstilbudet her i byen. Har maaaaange i klassen som lurer på HVOR, HVORFRA og NÅR bussen går, og skulle hatt litt informasjon om det. Synes tilbudet som det er nå er aaaalt for dårlig (Mye bedre i Tromsø!) Hørte at 177Nordland hadde en stand på UiN i en dag - dette skulle ha selvfølgelig ha vart hver dag i hele fadderperioden (3.uker) 38 Hei, jeg savner at vi har et søkbart kart, etter rom, på hjemmesiden til UiN 39 Håpløst at det skal legges så mange føringer for hvilket passord jeg kan lage i selvaktiveringen. 40 Eksamenskontoret mottok oppgavesett fredag den 9.aug.2013 i emnet PED101L som skulle avvikles med skoleeksamen mandag den 12.aug Denne skulle også avvikles ved studiested Stokmarknes. Her er 14 dg. frist for innlevert oppgavesett til eksamenskontor før avvikling av eksamen overhodet ikke overholdt. Det gjelder også MA230L oppgavesett til eksamenskontor den 12.aug eksamen den 14.aug. Og NA157L til eksamenskontor 12.aug. eksamen 16.aug. Emner det gjelder tilhører profesjonshøgskolen 41 Det er alt for kaldt i auditoriene eks petter dass, petter thommasen og pauline skaar. 42 Det mangler sensurliste for KR104L AR-ST, sensurfrist 31 mai Nordland-stand i gråsona i 3.uker med informasjon til nykommende studenter hvor og når bussen går. Med mulighet for 1mnd fri-buss "prøveperiode". Dette for å få flest mulig studenter over på kollektivtrafikken Bruk det som ligger på hibo/webster, men oppdater det, for nå har UiN begynt å bruke flere rom. på eksamenskontoret fram til sensor ringte 26. juni fordi de ikke hadde fått tilsendt besvarelsene. Eksamensansvarlig på FSV ble ikke informert eller kontaktet på grunn av manglende sensor og heller ikke informert om at de tok ut sensorlister 1 uke før eksamensdatoen (7. juni). Besvarelsen ble sendt intern og ekstern sensor når dette ble oppdaget, men det var 1-2 dager før sensurfrist. De ga rask tilbakemelding om at de ikke kunne klare å sensurere 90 besvarelser innen sensurfristen. Eksamenskontoret sendt også ut e-post til kandidatene og informerte de om at der ble forsinket sensur pga. det som var inntruffet. UiN har pr dags dato ingen søkbare kart som kan brukes på hjemmesiden. Det gamle kartet som ligger på hibo/webster er utdatert med gammel info (bla. Står Frode Mellemvik som rektor og Mona Liss Paulsen som økonomidirektør) og kan ikke oppdateres. Vi har heller ikke rom i budsjettet pr. dags dato til å få utviklet et nytt. Manuelle pdf er over auditoriumene er publisert i høyre marg under Student Stud.org Åpen Ansatt MIA Lukket La meg velge passord srlv Student IT Åpen Ansatt PHS Åpen Student Drift Åpen Få inn listen Ansatt PHS Åpen Side19

20 44 Studentorganisasjonen sliter med it-utstyret. Vi har en pc på styrekontoret som ikke vil i nettverkt. Denne har det blitt gitt lovnader utbedring i 2 år. Det har siden sommer vært store problemer med brukerkontoene våre: stbinfo, stbvelferd, stbinter, stbokonomi, stbnestleder og stbmarked. Alt av info på desktopene er forsvunnet. Når det gjelder stb så fikk jeg tilbake data en liten stund. Dataen forsvant like raskt igjen. Mer ressurser til it-avdelingen mht. Mannsk ap, datautstyr og oppfølging Student IT Åpen Utfordringene gjør det vanskelig å gjøre vårt daglige virke. Det er stor pågang på de maskinene vi har, og vi må lete etter data andre steder (pga det mangler på brukerne) Studentforeningene sliter også med sine stud.uin.no kontoer. Det er for ille når en studentforening ikke kan betale regningene sine pga. java ikke er oppdatert. 45 Det å finne timeplan med oversikt over når samlingene er i MBA Luftfartsledelse er jo omtrent helt umulig! Hvor i allverden ligger det? Man skal da ikke være nødt til å bruke timer på å finne ting som burde ligge på mine Rom sider på fronter. 46 Har 3 saker: 1. Manglende drift av ventilasjonsanlegget ved Campus Helgeland. Dette fører til at vi under samlinger må ha vinduene åpne. Dette er svært ugunstig da det foregår høylytt anleggsvirksomhet på utsiden. Få sendt ut studentkortene asap da deres avvik har økonomiske negative konsekvenser for studentene. Det ble i vår/sommer laget ny hovedside i fronter for MBA studentene. Forhåpentligvis oppfattes ny struktur som mer logisk for de fleste brukere. Se vedlagt printscreen av hovedside hvor det fra menylinje (under blålinja) er lenke til timeplaner for de ulike kull/studiesteder, jfr bilde nr 2. Siden dette er avviksmelding nr 2 vil vi i samråd med fronter-ekspertene ved UiN vurdere hvorvidt det er mulig å markere menylinja noe tydeligere. Student HHB Lukket Student SFA Åpen 2. Lydanlegg på enkelte klasserom fungerer ikke. (Campus Helgeland) dette fører til at prosjektarbeid hvor det har vært planlagt bruk av lyd som en del av presentasjon ikke fungerer. 3. Har ikke mottatt studentkort. Har forstått det slik at dette gjelder en rekke studenter. Tok bilde til studentkort 4 eller 5. September Klage i FE310E eksamen sendt til klagekommisjonen den med svarfrist Mail datert innholder en unnskyldning og forklaringfra en av sensorene på hvorfor svar ikke er avgitt.purring via mail ble sendt , samt I dag fikk jeg igjen spørsmål fra studenten. Sensur ble levert 8.10., det var i dette tilfellet forhold hos sensor som var årsak tilforsinkelsen. Vi må vurdere hvorvidt det er forsvarlig å bruke samme sensor ved en senere anledning. Ansatt HHB Lukket Side20

21 48 Røyking utenfor SFJ-bygget er et problem. Gitt at bygget kun har en operativ inn- og utgang blir vi som studerer der påtvunget passiv røyking så lenge det er "røyking tillatt"-skilt på døra, og røykerne gjerne står der. 49 Nøddusj Fysiologisk Lab rom 240, stått som åpen avvik siden høst Kontinuerlig ventilasjon på Styrhuset. Allerede mangelfull ventilasjon på lager 211 Styrhuset, lukt siver ut fra rom og lab i helgene. 51 I uke 40 ble det oppdaget at etter arbeidstid på Styrhuset i Mørkvedbukta lukter det veldig sterkt kjemikalie fra histologi lab. Jeg jobbet samme helga der og reagerte på den sterke lukta som sannsynlig ble forårsaket at ventilasjon ble stengt. På histologi lab og kjemikalielager ved siden, finnes det mange meget giftige/kreftfremkallende kjemikalier derfor ventilasjon der skulle aldri slås av 53 Sensor på master i tilpassa opplæring, med fordypning i norsk, eksamensinnlevering nå i november, mangler studieplan for det emnet hun skal sensurere, der opptaket er gjort for 2-3 år siden. Når jeg henvender med til administrasjonen for å be dem sende henne studieplanen, får jeg vite at den ikke lar seg skrive ut (uten at deler av teksten blir borte). Det er heller ikke mulig å sende en lenke til sensor der hun får opp studieplanen. Derimot blir jeg bedt om å sende en mail til sensor med en lenke som sensor ikke kan forventes å klare å fylle ut fordi hun ikke har de detaljerte kunnskapene som skal til for å fylle ut skjemaet. 54 Det ligger et plastrør med ledninger bak mange kateteret i flere auditorium og seminarrom her på universitetet. Det er lett å sluble i denne og det lager en stygg lyd når du trør på den. Forrige uke ble en av mine kollegaer skaden og måtte operere en avreven akilles pgå dette røret. Resultatet ble mange ukes sykemelding Ventilasjonene på Styrhuset kom ikke på kl 13 den 15/10. Er ikke på i dag heller nå er klokken 9:00. Forby røyking ved inngangen på SFJ-bygget. Student Drift Åpen Montere nøddusj. Ansatt Drift Åpen ventilasjonsanlegg på 24/7 Ansatt Drift Åpen Verneombud alrede ble kontatktet. Ansatt Drift Åpen Noen på eksamenskontoret eller andre steder i administrasjonen må ha direkte tilgang til tidligere studieplaner sånn at de kan sendes som vedlegg, ekler skrives ut og sendes i papirform, eller de må kunne ligge under klikkbare lenker - sånn at både interne og eksterne sensorer lett kan få tak i disse. Ansatt SFA Åpen Legge kabael ned i gulvet. Ansatt Drift Åpen Ansatt Drift Åpen 56 Hei :) Kanskje jeg ikke er så flink til å lete fram, men finner ikke noe oversikt her på nettsiden over de forskjellige rommene som er på skolen. Ser at det er at kart med oversikt over auditorium, men der er man ikke hva de andre rommene heter. Legge ut et kart hvor man kan se hva alle rom heter. UiN har pr dags dato ingen søkbare kart som kan brukes på hjemmesiden. Det gamle kartet som ligger på hibo/webster er utdatert med gammel info (bla. Står Frode Mellemvik som rektor og Mona Liss Paulsen som økonomidirektør) og kan ikke oppdateres. Vi har heller ikke rom i budsjettet pr. dags dato til å få utviklet et nytt. Manuelle pdf er Student WEB Lukket Side21

22 57 Skal på kurs på universitetet, og prøver å forsikre meg om at det er Universitetsalléen jeg skal til. Det står at vi skal være i "A8", men finner ikke et eneste kart eller beskrivelse av universitetsområdet her på nettsiden. Synes det er ganske vesentlig informasjon å ha med.. 58 Avviksmelding. UiN, Campus Vesterålen har nå vært leietakere i Hurtigrutens Hus i 2 år. Da vi flyttet inn, ble vi lovt at det skulle bygges rekkverk eller overbygg over personalinngangen vår. Dette er enda ikke kommet på plass, til tross for gjentatte purringer, både muntlig og per mail. Undertegnede velger derfor nå å stenge personalinngangen for bruk til vi får dette på plass. Nå som det er blitt snø, er det glatt og isete på murtrappen, og uten sikring er denne ikke forsvarlig å benytte. Inngangen stenges frem til rekkverk/overbygg er på plass. Daglig leder i Hurtigrutens Hus/styret, må så snart som mulig påse at dette kommer på plass. over auditoriumene er publisert i høyre marg under UiN har pr dags dato ingen søkbare kart som kan brukes på hjemmesiden. Det gamle kartet som ligger på hibo/webster er utdatert med gammel info (bla. Står Frode Mellemvik som rektor og Mona Liss Paulsen som økonomidirektør) og kan ikke oppdateres. Vi har heller ikke rom i budsjettet pr. dags dato til å få utviklet et nytt. Manuelle pdf er over auditoriumene er publisert i høyre marg under Student WEB Lukket Ansatt Drift Åpen 59 Jeg studerer ved Førskolelærerutdanningen (samlingsbasert) og går i FUS 2. Jeg vil bare si at jeg er utrolig skuffet over måten UiN har behandlet oss på siden vi startet å studere her i Vi trenger ikke å røre ved fortiden, men nå-tiden vil jeg gjerne belyse for dere. I år har vi eksamen i uke 46. Første eksamen er hjemmeeksamen Tirsdag i forming. Noe som i utgangspunktet var greit, men så ble den andre eksamen i Forming "utstillingen" flyttet fra Uke 47 til uke 46 og Onsdag hvor vi skal sette opp den aktuelle oppgaven vi ønsker å stille ut. Dette fikk vi vite under forrige samling som var i uke 41. Også har vi den siste eksamen som er Norsk Fredag Flytt Formingseksamen den tilbak til den opprinnelige datoen i uke 47. Det kan ikke være så umulig. Student PHS Åpen Det som er problemet for mange av oss som går samlingsbasert er at vi ikke blir tatt hensyn til i det hele tatt av UiN. Denne endringen av eksamensdato fører til at flere av os s muligens ikke kan gå opp til eksamen Onsdag den og muligens må melde oss av denne. Å si at noen av oss føler oss lurt en ærlig sak og ikke noe som sies for å virke krass eller ufin. Jeg ønsker bare å belyse hvilken umulig situasjon vi som studenter er satt i. Som samlingsbasert så er vi flere som har lang reise og organisering som må til for å få gjennomført studiene og samlingsukene. Endringen av eksamensdato har ført til at flere Side22

23 av oss får en ekstra kostnad av betydelig karakter. Det er her snakk om flyreiser, overnattingsmuligheter/bo-muligheter og reiseutgifter. For min egen del så har dette skapt en umulig situasjon. Jeg har en sønn på 4 år som jeg ikke kan overlate til seg selv i uke 46 når denne eksamen skal avvikles. Normalt passer min tante og min mor gutten mens jeg er på samling i Bodø, nå kan dette vanskelig la seg løse pga at min mor har juster all sin ferie og avspasering etter de ukene som opprin nelig stod i semesterplanen. Og min tante har reist på ferie i de te tidsrommet da det passet best med samlingsplanen vår. det vil da si at jeg ikke har barnevakt til sønnen min. Når vi som samlingsbaserte studenter får en plan for semesteret i August så må vi kunne forholde oss til denne og de datoer og klokkeslett som står her. Endringen av eksamen har gjort at vi må belage oss en uke ekstra i Bodø som ingen hadde forutsett. De fleste hadde tenk å reise til og fra Bodø på Fredag for å ta norsk eksamen. I stedet må vi reise til Bodø på mandag for å kunne ta hjemmeeksamen på Tirsdag på et grupperom på UiN...hvis det er noen ledige da? Jeg ønsker egentlig å få samme mulighet som de som er fra Bodø og i hvertfall bor i Bodø på en hjemmeeksamen med å kunne sitte hjemme i ro og mak og gjøre en god eksamen på lik linje med alle andre. Den muligheten føler jeg ikke at jeg får slik ting er nå. Det er vanskelig for flere av oss å komme oss til Bodø til den nylig flytted e eksamen hvis man skal reise over på tirsdag etter hjemmeeksamen. Å ta fly er ikke et alternativ siden jeg må ha med formingsprosjektene og bilen til Bodø fra Lofoten. Jeg har enda ikke fått meg noe sted å bo denne ekstra uken og et hotell opphold i 5 dager blir for dyrt for meg. Jeg er student og har ingen mulighet til å bære denne økonomiske ekstrakostnaden UiN nå har bragt på bane på så kort varsel. Verken for reisen, bosted eller b.vakt. Jeg for min egen del føler dette veldig skuffende og urettferdig. Jeg mener at ting ikke har skjedd på riktig måte fra UiN sin side i denne situasjonen. Vi har ikke ønsket å bytte eksamensdato. Vi burde i det minste fått mulighet til å sagt vår mening før dette ble Side23

24 avgjort. Slik ting er nå føler i hvertfall jeg at ting har blitt tredd nedover hode på oss uten forvarsel. Å bli satt i en slik situasjon av UiN at man kanskje ikke kan gå opp til eksamen er ikke noen god følel se. All den tid og energi dette tar med tanke på at vi kun burde unne fokusere på studiene er trist. Jeg har snakket med May Liss Tobiassen som er ansvarlig for programmet for kullet vårt og kull koordinator Astrid Svendsen, men det er vist lite de kan gjøre for å hjelpe pga div regler o.l. Dog må jeg si at jeg ikke helt kan forstå begrunnelsene. Noe må da kunne gjøres med dette. Hvis UiN vil noe så får de det til. Det jeg ønsker å oppnå med denne klagen er at det gås noen runder internt for hvordan ting gjøres av UiN. Jeg har gått på universitet i tromsø tidligere og har sett ting vært gjort på ryddigere og mere akseptable måter en jeg har opplevd ved UiN. Jeg mener at studentene må være de som skal kunne si at UiN er stedet du burde studere på i fremtiden. Til nå har det vært så mye rot og situasjoner at jeg har vurdert å bytte studiested. Denne hendelsen har bare forsterket den tanken. Og jeg vet flere som også tenker i samme bane. Jeg ønsker å fokusere på studiene ikke rotet som skjer i administrasjonen. Jeg håper på et konstruktivt svar uten å bli beskyldt for å være ufin eller usaklig. UiN må lære seg å tåle kritikk uten å respondere med total forsvarsposisjon. denne hendelsen er kritikk verdig og jeg regner med at dere forstår frustrasjonen over den vanskelige situasjonen jeg er satt i av UiN. 60 Jeg er masterstudent ved FBA og plages av at masterrommet har dårlig luft og er alt for varmt. Vi er 18 masterstudenter og selv om ikke alle studentene er der samtidig,er det ubehagelig å sitte der og jobbe. Jeg får vondt i hodet og blir slapp og trøtt. Når døra åpnes utenfra er det som å møte en vegg av dårlig luft. Ikke er det stoler eller bordplass til alle og det er ingen plasser å gjøre av yttertøy osv. PC-ene har har stadig feil/ mangler og det tar måneder fra det blir rapportert inn til de blir ordnet. 61 På master rommet til FBA er det veldig dårlig luft, ikke nok sitteplasser for de 18 masterstudente. Vi skulle også gjerne hatt et sted å henge klær så vi ikke trenger å legge dem på pulter som kunne ellers blitt brukt. PC'ene er enten veldig trege, eller helt ubrukelige. Student Drift Åpen Student Drift Åpen Side24

25 62 Hei. Jeg går for tiden på studie palliativ behandling og omsorg. Kravet for å komme inn her er 3 årig studie i sykepleie, med ingen krav om praksis. Vi er for tiden inne i siste del av studie, og har fått utdelt siste arbeidskrav. Dette kravet går ut på at vi skal gå ut ifra en selvopplevd situasjon hvor vi har gitt en pasient en uhelbredelig kreftdiagnose og skal ta utganspunkt i samtalen rundt dette og bygge opp tillitt. Jeg synes det er utrolig dumt at vi får slike oppgaver når det ikke er krav om praksis til dette studiet. Det er ikke vanlig å oppleve en slik situasjon som sykepleierstudent, og dette tok jeg opp med studieleder før forrige arbeidskrav. Vi har også fått beskjed om at eksamen vår blir lignende, hvor vi skal beskrive en selvopplevd situasjon. Jeg personlig har aldri opplevd noe slik,og synes det blir for dumt om jeg må dikte opp en historie. I tillegg har det kun vært fokus på kreft igjennom hele studiet, så jeg ville heller kalt dette studiet for kreft, istedenfor palliativt. Jeg er redd dette i stor grad vil påvirke karakteren min ved avsluttende eksamen, og føler på mange måter at jeg har en stor ulempe som nettopp er ferdigutdannet sykepleier, i forhold til de som har noen år på baken. 63 Flere andre universiteter og høyskoler har telefoner i alle undervisningslokaler og møterom slik at ansatte/møtedeltakere kan snarlig melde i fra - og få hjelp - når teknisk utstyr ikke fungerer, svikter, etc. Slike forsinkelser er både pinlig og tidskrevende (fordi pdd må vi springe bort til det aktuelle kontoret for å få ting fikset, i gang, etc). Med de nye rutinene som Drift har i gangsatt ifm bestilling av møterom og ikke minst rydding av møterom/undervisningsrom og melding av ødelagt utstyr er det enda mer prikært at det legges til rette for at de ansatte kan faktisk gjøre dette på en overkommelig og profesjonell måte. Det nytter ikke å kontakte drift pr epost ETTERPÅ, for da har jo møtet, foredraget eller undervisningen vært, gjestene har reist og ryktet har satt seg at utstyret ved UiN ikke er i orden. Dette er ødeleggende for vårt rykte. 64 Synes det er vanskelig å finne Fronter på nettsidene deres. Ettersom det er en sentral del av studiehverdagen, mener jeg at det burde være et ikon på forsiden slik at folk enkelt kan komme seg inn på siden. Hvis det skal være slike oppgaver må det være krav til praksis. Om ikke må dere lage oppgaver som er mer spesifikke med en case, f.eks. Ber om at det snarlig monteres telefoner i alle møte-, undervisnings- og forelesningslokaler på campus Mørkved, slik at vi kan imøtekomme disse nye rutinene på en god, profesjonell og moderne måte. Vi trenger kun muligheter å ringe til Drift, IT og hovedrespensjonen. Student PHS Åpen Ansatt IT Åpen Student IT Åpen 65 får ikke tilgang til dokumenter til PHS, får beskjed om å logge inn, men feide-bruker funker ikke: fix it Student PHS Åpen Side25

26 tilbud/sykepleiehelsefag/pages/skjemaer-for- PHS.aspx 66 Her kommer litt ros. Dere har virkelig god mat i kantina, og gode priser. setter virkelig pris på det. :-) 67 Tema: Manglende sakspapirer til styremøte FBA, skulle komme i internposten Mandag ble sakspapirer til styremøte FBA sendt fra Campus i internposten til meg i Mørkvedbukta, ved postombæring onsdag (via de som vasker) er papirene ennå ikke mottatt. Dette er for dårlig Raskere postgang mellom Campus og Mørkvedbukta Takk Student StudiNord Lukket Ansatt Drift Åpen Side26

27 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 39/ Arkivreferanse: 2008/1346/533 Sak: Handlingsplan - orientering om status per november 2013 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Bjørn-Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side27

28 SAKSUTREDNING Sak: Handlingsplan - orientering om status per november 2013 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Vedlegg: Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ved Universitetet i Nordland Bakgrunn Tilretteleggingsansvarlig orienterer om status for de enkelte punkt i handlingsplanen. Side28

29 Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Bakgrunn Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Høgskolen i Bodø vedtok i sak 02/09 handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer. Formålet med denne planen var å sette fokus på forhold ved Høgskolen som kunne utbedres med tanke på å gjøre læringsmiljøet mer tilgjengelig for våre studenter med nedsatt funksjonsevne. Etter vedtak i LMU-sak 14/10, utnevnte studie- og forskningsdirektøren medlemmer til ei arbeidsgruppe for å evaluere handlingsplanen. Det er videre gjennomført en evaluering av handlingsplanen sammen med Universell høstsemesteret Denne handlingsplanen er utformet på bakgrunn av den beskrevne evalueringen. Vi har lagt vekt på å ha en kortfattet og mest mulig konkret handlingsplan. Tiltak i planen I perioden skal følgende tiltak gjennomføres: 1. Egne kontaktpersoner ved fakultetene Fakultetenes kontaktpersoner for studenter med nedsatt funksjonsevne gjenoppnevnes eller det oppnevnes nye kontaktpersoner for handlingsplanperioden. Tilretteleggingskonsulenten på Studentservice er kontaktperson for studieadministrasjonen. Det legges ut info på web-sidene om hvem som er kontaktpersoner. LMU utarbeider stillingsbeskrivelse for kontaktpersonene. Kontaktpersonene får observatørstatus i LMU. Ansvar: LMU-sekretæren følger opp saken. 2. Erfaringsutveksling og møteplasser for kontaktpersonene og LMU-ledelsen Kontaktpersonene ved fakultetene, LMU-leder og tilretteleggingskonsulenten på Studentservice har et møte hvert semester for å dele erfaringer og relevant informasjon om ulike områder innenfor tilrettelegging. Ansvar: LMU-leder innkaller til møtene. 3. Info til ansatte ved fakultetene Det skal utformes differensiert informasjonsmateriell til om tilrettelegging og fjerning av funksjonshemmende barrierer til de ulike hovedmålgruppene: Studenter, fagpersonale og administrativt personale som egne brosjyrer og informasjon på web. Ansvar: Tilretteleggingskonsulenten følger opp saken. 4. Web-sidene (uin.no) og Fronter/Studweb UiN sine websider med ny webløsning skal være utformet etter prinsippene for universell utforming. Det må vurderes om det i løpet av 2013 er behov for å gjennomføre en usability-undersøkelse av web-sidene i forhold til universell utforming. Fronter-rommene skal utformes slik at de blir mest mulig lesbare for svaksynte. Rom-malen oppdateres og informasjon om dette tas inn i infomateriale Side29

30 til faglig ansatte med råd og veiledning, bl.a. om tilrettelegging for svaksynte. Mulighet for å få videreutviklet både Fronter og Studweb ytterligere i retning av universell utforming må avklares med leverandører. Ansvar: Webansvarlig (Markeds- og informasjonsavdelingen), Fronter-ansvarlig (Senter for etter- og videreutdanning) og Studweb-ansvarlig (Studentservice) følger opp i forhold til henholdsvis web-sidene, Fronter og Studweb. 5. Kartlegging av undervisningslokaliteter med henblikk på tilretteleggingsutstyr Undervisningslokalene ved UiN kartlegges i løpet av våren 2012 for å avdekke behov for forbedring når det gjelder tilretteleggingsutstyr. Vesentlige mangler som avdekkes skal utbedres. Ansvar: Drift følger opp saken. 6. Universelle løsninger i universitetspedagogikken I arbeidet med å utvikle universitetspedagogikken, herunder bruk av IKT i utdanning må tenkning knyttet til universelle løsninger og tilpasning være et viktig moment. Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) utformer generelle retningslinjer om dette i samarbeid med fakultetene. Ansvar: SEVU følger opp saken. 7. Ansvars- og rutinebeskrivelse Det skal utarbeides en ansvars- og rutinebeskrivelse for arbeidet med tilrettelegging ved UiN. Det må vurderes om dette skal gjøres gjennom rutinebeskrivelser i den elektroniske kvalitetshåndboka. Ansvar: LMU-sekretær følger opp saken i samråd med tilretteleggingskonsulenten. 8. Styrking av kapasitet for tilretteleggingsfunksjon Det bør arbeides for å øke kapasiteten på Studentservice for å arbeide med tilrettelegging ut over dagens kapasitet slik at det blir rom for å satse mer offensivt på å videreutvikle tilbud om tilrettelegging og drive mer aktivt informasjonsarbeid mot studentene. Ansvar: Studie- og forskningsdirektør følger opp saken. 9. Sosial inkludering Studentorganisasjonen og studentforeningene skal sammen med universitetet og samskipnaden arbeide for å videreutvikle møteplasser og tiltak som bidrar til god sosial integrering gjennom fadderuke, oppstartsarrangementer, ulike sosiale tiltak, kurs og lignende. Det skal utarbeides tiltak for å sikre sosial integrering og trivsel i studie- og studentmiljøet. Ansvar: Studie- og forskningsdirektør tar initiativ overfor studentorganisasjonen og Samskipnaden for å utarbeide en tiltaksplan for sosial inkludering og trivsel. Vurdering av handlingsplanens tiltak i forhold til måloppnåelse Funksjonsperiode for handlingsplanen er , men det skal foretas en statusgjennomgang på første LMU-møte i 2013 med henblikk på å kunne foreta endringer etter behov. Side30

31 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 40/ Arkivreferanse: 2013/2698/ Sak: LMU-forum Høgskolen i Østfold Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Bjørn-Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side31

32 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: LMU-forum Høgskolen i Østfold Thorbjørn Aakre Vedlegg: Oppsummering LMU-forum Bakgrunn LMU-forum er et nasjonalt nettverk for læringsmiljøutvalgene ved universitetene og høgskolene i Norge. Forumet ble etablert under den Nasjonale konferansen for inkluderende læringsmiljø i Trondheim i november Formålet med nettverket er å drive erfaringsutveksling mellom utvalgene. Dette skjer hovedsakelig gjennom to kanaler: en nettverks-e-postliste hvor medlemmene kan henvende seg til hverandre med forespørsler og tilbakemeldinger på disse, og gjennom seminarer. Denne høsten ble dagsseminaret holdt ved Høgskolen i Østfold den 22. oktober Fra Universitetet i Nordland deltok studentleder Bjørn-Åge Nilsen, tilretteleggingskonsulent Rita Romarheim og rådgiver Thorbjørn Aakre. Disse vil i møtet orientere muntlig fra forumet. Side32

33 Side33

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete Lysfjord

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad Nestleder SOB Frode Fjelldal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Elisabeth Sletten LEDER SoB Grete Lysfjord NESTL Rektoratet

Detaljer

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studiekvalitetsutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, 2.etasje Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30 10:00 Til stede: Håvard Olafsen Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: 28.01.13 Tidspunkt: 08:30-11:00 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Kjetil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 Grete Lysfjord Leder Rektoratet Erlend Bullvåg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten LEDER SoB

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 08:30 -

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 08:30 - MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 08:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Grete Lysfjord Kjetil

Detaljer

22/15 15/ Godkjenning av protokoll 3/15 3. Læringsmiljøutvalget høsten lovforankring og mandat

22/15 15/ Godkjenning av protokoll 3/15 3. Læringsmiljøutvalget høsten lovforankring og mandat MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 21.09.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet Mørkvedgården Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Øystein Parelius, Grete

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 20.04.2016 Sted: Styrerommet Mørkved Tilstede: Grete Lysfjord Per Harald Rødvei Øystein Parelius Mathias Lauritzen Malinn Hellen Sele Mari Evensen Grethe Bøgh Næss

Detaljer

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Berit Skorstad Leder Rektoratet Terje Halvorsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: Tidspunkt: 08:30 11:00

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: Tidspunkt: 08:30 11:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 08:30 11:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat

Detaljer

Iselin Krey Stubberud, Per Kåre Blomvik,

Iselin Krey Stubberud, Per Kåre Blomvik, MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 08.06.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Grete Lysfjord, Per Harald Rødvei, Bodil Svendsgård,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat

Detaljer

Vedtakssaker. 15 15/02683-1 Godkjenning av protokoll 2/15 2. 16 15/02692-1 Orientering om 1. semester prosjektet 8

Vedtakssaker. 15 15/02683-1 Godkjenning av protokoll 2/15 2. 16 15/02692-1 Orientering om 1. semester prosjektet 8 MØTEINNKALLING Læringsmiljøutvalget Dato: 08.06.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården rkivsak: 15/02683 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 15 15/02683-1 Godkjenning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad Leder

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 02.03.16 Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Tilstede: Grete Lysfjord Levi Gårseth-Nesbakk - vara Øystein Parelius Mathias Lauritzen Kristoffer Grorud Vicoria Moland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Side1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Dato: kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683

Dato: kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 26.09.2016 kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Grete Lysfjord, Grete Bøgh Næss, Hilde Kristin Mikalsen, Hanne S.Hansen(deltok på Skype),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad LEDER

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 tirsdag 29.05.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/14 Møtested: Styrerommet Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/14 Møtested: Styrerommet Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/14 Møtested: Styrerommet Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: 19.10.2011 Tidspunkt: 09:00-13:45 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne

Detaljer

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging Bakgrunn Internrevisjoner er en viktig del i høgskolens kvalitetssikringssystem og ment å og en uavhengig rådgivningsfunksjon som har til hensikt å

Detaljer

Rapportering fra Det humanistiske fakultet fakultet 2016

Rapportering fra Det humanistiske fakultet fakultet 2016 Rapportering fra Det humanistiske fakultet fakultet 2016 Antall læringsmiljøsaker (varsel, klager, avvik og positive tilbakemeldinger fra studenter) Varsling Rød Klager Gul Ros Grønn innkommet i si fra-nettskjema

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Dato: kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Dato: kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 03.11.2016 kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Kevin Hovdahl Holmli, Kine Lyngås, Mats Pedersen, Oda Oldertrøen, Victoria Adelaine Molland, Grethe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 15.03.2016 kl. 14:00 16:00 Sted: Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Grete Lysfjord, prorektor Utdanning,

Detaljer

Dato: kl. 10:00

Dato: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 04.04.2017 kl. 10:00 Sted: Skype Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Kevin Hovdahl Holmli, Hanne Solheim Hansen, Tomm Sandmoe, Kirsti Grøtan, Oda Oldertrøen, Victoria

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

Jorun Fallin, Terje Giseth, Kirsti Stubbe, Truls Dahl. Thorbjørn Aakre, Margrethe Mørkved Solli. Godkjenning av protokoll 3

Jorun Fallin, Terje Giseth, Kirsti Stubbe, Truls Dahl. Thorbjørn Aakre, Margrethe Mørkved Solli. Godkjenning av protokoll 3 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 30.05.2017 kl. 12:00 Sted: Nesna Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Kevin Hovdahl Holmli, Hanne Solheim Hansen,

Detaljer

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur Del 1: av eksamener og sensur 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling og sikre en forutsigbar og god gjennomføring av alle eksamener i tråd med gjeldende bestemmelser ved Universitetet 2. Omfang

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Marte Myre Linberg Hege Kristin Haaland Stephen Dobson Ingrid Grimsmo Jørgensen

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 16/17 Retningslinjer for faglig ansvarlig ved eksamensavvikling Saksnr: 17/03036-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 23.05.2017

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland, Bodø Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 43/12 16.05.2012 Arkivreferanse: 2011/1129/436 Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet

Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.05.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008 Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Bjørn-Anders Hind Espen Torgersen 25. oktober 2008 Innhold 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon 2 3 Hangaren som lesesal 2 3.1 Lokalene......................................

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 onsdag 08.02.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Prosjektskisse (per 14. okt. 2008) Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Oppdragsgiver: Høgskolestyret styresak xx/08 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 17.10.2012 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene

Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene Av Førstelektor Kristine Høeg Karlsen og Førsteamanuensis Kjersti Lien Holte En rapport fra pilotprosjektet; Bruk av video og pedagogikkundervisningen

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 09-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 17.02.2012 Arkivref.: 2012/640 DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 24.09.2014

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 24.09.2014 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 24.09.2014 Tid: 24.09.2014 Sted: B120 Møteleder: Stéphane Roblin Referent: Stéphane Roblin Tilstede fra styret: Stéphane Roblin Adrian Ottemo (Leder) (Velferdsansvarlig) Tilstede:

Detaljer

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Studieåret 2012/2013 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN... 3 1. Rammekvalitet... 3 1.1 Læringsmiljøet generelt... 3 1.2 Fakultetet spesielle utfordringer

Detaljer

Annet FORSKNINGS-NYTT

Annet FORSKNINGS-NYTT Hilfora Hoved tema Anne-Kari Grimstad/ansatt ansatt/hil 1301 12:05 Tittel: Kategori: HiL-nytt nr 1/05 Annet Nr1-13 januar 2006 Nytt år og nye muligheter og utfordringer banker på, men det første HiL-nytt

Detaljer

Universitetet i Nordland. Sak: Rapport fra internrevisjon høsten 2012. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 28.01.2013

Universitetet i Nordland. Sak: Rapport fra internrevisjon høsten 2012. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 28.01.2013 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 28.01.2013 Arkivreferanse: 2011/1129/436 Sak: Rapport fra internrevisjon høsten 2012 Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag :

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag : Prosjektdagbok Mandag 13.01.2014: - Oppmøte på Accenture. Pratet med veileder om oppgaven og avtalte at vi skulle starte med problemstilling, møteintervall og formulering av oppgaven. Tidsperspektivet

Detaljer

Evalueringsrapport Vurderingsskjema - i WISEflow. Praksiskontoret ved AHS

Evalueringsrapport Vurderingsskjema - i WISEflow. Praksiskontoret ved AHS Evalueringsrapport 06.09.2017 Vurderingsskjema - i WISEflow Praksiskontoret ved AHS 1 Sammendrag Våren 2017 ble piloten Vurderingsskjema - i WISEflow (Wf) gjennomført ved to utdanninger ved Avdeling for

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer