INNKALLING TIL MØTE I STUDIEKVALITETSUTVALGET Dato: 2. juni 2006, kl , styrerommet, Remmen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I STUDIEKVALITETSUTVALGET Dato: 2. juni 2006, kl. 1200-1500, styrerommet, Remmen"

Transkript

1 Roar Pettersen, Avdeling HS Odd Eriksen, Avdeling LU Terje Karlsen Avdeling IR Christian Heide, Avdeling IT Sverre Vesterhus, avdeling SF PULS ved Per Lauvås Hanne Dybvik, Biblioteket Solgunn Strand, IT drift Pea Hov, Akademiet Renee Dalan, Studentparlamentet Ida Brekke, studentrepresentant Halden, Vår ref. 05/1201. Arkiv: BL/gt INNKALLING TIL MØTE I STUDIEKVALITETSUTVALGET Dato: 2. juni 2006, kl , styrerommet, Remmen Saksliste: 1. Orienteringssak Arbeidsgruppe for læringsplattformer. Notat fra arbeidsgruppa for læringsplattformer v/leder, se: Behandling av klage på sensurvedtak felles rutiner. Brev fra studiedirektør til avdelingene, datert søknader om midler fra strategisk høgskoleprogram, v/per Lauvås 2. Eksamens- og vurderingsordninger a. Gjennomførte/godkjente arbeidskrav notat fra arbeidsgruppa for arbeidskrav som ble nedsatt av studiekvalitetsutvalget i møtet 3. mars i år. b. Studentene og eksamen Eksamensvakter retningslinjer og oppfølging ved avdelingene, jfr. brev av fra studiedirektøren samt svar fra studiestedene. Diskusjonen fortsetter på bakgrunn av de dokumenter som foreligger. 3. Eventuelt Beth Linde

2 Høgskolen i Østfold Fellestjenesten Tlf.: Fax: Til studiekvalitetsutvalget Fra Arbeidsgruppe for utredning av bruk av arbeidskrav Dato: tirsdag, 30. mai 2006 Arbeidskrav Studiekvalitetsutvalget ba om at det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede bruk av arbeidskrav. I mandatet ble det bedt om arbeidsgruppens vurdering knyttet til 9 punkter. Arbeidsgruppen fikk frist til slutten av mai med å avgi en utredning Arbeidsgruppen som ble nedsatt bestod av følgende personer: Theo Schewe, studieleder Odd Eriksen, studieleder Eli Anne Skaug, studieleder Terje Karlsen, studieleder Robert Roppestad, studieleder Theres Gram, Stab Ingegjerd S. Bjørndal, studieseksjonen Det er avholdt 2 møter. Arbeidsgruppen har valgt å kort kommentere de 9 punktene. I tillegg har en utarbeidet forslag til utfyllende bestemmelser til 2 i Høgskolens eksamensforskrift, def. av obligatoriske arbeidskrav. Foreliggende forslag har ikke vært ute til høring i avdelingene. Generelle kommentarer: Det har vært flere institusjoner som har hatt spørsmål til hvordan en skal håndtere og forstå arbeidskrav. Universitetet i Oslo stilte departementet spørsmål om klagerett på obligatoriske aktiviteter og mappevurdering. Departementet svar inneholdt bl.a. følgende synspunkt: vurderingen av studiekrav som ikke inngår i sluttevalueringen kan påklages når prøven ikke er bestått. Dette gjelder også når oppgaven kun vurderes som bestått/ikke bestått (det settes ikke karakter) eller karakteren kun er veiledende. Det avgjørende er at innleveringen er et krav for å kunne gå opp til eksamen. I de tilfeller der innleveringen er frivillig og kun veiledende karakter, foreligger ikke klagerett. Klage på vurderingen av studiekrav/forprøve behandles etter reglene i universitets- og høyskoleloven. Dette betyr at det må foretas ny vurdering av den innleverte prøve. Klageretten er begrenset i loven til en gang per innlevering (forsøk) jfr. 5-3 siste ledd. Det er opp til styret ved institusjonen å fastsette eventuelle begrensninger i antall forsøk for å bestå studiekravene.. Høgskolen i Østfold sendte etter dette en mail til departementet for å få ytterligere vurdert denne tolkningen, bl.a. om fusk ved arbeidskrav også skal behandles etter UH-loven. Vi har tidligere fått mail om at fusk ikke anvendes i forbindelse med obligatoriske arbeidskrav. Høgskolen fikk svar fra departementet 20.april 2006.

3 Departementet sier nå at uh-loven også kan komme til anvendelse ved fusk ved obligatoriske arbeidskrav der det inngår et element av vurdering. Departementet overlater imidlertid mye til den enkelte institusjon å vurdere om den enkelte innlevering, prøve er av en slik karakter at den skal falle inn under lovens bestemmelser om fusk. Departementet opprettholder i brevet at obligatoriske innleveringer skal behandles etter særreglene i uh-loven 5-2 og 5-3, dvs at det ikke skal være tilstrekkelig å behandle klage på en ikke bestått forprøve etter reglene i forvaltningsloven. Høgskolens praksis på dette området har vært og er noe uklar. Det er hittil ikke hatt noen saker om ikke godkjente arbeidskrav til behandling i klagenemda Arbeidskrav benyttes primært som et pedagogisk hjelpemiddel i læringsprosessen. En hjelp for den enkelte student til å få godt utbytte av studietiden, med veiledning og tilbakemeldinger fra faglærerne. Det har derfor vært opp til den enkelte faglærer å vurdere om arbeidskravene er gjennomført av studentene på en god og forsvarlig måte. Faglærerne har også hatt ansvaret for å føre dokumentasjon på at studieplanens arbeidskrav er oppfylt på en tilstrekkelig god og forsvarlig måte med tanke på å få framstille seg til eksamen. Listene over studentene har oppfylt arbeidskravene og kan framstille seg til eksamen sendes eksamenskontoret og legges inn i FS. Kommentarer til de ulike punktene i arbeidsgruppas mandat: 1. Hva ligger i begrepet arbeidskrav? Arbeidsgruppa ønsker å beholde definisjon som er i eksamensforskriften. En gjennomgikk andre høgskoler og universiteters definisjoner og kom til at vår egen er grei. En ser imidlertid behov for å oppdatere de utfyllende bestemmelser til forskriften på dette punktet med en begrunnelse for hvorfor studieplanene har lagt inn arbeidskrav. Arbeidskrav er studentarbeid/ studentaktiviteter som gis for å fremme studentens progresjon og utvikling samt sikre deltakelse der dette er nødvendig. Ovenstående blir altså en beskrivelse av formålet med arbeidskravene. 2. Hva legges i betegnelsen godkjent/ikke godkjent? Godkjent/ikke godkjent er ingen karakter, men en vurdering av kvalitet/nivå. Arbeidskrav som ikke skal få karakter skal altså ha et visst innhold av en viss standard slik at det kan godkjennes. Når arbeidskrav skal godkjennes/ikke godkjennes kobles denne godkjenning opp mot retten til å gå opp til eksamen. I dette tilfellet inntrer rett til klage dersom arbeidskravene ikke blir godkjent. Det er viktig å være oppmerksom på at godkjente arbeidskrav ikke senere kan få karakter. En kan altså ikke ta et godkjent arbeidskrav og legge det i en eksamensmappe og deretter gi en vurdering i form av bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått på de samme arbeidene, verken alene eller sammen med andre elementer. Arbeidsoppgaver som skal inn i en senere mappevurdering kan altså ikke vurderes til godkjent/ikke godkjent, men faglærer kan selvsagt gi uformell veiledning til arbeidene, da er det opp til studenten selv om han/hun vil ta hensyn til veiledning før innlevering av eksamensmappen for vurdering foretas. 3. Hvordan blir arbeidskrav brukt ved avdelingene ved HiØ? Er arbeidskrav gitt kun for å klarere studenten til eksamen eller for å gi studenten veiledning i forhold til læring?. 2

4 Avdelingene har benyttet begge måter å bruke arbeidskrav på. Det er behov for en ny gjennomgang av bruk av arbeidskrav i studieplanene, og en mer nøye beskrivelse av hvilke studentoppgaver som skal vurderes med tanke på eksamen, Hvilke arbeidsoppgaver som skal gjennomføres og godkjennes med tanke på å kunne få framstille seg til eksamen. I tillegg kan en tenke seg at en legger opp til arbeidsprosesser/arbeidsoppgaver som studentene får veiledning og hjelp til med tanke på læring, men som ikke er en forutsetning og betingelse for å kunne få gå opp til eksamen. 4. Eksamensforskriftens 13 omhandler tilbakemelding underveis i studiet for den enkelte student. Hvordan følger faglærer opp dette? Det må utarbeides en oversikt over rutiner for oppfølging og dokumentasjon på arbeidskrav. Hvordan gjøres dette i dag? Hvilke rutiner bør høgskolen ha? Det er ulik praksis i dag for hvordan en dokumenterer arbeidskrav. Det er arbeidsgruppas mening at man bør sikre at man i ettertid kan dokumentere at tilbakemelding i en eller annen form er gitt. Tilbakemelding bør gis i den form som er hensiktsmessig for de ulike emnene. Dette kan variere, men den bør være skriftlig. Arbeidsgruppa drøftet de mange ulike formene for oppfølging og dokumentasjone som kan forekomme og hvordan oppbevaring av tilbakemeldingen som er vedtatt å foregå i studieplanene må dokumenteres i skriflig form, eller elektronisk. Oppbevaring av resultatet Når arbeidskrav er et vilkår for å gå opp til eksamen må resultatet meldes inn til eksamenskontoret og registreres der. For ettertiden må resultatet registreres i FS slik at dersom studenten stryker på eksamen så slipper han å ta opp igjen arbeidskravet. Forslag til normalordning: Arbeidskrav som er godkjent er godkjent for samme periode som studieplanen gjelder. Endres studieplan er arbeidskravet å regne som godkjent ett år etter at endringen fant setd. 5. Eksamensforskriften sier ingenting om hvor mange forsøk studenten kan ha for å få godkjent arbeidskrav. Dette bør arbeidsgruppa gå nærmere inn på. Det bør fremgå av studieplan eller lignende hvor mange forsøk man får på å få et arbeidskrav godkjent. Skaper forutsigbarhet og likhet for studentene. Man bør generelt legge seg på et antall og evt fravike dette i spesielle emner. Forslag: I semesterplan eller lignende skal det fremgå hvor mange ganger en student har rett til å få arbeidskravet vurdert av faglærer etter veiledning og bearbeiding. Siste frist for innlevering skal være minimum tre uker før eksamensdag. Eventuelle øvrige frister underveis i semesteret skal fremgå av den enkelte semesterplan. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent på første eller andre forsøk skal dette meddeles studenten så raskt som mulig samt bli gitt enn ny frist for innlevering. 6. Frist for godkjenning av arbeidskrav? Hva er praksis ved høgskolen? Siste frist for innlevering er tre uker før eksamen, Dette pga studentenes klagerett. Er fagmiljøene oppmerksomme på dette? 3

5 Siste frist bør være 3 uker før eksamen avholdes. Slik at det blir tid til å foreta en klagesensur dersom studenten klager. Rekkes ikke dette må avdelingen forbrede seg på at det må holdes en utsatt eksamen dersom studenten får medhold. Øvrige frister underveis bør fremgå av forelesningsplan eller lignende. 7. Alternative arbeidskrav? Dette må ses i sammenheng med antall forsøk. Bør kunne vurderes ved sykdom eller andre sterke velferdsgrunner. Bør foreligge bekreftelse fra sakkyndige. Skriftlig søknad til faglærer. Denne bør sendes i god tid før arbeidskravet skal være godkjent. Behov for alternative arbeidskrav kan være særlig aktuelt hvor man har begrenset antall forsøk (lab, forestilling og lignende). 8. Klageadgang? Hvem behandler klagene? Hvordan behandles de? Er studentene klar over muligheten til å klage? Etter skriv fra departementet har studentene klagerett på arbeidskrav etter uhl 5-3. Det innebærer at når forsøkene er brukt opp og det står ikke godkjent har studentene en rett til å klage på dette. Da skal det være ordinær klagesensur men to sensorer hvorav en ekstern. Klagesensur kan ikke påklages. Studenten skal informeres om at den endelige vurderingen av arbeidskravet står til ikke godkjent og være kjent med hvilke rettigheter han/hun har. Arbeidsgruppa peker også på den mulighet at dersom resultatet av klagesensur ikke kan foreligge før eksamen skal avholdes, bør det kunne legges til rette for at studenten kan gå opp til eksamen, men da slik at oppgaven ikke sensureres før klagesensuren er klar. 9. Fusk ved innlevering av arbeidskrav? Hvordan håndteres dette? Hvilke rutiner bør høgskolen ha? Tidligere har en ikke behandles fusk ved arbeidskrav etter uh-loven som nevnt innledningsvis. Arbeidsgruppa mener at reglene om fusk i forskriftens 12 gjelder på linje for obligatoriske arbeidskrav../. Vedlagt følger arbeidsgruppas forslag til utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften vedrørende obligatoriske arbeidskrav. Å endre de ufyllende bestemmelsene til eksamensforskriften kan gjøres av høgskoledirektøren på fullmakt fra styret. 4

6 Vedlegg: Forslag til: Utfyllende bestemmelser til 2 i Høgskolens eksamensforskrift, Obligatoriske arbeidskrav Obligatoriske arbeidskrav gis for å fremme studentenes progresjon og utvikling samt sikre deltakelse der dette er nødvendig. Arbeidskrav skal ikke sensureres og gis karakter men skal gis tilbakemelding på godkjent/ ikke godkjent, hvor godkjent er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav kan ikke på et senere tidspunkt gis karakter, verken alene eller sammen med andre elementer. Tilbakemelding og frister Studenten får tilbakemelding på innleverte arbeidskrav. Ved ikke godkjente arbeidskrav gis studenten beskjed om dette. Dokumentasjon på at slik tilbakemelding er gitt oppbevares hos ansvarlig faglærer. I semesterplan eller lignende skal det fremgå hvor mange ganger en student har rett til å få arbeidskravet vurdert av faglærer etter veiledning og bearbeiding. Siste frist for innlevering skal være minimum tre uker før eksamensdag. Eventuelle øvrige frister underveis i semesteret skal fremgå av den enkelte semesterplan. Innmelding av godkjente arbeidskrav Når siste frist for å få godkjenning er gått ut utarbeider faglærer en liste over godkjente arbeidskrav. Listen sendes til eksamenskontoret minimum 14 dager før eksamen. Eksamenskontoret registrer dette i FS. Arbeidskravet står som godkjent for samme periode som studieplanen gjelder for. Endres studieplan er arbeidskravet å regne som godkjent ett år etter at endringen fant sted. Klageadgang Ikke godkjente arbeidskrav, når siste vurdering er gitt, kan påklages etter reglene om klagesensur i universitets- og høgskoleloven 5-3. Dersom resultatet av klagesensur ikke foreligger før eksamen skal avholdes skal det legges til rette for at studenten kan gå opp til eksamen men at oppgaven ikke sensureres før klagesensuren er klar. Alternative arbeidskrav Alternative arbeidskrav kan det søkes skriftlig om til ansvarlig faglærer dersom det foreligger sykdom eller andre sterke velferdsgrunner. Det må foreligge en attest fra sakkyndige. Fusk Reglene om fusk i forskriftens 12, samt utfyllende bestemmelser om dette, gjelder på lik linje for obligatoriske arbeidskrav. 5

7 Avdelingene Akademi for scenekunst Høgskolen i Østfold Fellestjenesten Tlf.: Fax: Deres ref.: Vår ref.: 2006/ BGL7gte Halden, BEHANDLING AV KLAGE VED SENSURVEDTAK FELLES RUTINER I sitt møte 3. mars tok studiekvalitetsutvalget opp behandling av klage ved sensurvedtak. Det vises til brev fra departementet av vedrørende behandling av klagesaker. Departementet har her, og i tidligere brev til institusjonene, redegjort for to mulige løsninger ved klagesensur: 1) Klagesensorene får kun tilsendt studentens besvarelse 2) Klagesensorene får studentens besvarelse sammen med førstegangssensorenes karakterfastsettelse og begrunnelse samt studentens begrunnelse for klage. Ut fra de signaler departementet har gitt, er begge de skisserte løsningene gyldig saksbehandling, og det er opp til den enkelte høgskole å bestemme hvilken behandlingsmåte den ønsker. Studiekvalitetsutvalget ønsker å presisere at høgskolen fortsetter den praksis de har fulgt til nå, der klagesensorene kun får tilsendt studentens besvarelse ved ny sensurering. Dette til orientering. Med vennlig hilsen Ellen Høy-Petersen konst. studiedirektør Gro Telhaug førstekonsulent

8 Avdelingen for helse- og sosialfag Avdeling for ingeniørfag Avdelingene på Remmen v/eksamenskontoret Akademi for scenekunst Høgskolen i Østfold Fellestjenesten Tlf.: Fax: Deres ref.: Vår ref.: 2006/ BGL/gte Halden, EKSAMENSVAKTER RETNINGSLINJER OG OPPFØLGING VED AVDELINGENE Studiekvalitetsutvalget diskuterte i sitt møte 3. mars opplæring og oppfølging av eksamensvakter ved Høgskolen i Østfold. Studentparlamentet kom i sitt notat angående eksamensavviklingen ved høgskolen, inn på hvordan avdelingene håndhever retningslinjene som er vedtatt ved høgskolen. Det er derfor av felles interesse at det undersøkes hvorvidt avdelingene har en enhetlig linje når det gjelder opplæring og oppfølging av sine eksamensvakter. Studiedirektøren ber derfor, på vegne av studiekvalitetsutvalget, avdelingene om en redegjørelse for å kvalitetssikre eksamensarbeidet og sikre en felles praksis ved høgskolen. Sentrale punkter er bl.a.: hvordan foregår opplæring av eksamensvakter? Vet eksamensvaktene hvilke rettigheter faglærer har i eksamenslokalet? Klagemuligheter for studenter på eksamensvakter? Aldersgrense for eksamensvakter For øvrig henvises det til notatet fra studentene. Studentenes notat, retningslinjer for eksamensvakter ved HiØ samt brev vedrørende aldersgrense for eksamensvakter følger vedlagt. Høgskolens utfyllende bestemmelser og veiledning tileksamensforskriften ved HiØ finnes på følgende nettside: Med vennlig hilsen Ellen Høy-Petersen konst. studiedirektør Gro Telhaug førstekonsulent Vedlegg.

9 Studiedirektør Beth Linde Fellstjenesten Høgskolen i Østfold Høgskolen i Østfold Avdeling for helse- og sosialfag Postadresse: Besøksadresse: K.G. Meldahls vei Kråkerøy Tlf.: Fax: Fredrikstad, Sak: 2006/236 TSS/- EKSAMENSVAKTER RETNINGSLINJER OG OPPFØLGING VED AVDELINGENE Vi viser til brev fra studiedirektøren av og kan opplyse følgende: 1. Vi lager lister over eksamensvakter til hver eksamen for 1 studieår av gangen. Ferdig i løpet av september 2. Vi har obligatorisk informasjonsmøte med vaktene 1 gang pr. år (november). Vi betrakter dette som en del av arbeidet, og betaler for de timene de er tilstede. 3. Vi gjennomgår eksamensreglementet både det som gjelder for studentene og det som gjelder for vaktene. 4. Vi understreker spesielt faglærers rettigheter i eksamenslokalet. 5. Vi understreker også vaktenes myndighet og ansvar. 6. Vi understreker spesielt at det skal være ro i eksamenslokalet, ikke tisking og hvisking. Vi har også kjøpt nye stiftemaskiner som tåler et større antall ark. 7. Eventuelle klager fra studentene blir tatt opp med dem det gjelder. Samtidig tar vi slike forhold opp på informasjonsdagen. 8. Aldersgrensen står i reglementet og håndheves. Vaktene får virke ut semesteret. Med hilsen Turid Søland Kontorsjef Kopi: Avdelingsleder Synnøve Narten Jonassen

10 Høgskolen i Østfold Fellestjenesten v/gro Telhaug Vår ref.: 2006/ Dato: 26. mai 2006 Eksamensvakter retningslinjer og oppfølging ved avdelingene Viser til brev av der dere ber om svar på en del spørsmål angående kvalitetssikring av eksamensarbeidet og å sikre en felles praksis ved høgskolen. Ved avdeling for ingeniørutdanning har det ved større endringer i forskriften og retningslinjene vært avholdt samlinger for eksamensvaktene for gjennomgang, slik at det blir lik forståelse og praktisering retningslinjene. Ved mindre justeringer/endringer blir det gitt informasjon til vaktene på samlingene om morgenen. Der blir de også minnet på en del saker som er viktig i forbindelse med gjennomføringen av eksamen både i forhold til dagens eksamener og generelle ting. Når det gjelder faglærers rettigheter i lokalet, så skal vaktene vite hva som er tillatt og ikke. Eksamensvaktene ved avdelingen har fått utdelt hele Retningslinjer for avvikling av eksamen. Studentene har i alle år kunnet klage over vakter som de ikke er fornøyd med. Dette har så administrasjonen tatt opp med vakten det gjelder. Ved gjentatte klager blir ikke vakten engasjert videre. Avdelingen forholder seg til høgskolens aldersgrense for eksamensvakter. Med hilsen Lisbeth Spondalen konsulent K:\FA\Ansatte\JensPetter\Slettes\studkvalutvalg_mai\siste to sakene\eksamensvakter IR.doc

11 Fellestjenesten Tlf.: Fax: Notat til: Gro Telhaug fra: Tine Skibsted Eliassen Høgskolen i Østfold ANG.: EKSAMENSVAKTER RETNINGSLINJER OG OPPFØLGING VED AVDELINGENE Hvordan foregår opplæring av eksamensvakter: Vi har et møte hver høst, hvor alle vaktene innkalles. Her tar vi for oss Retningslinjer for avvikling av eksamen, og spesielt den delen som heter Retningslinjer for eksamensinspektører. Disse retningslinjene blir også sendt ut til vaktene sammen med Retningslinjer for eksamenskandidater. Vet eksamensvaktene hvilke rettigheter faglærer har i eksamenslokalet? Hovedvaktene får beskjed om hvorvidt faglærer vil være til stede eller bare være tilgjengelig på telefon under eksamen. Klagemuligheter for studenter på eksamensvakter? Dette har ikke vært aktuelt, men det er klart at dersom studentene finner at vaktene ikke oppfører seg korrekt, har de full mulighet til å gå til eksamenskontoret og framsette klage. Aldersgrense for eksamensvakter. Aldersgrensen er 75 år, og vi lar vaktene få holde på ut det semesteret de fyller 75 år. Halden, Tine Skibsted Eliassen

REFERAT STUDIEKVALITETSUTVALGET

REFERAT STUDIEKVALITETSUTVALGET REFERAT STUDIEKVALITETSUTVALGET Tid: 3. mars 2006, kl. 0900-1430 Sted: A127, Avdeling for helse- og sosialfag Tilstede: Knut Aarvak, Roar Pettersen, Christian Heide, Per Lauvås, Hanne Dybvig, Solgunn Strand,

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB Januar 2015 Etikk og redelighet er et viktig satsingsområde ved UiB. Denne brosjyren

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Vedtatt av rektor 16.9.2013 med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Retningslinjene

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: 15.04.10 Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen Retningslinjer for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. SEMESTERVURDERINGER 3 2.1. GENERELT 3 2.2. GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjentak av bestått eksamen N O T A T Tilråding: Styret vedtar endring i Forskrift

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet Fastsatt av studiesjef 08.08.2014 ved Det teologiske Menighetsfakultet med hjemmel i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

Klagebehandling 2013. Skolens saksbehandling av karakterklager. - Standpuntklager - Eksamensklager

Klagebehandling 2013. Skolens saksbehandling av karakterklager. - Standpuntklager - Eksamensklager Klagebehandling 2013 Skolens saksbehandling av karakterklager - Standpuntklager - Eksamensklager Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Klageinstansen... 3 1.2 Klagefrist... 3 1.3 Klagebehandling... 3 1.4 Skjema...

Detaljer

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA)

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) Retningslinjer for: Tildeling av praksisplass, oppfølging og vurdering av praksisstudiene Godkjent Juli-15 Retningslinjer for

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 24.05.06 Arkivref: lms/43-06 Innstilling fra: Saksbehandler: org.konsulent Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av regelverk eller regelverksendring?

Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av regelverk eller regelverksendring? SN-SAK NR: 3/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal.

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal. Det islamske nettverk for studenter i Oslo Høgskolen i Oslo avd IU Islam Net Student 0130 Oslo Dato: 15.05.2013 Vår ref.: 2013/2246 Saksbehandler: Marianne Brattland Deres ref.: AVSLAG PÅ SØKNAD OM REGISTRERING

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole ved Samisk høgskole vedtatt i styret for Samisk høyskole 15.02.2011, endelig godkjent 15.06.2012 i sak S- 29/11 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler (Lov 2005-04- 01 nr 15: Lov om universiteter

Detaljer

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager Klagebehandling 2011 Skolens saksbehandling av karakterklager Innhold Innledning... 3 Klageinstansen... 3 Klagefrist... 3 Klagebehandling... 3 Skjema... 3 Generelle regler... 4 Forskrift til Opplæringslova...

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 19. desember 2005. Varighet: kl. 10.00 12.45. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 19. desember 2005. Varighet: kl. 10.00 12.45. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 19. desember 2005 Varighet: kl. 10.00 12.45 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Petter

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 24. november 2006. Varighet: kl. 09.00 14.00. Varamedlemmer: Gerd Berit Odberg Terje Bure.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 24. november 2006. Varighet: kl. 09.00 14.00. Varamedlemmer: Gerd Berit Odberg Terje Bure. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 24. november 2006 Varighet: kl. 09.00 14.00 Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Helge Ramsdal, Jon T. Pihlstrøm, Petter

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for lærerutdanningene ved UiA Møtested: A7-006 Dato: 21.01.2015 kl. 14:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for lærerutdanningene ved UiA Møtested: A7-006 Dato: 21.01.2015 kl. 14:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Styret for lærerutdanningene ved UiA Møtested: A7-006 Dato: 21.01.2015 kl. 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Birte Simonsen Svein Rune Olsen Astrid Birgitte Eggen

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

HÅNDBOK I KLAGESAKER

HÅNDBOK I KLAGESAKER HÅNDBOK I KLAGESAKER synes du at du er blitt uriktig vurdert til eksamen? Strøk du i praksisen? Mener du at høgskolen ikke har fulgt gjeldende regler når de har vurdert saken din, eller ønsker du bare

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Økonomisk styring 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 2 Godkjent avdelingsstyret AHS 17.06.04 Revidert utgave

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Jus og avtaleverk i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert

Detaljer

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS)

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) 6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) Innledning... 1 Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Digital eksamensavvikling

Digital eksamensavvikling Digital eksamensavvikling Ansgar Teologiske Høgskole Instruks for eksamensinspektør og eksamensvakter Revisjon november 2015 Før eksamen settes i gang Eksamenskandidatene må møte i eksamensrommet senest

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

KARAKTERKLAGER - VEILEDNING FOR ELEVER

KARAKTERKLAGER - VEILEDNING FOR ELEVER Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no De fylkeskommunale videregående skolene Kristen Videregående skole Trøndelag Bybroen vgs Øya vgs Vår saksbehandler: Gunnar Solberg Tlf. 73 86 62 14 E-post: gunnar.solberg@stfk.no

Detaljer

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Oppmøte Alle kandidater må vise gyldig legitimasjon ved oppmøte. Du må møte fram i eksamenslokalet senest

Detaljer

Featurejournalistikk. Feature Journalism. Enkeltstående emne, 15 studiepoeng. Bachelornivå Deltidsstudium SAK NR XX/12. Godkjenningsmyndighet og dato:

Featurejournalistikk. Feature Journalism. Enkeltstående emne, 15 studiepoeng. Bachelornivå Deltidsstudium SAK NR XX/12. Godkjenningsmyndighet og dato: SAK NR XX/12 Featurejournalistikk Feature Journalism Enkeltstående emne, 15 studiepoeng Bachelornivå Deltidsstudium Godkjenningsmyndighet og dato: Studieutvalget Fakultet for samfunnsfag 4. juni 2012 0

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

barn med psykisk syke foreldre

barn med psykisk syke foreldre Studieplan for videreutdanning i Arbeid med barn med psykisk syke foreldre 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 04.05.05 Etableringstillatelse

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging Bakgrunn Internrevisjoner er en viktig del i høgskolens kvalitetssikringssystem og ment å og en uavhengig rådgivningsfunksjon som har til hensikt å

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det.

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det. Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for eksamensarbeid Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Revidert av: Dato: 24.8.2012 Revisjonsnr. 1.1 Begrunnelse for karakterfastsetting

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Studieplan for utdanning i Marginalisering og sosial integrasjon

Studieplan for utdanning i Marginalisering og sosial integrasjon Studieplan for utdanning i Marginalisering og sosial integrasjon Integrasjon i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 16.09.04

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

HiOA - Retningslinjer for vurdering av utenlandsk høyere utdanning for flyktninger

HiOA - Retningslinjer for vurdering av utenlandsk høyere utdanning for flyktninger Page 1 of 5 Fronter og e-post StudentWeb Læringssenter og bibliotek English A A A Søk ntliv Forskning og utvikling Kontakt oss Hjem Studier og kurs Lov- og regelverk Studiested Pilestredet Retningslinjer

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Fastsatt av Skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen ved LKSK, og omfatter alle eksamener og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 Paragrafhenvisninger: Dersom ikke

Detaljer