Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov"

Transkript

1 Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009 Paragraf 30.3 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009 Paragraf i Utfyllende regler til studieforskriften for teknologistudiet Utdrag fra Studiehåndbok_Samfunnsvitenskapelige_studier_2009, Studiet og grader, side 17. og 18. Forkortelser NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen IET - Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Formål med saken Hensikten med saken er at alle studenter skal få adgang til utsatt eksamen, uavhengig om eksamen er bestått eller ikke i utgangspunktet. Bakgrunn for saken Ved studier ved NTNU har studenter for tiden ikke adgang til utsatt eksamen for å forbedre karakteren dersom eksamen i emnet er bestått, jfr. Studieforskriftens Den første muligheten for eventuell karakterforbedring er den neste ordinære eksamen, jfr. Studieforskriftens Dette innebærer at studenten må ta faget på nytt, også om vurderingsformen og pensumet i emnet har blitt endret. I tilfelle at en eller begge av de nevnte endringer er blitt gjort, må studenten følge daværende bestemmelser, som innebærer å gjøre alt av obligatorisk arbeid, jfr. Studieforskriftens Dersom eksamensdatoer for to emner overlapper er det ikke mulig å avlegge begge i den samme eksamensperioden. Regelen er ikke presisert i den generelle Studieforskriften, men

2 fremkommer direkte eller indirekte i Utfyllende regler for de fleste studier, som for eksempel Utfyllende regler til studieforskriften for teknologistudiet og Studiehåndbok for samfunnsvitenskapelige studier, Studiet og grader, side 17. Det er mulig å forbedre karakteren kun en gang etter bestått eksamen, jfr. Studieforskriftens Dersom studenten stryker ved forbedringsforsøket, telles dette som et forsøk. Dersom eksamen ikke er bestått i utgangspunktet, det er mulig å ta eksamen så mange ganger studenten behøver til eksamen blir bestått. Etter dette kommer et forbedringsforsøk i tillegg.

3 Saksbehandler sin vurdering Eksamensreglementet slik det er per i dag oppfordrer studentene til å stryke eller levere blankt dersom de mener at eksamensresultatet sitt kanskje ikke er tilfredsstillende. Dette gjelder spesielt teknologistudiet/sivilingenørstudiet der utsatt eksamen blir organisert på slutten av sommeren. Dersom et fag er blitt omgjort, slik at vurderingsformen og/eller pensumet blir endret, må studenten fullføre hele faget på nytt, som da kommer i tillegg til de andre fagene studenten har dette semesteret. Dersom eksamensdatoen til en ordinær eksamen i et fag studenten ønsker å forbedre karakteren i overlapper med eksamen i et annet fag studenten tar, har studenten ikke mulighet å forbedre karakteren. Studenten må da vente til neste eksamensperioden for å ta det, som regel et år senere. Om studenten velger å bestå først og forbedre i etterkant, blir veien til den ønskede karakteren mye mer komplisert, og nesten umulig dersom studenten har kommet langt i utdanningen og vil bli ferdig på normert tid. Fra lærerens standpunkt er antall studenter som tar eksamen irrelevant, så lenge eksamensoppgaven må lages. Den eneste forskjellen er at det blir flere eksamensoppgaver å rette. For NTNU sin del ville det blitt ekstra kostnader til eksamensavvikling og retting av oppgaver på grunn av flere eksamensbesvarelser ved utsatt eksamen enn for øyeblikket. I tillegg er det sannsynlig at flere vil forsøke å forbedre karakteren hvis dette var mulig uten å ha strøket. I følge Åge Søsveen, seniorrådgiver og sekretær for FUS, er begrunnelsen for et slikt reglement at NTNU vil unngå å skape en gjentakskultur hos studentene. Dette er også en av årsakene til at kun et forbedringsforsøk per fag er tillatt, slik at studentene ikke skal fokusere mye på å forbedre karakterer, men heller å prøve å gjøre sitt beste ved første forsøk. Dersom allerede et forbedringsforsøk er tillatt, burde studentene få mulighet til å forbedre karakter ved første anledningen, altså ved utsatt eksamen. Hadde dette vært mulig ville mange færre levert blankt, som igjen ville føre til bedre gjennomsnittsresultater på eksamen, samt at flere studiepoeng ville blitt produsert tidligere. Ved å generere flere studiepoeng tidligere får NTNU flere midler tidligere. Studenter kan da i tillegg bruke sommeren til å lese til utsatt eksamen, slippe å ha flere fag enn nødvendig om høsten og konsentrere seg om de ordinære fagene dette semestret. Dette kan også føre til bedre karakterer i de ordinære fag, og i tillegg kan overlapp mellom eksamener bli unngått. Saksbehandler betrakter ikke dette som en oppfordring til å utvikle gjentakskultur, siden de fleste studenter ønsker å få eksamener unna raskest mulig og med færrest mulig forsøk. Det ville blitt mye enklere for studentene å gjennomføre fagene til normert tid, som er også positivt for NTNU. Morten Olavsbråten, førsteamanuensis og tidligere studieveileder ved IET mener også at dette kan bidra til bedre gjennomføringen for studentene, uten noe spesielt merarbeid for faglærerne. Dette forutsetter at utsatt eksamen allerede må lages av andre grunner.

4 Oppsummering Saksbehandler mener at alle studenter ved et fag skal få adgang til utsatt eksamen, dersom utsatt eksamen blir organisert i utgangspunktet. Fordeler: Ulemper: - færre leverer blankt flere beståtte eksamener høyere poengproduksjon. - som regel slipper studentene å ta hele fag på nytt. - studenter kan slippe overlapp av eksamener - i teknologistudenter sitt tilfelle får de hele sommeren på å forberede seg, og slipper å gjøre det samtidig som de tar andre fag. - høyere kostnader siden flere tar utsatt eksamen Saksbehandlers innstilling Saksbehandler ønsker at studieforskriften 28.1 skal endres til: I emner der det blir holdt avsluttende eksamen bare én gang pr. studieår, skal det holdes utsatt eksamen før neste avsluttende eksamen. Studenter som har hatt gyldig forfall til avsluttende eksamen, har adgang til utsatt eksamen. Det samme har studenter som har møtt til avsluttende eksamen og ikke har bestått denne eksamen. Dersom utsatt eksamen arrangeres gis det også adgang for studenter som har bestått avsluttende eksamen og ønsker å forbedre karakteren. Arbeidsutvalgets innstilling Studenttinget mener at: - Det skal være like rettigheter for alle studenter med tanke på utsatt eksamen - Ordningen med utsatt eksamen ved gyldig fravær skal være som i dag - Ordningen med utsatt eksamen ved ikke-bestått fungerer ikke etter hensikten, og fremstår som en dårlig og urettferdig løsning, - Det skal i stedet for utsatt eksamen ved ikke-bestått arrangeres ordinær eksamen hvert semester i alle emner. - Så lenge ordningen med utsatt eksamen praktiseres som i dag bør man endre studieforskriften 28.1 til: : I emner der det blir holdt avsluttende eksamen bare én gang pr. studieår, skal det holdes utsatt eksamen før neste avsluttende eksamen. Studenter som har hatt gyldig forfall til avsluttende eksamen, har adgang til utsatt eksamen. Det samme har studenter som har møtt til avsluttende eksamen og ikke har bestått denne eksamen. Dersom utsatt eksamen arrangeres gis det også adgang for studenter som har bestått avsluttende eksamen og ønsker å forbedre karakteren. - dissens Eivind Rindal: Ønsker å stryke siste punktet.

5 Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_ Utsatt eksamen 1. I emner der det blir holdt avsluttende eksamen bare én gang pr. studieår, skal det holdes utsatt eksamen før neste avsluttende eksamen. Studenter som har hatt gyldig forfall til avsluttende eksamen, har adgang til utsatt eksamen. Det samme har studenter som har møtt til avsluttende eksamen og ikke har bestått denne eksamen. Paragraf 30.3 i Studiehåndbok_Teknologistudier_ Adgang til ny vurdering 3. Dersom studenten har bestått, har han/hun rett til å framstille seg bare én gang i hvert emne for å forbedrekarakteren. Hvis studenten har meldt seg til eksamen, og ikke trukket seg innen den fristen som er fastsatt avstudiedirektøren, telles dette som et forsøk. Det er beste karakter som teller. Der karakteren fastsettes på grunnlag av flere delvurderinger, må alle vurderingene tas opp igjen. Paragraf i Utfyllende regler til studieforskriften for teknologistudiet 4 Studierett og studieprogresjon Eksamenskollisjon I tilfeller hvor oppflytting fører til kollisjoner i de fastsatte eksamensplaner, vil det ikke kunne forlanges at eksamensdatoen blir forandret. Utdrag fra Studiehåndbok_Samfunnsvitenskapelige_studier_2009, Studiet og grader Side 17., andre avsnitt I det første studieåret følger du undervisning og avlegger eksamener i det faget som du valgte ved oppstart. Det avlegges også eksamen i fellesemnene Ex.phil og Ex. fac. Det neste studieåret velger du andre fordypning og det avlegges eksamener innenfor denne fordypningen og et perspektivemne. I det tredje studieåret er det valgfritt når du avlegger siste del av fordypningene (høst- eller vårsemesteret), men det er lurt å ta emner fra bare ett fag hvert semester. Dette fordi undervisning og eksamensdager da er koordinert og kollisjoner kan unngås. I studieplanene lenger bak i boka vil du finne detaljerte tabeller som viser hvordan fagene er bygget opp og hvilke emner som inngår. Side 18., tredje avsnitt Ved slike frie valg hvor det kombineres emner fra flere fag kan det oppstå undervisningskollisjoner og kollisjoner mellom eksamensdager og det kreves derfor god planlegging. Studieveileder bør derfor kontaktes før det foretas et endelig valg av emner.

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Fastsatt av Skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen ved LKSK, og omfatter alle eksamener og

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for studier og eksamen Versjon 3.0 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 1-1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 Kapittel 2 Studiets

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Rapport fra karakterpanel A:

Rapport fra karakterpanel A: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel A: De 5- og 6-årige profesjonsstudiene i Medisin Ernæring Odontologi Psykologi Desember 2013 Universitets- og høyskolerådets karakterundersøkelse

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer