MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 08:30 -"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Grete Lysfjord Kjetil Eiane Per Harald Rødvei Frode Fjelldal Soelberg Bodil Svendsgård Nina Paulsen Marthe Austad Øystein Strømsnes Steffen Halsbakk Jarl-Håkon Olsen Kjell Pedersen Hilde Åsheim Sarah Evans Rita Romarheim Erik Gaukerud Arne Martin Svartnes Ketil Lagesen Jan Atle Toska Thorbjørn Aakre Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Observatør Observatør Observatør Observatør Observatør Observatør Direktør Utvalgssekretær SOB Rektorat FBA FSV HHB PHS SoB SoB SoB SoB SoB StudentiNord StudentiNord Universitetsbibl SFA IT Drift HMS SFA SFA Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Bjørn Åge Nilsen Utvalgsleder Side1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 31/13 Godkjenning av protokoll 4/13 OS 32/13 Avviksmeldinger per oktober 2013 VS 33/13 Ros og ris knappen 2013 OS 34/14 Brukerundersøkelsen Rapport Side2

3 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord Nestleder Rektoratet Bodil Svendsgård Medlem PHS Per Harald Rødvei Medlem FSV Frode Fjelldal-Soelberg Medlem HHB Nina Paulsen (fra ca kl 9.00) Medlem SoB Marthe Austad (fra ca kl 9.00) Medlem SoB Øystein Strømsnes Medlem SoB Steffen Halsbakk Medlem SoB Jarl Håkon Olsen Medlem SoB Rita Romarheim Observatør SoB Monika Brobakk Observatør SFA Sarah Evans Observatør UBIN Arne Martin Svartnes Observatør Drift Hilde Åsheim Observatør Student i Nord Synnøve Dalmo Tollåli Observatør FSV Mats Pedersen Observatør FBA Forfall: Navn Funksjon Representerer Ketil Eiane Medlem FBA Kjell Pedersen Medlem Student i Nord Eirik Gaukerud Observatør IT Ketil Lagesen Observatør HMS Gisle Pettersen Observatør PHS Bjørn-Åge Rånes Observatør HHB Vararepresentanter: Navn Funksjon Representerer Ellen Sirnes Vara FBA Charlotta Langejan Observatør PHS Andre: 1 Side3

4 Navn Funksjon Representerer Anne-Lovise Reiche Utvalgssekretær SFA Innkallingen og sakslisten ble godkjent, med merknad om at observatørene fra fakultetene ikke var tatt med da sakspapirene ble sendt ut. Anne-Lovise Reiche vikar for utvalgssekretær 2 Side4

5 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Møte 4/2013 VS 23/13 OS 24/13 VS 25/13 VS 26/13 Konstituering av Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Nordland Læringsmiljøutvalget lovforankring og mandat Godkjenning av protokoll Handlingsplan orientering om status OS 27/13 Avviksmeldinger september 2013 OS 28/13 OS 29/13 OS 30/13 Orientering om skilting - LMU Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetets ledelse høst 2012 Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetets ledelse vår Side5

6 VS 23/2013 Konstituering Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget for studieåret konstituerer seg. Saksbehandling: Navn på de nye studentrepresentantene skrives inn i saksframlegget, og representanter for HHB og UBIN rettes opp i saksframlegget. Vedtak: Læringsmiljøutvalget for studieåret konstituerer seg. OS 24/2013 Læringsmiljøutvalget lovforankring og mandat Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Saksbehandling: Prorektor orienterte kort. Læringsmiljøutvalget (LMU) er lovforankret for å ivareta læringsmiljøet, både fysisk og psykisk. Mens Studiekvalitetsutvalget (SKU) skal sikre studiekvalitet i vid forstand. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 25/2013 Godkjenning av protokoll Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 3/13 fra møte den Saksbehandling: Det ble påpekt at Statsbygg skulle vært invitert til dette møtet. Utvalgets nestleder følger opp saken. I tillegg skulle det vært egen sak om ros og ris knappen. Utvalgets nestleder avklarer hvorvidt saken kan presenteres på kommende møte. Nestleder orienterte om et arbeid med tidligere studentleder om studenttillitsvalgtrollen. Arbeidet ble ikke ferdigstilt, og det er ønskelig å avslutte dette sammen med ny studentleder. Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 3/13 fra møte den VS 26/2013 Handlingsplan orientering om status Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Saksbehandling: 4 Side6

7 Ad pkt i1. Egne kontaktpersoner ved fakultetene: Kontaktpersonene har fått observatørstatus i LMU. Navn på kontaktpersonene er ikke publisert på websiden, og stillingsbeskrivelse er heller ikke utarbeidet. Utvalget ber om at utvalgssekretær tar ansvar for å få informasjon på plass på hjemmesiden. I tillegg legges informasjon på Fronter til alle studenter. Viktig at dette er på plass i god tid før søknadsfrist på tilrettelegging av eksamen (dvs haster). NB: engelsk versjon av søknadsskjema mangler. Ad pkt i 2. Erfaringsutveksling og møteplasser for kontaktpersonene og LMU - ledelsen Utvalgets nestleder påpekte at det er viktig å ha møte, og studentleder innkaller. Ad pkt 3. Info til ansatte ved fakultetene Tilretteleggingskonsulenten avklarer med utvalgssekretær riktig informasjon til studenter, fagpersonale og administrative ansatte, og følger opp saken. Ad pkt 4. Web-sidene (uin.no) og Fronter/Studentweb Det ble påpekt at verken websidene eller Fronter fungerer for svaksynte studenter. Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) har søkt om ,- for å gjøre nødvendige tilpasninger i Fronter. Læringsmiljøutvalget har innvilget søknaden. Nettsiden til studentorganisasjonen er universelt utformet: Ad pkt 5. Kartlegging av undervisningslokaliteter med henblikk på tilretteleggingsutstyr På spørsmål svarte observatør fra Drift at henvendelser om tilrettelegging følges opp når behov meldes. Observatør fra FSV påpekte at fakultetet har et godt samarbeid med Drift. Studentrepresentant stilte spørsmål om rullestolbrukere og bruk av heis i tilfeller med brannalarm. Det ble svart at dette ikke er noe problem ved UiN, da brannalarmen ikke går over hele bygget. Heis skal derfor være tilgjengelig. Ad pkt 6. Universelle løsninger i universitetspedagogikken Utvalgets nestleder orienterte. Jobber med å etablerer kurs for oppstart etter jul. På spørsmål fra studentrepresentant, ble det bekreftet at UiN er eneste universitet som ikke har tilbud om etterutdanning innen pedagogikk for sine fagansatte. Det ble ønsket at universell utforming var en del av dette opplæringstilbudet. Ad pkt 7. Ansvars- og rutinebeskrivelse Tilretteleggingskonsulent gjennomførte i mai møte med PHS og HHB. Følger opp saken sammen med utvalgssekretær. Ad pkt 8. Styrking av kapasitet for tilretteleggingsfunksjon Studentrepresentant mente dette er den største oppgaven. Tror ikke på bedring før kapasitet og kompetanse økes. Dette er et spørsmål om budsjett. Studie- og forskningsdirektør forhandlinger om økte midler til oppfølging av handlingsplanen, men dette er utfordrende når det ikke er kø av henvendelser. Det ble påpekt at kapasitet og kompetanse sannsynligvis gir økt etterspørsel. Det ble også påpekt at samtale som gjennomføres med studenter som ikke overholder fastsatte progresjonskrav, kan inneholde diskusjon om eventuelle behov for tilrettelegging. Det er pr i dag mye tilrettelegging i forhold til eksamen. Ad pkt9. Sosial inkludering Norske og utenlandske studenter har tradisjonelt holdt seg til egen gruppe. Utvalgets fagsosiale midler har vært utlyst. Utvalgets nestleder påpekte at også sosial inkludering på det enkelte studieprogram er viktig; det å få klassetilhørighet og bli kjent med andre 5 Side7

8 studenter på samme program. Rapport fra gjennomførte fagsosiale tiltak skal legges fram for utvalget. Utvalgets nestleder foreslo at årstall på handlingsplanen fjerne, siden det er et kontinuerlig arbeid. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. OS 27/2013 Avviksmeldinger september 2013 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Saksbehandling: Det ble anmerket fra observatør for Drift at avviksmelding nr 9 og 19 ikke er mottatt hos Drift. Representant fra FSV påpekte at fakultetet har ventet uakseptabelt lenge på at IT skulle ordne denne. Til neste møte forventes egen sak om ris og ros knappen. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. OS 28/2013 Orientering om skilting - LMU Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Saksbehandling: Rådgiver ved Trykkeriet, Hege Vatne Arntsen, orienterte om saken. Egen gruppe ble nedsatt etter at UiN fikk ny profil. Gjelder både utvendig og innvendig skilting.. Skilt kjøpt inn og venter bare på avklaring av design. Rapport nå ferdigstilt. Universitetsdirektør og økonomidirektør tar beslutningen. Design utformet ved bruk av universelle symboler. Hvert fakultet får informasjonsplater med logo og navn. Det er tatt hensyn til universell utforming, deriblant valg av skriftstørrelse av hensyn til lesbarhet. Gruppen har mottatt mange innspill på språk (norsk, engelsk, samisk). Det kommer ikke nye skilt inne på det enkelte fakultet, heller ikke inne på biblioteket. Det er heller ikke utformet taktile skilt, dvs følbare skilt for synshemmede. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Merknad 1: Læringsmiljøutvalget er fornøyd med at skiltene er innkjøpt, og ber om at de kommer opp så snart som mulig. Merknad 2: Læringsmiljøutvalget mener søkbart digitalt kart på UiNs hjemmeside er svært viktig og etterlyser dette. 6 Side8

9 OS 29/2013 Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetets ledelse høst 2012 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Saksbehandling: Navn på studentrepresentanter ble tilføyd i møtereferatet. Tidligere studentleder påpekte at det er et nyttig forum. Utvalgets nestleder / prorektor påpekte at det også er et nyttig forum for universitetsledelsen, og oppfordrer studentrepresentantene til deltakelse. Det ble stilt spørsmål omkring student app, og ble orientert om at denne ble for dyr til å ta i bruk. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. OS 30/2013 Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetets ledelse vår 2013 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Saksbehandling: Navn på studentrepresentanter ble tilføyd i møtereferatet. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. 7 Side9

10 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 32/ Arkivreferanse: 2012/2433/608 Sak: Brukerundersøkelsen Rapport Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget vedtar at forhold knyttet til sentrale funn i rapporten utredes nærmere av fagspesifikk avdeling/fakultet. 2. Læringsmiljøutvalget ber om rapport vedrørende dette arbeidet når det er gjennomført. Innen 6 måneder Bjørn-Åge Nilsen leder Læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side10

11 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Brukerundersøkelsen Rapport Jørn Magne Hansen Bakgrunn I henhold til kapittel 5.1 Brukerundersøkelse i tildelingsbrev ( Arkiv -2009/ ) av 2010 for Universitetet i Nordland (UIN), samt at Brukerundersøkelsen er en del av UIN s kvalitetssikringssystem (J.fr Rammekvalitet), skal institusjonen jevnlig gjennomføre brukerundersøkelser og resultatet skal være offentlig. Brukerundersøkelsen 2013 ble gjennomført i perioden av Studieadminstrasjonen. Drøfting Hovedkonklusjonen ved undersøkelsen er at det synes som om studentene i all hovedsak er fornøyd med tilbudet som Universitetet i Nordland gir i forhold til tema i undersøkelsen. Snittscore er 3,07 med rangeringen: Svært dårlig: 1 Dårlig: 2 Bra: 3 Svært bra: 4 Men med marginalt lavere score på alle punkt sett i forhold til brukerundersøkelsen 2010 med unntak av undervisningslokaler og bibliotekets servicenivå. Av de forhold som det bør vurderes å sees nærmere på er: Noe lavere score for Internasjonalt kontor med hensyn til servicenivå Trådløs tilkobling Muligheten til å påvirke egen studiesituasjon Side11

12 Oppfølging - Brukerundersøkelsen ved Universitetet i Nordland :58 Oppfølging - Brukerundersøkelsen ved Universitetet i Nordland 1. Kommentarer/innspill Her har du muligheten til å sette fokus på, kommentere eller gi oss tilbakemelding på noe du er fornøyd eller misfornøyd med. I luftfartsfaget synes jeg det ville være formålstjenlig med mer fokus på praktisk håndtering av utfordringer og oppgaver flyselskaper/lufthavnoperatører støter på, enn den mer teoretisk tilnærmingen basert på data 10 år tilbake i tid. Hjemmesidene er noe uoversiktlige. Mangler godt kart over campus. Ønsker forlengede åpningstider hos akademika ifm studiestart, på grunn av utfordringer med å nå dit innen dagens åpningstider. (Har samlingsbasert studie.) Det kunne vært gitt praktisk informasjon i plenum ved studistart (høst semesteret spesielt) om anskaffe studiebevis og andre praktiske oppysninger (nyttig og unyttig). Det er mange tilreisende til samlingene, hva med hotellavtaler osv. positivt med rask tilbakemelding på henvendelser via e-post :) Jeg er veldig fornøyd med alt som berører meg som student så langt i studiet, både informasjon og samlinger. Er fornøyd med både faglig kvalitet og ad. oppfølging. Ikke noe å klage på så langt. undersøkelsen burde omfatte opplevd læringsutbytte av forelesninger, hvordan stundente opplever å bli møtt av fakultetsansatte ift. veiledning, faglig oppfølging o.l. Fronter blir bare mindre og mindre brukervennlig. Samt at det er umulig å bruke PPS. Fagansvarlige går å få tak i, men de kan naturlig nok ikke orde det datatekniske. Er misfornøyd med at vi som studenter på et desentalisert tilbud er helt glemt, av universitetet sentralt og ikke minst av studentorganisasjonen. Vi har lite igjen for det vi betaler i semesteravgift i forhold til det studentene i Bodø har. Samlingsbasert undervisning medfører påfølgende lange dager med undervisning. Har for ofte opplevd altfor trange og uegnede lokaler til en så stor gruppe, som skal motta 6 timer forelesning de dager dette pågår. UIN må for denne type undervisning være ops på dette. Legg ut datoer for samlinger 2 mnd tidligere enn idag. Start 1. Dag på samlingene klokka Vi er mange som kommer opp dagen før for å rekke dagens start klokken Hotell i bodø er dyrt og det kan avhjelpes ved litt senere start første dag. Avslutt siste dag på samlingene klokken Avgift på kr 1000 pr eksamen som avholdes et annet sted er alt for høy. Vi går på et samlingsbasert studium og flertallet bor ikke i Bodø. Derfor er det aktuelt for oss å ta eksamen andre steder kr er ikke brukervennlig. Det dekker sannsynligvis MYE mer enn deres kostnader ved å administrere utsending og mottak av eksamensoppgaver. Side12

13 Oppfølging - Brukerundersøkelsen ved Universitetet i Nordland :58 To ting: Når det gjelder rettningen av forskningen så er det veldig viktig at man tørr å gå utenfor næringslivets interesser - at man tørr å satse på grunnforskningen i enda større grad enn i dag. Jeg tenker spesielt med tanke på FBA sine studier. Jeg synes nivået er bra, men det er rimelig begrenset av oppgaver for bachelor og masterstudenter. Så fort labbarbeid kreves innenfor grunnforskningsprosjekt som ikke er spesifikt næringsrettet så er det lite penger å ta av. Det er veldig synd. Dessuten har FBA behov for flere labbteknikere som kan gi studentene grundig opplæring. Med andre ord: grunnforskning må forvaltes og FBA har så pass få norske studenter per i dag, at hvis man ønsker flere studenter så må tilbudene utøkes. Fakultetet forbindes, nasjonalt sett hos andre universitet, med oppdrettsnæringen og for å ha et godt nivå. Men hvis man ønsker å være mer enn en forvaltningsanstalt for oppdrettsnæringen må man tørre å ta et ordentlig skritt i retning av grunnforskning som ikke begrenses av næringens øyeblikkelige interesser. Det andre punktet er materielt: datamaskinene på huset har et veldig dårlig nivå. Installerte nettlesere, internet explorer er elendig og tom EU har advart sine borgere fra å bruke det. Det er en åpen invitasjon for virus, kræsjer konstant og blir ikke oppdatert (pga manglende adminstatus hos studenter). Dermed ber jeg om to ting; vurder vær så snill Ubuntu, det er ekstremt brukervennlig og har ikke de samme utfordringene som Windows. Det andre, som er lettere å gjennomføre per dags dato, er å innstallere Chrome som standard nettleser. Jeg tror det vil fjerne mange av virusene og akkumuleringen av dataproblem. Et tredje punkt som kan nevnes; det som gjør UiN eksepsjonelt bra for meg som student, er at foreleserne har tid til oss. Åpen-dør prinsippet gjør UiN til et unikt fint universitet. Jeg håper at nye reformer ikke belaster foreleserne med for mye papirarbeid og dermed kutter ned på arbeidstiden deres ellers. Fordi det viktigste ved et universitet som student, er at foreleserne holder en god kvalitet ved undervisningene og at man får mest mulig ut fra undervisningene. Det får jeg. Men jeg ser at studentene på trinnene under meg ikke har det like lett fordi det virker som om foreleserne ikke er tilgjengelige i like stor grad som før. Dere har flotte ansatte og som er til stor berikelse for studentenes utdannelse, så jeg håper dere tar vare på de i sin tur. Har forsøkt ved flere anledninger å skrive ut på UIN avd Vesterålen, men har ikke fått det til. Syns ikke det systemet er særlig brukervennlig (data - kopimaskin/printer), tar lang tid og ofte vanskelig å få til. Syns ofte ting legges ut på Fronter i siste liten. Men er veldig fornøyd med de som jobber på UIN Vesterålen, XXX og XXXX svarer kjapt og gir en fantastisk service. Er svært fornøyd med det meste Veldig fornøyd med mligheten til å studere lokalt og ser gjerne at det kommer flere fag. Syns fronter er blitt bare rot etter endringene. Jeg er veldig fornøyd med eksistensen av Senter for Praktisk Kunnskap. Litt mer nøyaktighet når kompendier og pensumlister produseres. Jeg er veldig skuffet over XXXXXX på internasjonalt kontor. XXXX virker uengasjert i jobben sin, har lite kunnskap om utvekslingsprogrammene og er ikke villig til å undesøke det vi lurer på. Svarer ofte "vet ikke" på spørsmål, og virker ikke interessert i å hjelpe. Burde sette seg inn i jobben sin slik at XXXX kan være til hjelp for studentene. Jeg er fornyed nesten med alt: bibliotek, internett tilgang, informasjonsskranke. En del misforståelser/feil oppstår ved elektronisk påmelding til eksamen, men Eksamenskontor er flink til å fort rette de opp. Jeg studerer 2. året økonomi og ledelse og savner kurs i oppgaveskriving. Går nå siste del av sykepleier kull 10V Er vel fornøyd med det meste. Ble følbart lang fysisk avstand, mellom student og skole. Fronter har fungert greit, men lærere kunne kanskje blitt enda flinkere å sende svar på spørsmål. God kontakt mellom skole og student er et godt forebyggende tiltak for å tilstrebe trygghet, noe som har motiverende betydning. Jeg er fornøyd med mitt skolevalg, og med de aktuelle lærere ved universitetet i Nordland. God oppfølging fra studiekonsulenter ved avdelingen man er tilnkyttet til. Rask tilbakemelding på henvendelser. For dårlig informasjon om at 1.års studenter kan delta på fadderperioden som er felles for hele universitetet, dette gjelder blandt annet for master ved FBA. Fronter er et elendig produkt. Vanskelig å finne frem, og du ser ikke hvor du har vært tidligere. Bruker its learning i jobben, og oversiten er en annen verden enn Fronter. Det er veldig vanskelig å komme i kontakt med rådgivere ved Profesjonshøyskolen. UiN er ikke flink nok til å ivareta rettighetene til deltidsstudenter. Ønsket å delta i styrer, men fikk vite at UiN ikke ønsker å betale for at studenter som ikke bor i byen skal delta i råd og utvalg. Side13

14 Oppfølging - Brukerundersøkelsen ved Universitetet i Nordland :58 Jeg synes at dette veiledertilbudet på masterstudiet er noe av det dårligste jeg har opplevd og hørt om. Det er ikke alle som opplever dette, men for min del er det bare bortkastet tid. Veiledningen - som ikke kan kalles veiledning - er kort fordi veileder aldri har tid, veileder er ikke forberedt, veileder sier forskjellige ting fra time til time. Veileder sier akkurat de samme tingene til alle sine studenter, vi snakker jo sammen - flere tørr ikke si fra. Gi oss veiledere som har tid til disse 10 veiledningstimene de sier vi har krav på. Og gi oss veiledere som faktisk tar seg tid til å lese gjennom det vi har produsert. Er svært misfornøyd med organiseringen av samlingene i glu-modellen. Er gått fra 6 samlinger i året til 6 samlinger pr semester. Er sjokkert over hvor lite samordnig og koordinering det er mellom lærere og fag-seksjoner. Vil ikke anbefale glu studiet her til noen! Jeg vil gi ros til oppfølging og praktisk hjelp under MBA-studiet til XXXXX gjør en kjempejobb! Jeg er ikke misfornøyd med noe, annet enn at jeg syns systemet på biblioteket er vanskelig å finne frem i. Både PC-lab, grupperom og lesesal bærer preg av at ingen sjekker om inventar og utstyr er i orden. Lampene på lesesal får ikke skiftet lyspærer, tastatur på lesesal og grupperom blir ikke skiftet når "støtteben" blir ødelagt, og det har lenge vært problemer med å laste ned pdf-filer til pc-ene uten at dette har blitt ordnet. For meg virker det som rutinene omkring eksamen og eksamensavvikling (struktur og innhold) ikke er tydelige, godt nok gjennomtenkte og gode nok. På studiet jeg nettopp har fullført - Master i personalledelse har ulike eksamener hatt ulike besvaringsformer - "vanlig" oppgavebesvarelse, blanding av oppgave og essay og til slutt essay. Det er vært flere svakheter med dette: Lærerne har hatt problemer med å definere klart hva et godt essay er og voksne studenter er null erfaring med å skrive det - dette åpner for tilfeldigheter og har i alle fall påvirket min karakter i faget som krevde essay som eksamensform. Jeg vet at jeg har støtte av mange i dette med uklarheter ifht eksamensform, da over tyve studenter på faget konkluderte med det samme for en tid tilbake. Dette innspillet ble dessverre ikke sendt til de ansvarlige. Hei Det er synd at fronter skal ødelegge så mye for hvordan en ser tilbake på disse snart 4 år som vi har vært nettstudenter. Håper at det nye systemet gjør at studentene får ett nærmere forhold til sine faglærere. Takk for meg. Lykke til videre LF301E vår 2013 Sensurresultatene har en underlig fordeling for en klasse med 90% aktive trafikkflygere, og hvor alle har svært inngående kjennskap til norsk luftfart. Størsteparten har fått karakter C, ingen A. Fagets omfang var enormt, men forelesningene opplevdes å ha kun delvis relevans til eksamen hvor foreleserne heller ikke visste hva de foreleste om som var interessant i forhold til læringsmålene. For omfattende materiale eller for streng sensur? Pensum/forelesninger for lite relevante til det som ble spurt om på eksamen? LF304E høst 2013 Oppfattes etter første forelesning som like spredt og uoversiktlig opp mot forventede læringsmål som forrige luftfartsfag. Svært fornøyd med kontakten jeg har hatt med UiN, men tenker at biblioteket har forbedringspotensiale for service. Fornøyd med at kursene kan kombineres med daglig arbeid. Gjøre fronter mer brukervennlig, eller vurdere å bytte til noe annet. Dårlig kordinering av eksamener og fag som er obligatoriske satt opp. Nye fag blir satt opp i uker med hjemmeeksamen, det er gjerne undervisning på på eksamensdager, flere eksamener på samme dag samt at disse stadig flyttes frem og tilbake. Dette er i fag som er obligatorisk satt opp for en linje. Dårlig organisering, informasjon og administrasjon som i tillegg er immune mot innspill og klager. Hvis man skal påpeke feil er det ingen som tar ansvar eller vet hvor man skal henvende seg. På UiN er det penga som rår, mens studenter og undervisning blir nedprioritert. Utvekslingsavtalene som finnes er utgåtte eller gjelder kun for praktisk arbeid. Sidene er ikke oppdaterte og det er dårlig informasjon å få om disse. Å reklamere for god mulighet til utveksling er å gå veldig langt. Mennesket jeg hadde å gjøre med på internasjonalt kontor var fullstendig inkompetent, kunne ikke si noe om noe som helst om avtaler eller hvordan man skal gå fram for å finne ut av dette. Reklamekampanjen for UiN bør revurderes. Er det virkelig lurt å forsøke å skaffe flere studenter når man ikke klarer å ivareta de som allerede går der. Undervisningen og lærerne er et stort pluss. Mange dyktige forelesere. Dette er det viktigste for meg ved skolen. Bedre organisering på administrativt nivå og informasjon til studenter gitt i god tid ville gitt skolen et løft. Skulle ønske litt bedre informasjon på e-post om f.eks oppstart av semester, pensumlister og time/fremdriftsplan. Stort sett fornøyd student :-) Svært fornøyd med faglig tyngde, undervisningen er definitivt forskingsbasert. UIN har en god administrativ stab, ting ser ut til å fungere. Fornøyd med oppfølging fra forelesere på master, mindre fornøyd med bachelor. Føltes som at jeg ikke ble sett før jeg startet mastergraden. FSV er ikke særlig gode på å skape engasjement rundt studiene - særlig ikke de akademiske. Uten engasjement blir det ferre søkere og mindre fagmiljø, noe som igjen går utover søkertallet. Side14

15 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 33/ Arkivreferanse: 2006/814/436 Sak: Avviksmeldinger per oktober 2013 Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. 2. Læringsmiljøutvalget ber utvalgssekretæren purre på ubesvarte meldinger Bjørn-Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side15

16 SAKSUTREDNING Sak: Avviksmeldinger per oktober 2013 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Vedlagt oversikt over nye og besvarte meldinger siden siste møte. Meldinger som var ferdigbehandlet i forrige møte er utelatt. En del meldinger står fortsatt åpen uten at det er registrert svar på dem. Side16

17 Nr Melding Forslag til løsning Svar Melder Ansvarlig Mottatt Frist Besvart Status 9 Defekt lås på dør i 2 etg ved "grønnsofaen" i LUKK avdelingen 11 Viser til vedtak i sak 49/2008 i det sentrale Studiekvalitetsutvalget (møte ), hvor det ble besluttet at det skal gis avviksmelding i de tilfeller studieplaner ikke var publisert innen den årlige fristen. Ansatt Drift Åpen Ansatt PHS Åpen Den årlige fristen er endret til 15. februar fom i år. Fristen er godt kjent for fakultetene. Profesjonshøgskolen har fortsatt ikke i dag (5. mars 2013) publisert studieplaner for følgende programmer som starter høsten 2013: Grunnskolelærer trinn 1-7 (240 stp Grunnskolelærer trinn 5-10 (240 stp) Master i tilpassa opplæring (120 stp) Utefag (30 stp) Småbarnspedagogikk (30 stp) Barnehagepedagogikk (30 stp) Mangfold og mestring i barnehage og skole (30 stp) Læring med digitale medier (30 stp) 17 Kjære direktør, kjære UiN-sjefer. Noen av oss er så heldige å få ipad'er. Det er laget en forsåvidt fin veiledning, men den er noe knapp. Jeg har hittil laget endel surr og brukt tulletid både for meg selv og andre, fordi jeg ikke kan få assistanse til ipad hos ellers veldig kjekke it-mennesker. 18 I dag, 24. april 2013 skulle jeg ha undervisning for studenter på NO223L, der de skulle arbeide med å lage egen abc i powerpoint. Mine forelesninger (power-point) og bilder lå på Fronter. 1. Jeg fikk ikke logget meg på pc-en på 2439, og kunne derfor ikke følge planen. 2. Jeg måtte bruke min private mobil for å få informasjon om påloggingsproblemene. 3. På helpdesk forklarer de at "serveren er nede" og de kunne ikke si noe om når jeg kan forvente at systemet virker igjen. 4. Noen av studentene er på nett med sine bærbare maskiner, andre kommer seg ikke på det trådløse nettet. 5. Studentene setter seg fremst i klasserommet fordi det ikke finnes kontakter (padder) til deres trådløse pc-er, og jeg går fram og tilbake med fare for å snuble i ledninger hele tiden. 6. Jeg får låne en bærbar pc fra helpdesk sånn at jeg får demonstrert en liten del av det jeg hadde lagret på min forberedte forelesning. 7. Jeg har betennelse i en fot og skal holde den i At vi får støtte også til ipad'er. Med all respekt for både min og andres tid. 1. Internettproblemene og server-problemene må kunne repareres og vedlikeholdes. 2. Sett opp interntelefoner på rommene med noen viktige telefonnummere på, sånn at vi kan ringe og be om hjelp når ting skjærer seg. 3. Dette henger sammen med punkt 1, vi trenger systemer som virker og vi trenger informasjon. 4. Bedre trådløsdekning trenges, dette har fungert dårlig hele studieåret. 5. Kontakter (padder) på alle klasserom og auditorier til trådløst utstyr, (som det nå er blitt vanlig å ha på skoler og universiteter so bruker moderne teknologi). 6. Takk til helpdesk for alternativ nødløsning. 7. Ansette et bud. Side17 Ansatt IT Åpen Ansatt IT Åpen

18 ro så mye som mulig, og det er da ikke så god hjelp i å få vite at jeg kan få låne en pc hvis jeg kan komme og hente den. (Også når foten ikke er betent, synes jeg ikke det kan forventes at jeg skal gå fram og tilbake mellom klasserom og helpdesk eller drift for å hente ulikt utstyr som vi trenger.) 19 Ventilasjonsstøy på konor 224 Styrhuset. Jeg ønsker å få målt støynivået. 20 Ved PHS bestilte vi headsett til en ansatt i Lofoten som driver to nettbaserte utdanninger 17. januar. Vi purret 26/2 og 20/3 men fremdeles ble ikke headsett levert. 11. april kjøpte lærer headsett selv på Elkjøp for å få mulighet til å gjøre jobben. PHS bestilte også headsett til en lærer i Bodø 8. mars, dette er ikke levert pr i dag 8/5. Dette er uakseptabel lang behandlingstid for nødvendig arbeidsredskap 21 Hei! Jeg har gått på UiN i 2 år nå. 2 av 3 ganger jeg skal fylle på for utskrift får jeg beskjed om at dataen ikke støtter java. I tilleg til dette hender det ofte at jeg ikke får ut dokumentene jeg sender til printer OG blir belastet for det. Jeg er vanligvis ikke en person som klager, men nå midt i innspurt av masteroppgave, hvor jeg hverken får fylt penger på student kortet mitt OG dokumentet jeg sender til printer ikke dukker opp på printerem, er jeg fortvilet og opgitt. UiN er nødt til å gjøre noe med IT systemet, jeg har gått på andre universiteter, se hvordan de gjør det og lær av beste praksis. Ansatt Drift Åpen utstyr må leveres når det bestilles Ansatt IT Åpen Student IT Åpen Jeg håper dere har mulighet til å prioritere dette i neste års budjett. Jeg er ellers veldig fornøyd med bibliotekets tjenester her på UiN:) 22 Hei! Student IT Åpen Dere må få gjort noe med IT systemet. VELDIG frustrerende at man blir trekt penger og ikke får printet nesten HVER eneste gang. Spesielt når man skal lese korrektur på masteroppgave, og man ikke får printet. Har nesten problemer hver gang jeg skal printe noe. Og slikt blir man frustert av, iallefall når man i tillegg blir trekt penger, og sitter igjen med blanke ark! 23 i dag, nok en gang ikke mulig å åpne dokumenter i office. Dokumentene med et X over maskinen må slås av og det virker en tid før sammeproblem oppstår. Dette gjelder for flerekollegaer og har vart i lang tid ( 4 uker?) etter problemer som oppsto ved bytte av server Ingen meldinger gis på Informasjon fra de som jobber med det er viktig reperasjon og trygg tilgang på dataverktøy essensielt Side18 Ansatt IT Åpen

19 problemet selv om det gjelder mange helt uakseptabel arbeidssituasjon 24 Jeg forsøker finne timeplanen for høstsemestret - 13, MBA Luftfartsledelse kull-12. Men det er ikke lett og jeg finner ingenting. Hvordan skal jeg finne dette? Må melde fra til arbeidsgiver om når samlingene og eksamen forventes å finne sted? 25 Hei! Hadde en eksamen med sensurfrist 29.mai og har ennå ikke fått karakteren idag kl Synes det er veldig dårlig at sensurfristen ikke overholdes, og det gis ingen informasjon om at den er forsinket. Som student er man interessert i å få vite hvordan det gikk på eksamen og klarer heller ikke å konsentrere seg skikkelig om de kommende eksamenene. Eksamenskontoret er heller ikke særlig behjelpelig ved spørsmål når man ringer. 27 Jeg og min samarbeidspartner har akkurat fått tilbakemelding på at vi har fått F, ikke bestått, på vår semesteroppgave ved studiet: Språk- og kommunikasjonsvansker. Vi har mottatt begrunnelse for karakteren der det står: "Dette er i utgangspunktet en god besvarelse. Men den faller innholdsmessig utenfor studiets faglige ramme og hovedtema, som er språk- og kommunikasjonsvansker. Dette hovedtemaet er ikke berørt verken i innledningen, problemstillinga, teoridelen, metodedelen eller i resultat/analysedelen. Dermed kan ikke besvarelsen vurderes med bestått karakter." Vi har underveis i prosessen av semesteroppgaven levert skisse, som ble godkjent, og mottatt veiledning fra en veileder hvor vi har fått beskjed om hva vi måtte endre på i oppgaven. Vi har derfor levert denne semesteroppgaven i "god tro" og rettet opp mangler etter den veil edningen vi har mottatt, veilederen har her villedet oss til en stryk karakter på oppgaven. Dette mener jeg er uholdbart, at en veileder kan veilede til stryk og i etterkant kommer det frem at oppgaven i seg selv er god, men er utenfor rammene for studiet. Underveis i studiet har vi hatt en egen forelesning om hva rådgivning og veiledning er, og dette er det som ordrett har blitt sagt i forelesning angående veiledning: "Veiledning er en utviklingsorientert samtale der formålet er å bidra til refleksjon og ettertanke og gi hjelp til å gjøre kvalifiserte valg som vil kunne føre til endring og forbedring". Hold sensurfristen, og gi beskjed hvis det er endringer! Jeg mener at oppgaven burde vurderes på nytt, og at vi burde slippe å skrive en ny oppgave når veileder ikke har veiledet oss i riktig retning i utgangspunktet. Det er kritikkverdig at en veileder på et masterstudium ikke veileder innholdet i oppgaven, men har veiledet det tekniske. Dette er noe UIN må vurdere videre, og gi veiledere mer kompetanse om hva veiledning går ut på. Student SFA Åpen Student PHS Åpen PHS Åpen Veiledningen vi har fått på oppgaven mener jeg derfor er uholdbar, i forhold til at vi har blitt Side19

20 motivert og fått klarsignal av veileder på veiledningen underveis i oppgaven. Dette er et studium på masternivå, og jeg mener at veileder må veilede oss i riktig retning i ugangspunktet. Det er forsent nå å komme å si at o ppgaven er utenfor rammene for studiet. Vi har skrev t en klage vi skal sende inn, og har snakket med en rådgiver ved UIN som sier at vi har en sterk sak. 28 Dette skoleåret har jeg gått studiet Språk- og kommunikasjonsvansker ved UiN. Gruppen min startet i høst arbeidet med et feltarbeid som vår semesteroppgave skulle omhandle. Underveis i løpet av året har vi mottatt veiledning fra veileder, hvor tilbakemeldingene vi har fått har vært gode og konkrete. Vi leverte inn forprøve til jul, og fikk denne bestått. Etter jul begynte vi det videre arbeidet som skulle gjøres for å skrive en fagartikkel. Vi hadde fått beskjed om at vi kunne velge å bruke den oppgaven vi allerede hadde skrevet som utgangspunkt, eller vi kunne velge å gjøre et nytt feltarbeid. Vi valgte å jobbe videre med den vi allerede var igang med, da vi til jul fikk gode tilbakemeldinger på denne! Ut i fra det som tidligere er nevnt, mener jeg at oppgaven vår bør evalueres på nytt, og at vi bør slippe å gå opp til en ny eksamen når vi allerede har gjennomført et feltarbeid og skrevet artikkel om det, da veileder ikke har nevnt noe om at dette ikke var relevant å skrive om i utgangspunktet. Det e kritikkverdig at en veileder på et masterstudium ikke veileder innholdet i oppgaven, men har veiledet det tekniske. Dette er noe UIN må vurdere videre, og gi veiledere med kompetanse om hva veiledning går ut på. PHS Åpen Underveis har vi endret og ordnet på oppgaven vår etter hva veileder har sagt og ment at vi måtte endre for å få oppgaven bestått. O ppgaven ble levert inn, og når sensuren kom, fikk vi karakteren F - ikke bestått. Vi tok kontakt med UiN for å få vite hva som var begrunnelse for karakteren, og da kommer det frem at oppgaven vi hadde skrevet ikke var relevant i forhold til faget. I tillegg sto det i begrunnelsen at denne oppgaven var en teknisk god besvarelse. Jeg som student mener det at en veileders jobb er å hjelpe oss med forbedringer og endringer som må til for å få en god karakter på en eksamen. I vårt tilfelle har vi gjort det som veileder har sagt hele veien, og har hele tiden jobbet i "god tro" om at dette var en god nok oppgave - ikke en oppgave som fortjener karakteren F! 29 Faget RE103S Juss skulle hatt sensur nå kommende fredag, 28.juni, denne er nå utsatt til 15.juli, noe som er tre uker, og som gjør at det tar totalt 6 uker før vi studenter får sensuren på en eksamen, dette er ikke greit! 34 Jeg og alle mine medstudenter skulle gjerne ha ønsket oss mer informasjon i gråsona om det nye busstilbudet her i byen. Har maaaaange i klassen som lurer på HVOR, HVORFRA og NÅR bussen går, og skulle hatt litt informasjon om det. Synes 177Nordland-stand i gråsona i 3.uker med informasjon til nykommende studenter hvor og når bussen går. Med mulighet for 1mnd fri-buss "prøveperiode". Dette for å få flest mulig studenter over på kollektivtrafikken Side20 FSV Åpen Student Stud.org Åpen

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad Nestleder SOB Frode Fjelldal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Elisabeth Sletten LEDER SoB Grete Lysfjord NESTL Rektoratet

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Kjetil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten LEDER SoB

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Berit Skorstad Leder Rektoratet Terje Halvorsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 Grete Lysfjord Leder Rektoratet Erlend Bullvåg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem

Detaljer

Iselin Krey Stubberud, Per Kåre Blomvik,

Iselin Krey Stubberud, Per Kåre Blomvik, MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 08.06.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Grete Lysfjord, Per Harald Rødvei, Bodil Svendsgård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

Vedtakssaker. 15 15/02683-1 Godkjenning av protokoll 2/15 2. 16 15/02692-1 Orientering om 1. semester prosjektet 8

Vedtakssaker. 15 15/02683-1 Godkjenning av protokoll 2/15 2. 16 15/02692-1 Orientering om 1. semester prosjektet 8 MØTEINNKALLING Læringsmiljøutvalget Dato: 08.06.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården rkivsak: 15/02683 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 15 15/02683-1 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad LEDER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/14 Møtested: Styrerommet Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/14 Møtested: Styrerommet Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/14 Møtested: Styrerommet Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Studieåret 2012/2013 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN... 3 1. Rammekvalitet... 3 1.1 Læringsmiljøet generelt... 3 1.2 Fakultetet spesielle utfordringer

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 tirsdag 29.05.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging Bakgrunn Internrevisjoner er en viktig del i høgskolens kvalitetssikringssystem og ment å og en uavhengig rådgivningsfunksjon som har til hensikt å

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet HMS-opplæringen ved MN-fakultetet Kai Åge Fjeldheim, Ellen Kristine Grøholt, Yvonne Halle, Knut Mørken og Hanne Sølna 27.05.15 MN-fakultetet har vedtatt at HMS-opplæring er obligatorisk for alle våre studenter.

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport 1302 1901 LMU-K NR: 14/2013 KNSVARLIG: OLE JØRGEN TORP KSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL M.FL. ARKIVK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell

Detaljer

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 25 respondenter (25 unike) 1. Alder 1 19-29 79,2 % 19 2 30-39 12,5 % 3 3 30-49 8,3 % 2 4 49-59 0,0 % 0 Total

Detaljer

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 43/12 16.05.2012 Arkivreferanse: 2011/1129/436 Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. STUDIETILBUD... 8 3. UNDERVISNING/VEILEDNING/LÆRING... 9 4. UTVEKSLING... 11 5. STUDIEADMINISTRASJON OG

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008 Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Bjørn-Anders Hind Espen Torgersen 25. oktober 2008 Innhold 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon 2 3 Hangaren som lesesal 2 3.1 Lokalene......................................

Detaljer

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6)

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Tanja 21. juni 2005 MEVIT 4000 HØSTEN 2006 KOKEBOK Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Emneansvarlig:

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget. Dato: 30.11.2015. Styrerommet Mørkvedgården. Sted: Notat:

Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget. Dato: 30.11.2015. Styrerommet Mørkvedgården. Sted: Notat: Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: 30.11.2015 Styrerommet Mørkvedgården Notat: 1 Saksliste Vedtakssaker 31/15 Godkjenning av protokoll 4/15 3 32/15 Mandat Læringsmiljøutvalget Nord universitet

Detaljer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Eksamen 2016 Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Generelt: Skriftlig eksamen offentliggjøres fredag 13.05.16 i Portalen og i klasserommet (utdeling av brev) Eksamensperiode:

Detaljer

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for utdanningen «elkraft» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

31.08.2011 13:04 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2549/PSY-3001, Affektiv nevrovitenskap

31.08.2011 13:04 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2549/PSY-3001, Affektiv nevrovitenskap Evaluering av PSY-2549/PSY-3001, Affektiv nevrovitenskap Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 21 respondenter (21 unike) 1. Alder 1 19-29 95,2 % 20 2 30-39 4,8 % 1 3 30-49 0,0 % 0 4 49-59 0,0 % 0 1

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester FAP vårseminar 15.03.2013 Marianne Øhrn Johannessen, Leder Studentservice Mange administrative tjenester er vesentlige for

Detaljer

Skjema for oppfølging av dem som fikk "Ikke bestått" på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka.

Skjema for oppfølging av dem som fikk Ikke bestått på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka. Side 1 av 5 IkkeBestått-oppfølging Ikke bestått til eksamen oppleves ofte som "et slag i ansiktet" og medfører dessuten mye ekstra bryderi og unødvendig bruk av krefter og ressurser. Det er viktig å finne

Detaljer

Google Apps og ipad på Gjennestad. Om å velge løsninger utenfor motorveien...

Google Apps og ipad på Gjennestad. Om å velge løsninger utenfor motorveien... Google Apps og ipad på Gjennestad Om å velge løsninger utenfor motorveien... Litt om meg... John Arne Imenes IKT-ansvarlig 4 år på Gjennestad 14 år med IT support i det private næringsliv 3 år som Barne-

Detaljer

Brukermanual for nettskolen

Brukermanual for nettskolen Brukermanual for nettskolen Versjon 2.2 28.3.2012 Innhold 1 Innledning... 3 2 Innlogging og din profil... 3 2.1 Personlig profil... 3 3 Hovedlinker... 4 3.1 Infoside... 4 3.1.1 Eksamensinfo... 4 3.1.2

Detaljer

Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet

Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.05.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

IT Guide www.nhh.no/it

IT Guide www.nhh.no/it IT Brukerstøtte www.nhh.no/it Brukerstøtte for studenter IT-konto Brukerstøtte for studenter -studenter har tilgang til mange IT-tjenester som vil påvirke din studiehverdag. Vi i Brukerstøtten er her for

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Eli Neshavn Høie, Studiesjef, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet Mari Garaas Løchen, Studieleder, Institutt for

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A3 075, Grimstad Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL

Læringsmiljøutvalget HiL Møteprotokoll Tid: 14:00-15:40 tirsdag 19.2.2013 Sted: Ø-201, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 7. mars 2013 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University of Wollongong BY: Wollongong LAND: Australia UTVEKSLINGSPERIODE: Juli 2014 November 2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: 22/09-30/09

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer