Universitetet i Stavanger Styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Dokumenter i saken: Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger, vedtatt i Utdanningsutvalget Eksisterende retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger, fastatt av styret Saken gjelder: Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ble vedtatt av universitetsstyret (US 11/12) og har vært gjeldende fra Etter at Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) ble gjeldende fra , og på bakgrunn av erfaringer med gjeldende retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid er det behov for å revidere UiS sitt eget regelverk. Utdanningsutvalget har behandlet retningslinjene i sitt møte Universitetsdirektøren legger derfor fram forslag til reviderte retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved UiS. Universitetsstyret skal fastsette retningslinjene. Universitetsdirektørens vurdering: Universitetsdirektøren merker seg at arbeidsgruppa foreslår at alle vedtak om utredningstillatelse avgjøres av dekan, og at det sendes varsling om slike vedtak til universitetsdirektøren. Universitetsdirektøren merker seg at både arbeidsgruppa og Utdanningsutvalget enstemmig går inn for at beslutninger om utredningstillatelse delegeres fra universitetsstyret til fakultetet ved dekan. Universitetsdirektøren ser at dette forslaget vil innebære en forenkling og at erfaringene tilsier at disse beslutningene kan delegeres til dekan. Universitetsdirektøren legger saken fram for styret med følgende Forslag til vedtak: a) Styret for Universitetet i Stavanger fastsetter Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid. b) Styret ønsker å få en årlig orientering om vedtatte utredningstillatelser. Stavanger, John B. Møst Universitetsdirektør 1/3

2 US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid Bakgrunn Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ble vedtatt av universitetsstyret (US 11/12) og har vært gjeldende fra Etter at Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) ble gjeldende fra , og på bakgrunn av erfaringer med gjeldende retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid er det behov for å revidere UiS sitt eget regelverk. Utdanningsdirektøren oppnevnte i desember 2013 en arbeidsgruppe som har hatt følgende mål: - Forenkle for å forbedre - Knytte UiS sine retningslinjer tettere opp mot NOKUT sin studietilsynsforskrift - Skille tydeligere mellom søknad om akkreditering/etablering av nye program og programbeskrivelsen med emnebeskrivelser. Arbeidsgruppa har fokusert på to hovedsaker: Mulighet for forenkling av prosessen med søknad om utredningstillatelse for utvikling av nye studier og gjennomgang av dokumentene Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved UiS og Mal for søknad om etablering av emner og studier ved UiS. Det er bare retningslinjene som legges fram for styret til behandling i denne saken. Arbeidsgruppas forslag Det vises til det vedlagte dokumentet Forslag til nye retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger. Endringsforslagene er hovedsakelig knyttet til søknad om utredningstillatelse og tidsfrister for søknader om endringer eller etablering av nye emner eller studier. Bakgrunnen for ordningen med utredningstillatelse er at der er behov for institusjonen å ha oversikt over planlagte studieetableringer ved fakultetene. Januar 2014 var første gang fakultetene søkte om utredningstillatelse etter den nye ordningen, da det ikke kom inn søknader i Fakultetene opplever imidlertid at de delvis har gjort samme arbeid to ganger, først ved søknad om utredningstillatelse og så i neste omgang ved søknad om akkreditering og etablering. Når det gjelder hvilket styringsorgan som skal ha myndighet til å godkjenne utredningstillatelse, har arbeidsgruppa drøftet dette inngående. På den ene siden har det vært argumentert for at hensynet til den institusjonelle studieporteføljen tilsier at vedtak om utredningstillatelse gis av styret. På den andre siden ble det argumentert for at den gjeldende styringsstrukturen ved UiS samt institusjonelle strategier legger tilstrekkelige rammer for fakultetenes handlingsrom, og følgelig at fakultetene bør kunne fatte slike vedtak på egne vegne. Universitetsdirektøren skal likevel informeres om vedtak om utredningstillatelse. Arbeidsgruppa går inn for at myndighet til å fatte vedtak om utredningstillatelse tillegges fakultetet ved dekan. Det foreslås en frist for orientering fra dekan til universitetsdirektør om utredningstillatelse for nye studier (15. januar), men ellers er myndigheten til å fastsette fakultære frister for søknad om utredningstillatelse lagt til dekan (pkt. 2.1). I forslaget fra arbeidsgruppa er tidsfrister nå gjort like både for søknad om etablering av studier med norsk og med internasjonalt opptak. Dette er begrunnet i at en ikke lenger har behov for ulike frister når opptaket til internasjonale studier har samme søknadsfrist som søknadsfristen for spesielle grupper i det ordinære opptaket. Utdanningsutvalgets behandling Saken ble behandlet i møtet i Utdanningsutvalget 17. september, der følgende vedtak ble gjort (sak 32/14): a) Utdanningsutvalget vedtar arbeidsgruppas forslag til nye Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid og forslag til Veiledning til søknad om akkreditering og etablering av emner og studier ved UiS, med de kommentarer som kom fram i møtet. b) Utdanningsutvalget gir sin tilrådning til Universitetsstyret om å fastsette retningslinjene. Utdanningsutvalget tilrår også at de nye retningslinjene gjøres gjeldende fra 2. oktober /3

3 Universitetsdirektørens vurdering Universitetsdirektøren merker seg at arbeidsgruppa foreslår at alle vedtak om utredningstillatelse avgjøres av dekan, og at det sendes varsling om slike vedtak til universitetsdirektøren. Universitetsdirektøren merker seg at både arbeidsgruppa og Utdanningsutvalget enstemmig går inn for at beslutninger om utredningstillatelse delegeres fra universitetsstyret til fakultetet ved dekan. Universitetsdirektøren ser at dette forslaget vil innebære en forenkling og at erfaringene tilsier at disse beslutningene kan delegeres til dekan. Universitetsdirektøren legger derfor saken fram for styret med følgende Forslag til vedtak: a) Styret for Universitetet i Stavanger fastsetter Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid. b) Styret ønsker å få en årlig orientering om vedtatte utredningstillatelser. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Kristofer Rossmann Henrichsen utdanningsdirektør Eilef J. Gard Seniorrådgiver, saksbehandler 3/3

4 Vedlegg US 70_14 Retningslinjer vedtatt i UU Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold 1 Etablere emne Nye emner Innholdsmessige vilkår Utrede og etablere nytt studium Utrede nytt studium Utredning av studier Etablere nytt studium Etablere nytt studium til og med 60 studiepoeng Etablere nytt studium over 60 studiepoeng Endre etablerte emner og studier Årlig gjennomgang Tidsfrister Innholdsmessige vilkår Tidsfrister Tidsfrister Endre navn på studium Navneendring på studium til og med 60 studiepoeng Navneendring på studium over 60 studiepoeng Nedlegge studium (program ut av porteføljen) Nedlegge studium til og med 60 studiepoeng Innholdsmessige vilkår Nedlegge studium over 60 studiepoeng Innholdsmessige vilkår Revidering av akkreditering Eksternt finansierte studier Oversikt over frister Ikrafttredelse...8

5 Vedlegg US 70_14 Retningslinjer vedtatt i UU Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre? I disse retningslinjene skilles det mellom ulike endringer i studieporteføljen: etablere, endre og nedlegge emner og studier. Det er ulike formelle prosesser knyttet til hver av disse endringsformene i studieporteføljen. Disse prosessene beskrives i dette dokumentet. I dette dokumentet er begrepet «selv» benyttet. Dette betyr at avgjørelsesmyndigheten ikke kan delegeres til andre ved institusjonen. 1 Etablere emne Emner er den minste lærings-/undervisningsenheten. De fleste emner inngår i et studium. Når et bachelor- eller masteremne er studiepoenggivende skal det ikke utgjøre mer enn 30 studiepoeng, og antall studiepoeng for slike emner skal være delelig med 5. For masteroppgaver kan det benyttes emnestørrelse på opptil 60 studiepoeng. Normalt omfang på et emne skal være fra 10 til 30 studiepoeng. For ph.d.-emner og emner som inngår i samarbeidsprogram med andre institusjoner, kan det benyttes emnestørrelser som avviker fra denne bestemmelsen. Styrets/dekan sin etablering av studium/emne er en forutsetning for at studiet/emnet inngår i institusjonens studietilbud. Etablering av nye emner innenfor allerede etablerte studier følger frister for årlig revisjon (se punkt 3). Merk at i de tilfeller UiS gjennomfører undervisningsenheter som ikke gir studiepoeng, så omtales disse ikke som emner, men som kurs. De omfattes da heller ikke av disse retningslinjene. 1.1 Nye emner Nye emner godkjennes og etableres av dekan selv. 1.2 Tidsfrister 1 For emner med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten ett år senere: 1. november: Dekan selv vedtar etablering av emne (se pkt 3.1.1). 1.3 Innholdsmessige vilkår Søknad om etablering av emne skal følge Mal og veiledning for søknad om akkreditering og etablering av studium ved UiS, Del 3. 2 Utrede og etablere nytt studium I Studietilsynsforskriften skiller man mellom studier i første syklus (lavere grads nivå, /240 studiepoeng), i andre syklus (høyere grads nivå, 90/120/300 studiepoeng), og i tredje syklus (ph.d. og institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsvirksomhet). 1 Leseemner på ph.d.-nivå er unntatt disse tidsfristene.

6 Vedlegg US 70_14 Retningslinjer vedtatt i UU Ved UiS har fakultetet delegert myndighet til å etablere studier til og med 60 studiepoeng, mens etablering av studier som gir mer enn 60 studiepoeng skal behandles i utdanningsutvalget og universitetsstyret. 2.1 Utrede nytt studium Før arbeidet med å utforme et nytt studium kan starte, må det søkes om tillatelse til utredning av nytt studium (del 1 i Mal og veiledning for søknad om akkreditering og etablering av studium ved Universitetet i Stavanger). Det er dekan som godkjenner utredning av nytt studium. Fakultetet ved dekan orienterer universitetsdirektøren når tillatelse til utredning av nytt studium er gitt Utredning av studier Instituttleder selv søker dekan om utredning av studier. Dekan selv godkjenner slik utredning. Dekan oversender vedtak om utredning av nytt studium til universitetsdirektøren som orientering. Utredningstillatelse behandles som orienteringssak i Utdanningsutvalget, og for ph.d-programmer, også Forskningsutvalget, og deretter i Styret. Ved orientering om utredning for tredje syklus skal dekan selv foreslå hvorvidt søknaden om akkreditering og etablering skal evalueres av en ekstern fagkomité. Bruk av ekstern evaluering skal vurderes ved etablering av ph.d.-studier på nye fagområder. Styret selv vedtar om det skal brukes ekstern evaluering Tidsfrister For studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten 1 ½ år senere: Dekan selv fastsetter frister for søknad om utredning av nytt studium. Dekan selv mottar søknad om utredning av nytt studium. Dekan selv godkjenner utredning av nytt studium. 15. januar: Orientering om godkjent utredning sendes universitetsdirektør og universitetsstyret. Godkjenning av utredning har en gyldighet på 2 år, dvs. at utredningsarbeidet må være igangsatt. Det kan søkes om lengre gyldighetsperiode Innholdsmessige vilkår for behandling av orientering om utredning Orientering om utredning av nye studier skal følge Mal og veiledning for søknad om akkreditering og etablering av studium ved UiS, Del Etablere nytt studium Forut for prosessen med etablering av nye studier må det alltid orienteres om utredning av nytt studium, jf. punkt 2.1. For etablering av nye studier skilles det mellom studier til og med 60 studiepoeng og studier utover 60 studiepoeng. Rammeplanstyrte og nasjonalt pålagte studier samt eksternt finansierte studier kan unntas fra fristene angitt i retningslinjene.

7 Vedlegg US 70_14 Retningslinjer vedtatt i UU Etablere nytt studium til og med 60 studiepoeng Søknad om akkreditering og etablering av nytt studium til og med 60 studiepoeng sendes fra instituttleder selv til dekan. Dekan selv akkrediterer og etablerer studier til og med 60 studiepoeng. Akkreditering gis for inntil 6 år. (Se for øvrig punkt 5.) Vedtak om akkreditering og etablering av studier til og med 60 studiepoeng oversendes universitetsdirektøren til orientering Tidsfrister Studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten påfølgende studieår: 1. november: Dekan selv etablerer nytt studium og rapporterer til universitetsdirektøren Innholdsmessige vilkår Søknad om etablering av nytt studium til og med 60 studiepoeng skal følge Mal og veiledning for søknad om akkreditering og etablering av studium ved UiS, Del Tverrfakultært samarbeid Ved tverrfakultært samarbeid skal studieplanen behandles ved de involverte fakultetene. Det må fremgå av planen hvilket fakultet som skal ha faglig og administrativt hovedansvar for studiet. Det skal inngås en forpliktende avtale mellom de samarbeidende fakultetene. Dekan selv ved det fakultet som har hovedansvar akkrediterer og etablerer studiet Etablere nytt studium over 60 studiepoeng Søknad om akkreditering og etablering av nytt studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Utdanningsutvalget akkrediterer studier over 60 studiepoeng. Akkreditering kan gis for inntil 6 år. (Se for øvrig punkt 5.) Styret selv etablerer studier over 60 studiepoeng. Dersom universitetsstyret har vedtatt bruk av ekstern fagkomité til evaluering av søknad om etablering for tredje syklus, skal fagkomiteen oppnevnes av rektor etter forslag fra dekan selv. Forslag til komitémedlemmer bør oversendes i god tid før etableringssøknaden er ferdigstilt. Den eksterne fagkomiteens evaluering oversendes universitetsdirektøren for behandling i Utdanningsutvalget, Forskningsutvalget og Universitetsstyret Tidsfrister 2 Studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten ett år senere: 15. juni: søknad om etablering av nytt studium sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. September: utdanningsutvalget akkrediterer nytt studium. 1. november: universitetsstyret etablerer nytt studium Innholdsmessige vilkår Søknad om etablering av nytt studium over 60 studiepoeng skal følge Mal og veiledning for søknad om akkreditering og etablering av studium ved UiS, Del For tredje syklus opererer man ikke med tidsfrister ettersom ph.d.-programmene har kontinuerlig opptak.

8 Vedlegg US 70_14 Retningslinjer vedtatt i UU Tverrfakultært samarbeid Ved tverrfakultært samarbeid skal studieplanen behandles ved de involverte fakultetene. Det må fremgå av planen hvilket fakultet som skal ha faglig og administrativt hovedansvar for studiet. Det skal inngås en forpliktende avtale mellom de samarbeidende fakultetene. Dekan selv ved det fakultet som har hovedansvar oversender søknad om etablering til universitetsdirektøren. For øvrig følges prosedyre for behandling av søknad om etablering av nytt studium over 60 studiepoeng, jfr. punkt Endre etablerte emner og studier 3.1 Årlig gjennomgang Institutt og fakultet skal i samarbeid med studentrepresentanter årlig foreta en gjennomgang og revisjon av emne- og studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner som tilbys ved fakultetet Tidsfrister Årlig gjennomgang av studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner 1. november: dekan selv vedtar revisjoner i studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner som skal tre i kraft påfølgende studieår. Årlig gjennomgang av emnebeskrivelser: 15. desember: dekan selv vedtar revisjoner i emnebeskrivelser som skal tre i kraft påfølgende studieår Innholdsmessige vilkår Program- og emnebeskrivelser og fag- og studieplaner som tilbys skal følge Mal og veiledning for søknad om akkreditering og etablering av studium ved UiS, Del Mindre justeringer av emner og studier (eksempelvis endringer i pensum) Vedtak om mindre justeringer av emner, så som endringer i pensum, gjøres av dekan selv Tidsfrister 15. oktober: dekan selv vedtar mindre endringer av emner som tilbys påfølgende vårsemester. 1.mai: dekan selv vedtar mindre endringer av emner som tilbys påfølgende høstsemester. 3.3 Endre feil og mangler i emner og studier Dekan godkjenner retting av skrivefeil og mangler i publiserte emne- og studieprogrambeskrivelser/fag- og studieplaner utenom vanlige tidsfrister etter samråd med instituttleder, faglærer og studenttillitsvalgte ved studieprogrammet Tidsfrister Dekan avgjør når og hvordan dette skal publiseres.

9 Vedlegg US 70_14 Retningslinjer vedtatt i UU Endre navn på studium Navneendring på studium til og med 60 studiepoeng Dekan selv vedtar navneendringer på studium til og med 60 studiepoeng. Vedtak om navneendring oversendes universitetsdirektøren til orientering. Studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten påfølgende studieår: 1. november: Dekan selv vedtar navneendringer på studium til og med 60 studiepoeng, og rapporterer endringen til universitetsdirektøren Navneendring på studium over 60 studiepoeng Søknad om navneendring på studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Utdanningsutvalget behandler navneendring på studium over 60 studiepoeng. Universitetsstyret selv vedtar navneendring på studium over 60 studiepoeng Tidsfrister Studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten ett år senere: 15. juni: Søknad om navneendring på studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. September: Utdanningsutvalget behandler navneendring på studium over 60 studiepoeng. 1. november: Universitetsstyret selv vedtar navneendringer på studium over 60 studiepoeng. 4 Nedlegge studium (program ut av porteføljen) 4.1 Nedlegge studium til og med 60 studiepoeng Dekan selv vedtar nedlegging av emner og studium til og med 60 studiepoeng. Vedtak om nedlegging av studier til og med 60 studiepoeng oversendes universitetsdirektøren til orientering Tidsfrister 3 For studium med norsk og internasjonalt opptak: 1. november: Dekan selv behandler søknad om nedlegging av studium til og med 60 studiepoeng Innholdsmessige vilkår Søknader om nedlegging må inneholde plan for overgangsordninger for de studentene som allerede er tatt opp på studiet. 4.2 Nedlegge studium over 60 studiepoeng Begrunnet søknad om nedlegging av studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. 3 Dette punktet gjelder ikke for tredje syklus.

10 Vedlegg US 70_14 Retningslinjer vedtatt i UU Utdanningsutvalget behandler nedlegging av studium over 60 studiepoeng. Universitetsstyret selv vedtar nedlegging av studium over 60 studiepoeng Tidsfrister 4 Studier med norsk og internasjonalt opptak: 15. juni: søknad om nedlegging av studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. September: utdanningsutvalget behandler nedlegging av studium over 60 studiepoeng. 1. november: universitetsstyret vedtar nedlegging av studium over 60 studiepoeng Innholdsmessige vilkår Begrunnet søknad om nedlegging må inneholde plan for overgangsordninger for de studentene som allerede er tatt opp på studiet. 5 Revidering av akkreditering Studieprogrammers akkreditering revideres innen gjeldende akkreditering utløper. Utdanningsutvalget fastsetter retningslinjer for revidering av akkreditering. 6 Eksternt finansierte studier For eksternt finansierte studier gjelder samme myndighetsfordeling og prosedyre som for ordinære studier, med unntak av følgende frist for etablering: Vedtak om fastsetting av studieplan og etablering av eksternt finansierte studier må gjøres slik at studieplaner/emnebeskrivelser for alle eksternt finansierte studier foreligger senest tre måneder før studiet skal igangsettes. 4 For tredje syklus opererer man ikke med tidsfrister ettersom ph.d.-programmene har kontinuerlig opptak.

11 Vedlegg US 70_14 Retningslinjer vedtatt i UU Oversikt over frister Etablere emne 1. november Dekan selv vedtar etablering av emne. Utredning av studier 1. november Dekan skal ha mottatt søknad om utredning av nytt studium. 15. desember Dekan selv godkjenner utredning av nytt studium og orientering sendes universitetsdirektøren. Etablere nytt studium til og med 60 studiepoeng 1. november Dekan selv etablerer nytt studium og rapporterer til universitetsdirektøren. Etablere nytt studium over 60 studiepoeng 15. juni Søknad om etablering av nytt studium sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Medio september Utdanningsutvalget akkrediterer nytt studium. 1. november Universitetsstyret etablerer nytt studium. Endre etablerte emner og studier årlig gjennomgang 1. november Dekan selv vedtar revisjoner i studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner som skal tre i kraft påfølgende studieår. 15. desember Dekan selv vedtar revisjoner i emnebeskrivelser som skal tre i kraft påfølgende studieår. Mindre justeringer av emner og studier 15. oktober Dekan selv vedtar mindre endringer av emner som tilbys påfølgende vårsemester. 1.mai Dekan selv vedtar mindre endringer av emner som tilbys påfølgende høstsemester. Navneendring på studium til og med 60 studiepoeng 1. november Dekan selv vedtar navneendringer på studium til og med 60 studiepoeng, og rapporterer endringen til universitetsdirektøren. Navneendring på studium over 60 studiepoeng 15. juni Søknad om navneendring på studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Medio september Utdanningsutvalget behandler navneendring på studium over 60 studiepoeng. 1. november Universitetsstyret selv vedtar navneendringer på studium over 60 studiepoeng. Nedlegge studium til og med 60 studiepoeng 1. november Dekan selv behandler søknad om nedlegging av studium til og med 60 studiepoeng. Nedlegge studium over 60 studiepoeng 15. juni Søknad om nedlegging av studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Medio september Utdanningsutvalget behandler nedlegging av studium over 60 studiepoeng. 1. oktober Universitetsstyret vedtar nedlegging av studium over 60 studiepoeng. 8 Ikrafttredelse Disse retningslinjene gjøres gjeldende fra xx.xx. 20xx.

12 Retningslinjer vedtatt av styret Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre? Etablere emne Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Tidsfrister Innholdmessige vilkår Utrede og etablere nytt studium Utredning av nytt studium Utredning av studier til og med 60 studiepoeng Utredning av studier over 60 studiepoeng Etablere nytt studium Etablere nytt studium til og med 60 studiepoeng Etablere nytt studium over 60 studiepoeng Endre etablerte emner og studier Årlig gjennomgang Tidsfrister Innholdmessige vilkår Mindre justeringer (eksempelvis endringer i pensum) Tidsfrister Endre feil og mangler Tidsfrister Endre navn på studium Navneendring på studium til og med 60 studiepoeng Navneendring på studium over 60 studiepoeng Nedlegge studium (Program ut av porteføljen) Nedlegge studium til og med 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Tidsfrister Innholdmessige vilkår... 9

13 Retningslinjer vedtatt av styret Nedlegge studium over 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Tidsfrister Innholdmessige vilkår Reakkreditering Eksternt finansierte studier Ikrafttredelse... 11

14 Retningslinjer vedtatt av styret Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre? I disse retningslinjene skilles det mellom ulike endringer i studieporteføljen: etablere, endre og nedlegge emner og studier. Det er ulike formelle prosesser knyttet til hver av disse endringsformene i studieporteføljen. Disse prosessene beskrives i dette dokumentet. 1 Etablere emne Emner er den minste lærings-/undervisningsenheten. De fleste emner inngår i et studium. Når et bachelor- eller masteremne er studiepoenggivende skal det ikke utgjøre mer enn 30 studiepoeng, og antall studiepoeng for slike emner skal være delelig med 5. For masteroppgaver kan det benyttes emnestørrelse på opptil 60 studiepoeng. Normalt omfang på et emne skal være fra 10 til 30 studiepoeng. For ph.d.-emner og emner som inngår i samarbeidsprogram med utenlandske institusjoner, kan det benyttes emnestørrelser som avviker fra denne bestemmelsen. De fleste emner inngår i et etablert studie. Punkt 1 Etablere emne omhandler etablering av nye emner som ikke inngår i studier og ikke emner innenfor etablerte studier. Emner innenfor allerede etablerte studier følger frister for årlig revisjon (se punkt 3). Merk at i de tilfeller UiS gjennomfører undervisningsenheter som ikke gir studiepoeng, så omtales disse ikke som emner, men som kurs. De omfattes da heller ikke av disse retningslinjene. 1.1 Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Nye emner godkjennes og etableres av dekan selv. 1.2 Tidsfrister 1 For emner med norsk opptak og oppstart høsten ett år senere: 1. oktober: Dekan selv vedtar etablering av emne innen 1. oktober. For emner med internasjonalt opptak og oppstart høsten ett år senere: 1. mai: Dekan selv vedtar etablering av emne innen 1. mai. 1.3 Innholdmessige vilkår Søknad om etablering av emne skal følge Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del 3 (se vedlegg XX, ref Håndboken). Hent Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del 3. 2 Utrede og etablere nytt studium Her defineres studium som studieprogram eller en gruppe beslektede studieprogrammer. I Tilsynsforskriften skiller man mellom studier i første syklus (lavere grads nivå, /240 studiepoeng), i andre syklus (høyere grads nivå, 90/120/300 studiepoeng), og i tredje syklus (ph.d. og institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsvirksomhet). 1 Leseemner på ph.d.-nivå er unntatt disse tidsfristene.

15 Retningslinjer vedtatt av styret Ved UiS har fakultetet delegert myndighet til å etablere studier til og med 60 studiepoeng, mens etablering av studier som gir mer enn 60 studiepoeng skal behandles i utdanningsutvalget og universitetsstyret. Rammeplanstyrte studier og andre nasjonalt pålagte studier kan unntas fra kravet om utredningstillatelse og fra fristene angitt i retningslinjene. 2.1 Utredning av nytt studium Før arbeidet med å utforme et nytt studium kan starte, må det søkes om utredningstillatelse. Hvor vidt det er dekan eller universitetsstyret som innvilger utredningstillatelse avhenger av hvor mange studiepoeng studiet gir. Det skilles mellom studier til og med 60 studiepoeng og studier utover 60 studiepoeng. Rammeplanstyrte studier og andre nasjonalt pålagte studier kan unntas fra kravet om utredningstillatelse Utredning av studier til og med 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Instituttleder selv søker dekan om utredningstillatelse for studier inntil 60 studiepoeng. Dekan selv innvilger utredningstillatelse for studier til og med 60 studiepoeng. Dekan oversender vedtak om utredning av nytt studium til universitetsdirektøren til orientering Tidsfrister For studier med norsk opptak og oppstart høsten 1 ½ år senere: 15. januar: Dekan skal ha mottatt søknad om utredningstillatelse innen 15. januar. 15. mars: Dekan selv fatter vedtak om utredningstillatelse innen 15. mars. For studier med internasjonalt opptak og oppstart høsten 1 ½ år senere: 1. november: Dekan skal ha mottatt søknad om utredningstillatelse innen 1. november. 1. desember: Dekan selv fatter vedtak om utredningstillatelse innen 1. desember. Utredningstillatelser har en gyldighet på 2 år, dvs. at utredningsarbeidet må være igangsatt. Det kan søkes om lengre gyldighetsperiode Innholdmessige vilkår for behandling av utredningssøknad Søknad om utredningstillatelse av nye studier skal følge Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del 1 (se vedlegg XX). Hent Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del Utredning av studier over 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/hvem har myndighet? Søknad om utredningstillatelse for studier over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren.

16 Retningslinjer vedtatt av styret Universitetsstyret fatter vedtak om utredningstillatelse etter tilrådning fra Utdanningsutvalget/Forskningsutvalget. Ved søknad om utredningstillatelse for tredje syklus skal dekan selv foreslå hvorvidt etableringssøknaden skal evalueres av en ekstern fagkomité. Bruk av ekstern evaluering skal vurderes ved etablering av ph.d.-studier på nye fagområder. Styret selv vedtar om det skal brukes ekstern evaluering Tidsfrister 2 Studier med norsk opptak og oppstart høsten 1 ½ år senere: 15. januar: søknad om utredningstillatelse sendes universitetsdirektøren innen 15. januar. 15. mars: universitetsstyret fatter vedtak om utredningstillatelse innen 15. mars. Studier med internasjonalt opptak og oppstart høsten 1 ½ år senere: 1. november: søknad om utredningstillatelse sendes universitetsdirektøren. 1. desember: universitetsstyret fatter vedtak om utredningstillatelse. Utredningstillatelser har en gyldighet på 2 år, dvs. at utredningsarbeidet må være igangsatt. Det kan søkes om lengre gyldighetsperiode ved behov Innholdsmessige vilkår for behandling av søknad om utredningstillatelse Søknad om utredningstillatelse av nye studier skal følge Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del 1 (se vedlegg XX). Hent Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del Etablere nytt studium Forut for prosessen med etablering av nye studier må det alltid søkes om utredningstillatelse, jf. punkt 2.1. For etablering av nye studier skilles det mellom studier til og med 60 studiepoeng og studier utover 60 studiepoeng. Rammeplanstyrte studier og andre nasjonalt pålagte studier kan unntas fra fristene angitt i retningslinjene Etablere nytt studium til og med 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Søknad om etablering av nytt studium til og med 60 studiepoeng sendes fra instituttleder selv til dekan. Dekan selv akkrediterer og etablerer studier til og med 60 studiepoeng. Akkreditering gis for inntil 6 år. (Se for øvrig punkt 5.) 2 For tredje syklus opererer man ikke med tidsfrister ettersom ph.d.-programmene har kontinuerlig opptak.

17 Retningslinjer vedtatt av styret Vedtak om akkreditering og etablering av studier til og med 60 studiepoeng oversendes universitetsdirektøren til orientering Tidsfrister Studier med norsk opptak og oppstart høsten påfølgende studieår: 1.oktober: Dekan selv etablerer nytt studium og rapporterer til universitetsdirektøren innen 1. oktober. Studier med internasjonalt opptak og oppstart høsten ett år senere: 30. juni: Dekan selv etablerer nytt studium og rapporterer til universitetsdirektøren innen 30. juni Innholdmessige vilkår Søknad om etablering av nytt studium til og med 60 studiepoeng skal følge Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del 1-3 (se vedlegg XX). Hent Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del Tverrfakultært samarbeid Ved tverrfakultært samarbeid skal studieplanen sendes på høring ved de involverte fakultetene. Det må fremgå av planen hvilket fakultet som skal ha faglig og administrativt hovedansvar for studiet. Det skal inngås en forpliktende avtale mellom de samarbeidende fakultetene. Dekan selv ved det fakultet som har hovedansvar akkrediterer og etablerer studiet Etablere nytt studium over 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Søknad om etablering av nytt studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Utdanningsutvalget akkrediterer studier over 60 studiepoeng. Akkreditering kan gis for inntil 6 år. (Se for øvrig punkt 5.) Styret selv etablerer studier over 60 studiepoeng. Dersom universitetsstyret har vedtatt bruk av ekstern fagkomité til evaluering av søknad om etablering for tredje syklus, skal fagkomiteen oppnevnes av rektor etter forslag fra dekan selv. Forslag til komitémedlemmer bør oversendes i god tid før etableringssøknaden er ferdigstilt. Den eksterne fagkomiteens evaluering oversendes universitetsdirektøren for behandling i Utdanningsutvalget, Forskningsutvalget og Universitetsstyret Tidsfrister 3 Studier med norsk opptak og oppstart høsten ett år senere: 15. juni: søknad om etablering av nytt studium sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren innen 15. juni. 3 For tredje syklus opererer man ikke med tidsfrister ettersom ph.d.-programmene har kontinuerlig opptak.

18 Retningslinjer vedtatt av styret Medio september: utdanningsutvalget akkrediterer nytt studium innen medio september. 1. oktober: universitetsstyret etablerer nytt studium innen 1. oktober. Studier med internasjonalt opptak og oppstart høsten vel ett år senere: 15. april: søknad om etablering av nytt studium sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren innen 15. april. Medio juni: utdanningsutvalget akkrediterer nytt studium innen medio juni. 30. juni: universitetsstyret etablerer nytt studium innen 30. juni Innholdmessige vilkår Søknad om etablering av nytt studium over 60 studiepoeng skal følge Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del 1-3 (se vedlegg XX). Hent Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del Tverrfakultært samarbeid Ved tverrfakultært samarbeid skal studieplanen sendes på høring ved de involverte fakultetene. Det må fremgå av planen hvilket fakultet som skal ha faglig og administrativt hovedansvar for studiet. Det skal inngås en forpliktende avtale mellom de samarbeidende fakultetene. Dekan selv ved det fakultet som har hovedansvar oversender søknad om etablering til universitetsdirektøren. For øvrig følges prosedyre for behandling av søknad om etablering av nytt studium over 60 studiepoeng, jfr. punkt Endre etablerte emner og studier 3.1 Årlig gjennomgang Fakultetet skal årlig gjennomgå emne- og studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner som tilbys ved fakultetet Tidsfrister Årlig gjennomgang av studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner 15. februar: dekan selv vedtar revisjoner i studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner som skal tre i kraft påfølgende studieår innen 15. februar. Årlig gjennomgang av emnebeskrivelser: 1. april: dekan selv vedtar revisjoner i emnebeskrivelser som skal tre i kraft påfølgende studieår innen 1. april Innholdmessige vilkår Program- og emnebeskrivelser og fag- og studieplaner som tilbys skal være i henhold til Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del 1-3 (se vedlegg XX). Hent Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del 1-3.

19 Retningslinjer vedtatt av styret Mindre justeringer av emner og studier (eksempelvis endringer i pensum) Vedtak om mindre justeringer av emner og studier som tilbys i vårsemesteret, så som endringer i pensum, gjøres av dekan selv Tidsfrister Innen 15. oktober: dekan selv vedtar mindre endringer av emner som tilbys påfølgende vårsemester. 3.3 Endre feil og mangler i emner og studier Dekan selv kan rette opp skrivefeil og mangler i publiserte emne- og studieprogrambeskrivelser/fagog studieplaner utenom vanlige tidsfrister etter samråd med instituttleder, faglærer og studenttillitsvalgte ved studieprogrammet Tidsfrister Dekan avgjør når og hvordan dette skal publiseres. 3.4 Endre navn på studium Navneendring på studium til og med 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Dekan selv vedtar navneendringer på studium til og med 60 studiepoeng. Vedtak om navneendring oversendes universitetsdirektøren til orientering. Studier med norsk opptak og oppstart høsten påfølgende studieår: 1.oktober: Dekan selv vedtar navneendringer på studium til og med 60 studiepoeng, og rapporterer endringen til universitetsdirektøren innen 1.oktober. Studier med internasjonalt opptak og oppstart høsten ett år senere: 30. juni: Dekan selv vedtar navneendringer på studium til og med 60 studiepoeng rapporterer endringen til universitetsdirektøren innen 30. juni Navneendring på studium over 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Søknad om navneendring på studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Utdanningsutvalget behandler navneendring på studium over 60 studiepoeng. Universitetsstyret selv vedtar navneendring på studium over 60 studiepoeng Tidsfrister Studier med norsk opptak og oppstart høsten ett år senere: 15. juni: søknad om navneendring på studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren innen 15. juni.

20 Retningslinjer vedtatt av styret Medio september: utdanningsutvalget behandler navneendring på studium over 60 studiepoeng innen medio september. 1. oktober: universitetsstyret selv vedtar navneendringer på studium over 60 studiepoeng innen 1. oktober. Studier med internasjonalt opptak og oppstart høsten vel ett år senere: 15. april: søknad om navneendring på studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren innen 15. april. Medio juni: utdanningsutvalget behandler navneendring på studium over 60 studiepoeng innen medio juni. 30. juni: universitetsstyret vedtar navneendring på studium over 60 studiepoeng innen 30. juni. 4 Nedlegge studium (program ut av porteføljen) 4.1 Nedlegge studium til og med 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Dekan selv vedtar nedlegging av emner og studium til og med 60 studiepoeng. Vedtak om nedlegging av studier til og med 60 studiepoeng oversendes universitetsdirektøren til orientering Tidsfrister 4 For studium med norsk opptak: 1. oktober: Dekan selv behandler søknad om nedlegging av studium til og med 60 studiepoeng innen 1. oktober. For studier med internasjonalt opptak: 30. juni: Dekan selv behandler søknad om nedlegging av studium til og med 60 studiepoeng innen 30. juni Innholdmessige vilkår Søknader om nedlegging må inneholde plan for overgangsordninger for de studentene som allerede er tatt opp på studiet. Opprinnelig søknad om etablering av studium skal følge søknad om nedlegging av studium. De områdene der studiet ikke lengre oppfyller krav som stilles i malen skal påpekes. 4 Dette punktet gjelder ikke for tredje syklus.

21 Retningslinjer vedtatt av styret Nedlegge studium over 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/hvem har myndighet? Søknad om nedlegging av studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Utdanningsutvalget behandler nedlegging av studium over 60 studiepoeng. Universitetsstyret selv vedtar nedlegging av studium over 60 studiepoeng Tidsfrister 5 Studier med norsk opptak: 15. juni: søknad om nedlegging av studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren innen 15. juni. Medio september: utdanningsutvalget behandler nedlegging av studium over 60 studiepoeng innen medio september. 1. oktober: universitetsstyret vedtar nedlegging av studium over 60 studiepoeng innen 1. oktober. Studier med internasjonalt opptak: 15. april: søknad om nedlegging av studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren innen 15. april. Medio juni: utdanningsutvalget behandler nedlegging av studium over 60 studiepoeng innen medio juni. 30. juni: universitetsstyret vedtar nedlegging av studium over 60 studiepoeng innen 30. juni Innholdmessige vilkår Søknader om nedlegging må inneholde plan for overgangsordninger for de studentene som allerede er tatt opp på studiet. Opprinnelig søknad om etablering av studium skal følge søknad om nedlegging av studium. De områdene der studiet ikke lengre oppfyller krav som stilles i malen skal påpekes. 5 Revidering av akkreditering Studieprogrammers akkreditering revideres innen gjeldende akkreditering utløper. Utdanningsutvalget fastsetter retningslinjer for revidering av akkreditering. 5 For tredje syklus opererer man ikke med tidsfrister ettersom ph.d.-programmene har kontinuerlig opptak.

22 Retningslinjer vedtatt av styret Eksternt finansierte studier For eksternt finansierte studier gjelder samme myndighetsfordeling og prosedyre som for ordinære studier, med unntak av følgende frist for etablering: Vedtak om fastsetting av studieplan og etablering av eksternt finansierte studier må gjøres slik at studieplaner/emnebeskrivelser for alle eksternt finansierte studier foreligger senest tre måneder før studiet skal igangsettes. 7 Ikrafttredelse Disse retningslinjene gjøres gjeldende fra

Innkalling til Utdanningsutvalet

Innkalling til Utdanningsutvalet Innkalling UU 21.05.2014 - side 1 Til: Faste medlemer: Blåsternes, Terje Gaupås, Sverre Gjerlaugsen, Marianne Hemmingsen, Tor Hervik, Sigbjørn Heyler, Nadia Hærem, Eva Jensen, Anine Kvaløy, Jan Terje Melberg,

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Endring av navn på to masterprogram Saksnr: 15/05228-2 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Fastsatt av høgskolens styre 17. september 2013, og erstatter retningslinjer 10. oktober 2010 Innhold: 1. Innledning

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

Dato: Alle studieprogram er bygd opp av emner. Instituttstyre/Programstyre, Studieutvalg, Fak.ledelse/Dekanat, Fakultetsstyre

Dato: Alle studieprogram er bygd opp av emner. Instituttstyre/Programstyre, Studieutvalg, Fak.ledelse/Dekanat, Fakultetsstyre Fakultet for naturvitenskap og teknologi Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Prosedyre for Etablering/endring/nedlegging av studietilbud Dato: 08.03.2013 4) Prosedyre for Etablering/endring/nedlegging

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 93/13 UiS årsrapportering for arbeidet med kvalitet ephortesak: 2011/5242 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 27.11.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Kort navn: Retningslinjer for studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger INNHOLD

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 37/15 Årsrapport 2014 Utdanningsutvalget Saksnr: 15/01413-1 Saksansvarleg: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 12.03.2015

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Universitetet i Stavanger Styret US 103/09 (ephortesak 2009/3386) Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Utgreiing. Styret selv må, etter Lov

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Svar fra Universitetet i Stavanger - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

Svar fra Universitetet i Stavanger - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning NOKUT Postboks 578 1327 LYSAKER Deres ref.: 16/00981-1 Vår ref.:16/05561-7 Dato: 30.11.2016 Svar fra Universitetet i Stavanger - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 ephortesak: 2014/1630 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 99/13 Institusjonelle oppfølgingstiltak etter Undersøkelsesutvalgets rapport om plagiat ved UiS ephortesak: 2012/395 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, fung. forskningsdirektør

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Prosjektskisse (per 14. okt. 2008) Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Oppdragsgiver: Høgskolestyret styresak xx/08 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 54/13 Lønnsoppgjøret i staten 2013 ephortesak: 2013/1503 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

RETNINGSLINJER PLANARBEID

RETNINGSLINJER PLANARBEID RETNINGSLINJER PLANARBEID 08.12.2011 Retningsliner for studie- og emneplanarbeid NLA Høgskolen Vedtak: Del av Plan for kvalitetsutvikling. INNLEDNING Her følger retningslinjer for utvikling og godkjenning

Detaljer

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx. desember 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/16 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2016 Saksnr: 15/06843-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 08.06.2016

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU NTNUs kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 NTNUs kvalitetssystem for utdanning Innhold 1. Om kvalitetssystemet for utdanning...

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Søknaden leveres/sendes til fakultetet SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE PERSONALIA Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Fakultet, studieprogram

Detaljer

Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt:

Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt: Avdelingsstyremøte nr. 3/2009 Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt: 12.30 15.30 Saksliste: Sak 13/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Marit

Detaljer

Saken gjelder Fakultetene har søkt om følgende etableringer, nedlegging og navneendring av studieprogram med virkning fra 2010 (2011):

Saken gjelder Fakultetene har søkt om følgende etableringer, nedlegging og navneendring av studieprogram med virkning fra 2010 (2011): Universitetet i Stavanger Styret US 124/09 Etablering og nedlegging av studier (ephortesak 2009/4148) Saken gjelder Fakultetene har søkt om følgende etableringer, nedlegging og navneendring av studieprogram

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave) US-SAK NR: 170 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIR. SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER:SENIORRÅDG. BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: C4041, Grimstad Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 09:15-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) SN-SAK NR: 31/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2013/1132 Saksnummer: 31/2013 Foreløpig utkast til

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 5 Møtedato: 12. mars 2015 Nedleggelse av masterprogrammet «Lesing og skriving i skolen», ref.nr. 2014/13065 Notat datert

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 04.03.2015 kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs,

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 26.09.2014 Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Dekanvedtak- opptaksrammer for studieåret 2015/2016 Dekan Hans Petter

Detaljer

Plan for opptrapping av opptaket ved NHS og IØL i løpet av en femårsperiode

Plan for opptrapping av opptaket ved NHS og IØL i løpet av en femårsperiode Plan for opptrapping av opptaket ved NHS og IØL i løpet av en femårsperiode Som oppfølging av vedtak i styresak 95/08 om Organisering av NHS-IØL, ble SVfakultetet pålagt å utarbeide en plan for opptrapping

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/15 Prinsipper for organisering og økonomisk styring av forskningssentrene Saksnr: 15/05809-1 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Fredag 28. oktober 2011, på MHS TID: 11.00 15.00 DELTAKERE:

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Fredag 28. oktober 2011, på MHS TID: 11.00 15.00 DELTAKERE: MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 28. oktober 2011, på MHS TID: 11.00 15.00 DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Arnulf Omdal Dato: 28.02.06 Vedlegg: 1. Saksframlegg til styresak S 36/04, NTNU 2. Den utdanningspolitiske bakgrunn for masterstudiet i Naturfag fagdidaktikk

Detaljer

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU)

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Arbeidsprosesser og rutiner for utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Utdanningsavdelingen ved Universitetet i Stavanger, mai 2013 1. INNLEDNING... 2 1.1. BAKGRUNN... 2 1.2

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

DELRAPPORT FRA REFERANSEGRUPPA FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET NOVEMBER 2012

DELRAPPORT FRA REFERANSEGRUPPA FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET NOVEMBER 2012 DELRAPPORT FRA REFERANSEGRUPPA FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET NOVEMBER 2012 1. Referansegruppas sammensetning og mandat... 3 2. Kvalitetssikring av forskerutdanning... 4 2.1 Drøftinger i referansegruppa...

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Bjørg Tørresdal, Karen Margrethe E. Mestad, Christoffer Inge Hovda, Svein Ragnvald Tjora, Andreas Eidsaa Jr.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Bjørg Tørresdal, Karen Margrethe E. Mestad, Christoffer Inge Hovda, Svein Ragnvald Tjora, Andreas Eidsaa Jr. DATO: 8. september Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Bjørg Tørresdal, Karen Margrethe E.

Detaljer

VEILEDNING FOR OPPRETTELSE AV STUDIER

VEILEDNING FOR OPPRETTELSE AV STUDIER VEILEDNING FOR OPPRETTELSE AV STUDIER NTNU 2016 Innhold Innledning...ii 1.0 Om studiet... 1 2.0 Forankring i strategi og profil... 1 3.0 Utdanningsledelse og oppfølging... 2 4.0 Forskningskobling og fagmiljø

Detaljer

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3 MØTEINNKALLING Fakultetsstyre Profesjonshøgskolen Dato: 03.06.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/02668 Arkivkode: Møterom 3428.16 (Grønne møterommet i administrasjonen) Mulige forfall meldes snarest til

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Rektors og prorektors lønnsvilkår Saksnr: 15/05628-1 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik:

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: En styringsgruppe med dekan (leder), studentrepresentant, prorektor utdanning, UNN-direktør, klinikkleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

KRAV TIL STUDIER VED NTNU

KRAV TIL STUDIER VED NTNU KRAV TIL STUDIER VED NTNU NTNU 2016 Innholdsfortegnelse Innledning... ii Prosess for oppretting av nye studier... ii DEL 1... 1 1.0 Om studiet... 1 2.0 Forankring i strategi og profil... 1 3.0 Utdanningsledelse

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 2. mars 2012 TID: 9.00 13.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: MØTESTED: BIBEL OG BØNN: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Vedtakssak Dato: 22.02.12. Høgskolestyret Rektor. HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag»

Vedtakssak Dato: 22.02.12. Høgskolestyret Rektor. HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag» 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.12 Til: Fra: Høgskolestyret Rektor Sak: HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag» Saksbehandler/-sted:

Detaljer

US 109/10 Frister for publisering av sensur etter eksamen

US 109/10 Frister for publisering av sensur etter eksamen US 109/10 Frister for publisering av sensur etter eksamen ephortesak 2010/3387 Møtedag: 28.10.10 Saksansvarlig: Utdanningsdirektør Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: Utdanningsdirektør Kristofer

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer