MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder SoB Grete Lysfjord Nestleder Rektoratet Erlend Bullvåg Medlem HHB Per Harald Rødvei Medlem FSV Bodil Svendsgård Medlem PHS Ketil Eiane Medlem FBA Anneli Maria Vatterud Medlem SoB Håvard Olafsen Medlem SoB Christine Mathisen Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass Medlem SoB Axel Viefers Medlem SoB Kjell Pedersen Medlem SSiB Hilde Åsheim Observatør SSiB Siv-Anita Eriksen Observatør SoB Erik Gaukerud Observatør IT Arne-Martin Svartnes Observatør Drift Per-Arne Imøy Observatør HMS Gitte Kolstrup Observatør UBiN Jan Atle Toska Direktør SFA Godkjenning av innkalling og saksliste. Elisabeth Sletten Utvalgsleder Side 1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Møte 3/2012 VS 13/12 Godkjenning av protokoll 2/12 VS 14/12 VS 15/12 VS 16/12 VS 17/12 VS 18/12 VS 19/12 VS 20/12 VS 21/12 VS 22/12 VS 23/12 VS 24/12 Oppfølging Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Læringsmiljøutvalgets arbeid studieåret (OS) Fakultetskontakter for studenter med nedsatt funksjonsevne (OS) Studenttillitsvalgtrollen klassetillitsvalgte (OS) Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitets ledelse - høst 2011 (OS) Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetets ledelse - vår 2012 (OS) Status ny web for UiN (OS) IT orienterer om Eduroam (trådløst nettverk) (OS) Flere grupperom ved UiNs hovedcampus i Bodø (OS) Avvikmeldinger per 30. mai 2012 (OS) Referat fra Studenttinget 5/2011 (OS) Eventuelt Side 2

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 13/ Arkivreferanse: 2010/428/ Vedtakssak: Godkjenning av protokoll 2/12 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 2/12 fra møte den Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 3

4 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 14/ Arkivreferanse: 2008/1346/533 Vedtakssak: Oppfølging Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget vedtar videre oppfølging av handlingsplanen i tråd med diskusjonen i møtet. Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 4

5 SAKSUTREDNING Vedtakssak: Saksbehandler: Oppfølging Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Jan Atle Toska Vedlegg Handlingsplan Bakgrunn LMU har vedtatt vedlagte handlingsplan i foregående møte, jf sak 9/2012 i møte 15. mars Pga. kapasitetsproblemer, bl.a. pga. sykefravær har det vært dårlig oppfølging av planen nå i vårsemesteret. Med henblikk på oppfølging og tiltak videre i året er det behov for en gjennomgang av planen i vårsemesterets siste LMU-møte for å legge et grunnlag for gjennomføring av tiltak og nødvendige avklaringer. Side 5

6 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne ved Universitetet i Nordland Bakgrunn Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Høgskolen i Bodø vedtok i sak 02/09 handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer. Formålet med denne planen var å sette fokus på forhold ved Høgskolen som kunne utbedres med tanke på å gjøre læringsmiljøet mer tilgjengelig for våre studenter med nedsatt funksjonsevne. Etter vedtak i LMU-sak 14/10, utnevnte studie- og forskningsdirektøren medlemmer til ei arbeidsgruppe for å evaluere handlingsplanen. Det er videre gjennomført en evaluering av handlingsplanen sammen med Universell høstsemesteret Denne handlingsplanen er utformet på bakgrunn av den beskrevne evalueringen. Vi har lagt vekt på å ha en kortfattet og mest mulig konkret handlingsplan. Tiltak i planen I perioden skal følgende tiltak gjennomføres: 1. Egne kontaktpersoner ved fakultetene Fakultetenes kontaktpersoner for studenter med nedsatt funksjonsevne gjenoppnevnes eller det oppnevnes nye kontaktpersoner for handlingsplanperioden. Tilretteleggingskonsulenten på Studentservice er kontaktperson for studieadministrasjonen. Det legges ut info på web-sidene om hvem som er kontaktpersoner. LMU utarbeider stillingsbeskrivelse for kontaktpersonene. Kontaktpersonene får observatørstatus i LMU. Ansvar: LMU-sekretæren følger opp saken. 2. Erfaringsutveksling og møteplasser for kontaktpersonene og LMU-ledelsen Kontaktpersonene ved fakultetene, LMU-leder og tilretteleggingskonsulenten på Studentservice har et møte hvert semester for å dele erfaringer og relevant informasjon om ulike områder innenfor tilrettelegging. Ansvar: LMU-leder innkaller til møtene. 3. Info til ansatte ved fakultetene Det skal utformes differensiert informasjonsmateriell til om tilrettelegging og fjerning av funksjonshemmende barrierer til de ulike hovedmålgruppene: Studenter, fagpersonale og administrativt personale som egne brosjyrer og informasjon på web. Ansvar: Tilretteleggingskonsulenten følger opp saken. 4. Web-sidene (uin.no) og Fronter UiN sine websider med ny webløsning skal være utformet etter prinsippene for universell utforming. Det må vurderes om det er behov i løpet av 2013 å gjennomføre en usability-undersøkelse av websidene i forhold til universell utforming. Fronter-rommene skal utformes slik at de blir mest mulig lesbare for svaksynte. Rom-malen oppdateres og informasjon om dette tas inn i infomateriale til Side 6

7 faglig ansatte med råd og veiledning, bl.a. om tilrettelegging for svaksynte. Mulighet for å få videreutviklet Fronter ytterligere i retning av universell utforming må avklares med leverandør. Ansvar: Webansvarlig (Markeds- og informasjonsavdelingen) og Fronter-ansvarlig (Senter for etterog videreutdanning) følger opp i forhold til henholdsvis web-sidene og Fronter. 5. Kartlegging av undervisningslokaliteter med henblikk på tilretteleggingsutstyr Undervisningslokalene ved UiN kartlegges i løpet av våren 2012 for å avdekke behov for forbedring når det gjelder tilretteleggingsutstyr. Vesentlige mangler som avdekkes skal utbedres. Ansvar: Drift følger opp saken. 6. Universelle løsninger i universitetspedagogikken I arbeidet med å utvikle universitetspedagogikken, herunder bruk av IKT i utdanning må tenkning knyttet til universelle løsninger og tilpasning være et viktig moment. Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) utformer generelle retningslinjer om dette i samarbeid med fakultetene. Ansvar: SEVU følger opp saken. 7. Ansvars- og rutinebeskrivelse Det skal utarbeides en ansvars- og rutinebeskrivelse for arbeidet med tilrettelegging ved UiN. Det må vurderes om dette skal gjøres gjennom rutinebeskrivelser i den elektroniske kvalitetshåndboka. Ansvar: LMU-sekretær følger opp saken i samråd med tilretteleggingskonsulenten. 8. Styrking av kapasitet for tilretteleggingsfunksjon Det bør arbeides for å øke kapasiteten på Studentservice for å arbeide med tilrettelegging ut over dagens kapasitet slik at det blir rom for å satse mer offensivt på å videreutvikle tilbud om tilrettelegging og drive mer aktivt informasjonsarbeid mot studentene. Ansvar: Studie- og forskningsdirektør følger opp saken. 9. Sosial inkludering Studentorganisasjonen og studentforeningene skal sammen med universitetet og samskipnaden arbeide for å videreutvikle møteplasser og tiltak som bidrar til god sosial integrering gjennom fadderuke, oppstartsarrangementer, ulike sosiale tiltak, kurs og lignende. Det skal utarbeides tiltak for å sikre sosial integrering og trivsel i studie- og studentmiljøet. Ansvar: Studie- og forskningsdirektør tar initiativ overfor studentorganisasjonen og Samskipnaden for å utarbeide en tiltaksplan for sosial inkludering og trivsel. Vurdering av handlingsplanens tiltak i forhold til måloppnåelse Funksjonsperiode for handlingsplanen er , men det skal foretas en statusgjennomgang på første LMU-møte i 2013 med henblikk på å kunne foreta endringer etter behov. Side 7

8 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 15/ Arkivreferanse: 2009/1461/ Orienteringssak: Læringsmiljøutvalgets arbeid studieåret Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 8

9 SAKSUTREDNING Orienteringssak: Læringsmiljøutvalgets arbeid studieåret Saksbehandler: Elisabeth Sletten Bakgrunn Læringsmiljøutvalget (LMU) forankres i Lov om universiteter og høgskoler 4-3. Læringsmiljø. LMU skal holdes orientert om og ta initiativ i saker som angår studentenes sikkerhet, samt de samlede fysiske, psykiske, sosiale og velferdsmessige forhold, slik at den enkeltes studiesituasjon blir tilrettelagt på best mulig måte. Læringsmiljøutvalget ved UiN ble opprettet i 2005 og er et forum og et råd for nye ideer og tiltak for å videreutvikle et godt læringsmiljø. Sammensetning: Mandatet for LMU, vedtatt av daværende Høgskolestyret i Bodø Mandatet består av: 6 studentrepresentanter valgt av studentorganisasjonen, prorektor, prodekaner og direktør for Studentsamskipnaden i Bodø + observatører. Det er et rådgivende organ ovenfor universitetets ledelse i alle saker som angår studentenes læringsmiljø. Møteordning: LMU har 6 møter i året. Disse er lagt opp i forkant av styremøtene for Universitetet i Nordland og med hensyn til studentens eksamener. Saker som har hatt betydning dette året: Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ved Universitetet i Nordland - Formålet for handlingsplanen er å sette fokus på forhold ved universitetet som kan utbedres med å gjøre læringsmiljøet mer tilgjengelig for våre studenter med nedsatt funksjonsevne. - Daværende handlingsplan er evaluert av en gruppe nedsatt av LMU og utformet på nytt med bakgrunn i evalueringen. - Det ble lagt vekt på at planen skulle væte kortfattet og konkret. Det skulle også fremstå tydelig hvem som hadde ansvar for hva i denne handlingsplanen. Denne saken er blitt behandlet opp til flere ganger i læringsmiljøutvalget. Det har vært gode diskusjoner rundt denne handlingsplanen og mener resultatet er veldig godt. Det anbefales til neste utvalg å følge opp handlingsplanen og notere hva som bør endres eller strykes til neste gang den skal revideres. KSS gjennomføring årshjul Årshjulet gir en oversikt over ansvarsforhold og dokumentasjonskrav knyttet til produksjon av saker til lokalt og sentralt studiekvalitetsutvalg og læringsmiljøutvalg, samt fakultetsstyrene og universitetsstyret. Internett ved UiN - Saken har vært oppe til orientering flere ganger i læringsmiljøutvalget. Studentene sender stadig vekk klager om tregt nett og dårlig dekning. Dette har IT prøvd å rette opp i men vi ser Side 9

10 stadig at det kommer inn klager. I år skulle Eduroam lanseres og vi håper dette vil forbedre nettet. - Studentene forventer at et slikt system fungerer. Dette kan bli en belastning på studentene over lengre tid, da mye av informasjon går gjennom internett. LMU-forum ved Universitetet i Nordland - LMU-forum er et dagsseminar i regi av Universell. Målgruppen for seminaret er medlemmer av læringsmiljøutvalgene i universitets- og høgskolesektoren, og arrangeres én gang pr semester. Vi var så heldig at dette seminaret ble lagt til UiN i høst. - Innledningsvis var tematikken for de tre første foredragene Norge som studieland for internasjonale studenter, og hvordan studentene opplever og jobber for inkludering av disse studentene. Videre ble det presentert tre foredrag som eksempler på best practice gode prosjekter for integrering og bygging av gode læringsmiljø. Etter lunsj gikk deltagerne i gruppearbeid hvor det ble diskutert og utvekslet erfaringer over temaene hva fungerer godt, hvilke utfordringer har vi og hvor går vi videre. Side 10

11 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 16/ Arkivreferanse: 2008/1346/533 Orienteringssak: Fakultetskontakter for studenter med nedsatt funksjonsevne Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 11

12 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 17/ Arkivreferanse: 2011/2442/436 Orienteringssak: Studenttillitsvalgtrollen - klassetillitsvalgte Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 12

13 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Studenttillitsvalgtrollen - klassetillitsvalgte Elisabeth Sletten Bakgrunn UiN fikk etter NOKUT sitt besøk en bemerkning på at de klassetillitsvalgte ikke fikk en plass i systemet. Ingen visste hvem de var og ingen hadde kontakt med dem. Dette ønsker vi å forbedre. Vi ønsker å ha en oversikt over de som er klassetillitsvalgte, fortelle dem hva deres verv innegår og hva dem plikter å gjøre. Dette for å styrke kvaliteten i undervisningen og få gode tilbakemeldinger på hva som er bra eller hva som må endres. Det er kun de som sitter på grasrota som kjenner på seg hva som bør endres og de må bli hørt. - Innspill ønskes til hvordan et slikt system skal fungere Eksempel på informasjon som har blitt sendt ut til studentforeningene tidligere: Hva forventes av tillitsvalgte? Hva forventer avdelingen og universitetet av deg? I administrasjonen forventes det at du som klassens talerør, skal informere om og ta i mot informasjon som gjelder deg og dine medstudenters hverdag. Det forventes engasjement og positivitet, og at du kan samarbeide selv ved uenigheter. Du vil stå i nær kontakt med studielederne og dere vil gjennom studieåret gjennomføre trinnmøter. Disse SKAL du eller din vara delta på. Hva forventer studentforeningen av deg? Studentforeningen er din nærmeste kontaktpost som tillitsvalgt. I første omgang er det studentforeningen du skal kontakte om det kommer opp studiepolitiske spørsmål, forslag, eventuelle søknader om penger til klassearrangementer og ting som ikke direkte er relatert til timene som gjennomføres. Fagspørsmål skal gå til fagansvarlig i klassen og til fagansvarlig lærer, som videre skal rapportere saker til fagansvarlig i studentforeningen. Studentforeningen forventer at du tar ditt verv alvorlig. Du skal representere din klasse ovenfor avdelingen og studentforeningen. Alle saker er viktige! Følg dem derfor opp! Avhold møter med klassen 2 ganger per semester, og ellers møter ved behov. ( Studentforeningene arrangerer også tillitsvalgtmøter 1 gange per semester, som du eller din vara er forpliktet til å delta på. ) Studentforeningen kan/vil i løpet av året kreve dokumentasjon på at klassemøter er avhold og at du og/eller din vara har deltatt ved studentforeningens møter. Denne dokumentasjon må foreligge, for at du skal få din bekreftelse på ditt verv som tillitsvalgt. En slik dokumentasjon er en stor fordel å ha med seg i CV n ved kommende jobbsøknader. Det kan få vektskåla til å tippe i din favør, hvis det er to faglig jevnbyrdige søkere til en jobb, at du engasjerer deg også utenfor studiene. Hva forventer klassen av deg? Klassen din vil forvente at du tar vervet ditt alvorlig og at du stiller opp for dem. De forventer å bli hørt, de forventer at du er demokratisk og de forventer svar. Alt kan du nødvendigvis ikke svare på umiddelbart, men du er forpliktet til å forsøke å etterkomme det forespurte i etterkant. Det forventes ikke at du skal kunne hver enkelt medstudents timeplan, eller hvor de til en hver tid skal befinne seg osv. Alle har ansvar for egen skolehverdag og læring, men kan trenge litt støtte i mellom. Side 13

14 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 18/ Arkivreferanse: 2011/2442/ Orienteringssak: Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitets ledelse - høst 2011 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 14

15 Universitetet i Nordland Studie- og forskningsavdelingen INTERNT NOTAT - UTEN OPPFØLGING Gjelder: Referat fra møte mellom studenttillitsvalgte og universitetets ledelse Til: Pål A. Pedersen (rektor), Jan Atle Toska (studie- og forskningsdirektør) HHBS v/ påtroppende leder Liv Rossow og avtroppende leder Stian Hiis Bergh SoB v/ nestleder Tommy Bjørnødegård NUGLA v/ leder Håvard Olsen AJOUR v/ leder Mathias Håve Smørvik Kopi: PROSTUD v/ leder Malin Tørrisplass INTER v/ leder Bettina Olson Stig Fossum (universitetsdirektør), Elisabeth Sletten (Studentleder) Referent: Anne-Lovise Reiche Dato: Ref: 2011/2442//AVR Møtet startet kl og ble avsluttet ca kl Tilstede var representanter fra HHBS, SoB, NUGLA, AJOUR samt rektor og studie- og forskningsdirektør. Rektors orientering For 6 års siden fikk Høgskolen i Bodø godkjent sitt kvalitetssikringssystem. Systemet skal godkjennes på nytt nå av NOKUT. Ved forrige vurdering fra NOKUT fikk organisasjonen tilbakemelding om at systemet så veldig bra ut på papiret, men at det ikke var implementert. Er i ferd med å implementere det reviderte system nå. NOKUT komiteen kommer nov. Opptatt av to ting; 1) fleksible nettstøtta studietilbud (sykepleieutdanning og grunnskolelærerutdanning) og 2) Programkvalitet. Møter i tillegg til programansvarlig representanter for Læringsmiljøutvalget, representanter for fakultetene sine studiekvalitetsutvalg og det sentrale Studiekvalitetsutvalget. 26. oktober ble det gjennomført en kvalitetsdag med forberedelse for de som skal møte NOKUT. Ansatte har spurt hvor ærlige skal vi være? Skal være ærlig, men viktig at universitetsledelse er kjent med kritiske spørsmål, slik at alle har den samme kunnskapen når man møter NOKUT. Viktig å være ærlig på institusjonens utfordringer. Komiteens innstilling vil komme rett over jul. I løpet av høsten har institusjonen for første gang rundet 6000 studenter. UiN vokser mye, men sektoren generelt vokser mer. Jobber med konsekvensene på lang sikt, og ser på hva dette betyr i forhold til lokaler, lesesal, grupperom, stille lesesalplasser, plass til stipendiater, ansatte, timeplan, kantine med mer. Nye studietilbud med samlingsbaserte studier, har andre behov enn ordinære campusbasert studietilbud; mye undervisning på kort tid samt behov for overnatting. Gjennomføring av eksamen for det økende antallet studenter nærmer seg smertegrensen ifølge studie- og forskningsdirektør. Universitetsledelsen jobber med flere alternativ. Kan søke om utbygging, kommer i en lang kø. Alternativt kan søke samarbeid med andre om leie av kontorlokaler. Leier i dag lokaler Side 15

16 hos Torggården. Vil gjøre begge deler. Rektor spør om grupperom kontra stilles lesesalplasser hva er det mest behov for nå? HHBS påpeker at det trengs definitivt mer plass på biblioteket. Trenger også grupperom. Seminar - rommene stenges kl Spør om disse kan være åpen hele døgnet spesielt i eksamenstiden. Henvendelsen blir formidlet videre til Drift. SoB spurte om utbygging studenthotell, som Studentsamskipnaden i Bodø jobber med. Dialog med departementet blant annet om indeks er nødvendig. UiN har en av landets laveste dekning av studentboliger, men indeksen er ikke tilpasset dette. Husbanken (i Bodø) anser Bodø som pressområde. Orientering fra Studentforeningene HHBS: Lite engasjement blant studentene. Ønsker at timeplanen kommer opp i Fronter; da kan studentforeningen informere om sine arrangement og når alle studentene enkelt. Opplever at Internasjonalt kontor opptrer ofte for lite vennlig, kan i liten grad svare på spørsmål og kan virke likegyldige. Studenter har opplevd at kontoret er ubetjent (pga reisevirksomhet) de siste 14 dagene før viktige søknadsfristen om utveksling. Engasjementet fra studentene er tosidig; det kan også være foreningen som gjør noe feil. Har for eksempel nå tatt initiativ til felles Karrieredag med de øvrige fakultetene og universitetets Karrieresenter. SoB: Vil gjøre studentpolitikken mer synlig. Hovedfokus i år studentboliger. Skal være en god støttespiller for Studentsamskipnaden i arbeidet med studenthotell. Skal se nærmere på kollektivtilbudet, som ikke er blitt bedre på kveldstid og i helgene. Jobber også med de vanlige saker med velferd. Oppretter ny dag; Bli kjent med Bodø. Inviterer organisasjoner som skal få orientere om sine tilbud. Rektor kommenterer at det er bra at foreningen jobber med bolig og transport. Transport er nøkkelen til at studentene skal vises i bybildet, som er viktig for universitetet. Rektor spør hva som skjer med UKA SoB har ikke hørt så mye; det er opprettet eget UKA-styre. Rektor er opptatt av at UKA får ulike grupper til å samarbeide., og at det blir noen arrangement som gjør at UiN blir synlig og at studentene vises i bybildet. NUGLA: Mange studenter klager på informasjon. Viktige beskjeder fra emneansvarlig og fakultetsadministrasjonen ligger på Fronter, men kunne også blitt sendt ut pr epost. ut. Studenter bruker nesten ikke Fronter i eksamenstiden, ber derfor om epost. Særlig viktig informasjon med korte frister. AJOUR: Har inntrykk av at det jobbes veldig godt med fagdager mv. Lite engasjement blant studentene, eksempelvis sliter med å få førsteårsstudenter til å engasjere seg i verv. Rektor påpeker at det er viktig at studentene påtar seg verv og er engasjerte. Eventuelle merknader til referatet rettes til referent på innen 15.november Side 16

17 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 19/ Arkivreferanse: 2011/2442/ Orienteringssak: Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetets ledelse - vår 2012 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 17

18 Universitetet i Nordland Studie- og forskningsavdelingen INTERNT NOTAT - UTEN OPPFØLGING Gjelder: Referat fra møte mellom studenttillitsvalgte og universitetets ledelse Til: Pål A. Pedersen (rektor), Jan Atle Toska (studie- og forskningsdirektør) SoB v/ leder Elisabeth Sletten INTER v/ leder Frøydis Støle Kopi: HHBS v/ leder Liv Rossow (ikke møtt) NUGLA v/ leder Håvard Olsen (ikke møtt) AJOUR v/ leder John Sheppard, vara innkalt (ikke møtt) PROSTUD v/ leder Malin Tørrisplass (ikke møtt) Stig Fossum (universitetsdirektør) Læringsmiljøutvalget (skal orienteres jf Kvalitetssikringssystemet) Referent: Anne-Lovise Reiche Dato: Ref: 2011/2442//AVR Møtet startet kl og ble avsluttet ca kl Tilstede var representanter fra SoB og INTER samt rektor og studie- og forskningsdirektør. Representanter fra HHBS, NUGLA, AJOUR og PROSTUD møtte ikke opp og hadde heller ikke meldt forfall til Studentleder. Rektors orientering Det er innspurten på NOKUTs behandling av revidert kvalitetssikringssystem ved UiN. Har fått foreløpig tilbakemelding fra NOKUT-komiteen, og venter endelig tilbakemelding etter påske. Behandles i NOKUTs styre i mai/juni. Alt tyder på at universitetet får godkjent systemet, men vil også få gode råd i forhold til forbedringer. Universitetet er i aktiv rekrutteringsfase. Flere studentambassadører har deltatt på rekrutteringsmesser rundt om i landet. Er meget spent på søkertallene ved fristen 15. april, kanskje særlig spent på søkingen til grunnskolelærerutdanningene. Årlig diskuteres nye satsinger eventuelt avvikling av eksisterende satsninger. Siden januar stor diskusjon om teknologisatsing. UiN vil gjerne bidra, men andre med teknologikompetansen må ta hovedansvaret. Høgskolen i Narvik har sagt de gjerne vil tilby 1. års ingeniørutdanning i Bodø. Diskuterer nytt studietilbud i dyrepleie fra neste høst. Kun ett tilbud ved Norges Veterinærhøgskole i dag, og studiet er meget populært. Universitetene har eget samarbeid om profesjonsutdanninger. Skal møte statsråden i april. Samme dag møter UiN, UiA og UiS stortingsbenken til Nordland, Øst- Agder, Vest-Agder og Rogaland for å informere om utfordringer på økonomisiden. Er i gang med eget Campusprosjekt. Løfter blikket og ser år framover. Saken skal styrebehandles i juni, nødvendig for å nå de nasjonale politiske prosessene. Universitetet jobber også i det Nord - Norske samfunnet. Høgskolen i Narvik ønsker å bli mer synlig i landsdelen på teknologi. Departementet utfordrer utdanningsinstitusjonene, mener de samarbeider Side 18

19 for lite. Rektor mener egentlig samarbeidet er bra, men kanskje for dårlig til å formidle hva institusjonene faktisk samarbeider om. Nytt i år er at studiedirektørene ved institusjonene møtes før kommende års studieportefølje vedtas. Skal hindre satsinger på de samme nye områdene, eventuelt at det er bevisste valg. Grunnskolelærerutdanning andre steder i Nordland; Planer om grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 i Narvik. Stor interesse for utdanningen i Ofoten. Høgskolen i Nesna skal tilby grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 campusbasert på Nesna, der UiN skal samarbeide med dem. Revisjon av forskrift om studier og eksamen; høringsforslag ble presentert på Studenttinget i går. Høringsfrist 1. mai. Behandles i sentralt Studiekvalitetsutvalg 16.mai og styret 20. juni. Strategiarbeid; Fakultetene er i strategiprosesser, styresak kommer i april. Strategisk plan for forskning og internasjonalisering kommer også som styresak i april. Orientering fra Studentforeningene INTER har hatt 2 møter med fakultetet. Ny dekan ønsker tettere samarbeid med studentforeningene. Har drøftet blant annet dårlig poengproduksjon. Forslag om dannelsesfag for alle studiene ved fakultetet. Tillitsvalgtordning har ikke fungert så bra. Opplever dårlig engasjement blant studentene i alle sammenhenger. Jobber med fagdag som skal være 19. april, tema rus og psykiatri. Rektor anbefaler at kompetanse på området utenfor UiN kontaktes, viktig å spille på lag med de kreftene som finnes. Har samarbeidet med Karrieresenteret om månedens yrke. Opplever at mange studenter ikke har nok kunnskaper om hva utdanningen kan brukes til. Studie- og forskningsdirektør påpekte at læringsutbyttebeskrivelser for program og emner skal vise studentenes kompetanse. Studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse skal komme på vitnemålet, vil gi informasjon til arbeidsgivere SOB styret har satt av kr ,- som studentforeningene kan søke på for å skape engasjement blant studentene. Tre studentting gjennomført. Arbeidet med valget for neste år er startet. Landsmøte for NSO arrangeres i Tønsberg i april med delegater herfra. I forkant arrangeres regionsmøte for Nord-Norge. Rektor og studie- og forskningsdirektør har møtt imponerende flinke representanter fra NSO i ulike sammenhenger. Rektor påpeker at det er viktig å være representert i ulike fora, og ta opp aktuelle saker som bolig og studentfinansiering. Rektor spurte om UKA. Til sammen 18 arrangement på 1 uke, men dårlig oppmøte på alt eksempelvis bare 50 stk på gratiskonsert. Skitur på Bestemorenga var imidlertid stor suksess, og mange internasjonale studenter deltok her. Badedag også vellykket. På konsertene i byene var det også andre enn studenter som deltok. Rektor mente det var bra at UKA ble gjennomført. Tillitsvalgtkurs gjennomført med 15 deltakere. Også andre enn tillitsvalgte invitert. Fadderordninga ble diskutert. UiN er veldig bra på denne, men har kanskje ikke klart å utnytte dette videre etter at de første ukene er over. Kan kanskje endres slik at den siste perioden har mer faglig innhold. 2 Side 19

20 Har også arrangert Bli kjent med Bodø. Inviterte lag og forening til UiN for å informere. 10 av 30 lag / foreninger møtte opp, deriblant Fallskjermklubben, Kom og Dans, Redd Barna, Jeger og fisk. Samme foreninger interessert i å delta neste år. Den årlige Tärnaby-by turen ble gjennomført, men ikke med 2 fulle busser. Har tidligere vært meget stor suksess. Vil invitere dekanene og studentforeningen til felles idemøte etter påske for å drøfte studentengasjement. Eventuelle merknader til referatet rettes til referent på innen 16.april Side 20

21 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 20/ Arkivreferanse: 2010/772/663 Orienteringssak: Status ny web for UiN Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 21

22 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 21/ Arkivreferanse: 2011/674/012 Orienteringssak: IT orienterer om Eduroam (trådløst nettverk) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 22

23 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 22/ Arkivreferanse: 2011/674/012 Orienteringssak: Flere grupperom ved UiNs hovedcampus i Bodø Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 23

24 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Flere grupperom ved UiNs hovedcampus i Bodø Elisabeth Sletten Bakgrunn Langtidsarbeid med å få flere grupperom på campus har gitt resultater. Vi har til nå fått tildelt 5 rom. Følgende nye grupperom ble opprettet dette skoleåret: 2136, 2137, 2138, Disse rommene ligger i hovedsak på fakultetet for samfunnsvitenskap og ett på profesjonsutdanningen. Grupperom E204 ble omgjort til kontor, og i erstatning ble nytt grupperom E122 opprettet samtidlig. Dette rommet ligger i første etage på sykepleieravdelingen. I tillegg planlegges det å lage ett nytt grupperom ved siden av grupperom 2402 på Iluk, da dette sosialsone hjørnet sjelden benyttes, skal være klart til skolestart etter sommeren hvis alt går etter planene. Side 24

25 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 23/ Arkivreferanse: 2006/814/436 Sak: Avviksmeldinger per 30. mai 2012 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Grete Lysfjord leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Berit Eliassen fung. plan- og utviklingsdirektør Side 25

26 SAKSUTREDNING Sak: Avviksmeldinger per 30. mai 2012 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Vedlegg: Avviksmeldinger per 30. mai 2012 Bakgrunn Vedlagt følger oversikt over status på innmeldte avviksmeldinger per 30. mai 2012 Side 26

27 Nye og nylige besvarte avviksmeldinger siden siste møte: Nummer Melding Forslag til løsning Svar Anvarlig Mottatt Frist Besvart Status 1 På FBA, Lab Akvahallene 2.etg i Mørkvedbukta har vi store glassflater. Det har ved flere anledninger vært personer som har kræsjet inn i disse pga at de ikke er markert. Senest i dag. Behovet for merking har vært rapportert til drift gjentatte ganger siden vi flyttet inn i bygget. Det er bare flaks at ikke noe har skadet seg. 2 grupperom e122 er sykt kaldt. vi sitter med luer, jakker og nesten votter på, det suser også veldig i ventilasjonen når døra lukkes. Glassvegger og dører må merkes snarest. De har stått umerket siden vi flyttet inn i bygget i juni Ordne det slik at det ikke suser sånn og at det blir varmt her inne. Frostet glassene. Drift Ok Drift Åpent 3 IT-senteret, kontor 2050: Lysforhold: Lysforhold på kontoret må vurderes i forhold til eksisterende og ny arbeidsplass. Ta kontakt med Mona Einskau. Lekkasje: Det har tidligere vært lekkasje på kontoret i tak over himling. Det er ikke kjent at det har vært vanninntrengning siste år. Lysforhold: må vurderes. Lekkasje: Vannslange og bøtte fjernes. Himling må sjekkes for fukt. Ansvarlig: Arne Martin Svartnes Frist: 13.april 2012 Lysmåling foretatt. Verdiene ligger ca rundt 500 lux. Jevnt fordelt i rommet. Drift Ok 4 Som sisteårsstudent på bachelorstudie har man en bacheloroppgave som skal skrives. I Studenter på samme universitet bør har lik mulighet til å låne teknisk Drift Åpen Side 27

28 den forbindelse har man gjerne behov for en båndopptaker/lydopptaker til intervju. Jeg har vært i kontakt med drift som har en enslig båndopptaker til utlån. Denne er ikke å oppdrive. I informasjonen har de båndopptakere, men bare til utlån for handelshøgskolestudenter!! utstyr som benyttes i generell oppgaveskriving, uavhengig hvilket studie man går?? 5 Jeg har hatt undervisning regelmessig på Aud 7 i januar og februar. Studentene klager over dårlig luft. Det blir fort varmt på auditoriet og det er vanskelig å lufte pga at det ikke er vinduer. 6 Fortsatt er noen studieplaner ikke publisert ved PHS. Dette gjelder: * Yrkesteori for yrkesfaglærere, årsstudium (YTEORI) * Bachelor i lulesamisk språk (BALU) * Mangfold og mestring i barnehage og skole(mang) * Pedagogisk entreprenørskap (PEDNT) * Småbarnspedagogikk, Brønnøysund (2SM) * Joint degree Master i avansert klinisk sykepleie. Studie- og forskningsadministrasjonen er kjent med at for noen av ovennevnte studietilbud er det forsatt uavklart hvorvidt studietilbudet skal tilbys, eller avklaring er nettopp gjort. Gjøre dekanvedtak om endring i studieportefølje, oversende bestillinger for registrering i FS i aktuelle tilfeller og publisere studieplaner. Drift Åpen PHS Åpen Side 28

29 7 Det er knapphet på grupperom på universitetet. Det er et faktum. Likevel kan vi gang på gang, ukentlig, se at ansatte reserverer et stort antall grupperom til diverse gruppeøvinger for sine studenter. Det er gjengangere blant de ansatte, og vi mener å ha belegg for å si at HHB er det fakultetet som i første rekke gjør dette. Dette er svært frustrerende for oss som ikke får reservert grupperom, spesielt i og med at eksamensperioden nå starter. Vi mener at også ansatte bør ha begrensninger i sine reservasjonsrettigheter. Knappheten på grupperom gjør dette nødvendig. Det er usolidarisk og direkte frekt å reservere nær sagt alle grupperommene som finnes. HHB har tidligere mottatt denne type avviksmelding. Vi erkjenner at vi legger beslag på et stort antall grupperom i visse perioder, men dette er som kjent en del av undervisningsopplegget i emner som matematikk, statistikk og finansregnskap. Tilbudet om å kunne jobbe i grupper sammen med medstudenter og å ha en hjelpelærer tilgjengelig vurderes som svært viktig både for den rent faglige innlæring, men også for å hjelpe de helt ferske studentene med overgangen fra videregående til høyere utdanning. Oppgaveløsing i grupper bidrar også til gjennomstrømningen ved fakultetet, da disse emnene av mange oppleves som relativt vanskelige, og de HHB Ok Side 29

30 krever en helt annen tilnærming enn typiske lesefag. 8 Varmt og tett luft på alle grupperom, særlig i bibliotek. Ventilasjon stopper på ettermiddagen i eksamenstiden. Bibliotek: Få muligheten til og åpne et vindu for lufting. Ellers på alle grupperom (inkludert bibliotek): Få mer futt i ventilasjonen. Ventilasjon påslått utover ettermiddagen, dette særlig i eksamenstid. Vil for ordens skyld nevne at det nå i eksamensperioden ikke er slike organiserte gruppeøvinger i regi av fagansvarlig og at HHBstudenter da stiller på lik linje med andre studenter når det gjelder booking av grupperom. Ventilasjon kjøres til kl 2200 alle dager i bibliotek. DRIFT Ok 9 Datamaskinene ber om tillatelse til å endre/oppdatere Java hver eneste gang man åpner nytt nettleservindu/fane. Java har vært et konstant pop-up vindu ganske lenge. 10 Studieplan for 09V er fjernet fra Fronter og fra Dette er et deltidskull som er ferdig bachelor i sykepleie desember Studentene - Oppdater Java! - Gi studenter tilgang til å godkjenne denne typen oppdateringer selv. Dette må være tekniske feil. Vi er kjent med problemet og har allerede oppgradert 30 maskiner på biblioteket. Vi regner med å ha en ny løsning klar i løpet av høsten som gjør alle oppdateringer på natta. Studieinfo på de nye websidene til UiN har publiserte studieplaner IT Ok SFA Ok Side 30

31 og lærere har brukt endel tid på å leite etter studieplanen. Studentene skal ha samling i uke 21 da starter de med to nye emner. Studentene skulle hatt mulighet for å gå inn i emnebeskrivelsen før dette. GØril Ursin, PHS 11 Studentene skulle hatt karakteren den 14.05, men ble publisert den Dette gjelder for Sy 116. Sensurarktet ble sendt inn tidlig i uke 19. Det var studentene som tok kontakt med meg (som emne- og kullansvarlig) da karakteren ikke ble lagt ut på studweb. Da jeg tok kontakt med eksamenskontoret fikk jeg beskjed om de ikke hadde fått godkjenningskjema for praksis på alle studentene og dermed ble karakterene holdt igjen. Da jeg tok kontakt med adm på PHS viser det seg at det er 3 studenter som aldri har vært i praksis som for årsaket dette! Dette ble ryddet raskt opp i og det er veldig positivt, men skaden var allerede skjedd. Studentene opplever UiN som uryddig og rotete fikk jeg beskjed om. Det burde være systemer/ prosedyrer som trer i krav før slike avvik skjer. Hvor vidt dette er eksamenskontorets ansvar eller adm ved PHS vet jeg ikke. Med jeg tenker det er viktig at vi internt på UiN snakker sammen og har systemer som fanger forhindrer at studentenes rettigheter svekkes. fom kull høst Eldre planer som lå på de gamle websidene til høgskolen er nå arkivert. Studieplanene for de program/kull som etterspørres blir publisert på ny web i pdf fil knyttet til katalogbeskrivelsen av studieprogrammet. Pdffila vil inneholde studieprogrambeskrivelse og samtlige emnebeskrivelser. Dette vil være tilgjenglig på web så raskt som mulig. Service Åpen Side 31

32 12 Installert R på skolens pcer. Hei, Ser dere har installert R på skolens pcer. Dessverre er det ikke mulig for studenter å installere tilleggspakker fra CRAN til programmet slik at man ikke får tilpasset dette. Dette grunnet at man ikke får skrive til programfilene lokalt på maskinen. Man får derfor ikke utnyttet programmet fullt ut. I tillegg er det installert en gammel versjon. Vi installerer den versjonen og tilleggspakkene som er bestilt fra faglærer. Er det behov for flere/andre tilleggspakker må dette bestilles via faglærer. IT Ok 13 NN NN FBA Side 32

33 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 24/ Arkivreferanse: 2010/2067/553 Orienteringssak: Referat fra Studenttinget 5/2011 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 33

34 Side 34

35 Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Side 40

41 Side 41

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studiekvalitetsutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, 2.etasje Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30 10:00 Til stede: Håvard Olafsen Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Elisabeth Sletten LEDER SoB Grete Lysfjord NESTL Rektoratet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: 28.01.13 Tidspunkt: 08:30-11:00 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten LEDER SoB

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad Nestleder SOB Frode Fjelldal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 Grete Lysfjord Leder Rektoratet Erlend Bullvåg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem

Detaljer

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Berit Skorstad Leder Rektoratet Terje Halvorsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Kjetil

Detaljer

22/15 15/ Godkjenning av protokoll 3/15 3. Læringsmiljøutvalget høsten lovforankring og mandat

22/15 15/ Godkjenning av protokoll 3/15 3. Læringsmiljøutvalget høsten lovforankring og mandat MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 21.09.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet Mørkvedgården Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Øystein Parelius, Grete

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Side1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 20.04.2016 Sted: Styrerommet Mørkved Tilstede: Grete Lysfjord Per Harald Rødvei Øystein Parelius Mathias Lauritzen Malinn Hellen Sele Mari Evensen Grethe Bøgh Næss

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: Tidspunkt: 08:30 11:00

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: Tidspunkt: 08:30 11:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 08:30 11:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat

Detaljer

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student.

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 15.03.2016 kl. 14:00 16:00 Sted: Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Grete Lysfjord, prorektor Utdanning,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad LEDER

Detaljer

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 43/12 16.05.2012 Arkivreferanse: 2011/1129/436 Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Iselin Krey Stubberud, Per Kåre Blomvik,

Iselin Krey Stubberud, Per Kåre Blomvik, MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 08.06.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Grete Lysfjord, Per Harald Rødvei, Bodil Svendsgård,

Detaljer

Vedtakssaker. 15 15/02683-1 Godkjenning av protokoll 2/15 2. 16 15/02692-1 Orientering om 1. semester prosjektet 8

Vedtakssaker. 15 15/02683-1 Godkjenning av protokoll 2/15 2. 16 15/02692-1 Orientering om 1. semester prosjektet 8 MØTEINNKALLING Læringsmiljøutvalget Dato: 08.06.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården rkivsak: 15/02683 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 15 15/02683-1 Godkjenning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945 MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 23.02.201 kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Hanne Solheim Hansen (leder) Tove Sagnes (prodekan FSH) Egil Solli (prodekan FLU) Hugo seth (prodekan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Universitetet i Nordland. Sak: Rapport fra internrevisjon høsten 2012. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 28.01.2013

Universitetet i Nordland. Sak: Rapport fra internrevisjon høsten 2012. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 28.01.2013 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 28.01.2013 Arkivreferanse: 2011/1129/436 Sak: Rapport fra internrevisjon høsten 2012 Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging Bakgrunn Internrevisjoner er en viktig del i høgskolens kvalitetssikringssystem og ment å og en uavhengig rådgivningsfunksjon som har til hensikt å

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 2.1.2014 Vår ref.: 2013/1825 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 2.12.13 kl 12.15-15, fakultetsstyrerommet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU)

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) Dato: 19.11.2014 kl 12:15 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01765 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Observatør: Forfall: Protokollfører: SAKSKART Jan Marius Grønseth,

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2013 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 08:30-11:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 02.03.16 Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Tilstede: Grete Lysfjord Levi Gårseth-Nesbakk - vara Øystein Parelius Mathias Lauritzen Kristoffer Grorud Vicoria Moland

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 tirsdag 29.05.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland, Bodø Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Dato: kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Dato: kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 03.11.2016 kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Kevin Hovdahl Holmli, Kine Lyngås, Mats Pedersen, Oda Oldertrøen, Victoria Adelaine Molland, Grethe

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 14.09.2011 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU)

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Arbeidsprosesser og rutiner for utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Utdanningsavdelingen ved Universitetet i Stavanger, mai 2013 1. INNLEDNING... 2 1.1. BAKGRUNN... 2 1.2

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet

Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.05.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

Møtereferat. Gruppe: Styret i FAU og rektor Møtested: Lærerværelse Bogafjell skole Møtedato/-tid: Møteleder Borgar Referent: Jan Ove

Møtereferat. Gruppe: Styret i FAU og rektor Møtested: Lærerværelse Bogafjell skole Møtedato/-tid: Møteleder Borgar Referent: Jan Ove Møtereferat Gruppe: Styret i FAU og rektor Møtested: Lærerværelse Bogafjell skole Møtedato/-tid: 05.04.16 Møteleder Referent: Jan Ove Deltakere: Forfall: Kopi til: Haugseth (Leder), Kjetil Jensen (Kasserer),

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 onsdag 08.02.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer