MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30 -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 08:30 -"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Grete Lysfjord Kjetil Eiane Per Harald Rødvei Frode Fjelldal Soelberg Bodil Svendsgård Nina Paulsen Marthe Austad Øystein Strømsnes Steffen Halsbakk Jarl-Håkon Olsen Kjell Pedersen Hilde Åsheim Sarah Evans Rita Romarheim Erik Gaukerud Arne Martin Svartnes Ketil Lagesen Jan Atle Toska Thorbjørn Aakre Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Observatør Observatør Observatør Observatør Observatør Observatør Direktør Utvalgssekretær SOB Rektorat FBA FSV HHB PHS SoB SoB SoB SoB SoB StudentiNord StudentiNord Universitetsbibl SFA IT Drift HMS SFA SFA Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Bjørn Åge Nilsen Utvalgsleder Side1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 31/13 Godkjenning av protokoll 4/13 OS 32/13 Avviksmeldinger per oktober 2013 VS 33/13 Ros og ris knappen 2013 OS 34/14 Brukerundersøkelsen Rapport Side2

3 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord Nestleder Rektoratet Bodil Svendsgård Medlem PHS Per Harald Rødvei Medlem FSV Frode Fjelldal-Soelberg Medlem HHB Nina Paulsen (fra ca kl 9.00) Medlem SoB Marthe Austad (fra ca kl 9.00) Medlem SoB Øystein Strømsnes Medlem SoB Steffen Halsbakk Medlem SoB Jarl Håkon Olsen Medlem SoB Rita Romarheim Observatør SoB Monika Brobakk Observatør SFA Sarah Evans Observatør UBIN Arne Martin Svartnes Observatør Drift Hilde Åsheim Observatør Student i Nord Synnøve Dalmo Tollåli Observatør FSV Mats Pedersen Observatør FBA Forfall: Navn Funksjon Representerer Ketil Eiane Medlem FBA Kjell Pedersen Medlem Student i Nord Eirik Gaukerud Observatør IT Ketil Lagesen Observatør HMS Gisle Pettersen Observatør PHS Bjørn-Åge Rånes Observatør HHB Vararepresentanter: Navn Funksjon Representerer Ellen Sirnes Vara FBA Charlotta Langejan Observatør PHS Andre: 1 Side3

4 Navn Funksjon Representerer Anne-Lovise Reiche Utvalgssekretær SFA Innkallingen og sakslisten ble godkjent, med merknad om at observatørene fra fakultetene ikke var tatt med da sakspapirene ble sendt ut. Anne-Lovise Reiche vikar for utvalgssekretær 2 Side4

5 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Møte 4/2013 VS 23/13 OS 24/13 VS 25/13 VS 26/13 Konstituering av Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Nordland Læringsmiljøutvalget lovforankring og mandat Godkjenning av protokoll Handlingsplan orientering om status OS 27/13 Avviksmeldinger september 2013 OS 28/13 OS 29/13 OS 30/13 Orientering om skilting - LMU Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetets ledelse høst 2012 Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetets ledelse vår Side5

6 VS 23/2013 Konstituering Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget for studieåret konstituerer seg. Saksbehandling: Navn på de nye studentrepresentantene skrives inn i saksframlegget, og representanter for HHB og UBIN rettes opp i saksframlegget. Vedtak: Læringsmiljøutvalget for studieåret konstituerer seg. OS 24/2013 Læringsmiljøutvalget lovforankring og mandat Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Saksbehandling: Prorektor orienterte kort. Læringsmiljøutvalget (LMU) er lovforankret for å ivareta læringsmiljøet, både fysisk og psykisk. Mens Studiekvalitetsutvalget (SKU) skal sikre studiekvalitet i vid forstand. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 25/2013 Godkjenning av protokoll Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 3/13 fra møte den Saksbehandling: Det ble påpekt at Statsbygg skulle vært invitert til dette møtet. Utvalgets nestleder følger opp saken. I tillegg skulle det vært egen sak om ros og ris knappen. Utvalgets nestleder avklarer hvorvidt saken kan presenteres på kommende møte. Nestleder orienterte om et arbeid med tidligere studentleder om studenttillitsvalgtrollen. Arbeidet ble ikke ferdigstilt, og det er ønskelig å avslutte dette sammen med ny studentleder. Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 3/13 fra møte den VS 26/2013 Handlingsplan orientering om status Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Saksbehandling: 4 Side6

7 Ad pkt i1. Egne kontaktpersoner ved fakultetene: Kontaktpersonene har fått observatørstatus i LMU. Navn på kontaktpersonene er ikke publisert på websiden, og stillingsbeskrivelse er heller ikke utarbeidet. Utvalget ber om at utvalgssekretær tar ansvar for å få informasjon på plass på hjemmesiden. I tillegg legges informasjon på Fronter til alle studenter. Viktig at dette er på plass i god tid før søknadsfrist på tilrettelegging av eksamen (dvs haster). NB: engelsk versjon av søknadsskjema mangler. Ad pkt i 2. Erfaringsutveksling og møteplasser for kontaktpersonene og LMU - ledelsen Utvalgets nestleder påpekte at det er viktig å ha møte, og studentleder innkaller. Ad pkt 3. Info til ansatte ved fakultetene Tilretteleggingskonsulenten avklarer med utvalgssekretær riktig informasjon til studenter, fagpersonale og administrative ansatte, og følger opp saken. Ad pkt 4. Web-sidene (uin.no) og Fronter/Studentweb Det ble påpekt at verken websidene eller Fronter fungerer for svaksynte studenter. Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) har søkt om ,- for å gjøre nødvendige tilpasninger i Fronter. Læringsmiljøutvalget har innvilget søknaden. Nettsiden til studentorganisasjonen er universelt utformet: Ad pkt 5. Kartlegging av undervisningslokaliteter med henblikk på tilretteleggingsutstyr På spørsmål svarte observatør fra Drift at henvendelser om tilrettelegging følges opp når behov meldes. Observatør fra FSV påpekte at fakultetet har et godt samarbeid med Drift. Studentrepresentant stilte spørsmål om rullestolbrukere og bruk av heis i tilfeller med brannalarm. Det ble svart at dette ikke er noe problem ved UiN, da brannalarmen ikke går over hele bygget. Heis skal derfor være tilgjengelig. Ad pkt 6. Universelle løsninger i universitetspedagogikken Utvalgets nestleder orienterte. Jobber med å etablerer kurs for oppstart etter jul. På spørsmål fra studentrepresentant, ble det bekreftet at UiN er eneste universitet som ikke har tilbud om etterutdanning innen pedagogikk for sine fagansatte. Det ble ønsket at universell utforming var en del av dette opplæringstilbudet. Ad pkt 7. Ansvars- og rutinebeskrivelse Tilretteleggingskonsulent gjennomførte i mai møte med PHS og HHB. Følger opp saken sammen med utvalgssekretær. Ad pkt 8. Styrking av kapasitet for tilretteleggingsfunksjon Studentrepresentant mente dette er den største oppgaven. Tror ikke på bedring før kapasitet og kompetanse økes. Dette er et spørsmål om budsjett. Studie- og forskningsdirektør forhandlinger om økte midler til oppfølging av handlingsplanen, men dette er utfordrende når det ikke er kø av henvendelser. Det ble påpekt at kapasitet og kompetanse sannsynligvis gir økt etterspørsel. Det ble også påpekt at samtale som gjennomføres med studenter som ikke overholder fastsatte progresjonskrav, kan inneholde diskusjon om eventuelle behov for tilrettelegging. Det er pr i dag mye tilrettelegging i forhold til eksamen. Ad pkt9. Sosial inkludering Norske og utenlandske studenter har tradisjonelt holdt seg til egen gruppe. Utvalgets fagsosiale midler har vært utlyst. Utvalgets nestleder påpekte at også sosial inkludering på det enkelte studieprogram er viktig; det å få klassetilhørighet og bli kjent med andre 5 Side7

8 studenter på samme program. Rapport fra gjennomførte fagsosiale tiltak skal legges fram for utvalget. Utvalgets nestleder foreslo at årstall på handlingsplanen fjerne, siden det er et kontinuerlig arbeid. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. OS 27/2013 Avviksmeldinger september 2013 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Saksbehandling: Det ble anmerket fra observatør for Drift at avviksmelding nr 9 og 19 ikke er mottatt hos Drift. Representant fra FSV påpekte at fakultetet har ventet uakseptabelt lenge på at IT skulle ordne denne. Til neste møte forventes egen sak om ris og ros knappen. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. OS 28/2013 Orientering om skilting - LMU Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Saksbehandling: Rådgiver ved Trykkeriet, Hege Vatne Arntsen, orienterte om saken. Egen gruppe ble nedsatt etter at UiN fikk ny profil. Gjelder både utvendig og innvendig skilting.. Skilt kjøpt inn og venter bare på avklaring av design. Rapport nå ferdigstilt. Universitetsdirektør og økonomidirektør tar beslutningen. Design utformet ved bruk av universelle symboler. Hvert fakultet får informasjonsplater med logo og navn. Det er tatt hensyn til universell utforming, deriblant valg av skriftstørrelse av hensyn til lesbarhet. Gruppen har mottatt mange innspill på språk (norsk, engelsk, samisk). Det kommer ikke nye skilt inne på det enkelte fakultet, heller ikke inne på biblioteket. Det er heller ikke utformet taktile skilt, dvs følbare skilt for synshemmede. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Merknad 1: Læringsmiljøutvalget er fornøyd med at skiltene er innkjøpt, og ber om at de kommer opp så snart som mulig. Merknad 2: Læringsmiljøutvalget mener søkbart digitalt kart på UiNs hjemmeside er svært viktig og etterlyser dette. 6 Side8

9 OS 29/2013 Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetets ledelse høst 2012 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Saksbehandling: Navn på studentrepresentanter ble tilføyd i møtereferatet. Tidligere studentleder påpekte at det er et nyttig forum. Utvalgets nestleder / prorektor påpekte at det også er et nyttig forum for universitetsledelsen, og oppfordrer studentrepresentantene til deltakelse. Det ble stilt spørsmål omkring student app, og ble orientert om at denne ble for dyr til å ta i bruk. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. OS 30/2013 Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetets ledelse vår 2013 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Saksbehandling: Navn på studentrepresentanter ble tilføyd i møtereferatet. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. 7 Side9

10 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 32/ Arkivreferanse: 2012/2433/608 Sak: Brukerundersøkelsen Rapport Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget vedtar at forhold knyttet til sentrale funn i rapporten utredes nærmere av fagspesifikk avdeling/fakultet. 2. Læringsmiljøutvalget ber om rapport vedrørende dette arbeidet når det er gjennomført. Innen 6 måneder Bjørn-Åge Nilsen leder Læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side10

11 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Brukerundersøkelsen Rapport Jørn Magne Hansen Bakgrunn I henhold til kapittel 5.1 Brukerundersøkelse i tildelingsbrev ( Arkiv -2009/ ) av 2010 for Universitetet i Nordland (UIN), samt at Brukerundersøkelsen er en del av UIN s kvalitetssikringssystem (J.fr Rammekvalitet), skal institusjonen jevnlig gjennomføre brukerundersøkelser og resultatet skal være offentlig. Brukerundersøkelsen 2013 ble gjennomført i perioden av Studieadminstrasjonen. Drøfting Hovedkonklusjonen ved undersøkelsen er at det synes som om studentene i all hovedsak er fornøyd med tilbudet som Universitetet i Nordland gir i forhold til tema i undersøkelsen. Snittscore er 3,07 med rangeringen: Svært dårlig: 1 Dårlig: 2 Bra: 3 Svært bra: 4 Men med marginalt lavere score på alle punkt sett i forhold til brukerundersøkelsen 2010 med unntak av undervisningslokaler og bibliotekets servicenivå. Av de forhold som det bør vurderes å sees nærmere på er: Noe lavere score for Internasjonalt kontor med hensyn til servicenivå Trådløs tilkobling Muligheten til å påvirke egen studiesituasjon Side11

12 Oppfølging - Brukerundersøkelsen ved Universitetet i Nordland :58 Oppfølging - Brukerundersøkelsen ved Universitetet i Nordland 1. Kommentarer/innspill Her har du muligheten til å sette fokus på, kommentere eller gi oss tilbakemelding på noe du er fornøyd eller misfornøyd med. I luftfartsfaget synes jeg det ville være formålstjenlig med mer fokus på praktisk håndtering av utfordringer og oppgaver flyselskaper/lufthavnoperatører støter på, enn den mer teoretisk tilnærmingen basert på data 10 år tilbake i tid. Hjemmesidene er noe uoversiktlige. Mangler godt kart over campus. Ønsker forlengede åpningstider hos akademika ifm studiestart, på grunn av utfordringer med å nå dit innen dagens åpningstider. (Har samlingsbasert studie.) Det kunne vært gitt praktisk informasjon i plenum ved studistart (høst semesteret spesielt) om anskaffe studiebevis og andre praktiske oppysninger (nyttig og unyttig). Det er mange tilreisende til samlingene, hva med hotellavtaler osv. positivt med rask tilbakemelding på henvendelser via e-post :) Jeg er veldig fornøyd med alt som berører meg som student så langt i studiet, både informasjon og samlinger. Er fornøyd med både faglig kvalitet og ad. oppfølging. Ikke noe å klage på så langt. undersøkelsen burde omfatte opplevd læringsutbytte av forelesninger, hvordan stundente opplever å bli møtt av fakultetsansatte ift. veiledning, faglig oppfølging o.l. Fronter blir bare mindre og mindre brukervennlig. Samt at det er umulig å bruke PPS. Fagansvarlige går å få tak i, men de kan naturlig nok ikke orde det datatekniske. Er misfornøyd med at vi som studenter på et desentalisert tilbud er helt glemt, av universitetet sentralt og ikke minst av studentorganisasjonen. Vi har lite igjen for det vi betaler i semesteravgift i forhold til det studentene i Bodø har. Samlingsbasert undervisning medfører påfølgende lange dager med undervisning. Har for ofte opplevd altfor trange og uegnede lokaler til en så stor gruppe, som skal motta 6 timer forelesning de dager dette pågår. UIN må for denne type undervisning være ops på dette. Legg ut datoer for samlinger 2 mnd tidligere enn idag. Start 1. Dag på samlingene klokka Vi er mange som kommer opp dagen før for å rekke dagens start klokken Hotell i bodø er dyrt og det kan avhjelpes ved litt senere start første dag. Avslutt siste dag på samlingene klokken Avgift på kr 1000 pr eksamen som avholdes et annet sted er alt for høy. Vi går på et samlingsbasert studium og flertallet bor ikke i Bodø. Derfor er det aktuelt for oss å ta eksamen andre steder kr er ikke brukervennlig. Det dekker sannsynligvis MYE mer enn deres kostnader ved å administrere utsending og mottak av eksamensoppgaver. Side12

13 Oppfølging - Brukerundersøkelsen ved Universitetet i Nordland :58 To ting: Når det gjelder rettningen av forskningen så er det veldig viktig at man tørr å gå utenfor næringslivets interesser - at man tørr å satse på grunnforskningen i enda større grad enn i dag. Jeg tenker spesielt med tanke på FBA sine studier. Jeg synes nivået er bra, men det er rimelig begrenset av oppgaver for bachelor og masterstudenter. Så fort labbarbeid kreves innenfor grunnforskningsprosjekt som ikke er spesifikt næringsrettet så er det lite penger å ta av. Det er veldig synd. Dessuten har FBA behov for flere labbteknikere som kan gi studentene grundig opplæring. Med andre ord: grunnforskning må forvaltes og FBA har så pass få norske studenter per i dag, at hvis man ønsker flere studenter så må tilbudene utøkes. Fakultetet forbindes, nasjonalt sett hos andre universitet, med oppdrettsnæringen og for å ha et godt nivå. Men hvis man ønsker å være mer enn en forvaltningsanstalt for oppdrettsnæringen må man tørre å ta et ordentlig skritt i retning av grunnforskning som ikke begrenses av næringens øyeblikkelige interesser. Det andre punktet er materielt: datamaskinene på huset har et veldig dårlig nivå. Installerte nettlesere, internet explorer er elendig og tom EU har advart sine borgere fra å bruke det. Det er en åpen invitasjon for virus, kræsjer konstant og blir ikke oppdatert (pga manglende adminstatus hos studenter). Dermed ber jeg om to ting; vurder vær så snill Ubuntu, det er ekstremt brukervennlig og har ikke de samme utfordringene som Windows. Det andre, som er lettere å gjennomføre per dags dato, er å innstallere Chrome som standard nettleser. Jeg tror det vil fjerne mange av virusene og akkumuleringen av dataproblem. Et tredje punkt som kan nevnes; det som gjør UiN eksepsjonelt bra for meg som student, er at foreleserne har tid til oss. Åpen-dør prinsippet gjør UiN til et unikt fint universitet. Jeg håper at nye reformer ikke belaster foreleserne med for mye papirarbeid og dermed kutter ned på arbeidstiden deres ellers. Fordi det viktigste ved et universitet som student, er at foreleserne holder en god kvalitet ved undervisningene og at man får mest mulig ut fra undervisningene. Det får jeg. Men jeg ser at studentene på trinnene under meg ikke har det like lett fordi det virker som om foreleserne ikke er tilgjengelige i like stor grad som før. Dere har flotte ansatte og som er til stor berikelse for studentenes utdannelse, så jeg håper dere tar vare på de i sin tur. Har forsøkt ved flere anledninger å skrive ut på UIN avd Vesterålen, men har ikke fått det til. Syns ikke det systemet er særlig brukervennlig (data - kopimaskin/printer), tar lang tid og ofte vanskelig å få til. Syns ofte ting legges ut på Fronter i siste liten. Men er veldig fornøyd med de som jobber på UIN Vesterålen, XXX og XXXX svarer kjapt og gir en fantastisk service. Er svært fornøyd med det meste Veldig fornøyd med mligheten til å studere lokalt og ser gjerne at det kommer flere fag. Syns fronter er blitt bare rot etter endringene. Jeg er veldig fornøyd med eksistensen av Senter for Praktisk Kunnskap. Litt mer nøyaktighet når kompendier og pensumlister produseres. Jeg er veldig skuffet over XXXXXX på internasjonalt kontor. XXXX virker uengasjert i jobben sin, har lite kunnskap om utvekslingsprogrammene og er ikke villig til å undesøke det vi lurer på. Svarer ofte "vet ikke" på spørsmål, og virker ikke interessert i å hjelpe. Burde sette seg inn i jobben sin slik at XXXX kan være til hjelp for studentene. Jeg er fornyed nesten med alt: bibliotek, internett tilgang, informasjonsskranke. En del misforståelser/feil oppstår ved elektronisk påmelding til eksamen, men Eksamenskontor er flink til å fort rette de opp. Jeg studerer 2. året økonomi og ledelse og savner kurs i oppgaveskriving. Går nå siste del av sykepleier kull 10V Er vel fornøyd med det meste. Ble følbart lang fysisk avstand, mellom student og skole. Fronter har fungert greit, men lærere kunne kanskje blitt enda flinkere å sende svar på spørsmål. God kontakt mellom skole og student er et godt forebyggende tiltak for å tilstrebe trygghet, noe som har motiverende betydning. Jeg er fornøyd med mitt skolevalg, og med de aktuelle lærere ved universitetet i Nordland. God oppfølging fra studiekonsulenter ved avdelingen man er tilnkyttet til. Rask tilbakemelding på henvendelser. For dårlig informasjon om at 1.års studenter kan delta på fadderperioden som er felles for hele universitetet, dette gjelder blandt annet for master ved FBA. Fronter er et elendig produkt. Vanskelig å finne frem, og du ser ikke hvor du har vært tidligere. Bruker its learning i jobben, og oversiten er en annen verden enn Fronter. Det er veldig vanskelig å komme i kontakt med rådgivere ved Profesjonshøyskolen. UiN er ikke flink nok til å ivareta rettighetene til deltidsstudenter. Ønsket å delta i styrer, men fikk vite at UiN ikke ønsker å betale for at studenter som ikke bor i byen skal delta i råd og utvalg. Side13

14 Oppfølging - Brukerundersøkelsen ved Universitetet i Nordland :58 Jeg synes at dette veiledertilbudet på masterstudiet er noe av det dårligste jeg har opplevd og hørt om. Det er ikke alle som opplever dette, men for min del er det bare bortkastet tid. Veiledningen - som ikke kan kalles veiledning - er kort fordi veileder aldri har tid, veileder er ikke forberedt, veileder sier forskjellige ting fra time til time. Veileder sier akkurat de samme tingene til alle sine studenter, vi snakker jo sammen - flere tørr ikke si fra. Gi oss veiledere som har tid til disse 10 veiledningstimene de sier vi har krav på. Og gi oss veiledere som faktisk tar seg tid til å lese gjennom det vi har produsert. Er svært misfornøyd med organiseringen av samlingene i glu-modellen. Er gått fra 6 samlinger i året til 6 samlinger pr semester. Er sjokkert over hvor lite samordnig og koordinering det er mellom lærere og fag-seksjoner. Vil ikke anbefale glu studiet her til noen! Jeg vil gi ros til oppfølging og praktisk hjelp under MBA-studiet til XXXXX gjør en kjempejobb! Jeg er ikke misfornøyd med noe, annet enn at jeg syns systemet på biblioteket er vanskelig å finne frem i. Både PC-lab, grupperom og lesesal bærer preg av at ingen sjekker om inventar og utstyr er i orden. Lampene på lesesal får ikke skiftet lyspærer, tastatur på lesesal og grupperom blir ikke skiftet når "støtteben" blir ødelagt, og det har lenge vært problemer med å laste ned pdf-filer til pc-ene uten at dette har blitt ordnet. For meg virker det som rutinene omkring eksamen og eksamensavvikling (struktur og innhold) ikke er tydelige, godt nok gjennomtenkte og gode nok. På studiet jeg nettopp har fullført - Master i personalledelse har ulike eksamener hatt ulike besvaringsformer - "vanlig" oppgavebesvarelse, blanding av oppgave og essay og til slutt essay. Det er vært flere svakheter med dette: Lærerne har hatt problemer med å definere klart hva et godt essay er og voksne studenter er null erfaring med å skrive det - dette åpner for tilfeldigheter og har i alle fall påvirket min karakter i faget som krevde essay som eksamensform. Jeg vet at jeg har støtte av mange i dette med uklarheter ifht eksamensform, da over tyve studenter på faget konkluderte med det samme for en tid tilbake. Dette innspillet ble dessverre ikke sendt til de ansvarlige. Hei Det er synd at fronter skal ødelegge så mye for hvordan en ser tilbake på disse snart 4 år som vi har vært nettstudenter. Håper at det nye systemet gjør at studentene får ett nærmere forhold til sine faglærere. Takk for meg. Lykke til videre LF301E vår 2013 Sensurresultatene har en underlig fordeling for en klasse med 90% aktive trafikkflygere, og hvor alle har svært inngående kjennskap til norsk luftfart. Størsteparten har fått karakter C, ingen A. Fagets omfang var enormt, men forelesningene opplevdes å ha kun delvis relevans til eksamen hvor foreleserne heller ikke visste hva de foreleste om som var interessant i forhold til læringsmålene. For omfattende materiale eller for streng sensur? Pensum/forelesninger for lite relevante til det som ble spurt om på eksamen? LF304E høst 2013 Oppfattes etter første forelesning som like spredt og uoversiktlig opp mot forventede læringsmål som forrige luftfartsfag. Svært fornøyd med kontakten jeg har hatt med UiN, men tenker at biblioteket har forbedringspotensiale for service. Fornøyd med at kursene kan kombineres med daglig arbeid. Gjøre fronter mer brukervennlig, eller vurdere å bytte til noe annet. Dårlig kordinering av eksamener og fag som er obligatoriske satt opp. Nye fag blir satt opp i uker med hjemmeeksamen, det er gjerne undervisning på på eksamensdager, flere eksamener på samme dag samt at disse stadig flyttes frem og tilbake. Dette er i fag som er obligatorisk satt opp for en linje. Dårlig organisering, informasjon og administrasjon som i tillegg er immune mot innspill og klager. Hvis man skal påpeke feil er det ingen som tar ansvar eller vet hvor man skal henvende seg. På UiN er det penga som rår, mens studenter og undervisning blir nedprioritert. Utvekslingsavtalene som finnes er utgåtte eller gjelder kun for praktisk arbeid. Sidene er ikke oppdaterte og det er dårlig informasjon å få om disse. Å reklamere for god mulighet til utveksling er å gå veldig langt. Mennesket jeg hadde å gjøre med på internasjonalt kontor var fullstendig inkompetent, kunne ikke si noe om noe som helst om avtaler eller hvordan man skal gå fram for å finne ut av dette. Reklamekampanjen for UiN bør revurderes. Er det virkelig lurt å forsøke å skaffe flere studenter når man ikke klarer å ivareta de som allerede går der. Undervisningen og lærerne er et stort pluss. Mange dyktige forelesere. Dette er det viktigste for meg ved skolen. Bedre organisering på administrativt nivå og informasjon til studenter gitt i god tid ville gitt skolen et løft. Skulle ønske litt bedre informasjon på e-post om f.eks oppstart av semester, pensumlister og time/fremdriftsplan. Stort sett fornøyd student :-) Svært fornøyd med faglig tyngde, undervisningen er definitivt forskingsbasert. UIN har en god administrativ stab, ting ser ut til å fungere. Fornøyd med oppfølging fra forelesere på master, mindre fornøyd med bachelor. Føltes som at jeg ikke ble sett før jeg startet mastergraden. FSV er ikke særlig gode på å skape engasjement rundt studiene - særlig ikke de akademiske. Uten engasjement blir det ferre søkere og mindre fagmiljø, noe som igjen går utover søkertallet. Side14

15 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 33/ Arkivreferanse: 2006/814/436 Sak: Avviksmeldinger per oktober 2013 Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. 2. Læringsmiljøutvalget ber utvalgssekretæren purre på ubesvarte meldinger Bjørn-Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side15

16 SAKSUTREDNING Sak: Avviksmeldinger per oktober 2013 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Vedlagt oversikt over nye og besvarte meldinger siden siste møte. Meldinger som var ferdigbehandlet i forrige møte er utelatt. En del meldinger står fortsatt åpen uten at det er registrert svar på dem. Side16

17 Nr Melding Forslag til løsning Svar Melder Ansvarlig Mottatt Frist Besvart Status 9 Defekt lås på dør i 2 etg ved "grønnsofaen" i LUKK avdelingen 11 Viser til vedtak i sak 49/2008 i det sentrale Studiekvalitetsutvalget (møte ), hvor det ble besluttet at det skal gis avviksmelding i de tilfeller studieplaner ikke var publisert innen den årlige fristen. Ansatt Drift Åpen Ansatt PHS Åpen Den årlige fristen er endret til 15. februar fom i år. Fristen er godt kjent for fakultetene. Profesjonshøgskolen har fortsatt ikke i dag (5. mars 2013) publisert studieplaner for følgende programmer som starter høsten 2013: Grunnskolelærer trinn 1-7 (240 stp Grunnskolelærer trinn 5-10 (240 stp) Master i tilpassa opplæring (120 stp) Utefag (30 stp) Småbarnspedagogikk (30 stp) Barnehagepedagogikk (30 stp) Mangfold og mestring i barnehage og skole (30 stp) Læring med digitale medier (30 stp) 17 Kjære direktør, kjære UiN-sjefer. Noen av oss er så heldige å få ipad'er. Det er laget en forsåvidt fin veiledning, men den er noe knapp. Jeg har hittil laget endel surr og brukt tulletid både for meg selv og andre, fordi jeg ikke kan få assistanse til ipad hos ellers veldig kjekke it-mennesker. 18 I dag, 24. april 2013 skulle jeg ha undervisning for studenter på NO223L, der de skulle arbeide med å lage egen abc i powerpoint. Mine forelesninger (power-point) og bilder lå på Fronter. 1. Jeg fikk ikke logget meg på pc-en på 2439, og kunne derfor ikke følge planen. 2. Jeg måtte bruke min private mobil for å få informasjon om påloggingsproblemene. 3. På helpdesk forklarer de at "serveren er nede" og de kunne ikke si noe om når jeg kan forvente at systemet virker igjen. 4. Noen av studentene er på nett med sine bærbare maskiner, andre kommer seg ikke på det trådløse nettet. 5. Studentene setter seg fremst i klasserommet fordi det ikke finnes kontakter (padder) til deres trådløse pc-er, og jeg går fram og tilbake med fare for å snuble i ledninger hele tiden. 6. Jeg får låne en bærbar pc fra helpdesk sånn at jeg får demonstrert en liten del av det jeg hadde lagret på min forberedte forelesning. 7. Jeg har betennelse i en fot og skal holde den i At vi får støtte også til ipad'er. Med all respekt for både min og andres tid. 1. Internettproblemene og server-problemene må kunne repareres og vedlikeholdes. 2. Sett opp interntelefoner på rommene med noen viktige telefonnummere på, sånn at vi kan ringe og be om hjelp når ting skjærer seg. 3. Dette henger sammen med punkt 1, vi trenger systemer som virker og vi trenger informasjon. 4. Bedre trådløsdekning trenges, dette har fungert dårlig hele studieåret. 5. Kontakter (padder) på alle klasserom og auditorier til trådløst utstyr, (som det nå er blitt vanlig å ha på skoler og universiteter so bruker moderne teknologi). 6. Takk til helpdesk for alternativ nødløsning. 7. Ansette et bud. Side17 Ansatt IT Åpen Ansatt IT Åpen

18 ro så mye som mulig, og det er da ikke så god hjelp i å få vite at jeg kan få låne en pc hvis jeg kan komme og hente den. (Også når foten ikke er betent, synes jeg ikke det kan forventes at jeg skal gå fram og tilbake mellom klasserom og helpdesk eller drift for å hente ulikt utstyr som vi trenger.) 19 Ventilasjonsstøy på konor 224 Styrhuset. Jeg ønsker å få målt støynivået. 20 Ved PHS bestilte vi headsett til en ansatt i Lofoten som driver to nettbaserte utdanninger 17. januar. Vi purret 26/2 og 20/3 men fremdeles ble ikke headsett levert. 11. april kjøpte lærer headsett selv på Elkjøp for å få mulighet til å gjøre jobben. PHS bestilte også headsett til en lærer i Bodø 8. mars, dette er ikke levert pr i dag 8/5. Dette er uakseptabel lang behandlingstid for nødvendig arbeidsredskap 21 Hei! Jeg har gått på UiN i 2 år nå. 2 av 3 ganger jeg skal fylle på for utskrift får jeg beskjed om at dataen ikke støtter java. I tilleg til dette hender det ofte at jeg ikke får ut dokumentene jeg sender til printer OG blir belastet for det. Jeg er vanligvis ikke en person som klager, men nå midt i innspurt av masteroppgave, hvor jeg hverken får fylt penger på student kortet mitt OG dokumentet jeg sender til printer ikke dukker opp på printerem, er jeg fortvilet og opgitt. UiN er nødt til å gjøre noe med IT systemet, jeg har gått på andre universiteter, se hvordan de gjør det og lær av beste praksis. Ansatt Drift Åpen utstyr må leveres når det bestilles Ansatt IT Åpen Student IT Åpen Jeg håper dere har mulighet til å prioritere dette i neste års budjett. Jeg er ellers veldig fornøyd med bibliotekets tjenester her på UiN:) 22 Hei! Student IT Åpen Dere må få gjort noe med IT systemet. VELDIG frustrerende at man blir trekt penger og ikke får printet nesten HVER eneste gang. Spesielt når man skal lese korrektur på masteroppgave, og man ikke får printet. Har nesten problemer hver gang jeg skal printe noe. Og slikt blir man frustert av, iallefall når man i tillegg blir trekt penger, og sitter igjen med blanke ark! 23 i dag, nok en gang ikke mulig å åpne dokumenter i office. Dokumentene med et X over maskinen må slås av og det virker en tid før sammeproblem oppstår. Dette gjelder for flerekollegaer og har vart i lang tid ( 4 uker?) etter problemer som oppsto ved bytte av server Ingen meldinger gis på Informasjon fra de som jobber med det er viktig reperasjon og trygg tilgang på dataverktøy essensielt Side18 Ansatt IT Åpen

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet

Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Side 1 Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Fredag 14. februar 2014 kl. 12:00 12:55. Møterom 448 (JusII) Til stede: Asbjørn Strandbakken (leder) Magne Strandberg (a) Jan Ove Færstad

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Møteinnkalling. PS! Styringsgruppemøte for byggeprosjekter kl. 16:30. Halden kommune

Møteinnkalling. PS! Styringsgruppemøte for byggeprosjekter kl. 16:30. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

1. Innledning. 3. 2. Sammendrag. 4. 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10

1. Innledning. 3. 2. Sammendrag. 4. 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10 Innhold Side 1. Innledning. 3 2. Sammendrag. 4 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10 4. 1.studieår. 12 4.1 Opptak av nye studenter til studieåret 2004/2005 12 4.2 Motiv for

Detaljer

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-013 Innkalling Møte

Detaljer

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006 ARBEIDSNOTAT 39/2006 Synnøve S. Brandt Til elevens beste? Noen lærere og foreldres synspunkter på og vurderinger av spesialundervisning etter enkeltvedtak NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Brukerundersøkelse våren 2006 INNHOLD

Brukerundersøkelse våren 2006 INNHOLD INNHOLD 1 Forord..3 Hva gir rapporten deg....3 Sammendrag...4 Bakgrunnsspørsmål....6 IT....20 Biblioteket..26 Teknisk drift..35 Studieadministrasjonen 42 Boliger 47 Soria Moria Barnehage 57 Go`Biten Cafe...63

Detaljer

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1302 1901 NOTAT TIL OPAD UNIVERSITETET FOR M ILJØ- OG BIOVITENSKAP PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN FRA LENA MARIE KJØBLI DATO: 27.6.12 Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1. Innledning I

Detaljer

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2012-2013

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2012-2013 RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2012-2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. STUDIETILBUD... 8 3. UNDERVISNING/VEILEDNING/LÆRING... 12 4. UTVEKSLING... 16 5. STUDIEADMINISTRASJON OG

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd?

Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd? Sluttrapport fra prosjektet Fra utdanning til yrke Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd? Hva personer med nedsatt syn erfarer i utdanning og i overgangen utdanning-yrke Resultater fra et tre-årig

Detaljer

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001 Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Studiekvalitet i mastergradene Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier NIFU skriftserie nr. 1/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2009/2010 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer