Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 16/17 Retningslinjer for faglig ansvarlig ved eksamensavvikling Saksnr: 17/ Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Dokumenter i saken: - Forslag til Retningslinjer for faglig ansvarlig ved forberedelse og gjennomføring av eksamen - Innspill til retningslinjene - Retningslinjer for faglig ansvarlig ved forberedelse og gjennomføring av eksamen Bakgrunn: Retningslinjene for faglig ansvarlig ved forberedelse og gjennomføring av eksamen ble utarbeidet i 2013 av Utdanningsavdelingen med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger 7-1 nr.1 som fastsetter at «Universitetet kan utarbeide instruks/retningslinjer ( ) og for andre som har ansvar for prøving og sensurering». Forskrift for studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger ble vedtatt i av styret 10.mars i Den trådte i kraft fra august samme år og samtidig opphørte daværende forskrift. Det er ønskelig at retningslinjene har en korrekt henvisning til forskriften og dens utfyllende regler. Det har også oppstått behov for noen små korrigeringer utover henvisningene. I sak US 45/16 vedtok styret at utdanningsutvalget skal ha mandat til å «fastsette felles regler og retningslinjer for utdanningsvirksomhet». Utdanningsdirektøren ønsker at retningslinjene for faglig ansvarlige ved forberedelse og gjennomføring av eksamen skal formelt vedtas i utdanningsutvalget. Ved epost datert 20.mars 2017 ble enhetene invitert til å komme med innspill til retningslinjene for faglig ansvarlig ved forberedelse og gjennomføring av eksamen som ble utarbeidet i Det har innkommet få og korte innspill på forespørselen. Forslag til endringer i retningslinjene: -Lover og regler Faglig ansvarlig plikter å gjøre seg kjent med universitetslovens bestemmelser om eksamen, Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger samt utfyllende regler for eksamener og prøver. Faglig ansvarlig plikter å gjøre seg kjent med Lov om universiteter og høyskoler sine bestemmelser om eksamen og Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger samt utfyllende regler for eksamener og prøver. Ta kontakt med eksamenskontoret ved spørsmål. Det blir mer oversiktlig for de faglig ansvarlig når det blir presisert hvem som kan kontaktes og oppklare eventuelle spørsmål. 1

2 -Utarbeidelse av eksamensoppgave Faglig ansvarlig har ansvar for at eksamensoppgaver blir utarbeidet og at oppgaven blir forelagt ekstern eller intern sensor i samsvar med bestemmelser i Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, 12, og for at oppgavetekst klar til mangfoldiggjøring blir levert eksamensansvarlig ved fakultetet senest 1 uke før eksamen, eller tidligere dersom det er nødvendig av hensyn til avviklingen av eksamen. Faglig ansvarlig har ansvar for at oppgaveteksten foreligger på begge målformer dersom dette er nødvendig. Faglig ansvarlig har ansvar for at eksamensoppgaver blir utarbeidet og at oppgaven blir forelagt ekstern eller intern sensor i samsvar med bestemmelser i Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, 4-2, og for at oppgavetekst er opprettet i Inspera og delt med eksamensansvarlig ved fakultetet senest 1 uke før eksamen, eller tidligere dersom det er nødvendig av hensyn til avviklingen av eksamen. Faglig ansvarlig har ansvar for at oppgaveteksten foreligger på flere målformer eller språk dersom emnebeskrivelsen angir dette. Det er endret til riktig bestemmelse etter den nye eksamensforskriften som trådte i kraft august Tillatte hjelpemidler Detaljert oversikt over tillatte hjelpemidler ved de ulike eksamener skal fremgå av emnebeskrivelser og/eller fag- og studieplaner. Det skal videre fremgå klart av oppgaveteksten hvilke hjelpemidler som er tillat, dette gjelder også bruk av kalkulator, jfr. Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, 10. Dersom det er tillatt med trykte hjelpemidler skal det ikke være notert i disse med mindre det går klart fram av oppgaveteksten at dette er tillatt. Tospråklige ordbøker må også være ført opp dersom dette skal være tillatt. Når det gjelder kalkulator, vises det til Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, 10, punkt 2: Dersom kalkulator tillates brukt, skal den utgjøre en enkelt gjenstand. Det tillates ikke utstyr for tilkobling til lysnett, magnetkort, bånd/utskriftsenheter eller andre kalkulatorer. Bruk av PC er ikke tillatt med mindre dette fremgår spesifikt, eller er innvilget som særordning. Kalkulatoren må ikke avgi støy. Programmerbar kalkulator er ikke tillatt med mindre dette er spesifikt angitt i oppgaveteksten. Det kan settes andre begrensninger for bruk av kalkulator enn de som fremgår av dette punktet. Overtredelse av bestemmelsene i dette punktet betraktes som fusk eller forsøk på fusk. Dersom spesielle forhold gjør det nødvendig kan faglig ansvarlig pålegges å føre kontroll med tillatte hjelpemidler før eller under eksamen. Detaljert oversikt over tillatte hjelpemidler ved de ulike eksamener skal fremgå av emnebeskrivelser og/eller fag- og studieplaner. Det skal videre fremgå klart av oppgaveteksten hvilke hjelpemidler som er tillat, dette gjelder også bruk av kalkulator, jfr. Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, 3-3. Dersom det er tillatt med trykte hjelpemidler skal det ikke være notert i disse med mindre det går klart fram av oppgaveteksten at dette er tillatt. Tospråklige ordbøker må også være ført opp dersom dette skal være tillatt. Når det gjelder kalkulator, vises det til Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, 3-3, punkt 2: Dersom kalkulator tillates brukt, skal den utgjøre en enkelt gjenstand. Programmerbar 2

3 kalkulator er ikke tillatt med mindre dette er spesifikt angitt i oppgaveteksten. Det kan settes andre begrensninger for bruk av kalkulator enn de som fremgår av dette punktet. Overtredelse av bestemmelsene i dette punktet betraktes som fusk eller forsøk på fusk. Endret bestemmelsene i tråd med ny eksamensforskrift fra august Det er samme innhold, men ny bestemmelse. -Gjennomføring av eksamen Faglig ansvarlig skal ved skriftlig eksamen være tilgjengelig under hele eksamenstiden. Dersom faglig ansvarlig selv ikke kan være tilgjengelig, må vedkommende sørge for en stedfortreder som kan utføre faglig ansvarlig sitt under eksamen. Eksamensansvarlig må informeres om eventuell stedfortreder. Ved hjemmeeksamener skal faglig ansvarlig, eventuelt stedfortreder, være tilgjengelig for spørsmål første eksamensdag. Faglig ansvarlig skal ved skriftlig eksamen være tilgjengelig på telefon under hele eksamenstiden. Dersom faglig ansvarlig selv ikke kan være tilgjengelig, må vedkommende sørge for en stedfortreder som kan utføre faglig ansvarlig sin rolle under eksamen. Eksamenskontoret skal informeres om eventuell stedfortreder. Ved hjemmeeksamener skal faglig ansvarlig, eventuelt stedfortreder, være tilgjengelig for spørsmål første eksamensdag. -Etterarbeid Faglig ansvarlig er sammen med eventuell ekstern eller intern sensor ansvarlig for at eksamensbesvarelsene/prestasjonene blir sensurert og at signerte karakterlister blir levert eksamensansvarlig innen fastsatt frist. Forslag til ny etterfølgende setning og avsnitt: Faglig ansvarlig er sammen med eventuell ekstern eller intern sensor ansvarlig for at eksamensbesvarelsene/prestasjonene blir sensurert. Sensur og signerte karakterlister skal leveres eksamenskontoret snarest etter sensur, men senest innen sensurfrist på 3 uker. Dette utgjør 21 dager og inkluderer helligdager, helger og andre høytider. Dersom det viser seg at fastsatt sensurfrist ikke kan overholdes og særlige grunner gjør det nødvendig med mer tid, skal faglig ansvarlig varsle fakultetsadministrasjonen om dette snarest før sensurfristen utløper, oppgi begrunnelsen og meddele ny estimert sensurtid, se 4-4 i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger og Lov om universiteter og høyskoler 3-9. Søknad om forlenget sensurfrist sendes til Prodekan for undervisning via Instituttleder og avgjøres av Styret ved Universitetet i Stavanger. Vi viser videre til at Universitetet er pålagt å varsle studentene om forlenget sensurtid. Ved å trekke inn mer detaljer rundt selve sensurfristen gjør man faglig ansvarlig oppmerksom på regelverket og tidsfristene de må forholde seg til, samt hvilke muligheter man har dersom fristen ikke lar seg overholde. 3

4 Utdanningsdirektørens vurdering Retningslinjene for faglig ansvarlig ved forberedelse og gjennomføring av eksamen har vært praktisert ved UiS siden 2013 uten noen form for justeringer eller endringer. Det humanistiske fakultet og det teknisk og naturvitenskapelige fakultet viser til at det må rettes opp i henvisningene til forskriften, slik at de er korrekte i henhold til dagens eksamensforskrift. Det teknisk naturvitenskapelige fakultet ønsker også at det tas med mer informasjon rundt sensurfristen. Utdanningsdirektøren finner presiseringene fra fakultetene nyttige. Retningslinjene må være i samsvar med den gjeldende forskrift for studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Ved å trekke inn et eget avsnitt om sensurfristen vil man gjøre de faglige ansvarlige oppmerksom på regelverket, og hvilke muligheter som finnes dersom man ikke klarer opprettholde fristen. På bakgrunn av det overnevnte foreslår utdanningsdirektøren følgende forslag til vedtak. Forslag til vedtak: Utdanningsutvalget vedtar Retningslinjene for faglig ansvarlig ved forberedelse og gjennomføring av eksamen. Retningslinjene blir dermed slik; Lover og regler 1. Faglig ansvarlig plikter å gjøre seg kjent med Lov om universiteter og høyskoler sine bestemmelser om eksamen og Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger samt utfyllende regler for eksamener og prøver. Ta kontakt med eksamenskontoret ved spørsmål. Utarbeidelse av eksamensoppgave 2. Faglig ansvarlig har ansvar for at eksamensoppgaver blir utarbeidet og at oppgaven blir forelagt ekstern eller intern sensor i samsvar med bestemmelser i Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, 4-2, og for at oppgaveteksten er opprettet i Inspera og delt med eksamensansvarlig ved fakultetet senest 1 uke før eksamen, eller tidligere dersom det er nødvendig av hensyn til avviklingen av eksamen. Faglig ansvarlig har ansvar for at oppgaveteksten foreligger på begge målformer eller språk dersom emnebeskrivelsen angir dette. Tillatte hjelpemidler 3. Detaljert oversikt over tillatte hjelpemidler ved de ulike eksamener skal fremgå av emnebeskrivelser og/eller fag- og studieplaner. Det skal videre fremgå klart av oppgaveteksten hvilke hjelpemidler som er tillat, dette gjelder også bruk av kalkulator, jfr. Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, 3-3. Dersom det er tillatt med trykte hjelpemidler skal det ikke være notert i disse med mindre det går klart fram av oppgaveteksten at dette er tillatt. Tospråklige ordbøker må også være ført opp dersom dette skal være tillatt. Når det gjelder kalkulator, vises det til Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, 3-3, punkt 2: Dersom kalkulator tillates brukt, skal den utgjøre en enkelt gjenstand. Det tillates ikke utstyr for tilkobling til lysnett, magnetkort, bånd/utskriftsenheter eller andre kalkulatorer. Bruk av PC er ikke tillatt med mindre dette fremgår spesifikt, eller er innvilget som særordning. Kalkulatoren må ikke avgi støy. 4

5 Programmerbar kalkulator er ikke tillatt med mindre dette er spesifikt angitt i oppgaveteksten. Det kan settes andre begrensninger for bruk av kalkulator enn de som fremgår av dette punktet. Overtredelse av bestemmelsene i dette punktet betraktes som fusk eller forsøk på fusk. 4. Dersom spesielle forhold gjør det nødvendig kan faglig ansvarlig pålegges å føre kontroll med tillatte hjelpemidler før eller under eksamen. Gjennomføring av eksamen 5. Faglig ansvarlig skal ved skriftlig eksamen være tilgjengelig på telefon under hele eksamenstiden. Dersom faglig ansvarlig selv ikke kan være tilgjengelig, må vedkommende sørge for en stedfortreder som kan utføre faglig ansvarlig sin rolle under eksamen. Eksamenskontoret skal informeres om eventuell stedfortreder. Ved hjemmeeksamener skal faglig ansvarlig, eventuelt stedfortreder, være tilgjengelig for spørsmål første eksamensdag. 6. Dersom det kommer spørsmål om oppgaven fra eksamenslokalet må faglærer være varsom med å gi tilleggsopplysninger. Opplysninger som blir gitt, og som kan ha betydning for eksamensresultatet, skal meddeles samtlige kandidater i samtlige eksamenslokaler. Etterarbeid 7. Faglig ansvarlig er sammen med eventuell ekstern eller intern sensor ansvarlig for at eksamensbesvarelsene/prestasjonene blir sensurert. Sensur og signerte karakterlister skal leveres eksamenskontoret snarest etter sensur, men senest innen sensurfrist på 3 uker. Dette utgjør 21 dager og inkluderer helligdager, helger og andre høytider. Dersom det viser seg at fastsatt sensurfrist ikke kan overholdes og særlige grunner gjør det nødvendig med mer tid, skal faglig ansvarlig varsle fakultetsadministrasjonen om dette snarest før sensurfristen utløper, oppgi begrunnelsen og meddele ny estimert sensurtid, se 4-4 i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger og Lov om universiteter og høyskoler 3-9. Søknad om forlenget sensurfrist sendes til Prodekan for undervisning via Instituttleder og avgjøres av Styret ved Universitetet i Stavanger. Vi viser videre til at Universitetet er pålagt å varsle studentene om forlenget sensurtid. Retningslinjene trer i kraft fra og med 1.august Veslemøy Hagen utdanningsdirektør Saksbehandler: Ingrid Stokkeland rådgiver Stavanger,

6 Vedlegg uu 16/17 a) Forslag til endringer i «Retningslinjer for faglig ansvarlig ved forberedelse og gjennomføring av eksamen. -Lover og regler Faglig ansvarlig plikter å gjøre seg kjent med universitetslovens bestemmelser om eksamen, Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger samt utfyllende regler for eksamener og prøver. Faglig ansvarlig plikter å gjøre seg kjent med Lov om universiteter og høyskoler sine bestemmelser om eksamen og Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger samt utfyllende regler for eksamener og prøver. Ta kontakt med eksamenskontoret ved spørsmål. Det blir mer oversiktlig for de faglig ansvarlig når det blir presisert hvem som kan kontaktes og oppklare eventuelle spørsmål. -Utarbeidelse av eksamensoppgave Faglig ansvarlig har ansvar for at eksamensoppgaver blir utarbeidet og at oppgaven blir forelagt ekstern eller intern sensor i samsvar med bestemmelser i Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, 12, og for at oppgavetekst klar til mangfoldiggjøring blir levert eksamensansvarlig ved fakultetet senest 1 uke før eksamen, eller tidligere dersom det er nødvendig av hensyn til avviklingen av eksamen. Faglig ansvarlig har ansvar for at oppgaveteksten foreligger på begge målformer dersom dette er nødvendig. Faglig ansvarlig har ansvar for at eksamensoppgaver blir utarbeidet og at oppgaven blir forelagt ekstern eller intern sensor i samsvar med bestemmelser i Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, 4-2, og for at oppgavetekst er opprettet i Inspera og delt med eksamensansvarlig ved fakultetet senest 1 uke før eksamen, eller tidligere dersom det er nødvendig av hensyn til avviklingen av eksamen. Faglig ansvarlig har ansvar for at oppgaveteksten foreligger på flere målformer eller språk dersom emnebeskrivelsen angir dette. Det er endret til riktig bestemmelse etter den nye eksamensforskriften som trådte i kraft august Tillatte hjelpemidler Detaljert oversikt over tillatte hjelpemidler ved de ulike eksamener skal fremgå av emnebeskrivelser og/eller fag- og studieplaner. Det skal videre fremgå klart av oppgaveteksten hvilke hjelpemidler som er tillat, dette gjelder også bruk av kalkulator, jfr. Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger,

7 Vedlegg uu 16/17 a) 10. Dersom det er tillatt med trykte hjelpemidler skal det ikke være notert i disse med mindre det går klart fram av oppgaveteksten at dette er tillatt. Tospråklige ordbøker må også være ført opp dersom dette skal være tillatt. Når det gjelder kalkulator, vises det til Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, 10, punkt 2: Dersom kalkulator tillates brukt, skal den utgjøre en enkelt gjenstand. Det tillates ikke utstyr for tilkobling til lysnett, magnetkort, bånd/utskriftsenheter eller andre kalkulatorer. Bruk av PC er ikke tillatt med mindre dette fremgår spesifikt, eller er innvilget som særordning. Kalkulatoren må ikke avgi støy. Programmerbar kalkulator er ikke tillatt med mindre dette er spesifikt angitt i oppgaveteksten. Det kan settes andre begrensninger for bruk av kalkulator enn de som fremgår av dette punktet. Overtredelse av bestemmelsene i dette punktet betraktes som fusk eller forsøk på fusk. Dersom spesielle forhold gjør det nødvendig kan faglig ansvarlig pålegges å føre kontroll med tillatte hjelpemidler før eller under eksamen. Detaljert oversikt over tillatte hjelpemidler ved de ulike eksamener skal fremgå av emnebeskrivelser og/eller fag- og studieplaner. Det skal videre fremgå klart av oppgaveteksten hvilke hjelpemidler som er tillat, dette gjelder også bruk av kalkulator, jfr. Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, 3-3. Dersom det er tillatt med trykte hjelpemidler skal det ikke være notert i disse med mindre det går klart fram av oppgaveteksten at dette er tillatt. Tospråklige ordbøker må også være ført opp dersom dette skal være tillatt. Når det gjelder kalkulator, vises det til Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, 3-3, punkt 2: Dersom kalkulator tillates brukt, skal den utgjøre en enkelt gjenstand. Programmerbar kalkulator er ikke tillatt med mindre dette er spesifikt angitt i oppgaveteksten. Det kan settes andre begrensninger for bruk av kalkulator enn de som fremgår av dette punktet. Overtredelse av bestemmelsene i dette punktet betraktes som fusk eller forsøk på fusk. Endret bestemmelsene i tråd med ny eksamensforskrift fra august Det er samme innhold, men ny bestemmelse. -Gjennomføring av eksamen Faglig ansvarlig skal ved skriftlig eksamen være tilgjengelig under hele eksamenstiden. Dersom faglig ansvarlig selv ikke kan være tilgjengelig, må vedkommende sørge for en stedfortreder som kan utføre faglig ansvarlig sitt under eksamen. Eksamensansvarlig må informeres om eventuell stedfortreder. Ved hjemmeeksamener skal faglig ansvarlig, eventuelt stedfortreder, være tilgjengelig for spørsmål første eksamensdag. Faglig ansvarlig skal ved skriftlig eksamen være tilgjengelig på telefon under hele eksamenstiden. Dersom faglig ansvarlig selv ikke kan være tilgjengelig, må vedkommende sørge for en stedfortreder som kan utføre faglig ansvarlig sin rolle under eksamen. Eksamenskontoret skal informeres om eventuell stedfortreder. Ved hjemmeeksamener skal faglig ansvarlig, eventuelt stedfortreder, være tilgjengelig for spørsmål første eksamensdag.

8 Vedlegg uu 16/17 a) -Etterarbeid Faglig ansvarlig er sammen med eventuell ekstern eller intern sensor ansvarlig for at eksamensbesvarelsene/prestasjonene blir sensurert og at signerte karakterlister blir levert eksamensansvarlig innen fastsatt frist. Forslag til ny etterfølgende setning og avsnitt: Faglig ansvarlig er sammen med eventuell ekstern eller intern sensor ansvarlig for at eksamensbesvarelsene/prestasjonene blir sensurert. Sensur og signerte karakterlister skal leveres eksamenskontoret snarest etter sensur, men senest innen sensurfrist på 3 uker. Dette utgjør 21 dager og inkluderer helligdager, helger og andre høytider. Dersom det viser seg at fastsatt sensurfrist ikke kan overholdes og særlige grunner gjør det nødvendig med mer tid, skal faglig ansvarlig varsle fakultetsadministrasjonen om dette snarest før sensurfristen utløper, oppgi begrunnelsen og meddele ny estimert sensurtid, se 4-4 i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger og Lov om universiteter og høyskoler 3-9. Søknad om forlenget sensurfrist sendes til Prodekan for undervisning via Instituttleder og avgjøres av Styret ved Universitetet i Stavanger. Vi viser videre til at Universitetet er pålagt å varsle studentene om forlenget sensurtid. Ved å trekke inn mer detaljer rundt selve sensurfristen gjør man faglig ansvarlig oppmerksom på regelverket og tidsfristene de må forholde seg til, samt hvilke muligheter man har dersom fristen ikke lar seg overholde.

9 Retningslinjer for faglig ansvarlig ved forberedelse og gjennomføring av eksamen. Lover og regler (rette opp paragrafer i hht. Ny eksamensforskrif) 1. faglig ansvarlig plikter å gjøre seg kjent med universitetslovens bestemmelser om eksamen, Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger samt utfyllende regler for eksamener og prøver. Utarbeidelse av eksamensoppgave 2. Faglig ansvarlig har ansvar for at eksamensoppgaver blir utarbeidet og at oppgaven blir forelagt ekstern eller intern sensor i samsvar med bestemmelser i Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, 12, og for at oppgavetekst er opprettet i inspera og delt med eksamensansvarlig ved fakultetet senest 1 uke før eksamen, eller tidligere dersom det er nødvendig av hensyn til avviklingen av eksamen. Faglig ansvarlig har ansvar for at oppgaveteksten foreligger på begge målformer dersom dette er nødvendig. Tillatte hjelpemidler 3. Detaljert oversikt over tillatte hjelpemidler ved de ulike eksamener skal fremgå av emnebeskrivelser og/eller fag- og studieplaner. Det skal videre fremgå klart av oppgaveteksten hvilke hjelpemidler som er tillat, dette gjelder også bruk av kalkulator, jfr. Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, 10. Dersom det er tillatt med trykte hjelpemidler skal det ikke være notert i disse med mindre det går klart fram av oppgaveteksten at dette er tillatt. Tospråklige ordbøker må også være ført opp dersom dette skal være tillatt. Når det gjelder kalkulator, vises det til Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, 10, punkt 2: Dersom kalkulator tillates brukt, skal den utgjøre en enkelt gjenstand. Det tillates ikke utstyr for tilkobling til lysnett, magnetkort, bånd/utskriftsenheter eller andre kalkulatorer. Bruk av PC er ikke tillatt med mindre dette fremgår spesifikt, eller er innvilget som særordning. Kalkulatoren må ikke avgi støy. Programmerbar kalkulator er ikke tillatt med mindre dette er spesifikt angitt i oppgaveteksten. Det kan settes andre begrensninger for bruk av kalkulator enn de som fremgår av dette punktet. Overtredelse av bestemmelsene i dette punktet betraktes som fusk eller forsøk på fusk. 4. Dersom spesielle forhold gjør det nødvendig kan faglig ansvarlig pålegges å føre kontroll med tillatte hjelpemidler før eller under eksamen. Gjennomføring av eksamen Vedlegg UU 16/17 b) 5. Faglig ansvarlig skal ved skriftlig eksamen være tilgjengelig på telefon under hele eksamenstiden. Dersom faglig ansvarlig selv ikke kan være tilgjengelig, må vedkommende sørge for en stedfortreder som kan utføre faglig ansvarlig sin rolle under eksamen. Eksamensansvarlig må informeres om eventuell stedfortreder. Ved hjemmeeksamener skal faglig ansvarlig, eventuelt stedfortreder, være tilgjengelig for spørsmål første eksamensdag.

10 6. Dersom det kommer spørsmål om oppgaven fra eksamenslokalet må faglærer være varsom med å gi tilleggsopplysninger. Opplysninger som blir gitt, og som kan ha betydning for eksamensresultatet, skal meddeles samtlige kandidater i samtlige eksamenslokaler. Etterarbeid 7. Faglig ansvarlig er sammen med eventuell ekstern eller intern sensor ansvarlig for at eksamensbesvarelsene/prestasjonene blir sensurert og at signerte karakterlister blir levert eksamensansvarlig innen fastsatt frist. UiS/24.april 2017

11 Vedlegg 16/17 c) Universitetet i Stavanger Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Lover og regler Faglig ansvarlig plikter å gjøre seg kjent med Lov om universiteter og høyskoler sine bestemmelser om eksamen og Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger samt utfyllende regler for eksamener og prøver. Ta kontakt med eksamenskontoret ved spørsmål. Krav om ekstern oppnevning Den faglig ansvarlige må ved forespørsel sørge for skriftlig oppnevning av eksterne sensorer og deltakere og meddele til ledelsen i hvert emne eller fagområde, normalt for en 3 års periode. Om kravene ved oppnevning, se 4-2 i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Eksamensoppgave og sensorveiledning Faglig ansvarlig har ansvar for at eksamensoppgave og sensorveiledning blir utarbeidet, og at dette blir forelagt ekstern eller intern sensor eventuelt overleveres til eksamenskontoret, senest 1 uke før eksamen eller tidligere dersom det er nødvendig av hensyn til avvikling av eksamen. Faglig ansvarlig utarbeider eksamensoppgaven på flere målformer eller språk dersom emnebeskrivelsen angir dette. Tillatte hjelpemidler Vi har ingen kommentarer til dette punktet, annet enn at henvisning må oppdateres til den nye Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger 3-3. Gjennomføring av eksamen Faglig ansvarlig skal ved skriftlig eksamen være tilgjengelig under hele eksamensavviklingen. Dersom faglig ansvarlig selv ikke kan være tilgjengelig, må vedkommende sørge for en stedfortreder. Eksamenskontoret skal informeres om eventuell stedfortreder. Ved hjemmeeksamener gjelder krav om tilgjengelighet for spørsmål første eksamensdag. Ved spørsmål om oppgaven fra eksamenslokalet må faglig ansvarlig være varsom med å gi tilleggsopplysninger. Opplysningene som blir gitt, og som kan ha betydning for eksamensresultatet, skal meddeles samtlige kandidater i samtlige eksamenslokaler. Sensur Faglig ansvarlig er sammen med eventuell ekstern eller intern sensor ansvarlig for at eksamensbesvarelsene/prestasjonene blir sensurert. Sensur og signerte karakterlister skal leveres eksamenskontoret snarest etter sensur, men senest innen sensurfrist på 3 uker. Dette utgjør 21 dager og inkluderer helligdager, helger og andre høytider. Dersom det viser seg at fastsatt sensurfrist ikke kan overholdes og særlige grunner gjør det nødvendig med mer tid, skal faglig ansvarlig varsle fakultetsadministrasjonen varsles om dette snarest før sensurfristen utløper, oppgi begrunnelsen og meddele ny estimert sensurtid, se 4-4 i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger og Lov om universiteter og høyskoler 3-9. Søknad om forlenget sensurfrist sendes til Prodekan for undervisning via Instituttleder og

12 avgjøres av Styret ved Universitetet i Stavanger. Vi viser videre til at Universitetet er pålagt å varsle studentene om forlenget sensurtid.

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Møtebok. frå. utdanningsutvalet

Møtebok. frå. utdanningsutvalet Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok frå utdanningsutvalet Møtestad: AR T-401 Tid: 23.05.2017 kl. 9:00 11:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Bjørheim, Jonas Hauken, Håkon Husebø, Dag Melberg, Jorunn

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 18/17 Tilleggsbestemmelse til regler og vilkår for innvilgelse av permisjon fra studiet Saksnr: 17/01568-7 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur Del 1: av eksamener og sensur 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling og sikre en forutsigbar og god gjennomføring av alle eksamener i tråd med gjeldende bestemmelser ved Universitetet 2. Omfang

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 15/17 Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen Saksnr: 17/02826-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag:

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av regelverk eller regelverksendring?

Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av regelverk eller regelverksendring? SN-SAK NR: 3/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av

Detaljer

Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen, sensur, sensurordninger og oppnevning av sensorer ved NHH

Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen, sensur, sensurordninger og oppnevning av sensorer ved NHH Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen, sensur, sensurordninger og oppnevning av sensorer ved NHH 1. BAKGRUNN Det følger av lov 1. april 2005 om universiteter og høyskoler 3-9 at NHH skal sørge

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave) US-SAK NR: 170 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIR. SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER:SENIORRÅDG. BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

Studiereglement for forkurs for ingeniør og sivilingeniør (FIN) ved Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Studiereglement for forkurs for ingeniør og sivilingeniør (FIN) ved Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Studiereglement for forkurs for ingeniør og sivilingeniør (FIN) ved Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Innhold 1 Innledning og formål... 2 2 Definisjoner... 2 3 Registrering årsavgift - eksamensavgift...

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

US 109/10 Frister for publisering av sensur etter eksamen

US 109/10 Frister for publisering av sensur etter eksamen US 109/10 Frister for publisering av sensur etter eksamen ephortesak 2010/3387 Møtedag: 28.10.10 Saksansvarlig: Utdanningsdirektør Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: Utdanningsdirektør Kristofer

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 42/7 Justering i regelverk for akkreditering og etablering av studier Saksnr: 5/07627-25 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 08..207

Detaljer

3 Tid og sted Ordinær eksamen avholdes i mai/juni. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen avholdes i november/desember

3 Tid og sted Ordinær eksamen avholdes i mai/juni. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen avholdes i november/desember KAPITTEL 9c Utfyllende bestemmelser for avsluttende eksamen (MED-500); kandidater og kommisjoner Erstatter Utfyllende bestemmelser for eksameni MED-500, Utfyllende bestemmelser for muntlig eksamen MED-500

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det.

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det. Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for eksamensarbeid Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Revidert av: Dato: 24.8.2012 Revisjonsnr. 1.1 Begrunnelse for karakterfastsetting

Detaljer

Høring vedrørende retningslinjer for egenbetaling ved UiS og retningslinjer for dekning av utgifter til reise i forbindelse med praksis for studenter.

Høring vedrørende retningslinjer for egenbetaling ved UiS og retningslinjer for dekning av utgifter til reise i forbindelse med praksis for studenter. Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT MED OPPFØLGING Til: Dennis Aske/Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS etter- og videreutdanning, Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kunngjort 16. november 2017 kl PDF-versjon 20. november Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger

Kunngjort 16. november 2017 kl PDF-versjon 20. november Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. november 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 20. november 2017 05.10.2017 nr. 1783 Forskrift

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 70/17 Revidert mandat for forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 17/04159-3 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Dokumentnavn: Prosedyrer for eksamensadministrasjon på 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet Opprettet: 5.1.2017 Formål: Klargjøre oppgavefordeling ansvar for

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre?... 3 1 Etablere emne... 3 1.1 Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet?...

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Dokumentnavn: Prosedyrer for eksamensadministrasjon på 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet Opprettet: 23.1.2017 Formål: Klargjøre oppgavefordeling og ansvar

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15

Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15 KVALITETSSYSTEM Område: Lokalt gitt eksamen Kvalitet: Gjennomføring Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Gjennomføring av lokalt gitt eksamener Kapittel: 03 Dokument nr: 01 Godkjent dato:

Detaljer

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 09-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 17.02.2012 Arkivref.: 2012/640 DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING

Detaljer

EKSAMENSAVVIKLINGEN HØSTEN 2014

EKSAMENSAVVIKLINGEN HØSTEN 2014 UNIVERSITETET I OSLO Til instituttene ved MN-fakultetet Oslo 10. november 2014 DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Fakultetssekretariatet Postboks 1032 Blindern N-0315 Oslo Fysikkbygningen øst,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 29/17 Endringer i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 17/01540-6 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTFØRING AV MASTEROPPGAVE VED ERFARINGSBASERT MASTER I EIENDOMSUTVIKLING OG FORVALTNING

RETNINGSLINJER FOR UTFØRING AV MASTEROPPGAVE VED ERFARINGSBASERT MASTER I EIENDOMSUTVIKLING OG FORVALTNING NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Saksbehandler Helge Gravås Telefon Vår dato: Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: 28.03.2008 hgg RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen Universitetet i Stavanger Styret US 34/10 Doktorgradsutvalgene - mandat og sammensetning ephortesak: 2010/799 Møtedag: 25.03.10 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Detaljer

EKSAMENSAVVIKLINGEN HØSTEN 2015

EKSAMENSAVVIKLINGEN HØSTEN 2015 UNIVERSITETET I OSLO Til instituttene ved MN-fakultetet Oslo 9. november 2015 DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Fakultetssekretariatet Postboks 1032 Blindern N-0315 Oslo Fysikkbygningen øst,

Detaljer

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Støttesystem for utdanningskvalitet på nett (KVASS) NTNU har utviklet et nettbasert kvalitetsstøttesystem for undervisning,

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

INNLEVERINGSFRIST FOR MASTEROPPGAVER (60 SP) I VÅRSEMESTERET

INNLEVERINGSFRIST FOR MASTEROPPGAVER (60 SP) I VÅRSEMESTERET Studiestyresak: 02/12 Saksnr.: 2010/3834 Møte: 8. februar 2012 INNLEVERINGSFRIST FOR MASTEROPPGAVER (60 SP) I VÅRSEMESTERET Masterstudiet ved har normert studietid, som er 4 semester for heltidsstudenter.

Detaljer

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Fastsatt av Skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen ved LKSK, og omfatter alle eksamener og

Detaljer

EKSAMENSAVVIKLINGEN VÅREN 2017

EKSAMENSAVVIKLINGEN VÅREN 2017 UNIVERSITETET I OSLO Til instituttene ved MN-fakultetet Oslo 9. mai 2017 DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Fakultetssekretariatet Postboks 1032 Blindern N-0315 Oslo Fysikkbygningen øst, 3. etasje

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er skriftlig eksamen?... Feil! Bokmerke er ikke definert. Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Frammøte til eksamen...

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo VEDTAKSSAK Forslag til revidert Nærmere regler for Det juridiske fakultet Forslag til Retningslinjer for digital eksamen ved Det juridiske fakultet til Programrådet for Master i rettsvitenskap Dato: 07.08.2012

Detaljer

Vedtakssaker. 36/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 2

Vedtakssaker. 36/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 2 MØTEINNKALLING Programutvalget for bachelorutdanningen Dato: 28.10.2015 kl. 12:15 Sted: Kollegierommet Arkivsak: 15/00085 Arkivkode: 011.5 Mulige forfall meldes snarest til Kjetil S. Larssen SAKSKART Side

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN Gjeldende fra 10. februar 2014 1. MÅLET MED LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN Målet med lokalt gitt muntlig eksamen er at elevene skal få vise

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 138/16 20.10.2016 Dato: 03.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/10496 Endringer i universitetets grads- og studieforskrift Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET / FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET / FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET / FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES EKSAMENSPLAN FOR SKRIFTLIGE EMNER / WRITTEN EXAMINATIONS VÅREN 2013 / SPRING 2013 Du må selv kontrollere at du

Detaljer

EKSAMENSAVVIKLINGEN VÅREN 2016

EKSAMENSAVVIKLINGEN VÅREN 2016 UNIVERSITETET I OSLO Til instituttene ved MN-fakultetet Oslo 18. mai 2016 DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Fakultetssekretariatet Postboks 1032 Blindern N-0315 Oslo Fysikkbygningen øst, 3.

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 31 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Vedtatt 26.08.2015 av Rektor. Innhold Eksamen... 2 Studenter... 2 Skriftlig eksamen under tilsyn... 2 Felles for eksamensmappe, oppgave og hjemmeeksamen...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV MASTEROPPGAVE I STUDIEPROGRAMMET MASTER I FYSISK PLANLEGGING

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV MASTEROPPGAVE I STUDIEPROGRAMMET MASTER I FYSISK PLANLEGGING NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Saksbehandler Helge Gravås Telefon Vår dato: Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: 05.01.2010 hgg RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune X - NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen 23.01.2013 2012/15952-32 EMNE B65 Telefon 22055468 Deres dato Deres referanse Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i

Detaljer

EKSAMENSAVVIKLINGEN HØSTEN 2011

EKSAMENSAVVIKLINGEN HØSTEN 2011 UNIVERSITETET I OSLO Til instituttene ved MN-fakultetet Oslo 2. november 2011 DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Fakultetssekretariatet Postboks 1032 Blindern N-0315 Oslo Fysikkbygningen øst,

Detaljer

NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2011/5669 N O T A T

NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2011/5669 N O T A T NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.08.2011 SA/AMS Arkiv: 2011/5669 Til: Styret Fra: Rektor Om: Utvalgsstrukturen - utdanningsområdet N O T A T Tilråding: 1. Styrets vedtak

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING Våren 2014 Side 2 av 12 Innhold Innledning... 4 Eksamensforskriften ved UiS... 5 Bildet Begrunnelse og klage

Detaljer

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 Paragrafhenvisninger: Dersom ikke

Detaljer

RETNINGSLINJER. Lokalt gitt muntlig eksamen. for grunnskolene Ofoten

RETNINGSLINJER. Lokalt gitt muntlig eksamen. for grunnskolene Ofoten RETNINGSLINJER Lokalt gitt muntlig eksamen for grunnskolene Ofoten Hamarøy Evenes Ballangen Narvik Tjeldsund Tysfjord Retningslinjene gjøres gjeldende for alle grunnskolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Endring av navn på to masterprogram Saksnr: 15/05228-2 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

EKSAMENSAVVIKLINGEN HØSTEN 2017

EKSAMENSAVVIKLINGEN HØSTEN 2017 UNIVERSITETET I OSLO Til instituttene ved MN-fakultetet Oslo 14. november 2017 DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Fakultetssekretariatet Postboks 1032 Blindern N-0315 Oslo Fysikkbygningen øst,

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Musikk, dans og drama Fagkode: MDD3004 Programområde: Musikk Valgfritt programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 48 timer (2

Detaljer

Retningslinjer for MUNTLIG EKSAMEN MUNTLIG PRAKTISK EKSAMEN. for elever i Troms

Retningslinjer for MUNTLIG EKSAMEN MUNTLIG PRAKTISK EKSAMEN. for elever i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.9 VP-S-Retningslinjer for muntlig og muntlig-praktisk eksamen for Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 16.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole ved Samisk høgskole vedtatt i styret for Samisk høyskole 15.02.2011, endelig godkjent 15.06.2012 i sak S- 29/11 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler (Lov 2005-04- 01 nr 15: Lov om universiteter

Detaljer

Forskriften gir regler om eksamener og prøver ved Norges teknisknaturvitenskapelige

Forskriften gir regler om eksamener og prøver ved Norges teknisknaturvitenskapelige SIDE 338 Forskrift om eksamen FORSKRIFT OM EKSAMEN Fastsatt av Kollegiet 19. juni 1997 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 50 nr. 6. Endret 26 aug 1998 nr. 930, 16 sep

Detaljer

Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer

Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer http://www.hioa.no/studier/lov-og-regelverk/retningslinjer-for-oppnevning-og-bruk-avsensorer Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer Fastsatt av studieutvalget 13. juni 2013 med hjemmel i forskrift

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 10.2.2016 Saksnr..: 2016/2981 Referat til Programrådsmøte tirsdag 9. februar 2016 Tid og sted: kl. 14.15-16.00 rom 489 Til stede:

Detaljer

68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)

68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) 68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) Univeristetsstyret Saksansvarlig: Elin Børrud og Ole-Jørgen

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen Skriftlig eksamen for elever VÅR 2016 Oslo Voksenopplæring Sinsen Innhold Offentliggjøring av eksamenstrekk for vårgrupper... 2 Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Når er skriftlig eksamen?... 2 Frammøte

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

Sak 55/17 Forsinkelser i sensur

Sak 55/17 Forsinkelser i sensur UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: 2017/8399 Sak 55/17 Forsinkelser i sensur Notat fra Studieadministrativ avdeling Vedtakssak Notat Til: Universitetets Utdanningsutvalg Fra:

Detaljer

Saksnummer: 25/2012 Forskriftsendringer, 1. gangs drøfting

Saksnummer: 25/2012 Forskriftsendringer, 1. gangs drøfting SN-SAK NR: 25/202 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 302 90 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2006/283 Saksnummer: 25/202 Forskriftsendringer,. gangs

Detaljer

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: 15.04.10 Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Forsvarets skolesenter.

Forskrift om eksamen ved Forsvarets skolesenter. Forskrift om eksamen ved Forsvarets skolesenter. DATO: FOR-2008-28-05-2008 DEPARTEMENT: KD (Kunnskapsdepartementet) DEPARTEMENT: FD (Forsvarsdepartementet) AVD/DIR: Sjef Forsvarets skolesenter (FSS) PUBLISERT:

Detaljer

Hjelpemidler til eksamen. Lovlige hjelpemidler og innarbeiding av lovsamling

Hjelpemidler til eksamen. Lovlige hjelpemidler og innarbeiding av lovsamling Hjelpemidler til eksamen Lovlige hjelpemidler og innarbeiding av lovsamling Hva er tillatt på eksamen? Veldig enkelt: Bare det vi sier er tillatt, er tillatt. Hvis det ikke står på listen over ting som

Detaljer

Digital arbeidsflyt for vurdering

Digital arbeidsflyt for vurdering Digital arbeidsflyt for vurdering Superbrukerkurs 17.01.2017 Kort om webinaret Mål for kurset Få en oversikt over de ulike trinnene i flyten for digital eksamen. Målgruppe Superbrukere som jobber med eksamensavvikling

Detaljer

UTDANNING. Retningslinjer for praktisk eksamen

UTDANNING. Retningslinjer for praktisk eksamen UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen juli 2016 Innholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. ORGANISERING AV EKSAMEN... 4 2.1 Rammer for eksamen...

Detaljer

Årshjul eksamen. Detaljert

Årshjul eksamen. Detaljert Årshjul eksamen Detaljert Jogita Borg Pedersen Magnus Clark SKB AHS Eksamen på AHS/ASP arrangeres gjennom hele studieåret, men hovedperiode i mai/juni og november/desember. Tid/ frister Aktivitet/ oppgave

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer