10 - Automatisk eksamensplanlegging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10 - Automatisk eksamensplanlegging"

Transkript

1 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk eksamensplanlegging er å finne mulige eksamensdatoer når en tar hensyn til emnekonflikter og total romkapasitet. Planmodulen startes opp som et eget system utenfor M-STAS, med egen innloggingsdialog. I planmodulen finner du egne rutiner for overføring av data mellom planmodulen og M-STAS. Trinnene i planprosessen Opprette ny plan for en gitt periode (Definisjon) Sette start- og sluttdato for planen (Hovedkalender). Angi en standard eksamensuke Angi hvilke datoer som ikke kan benyttes til lese- og/eller eksamensdager Overføre plandata fra M-STAS til planmodulen (Emner) Registrere plandata Registrere romkapasitet Registrere eventuelle eksamener som skal arrangeres på gitte datoer (Emner) Starte automatisk planlegging Endre/justere planen etter behov Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 10 - Automatisk eksamensplanlegging 191

2 Overføre planlagte datoer i M-STAS Planmodulen tillater ikke at bruker "overstyrer" regelverket. Bruker kan ikke definere eksamener som gir emnekonflikt og/eller overskrider tilgjengelig romkapasitet Automatisk eksamensplanlegging Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

3 Opprette ny plan En eksamensplan må kobles til en periode (se Figur 1). Det kan eksistere mange planer for samme eksamensperiode. Hver plan bør derfor gis en entydig tittel. Det finnes også et kommentarfelt hvor du kan legge inn fritekst. Flere brukere kan arbeide med samme eksamensplan samtidig og flere brukere kan redigere grunnlagsdata for en eksamensplan. Flere brukere kan ikke samtidig kjøre automatisk planlegging! Figur 1 Opprett ny eksamensplan 1. Velg ny forekomst (Ctrl + N) for å opprette ny plan. 2. Velg perioden som planen skal gjelde for. 3. Registrer en entydig tittel for perioden. 4. Skriv inn eventuelle kommentarer for eksempel hvilken avdeling planen gjelder for. 5. Avslutt med å åpne planen. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 10 - Automatisk eksamensplanlegging 193

4 Grunnlag - Hovedkalenderen Hovedkalenderen angir eksamensperioden med start dato og ferdig dato. Planmodulen vil forsøke å planlegge alle eksamener innenfor denne tidsperioden. Både start- og sluttdato kan endres etter at man har planlagt alle eller noen eksamener. Endringer i start- og eller sluttdato kan medføre at eksamener som er planlagt blir slettet. Dette skjer hvis en har planlagt eksamener som faller utenfor den definerte eksamensperioden. Intervaller Ved automatisk planlegging kan en spesifisere om en gitt eksamen primært ønskes planlagt i begynnelsen, i midten eller i slutten av eksamensperioden. Når man registrerer/endrer start- og sluttdato for eksamensperioden, beregner systemet selv lengden av de tre delperiodene i begynnelsen, i midten og i slutten av eksamensperioden. I utgangspunktet deles hele eksamensperioden i tre like lange tidsintervaller og hver av de tre delperiodene får samme varighet. Delperiodene vises i skjermbildet som streker, grønn for i begynnelsen, gul for i midten og blå for i slutten. Datoene for delperiodene står også skrevet på selve periodestreken (se Figur 2). Figur 2: Hovedkalenderen. 1. Angi hvordan den enkelte ukedagen kan brukes; Til eksamen og forberedelse, bare til forberedelse eller verken til eksamen eller forberedelse. Lagre ukedefinisjonen ved å klikke på knappen "Bruk definert eksamensuke". 2. Angi startdato for planen. 3. Angi dato når planen skal være ferdig. Husk at ferdig dato må være større enn start dato. 4. Lagre hovedkalenderen til slutt. Standard eksamensuke I hovedkalenderen angir en også hvordan en standard eksamensuke ser ut, det vil si hvilke dager i en uke som kan benyttes til henholdsvis eksamen og forberedelse, bare til forberedelse eller verken til forberedelse eller eksamen. Hvis for eksempel lørdager bare kan benyttes til forberedelser, setter du en hake for forberedelse på lørdag, men unnlater å sette hake for eksamen på Automatisk eksamensplanlegging Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

5 lørdag. Hvis søndag ikke kan benyttes verken til forberedelse eller til eksamen, setter du ikke hake verken for forberedelse eller eksamen på søndag. Den standard eksamensuke du definerer i hovedkalenderen angir hvordan de enkelte ukedager kan benyttes uavhengig av om eksamensperioden er en eller mange uker. Dager som ikke kan benyttes verken til forberedelse eller eksamen betegnes som ikke aktive dager. Dager som er definert som ikke aktive i standarduken, kan bare endres ved å endre standarduken. Dager som i standarduken kan benyttes enten til forberedelse eller både til forberedelse og eksamen, kan på datonivå endres til ikke aktive dager i eksamensplanen. Endringer av hvordan den enkelte dato kan benyttes gjøres i skillearket Eksamensplan, se figur 3. Slik kan du justere aktive plandager Anta at 17. mai faller på en mandag. Anta videre at du ikke ønsker å benytte lørdager verken til forberedelse eller til eksamen, men du vil gjøre unntak for lørdag 15. mai. Mandag 17. mai ønsker du ikke å benytte verken til forberedelse eller til eksamen. Dette får du til ved å: 1. Definere en standard uke hvor lørdag kan benyttes til forberedelse. 2. Gå inn i eksamensplanen (skillearket "Eksamensplan") og sett alle lørdager untatt lørdag 15. mai til ikke aktive dager. 3. Sett mandag 17. mai til ikke aktiv dag. Du endrer hvordan en gitt dato kan benyttes slik: 1. Klikk på skillearket Eksamensplan 2. Før musepekeren over den datoen du ønsker å endre og klikk med høyre musetast. 3. Du får frem en meny som viser de mulighetene du har til å endre hvordan dagen kan benyttes. 4. Velg den dagtypen du ønsker. Figur 3: Justering av en gitt dato. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 10 - Automatisk eksamensplanlegging 195

6 Hver enkelt dato kan settes til: 1. Kan benyttes til eksamen og forberedelser 2. Kan benyttes til eksamen 3. Kan ikke benyttes til verken eksamen eller forberedelse Dager som er ikke aktive har røde datoer i eksamensplanen. Dessuten står det (I), for ikke aktiv i ukedagen på første linje i eksamensplanen. Dager som bare kan benyttes til forberedelse har oransje datoer og betegnelsen (F) i ukedagen. Røde ukedager angir at dagen er ikke aktiv som følge av definisjonen i standarduken og kan følgelig bare endres ved å endre standarduken. Ikke aktive dager som har sorte navn er endret på datonivå og kan endres i eksamensplanen Automatisk eksamensplanlegging Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

7 Emner i en eksamensplan Du kan definere hvilke emner som skal inngå i en eksamensplan på to måter: 1. Manuelt ved selv å definere de forskjellige emner. Planmodulen har ingen referanser til hvilke studenter som inngår. Alle konflikter mellom emner må defineres manuelt. Antall studenter og eksamenssteder må defineres manuelt. 2. Automatisk ved at systemet finner alle studenter som skal ha eksamen i en gitt periode. Konfliktmatrisen bygges automatisk. Antall studenter og eksamensstedet bygges automatisk. Figur 4: Alle "student tar emne" koblingene som har "planlagt eksamensperiode" lik planperioden legges til grunn for eksamensplanen, forutsatt; emnerevisjonen er eksamensrettet og koblingen i "student tar emne" har en aktivitetsstus som er aktiv. Under skillearket "M-STAS" velger du hvilken metode du vil benytte for å definere hvilke emner som inngår i en gitt plan. Figur 5: Velg hvilken metode du vil benytte for å definere hvilke emner som inngår i en gitt plan. Du kan i en tidlig fase av planleggingen, definere emnene som inngår i planen manuelt og senere oppdatere emnene automatisk. Dette kan føre til: Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 10 - Automatisk eksamensplanlegging 197

8 Manuelt definerte emnekonflikter blir fjernet Manuelt planlagte eksamensdatoer blir fjernet Vesentlige data omkring eksamen bør registreres i "emnerevisjon" i M-STAS Studieadministrasjon. Dersom eksamensinformasjon ikke er registrert på emnerevisjon, er det mulig å registrere tilsvarende data i Planmodulen. Endringer som foretas i Planmodulen endrer ikke standardverdiene i M-STAS Studieadministrasjon. Figur 6: Registrering av grunnlagsdata i M-STAS, Emnerevisjoner. Overføring til planmodulen Grunnlagsdata overføres til Planmodulen slik: Figur 7: Hent emner fra "Student - Emneavvikling". Klikk på skillearket M-STAS Velg Fra Student - Emneavviklinger i boksen Hent nye emner fra M-STAS. Kryss av for de avdelinger du ønsker skal inngå i planen. Velg hvilke tidligere overførte emner som skal oppdateres. Klikk på Hent. NB! Det kan være lurt benytte kommentarfeltet i definisjon av eksamensplan til å angi hvilke avdelinger en gitt plan gjelder for! Programmet vil nå lese tabellen Student tar emne og finner alle studenter som ønsker eksamen i den perioden som eksamensplanen gjelder for (se punkt 2 ovenfor om perioden eksamensplanen gjelder for). Videre finnes alle emner som studentene ønsker eksamen i. Alle involverte eksamenssteder og antall oppmeldinger til de enkelte eksamensstedene finnes også. Ut fra disse opplysningene konstrueres også konfliktmatrisen automatisk. Etter endt overføring kan du se hvilke emner som inngår i planen under skillearket Emner Automatisk eksamensplanlegging Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

9 Planlegging av eksamener før studenter er tilkoblet på grunnlag av emneavviklinger Hvis du ønsker å planlegge eksamen før du vet hvilke studenter som ønsker å ta eksamen i hvilke fag i en gitt periode, kan du definere hvilke fag som inngår i planen manuelt. Dette er mer arbeidskrevende og betinger at du selv manuelt må: Definere konfliktmatrisen Definere hvilke eksamenssteder som inngår i planen Definere antatt antall oppmeldinger per fag og eksamenssted. Slik går du frem: Gå til skillearket M-STAS Velg Fra emneavvikling i boksen Hent nye emner fra M-STAS. Emner som skal inngå i eksamensplanen hentes fra emneavviklingstabellen. Du får nå frem et utvalgsbilde som gir deg muligheter til å velge hvilken periode du vil hente emneavviklingene fra. Det kan være flere emneavviklinger i samme periode, så du bør også gjøre utvalg på hvilken forekomst innenfor perioden du ønsker. Når du har fylt ut utvalgsbilde med ønsket periode og forekomstnummer klikker du på Hent knappen. Figur 8: Definere hvilke emner som inngår i planen. Det fremkommer nå et bilde som inneholder to bokser. Til venstre ser du hvilke emner som til nå er definert til å inngå i planen. Til høyre ser du hvilke emner som tilfredsstiller søkekravene og som sådan er mulige kandidater til å overføres til venstresiden (altså til Inngår i planen ). Ved hjelp av pilene mellom venstre- og høyresiden, kan du nå skyve emner mellom Inngår i planen og Inngår ikke i planen til du sitter igjen med de emner i Inngår i planen som du ønsker skal være med i eksamensplanen. Avslutt med å klikke på Lagre emner. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 10 - Automatisk eksamensplanlegging 199

10 NB! Du kan la være å lagre eventuelle endringer du har gjort ved å klikke på knappen merket Ikke lagre. Endre emneopplysningene Emnerevisjonene i M-STAS inneholder opplysninger om: Eksamenstype Romtype til eksamen Antall dager forberedelse Tid til eksamen (antall timer eller antall dager) Disse opplysningene kan være mangelfullt registrert i M-STAS. I Planmodulen må alle disse opplysningene være fylt ut før du starter planleggingen. Du registrerer opplysningene under skillearket Emne, se Figur 9. Figur 9: Emneopplysningene. I tillegg må du fylle ut opplysninger om: Emnets prioritet ved automatisk planlegging Hvilken delperiode (i begynnelsen, i midten eller i slutten av eksamensperioden) du primært ønsker at faget skal ha eksamen NB! Hvis du ønsker at en gitt eksamen ikke skal legge beslag på romkapasitet, må du registrere faget med eksamenstype H, Hjemmeeksamen!!! Vedlikehold av eksamenssteder Du kan også foreta registreringer både av hvilke eksamenssteder som er involvert og antall oppmeldinger til det enkelte eksamenssted. Dette vil normalt bare være nødvendig og riktig hvis du har definert emner i eksamensplanen manuelt Automatisk eksamensplanlegging Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

11 Endre konfliktmatrisen Du kan også endre konfliktmatrisen. Klikk på knappen merket Endre konflikter. Du får frem et bilde som vist i Figur 10. Figur 10: Konfliktmatrisen. Konfliktmatrisen endres ved å skyve fag mellom Konfliktene fag og Mulige nye konflikter. Emneopplysningene kan også vises og endres i tabellform. Hvis du foretrekker det, klikk på skillearket Emnetabell. Figur 11: Emnetabell. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 10 - Automatisk eksamensplanlegging 201

12 Visninger av emneopplysninger i eksamensplanen Du kan filterere ut hvilke emner du vil se i eksamensplanen og du kan sortere disse emnene etter emnekode, antall konflikter eller antall oppmeldinger. Du velger filter og sortering i combobokser øverst i skjermbildet (se Figur 1). Figur 12: Filtre og sortering Automatisk eksamensplanlegging Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

13 Romkapasitet Ajourføre grunnlagsdata fra M-STAS Romkapasitet per rom, eksamenssted og dato hentes fra M-STAS, men kan også ajourføres i Plan modulen etter at du har registrert alle emneopplysningene. Det er innholdet i emneopplysningene som avgjør både hvilke eksamenssteder og hvilke romtyper det er behov for. Klikk på skillearket "Romkapasitet". Angi romkapasitet for hver dag for hvert eksamenssted og hver romtype. Figur 13: Registrering/endring av romkapasitet. Du kan registrere data til mange celler i tabellen i en operasjon. Marker de cellene du vil registrere data til. Tast inn romkapasitet i registreringsfeltet øverst i skjermbildet og trykk Insert. Alle markerte celler får nå den romkapasitet som du har tastet inn. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 10 - Automatisk eksamensplanlegging 203

14 Planlegging Alle registreringsoppgaver kan gjøres i en tradisjonell flerbruker situasjon. Flere brukere kan også drive manuell planlegging. To eller flere brukere kan ikke kjøre automatisk planlegging på samme eksamensplan samtidig. Manuell planlegging Under skillearket "Emne" kan du planlegge eksamener manuelt ved å taste inn planlagt eksamen startdato (ikke forberedelse start) og deretter klikke på knappen Planlegg eksamen. Eksamen kan slettes ved å klikke på knappen Slett eksamen. Knappen Planlegg eksamen og Slett eksamen er egentlig samme knapp, men knappen har altså forskjellig funksjon avhengig om eksamen er planlagt eller ikke (se Figur 14). Figur 14: Manuell planlegging Du kan også registrere, flytte og slette eksamener fra skillearket "Eksamensplan). Klikk med høyre musetast i en celle. Du får fram en meny som viser hva du kan gjøre. Enten opprette en eksamen, flytte en eksamen eller slette en eksamen. Alt avhengig av om eksamen er, eller ikke er, planlagt. Du kan også flytte en eksamen ved å klikke på en eksamen med venstre musetast, holde musetasten nede og dra eksamen til en ny dato Automatisk eksamensplanlegging Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

15 Figur 15: Manuell planlegging og endring av eksamensplanen i plan-bildet. Du kan finne ut hvilke dager en eksamen kan planlegges på, og hvilke dager en eksamen ikke kan planlegges på og årsaken til dette (se Figur 16). Figur 16: Finne mulige dager å legge eksamen på. Klikk med høyre musetast på en emnekode. Fra menyen som fremkommer kan du velge å vise hvilke dager eksamen ikke kan planlegges på. Ved å velge "Vis dager med problemer", kan du se dager med manglende romkapasitet og dager med emnekonflikter. Husk både det emnet du planlegger og konflikterende emner kan ha avsatt tid til forberedelser. Du kan velge om du vil se dager som benyttes til forberedelse. Automatisk planlegging. Du kan starte og stoppe automatisk planlegging ved å trykke inn eller ut knappen for automatisk planlegging (se Figur 17). Når du kjører automatisk planlegging kan det være lurt å sortere emnene enten etter antall konflikter eller antall oppmeldinger. Du kan også ved hjelp av filterboksen velge å planlegge emner Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 10 - Automatisk eksamensplanlegging 205

16 med høy prioritet, middels prioritet, emner som ønsker først i perioden eller sist i perioden osv. Figur 17: Automatisk planlegging 1. Du kan starte og stoppe automatisk planlegging ved å trykke inn eller ut start-knappen. 2. Du kan sette filter på hvilke emner som skal inngå i den automatiske planleggingen. 3. Ved automatisk planlegging kan det være lurt å sortere emnene enten etter antall konflikter eller antall oppmeldinger. Den automatiske planleggingen starter med valgt rad i tabellen og fortsetter nedover. Du kan fort finne hvilke emner som ikke er planlagt og årsaken til det ved å sette filter på "Emner som ikke er planlagt" Automatisk eksamensplanlegging Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

17 Utskrift av eksamensplan. Du kan ta utskrift av eksamensplanen ved å velge skillearket merket Utskrift. Velg deretter ønsket sortering og klikk på knappen Skriv liste. Du får frem en forhåndsvisning av eksamenslisten. Klikk på skriversymbolet for å ta utskrift av listen. Du kan også velge å skrive listen til fil med forskjellige filformater (Excel, HTML osv). Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 10 - Automatisk eksamensplanlegging 207

18 Overføring av eksamensplanen til M-STAS. Når eksamensplanen er ferdig, kan resultatet overføres til M-STAS Studieadministrasjon. Ved overføring til M-STAS vil det bli etablert forekomster både i tabellene Eksamen og Eksamensavvikling (en for hvert eksamenssted). I tillegg etableres Student tar eksamen koblingen i M-STAS. Det blir med andre ord utført en automatisk eksamensoppmelding i M-STAS. Ved oppmeldingen vil studenter som har mer enn tre eksamensforsøk i et emne bli avvist. Du kan ta ut lister over hvilke studenter som blir oppmeldt og hvilke studenter som får avvist sin oppmelding. Listene kan tas ut som kontroll lister eller som endelige lister når overføringen til M-STAS skjer. En eksamensplan som er overført til M-STAS kan ikke endres fra planmodulen! Figur 18: Overføring til M-STAS Du foretar overføring til M-STAS ved å gå til skillearket merket M-STAS og deretter klikke på knappen merket Overfør datoer til M-STAS. Du får opp en dialogboks som vist i Figur Øverste del av skjermbildet viser hvilke emner som er planlagt. Ved å dobbelklikke på en rad, kan du få fram oppmeldingslisten i nedre del av skjermbildet. 2. Oppmeldingstypen kan være; O = Ordinær eksamen F = Forberedende eksamen K = Kontinuasjon AVVIST = Studenten vil ikke bli oppmeldt til eksamen 3. Klikk på knappen "Utskrift" for å få utskrift av oppmeldingslisten Automatisk eksamensplanlegging Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

19 Reservering av rom 4. Klikk på knappen "Oppmelding for ALLE eksamener" for å generere lister for alle eksamener. 5. Klikk på knappen "Overfør eksamener til M-STAS" for å overføre eksamenene til M-STAS. Det genereres oppmeldingslister av valgt type. Du kan reservere fysiske rom for eksamener fra planmodulen. Gå til Verktøy menyen og velg Romtildeling. Velg deretter ønsket eksamensperiode i dialogboksen som kommer fram og trykk OK. Du får frem et skjermbilde som vist i Figur 19. Figur 19: Reservering av rom. Du kan plassere eksamener på rom ved drag-and-drop. Ta tak i en eksamen ved å klikke med venstre mustast på ønsket eksamen. Hold nede venstre mustast og dra eksamen til det rom du vil benytte. Slipp opp venstre mustast. En dialogboks vil be deg om å angi antall ordinære eksamensplasser/spesialeksamensplasser som skal reserveres, se Figur 20. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 10 - Automatisk eksamensplanlegging 209

20 Figur 20: Fordeling av eksamensplasser. Du kan også fjerne en plassering med motsatt operasjon, det vil si dra en eksamen som er plassert på et rom tilbake til boksen Eksamener som ikke er plassert. Du kan også få programmet til å foreta en automatisk fordeling av eksamener på rom ved å klikke på knappen merket Kjør. Knappen merket Angre setter situasjonen tilbake til det den var før du startet romfordelingen. Knappen merket Bruk oppdaterer M-STAS og foretar således valgt romfordeling. Feltene i skjermbildet for romfordeling 1. Velg først hvilken dato du vil arbeide med. 2. Venstre halvdel av rammen for romplassering viser eksamener som ikke er plassert, dvs. hvilke emner som skal ha eksamen på valgt dato. Eksempel på hvordan du tolker en linje i tabellen; ELS46-EKS (26/26 0/0 A) ELS46-EKS Emnekode 26 Antall plasser uten spesialordning som ikke er plassert 26 Antall oppmeldinger uten spesialordning 0 Antall plasser med spesialordning som ikke er plassert 0 Antall oppmelinger med spesialordning 3. Høyre halvdel av rammen for romplassering viser rom der det er plassert eksamener. - Røde eksamener som ser ut som hengelås er eksamener hvor studentene er fordelt på rom. Disse kan ikke endres fra planmodulen. Eksempel på hvordan du tolker en linje i tabellen (dør-symbol foran); H-001 (10/10 A) H-001 Rom 10 Ledige plasser 10 Kapasitet (åpen bok-symbol foran); ESY56-EKS (15/37 0/0 A) ESY56-EKS Emnekode 15 Antall plasser fra emne ESY56-EKS 37 Antall oppmeldte i emne ESY56-EKS 0 Antall plasser med spesialordninger fra emne ESY56-EKS 0 Totalt antall plasser med spesialordning fra ESY56-EKS Automatisk eksamensplanlegging Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

5 - Eksamensadministrasjon

5 - Eksamensadministrasjon 5 - Eksamensadministrasjon Generelt om eksamen og eksamensavvikling Gangen i eksamensarbeidet Automatisk eksamensplanlegging Grunnlag for eksamensavvikling er å fastsette eksamensdatoer. Dette kan du gjøre

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter 12 - Karakterer Karakterregistrering Registrering av karakterer (evaluering) kan i M-STAS registreres i karaktertabell knyttet til eksamensavvikling, eller karaktertabell knyttet til emneavvikling. Den

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS Vår 2011 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 3 2. Spesialtilpasning for person... 4 3. Registrering av spesialtilpasning

Detaljer

3 - Studentadministrasjon

3 - Studentadministrasjon 3 - Studentadministrasjon Studenten i M-STAS Studentnummerserier De fleste institusjoner vil få personopplysningene om studenten importert fra M-STAS opptaksprogram (NOM/LOK). Beskrivelse av overføringsrutiner

Detaljer

2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata

2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata 2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata Studieprogram I enkelte tilfeller ønsker du kanskje ikke at en student skal knyttes opp mot et studieprogram, for eksempel privatister. Dette er fullt tillatt i

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter >> StudentWeb på 1 2 3 Studenter Høgskolen i Molde bruker StudentWeb for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Denne korte veiledningen tar for seg hvilken informasjon du finner

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

2. november SA begynner å behandle innsamla data for hovudkjøyring og vi har mulighet til å revidere fram til 1. desember.

2. november SA begynner å behandle innsamla data for hovudkjøyring og vi har mulighet til å revidere fram til 1. desember. Eksamensplanlegging i TP for MNfakultetet Generelt oktober 2017 mn/stb Fs-superbruker på fakultetet oppretter vurderingsenheter i FS. SA legg inn eksamensfrie veker/heilagdagar og liknande i TP. Eksamensfrie

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Lage silhuetter i Excel

Lage silhuetter i Excel Lage silhuetter i Excel Anne Kari Aschim Lesemester Forlag Innhold Innledning... 1 Lage silhuetter i Excel... 2 Skrive ut silhuetter fra Excel... 6 Fjerne støttelinjer fra Excel... 6 Finne fram utklippsverktøyet

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL Oppdatering til FS6.2 medfører endringer i forbindelse med administrering av obligatorisk aktivitet. Hovedendringen til FS6.2 er innføringen

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Hvert utvalg er ansvarlig for å legge ut sine nyheter Case 1: Legge ut nyheter Case 2: Oppdater kalender LOGIN: www.moldeseilforening.no/admin Brukernavn/passord

Detaljer

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Gruppeaktiviteter. En oversikt over all aktivitet relatert til grupper

Gruppeaktiviteter. En oversikt over all aktivitet relatert til grupper Gruppeaktiviteter En oversikt over all aktivitet relatert til grupper Oppdatert 02.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33 00 E-post: firmapost@extensor.no WEB: www.extensor.no Side 1 av 11 Gruppeaktiviteter

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Rutine for registrering av persontilpasning i FS

Rutine for registrering av persontilpasning i FS Rutine for registrering av persontilpasning i FS Denne rutinebeskrivelsen gjelder registrering av standard tilrettelegging for studenter med dysleksi og registrering av tilrettelegging for studenter med

Detaljer

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bruksanvisning for GSI database for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet I denne veiledningen vil du få en kort innføring i hvordan du kan analysere GSI tall for alle norske kommuner ved hjelp av få tastetrykk.

Detaljer

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3 DDS-CAD 10 Merke objekt Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 Merke objekt... 3 Endre parametre for merket objekt... 3 Merke objekt innenfor og som berøres av et rektangel... 5 Merke alle objekt innenfor

Detaljer

Onix Personell Prosjektrapport (Excel) Prosjektrapport

Onix Personell Prosjektrapport (Excel) Prosjektrapport Prosjektrapport For at en enklere skal kunne summere arbeidsdager etter eget ønske, kan prosjektinformasjon overføres direkte til et Microsoft Excel regneark. I tillegg kan man sette opp egendefinerte

Detaljer

Veiledning til OpenOffice. Tekstbehandling 2

Veiledning til OpenOffice. Tekstbehandling 2 Veiledning til OpenOffice Tekstbehandling 2 Innføring i OpenOffice.org Writer Grunnskolen i Nittedal Tekstbehandling 2 Når du er ferdig med heftet skal du kunne: Klippe og lime tekst Midtstille, høyre

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Ferieoverføring g2 2015-2016

Ferieoverføring g2 2015-2016 Ferieoverføring g2 2015-2016 1 cgi.com 2015 CGI GROUP INC. Ferieoverføring 2015 2016 WinTid holder orden på den ansattes ferieregnskap. I januar hvert år må dette gjøres opp, slik at den ansatte får flyttet

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Sjåfør-veiledning for ViaTracks

Sjåfør-veiledning for ViaTracks Sjåfør-veiledning for ViaTracks PC og Mobilapp Elektronisk kjørebok INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1. ViaTracks på PC... 2 1.1. Pålogging via PC... 2 1.2. Eksempel på PC tabell-visning...

Detaljer

FRAVÆRSVERKTØYET I FRONTER MED HOVEDVEKT PÅ KARAKTERSETTING FOR UNGDOMSTRINNET. Linderud skole, november 2010

FRAVÆRSVERKTØYET I FRONTER MED HOVEDVEKT PÅ KARAKTERSETTING FOR UNGDOMSTRINNET. Linderud skole, november 2010 FRAVÆRSVERKTØYET I FRONTER FOR UNGDOMSTRINNET MED HOVEDVEKT PÅ KARAKTERSETTING Linderud skole, november 2010 GENERELT Vi bruker rutenett Vi bruker ikke varselsbrev om fare for nedsatt ordens og oppførselskarakter

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1 Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet (Ideen er den samme, men skjermbildene noe forskjellige i ulike versjoner av Excel) Arket Om regneark Endre cellebredden Plasser markøren midt mellom to kolonner.

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Innhold TIDSPLAN FOR HOVEDOPPTAKET 2015... 2 KONTAKTPERSONER VED SPØRSMÅL:... 2 FORELDRE SOM HAR SPØRSMÅL OM BARNEHAGEOPPTAK SKAL HENVENDE

Detaljer

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale.

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale. LEGG TIL NY AVTALE For lage en ny avtale i kalenderen går du inn i kalendermodulen. Trykk deretter på den gulen knappen Vinduet nedenfor kommer da opp. Emne: Hva avtalen gjelder. Dette feltet er obligatorisk.

Detaljer

Microsoft Project 2000

Microsoft Project 2000 Microsoft Project 2000 Finn Haugen TechTeach 14. august 2003 Sammendrag Dette dokumentet gir en kort introduksjon til Microsoft Project 2000 for bruk ved Høgskolen i Telemark - avdeling for teknologiske

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Oppgave nøkkelskilt August 2016

Oppgave nøkkelskilt August 2016 Oppgave nøkkelskilt August 2016 Innføring i 3D modellering og utskrift på 3D printer. Programmet som Charlottenlund videregående skole bruker til 3D modellering er Solid Edge ST8. Du må før du skal bruke

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 18.07.2013 Manual til Excel 2010 For mellomtrinnet Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innhold Husk... 2 1. Det kan bare være tall i cellene som skal brukes i formelen.... 2 2. En

Detaljer

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hanne Bråthen Innhold Hvordan jobbe med nye søknader.... 1 Prosjektoversikt... 1 Hvordan jobbe med mottatte søknader... 3 Kandidatlisten...

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Det finnes en metode som gjør det mulig å få importert referanser til EndNote fra en referanseliste i et Word- eller PDF-dokument.

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Turneringsadministrasjon 10.10.05 1 Innhold 1) Planlegg ny klubbturnering... 3 1a) Turnering med 1 pulje... 4 1b) Turnering med flere puljer... 7

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere.

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere. Mine tegn Hovedside: Minetegn (www.minetegn.no) er et nettsted der du kan lage din egen personlige tegnordbok. Du kan hente tegn fra Norsk tegnordbok (www.tegnordbok.no), spille inn egne tegn med webkamera,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning

Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning Innhold Innledning side 3 DM plakater for utskrift side 6 Endre pris på DM plakater side 9 Plakatmaler side 14 Avansert redigering side 27 Lage plakat med produktsøk

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren.

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren. LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID må du laste ned en påloggingsknapp til skrivebordet. Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

Rutine for registrering av sensur

Rutine for registrering av sensur Rutine for registrering av sensur Før sensuren registreres bør en kontrollere at kravene til vurderingsprotokoll er oppfylt. Se eget dokument. Før sensurregistrering velger man å vise kun fremmøtte og

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Rapporter i Nasjonalt introduksjonsregister

Rapporter i Nasjonalt introduksjonsregister BRUKERVEILEDNING: Rapporter i Nasjonalt introduksjonsregister Rapportene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) gir oversikt over personer som er i målgruppene for introduksjonsprogram og norskopplæring

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

ELIN-T 2 A Kort veiledning. En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger

ELIN-T 2 A Kort veiledning. En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger ELIN-T 2 A Kort veiledning En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger Kortveiledning-Bruk av EDI-meldinger i Nextsys Dental Office Versjon 1.3 9.10.2014 Innholdsfortegnelse 1 Forutsetninger...

Detaljer

Utvidet brukerveiledning

Utvidet brukerveiledning Utvidet brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 14/3 2014 Viktige begreper og

Detaljer

Arbeide med : Markeds regulering. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll

Arbeide med : Markeds regulering. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll Arbeide med : Markeds regulering i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger.... 3 2. Hensikt... 3 3. Markedsregulering...

Detaljer

Journal. Versjon 8.0

Journal. Versjon 8.0 Journal Versjon 8.0 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oversiktsbilde journalliste... 4 2.1 Filtrering på bruker.... 4 2.2 Filtrering på journaltype... 4 2.3 Filtrering på tjeneste... 5 2.4 Fanen Avgrensning...

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrollen og behandling av faktura DFØ Versjon: 1.3 8.1 Forkontroll 23.08.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 1 Behandling av faktura i forkontroll 2

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT KF Delegeringsreglement består av et verktøy til å legge inn delegeringer og en nettside hvor delegeringen vises. Dette er en brukerveiledning til verktøyet.

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student hjemmeeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student hjemmeeksamen INSPERA - brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord) 1 Din oversikt over prøver og eksamener

Detaljer