Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging"

Transkript

1 Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging

2 Bakgrunn Internrevisjoner er en viktig del i høgskolens kvalitetssikringssystem og ment å og en uavhengig rådgivningsfunksjon som har til hensikt å tilføre merverdi. I forkant av revisjonen forberedt en rekke spørsmål med utgangspunkt i revisjonsgrunnlaget. På denne måten avdekkes det om de fastlagte rutiner/prosedyrer følges. Avslutningsvis oppsummeres dette i en revisjonsrapport som den reviderte part bes kommentere. Målet med en internrevisjon er dog ikke å avdekke flest mulig avvik, men å kontrollere om institusjonen gjør som de sier de skal gjøre samt å sammenstille observasjoner av hendelser for å se om ting kan gjøres på en mer effektiv og bedre måte. Eksamensplanleggingen ble valgt ut som område for internrevisjon tidlig i vårsemesteret 2009 på bakgrunnen av ønske fra studiedirektøren. Det ble i denne omgangen gjennomført internrevisjon på Handelshøgskolen, Profesjonshøgskolen, studieadministrasjonen og studentservice. Revisjonsgruppen vil takke alle som har satt av tid og deltatt i internrevisjonene. Sammendrag Internrevisjonene viser at det arbeidet med å legge eksamensplanen er en nokså omfattende oppgave. Den erfaring som alle involverte besitter virker avgjørende for at eksamensplanen skal være til å stole på. Fristen som høgskolen har satt som publiseringsfrist for både høstens og vårens eksamen er nokså ambisiøs, og nødvendigheten av at vårens eksamensplan er publisert nesten et år i forveien bør revurderes. Det største problemet med å legge eksamensplanen, er tilgangen på lokaler med flatt gulv tidlig i eksamensperioden. Profesjonshøgskolen har vanlig undervisning i den ordinære eksamensperioden som er fastsatt av styret for Høgskolen i Bodø. Funn Rapportene fra de reviderte enheter er vedlagt dette denne rapporten. Det er ikke avdekket rene avvik da prosessen for eksamensplanleggingen ikke er fastlagt i kvalitetshåndboken. Det er derfor kun fokusert på rene observasjoner av positiv og negativ karakter. Noen anbefalinger Studiedirektøren bes ta de avdekkede observasjoner til etterretning og utarbeide en løsning på de problemer som er avdekket gjennom internrevisjonene. Det gjøres oppmerksom på at det ved studentservice allerede er utarbeidet forslag til prosessendringer. Sølvi Fastvold Rådgiver Rådgiver

3 Revisjonsrapport Intern systemrevisjon av eksamensplanleggingen ved HHB Revisjonsområde Eksamensplanleggingen 2008 Revisorer Sølvi Fastvold (revisjonsleder) Dato Hovedkonklusjon Revisjonen viste at fakultetets arbeid med legge eksamensplanen er ryddig og oversiktlig, men at tidsfristene fra sentralt hold ikke virker særlig fornuftige. Det ble under revisjonen avdekket fem observasjoner som er beskrevet under Innledning I forbindelse med intern systemrevisjon ble det utført en kvalitetsrevisjon av eksamensplanleggingen ved handelshøgskolen. Revisjonen har til hensikt å se etter områder i planleggingen som kan forbedres. Rapporten vil inngå som en del i en anbefaling til studiedirektøren som har det overordnede ansvaret for prosessen. Revisjonsgrunnlag Internt notat med oppfølging Studieportefølje , timeplanlegging og eksamensplanlegging vår 2008 datert Revisjonens opplegg og omfang Det var satt av 1 time til revisjonsbesøket som omfattet intervju med en administrativt tilsatt som var ansvarlig for eksamensplanleggingen. Videre var en studieprogramansvarlig tilstede. Revisjonsgruppen hadde på forhånd utarbeidet sjekkpunkter og kjøreplan for revisjonen. Under intervjuene ble det lagt hovedvekt på opplevelsen av eksamensplanen mht. tidsfrister, koordinering av behov og prosessen som helhet. Revisjonen bestod av intervjuer

4 De enkelte observasjoner OBSERVASJON 1 Tidsfristen som er satt for når hele eksamensplanen skal være tilgjengelig er ikke mulig å overholde, da det ikke enda er sikkert hvilke kurs som skal kjøres høsten og våren samt at det fortsatt er usikkerhet på om enkelte kurs vil ha oppstart. OBSERVASJON 2 Eksamensdatoer er ikke lett tilgjenglige for faglærer. OBSERVASJON 3 Informasjonen rundt eksamensgjennomføringen er tidvis uklar. Dette gjelder både innen planleggingen, gjennomføringer og innlevering ovenfor studenter og faglærere. OBSERVASJON 4 Ønske om å skille mellom høst og vår. Ikke nødvendigvis legge en plan for hele året. OBSERVASJON 5 Uklart hvem som skal følge opp at sensurfrist blir overholdt. Bodø Sølvi Fastvold (sign.) Revisjonsleder Medrevisor

5 Revisjonsrapport Intern systemrevisjon av eksamensplanleggingen ved PHS Revisjonsområde Eksamensplanleggingen 2008 Revisorer Sølvi Fastvold (revisjonsleder) Dato Hovedkonklusjon Revisjonen viste at fakultetets arbeid med legge eksamensplanen er ryddig og oversiktlig, men at tidsfristene fra sentralt hold for publisering av vårens eksamensplan ikke er mulig å overholde. Det ble under revisjonen avdekket fem observasjoner som er beskrevet under Innledning I forbindelse med intern systemrevisjon ble det utført en kvalitetsrevisjon av eksamensplanleggingen ved profesjonshøgskolen. Revisjonen har til hensikt å se etter områder i planleggingen som kan forbedres. Rapporten vil inngå som en del i en anbefaling til studiedirektøren som har det overordnede ansvaret for prosessen. Revisjonsgrunnlag Internt notat med oppfølging Studieportefølje , timeplanlegging og eksamensplanlegging vår 2008 datert Revisjonens opplegg og omfang Det var satt av 1 time til revisjonsbesøket som omfattet intervju med en administrativt tilsatt som var ansvarlig for eksamensplanleggingen. Videre var to studieledere tilstede. Revisjonsgruppen hadde på forhånd utarbeidet sjekkpunkter og kjøreplan for revisjonen. Under intervjuene ble det lagt hovedvekt på opplevelsen av eksamensplanen mht. tidsfrister, koordinering av behov og prosessen som helhet. Revisjonen bestod av intervjuer

6 De enkelte observasjoner OBSERVASJON 1 Tidsfristen som er satt for når hele eksamensplanen skal være tilgjengelig er på det nåværende tidspunkt ikke mulig å overholde blant annet fordi det ikke er sikkert hvilke kurs som skal kjøres høsten og våren samt at det fortsatt er usikkerhet på om enkelte kurs vil ha oppstart. I tillegg er det vanskelig å overholde frister fordi man er avhengig av at studieplanene er publisert for å kunne sette opp eksamensoversikt. OBSERVASJON 2 Eksamensplanen forutsetter at studieplanene er klare før eksamensplan. OBSERVASJON 3 Profesjonshøgskolen gjennomfører undervisning i høgskolens fastsatte eksamensperiode. Dette gjelder spesielt samlingsbaserte studier og idrettstudier. Når det gjelder bachelor i sykepleie vil eksamensperioder måtte legges utenom eksamensperioden på grunn av studentenes praksisperioder. Halve studiet i bachelor i sykepleie er praksis. OBSERVASJON 4 Det er uklarhet i hvordan Forprøve er tiltenkt brukt som eksamensform og om disse skal håndteres av faglige eller av eksamenskontoret. OBSERVASJON 5 Det er ønskelig at type vurderingsform fremkommer av sensurlista for å unngå misforståelser i forbindelse med sensurering. Bodø Sølvi Fastvold (sign.) Revisjonsleder Medrevisor

7 Revisjonsrapport Intern systemrevisjon av eksamensplanleggingen ved Studieadministrasjonen Revisjonsområde Eksamensplanleggingen 2008 Revisorer (revisjonsleder) Dato Hovedkonklusjon Revisjonen viste at studieadministrasjonens arbeid med legge eksamensplanen er tidvis krevende grunnet mangel på rom og at de tidsfrister som gis er vanskelige å overholde. Det ble under revisjonen avdekket tre observasjoner som er beskrevet under Innledning I forbindelse med intern systemrevisjon ble det utført en kvalitetsrevisjon av eksamensplanleggingen i studieadministrasjonen. Revisjonen har til hensikt å se etter områder i planleggingen som kan forbedres. Rapporten vil inngå som en del i en anbefaling til studiedirektøren som har det overordnede ansvaret for prosessen. Revisjonsgrunnlag Internt notat med oppfølging Studieportefølje , timeplanlegging og eksamensplanlegging vår 2008 datert Revisjonens opplegg og omfang Det var satt av 1 time til revisjonsbesøket som omfattet intervju med den som var ansvarlig for eksamensplanleggingen studieåret 2008/2009. Revisjonsgruppen hadde på forhånd utarbeidet sjekkpunkter og kjøreplan for revisjonen. Under intervjuene ble det lagt hovedvekt på opplevelsen av eksamensplanen mht. tidsfrister, koordinering av behov og prosessen som helhet. Revisjonen bestod av intervju.

8 De enkelte observasjoner OBSERVASJON 1 Profesjonshøgskolen forholder seg ikke til vedtatte eksamensperiode og har undervisning to uker inn i vårens eksamensperiode, samt en uke inn i høstens. OBSERVASJON 2 Ønske om en bedre konfliktmatrise i Neted for å slippe tidkrevende manuell jobb OBSERVASJON 3 Fristen for publisering av vårens eksamensplan er lite hensiktsmessig og bør flyttes til utpå høsten. Bodø (sign) Revisjonsleder

9 Revisjonsrapport Intern systemrevisjon av eksamensplanleggingen ved Studentservice Revisjonsområde Eksamensplanleggingen 2008 Revisorer (revisjonsleder) Sølvi Fastvold Dato Hovedkonklusjon Revisjonen viste at studentservice med legge eksamensplanen og gjennomføringen av den, er ryddig og oversiktlig, men at tidsfristene fra sentralt hold ikke virker særlig fornuftige. Det ble under revisjonen avdekket fem observasjoner som er beskrevet under Innledning I forbindelse med intern systemrevisjon ble det utført en kvalitetsrevisjon av eksamensplanleggingen ved studentservice. Revisjonen har til hensikt å se etter områder i planleggingen som kan forbedres. Rapporten vil inngå som en del i en anbefaling til studiedirektøren som har det overordnede ansvaret for prosessen. Revisjonsgrunnlag Internt notat med oppfølging Studieportefølje , timeplanlegging og eksamensplanlegging vår 2008 datert Revisjonens opplegg og omfang Det var satt av 1 time til revisjonsbesøket som omfattet intervju med kontorsjef og to administrative tilsatte som har ansvar for eksamensplanleggingen. Revisjonsgruppen hadde på forhånd utarbeidet sjekkpunkter og kjøreplan for revisjonen. Under intervjuene ble det lagt hovedvekt på opplevelsen av eksamensplanen mht. tidsfrister, koordinering av behov og prosessen som helhet. Revisjonen bestod av intervjuer

10 De enkelte observasjoner OBSERVASJON 1 Tidsfristen som er satt for når hele eksamensplanen skal være tilgjengelig er ikke mulig å overholde. Det er ønskelig å flytte fristen for vårens eksamensplan til utpå høsten. OBSERVASJON 2 At studenter ikke tar et forhold til sin utdanningsplan gjør at det er vanskelig på et tidlig tidspunkt å beregne antallet studenter som vil møte til eksamen. OBSERVASJON 3 Behovet til Etter- og videreutdanninger kommer inn for sent. OBSERVASJON 4 Eksamenslokaler med flatt gulv, hovedsaklig Mørkvedhallen, benyttes av Profesjonshøgskolen som har undervising inn i eksamensperioden. Dette gir ofte problemer for eksamensavviklingen, både mhp logistikk og at det medfører ikke planlagte kostnader med rigging/flytting mv. OBSERVASJON 5 Det er ønskelig at type vurderingsform fremkommer av sensurlista for å unngå misforståelser i forbindelse med sensurering. Bodø Revisjonsleder Sølvi Fastvold (sign.) Medrevisor

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag September 2013 Institusjon: Høgskolen i Nord -Trøndelag Dato for vedtak: 05.09.2013 Sakkyndige: assisterende rektor

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEKVALITETSUTVALGET Dato: 2. juni 2006, kl. 1200-1500, styrerommet, Remmen

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEKVALITETSUTVALGET Dato: 2. juni 2006, kl. 1200-1500, styrerommet, Remmen Roar Pettersen, Avdeling HS Odd Eriksen, Avdeling LU Terje Karlsen Avdeling IR Christian Heide, Avdeling IT Sverre Vesterhus, avdeling SF PULS ved Per Lauvås Hanne Dybvik, Biblioteket Solgunn Strand, IT

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer