Universitetet i Stavanger Styret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Dokumenter i saken: Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger, vedtatt i Utdanningsutvalget Eksisterende retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger, fastatt av styret Saken gjelder: Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ble vedtatt av universitetsstyret (US 11/12) og har vært gjeldende fra Etter at Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) ble gjeldende fra , og på bakgrunn av erfaringer med gjeldende retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid er det behov for å revidere UiS sitt eget regelverk. Utdanningsutvalget har behandlet retningslinjene i sitt møte Universitetsdirektøren legger derfor fram forslag til reviderte retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved UiS. Universitetsstyret skal fastsette retningslinjene. Universitetsdirektørens vurdering: Universitetsdirektøren merker seg at arbeidsgruppa foreslår at alle vedtak om utredningstillatelse avgjøres av dekan, og at det sendes varsling om slike vedtak til universitetsdirektøren. Universitetsdirektøren merker seg at både arbeidsgruppa og Utdanningsutvalget enstemmig går inn for at beslutninger om utredningstillatelse delegeres fra universitetsstyret til fakultetet ved dekan. Universitetsdirektøren ser at dette forslaget vil innebære en forenkling og at erfaringene tilsier at disse beslutningene kan delegeres til dekan. Universitetsdirektøren legger saken fram for styret med følgende Forslag til vedtak: a) Styret for Universitetet i Stavanger fastsetter Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid. b) Styret ønsker å få en årlig orientering om vedtatte utredningstillatelser. Stavanger, John B. Møst Universitetsdirektør 1/3

2 US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid Bakgrunn Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ble vedtatt av universitetsstyret (US 11/12) og har vært gjeldende fra Etter at Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) ble gjeldende fra , og på bakgrunn av erfaringer med gjeldende retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid er det behov for å revidere UiS sitt eget regelverk. Utdanningsdirektøren oppnevnte i desember 2013 en arbeidsgruppe som har hatt følgende mål: - Forenkle for å forbedre - Knytte UiS sine retningslinjer tettere opp mot NOKUT sin studietilsynsforskrift - Skille tydeligere mellom søknad om akkreditering/etablering av nye program og programbeskrivelsen med emnebeskrivelser. Arbeidsgruppa har fokusert på to hovedsaker: Mulighet for forenkling av prosessen med søknad om utredningstillatelse for utvikling av nye studier og gjennomgang av dokumentene Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved UiS og Mal for søknad om etablering av emner og studier ved UiS. Det er bare retningslinjene som legges fram for styret til behandling i denne saken. Arbeidsgruppas forslag Det vises til det vedlagte dokumentet Forslag til nye retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger. Endringsforslagene er hovedsakelig knyttet til søknad om utredningstillatelse og tidsfrister for søknader om endringer eller etablering av nye emner eller studier. Bakgrunnen for ordningen med utredningstillatelse er at der er behov for institusjonen å ha oversikt over planlagte studieetableringer ved fakultetene. Januar 2014 var første gang fakultetene søkte om utredningstillatelse etter den nye ordningen, da det ikke kom inn søknader i Fakultetene opplever imidlertid at de delvis har gjort samme arbeid to ganger, først ved søknad om utredningstillatelse og så i neste omgang ved søknad om akkreditering og etablering. Når det gjelder hvilket styringsorgan som skal ha myndighet til å godkjenne utredningstillatelse, har arbeidsgruppa drøftet dette inngående. På den ene siden har det vært argumentert for at hensynet til den institusjonelle studieporteføljen tilsier at vedtak om utredningstillatelse gis av styret. På den andre siden ble det argumentert for at den gjeldende styringsstrukturen ved UiS samt institusjonelle strategier legger tilstrekkelige rammer for fakultetenes handlingsrom, og følgelig at fakultetene bør kunne fatte slike vedtak på egne vegne. Universitetsdirektøren skal likevel informeres om vedtak om utredningstillatelse. Arbeidsgruppa går inn for at myndighet til å fatte vedtak om utredningstillatelse tillegges fakultetet ved dekan. Det foreslås en frist for orientering fra dekan til universitetsdirektør om utredningstillatelse for nye studier (15. januar), men ellers er myndigheten til å fastsette fakultære frister for søknad om utredningstillatelse lagt til dekan (pkt. 2.1). I forslaget fra arbeidsgruppa er tidsfrister nå gjort like både for søknad om etablering av studier med norsk og med internasjonalt opptak. Dette er begrunnet i at en ikke lenger har behov for ulike frister når opptaket til internasjonale studier har samme søknadsfrist som søknadsfristen for spesielle grupper i det ordinære opptaket. Utdanningsutvalgets behandling Saken ble behandlet i møtet i Utdanningsutvalget 17. september, der følgende vedtak ble gjort (sak 32/14): a) Utdanningsutvalget vedtar arbeidsgruppas forslag til nye Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid og forslag til Veiledning til søknad om akkreditering og etablering av emner og studier ved UiS, med de kommentarer som kom fram i møtet. b) Utdanningsutvalget gir sin tilrådning til Universitetsstyret om å fastsette retningslinjene. Utdanningsutvalget tilrår også at de nye retningslinjene gjøres gjeldende fra 2. oktober /3

3 Universitetsdirektørens vurdering Universitetsdirektøren merker seg at arbeidsgruppa foreslår at alle vedtak om utredningstillatelse avgjøres av dekan, og at det sendes varsling om slike vedtak til universitetsdirektøren. Universitetsdirektøren merker seg at både arbeidsgruppa og Utdanningsutvalget enstemmig går inn for at beslutninger om utredningstillatelse delegeres fra universitetsstyret til fakultetet ved dekan. Universitetsdirektøren ser at dette forslaget vil innebære en forenkling og at erfaringene tilsier at disse beslutningene kan delegeres til dekan. Universitetsdirektøren legger derfor saken fram for styret med følgende Forslag til vedtak: a) Styret for Universitetet i Stavanger fastsetter Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid. b) Styret ønsker å få en årlig orientering om vedtatte utredningstillatelser. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Kristofer Rossmann Henrichsen utdanningsdirektør Eilef J. Gard Seniorrådgiver, saksbehandler 3/3

4 Vedlegg US 70_14 Retningslinjer vedtatt i UU Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold 1 Etablere emne Nye emner Innholdsmessige vilkår Utrede og etablere nytt studium Utrede nytt studium Utredning av studier Etablere nytt studium Etablere nytt studium til og med 60 studiepoeng Etablere nytt studium over 60 studiepoeng Endre etablerte emner og studier Årlig gjennomgang Tidsfrister Innholdsmessige vilkår Tidsfrister Tidsfrister Endre navn på studium Navneendring på studium til og med 60 studiepoeng Navneendring på studium over 60 studiepoeng Nedlegge studium (program ut av porteføljen) Nedlegge studium til og med 60 studiepoeng Innholdsmessige vilkår Nedlegge studium over 60 studiepoeng Innholdsmessige vilkår Revidering av akkreditering Eksternt finansierte studier Oversikt over frister Ikrafttredelse...8

5 Vedlegg US 70_14 Retningslinjer vedtatt i UU Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre? I disse retningslinjene skilles det mellom ulike endringer i studieporteføljen: etablere, endre og nedlegge emner og studier. Det er ulike formelle prosesser knyttet til hver av disse endringsformene i studieporteføljen. Disse prosessene beskrives i dette dokumentet. I dette dokumentet er begrepet «selv» benyttet. Dette betyr at avgjørelsesmyndigheten ikke kan delegeres til andre ved institusjonen. 1 Etablere emne Emner er den minste lærings-/undervisningsenheten. De fleste emner inngår i et studium. Når et bachelor- eller masteremne er studiepoenggivende skal det ikke utgjøre mer enn 30 studiepoeng, og antall studiepoeng for slike emner skal være delelig med 5. For masteroppgaver kan det benyttes emnestørrelse på opptil 60 studiepoeng. Normalt omfang på et emne skal være fra 10 til 30 studiepoeng. For ph.d.-emner og emner som inngår i samarbeidsprogram med andre institusjoner, kan det benyttes emnestørrelser som avviker fra denne bestemmelsen. Styrets/dekan sin etablering av studium/emne er en forutsetning for at studiet/emnet inngår i institusjonens studietilbud. Etablering av nye emner innenfor allerede etablerte studier følger frister for årlig revisjon (se punkt 3). Merk at i de tilfeller UiS gjennomfører undervisningsenheter som ikke gir studiepoeng, så omtales disse ikke som emner, men som kurs. De omfattes da heller ikke av disse retningslinjene. 1.1 Nye emner Nye emner godkjennes og etableres av dekan selv. 1.2 Tidsfrister 1 For emner med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten ett år senere: 1. november: Dekan selv vedtar etablering av emne (se pkt 3.1.1). 1.3 Innholdsmessige vilkår Søknad om etablering av emne skal følge Mal og veiledning for søknad om akkreditering og etablering av studium ved UiS, Del 3. 2 Utrede og etablere nytt studium I Studietilsynsforskriften skiller man mellom studier i første syklus (lavere grads nivå, /240 studiepoeng), i andre syklus (høyere grads nivå, 90/120/300 studiepoeng), og i tredje syklus (ph.d. og institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsvirksomhet). 1 Leseemner på ph.d.-nivå er unntatt disse tidsfristene.

6 Vedlegg US 70_14 Retningslinjer vedtatt i UU Ved UiS har fakultetet delegert myndighet til å etablere studier til og med 60 studiepoeng, mens etablering av studier som gir mer enn 60 studiepoeng skal behandles i utdanningsutvalget og universitetsstyret. 2.1 Utrede nytt studium Før arbeidet med å utforme et nytt studium kan starte, må det søkes om tillatelse til utredning av nytt studium (del 1 i Mal og veiledning for søknad om akkreditering og etablering av studium ved Universitetet i Stavanger). Det er dekan som godkjenner utredning av nytt studium. Fakultetet ved dekan orienterer universitetsdirektøren når tillatelse til utredning av nytt studium er gitt Utredning av studier Instituttleder selv søker dekan om utredning av studier. Dekan selv godkjenner slik utredning. Dekan oversender vedtak om utredning av nytt studium til universitetsdirektøren som orientering. Utredningstillatelse behandles som orienteringssak i Utdanningsutvalget, og for ph.d-programmer, også Forskningsutvalget, og deretter i Styret. Ved orientering om utredning for tredje syklus skal dekan selv foreslå hvorvidt søknaden om akkreditering og etablering skal evalueres av en ekstern fagkomité. Bruk av ekstern evaluering skal vurderes ved etablering av ph.d.-studier på nye fagområder. Styret selv vedtar om det skal brukes ekstern evaluering Tidsfrister For studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten 1 ½ år senere: Dekan selv fastsetter frister for søknad om utredning av nytt studium. Dekan selv mottar søknad om utredning av nytt studium. Dekan selv godkjenner utredning av nytt studium. 15. januar: Orientering om godkjent utredning sendes universitetsdirektør og universitetsstyret. Godkjenning av utredning har en gyldighet på 2 år, dvs. at utredningsarbeidet må være igangsatt. Det kan søkes om lengre gyldighetsperiode Innholdsmessige vilkår for behandling av orientering om utredning Orientering om utredning av nye studier skal følge Mal og veiledning for søknad om akkreditering og etablering av studium ved UiS, Del Etablere nytt studium Forut for prosessen med etablering av nye studier må det alltid orienteres om utredning av nytt studium, jf. punkt 2.1. For etablering av nye studier skilles det mellom studier til og med 60 studiepoeng og studier utover 60 studiepoeng. Rammeplanstyrte og nasjonalt pålagte studier samt eksternt finansierte studier kan unntas fra fristene angitt i retningslinjene.

7 Vedlegg US 70_14 Retningslinjer vedtatt i UU Etablere nytt studium til og med 60 studiepoeng Søknad om akkreditering og etablering av nytt studium til og med 60 studiepoeng sendes fra instituttleder selv til dekan. Dekan selv akkrediterer og etablerer studier til og med 60 studiepoeng. Akkreditering gis for inntil 6 år. (Se for øvrig punkt 5.) Vedtak om akkreditering og etablering av studier til og med 60 studiepoeng oversendes universitetsdirektøren til orientering Tidsfrister Studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten påfølgende studieår: 1. november: Dekan selv etablerer nytt studium og rapporterer til universitetsdirektøren Innholdsmessige vilkår Søknad om etablering av nytt studium til og med 60 studiepoeng skal følge Mal og veiledning for søknad om akkreditering og etablering av studium ved UiS, Del Tverrfakultært samarbeid Ved tverrfakultært samarbeid skal studieplanen behandles ved de involverte fakultetene. Det må fremgå av planen hvilket fakultet som skal ha faglig og administrativt hovedansvar for studiet. Det skal inngås en forpliktende avtale mellom de samarbeidende fakultetene. Dekan selv ved det fakultet som har hovedansvar akkrediterer og etablerer studiet Etablere nytt studium over 60 studiepoeng Søknad om akkreditering og etablering av nytt studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Utdanningsutvalget akkrediterer studier over 60 studiepoeng. Akkreditering kan gis for inntil 6 år. (Se for øvrig punkt 5.) Styret selv etablerer studier over 60 studiepoeng. Dersom universitetsstyret har vedtatt bruk av ekstern fagkomité til evaluering av søknad om etablering for tredje syklus, skal fagkomiteen oppnevnes av rektor etter forslag fra dekan selv. Forslag til komitémedlemmer bør oversendes i god tid før etableringssøknaden er ferdigstilt. Den eksterne fagkomiteens evaluering oversendes universitetsdirektøren for behandling i Utdanningsutvalget, Forskningsutvalget og Universitetsstyret Tidsfrister 2 Studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten ett år senere: 15. juni: søknad om etablering av nytt studium sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. September: utdanningsutvalget akkrediterer nytt studium. 1. november: universitetsstyret etablerer nytt studium Innholdsmessige vilkår Søknad om etablering av nytt studium over 60 studiepoeng skal følge Mal og veiledning for søknad om akkreditering og etablering av studium ved UiS, Del For tredje syklus opererer man ikke med tidsfrister ettersom ph.d.-programmene har kontinuerlig opptak.

8 Vedlegg US 70_14 Retningslinjer vedtatt i UU Tverrfakultært samarbeid Ved tverrfakultært samarbeid skal studieplanen behandles ved de involverte fakultetene. Det må fremgå av planen hvilket fakultet som skal ha faglig og administrativt hovedansvar for studiet. Det skal inngås en forpliktende avtale mellom de samarbeidende fakultetene. Dekan selv ved det fakultet som har hovedansvar oversender søknad om etablering til universitetsdirektøren. For øvrig følges prosedyre for behandling av søknad om etablering av nytt studium over 60 studiepoeng, jfr. punkt Endre etablerte emner og studier 3.1 Årlig gjennomgang Institutt og fakultet skal i samarbeid med studentrepresentanter årlig foreta en gjennomgang og revisjon av emne- og studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner som tilbys ved fakultetet Tidsfrister Årlig gjennomgang av studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner 1. november: dekan selv vedtar revisjoner i studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner som skal tre i kraft påfølgende studieår. Årlig gjennomgang av emnebeskrivelser: 15. desember: dekan selv vedtar revisjoner i emnebeskrivelser som skal tre i kraft påfølgende studieår Innholdsmessige vilkår Program- og emnebeskrivelser og fag- og studieplaner som tilbys skal følge Mal og veiledning for søknad om akkreditering og etablering av studium ved UiS, Del Mindre justeringer av emner og studier (eksempelvis endringer i pensum) Vedtak om mindre justeringer av emner, så som endringer i pensum, gjøres av dekan selv Tidsfrister 15. oktober: dekan selv vedtar mindre endringer av emner som tilbys påfølgende vårsemester. 1.mai: dekan selv vedtar mindre endringer av emner som tilbys påfølgende høstsemester. 3.3 Endre feil og mangler i emner og studier Dekan godkjenner retting av skrivefeil og mangler i publiserte emne- og studieprogrambeskrivelser/fag- og studieplaner utenom vanlige tidsfrister etter samråd med instituttleder, faglærer og studenttillitsvalgte ved studieprogrammet Tidsfrister Dekan avgjør når og hvordan dette skal publiseres.

9 Vedlegg US 70_14 Retningslinjer vedtatt i UU Endre navn på studium Navneendring på studium til og med 60 studiepoeng Dekan selv vedtar navneendringer på studium til og med 60 studiepoeng. Vedtak om navneendring oversendes universitetsdirektøren til orientering. Studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten påfølgende studieår: 1. november: Dekan selv vedtar navneendringer på studium til og med 60 studiepoeng, og rapporterer endringen til universitetsdirektøren Navneendring på studium over 60 studiepoeng Søknad om navneendring på studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Utdanningsutvalget behandler navneendring på studium over 60 studiepoeng. Universitetsstyret selv vedtar navneendring på studium over 60 studiepoeng Tidsfrister Studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten ett år senere: 15. juni: Søknad om navneendring på studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. September: Utdanningsutvalget behandler navneendring på studium over 60 studiepoeng. 1. november: Universitetsstyret selv vedtar navneendringer på studium over 60 studiepoeng. 4 Nedlegge studium (program ut av porteføljen) 4.1 Nedlegge studium til og med 60 studiepoeng Dekan selv vedtar nedlegging av emner og studium til og med 60 studiepoeng. Vedtak om nedlegging av studier til og med 60 studiepoeng oversendes universitetsdirektøren til orientering Tidsfrister 3 For studium med norsk og internasjonalt opptak: 1. november: Dekan selv behandler søknad om nedlegging av studium til og med 60 studiepoeng Innholdsmessige vilkår Søknader om nedlegging må inneholde plan for overgangsordninger for de studentene som allerede er tatt opp på studiet. 4.2 Nedlegge studium over 60 studiepoeng Begrunnet søknad om nedlegging av studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. 3 Dette punktet gjelder ikke for tredje syklus.

10 Vedlegg US 70_14 Retningslinjer vedtatt i UU Utdanningsutvalget behandler nedlegging av studium over 60 studiepoeng. Universitetsstyret selv vedtar nedlegging av studium over 60 studiepoeng Tidsfrister 4 Studier med norsk og internasjonalt opptak: 15. juni: søknad om nedlegging av studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. September: utdanningsutvalget behandler nedlegging av studium over 60 studiepoeng. 1. november: universitetsstyret vedtar nedlegging av studium over 60 studiepoeng Innholdsmessige vilkår Begrunnet søknad om nedlegging må inneholde plan for overgangsordninger for de studentene som allerede er tatt opp på studiet. 5 Revidering av akkreditering Studieprogrammers akkreditering revideres innen gjeldende akkreditering utløper. Utdanningsutvalget fastsetter retningslinjer for revidering av akkreditering. 6 Eksternt finansierte studier For eksternt finansierte studier gjelder samme myndighetsfordeling og prosedyre som for ordinære studier, med unntak av følgende frist for etablering: Vedtak om fastsetting av studieplan og etablering av eksternt finansierte studier må gjøres slik at studieplaner/emnebeskrivelser for alle eksternt finansierte studier foreligger senest tre måneder før studiet skal igangsettes. 4 For tredje syklus opererer man ikke med tidsfrister ettersom ph.d.-programmene har kontinuerlig opptak.

11 Vedlegg US 70_14 Retningslinjer vedtatt i UU Oversikt over frister Etablere emne 1. november Dekan selv vedtar etablering av emne. Utredning av studier 1. november Dekan skal ha mottatt søknad om utredning av nytt studium. 15. desember Dekan selv godkjenner utredning av nytt studium og orientering sendes universitetsdirektøren. Etablere nytt studium til og med 60 studiepoeng 1. november Dekan selv etablerer nytt studium og rapporterer til universitetsdirektøren. Etablere nytt studium over 60 studiepoeng 15. juni Søknad om etablering av nytt studium sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Medio september Utdanningsutvalget akkrediterer nytt studium. 1. november Universitetsstyret etablerer nytt studium. Endre etablerte emner og studier årlig gjennomgang 1. november Dekan selv vedtar revisjoner i studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner som skal tre i kraft påfølgende studieår. 15. desember Dekan selv vedtar revisjoner i emnebeskrivelser som skal tre i kraft påfølgende studieår. Mindre justeringer av emner og studier 15. oktober Dekan selv vedtar mindre endringer av emner som tilbys påfølgende vårsemester. 1.mai Dekan selv vedtar mindre endringer av emner som tilbys påfølgende høstsemester. Navneendring på studium til og med 60 studiepoeng 1. november Dekan selv vedtar navneendringer på studium til og med 60 studiepoeng, og rapporterer endringen til universitetsdirektøren. Navneendring på studium over 60 studiepoeng 15. juni Søknad om navneendring på studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Medio september Utdanningsutvalget behandler navneendring på studium over 60 studiepoeng. 1. november Universitetsstyret selv vedtar navneendringer på studium over 60 studiepoeng. Nedlegge studium til og med 60 studiepoeng 1. november Dekan selv behandler søknad om nedlegging av studium til og med 60 studiepoeng. Nedlegge studium over 60 studiepoeng 15. juni Søknad om nedlegging av studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Medio september Utdanningsutvalget behandler nedlegging av studium over 60 studiepoeng. 1. oktober Universitetsstyret vedtar nedlegging av studium over 60 studiepoeng. 8 Ikrafttredelse Disse retningslinjene gjøres gjeldende fra xx.xx. 20xx.

12 Retningslinjer vedtatt av styret Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre? Etablere emne Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Tidsfrister Innholdmessige vilkår Utrede og etablere nytt studium Utredning av nytt studium Utredning av studier til og med 60 studiepoeng Utredning av studier over 60 studiepoeng Etablere nytt studium Etablere nytt studium til og med 60 studiepoeng Etablere nytt studium over 60 studiepoeng Endre etablerte emner og studier Årlig gjennomgang Tidsfrister Innholdmessige vilkår Mindre justeringer (eksempelvis endringer i pensum) Tidsfrister Endre feil og mangler Tidsfrister Endre navn på studium Navneendring på studium til og med 60 studiepoeng Navneendring på studium over 60 studiepoeng Nedlegge studium (Program ut av porteføljen) Nedlegge studium til og med 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Tidsfrister Innholdmessige vilkår... 9

13 Retningslinjer vedtatt av styret Nedlegge studium over 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Tidsfrister Innholdmessige vilkår Reakkreditering Eksternt finansierte studier Ikrafttredelse... 11

14 Retningslinjer vedtatt av styret Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre? I disse retningslinjene skilles det mellom ulike endringer i studieporteføljen: etablere, endre og nedlegge emner og studier. Det er ulike formelle prosesser knyttet til hver av disse endringsformene i studieporteføljen. Disse prosessene beskrives i dette dokumentet. 1 Etablere emne Emner er den minste lærings-/undervisningsenheten. De fleste emner inngår i et studium. Når et bachelor- eller masteremne er studiepoenggivende skal det ikke utgjøre mer enn 30 studiepoeng, og antall studiepoeng for slike emner skal være delelig med 5. For masteroppgaver kan det benyttes emnestørrelse på opptil 60 studiepoeng. Normalt omfang på et emne skal være fra 10 til 30 studiepoeng. For ph.d.-emner og emner som inngår i samarbeidsprogram med utenlandske institusjoner, kan det benyttes emnestørrelser som avviker fra denne bestemmelsen. De fleste emner inngår i et etablert studie. Punkt 1 Etablere emne omhandler etablering av nye emner som ikke inngår i studier og ikke emner innenfor etablerte studier. Emner innenfor allerede etablerte studier følger frister for årlig revisjon (se punkt 3). Merk at i de tilfeller UiS gjennomfører undervisningsenheter som ikke gir studiepoeng, så omtales disse ikke som emner, men som kurs. De omfattes da heller ikke av disse retningslinjene. 1.1 Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Nye emner godkjennes og etableres av dekan selv. 1.2 Tidsfrister 1 For emner med norsk opptak og oppstart høsten ett år senere: 1. oktober: Dekan selv vedtar etablering av emne innen 1. oktober. For emner med internasjonalt opptak og oppstart høsten ett år senere: 1. mai: Dekan selv vedtar etablering av emne innen 1. mai. 1.3 Innholdmessige vilkår Søknad om etablering av emne skal følge Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del 3 (se vedlegg XX, ref Håndboken). Hent Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del 3. 2 Utrede og etablere nytt studium Her defineres studium som studieprogram eller en gruppe beslektede studieprogrammer. I Tilsynsforskriften skiller man mellom studier i første syklus (lavere grads nivå, /240 studiepoeng), i andre syklus (høyere grads nivå, 90/120/300 studiepoeng), og i tredje syklus (ph.d. og institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsvirksomhet). 1 Leseemner på ph.d.-nivå er unntatt disse tidsfristene.

15 Retningslinjer vedtatt av styret Ved UiS har fakultetet delegert myndighet til å etablere studier til og med 60 studiepoeng, mens etablering av studier som gir mer enn 60 studiepoeng skal behandles i utdanningsutvalget og universitetsstyret. Rammeplanstyrte studier og andre nasjonalt pålagte studier kan unntas fra kravet om utredningstillatelse og fra fristene angitt i retningslinjene. 2.1 Utredning av nytt studium Før arbeidet med å utforme et nytt studium kan starte, må det søkes om utredningstillatelse. Hvor vidt det er dekan eller universitetsstyret som innvilger utredningstillatelse avhenger av hvor mange studiepoeng studiet gir. Det skilles mellom studier til og med 60 studiepoeng og studier utover 60 studiepoeng. Rammeplanstyrte studier og andre nasjonalt pålagte studier kan unntas fra kravet om utredningstillatelse Utredning av studier til og med 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Instituttleder selv søker dekan om utredningstillatelse for studier inntil 60 studiepoeng. Dekan selv innvilger utredningstillatelse for studier til og med 60 studiepoeng. Dekan oversender vedtak om utredning av nytt studium til universitetsdirektøren til orientering Tidsfrister For studier med norsk opptak og oppstart høsten 1 ½ år senere: 15. januar: Dekan skal ha mottatt søknad om utredningstillatelse innen 15. januar. 15. mars: Dekan selv fatter vedtak om utredningstillatelse innen 15. mars. For studier med internasjonalt opptak og oppstart høsten 1 ½ år senere: 1. november: Dekan skal ha mottatt søknad om utredningstillatelse innen 1. november. 1. desember: Dekan selv fatter vedtak om utredningstillatelse innen 1. desember. Utredningstillatelser har en gyldighet på 2 år, dvs. at utredningsarbeidet må være igangsatt. Det kan søkes om lengre gyldighetsperiode Innholdmessige vilkår for behandling av utredningssøknad Søknad om utredningstillatelse av nye studier skal følge Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del 1 (se vedlegg XX). Hent Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del Utredning av studier over 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/hvem har myndighet? Søknad om utredningstillatelse for studier over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren.

16 Retningslinjer vedtatt av styret Universitetsstyret fatter vedtak om utredningstillatelse etter tilrådning fra Utdanningsutvalget/Forskningsutvalget. Ved søknad om utredningstillatelse for tredje syklus skal dekan selv foreslå hvorvidt etableringssøknaden skal evalueres av en ekstern fagkomité. Bruk av ekstern evaluering skal vurderes ved etablering av ph.d.-studier på nye fagområder. Styret selv vedtar om det skal brukes ekstern evaluering Tidsfrister 2 Studier med norsk opptak og oppstart høsten 1 ½ år senere: 15. januar: søknad om utredningstillatelse sendes universitetsdirektøren innen 15. januar. 15. mars: universitetsstyret fatter vedtak om utredningstillatelse innen 15. mars. Studier med internasjonalt opptak og oppstart høsten 1 ½ år senere: 1. november: søknad om utredningstillatelse sendes universitetsdirektøren. 1. desember: universitetsstyret fatter vedtak om utredningstillatelse. Utredningstillatelser har en gyldighet på 2 år, dvs. at utredningsarbeidet må være igangsatt. Det kan søkes om lengre gyldighetsperiode ved behov Innholdsmessige vilkår for behandling av søknad om utredningstillatelse Søknad om utredningstillatelse av nye studier skal følge Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del 1 (se vedlegg XX). Hent Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del Etablere nytt studium Forut for prosessen med etablering av nye studier må det alltid søkes om utredningstillatelse, jf. punkt 2.1. For etablering av nye studier skilles det mellom studier til og med 60 studiepoeng og studier utover 60 studiepoeng. Rammeplanstyrte studier og andre nasjonalt pålagte studier kan unntas fra fristene angitt i retningslinjene Etablere nytt studium til og med 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Søknad om etablering av nytt studium til og med 60 studiepoeng sendes fra instituttleder selv til dekan. Dekan selv akkrediterer og etablerer studier til og med 60 studiepoeng. Akkreditering gis for inntil 6 år. (Se for øvrig punkt 5.) 2 For tredje syklus opererer man ikke med tidsfrister ettersom ph.d.-programmene har kontinuerlig opptak.

17 Retningslinjer vedtatt av styret Vedtak om akkreditering og etablering av studier til og med 60 studiepoeng oversendes universitetsdirektøren til orientering Tidsfrister Studier med norsk opptak og oppstart høsten påfølgende studieår: 1.oktober: Dekan selv etablerer nytt studium og rapporterer til universitetsdirektøren innen 1. oktober. Studier med internasjonalt opptak og oppstart høsten ett år senere: 30. juni: Dekan selv etablerer nytt studium og rapporterer til universitetsdirektøren innen 30. juni Innholdmessige vilkår Søknad om etablering av nytt studium til og med 60 studiepoeng skal følge Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del 1-3 (se vedlegg XX). Hent Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del Tverrfakultært samarbeid Ved tverrfakultært samarbeid skal studieplanen sendes på høring ved de involverte fakultetene. Det må fremgå av planen hvilket fakultet som skal ha faglig og administrativt hovedansvar for studiet. Det skal inngås en forpliktende avtale mellom de samarbeidende fakultetene. Dekan selv ved det fakultet som har hovedansvar akkrediterer og etablerer studiet Etablere nytt studium over 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Søknad om etablering av nytt studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Utdanningsutvalget akkrediterer studier over 60 studiepoeng. Akkreditering kan gis for inntil 6 år. (Se for øvrig punkt 5.) Styret selv etablerer studier over 60 studiepoeng. Dersom universitetsstyret har vedtatt bruk av ekstern fagkomité til evaluering av søknad om etablering for tredje syklus, skal fagkomiteen oppnevnes av rektor etter forslag fra dekan selv. Forslag til komitémedlemmer bør oversendes i god tid før etableringssøknaden er ferdigstilt. Den eksterne fagkomiteens evaluering oversendes universitetsdirektøren for behandling i Utdanningsutvalget, Forskningsutvalget og Universitetsstyret Tidsfrister 3 Studier med norsk opptak og oppstart høsten ett år senere: 15. juni: søknad om etablering av nytt studium sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren innen 15. juni. 3 For tredje syklus opererer man ikke med tidsfrister ettersom ph.d.-programmene har kontinuerlig opptak.

18 Retningslinjer vedtatt av styret Medio september: utdanningsutvalget akkrediterer nytt studium innen medio september. 1. oktober: universitetsstyret etablerer nytt studium innen 1. oktober. Studier med internasjonalt opptak og oppstart høsten vel ett år senere: 15. april: søknad om etablering av nytt studium sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren innen 15. april. Medio juni: utdanningsutvalget akkrediterer nytt studium innen medio juni. 30. juni: universitetsstyret etablerer nytt studium innen 30. juni Innholdmessige vilkår Søknad om etablering av nytt studium over 60 studiepoeng skal følge Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del 1-3 (se vedlegg XX). Hent Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del Tverrfakultært samarbeid Ved tverrfakultært samarbeid skal studieplanen sendes på høring ved de involverte fakultetene. Det må fremgå av planen hvilket fakultet som skal ha faglig og administrativt hovedansvar for studiet. Det skal inngås en forpliktende avtale mellom de samarbeidende fakultetene. Dekan selv ved det fakultet som har hovedansvar oversender søknad om etablering til universitetsdirektøren. For øvrig følges prosedyre for behandling av søknad om etablering av nytt studium over 60 studiepoeng, jfr. punkt Endre etablerte emner og studier 3.1 Årlig gjennomgang Fakultetet skal årlig gjennomgå emne- og studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner som tilbys ved fakultetet Tidsfrister Årlig gjennomgang av studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner 15. februar: dekan selv vedtar revisjoner i studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner som skal tre i kraft påfølgende studieår innen 15. februar. Årlig gjennomgang av emnebeskrivelser: 1. april: dekan selv vedtar revisjoner i emnebeskrivelser som skal tre i kraft påfølgende studieår innen 1. april Innholdmessige vilkår Program- og emnebeskrivelser og fag- og studieplaner som tilbys skal være i henhold til Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del 1-3 (se vedlegg XX). Hent Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del 1-3.

19 Retningslinjer vedtatt av styret Mindre justeringer av emner og studier (eksempelvis endringer i pensum) Vedtak om mindre justeringer av emner og studier som tilbys i vårsemesteret, så som endringer i pensum, gjøres av dekan selv Tidsfrister Innen 15. oktober: dekan selv vedtar mindre endringer av emner som tilbys påfølgende vårsemester. 3.3 Endre feil og mangler i emner og studier Dekan selv kan rette opp skrivefeil og mangler i publiserte emne- og studieprogrambeskrivelser/fagog studieplaner utenom vanlige tidsfrister etter samråd med instituttleder, faglærer og studenttillitsvalgte ved studieprogrammet Tidsfrister Dekan avgjør når og hvordan dette skal publiseres. 3.4 Endre navn på studium Navneendring på studium til og med 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Dekan selv vedtar navneendringer på studium til og med 60 studiepoeng. Vedtak om navneendring oversendes universitetsdirektøren til orientering. Studier med norsk opptak og oppstart høsten påfølgende studieår: 1.oktober: Dekan selv vedtar navneendringer på studium til og med 60 studiepoeng, og rapporterer endringen til universitetsdirektøren innen 1.oktober. Studier med internasjonalt opptak og oppstart høsten ett år senere: 30. juni: Dekan selv vedtar navneendringer på studium til og med 60 studiepoeng rapporterer endringen til universitetsdirektøren innen 30. juni Navneendring på studium over 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Søknad om navneendring på studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Utdanningsutvalget behandler navneendring på studium over 60 studiepoeng. Universitetsstyret selv vedtar navneendring på studium over 60 studiepoeng Tidsfrister Studier med norsk opptak og oppstart høsten ett år senere: 15. juni: søknad om navneendring på studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren innen 15. juni.

20 Retningslinjer vedtatt av styret Medio september: utdanningsutvalget behandler navneendring på studium over 60 studiepoeng innen medio september. 1. oktober: universitetsstyret selv vedtar navneendringer på studium over 60 studiepoeng innen 1. oktober. Studier med internasjonalt opptak og oppstart høsten vel ett år senere: 15. april: søknad om navneendring på studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren innen 15. april. Medio juni: utdanningsutvalget behandler navneendring på studium over 60 studiepoeng innen medio juni. 30. juni: universitetsstyret vedtar navneendring på studium over 60 studiepoeng innen 30. juni. 4 Nedlegge studium (program ut av porteføljen) 4.1 Nedlegge studium til og med 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Dekan selv vedtar nedlegging av emner og studium til og med 60 studiepoeng. Vedtak om nedlegging av studier til og med 60 studiepoeng oversendes universitetsdirektøren til orientering Tidsfrister 4 For studium med norsk opptak: 1. oktober: Dekan selv behandler søknad om nedlegging av studium til og med 60 studiepoeng innen 1. oktober. For studier med internasjonalt opptak: 30. juni: Dekan selv behandler søknad om nedlegging av studium til og med 60 studiepoeng innen 30. juni Innholdmessige vilkår Søknader om nedlegging må inneholde plan for overgangsordninger for de studentene som allerede er tatt opp på studiet. Opprinnelig søknad om etablering av studium skal følge søknad om nedlegging av studium. De områdene der studiet ikke lengre oppfyller krav som stilles i malen skal påpekes. 4 Dette punktet gjelder ikke for tredje syklus.

21 Retningslinjer vedtatt av styret Nedlegge studium over 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/hvem har myndighet? Søknad om nedlegging av studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Utdanningsutvalget behandler nedlegging av studium over 60 studiepoeng. Universitetsstyret selv vedtar nedlegging av studium over 60 studiepoeng Tidsfrister 5 Studier med norsk opptak: 15. juni: søknad om nedlegging av studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren innen 15. juni. Medio september: utdanningsutvalget behandler nedlegging av studium over 60 studiepoeng innen medio september. 1. oktober: universitetsstyret vedtar nedlegging av studium over 60 studiepoeng innen 1. oktober. Studier med internasjonalt opptak: 15. april: søknad om nedlegging av studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren innen 15. april. Medio juni: utdanningsutvalget behandler nedlegging av studium over 60 studiepoeng innen medio juni. 30. juni: universitetsstyret vedtar nedlegging av studium over 60 studiepoeng innen 30. juni Innholdmessige vilkår Søknader om nedlegging må inneholde plan for overgangsordninger for de studentene som allerede er tatt opp på studiet. Opprinnelig søknad om etablering av studium skal følge søknad om nedlegging av studium. De områdene der studiet ikke lengre oppfyller krav som stilles i malen skal påpekes. 5 Revidering av akkreditering Studieprogrammers akkreditering revideres innen gjeldende akkreditering utløper. Utdanningsutvalget fastsetter retningslinjer for revidering av akkreditering. 5 For tredje syklus opererer man ikke med tidsfrister ettersom ph.d.-programmene har kontinuerlig opptak.

22 Retningslinjer vedtatt av styret Eksternt finansierte studier For eksternt finansierte studier gjelder samme myndighetsfordeling og prosedyre som for ordinære studier, med unntak av følgende frist for etablering: Vedtak om fastsetting av studieplan og etablering av eksternt finansierte studier må gjøres slik at studieplaner/emnebeskrivelser for alle eksternt finansierte studier foreligger senest tre måneder før studiet skal igangsettes. 7 Ikrafttredelse Disse retningslinjene gjøres gjeldende fra

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre?... 3 1 Etablere emne... 3 1.1 Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet?...

Detaljer

Innkalling til Utdanningsutvalet

Innkalling til Utdanningsutvalet Innkalling UU 21.05.2014 - side 1 Til: Faste medlemer: Blåsternes, Terje Gaupås, Sverre Gjerlaugsen, Marianne Hemmingsen, Tor Hervik, Sigbjørn Heyler, Nadia Hærem, Eva Jensen, Anine Kvaløy, Jan Terje Melberg,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 42/7 Justering i regelverk for akkreditering og etablering av studier Saksnr: 5/07627-25 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 08..207

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 50/17 Implementering av nytt nasjonalt regelverk for akkreditering og revidering av akkreditering av studier ved UiS Saksnr: 15/07627-11

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen Universitetet i Stavanger Styret US 34/10 Doktorgradsutvalgene - mandat og sammensetning ephortesak: 2010/799 Møtedag: 25.03.10 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Detaljer

Gjennomgang av studiene 2017/18 Prosess og roller

Gjennomgang av studiene 2017/18 Prosess og roller Gjennomgang av studiene 2017/18 Prosess og roller Møter med fakulteter, institutter og sentrale utvalg 23. og 24. august 2017 Kristofer Henrichsen og Eilef Gard 1 Prosessen Dekan fastsetter prosedyrer

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskaplige fakultet Kvalitetsutvalget REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET Torsdag 18. juni 2009, rom C-334, Kjølv Egelands hus, kl 09.00-11.15 Tilstede: Medlemmer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Endring av navn på to masterprogram Saksnr: 15/05228-2 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 39/16 Plan for utvalet sitt arbeid 2017 Saksnr: 15/06435-2 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør Møtedag: 16.11.2016 Informasjonsansvarlig: Veslemøy

Detaljer

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17 Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT MED OPPFØLGING Til: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, Institutt for helsefag, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger Styret US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger ephortesak: 2010/1459 Møtedag: 10. juni Saksansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Informasjonsansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Saken gjelder: Det

Detaljer

Sak 16/17 PROSJEKT 2019 REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAMMER FØR 2019

Sak 16/17 PROSJEKT 2019 REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAMMER FØR 2019 Universitetet i Stavanger Det humanistiske fakultet Kvalitetsutvalget Sak 16/17 PROSJEKT 2019 REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAMMER FØR 2019 Bakgrunn Utkast til institusjonelle retningslinjer for søknad

Detaljer

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Fastsatt av høgskolens styre 17. september 2013, og erstatter retningslinjer 10. oktober 2010 Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 55 Sak nr.: 2012/4881 Møte: 27.09.2012 Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Bakgrunn Universitetsstyret ble orientert om utdanningsutvalgets

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 12/13 Nye tiltak i arbeidet med strategisk studieporteføljeutvikling ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2011/4793 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen,

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 92/13 Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier 2013 ephortesak: 2013/3293 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 27.11.2013

Detaljer

Dato: Alle studieprogram er bygd opp av emner. Instituttstyre/Programstyre, Studieutvalg, Fak.ledelse/Dekanat, Fakultetsstyre

Dato: Alle studieprogram er bygd opp av emner. Instituttstyre/Programstyre, Studieutvalg, Fak.ledelse/Dekanat, Fakultetsstyre Fakultet for naturvitenskap og teknologi Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Prosedyre for Etablering/endring/nedlegging av studietilbud Dato: 08.03.2013 4) Prosedyre for Etablering/endring/nedlegging

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

N O T A T. I forskrift 8. desember 2015 nr om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer:

N O T A T. I forskrift 8. desember 2015 nr om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer: NTNU S-sak 89/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 22.11.2016 Arkiv: 2016/28780 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 93/13 UiS årsrapportering for arbeidet med kvalitet ephortesak: 2011/5242 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 27.11.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Kort navn: Retningslinjer for studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger INNHOLD

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 16/17 Retningslinjer for faglig ansvarlig ved eksamensavvikling Saksnr: 17/03036-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 23.05.2017

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 70/17 Revidert mandat for forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 17/04159-3 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

US 09/10 Studieportefølje og søknad om utredning om etablering og nedlegging av studier

US 09/10 Studieportefølje og søknad om utredning om etablering og nedlegging av studier Styret US 09/10 Studieportefølje og søknad om utredning om etablering og nedlegging av studier ephortesak 2010/68 Saksansvarlig: utdanningsdirektør Kristofer Henrichsen Møtedag: 12.02.10 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 37/15 Årsrapport 2014 Utdanningsutvalget Saksnr: 15/01413-1 Saksansvarleg: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 12.03.2015

Detaljer

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2012/4599 Dato: 03.10.2014 Saksnr: KF 17-14 KF SAK 17-14 Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Til: Fakultetsstyret

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 31/17 Dekanvedtak om endring, etablering og nedleggjing av studier - orientering til styret Saksnr: 16/00884-6 Saksansvarleg: Veslemøy

Detaljer

Bakgrunn. Mandater og instrukser

Bakgrunn. Mandater og instrukser Bakgrunn Mandater og instrukser Størrelse og sammensetning av styrer på nivå to i UiTs organisasjon Størrelse og sammensetning av styrer ved sentre som er overført til nivå tre Innstillingen ble

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 115/15 Mandat og sammensetning for kvalitets- og læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget - revisjon Saksnr: 15/07095-1 Saksansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 18/17 Tilleggsbestemmelse til regler og vilkår for innvilgelse av permisjon fra studiet Saksnr: 17/01568-7 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner Del 3: nedlegging av studieprogram og emner 1. Formål Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling og sikre en god kvalitet ved oppretting, endring og. Herunder studieretninger og årsstudier samt eksternfinansierte

Detaljer

Tidsplan InterAct mai 2015 august 2017

Tidsplan InterAct mai 2015 august 2017 Tidsplan InterAct mai 2015 august 2017 Denne tidsplanen beskriver hovedtrekkene i hva som må gjøres i de ulike fasene frem til oppstart av de nye studieprogrammene starter høsten 2017. De store linjene

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

1. Lovgrunnlag og hensikt med retningslinjene I henhold til 3-3 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl.) har institusjoner som

1. Lovgrunnlag og hensikt med retningslinjene I henhold til 3-3 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl.) har institusjoner som Retningslinjer for utvikling, etablering og avvikling av studietilbud, og for utvikling, kvalitetssikring og revisjon av emnebeskrivelser og fag-/studieplaner ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Tema for bolken Om erfaringene fra NOKUTs tilsyn med universiteter og høgskolers

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Dato: 22.09.14 Møtestart: 1615 Sted: HSL/svhum-E0101 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1401: Presentasjon

Detaljer

Godkjent

Godkjent 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan selvevaluering av nye studieprogram skal gjennomføres. Prosedyren gjelder studieprogram på bachelor - og mastergradsnivå. Mal og veileder for studieplan

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Gjennomgang av studiene 2017/18 Nye standarder og kriterier

Gjennomgang av studiene 2017/18 Nye standarder og kriterier Gjennomgang av studiene 2017/18 Nye standarder og kriterier Møter med fakulteter, institutter og sentrale utvalg 23. og 24. august 2017 Kristofer Henrichsen og Eilef Gard 1 Bakgrunn St. meld. om strukturreformen

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 10/16 Orientering om OU-prosessen Saksnr: 16/01398-1 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 10.03.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

NHS-IØL 36/08 ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR LINJESKIFT OG OPPTAK TIL 2. OG 3. STUDIEÅR PÅ BACHELORPROGRAMMENE VED NHS-IØL GJELDENDE FRA HØSTEN 2009

NHS-IØL 36/08 ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR LINJESKIFT OG OPPTAK TIL 2. OG 3. STUDIEÅR PÅ BACHELORPROGRAMMENE VED NHS-IØL GJELDENDE FRA HØSTEN 2009 UNIVERSITETET I STAVANGER Det samfunnsvitenskapelige fakultet NHS-IØL/09.10.2008 NHS-IØL 36/08 ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR LINJESKIFT OG OPPTAK TIL 2. OG 3. STUDIEÅR PÅ BACHELORPROGRAMMENE VED NHS-IØL

Detaljer

US 107/10 Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier

US 107/10 Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier US 107/10 Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier ephortesak 2010/3387 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 28.10.10 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen Saken gjelder: Utdanningsutvalget

Detaljer

Svar fra Universitetet i Stavanger - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

Svar fra Universitetet i Stavanger - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning NOKUT Postboks 578 1327 LYSAKER Deres ref.: 16/00981-1 Vår ref.:16/05561-7 Dato: 30.11.2016 Svar fra Universitetet i Stavanger - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 15.03.2016 kl. 14:00 16:00 Sted: Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Grete Lysfjord, prorektor Utdanning,

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte:

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:30-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen

Detaljer

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx. desember 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 ephortesak: 2014/1630 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Fakultetet ønsker å redegjøre for status knyttet til ansvarsområder for de ulike organene ved fakultetet.

Fakultetet ønsker å redegjøre for status knyttet til ansvarsområder for de ulike organene ved fakultetet. Organiseringen av fora for drift av studietilbudet ved fakultetet etter gradsreformen, ble først vedtatt av fakultetsstyret 30. januar 2003 under sak 8/2003, Organisering og sammensetning av studiestyre

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Strategiarbeid ved Handelshøyskolen i Trondheim

Strategiarbeid ved Handelshøyskolen i Trondheim Avdelingsstyremøte 2-2015 /RL Avdelingsstyremøte nr. 2-2015 Møtedato: Torsdag 19. mars 2015 Tid: kl. 12.30-15.30 Sted:, Klæbuveien 72, Møterom M43, 4. etg. Saksliste: Vedtakssaker V-sak 03-2015 V-sak 04-2015

Detaljer

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Universitetet i Stavanger Styret US 103/09 (ephortesak 2009/3386) Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Utgreiing. Styret selv må, etter Lov

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 99/13 Institusjonelle oppfølgingstiltak etter Undersøkelsesutvalgets rapport om plagiat ved UiS ephortesak: 2012/395 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, fung. forskningsdirektør

Detaljer

SU-fakultetets bestilling for studieplanarbeidet 2018/ del 1

SU-fakultetets bestilling for studieplanarbeidet 2018/ del 1 1 av 5 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Notat Til: Kopi til: Fra: Institutt for sosialantropologi, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Institutt for sosialt arbeid, Institutt for pedagogikk

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 54/13 Lønnsoppgjøret i staten 2013 ephortesak: 2013/1503 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser:

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser: Studiestyresak: 17/2 Saksnr.: 2014/360 Møte: 22. februar 2017 STUDIESTYRETS OG PROGRAMSTYRENES MANDAT Drøftingssak Studiestyrets og programstyrenes mandat trådte i kraft juli 2003 og ble sist oppdatert

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt:

Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt: Avdelingsstyremøte nr. 3/2009 Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt: 12.30 15.30 Saksliste: Sak 13/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU NTNUs kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 NTNUs kvalitetssystem for utdanning Innhold 1. Om kvalitetssystemet for utdanning...

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 65/16 02.06.2016 Dato: 12.05.2016 Arkivsaksnr: 2016/3810 Studieportefølje: Søknad om oppretting av studiet Master's Programme in Global

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 12/16 Flerårige utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - pilotprosjekt Saksnr: 16/00664-4 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, Seniorrådgiver

Detaljer

RETNINGSLINJER PLANARBEID

RETNINGSLINJER PLANARBEID RETNINGSLINJER PLANARBEID 08.12.2011 Retningsliner for studie- og emneplanarbeid NLA Høgskolen Vedtak: Del av Plan for kvalitetsutvikling. INNLEDNING Her følger retningslinjer for utvikling og godkjenning

Detaljer

2) Prosedyre for opptak

2) Prosedyre for opptak Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for opptak Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 24.8.2012 2) Prosedyre for opptak Formål: Omfang: Skal sikre kvalitetsmessig

Detaljer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Prosjektskisse (per 14. okt. 2008) Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Oppdragsgiver: Høgskolestyret styresak xx/08 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 70/16 20.12.2016 Dato: 07.12.2016 Arkivsaksnr: 2015/12606-KIH HF2018: Forslag til ny studieprogramportefølje

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer