INNKALLING TIL MØTE I STUDIEKVALITETSUTVALGET Dato: 2. juni 2006, kl , styrerommet, Remmen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I STUDIEKVALITETSUTVALGET Dato: 2. juni 2006, kl. 1200-1500, styrerommet, Remmen"

Transkript

1 Roar Pettersen, Avdeling HS Odd Eriksen, Avdeling LU Terje Karlsen Avdeling IR Christian Heide, Avdeling IT Sverre Vesterhus, avdeling SF PULS ved Per Lauvås Hanne Dybvik, Biblioteket Solgunn Strand, IT drift Pea Hov, Akademiet Renee Dalan, Studentparlamentet Ida Brekke, studentrepresentant Halden, Vår ref. 05/1201. Arkiv: BL/gt INNKALLING TIL MØTE I STUDIEKVALITETSUTVALGET Dato: 2. juni 2006, kl , styrerommet, Remmen Saksliste: 1. Orienteringssak Arbeidsgruppe for læringsplattformer. Notat fra arbeidsgruppa for læringsplattformer v/leder, se: Behandling av klage på sensurvedtak felles rutiner. Brev fra studiedirektør til avdelingene, datert søknader om midler fra strategisk høgskoleprogram, v/per Lauvås 2. Eksamens- og vurderingsordninger a. Gjennomførte/godkjente arbeidskrav notat fra arbeidsgruppa for arbeidskrav som ble nedsatt av studiekvalitetsutvalget i møtet 3. mars i år. b. Studentene og eksamen Eksamensvakter retningslinjer og oppfølging ved avdelingene, jfr. brev av fra studiedirektøren samt svar fra studiestedene. Diskusjonen fortsetter på bakgrunn av de dokumenter som foreligger. 3. Eventuelt Beth Linde

2 Høgskolen i Østfold Fellestjenesten Tlf.: Fax: Til studiekvalitetsutvalget Fra Arbeidsgruppe for utredning av bruk av arbeidskrav Dato: tirsdag, 30. mai 2006 Arbeidskrav Studiekvalitetsutvalget ba om at det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede bruk av arbeidskrav. I mandatet ble det bedt om arbeidsgruppens vurdering knyttet til 9 punkter. Arbeidsgruppen fikk frist til slutten av mai med å avgi en utredning Arbeidsgruppen som ble nedsatt bestod av følgende personer: Theo Schewe, studieleder Odd Eriksen, studieleder Eli Anne Skaug, studieleder Terje Karlsen, studieleder Robert Roppestad, studieleder Theres Gram, Stab Ingegjerd S. Bjørndal, studieseksjonen Det er avholdt 2 møter. Arbeidsgruppen har valgt å kort kommentere de 9 punktene. I tillegg har en utarbeidet forslag til utfyllende bestemmelser til 2 i Høgskolens eksamensforskrift, def. av obligatoriske arbeidskrav. Foreliggende forslag har ikke vært ute til høring i avdelingene. Generelle kommentarer: Det har vært flere institusjoner som har hatt spørsmål til hvordan en skal håndtere og forstå arbeidskrav. Universitetet i Oslo stilte departementet spørsmål om klagerett på obligatoriske aktiviteter og mappevurdering. Departementet svar inneholdt bl.a. følgende synspunkt: vurderingen av studiekrav som ikke inngår i sluttevalueringen kan påklages når prøven ikke er bestått. Dette gjelder også når oppgaven kun vurderes som bestått/ikke bestått (det settes ikke karakter) eller karakteren kun er veiledende. Det avgjørende er at innleveringen er et krav for å kunne gå opp til eksamen. I de tilfeller der innleveringen er frivillig og kun veiledende karakter, foreligger ikke klagerett. Klage på vurderingen av studiekrav/forprøve behandles etter reglene i universitets- og høyskoleloven. Dette betyr at det må foretas ny vurdering av den innleverte prøve. Klageretten er begrenset i loven til en gang per innlevering (forsøk) jfr. 5-3 siste ledd. Det er opp til styret ved institusjonen å fastsette eventuelle begrensninger i antall forsøk for å bestå studiekravene.. Høgskolen i Østfold sendte etter dette en mail til departementet for å få ytterligere vurdert denne tolkningen, bl.a. om fusk ved arbeidskrav også skal behandles etter UH-loven. Vi har tidligere fått mail om at fusk ikke anvendes i forbindelse med obligatoriske arbeidskrav. Høgskolen fikk svar fra departementet 20.april 2006.

3 Departementet sier nå at uh-loven også kan komme til anvendelse ved fusk ved obligatoriske arbeidskrav der det inngår et element av vurdering. Departementet overlater imidlertid mye til den enkelte institusjon å vurdere om den enkelte innlevering, prøve er av en slik karakter at den skal falle inn under lovens bestemmelser om fusk. Departementet opprettholder i brevet at obligatoriske innleveringer skal behandles etter særreglene i uh-loven 5-2 og 5-3, dvs at det ikke skal være tilstrekkelig å behandle klage på en ikke bestått forprøve etter reglene i forvaltningsloven. Høgskolens praksis på dette området har vært og er noe uklar. Det er hittil ikke hatt noen saker om ikke godkjente arbeidskrav til behandling i klagenemda Arbeidskrav benyttes primært som et pedagogisk hjelpemiddel i læringsprosessen. En hjelp for den enkelte student til å få godt utbytte av studietiden, med veiledning og tilbakemeldinger fra faglærerne. Det har derfor vært opp til den enkelte faglærer å vurdere om arbeidskravene er gjennomført av studentene på en god og forsvarlig måte. Faglærerne har også hatt ansvaret for å føre dokumentasjon på at studieplanens arbeidskrav er oppfylt på en tilstrekkelig god og forsvarlig måte med tanke på å få framstille seg til eksamen. Listene over studentene har oppfylt arbeidskravene og kan framstille seg til eksamen sendes eksamenskontoret og legges inn i FS. Kommentarer til de ulike punktene i arbeidsgruppas mandat: 1. Hva ligger i begrepet arbeidskrav? Arbeidsgruppa ønsker å beholde definisjon som er i eksamensforskriften. En gjennomgikk andre høgskoler og universiteters definisjoner og kom til at vår egen er grei. En ser imidlertid behov for å oppdatere de utfyllende bestemmelser til forskriften på dette punktet med en begrunnelse for hvorfor studieplanene har lagt inn arbeidskrav. Arbeidskrav er studentarbeid/ studentaktiviteter som gis for å fremme studentens progresjon og utvikling samt sikre deltakelse der dette er nødvendig. Ovenstående blir altså en beskrivelse av formålet med arbeidskravene. 2. Hva legges i betegnelsen godkjent/ikke godkjent? Godkjent/ikke godkjent er ingen karakter, men en vurdering av kvalitet/nivå. Arbeidskrav som ikke skal få karakter skal altså ha et visst innhold av en viss standard slik at det kan godkjennes. Når arbeidskrav skal godkjennes/ikke godkjennes kobles denne godkjenning opp mot retten til å gå opp til eksamen. I dette tilfellet inntrer rett til klage dersom arbeidskravene ikke blir godkjent. Det er viktig å være oppmerksom på at godkjente arbeidskrav ikke senere kan få karakter. En kan altså ikke ta et godkjent arbeidskrav og legge det i en eksamensmappe og deretter gi en vurdering i form av bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått på de samme arbeidene, verken alene eller sammen med andre elementer. Arbeidsoppgaver som skal inn i en senere mappevurdering kan altså ikke vurderes til godkjent/ikke godkjent, men faglærer kan selvsagt gi uformell veiledning til arbeidene, da er det opp til studenten selv om han/hun vil ta hensyn til veiledning før innlevering av eksamensmappen for vurdering foretas. 3. Hvordan blir arbeidskrav brukt ved avdelingene ved HiØ? Er arbeidskrav gitt kun for å klarere studenten til eksamen eller for å gi studenten veiledning i forhold til læring?. 2

4 Avdelingene har benyttet begge måter å bruke arbeidskrav på. Det er behov for en ny gjennomgang av bruk av arbeidskrav i studieplanene, og en mer nøye beskrivelse av hvilke studentoppgaver som skal vurderes med tanke på eksamen, Hvilke arbeidsoppgaver som skal gjennomføres og godkjennes med tanke på å kunne få framstille seg til eksamen. I tillegg kan en tenke seg at en legger opp til arbeidsprosesser/arbeidsoppgaver som studentene får veiledning og hjelp til med tanke på læring, men som ikke er en forutsetning og betingelse for å kunne få gå opp til eksamen. 4. Eksamensforskriftens 13 omhandler tilbakemelding underveis i studiet for den enkelte student. Hvordan følger faglærer opp dette? Det må utarbeides en oversikt over rutiner for oppfølging og dokumentasjon på arbeidskrav. Hvordan gjøres dette i dag? Hvilke rutiner bør høgskolen ha? Det er ulik praksis i dag for hvordan en dokumenterer arbeidskrav. Det er arbeidsgruppas mening at man bør sikre at man i ettertid kan dokumentere at tilbakemelding i en eller annen form er gitt. Tilbakemelding bør gis i den form som er hensiktsmessig for de ulike emnene. Dette kan variere, men den bør være skriftlig. Arbeidsgruppa drøftet de mange ulike formene for oppfølging og dokumentasjone som kan forekomme og hvordan oppbevaring av tilbakemeldingen som er vedtatt å foregå i studieplanene må dokumenteres i skriflig form, eller elektronisk. Oppbevaring av resultatet Når arbeidskrav er et vilkår for å gå opp til eksamen må resultatet meldes inn til eksamenskontoret og registreres der. For ettertiden må resultatet registreres i FS slik at dersom studenten stryker på eksamen så slipper han å ta opp igjen arbeidskravet. Forslag til normalordning: Arbeidskrav som er godkjent er godkjent for samme periode som studieplanen gjelder. Endres studieplan er arbeidskravet å regne som godkjent ett år etter at endringen fant setd. 5. Eksamensforskriften sier ingenting om hvor mange forsøk studenten kan ha for å få godkjent arbeidskrav. Dette bør arbeidsgruppa gå nærmere inn på. Det bør fremgå av studieplan eller lignende hvor mange forsøk man får på å få et arbeidskrav godkjent. Skaper forutsigbarhet og likhet for studentene. Man bør generelt legge seg på et antall og evt fravike dette i spesielle emner. Forslag: I semesterplan eller lignende skal det fremgå hvor mange ganger en student har rett til å få arbeidskravet vurdert av faglærer etter veiledning og bearbeiding. Siste frist for innlevering skal være minimum tre uker før eksamensdag. Eventuelle øvrige frister underveis i semesteret skal fremgå av den enkelte semesterplan. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent på første eller andre forsøk skal dette meddeles studenten så raskt som mulig samt bli gitt enn ny frist for innlevering. 6. Frist for godkjenning av arbeidskrav? Hva er praksis ved høgskolen? Siste frist for innlevering er tre uker før eksamen, Dette pga studentenes klagerett. Er fagmiljøene oppmerksomme på dette? 3

5 Siste frist bør være 3 uker før eksamen avholdes. Slik at det blir tid til å foreta en klagesensur dersom studenten klager. Rekkes ikke dette må avdelingen forbrede seg på at det må holdes en utsatt eksamen dersom studenten får medhold. Øvrige frister underveis bør fremgå av forelesningsplan eller lignende. 7. Alternative arbeidskrav? Dette må ses i sammenheng med antall forsøk. Bør kunne vurderes ved sykdom eller andre sterke velferdsgrunner. Bør foreligge bekreftelse fra sakkyndige. Skriftlig søknad til faglærer. Denne bør sendes i god tid før arbeidskravet skal være godkjent. Behov for alternative arbeidskrav kan være særlig aktuelt hvor man har begrenset antall forsøk (lab, forestilling og lignende). 8. Klageadgang? Hvem behandler klagene? Hvordan behandles de? Er studentene klar over muligheten til å klage? Etter skriv fra departementet har studentene klagerett på arbeidskrav etter uhl 5-3. Det innebærer at når forsøkene er brukt opp og det står ikke godkjent har studentene en rett til å klage på dette. Da skal det være ordinær klagesensur men to sensorer hvorav en ekstern. Klagesensur kan ikke påklages. Studenten skal informeres om at den endelige vurderingen av arbeidskravet står til ikke godkjent og være kjent med hvilke rettigheter han/hun har. Arbeidsgruppa peker også på den mulighet at dersom resultatet av klagesensur ikke kan foreligge før eksamen skal avholdes, bør det kunne legges til rette for at studenten kan gå opp til eksamen, men da slik at oppgaven ikke sensureres før klagesensuren er klar. 9. Fusk ved innlevering av arbeidskrav? Hvordan håndteres dette? Hvilke rutiner bør høgskolen ha? Tidligere har en ikke behandles fusk ved arbeidskrav etter uh-loven som nevnt innledningsvis. Arbeidsgruppa mener at reglene om fusk i forskriftens 12 gjelder på linje for obligatoriske arbeidskrav../. Vedlagt følger arbeidsgruppas forslag til utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften vedrørende obligatoriske arbeidskrav. Å endre de ufyllende bestemmelsene til eksamensforskriften kan gjøres av høgskoledirektøren på fullmakt fra styret. 4

6 Vedlegg: Forslag til: Utfyllende bestemmelser til 2 i Høgskolens eksamensforskrift, Obligatoriske arbeidskrav Obligatoriske arbeidskrav gis for å fremme studentenes progresjon og utvikling samt sikre deltakelse der dette er nødvendig. Arbeidskrav skal ikke sensureres og gis karakter men skal gis tilbakemelding på godkjent/ ikke godkjent, hvor godkjent er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav kan ikke på et senere tidspunkt gis karakter, verken alene eller sammen med andre elementer. Tilbakemelding og frister Studenten får tilbakemelding på innleverte arbeidskrav. Ved ikke godkjente arbeidskrav gis studenten beskjed om dette. Dokumentasjon på at slik tilbakemelding er gitt oppbevares hos ansvarlig faglærer. I semesterplan eller lignende skal det fremgå hvor mange ganger en student har rett til å få arbeidskravet vurdert av faglærer etter veiledning og bearbeiding. Siste frist for innlevering skal være minimum tre uker før eksamensdag. Eventuelle øvrige frister underveis i semesteret skal fremgå av den enkelte semesterplan. Innmelding av godkjente arbeidskrav Når siste frist for å få godkjenning er gått ut utarbeider faglærer en liste over godkjente arbeidskrav. Listen sendes til eksamenskontoret minimum 14 dager før eksamen. Eksamenskontoret registrer dette i FS. Arbeidskravet står som godkjent for samme periode som studieplanen gjelder for. Endres studieplan er arbeidskravet å regne som godkjent ett år etter at endringen fant sted. Klageadgang Ikke godkjente arbeidskrav, når siste vurdering er gitt, kan påklages etter reglene om klagesensur i universitets- og høgskoleloven 5-3. Dersom resultatet av klagesensur ikke foreligger før eksamen skal avholdes skal det legges til rette for at studenten kan gå opp til eksamen men at oppgaven ikke sensureres før klagesensuren er klar. Alternative arbeidskrav Alternative arbeidskrav kan det søkes skriftlig om til ansvarlig faglærer dersom det foreligger sykdom eller andre sterke velferdsgrunner. Det må foreligge en attest fra sakkyndige. Fusk Reglene om fusk i forskriftens 12, samt utfyllende bestemmelser om dette, gjelder på lik linje for obligatoriske arbeidskrav. 5

7 Avdelingene Akademi for scenekunst Høgskolen i Østfold Fellestjenesten Tlf.: Fax: Deres ref.: Vår ref.: 2006/ BGL7gte Halden, BEHANDLING AV KLAGE VED SENSURVEDTAK FELLES RUTINER I sitt møte 3. mars tok studiekvalitetsutvalget opp behandling av klage ved sensurvedtak. Det vises til brev fra departementet av vedrørende behandling av klagesaker. Departementet har her, og i tidligere brev til institusjonene, redegjort for to mulige løsninger ved klagesensur: 1) Klagesensorene får kun tilsendt studentens besvarelse 2) Klagesensorene får studentens besvarelse sammen med førstegangssensorenes karakterfastsettelse og begrunnelse samt studentens begrunnelse for klage. Ut fra de signaler departementet har gitt, er begge de skisserte løsningene gyldig saksbehandling, og det er opp til den enkelte høgskole å bestemme hvilken behandlingsmåte den ønsker. Studiekvalitetsutvalget ønsker å presisere at høgskolen fortsetter den praksis de har fulgt til nå, der klagesensorene kun får tilsendt studentens besvarelse ved ny sensurering. Dette til orientering. Med vennlig hilsen Ellen Høy-Petersen konst. studiedirektør Gro Telhaug førstekonsulent

8 Avdelingen for helse- og sosialfag Avdeling for ingeniørfag Avdelingene på Remmen v/eksamenskontoret Akademi for scenekunst Høgskolen i Østfold Fellestjenesten Tlf.: Fax: Deres ref.: Vår ref.: 2006/ BGL/gte Halden, EKSAMENSVAKTER RETNINGSLINJER OG OPPFØLGING VED AVDELINGENE Studiekvalitetsutvalget diskuterte i sitt møte 3. mars opplæring og oppfølging av eksamensvakter ved Høgskolen i Østfold. Studentparlamentet kom i sitt notat angående eksamensavviklingen ved høgskolen, inn på hvordan avdelingene håndhever retningslinjene som er vedtatt ved høgskolen. Det er derfor av felles interesse at det undersøkes hvorvidt avdelingene har en enhetlig linje når det gjelder opplæring og oppfølging av sine eksamensvakter. Studiedirektøren ber derfor, på vegne av studiekvalitetsutvalget, avdelingene om en redegjørelse for å kvalitetssikre eksamensarbeidet og sikre en felles praksis ved høgskolen. Sentrale punkter er bl.a.: hvordan foregår opplæring av eksamensvakter? Vet eksamensvaktene hvilke rettigheter faglærer har i eksamenslokalet? Klagemuligheter for studenter på eksamensvakter? Aldersgrense for eksamensvakter For øvrig henvises det til notatet fra studentene. Studentenes notat, retningslinjer for eksamensvakter ved HiØ samt brev vedrørende aldersgrense for eksamensvakter følger vedlagt. Høgskolens utfyllende bestemmelser og veiledning tileksamensforskriften ved HiØ finnes på følgende nettside: Med vennlig hilsen Ellen Høy-Petersen konst. studiedirektør Gro Telhaug førstekonsulent Vedlegg.

9 Studiedirektør Beth Linde Fellstjenesten Høgskolen i Østfold Høgskolen i Østfold Avdeling for helse- og sosialfag Postadresse: Besøksadresse: K.G. Meldahls vei Kråkerøy Tlf.: Fax: Fredrikstad, Sak: 2006/236 TSS/- EKSAMENSVAKTER RETNINGSLINJER OG OPPFØLGING VED AVDELINGENE Vi viser til brev fra studiedirektøren av og kan opplyse følgende: 1. Vi lager lister over eksamensvakter til hver eksamen for 1 studieår av gangen. Ferdig i løpet av september 2. Vi har obligatorisk informasjonsmøte med vaktene 1 gang pr. år (november). Vi betrakter dette som en del av arbeidet, og betaler for de timene de er tilstede. 3. Vi gjennomgår eksamensreglementet både det som gjelder for studentene og det som gjelder for vaktene. 4. Vi understreker spesielt faglærers rettigheter i eksamenslokalet. 5. Vi understreker også vaktenes myndighet og ansvar. 6. Vi understreker spesielt at det skal være ro i eksamenslokalet, ikke tisking og hvisking. Vi har også kjøpt nye stiftemaskiner som tåler et større antall ark. 7. Eventuelle klager fra studentene blir tatt opp med dem det gjelder. Samtidig tar vi slike forhold opp på informasjonsdagen. 8. Aldersgrensen står i reglementet og håndheves. Vaktene får virke ut semesteret. Med hilsen Turid Søland Kontorsjef Kopi: Avdelingsleder Synnøve Narten Jonassen

10 Høgskolen i Østfold Fellestjenesten v/gro Telhaug Vår ref.: 2006/ Dato: 26. mai 2006 Eksamensvakter retningslinjer og oppfølging ved avdelingene Viser til brev av der dere ber om svar på en del spørsmål angående kvalitetssikring av eksamensarbeidet og å sikre en felles praksis ved høgskolen. Ved avdeling for ingeniørutdanning har det ved større endringer i forskriften og retningslinjene vært avholdt samlinger for eksamensvaktene for gjennomgang, slik at det blir lik forståelse og praktisering retningslinjene. Ved mindre justeringer/endringer blir det gitt informasjon til vaktene på samlingene om morgenen. Der blir de også minnet på en del saker som er viktig i forbindelse med gjennomføringen av eksamen både i forhold til dagens eksamener og generelle ting. Når det gjelder faglærers rettigheter i lokalet, så skal vaktene vite hva som er tillatt og ikke. Eksamensvaktene ved avdelingen har fått utdelt hele Retningslinjer for avvikling av eksamen. Studentene har i alle år kunnet klage over vakter som de ikke er fornøyd med. Dette har så administrasjonen tatt opp med vakten det gjelder. Ved gjentatte klager blir ikke vakten engasjert videre. Avdelingen forholder seg til høgskolens aldersgrense for eksamensvakter. Med hilsen Lisbeth Spondalen konsulent K:\FA\Ansatte\JensPetter\Slettes\studkvalutvalg_mai\siste to sakene\eksamensvakter IR.doc

11 Fellestjenesten Tlf.: Fax: Notat til: Gro Telhaug fra: Tine Skibsted Eliassen Høgskolen i Østfold ANG.: EKSAMENSVAKTER RETNINGSLINJER OG OPPFØLGING VED AVDELINGENE Hvordan foregår opplæring av eksamensvakter: Vi har et møte hver høst, hvor alle vaktene innkalles. Her tar vi for oss Retningslinjer for avvikling av eksamen, og spesielt den delen som heter Retningslinjer for eksamensinspektører. Disse retningslinjene blir også sendt ut til vaktene sammen med Retningslinjer for eksamenskandidater. Vet eksamensvaktene hvilke rettigheter faglærer har i eksamenslokalet? Hovedvaktene får beskjed om hvorvidt faglærer vil være til stede eller bare være tilgjengelig på telefon under eksamen. Klagemuligheter for studenter på eksamensvakter? Dette har ikke vært aktuelt, men det er klart at dersom studentene finner at vaktene ikke oppfører seg korrekt, har de full mulighet til å gå til eksamenskontoret og framsette klage. Aldersgrense for eksamensvakter. Aldersgrensen er 75 år, og vi lar vaktene få holde på ut det semesteret de fyller 75 år. Halden, Tine Skibsted Eliassen

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for studier og eksamen Versjon 3.0 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 1-1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 Kapittel 2 Studiets

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2009/2010 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer