Innkalling til Utdanningsutvalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Utdanningsutvalet"

Transkript

1 Innkalling UU side 1 Til: Faste medlemer: Blåsternes, Terje Gaupås, Sverre Gjerlaugsen, Marianne Hemmingsen, Tor Hervik, Sigbjørn Heyler, Nadia Hærem, Eva Jensen, Anine Kvaløy, Jan Terje Melberg, Jorunn Rangnes, Brita Strand Aaraas, Jon Observatør: Simonsen, Marianne Sekretariat: Kristofer Henrichsen, Eilef J. Gard Kopi til: varamedlemer Innkalling til Utdanningsutvalet Dato: Kl: Stad: AR-401 ephorte 2014/1115 SAKSLISTE UU 20/14 Godkjenning av innkalling UU 21/14 Godkjenning av møtebok frå møte 26. mars 2014 Saksdokument: Møtebok frå møte i Utdanningsutvalet 26. mars UU 22/14 UU 23/14 UU 24/14 UU 25/14 UU 26/14 UU 27/14 Revisjon av retningslinjer for studieprogramarbeid Saksframlegg med framlegg til vedtak. Dimensjonering av opptak Orienteringssak. Evaluering av Utdanningsutvalet Saksframlegg med forslag til vedtak. Erfaringsbasert Master in Pre-hospital Critical Care Saksframlegg med forslag til vedtak. Tema for fellesseminaret august/september Saksframlegg med forslag til vedtak. Orienteringssaker UU 28/14 Eventuelt

2 Innkalling UU side 2 Stavanger, Tor Hemmingsen Prorektor Kristofer Henrichsen Utdanningsdirektør

3

4

5

6 Universitetet i Stavanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Utdanningsutvalget UU 22/ mai 2014 UU 2214 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid (2014/1115) Hva saken gjelder Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid med tilhørende maler ble vedtatt av universitetsstyret (US 11/12) og har vært gjeldende fra Etter at Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) ble gjeldende fra , og på bakgrunn av erfaringer med gjeldende retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid er det behov for å revidere UiS sitt eget regelverk. Utdanningsdirektøren legger derfor fram forslag til reviderte retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid med tilhørende maler. Arbeidsprosessen med revisjon av retningslinjene Utdanningsdirektøren oppnevnte i desember 2013 en arbeidsgruppe som har hatt følgende mål: - Forenkle for å forbedre, - Knytte UiS sine retningslinjer tettere opp mot NOKUT sin studietilsynsforskrift, - Skille tydeligere mellom søknad om etablering/reakkreditering av nye program og programbeskrivelsen med emnebeskrivelser. Arbeidsgruppa har fokusert på to hovedsaker: - Mulighet for forenkling av prosessen med søknad om utredningstillatelse for utvikling av nye studier, - Gjennomgang av dokumentene Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved UiS og Mal for søknad om etablering av emner og studier ved UiS. Gruppa har hatt fem møter fra januar til mai. Gruppa har hatt følgende sammensetning: HF TN SV StOr UA-ESS UA/sekretariat Jorunn Melberg Aslaug M. Lunde Jan Terje Kvaløy Ingeborg Nymoen Lone Litlehamar Jørn Varhaug Patrick Langeland Marianne Simonsen Sara Mauland Eilef J. Gard Tore Klepsvik Marit Cecilie Farsund Arbeidsgruppa har lagt fram et forslag til reviderte retningslinjer og maler. Forslaget fra arbeidsgruppa er presentert i de vedlagte reviderte retningslinjene og malene. En rapport fra arbeidsgruppa er også lagt ved saken. Her blir arbeidsprosessen og gruppas forslag beskrevet nærmere. Arbeidsgruppas forslag I arbeidsgruppa ble det fremlagt to forslag til Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved UiS. Forslagene skiller seg når det gjelder ordningen for utredningstillatelse. De to alternativene lyder som følger: 1/2

7 Forslag A: Dagens ordning videreføres, der dekan gir utredningstillatelse for studier inntil 60 studiepoeng og søknader over 60 studiepoeng sendes til universitetsdirektøren. I forslaget er ordlyden endret til at dekan sender anmodning om utredningstillatelse. Forslag B: Dekan avgjør alle søknader om utredning. Dekan sender varsling til universitetsdirektøren om at tillatelse er gitt. Arbeidsgruppens medlemmer stemte for modell B. Begge forslagene legges ved saken som versjon A og B av retningslinjene. Mal for søknad om etablering av emner og studier ved UiS er for en stor del omarbeidet og satt opp i samsvar med 7 i forskriften og veiledningsdokumentene som NOKUT har gitt ut for de tre syklusene. I Del 2 er teksten fra Studietilsynsforskriften 7 markert med rød skrift. Det vises til rapport fra gruppa for nærmere beskrivelse av prosessen og endringsforslagene. Utdanningsdirektørens vurdering Utdanningsdirektøren takker arbeidsgruppa for forslaget til nye Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved UiS og arbeidet med ny Mal for søknad om etablering av emner og studier ved UiS. Utdanningsdirektøren merker seg at arbeidsgruppa enstemmig går inn for forslag B, som innebærer at alle vedtak om utredningstillatelse avgjøres av dekan, og at det sendes varsling om slike vedtak til universitetsdirektøren. Det har vært utdanningsdirektørens holdning at institusjonen bør opprettholde dagens myndighetsfordeling for utredningstillatelse, men med en forenkling av prosessen. Når forslaget fra arbeidsgruppa er enstemmig for å endre dette, legger ikke utdanningsdirektøren fram et alternativt forslag, men vil invitere utvalget til debatt om problemstillingen. På denne bakgrunnen legger utdanningsdirektøren fram følgende Forslag til vedtak: a) Utdanningsutvalget vedtar arbeidsgruppas forslag til nye Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid og forslag til Mal for søknad om etablering av emner og studier ved Universitetet i Stavanger, med de kommentarer som kom fram i møtet. b) Utdanningsutvalget gir sin tilrådning til Universitetsstyret om å fastsette retningslinjene. Stavanger, Kristofer Henrichsen Utdanningsdirektør Eilef J. Gard Seniorrågiver Vedlegg i saken: a) Forslag til forslag til nye retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger versjon A b) Forslag til forslag til nye retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger versjon B c) Forslag til maler for søknad om etablering av emner og studier ved Universitetet i Stavanger d) Rapport fra arbeidsgruppa 2/2

8 Vedlegg 22_14 a) Retningslinjene versjon A - side 1 Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre? Etablere emne Nye emner Tidsfrister Innholdsmessige vilkår Utrede og etablere nytt studium Utredning av nytt studium Utredning av studier til og med 60 studiepoeng Utredning av studier over 60 studiepoeng Etablere nytt studium Etablere nytt studium til og med 60 studiepoeng Etablere nytt studium over 60 studiepoeng Endre etablerte emner og studier Årlig gjennomgang Tidsfrister Innholdsmessige vilkår Mindre justeringer (eksempelvis endringer i pensum) Tidsfrister Endre feil og mangler Tidsfrister Endre navn på studium Navneendring på studium til og med 60 studiepoeng Navneendring på studium over 60 studiepoeng Nedlegge studium (Program ut av porteføljen) Nedlegge studium til og med 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Tidsfrister Innholdsmessige vilkår

9 Vedlegg 22_14 a) Retningslinjene versjon A - side Nedlegge studium over 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Tidsfrister Innholdsmessige vilkår Reakkreditering Eksternt finansierte studier Ikrafttredelse

10 Vedlegg 22_14 a) Retningslinjene versjon A - side 3 Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre? I disse retningslinjene skilles det mellom ulike endringer i studieporteføljen: etablere, endre og nedlegge emner og studier. Det er ulike formelle prosesser knyttet til hver av disse endringsformene i studieporteføljen. Disse prosessene beskrives i dette dokumentet. 1 Etablere emne Emner er den minste lærings-/undervisningsenheten. De fleste emner inngår i et studium. Når et bachelor- eller masteremne er studiepoenggivende skal det ikke utgjøre mer enn 30 studiepoeng, og antall studiepoeng for slike emner skal være delelig med 5. For masteroppgaver kan det benyttes emnestørrelse på opptil 60 studiepoeng. Normalt omfang på et emne skal være fra 10 til 30 studiepoeng. For ph.d.-emner og emner som inngår i samarbeidsprogram med utenlandske institusjoner, kan det benyttes emnestørrelser som avviker fra denne bestemmelsen. De fleste emner inngår i et etablert studie. Punkt 1 Etablere emne omhandler etablering av nye emner som ikke inngår i studier og ikke emner innenfor etablerte studier. Emner innenfor allerede etablerte studier følger frister for årlig revisjon (se punkt 3). Merk at i de tilfeller UiS gjennomfører undervisningsenheter som ikke gir studiepoeng, så omtales disse ikke som emner, men som kurs. De omfattes da heller ikke av disse retningslinjene. 1.1 Nye emner Nye emner godkjennes og etableres av dekan selv. 1.2 Tidsfrister 1 For emner med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten ett år senere: 1.oktober: Dekan selv vedtar etablering av emne. 1.3 Innholdsmessiges vilkår Søknad om etablering av emne skal følge Veiledning og Veiledning og mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del 3. 2 Utrede og etablere nytt studium Her defineres studium som studieprogram eller en gruppe beslektede studieprogrammer. I Studietilsynsforskriften skiller man mellom studier i første syklus (lavere grads nivå, /240 studiepoeng), i andre syklus (høyere grads nivå, 90/120/300 studiepoeng), og i tredje syklus (ph.d. og institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsvirksomhet). Ved UiS har fakultetet delegert myndighet til å etablere studier til og med 60 studiepoeng, mens etablering av studier som gir mer enn 60 studiepoeng skal behandles i utdanningsutvalget og universitetsstyret. 2.1 Utredning av nytt studium 1 Leseemner på ph.d.-nivå er unntatt disse tidsfristene. 11

11 Vedlegg 22_14 a) Retningslinjene versjon A - side 4 Før arbeidet med å utforme et nytt studium kan starte, må det sendes anmodning om utredning av nytt studium (del 1 i mal for emne- og studieprogramarbeid). Hvor vidt det er dekan eller universitetsstyret som godkjenner utredning av nytt studium avhenger av hvor mange studiepoeng studiet gir. Det skilles mellom studier til og med 60 studiepoeng og studier utover 60 studiepoeng. Rammeplanstyrte studier og andre nasjonalt pålagte studier kan unntas fra kravet om anmodning om utredning av nytt studium Utredning av studier til og med 60 studiepoeng Behandlingsprosess Instituttleder selv anmoder dekan om utredning av studier inntil 60 studiepoeng. Dekan selv godkjenner utredning for studier til og med 60 studiepoeng. Dekan oversender vedtak om utredning av nytt studium til universitetsdirektøren til orientering Tidsfrister For studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten 1 ½ år senere: 15. januar: Dekan skal ha mottatt anmodning om utredning av nytt studium. 15. mars: Dekan selv godkjenner utredning av nytt studium. Godkjenning av utredning har en gyldighet på 2 år, dvs. at utredningsarbeidet må være igangsatt. Det kan søkes om lengre gyldighetsperiode Innholdsmessige vilkår for behandling av anmodning om utredning Anmodning om utredning av nye studier skal følge Veiledning og mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del Utredning av studier over 60 studiepoeng Behandlingsprosess Anmodning om utredningstillatelse for studier over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Universitetsstyret godkjenner anmodning om utredning etter tilrådning fra Utdanningsutvalget og/ eller Forskningsutvalget. Ved anmodning om utredning for tredje syklus skal dekan selv foreslå hvorvidt søknaden om akkreditering og etablering skal evalueres av en ekstern fagkomité. Bruk av ekstern evaluering skal vurderes ved etablering av ph.d.-studier på nye fagområder. Styret selv vedtar om det skal brukes ekstern evaluering Tidsfrister 2 Studier med norsk opptak og internasjonalt og oppstart høsten 1 ½ år senere: 15. oktober: anmodning om utredning av nytt studium sendes universitetsdirektøren. 25. november: universitetsstyret godkjenner anmodning om utredning av nytt studium. Godkjenning av utredning har en gyldighet på 2 år, dvs. at utredningsarbeidet må være igangsatt. Det 2 For tredje syklus opererer man ikke med tidsfrister ettersom ph.d.-programmene har kontinuerlig opptak. 11

12 Vedlegg 22_14 a) Retningslinjene versjon A - side 5 kan søkes om lengre gyldighetsperiode Innholdsmessige vilkår for behandling av anmodning om utredning Anmodning om utredning av nye studier skal følge Veiledning og mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del Etablere nytt studium Forut for prosessen med etablering av nye studier må det alltid anmodes om utredning av nytt studium, jf. punkt 2.1. For etablering av nye studier skilles det mellom studier til og med 60 studiepoeng og studier utover 60 studiepoeng. Rammeplanstyrte studier og andre nasjonalt pålagte studier kan unntas fra fristene angitt i retningslinjene Etablere nytt studium til og med 60 studiepoeng Søknadsprosess Søknad om akkreditering og etablering av nytt studium til og med 60 studiepoeng sendes fra instituttleder selv til dekan. Dekan selv akkrediterer og etablerer studier til og med 60 studiepoeng. Akkreditering gis for inntil 6 år. (Se for øvrig punkt 5.) Vedtak om akkreditering og etablering av studier til og med 60 studiepoeng oversendes universitetsdirektøren til orientering Tidsfrister Studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten påfølgende studieår: 1.oktober: Dekan selv etablerer nytt studium og rapporterer til universitetsdirektøren Innholdsmessige vilkår Søknad om etablering av nytt studium til og med 60 studiepoeng skal følge Veiledning og mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del Tverrfakultært samarbeid Ved tverrfakultært samarbeid skal studieplanen sendes på høring ved de involverte fakultetene. Det må fremgå av planen hvilket fakultet som skal ha faglig og administrativt hovedansvar for studiet. Det skal inngås en forpliktende avtale mellom de samarbeidende fakultetene. Dekan selv ved det fakultet som har hovedansvar akkrediterer og etablerer studiet Etablere nytt studium over 60 studiepoeng Behandlingsprosess Søknad om akkreditering og etablering av nytt studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Utdanningsutvalget akkrediterer studier over 60 studiepoeng. Akkreditering kan gis for inntil 6 år. (Se for øvrig punkt 5.) Styret selv etablerer studier over 60 studiepoeng. Dersom universitetsstyret har vedtatt bruk av ekstern fagkomité til evaluering av søknad om etablering for tredje syklus, skal fagkomiteen oppnevnes av rektor etter forslag fra dekan selv. Forslag til komitémedlemmer bør oversendes i god tid før etableringssøknaden er ferdigstilt. 11

13 Vedlegg 22_14 a) Retningslinjene versjon A - side 6 Den eksterne fagkomiteens evaluering oversendes universitetsdirektøren for behandling i Utdanningsutvalget, Forskningsutvalget og Universitetsstyret Tidsfrister 3 Studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten ett år senere: 15. juni: søknad om etablering av nytt studium sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Medio september: utdanningsutvalget akkrediterer nytt studium. 1. november: universitetsstyret etablerer nytt studium Innholdsmessige vilkår Søknad om etablering av nytt studium over 60 studiepoeng skal følge Veiledning og mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del Tverrfakultært samarbeid Ved tverrfakultært samarbeid skal studieplanen sendes på høring ved de involverte fakultetene. Det må fremgå av planen hvilket fakultet som skal ha faglig og administrativt hovedansvar for studiet. Det skal inngås en forpliktende avtale mellom de samarbeidende fakultetene. Dekan selv ved det fakultet som har hovedansvar oversender søknad om etablering til universitetsdirektøren. For øvrig følges prosedyre for behandling av søknad om etablering av nytt studium over 60 studiepoeng, jfr. punkt Endre etablerte emner og studier 3.1 Årlig gjennomgang Fakultetet skal årlig gjennomgå emne- og studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner som tilbys ved fakultetet Tidsfrister Årlig gjennomgang av studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner 1. november: dekan selv vedtar revisjoner i studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner som skal tre i kraft påfølgende studieår. Årlig gjennomgang av emnebeskrivelser: 15. desember: dekan selv vedtar revisjoner i emnebeskrivelser som skal tre i kraft påfølgende studieår Innholdsmessige vilkår Program- og emnebeskrivelser og fag- og studieplaner som tilbys skal være i henhold til Veiledning og mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del Mindre justeringer av emner og studier (eksempelvis endringer i pensum) Vedtak om mindre justeringer av emner og studier som tilbys i vårsemesteret, så som endringer i pensum, gjøres av dekan selv Tidsfrister 15. oktober: dekan selv vedtar mindre endringer av emner som tilbys påfølgende 3 For tredje syklus opererer man ikke med tidsfrister ettersom ph.d.-programmene har kontinuerlig opptak. 11

14 Vedlegg 22_14 a) Retningslinjene versjon A - side 7 1.mai: vårsemester. dekan selv vedtar mindre endringer av emner som tilbys påfølgende høstsemester. 3.3 Endre feil og mangler i emner og studier Dekan selv kan rette opp skrivefeil og mangler i publiserte emne- og studieprogrambeskrivelser/fagog studieplaner utenom vanlige tidsfrister etter samråd med instituttleder, faglærer og studenttillitsvalgte ved studieprogrammet Tidsfrister Dekan avgjør når og hvordan dette skal publiseres. 3.4 Endre navn på studium Navneendring på studium til og med 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Dekan selv vedtar navneendringer på studium til og med 60 studiepoeng. Vedtak om navneendring oversendes universitetsdirektøren til orientering. Studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten påfølgende studieår: 1.oktober: Dekan selv vedtar navneendringer på studium til og med 60 studiepoeng, og rapporterer endringen til universitetsdirektøren Navneendring på studium over 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Søknad om navneendring på studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Utdanningsutvalget behandler navneendring på studium over 60 studiepoeng. Universitetsstyret selv vedtar navneendring på studium over 60 studiepoeng Tidsfrister Studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten ett år senere: 15. juni: søknad om navneendring på studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Medio september: utdanningsutvalget behandler navneendring på studium over 60 studiepoeng. 1. oktober: universitetsstyret selv vedtar navneendringer på studium over 60 studiepoeng. 4 Nedlegge studium (program ut av porteføljen) 4.1 Nedlegge studium til og med 60 studiepoeng Behandlingsprosess Dekan selv vedtar nedlegging av emner og studium til og med 60 studiepoeng. Vedtak om nedlegging av studier til og med 60 studiepoeng oversendes universitetsdirektøren til orientering. 11

15 Vedlegg 22_14 a) Retningslinjene versjon A - side Tidsfrister 4 For studium med norsk og internasjonalt opptak: 1.oktober: Dekan selv behandler søknad om nedlegging av studium til og med 60 studiepoeng Innholdsmessige vilkår Søknader om nedlegging må inneholde plan for overgangsordninger for de studentene som allerede er tatt opp på studiet. Opprinnelig søknad om etablering av studium skal følge søknad om nedlegging av studium. De områdene der studiet ikke lengre oppfyller krav som stilles i malen skal påpekes. 4.2 Nedlegge studium over 60 studiepoeng Behandlingsprosess Søknad om nedlegging av studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Utdanningsutvalget behandler nedlegging av studium over 60 studiepoeng. Universitetsstyret selv vedtar nedlegging av studium over 60 studiepoeng Tidsfrister 5 Studier med norsk og internasjonalt opptak: 15. juni: søknad om nedlegging av studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Medio september: utdanningsutvalget behandler nedlegging av studium over 60 studiepoeng. 1. oktober: universitetsstyret vedtar nedlegging av studium over 60 studiepoeng Innholdsmessige vilkår Søknader om nedlegging må inneholde plan for overgangsordninger for de studentene som allerede er tatt opp på studiet. Opprinnelig søknad om etablering av studium skal følge søknad om nedlegging av studium. De områdene der studiet ikke lengre oppfyller krav som stilles i malen skal påpekes. 5 Revidering av akkreditering Studieprogrammers akkreditering revideres innen gjeldende akkreditering utløper. Utdanningsutvalget fastsetter retningslinjer for revidering av akkreditering. 6 Eksternt finansierte studier For eksternt finansierte studier gjelder samme myndighetsfordeling og prosedyre som for ordinære studier, med unntak av følgende frist for etablering: Vedtak om fastsetting av studieplan og etablering av eksternt finansierte studier må gjøres slik at studieplaner/emnebeskrivelser for alle eksternt finansierte studier foreligger senest tre måneder før 4 Dette punktet gjelder ikke for tredje syklus. 5 For tredje syklus opererer man ikke med tidsfrister ettersom ph.d.-programmene har kontinuerlig opptak. 11

16 Vedlegg 22_14 a) Retningslinjene versjon A - side 9 studiet skal igangsettes. 7 Oversikt over frister Etablere emne 1. oktober Dekan selv vedtar etablering av emne. Utredning av studier til og med 60 studiepoeng 15. oktober Dekan skal ha mottatt anmodning om utredning av nytt studium. 25. november Dekan selv godkjenner utredning av nytt studium. Utredning av studier over 60 studiepoeng 15. oktober Anmodning om utredning av nytt studium sendes universitetsdirektøren. 25. november Universitetsstyret godkjenner anmodning om utredning av nytt studium. (novembermøtet) Etablere nytt studium til og med 60 studiepoeng 1. oktober Dekan selv etablerer nytt studium og rapporterer til universitetsdirektøren. Etablere nytt studium over 60 studiepoeng 15. juni Søknad om etablering av nytt studium sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Medio Utdanningsutvalget akkrediterer nytt studium. september 1. november Universitetsstyret etablerer nytt studium. Endre etablerte emner og studier årlig gjennomgang 1. november Dekan selv vedtar revisjoner i studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner som skal tre i kraft påfølgende studieår. 15. desember Dekan selv vedtar revisjoner i emnebeskrivelser som skal tre i kraft påfølgende studieår. Mindre justeringer av emner og studier 15. oktober Dekan selv vedtar mindre endringer av emner som tilbys påfølgende vårsemester. 1.mai Dekan selv vedtar mindre endringer av emner som tilbys påfølgende høstsemester. Navneendring på studium til og med 60 studiepoeng 1. oktober Dekan selv vedtar navneendringer på studium til og med 60 studiepoeng, og rapporterer endringen til universitetsdirektøren. Navneendring på studium over 60 studiepoeng 15. juni Søknad om navneendring på studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Medio Utdanningsutvalget behandler navneendring på studium over 60 september studiepoeng. 1. oktober Universitetsstyret selv vedtar navneendringer på studium over 60 studiepoeng. Nedlegge studium til og med 60 studiepoeng 1. oktober Dekan selv behandler søknad om nedlegging av studium til og med 60 studiepoeng. Nedlegge studium over 60 studiepoeng 15. juni Søknad om nedlegging av studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Medio Utdanningsutvalget behandler nedlegging av studium over 60 studiepoeng. 11

17 Vedlegg 22_14 a) Retningslinjene versjon A - side 10 september 1. oktober Universitetsstyret vedtar nedlegging av studium over 60 studiepoeng. 8 Ikrafttredelse Disse retningslinjene gjøres gjeldende fra xx.xx

18 Vedlegg 22_14 b) Retningslinjene versjon B - side 1 Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre? Etablere emne Nye emner Tidsfrister Innholdsmessige vilkår Utrede og etablere nytt studium Utredning av nytt studium Utredning av studier til og med 60 studiepoeng Utredning av studier over 60 studiepoeng Etablere nytt studium Etablere nytt studium til og med 60 studiepoeng Etablere nytt studium over 60 studiepoeng Endre etablerte emner og studier Årlig gjennomgang Tidsfrister Innholdsmessige vilkår Mindre justeringer (eksempelvis endringer i pensum) Tidsfrister Endre feil og mangler Tidsfrister Endre navn på studium Navneendring på studium til og med 60 studiepoeng Navneendring på studium over 60 studiepoeng Nedlegge studium (Program ut av porteføljen) Nedlegge studium til og med 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Tidsfrister Innholdsmessige vilkår

19 Vedlegg 22_14 b) Retningslinjene versjon B - side Nedlegge studium over 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Tidsfrister Innholdsmessige vilkår Reakkreditering Eksternt finansierte studier Ikrafttredelse

20 Vedlegg 22_14 b) Retningslinjene versjon B - side 3 Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre? I disse retningslinjene skilles det mellom ulike endringer i studieporteføljen: etablere, endre og nedlegge emner og studier. Det er ulike formelle prosesser knyttet til hver av disse endringsformene i studieporteføljen. Disse prosessene beskrives i dette dokumentet. 1 Etablere emne Emner er den minste lærings-/undervisningsenheten. De fleste emner inngår i et studium. Når et bachelor- eller masteremne er studiepoenggivende skal det ikke utgjøre mer enn 30 studiepoeng, og antall studiepoeng for slike emner skal være delelig med 5. For masteroppgaver kan det benyttes emnestørrelse på opptil 60 studiepoeng. Normalt omfang på et emne skal være fra 10 til 30 studiepoeng. For ph.d.-emner og emner som inngår i samarbeidsprogram med utenlandske institusjoner, kan det benyttes emnestørrelser som avviker fra denne bestemmelsen. De fleste emner inngår i et etablert studie. Punkt 1 Etablere emne omhandler etablering av nye emner som ikke inngår i studier og ikke emner innenfor etablerte studier. Emner innenfor allerede etablerte studier følger frister for årlig revisjon (se punkt 3). Merk at i de tilfeller UiS gjennomfører undervisningsenheter som ikke gir studiepoeng, så omtales disse ikke som emner, men som kurs. De omfattes da heller ikke av disse retningslinjene. 1.1 Nye emner Nye emner godkjennes og etableres av dekan selv. 1.2 Tidsfrister 1 For emner med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten ett år senere: 1. oktober: Dekan selv vedtar etablering av emne. 1.3 Innholdsmessiges vilkår Søknad om etablering av emne skal følge Veiledning og mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del 3. 2 Utrede og etablere nytt studium Her defineres studium som studieprogram eller en gruppe beslektede studieprogrammer. I Studietilsynsforskriften skiller man mellom studier i første syklus (lavere grads nivå, /240 studiepoeng), i andre syklus (høyere grads nivå, 90/120/300 studiepoeng), og i tredje syklus (ph.d. og institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsvirksomhet). Ved UiS har fakultetet delegert myndighet til å etablere studier til og med 60 studiepoeng, mens etablering av studier som gir mer enn 60 studiepoeng skal behandles i utdanningsutvalget og universitetsstyret. 2.1 Utredning av nytt studium 1 Leseemner på ph.d.-nivå er unntatt disse tidsfristene. 11

21 Vedlegg 22_14 b) Retningslinjene versjon B - side 4 Før arbeidet med å utforme et nytt studium kan starte, må det sendes varsling om utredning av nytt studium (del 1 i mal for emne- og studieprogramarbeid). Det er dekan som godkjenner utredning av nytt studium. Fakultetet ved dekan varsler universitetsdirektøren om utredning av nytt studium. Det skilles mellom studier til og med 60 studiepoeng og studier utover 60 studiepoeng. Rammeplanstyrte studier og andre nasjonalt pålagte studier kan unntas fra kravet om varsling om utredning av nytt studium Utredning av studier Behandlingsprosess Instituttleder selv anmoder dekan om utredning av studier. Dekan selv godkjenner utredning for studier til og med 60 studiepoeng. Dekan oversender vedtak om utredning av nytt studium til universitetsdirektøren som varsling Tidsfrister For studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten 1 ½ år senere: 15. januar: Dekan skal ha mottatt varsling om utredning av nytt studium. 15. mars: Dekan selv godkjenner utredning av nytt studium. Godkjenning av utredning har en gyldighet på 2 år, dvs. at utredningsarbeidet må være igangsatt. Det kan søkes om lengre gyldighetsperiode Innholdsmessige vilkår for behandling av varsling om utredning Varsling om utredning av nye studier skal følge Veiledning og mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del Utredning av studier over 60 studiepoeng Behandlingsprosess 3 Instituttleder selv anmoder dekan om utredning av studier over 60 studiepoeng. Dekan selv godkjenner utredning for studier over 60 studiepoeng. Universitetsstyret varsles om utredning etter at slik varsling også er behandlet i Utdanningsutvalget og/ eller Forskningsutvalget. Ved varsling om utredning for tredje syklus skal dekan selv foreslå hvorvidt søknaden om akkreditering og etablering skal evalueres av en ekstern fagkomité. Bruk av ekstern evaluering skal vurderes ved etablering av ph.d.-studier på nye fagområder. Styret selv vedtar om det skal brukes ekstern evaluering. (Er dette forskriftsfestet?) Tidsfrister 2 Studier med norsk opptak og internasjonalt og oppstart høsten 1 ½ år senere: 15. oktober: varsling om utredning av nytt studium sendes universitetsdirektøren. 25. november: universitetsstyret gir eventuelt sin tilslutning til varsling om utredning av nytt studium. 2 For tredje syklus opererer man ikke med tidsfrister ettersom ph.d.-programmene har kontinuerlig opptak. 11

22 Vedlegg 22_14 b) Retningslinjene versjon B - side 5 Godkjenning av utredning har en gyldighet på 2 år, dvs. at utredningsarbeidet må være igangsatt. Det kan søkes om lengre gyldighetsperiode Innholdsmessige vilkår for behandling av varsling om utredning Varsling om utredning av nye studier skal følge Veiledning og mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del Etablere nytt studium Forut for prosessen med etablering av nye studier må det alltid varsles om utredning av nytt studium, jf. punkt 2.1. For etablering av nye studier skilles det mellom studier til og med 60 studiepoeng og studier utover 60 studiepoeng. Rammeplanstyrte studier og andre nasjonalt pålagte studier kan unntas fra fristene angitt i retningslinjene Etablere nytt studium til og med 60 studiepoeng Søknadsprosess Søknad om akkreditering og etablering av nytt studium til og med 60 studiepoeng sendes fra instituttleder selv til dekan. Dekan selv akkrediterer og etablerer studier til og med 60 studiepoeng. Akkreditering gis for inntil 6 år. (Se for øvrig punkt 5.) Vedtak om akkreditering og etablering av studier til og med 60 studiepoeng oversendes universitetsdirektøren til orientering Tidsfrister Studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten påfølgende studieår: 1.oktober: Dekan selv etablerer nytt studium og rapporterer til universitetsdirektøren Innholdsmessige vilkår Søknad om etablering av nytt studium til og med 60 studiepoeng skal følge Veiledning og mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del Tverrfakultært samarbeid Ved tverrfakultært samarbeid skal studieplanen sendes på høring ved de involverte fakultetene. Det må fremgå av planen hvilket fakultet som skal ha faglig og administrativt hovedansvar for studiet. Det skal inngås en forpliktende avtale mellom de samarbeidende fakultetene. Dekan selv ved det fakultet som har hovedansvar akkrediterer og etablerer studiet Etablere nytt studium over 60 studiepoeng Behandlingsprosess Søknad om akkreditering og etablering av nytt studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Utdanningsutvalget akkrediterer studier over 60 studiepoeng. Akkreditering kan gis for inntil 6 år. (Se for øvrig punkt 5.) Styret selv etablerer studier over 60 studiepoeng. Dersom universitetsstyret har vedtatt bruk av ekstern fagkomité til evaluering av søknad om etablering for tredje syklus, skal fagkomiteen oppnevnes av rektor etter forslag fra dekan selv. 11

23 Vedlegg 22_14 b) Retningslinjene versjon B - side 6 Forslag til komitémedlemmer bør oversendes i god tid før etableringssøknaden er ferdigstilt. Den eksterne fagkomiteens evaluering oversendes universitetsdirektøren for behandling i Utdanningsutvalget, Forskningsutvalget og Universitetsstyret Tidsfrister 3 Studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten ett år senere: 15. juni: søknad om etablering av nytt studium sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Medio september: utdanningsutvalget akkrediterer nytt studium. 1. november: universitetsstyret etablerer nytt studium Innholdsmessige vilkår Søknad om etablering av nytt studium over 60 studiepoeng skal følge Veiledning og mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del Tverrfakultært samarbeid Ved tverrfakultært samarbeid skal studieplanen sendes på høring ved de involverte fakultetene. Det må fremgå av planen hvilket fakultet som skal ha faglig og administrativt hovedansvar for studiet. Det skal inngås en forpliktende avtale mellom de samarbeidende fakultetene. Dekan selv ved det fakultet som har hovedansvar oversender søknad om etablering til universitetsdirektøren. For øvrig følges prosedyre for behandling av søknad om etablering av nytt studium over 60 studiepoeng, jfr. punkt Endre etablerte emner og studier 3.1 Årlig gjennomgang Fakultetet skal årlig gjennomgå emne- og studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner som tilbys ved fakultetet Tidsfrister Årlig gjennomgang av studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner 1. november: dekan selv vedtar revisjoner i studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner som skal tre i kraft påfølgende studieår. Årlig gjennomgang av emnebeskrivelser: 15. desember: dekan selv vedtar revisjoner i emnebeskrivelser som skal tre i kraft påfølgende studieår Innholdsmessige vilkår Program- og emnebeskrivelser og fag- og studieplaner som tilbys skal være i henhold til Veiledning og mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS, Del Mindre justeringer av emner og studier (eksempelvis endringer i pensum) Vedtak om mindre justeringer av emner og studier som tilbys i vårsemesteret, så som endringer i pensum, gjøres av dekan selv Tidsfrister 3 For tredje syklus opererer man ikke med tidsfrister ettersom ph.d.-programmene har kontinuerlig opptak. 11

24 Vedlegg 22_14 b) Retningslinjene versjon B - side oktober: dekan selv vedtar mindre endringer av emner som tilbys påfølgende vårsemester. 1.mai: dekan selv vedtar mindre endringer av emner som tilbys påfølgende høstsemester. 3.3 Endre feil og mangler i emner og studier Dekan selv kan rette opp skrivefeil og mangler i publiserte emne- og studieprogrambeskrivelser/fagog studieplaner utenom vanlige tidsfrister etter samråd med instituttleder, faglærer og studenttillitsvalgte ved studieprogrammet Tidsfrister Dekan avgjør når og hvordan dette skal publiseres. 3.4 Endre navn på studium Navneendring på studium til og med 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Dekan selv vedtar navneendringer på studium til og med 60 studiepoeng. Vedtak om navneendring oversendes universitetsdirektøren til orientering. Studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten påfølgende studieår: 1.oktober: Dekan selv vedtar navneendringer på studium til og med 60 studiepoeng, og rapporterer endringen til universitetsdirektøren Navneendring på studium over 60 studiepoeng Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet? Søknad om navneendring på studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Utdanningsutvalget behandler navneendring på studium over 60 studiepoeng. Universitetsstyret selv vedtar navneendring på studium over 60 studiepoeng Tidsfrister Studier med norsk og internasjonalt opptak og oppstart høsten ett år senere: 15. juni: søknad om navneendring på studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Medio september: utdanningsutvalget behandler navneendring på studium over 60 studiepoeng. 1. oktober: universitetsstyret selv vedtar navneendringer på studium over 60 studiepoeng. 4 Nedlegge studium (program ut av porteføljen) 4.1 Nedlegge studium til og med 60 studiepoeng Behandlingsprosess Dekan selv vedtar nedlegging av emner og studium til og med 60 studiepoeng. Vedtak om nedlegging av studier til og med 60 studiepoeng oversendes universitetsdirektøren til orientering. 11

25 Vedlegg 22_14 b) Retningslinjene versjon B - side Tidsfrister 4 For studium med norsk og internasjonalt opptak: 1.oktober: Dekan selv behandler søknad om nedlegging av studium til og med 60 studiepoeng Innholdsmessige vilkår Søknader om nedlegging må inneholde plan for overgangsordninger for de studentene som allerede er tatt opp på studiet. Opprinnelig søknad om etablering av studium skal følge søknad om nedlegging av studium. De områdene der studiet ikke lengre oppfyller krav som stilles i malen skal påpekes. 4.2 Nedlegge studium over 60 studiepoeng Behandlingsprosess Søknad om nedlegging av studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Utdanningsutvalget behandler nedlegging av studium over 60 studiepoeng. Universitetsstyret selv vedtar nedlegging av studium over 60 studiepoeng Tidsfrister 5 Studier med norsk og internasjonalt opptak: 15. juni: søknad om nedlegging av studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Medio september: utdanningsutvalget behandler nedlegging av studium over 60 studiepoeng. 1. oktober: universitetsstyret vedtar nedlegging av studium over 60 studiepoeng Innholdsmessige vilkår Søknader om nedlegging må inneholde plan for overgangsordninger for de studentene som allerede er tatt opp på studiet. Opprinnelig søknad om etablering av studium skal følge søknad om nedlegging av studium. De områdene der studiet ikke lengre oppfyller krav som stilles i malen skal påpekes. 5 Revidering av akkreditering Studieprogrammers akkreditering revideres innen gjeldende akkreditering utløper. Utdanningsutvalget fastsetter retningslinjer for revidering av akkreditering. 6 Eksternt finansierte studier For eksternt finansierte studier gjelder samme myndighetsfordeling og prosedyre som for ordinære studier, med unntak av følgende frist for etablering: Vedtak om fastsetting av studieplan og etablering av eksternt finansierte studier må gjøres slik at 4 Dette punktet gjelder ikke for tredje syklus. 5 For tredje syklus opererer man ikke med tidsfrister ettersom ph.d.-programmene har kontinuerlig opptak. 11

26 Vedlegg 22_14 b) Retningslinjene versjon B - side 9 studieplaner/emnebeskrivelser for alle eksternt finansierte studier foreligger senest tre måneder før studiet skal igangsettes. 7 Oversikt over frister Etablere emne 1. oktober Dekan selv vedtar etablering av emne. Utredning av studier til og med 60 studiepoeng 15. oktober Dekan skal ha mottatt varsling om utredning av nytt studium. 25. november Dekan selv godkjenner utredning av nytt studium. Utredning av studier over 60 studiepoeng 15. oktober Varsling om utredning av nytt studium sendes universitetsdirektøren. 25. november (novembermøtet) Universitetsstyret gir eventuelt sin tilslutning til varsling om utredning av nytt studium. Etablere nytt studium til og med 60 studiepoeng 1. oktober Dekan selv etablerer nytt studium og rapporterer til universitetsdirektøren. Etablere nytt studium over 60 studiepoeng 15. juni Søknad om etablering av nytt studium sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Medio Utdanningsutvalget akkrediterer nytt studium. september 1. november Universitetsstyret etablerer nytt studium. Endre etablerte emner og studier årlig gjennomgang 1. november Dekan selv vedtar revisjoner i studieprogrambeskrivelser og fag- og studieplaner som skal tre i kraft påfølgende studieår. 15. desember Dekan selv vedtar revisjoner i emnebeskrivelser som skal tre i kraft påfølgende studieår. Mindre justeringer av emner og studier 15. oktober Dekan selv vedtar mindre endringer av emner som tilbys påfølgende vårsemester. 1.mai Dekan selv vedtar mindre endringer av emner som tilbys påfølgende høstsemester. Navneendring på studium til og med 60 studiepoeng 1. oktober Dekan selv vedtar navneendringer på studium til og med 60 studiepoeng, og rapporterer endringen til universitetsdirektøren. Navneendring på studium over 60 studiepoeng 15. juni Søknad om navneendring på studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. Medio Utdanningsutvalget behandler navneendring på studium over 60 september studiepoeng. 1. oktober Universitetsstyret selv vedtar navneendringer på studium over 60 studiepoeng. Nedlegge studium til og med 60 studiepoeng 1. oktober Dekan selv behandler søknad om nedlegging av studium til og med 60 studiepoeng. Nedlegge studium over 60 studiepoeng 15. juni Søknad om nedlegging av studium over 60 studiepoeng sendes fra dekan selv til universitetsdirektøren. 11

27 Vedlegg 22_14 b) Retningslinjene versjon B - side 10 Medio Utdanningsutvalget behandler nedlegging av studium over 60 studiepoeng. september 1. oktober Universitetsstyret vedtar nedlegging av studium over 60 studiepoeng. 8 Ikrafttredelse Disse retningslinjene gjøres gjeldende fra xx.xx

28 Vedlegg 22_14 c) Mal for søknad - side 1 FAKULTETETS NAVN VEILEDNING OG MAL FOR Søknad om akkreditering og etablering av studium ved Universitetet i Stavanger <Studiets navn> <xxx studiepoeng (gjelder ikke ph.d.-studier)> [Dato]

29 Innhold Vedlegg 22_14 c) Mal for søknad - side 2

30 Vedlegg 22_14 c) Mal for søknad - side 3 Innledning Utredning av studium Utredning av studium betyr utarbeidelse av fullstendig studieprogram med emnebeskrivelser, samt søknad om akkreditering og etablering. Del 1 i dette dokumentet beskriver kriteriene for vurdering av slik utredning og instituttet skal følge denne malen. Søknadsprosess og frister er beskrevet i Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid. Akkreditering og etablering av studium Akkreditering er en forutsetning for å tilby et studium som høyere utdanning. Akkrediteringen skal være basert på en faglig vurdering av om studietilbudet fyller et sett av kriterier som er fastsatt av NOKUT gjennom studietilsynsforskriften. I tillegg finnes andre krav som må være oppfylt for at akkreditering kan gis, for eksempel i forskrift eller rammeplan, og i universitetets egne forskrifter og retningslinjer. Kriteriene i studietilsynsforskriften sier hva studiet må inneholde for å ha tilfredsstillende kvalitet. Dette betyr at alle kriteriene som NOKUT har fastsatt gjennom studietilsynsforskriften skal være oppfylt før studiet blir akkreditert. Gjennom institusjonsakkrediteringen er Universitetet i Stavanger tildelt retten til selv å akkreditere studier på alle nivå. NOKUTs kriterier for akkreditering gjelder imidlertid for alle som tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). Denne veiledningen gir en detaljert gjennomgang av kriteriene. Den er basert på NOKUTs egne veiledninger for søknader om akkreditering. Gjennom søknaden skal instituttet/fakultetet beskrive og begrunne hvordan studiet oppfyller kriteriene i studietilsynsforskriften. Søknaden skal også inneholde en fullstendig oversikt over programmet og emnene i programmet. Søknaden om akkreditering og etablering av studium skal følge malen i del 2 i dette dokumentet. Her finnes også en liste knyttet til hvert kriterium som sier hva søknaden skal inneholde. Søknadsprosessen og frister er beskrevet i Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid. For alle søknader Når dekan (inntil 60 sp) eller universitetsdirektøren (over 60 sp) mottar søknaden, behandles den først administrativt for å se om alle formelle krav er oppfylt og om det foreligger tilstrekkelige beskrivelser og begrunnelser til de ulike kriteriene samt at alle nødvendige vedlegg er med. Søknaden kan avvises på administrativt grunnlag dersom den inneholder formelle mangler. Den vil i så fall bli sendt tilbake til instituttet eller fakultetet med ny frist for å levere søknaden. Akkrediteringer og etableringer over 60 studiepoeng Dekan sender søknaden til universitetsdirektøren. Utdanningsdirektøren saksbehandler søknaden og

31 Vedlegg 22_14 c) Mal for søknad - side 4 legger den fram for utdanningsutvalget med vurdering og forslag til vedtak. Utdanningsutvalgets mandat er å akkreditere studieplanen i samsvar med gjeldende regelverk. Ved positivt vedtak om akkreditering blir søknaden lagt fram for universitetsstyret for etablering.

32 Vedlegg 22_14 c) Mal for søknad - side 5 Generelt om studiet Type studium (kryss av) Bachelorgradsstudium Masterstudium Ph.d. Videreutdanning Årsstudium Annet (spesifiser) Studiet skal tilbys som (kryss av) Campus-/stedbasert studium Samlingsbasert studium Desentralisert studium ved annet studiested, oppgi studiested: Nettstudium Nettstudium med samlinger Studiet skal tilbys som (kryss av) Heltidsstudium Deltidsstudium Studiet er (kryss av) Nytt Omarbeiding av eksisterende studium. Oppgi navn på studiet. Behandling i institutt og fakultet Vedtak fra instituttstyre Vedtak fra kvalitetsutvalg Vedtak fra fakultetsstyre Vedlegg Vedlegg Vedlegg

33 Vedlegg 22_14 c) Mal for søknad - side 6 Del 1 Utredning av studium Det vises til Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid pkt 2 når det gjelder myndighetsfordeling og frister for utredning av studier. Omfanget av søknaden skal ikke være stort, to sider vil som oftest være nok. Skriv i tabellene nedenfor. Nasjonalt og regionalt behov for studiet I søknad om utredningstillatelse skal det gis en vurdering av behov for studiet, herunder omtale av eventuelle eksterne initiativtakere. Det er det samfunnsnyttige perspektivet i begrunnelsen som her må komme fram. Samfunnsnytte kan begrunnes i etterspurt kompetanse i arbeidsmarkedet, eller eventuelt i fagmiljøets egne vurderinger av hvordan det omsøkte studiet vil tjene samfunnsnyttige formål. En oversikt over tilsvarende studier som allerede eksisterer ved andre institusjoner skal inngå i søknaden. Søknaden må redegjøre for hvordan relevante bransjer i arbeidslivet skal involveres i utarbeidelsen av studieprogrammet, herunder læringsutbytte, læringsformer, praksis i studiet og element av nyskaping i studiet. Vurdering av behov for studiet Oversikt over tilsvarende studier ved andre institusjoner Redegjørelse for hvordan relevante bransjer i arbeidslivet skal involveres i utarbeidelsen av studiet Strategisk begrunnelse Søknaden må vise hvordan studiet er forankret i nasjonale politiske handlingsplaner, stortingsmeldinger og/eller andre føringer på nasjonalt nivå, dersom dette er relevant. Det vil ikke være avgjørende for om det gis utredningstillatelse at det kan vises til slik forankring, det kan gis utredningstillatelse bare på grunnlag av universitetets egne strategi- og handlingsplaner. Søknaden skal vise hvordan studiet vil være forankret i universitetets og fakultetets strategi- og handlingsplaner. Det skal gis en vurdering av hvordan studiet faller inn i og støtter eller supplerer fakultetets og universitetets øvrige studieportefølje. Beskrivelse av hvordan studiet er forankret i nasjonale politiske handlingsplaner, stortingsmeldinger og/eller andre føringer på nasjonalt nivå Beskrivelse av hvordan studiet er forankret i universitetets og fakultetets strategi- og handlingsplaner Vurdering av hvordan studiet faller inn i og støtter eller supplerer fakultetets og universitetets

34 Vedlegg 22_14 c) Mal for søknad - side 7 øvrige studieportefølje Dimensjonering og studieplasser Her må søknaden beskrive størrelsen på studiet med hensyn til antall studieplasser. Det må også forklares hvor studieplasser er planlagt hentet fra, for eksempel omdisponering av studieplasser fra andre studieprogram, ekstern finansiering eller nye studieplasser tildelt fra institusjonen/departementet. Nye studier skal som hovedregel finansieres gjennom omdisponeringer. Ytterligere redegjørelse for hvordan studiet skal finansieres skal følge etableringssøknaden. Beskrivelse av størrelsen på studiet med hensyn til antall studieplasser Forklaring på hvor studieplasser er planlagt hentet fra

35 Vedlegg 22_14 c) Mal for søknad - side 8 Del 2 Akkreditering av studiet Denne delen gjelder selve søknaden om akkreditering og etablering av studiet, og skal brukes for utforming av søknaden etter at utredningstillatelse er gitt. Jfr. Retningslinjene pkt 2. Grunnleggende forutsetninger for akkreditering (Studietilsynsforskriften 7-1) Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være oppfylt. Det vil variere hvilke forskrifter som er aktuelle for ulike studier, avhengig av faglig innhold og nivå. Dette er en oversikt over de mest aktuelle forskriftene. Søkeren har selv et ansvar for å sette seg inn i relevant regelverk, og for å redegjøre for dette i søknaden. Nasjonale forskrifter: Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Forskrift om opptak til høyere utdanning (gjelder for opptak til grunnutdanninger) Forskrift om krav til mastergrad Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (NOKUTforskriften) Lokale forskrifter: Forskrift for graden bachelor ved Universitetet i Stavanger Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet i Stavanger Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Rammeplaner: Dersom studiet er underlagt rammeplan gitt i forskrift av Kunnskapsdepartementet, må søknaden vise hvilke fag/emner i studiet som tilsvarer de enkelte enhetene (fag/emner) i rammeplanen. Noen rammeplaner har krav om praksis i studiet. Dersom dette er tilfelle, må det vises hvordan praksis i studiet oppfyller kravene i rammeplanen. Oversikt over andre forskrifter og retningslinjer finnes på ansattsidene. Redegjørelsen skal inneholde: Beskrivelse av og begrunnelse for opptakskravene til studiet Angivelse av tidspunkt for opptak til studiet og studiestart Beskrivelse av og begrunnelse for rangeringsregler Beskrivelse av og begrunnelse for hvordan andre relevante forskrifter er oppfylt

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre?... 3 1 Etablere emne... 3 1.1 Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet?...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 42/7 Justering i regelverk for akkreditering og etablering av studier Saksnr: 5/07627-25 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 08..207

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskaplige fakultet Kvalitetsutvalget REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET Torsdag 18. juni 2009, rom C-334, Kjølv Egelands hus, kl 09.00-11.15 Tilstede: Medlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 50/17 Implementering av nytt nasjonalt regelverk for akkreditering og revidering av akkreditering av studier ved UiS Saksnr: 15/07627-11

Detaljer

Gjennomgang av studiene 2017/18 Prosess og roller

Gjennomgang av studiene 2017/18 Prosess og roller Gjennomgang av studiene 2017/18 Prosess og roller Møter med fakulteter, institutter og sentrale utvalg 23. og 24. august 2017 Kristofer Henrichsen og Eilef Gard 1 Prosessen Dekan fastsetter prosedyrer

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Fastsatt av høgskolens styre 17. september 2013, og erstatter retningslinjer 10. oktober 2010 Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 39/16 Plan for utvalet sitt arbeid 2017 Saksnr: 15/06435-2 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør Møtedag: 16.11.2016 Informasjonsansvarlig: Veslemøy

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 37/15 Årsrapport 2014 Utdanningsutvalget Saksnr: 15/01413-1 Saksansvarleg: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 12.03.2015

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17 Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT MED OPPFØLGING Til: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, Institutt for helsefag, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Dato: Alle studieprogram er bygd opp av emner. Instituttstyre/Programstyre, Studieutvalg, Fak.ledelse/Dekanat, Fakultetsstyre

Dato: Alle studieprogram er bygd opp av emner. Instituttstyre/Programstyre, Studieutvalg, Fak.ledelse/Dekanat, Fakultetsstyre Fakultet for naturvitenskap og teknologi Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Prosedyre for Etablering/endring/nedlegging av studietilbud Dato: 08.03.2013 4) Prosedyre for Etablering/endring/nedlegging

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen Universitetet i Stavanger Styret US 34/10 Doktorgradsutvalgene - mandat og sammensetning ephortesak: 2010/799 Møtedag: 25.03.10 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Kort navn: Retningslinjer for studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger INNHOLD

Detaljer

Sak 16/17 PROSJEKT 2019 REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAMMER FØR 2019

Sak 16/17 PROSJEKT 2019 REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAMMER FØR 2019 Universitetet i Stavanger Det humanistiske fakultet Kvalitetsutvalget Sak 16/17 PROSJEKT 2019 REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAMMER FØR 2019 Bakgrunn Utkast til institusjonelle retningslinjer for søknad

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Endring av navn på to masterprogram Saksnr: 15/05228-2 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 55 Sak nr.: 2012/4881 Møte: 27.09.2012 Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Bakgrunn Universitetsstyret ble orientert om utdanningsutvalgets

Detaljer

Møtebok. frå. Utdanningsutvalet

Møtebok. frå. Utdanningsutvalet Universitetet i Stavanger Møtebok frå Utdanningsutvalet Møtestad: Styrerommet Tid: 16.09.2015 kl. 9:00 11.30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Bartlett, Magne Bjørheim, Sindre Blåsternes, Terje Gaupås,

Detaljer

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner Del 3: nedlegging av studieprogram og emner 1. Formål Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling og sikre en god kvalitet ved oppretting, endring og. Herunder studieretninger og årsstudier samt eksternfinansierte

Detaljer

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger Styret US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger ephortesak: 2010/1459 Møtedag: 10. juni Saksansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Informasjonsansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Saken gjelder: Det

Detaljer

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2012/4599 Dato: 03.10.2014 Saksnr: KF 17-14 KF SAK 17-14 Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Til: Fakultetsstyret

Detaljer

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger Akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017. Dette dokumentet inneholder kriteriene som gjelder for akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger,

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx. desember 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde Januar 2010 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Tema for bolken Om erfaringene fra NOKUTs tilsyn med universiteter og høgskolers

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 92/13 Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier 2013 ephortesak: 2013/3293 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 27.11.2013

Detaljer

N O T A T. I forskrift 8. desember 2015 nr om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer:

N O T A T. I forskrift 8. desember 2015 nr om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer: NTNU S-sak 89/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 22.11.2016 Arkiv: 2016/28780 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere NOKUTs veiledninger Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere Innhold 1 Krav til nye søkere... 1 1.1 2-1. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Møtebok. frå. Utdanningsutvalet

Møtebok. frå. Utdanningsutvalet Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok frå Utdanningsutvalet Møtestad: Arne Rettedals hus, T-401 Tid: 11.11.2015 kl. 9:00 11.30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Bartlett, Magne Bjørheim, Sindre Gjerlaugsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 15.03.2016 kl. 14:00 16:00 Sted: Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Grete Lysfjord, prorektor Utdanning,

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

1. Lovgrunnlag og hensikt med retningslinjene I henhold til 3-3 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl.) har institusjoner som

1. Lovgrunnlag og hensikt med retningslinjene I henhold til 3-3 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl.) har institusjoner som Retningslinjer for utvikling, etablering og avvikling av studietilbud, og for utvikling, kvalitetssikring og revisjon av emnebeskrivelser og fag-/studieplaner ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 10/17 Møtebok frå utdanningsutvalet 15.02.2017 Saksnr: 15/01302-48 Saksansvarleg: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 23.05.2017 Informasjonsansvarleg:Veslemøy

Detaljer

Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt:

Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt: Avdelingsstyremøte nr. 3/2009 Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt: 12.30 15.30 Saksliste: Sak 13/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

RETNINGSLINJER PLANARBEID

RETNINGSLINJER PLANARBEID RETNINGSLINJER PLANARBEID 08.12.2011 Retningsliner for studie- og emneplanarbeid NLA Høgskolen Vedtak: Del av Plan for kvalitetsutvikling. INNLEDNING Her følger retningslinjer for utvikling og godkjenning

Detaljer

Bakgrunn. Mandater og instrukser

Bakgrunn. Mandater og instrukser Bakgrunn Mandater og instrukser Størrelse og sammensetning av styrer på nivå to i UiTs organisasjon Størrelse og sammensetning av styrer ved sentre som er overført til nivå tre Innstillingen ble

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Dato: 27.01.2016 Vår ref.: 15/03258-2 Deres dato: 03.11.2015 Deres ref.: 15/5197- Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og

Detaljer

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtereferat Møtereferat fra Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, dekankontor D-329 Tid: 30.04.2014, kl. 13:00-14:30

Detaljer

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3 MØTEINNKALLING Fakultetsstyre Profesjonshøgskolen Dato: 03.06.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/02668 Arkivkode: Møterom 3428.16 (Grønne møterommet i administrasjonen) Mulige forfall meldes snarest til

Detaljer

KRAV TIL STUDIER VED NTNU

KRAV TIL STUDIER VED NTNU KRAV TIL STUDIER VED NTNU NTNU 2017 Innholdsfortegnelse Innledning... ii Prosess for oppretting av nye studier...ii DEL 1... 1 1.0 Om studiet... 1 2.0 Forankring i strategi og profil... 1 3.0 Utdanningsledelse

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, KE C-334 Tid: 22.4.2014, kl. 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 16/17 Retningslinjer for faglig ansvarlig ved eksamensavvikling Saksnr: 17/03036-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 23.05.2017

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 18/17 Tilleggsbestemmelse til regler og vilkår for innvilgelse av permisjon fra studiet Saksnr: 17/01568-7 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Strategiarbeid ved Handelshøyskolen i Trondheim

Strategiarbeid ved Handelshøyskolen i Trondheim Avdelingsstyremøte 2-2015 /RL Avdelingsstyremøte nr. 2-2015 Møtedato: Torsdag 19. mars 2015 Tid: kl. 12.30-15.30 Sted:, Klæbuveien 72, Møterom M43, 4. etg. Saksliste: Vedtakssaker V-sak 03-2015 V-sak 04-2015

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Dato: 22.09.14 Møtestart: 1615 Sted: HSL/svhum-E0101 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1401: Presentasjon

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 5 Møtedato: 12. mars 2015 Nedleggelse av masterprogrammet «Lesing og skriving i skolen», ref.nr. 2014/13065 Notat datert

Detaljer

Tidsplan InterAct mai 2015 august 2017

Tidsplan InterAct mai 2015 august 2017 Tidsplan InterAct mai 2015 august 2017 Denne tidsplanen beskriver hovedtrekkene i hva som må gjøres i de ulike fasene frem til oppstart av de nye studieprogrammene starter høsten 2017. De store linjene

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie Styreseminar for universiteter og høyskoler 13. januar 2016. Utvalgte endringsforslag Systematisk kvalitetsarbeid

Detaljer

Diskusjon om innholdet i kvalitetssystemet for ph.d.-programmet

Diskusjon om innholdet i kvalitetssystemet for ph.d.-programmet UNIVERSITETET I OSLO Det samfunnsvitenskapelige fakultet PR-sak: 27/15 Møtedato: 24.09.15 Til: Programrådet for ph.d.-programmet ved SV-fakultetet Fra: Sekretæren Dato: 22. september 2015 DISKUSJONSSAK

Detaljer

KRAV TIL STUDIER VED NTNU

KRAV TIL STUDIER VED NTNU KRAV TIL STUDIER VED NTNU NTNU 2016 Innholdsfortegnelse Innledning... ii Prosess for oppretting av nye studier... ii DEL 1... 1 1.0 Om studiet... 1 2.0 Forankring i strategi og profil... 1 3.0 Utdanningsledelse

Detaljer

Til dekan Tor Hauken Fra Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk Oversendelse av studieplan og emnebeskrivelser for nye grunnskolelærerutdanninger 1 7. trinn og 5 10. trinn Instituttet

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Møtebok. frå. utdanningsutvalet

Møtebok. frå. utdanningsutvalet Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok frå utdanningsutvalet Møtestad: AR-T 401 Tid: 21.09.2016 kl. 9:00 11:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Bjørheim, Jonas Brun, Eric Christian Hauken, Håkon Hoff,

Detaljer