Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 115/15 Mandat og sammensetning for kvalitets- og læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget - revisjon Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør Dokumenter i saken: Forslag til revidert mandat og sammensetning for læringsmiljøutvalget, vedlegg 1 Forslag til revidert mandat og sammensetning for utdanningsutvalget, vedlegg 2 Gjeldende mandat for kvalitets- og læringsmiljøutvalget, vedlegg 3 Gjeldende mandat for utdanningsutvalget, vedlegg 4 Saken gjelder Evaluering av kvalitets- og læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget samt de kommende endringene i nasjonalt regelverk, gjør det ønskelig og nødvendig å revidere utvalgenes mandater. Det ligger til universitetsstyret å fastsette mandat og sammensetning for utdanningsutvalget og kvalitetsog læringsmiljøutvalget. I denne saken inviteres således styret til å endre utvalgenes mandater og sammensetning, samt å endre navn på kvalitets- og læringsmiljøutvalget tilbake til læringsmiljøutvalget. Universitetsdirektørens innstilling Universitetsdirektøren legger fram et forslag om sammensetning for kvalitets- og læringsmiljøutvalget som ivaretar lovens bestemmelser, som har ekstern representasjon og der antallet faste observatører i det normale tilfellet er redusert til tre; studentsamskipnaden, universitetsbiblioteket og IT-direktør. Universitetsdirektøren foreslår følgende sammensetning for utdanningsutvalget; prorektor, tre prodekaner for undervisning, en representant for det vitenskapelige personalet, en representant for det studieadministrative personalet, fire studentrepresentanter og en ekstern representant. I tillegg to faste observatører; UiS EVU og universitetsbiblioteket. Universitetsdirektøren legger fram forslag til mandater for læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget som viderefører utvalgenes innarbeidede hovedoppgaver, implementerer lokalt den planlagte nasjonale arbeidsmodellen for studiekvalitetsarbeidet, legger til rette for utvikling av gode tilsynsordninger og for styrking av utvalgenes rådgivende funksjon. Forslag til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Stavanger endrer navn på kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) til læringsmiljøutvalget (LU). 2. Styret fastsetter mandat og sammensetning for læringsmiljøutvalget slik det fremgår av vedlegg1. 3. Styret fastsetter mandat og sammensetning for utdanningsutvalget slik det framgår av vedlegg 2. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1

2 US 115/15 Mandat og sammensetning for kvalitets- og læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget - revisjon Bakgrunn Mandatene til utdanningsutvalget og kvalitets- og læringsmiljøutvalget ble sist endret i I denne justeringen av mandatene ble det fastsatt at utdanningsutvalgets rolle skulle være sikring og utvikling av studiekvaliteten mens kvalitets- og læringsmiljøutvalgets rolle skulle være utvikling og bruk av kvalitetssystemet. Det ene utvalgets navn ble samtidig endret fra læringsmiljøutvalget (LMU) til lvalitetsog læringsmiljøutvalget (KLU), for å tydeliggjøre det nye arbeidsområdet utvalget ble tillagt. I tillegg er KLU sine øvrige arbeidsområder nøye beskrevet i universitets- og høyskoleloven. Det gjeldende mandatet for utdanningsutvalget vektlegger i tillegg utvalgets godkjennings- /akkrediteringsfunksjon. Begge utvalgene er i sine mandater tillagt en rådgivende funksjon overfor universitetsstyret og institusjonen for øvrig. Kvalitets- og læringsmiljøutvalget(klu) og utdanningsutvalget ble evaluert studieåret 2014/15. En arbeidsgruppe under ledelse av professor Helge Bøvik Larsen la sin endelige rapport og anbefaling fram for utvalgene i mai 2015 (UU 24/15 og KLU 28/15). Gruppen som evaluerte utvalgene fremmet flere forslag til endringer og forbedringstiltak for utvalgenes virksomhet, som nå følges opp av utvalgene selv. Blant gruppens forslag var: - justere og forenkle utvalgenes mandater, herunder en bedre grenseoppgang for utvalgenes ansvar for kvalitetsarbeidet - vurdere og evt. justere utvalgenes sammensetning - endre navn på kvalitets- og læringsmiljøutvalget tilbake til læringsmiljøutvalget I gruppens rapport er det understreket at arbeidsdelingen mellom utvalgene må videreføres og presiseres slik at - Utdanningsutvalget sitt arbeid primært er konsentrert om studienes innhold - Læringsmiljøutvalget sitt arbeid primært er konsentrert om studienes omgivelser Denne arbeidsdelingen må også legges til grunn for utvalgenes roller og ansvar i kvalitetsarbeidet. Videre påpekte gruppen at utvalgene bør arbeide for å styrke sin rådgivende funksjon overfor styret og universitetets enheter. Etter at evalueringsgruppen hadde avlevert sin rapport kom departementets forslag til endringer av universitets- og høyskoleloven på høring i september Forslaget innebærer blant annet forandring av institusjonenes arbeid med studieprogrammer og studiekvalitet og vil bli fulgt opp av endringer i departementets studiekvalitetsforskrift og NOKUTs studietilsynsforskrift. Endringer i studiekvalitetsforskriften er sendt på høring november 2015, det forventes at studietilsynsforskriften kommer på høring i løpet av våren. Når nå mandatene til utvalgene justeres, er det naturlig at det tas høyde for de planlagte endringene i det nasjonale regelverket i arbeidet med mandatene. Behandling i utvalgene Forslag om revidert mandater ble behandlet i kvalitets- og læringsmiljøutvalget 10. november og i utdanningsutvalget 11.november. KLU fattet følgende vedtak: 1 Blant annet som oppfølging av råd UiS fikk av NOKUT etter evalueringen av institusjonens kvalitetssystem i

3 1. Utvalget tilrår at kvalitets- og læringsmiljøutvalgets navn, mandat og sammensetning endres i tråd med denne sak, og ber utdanningsdirektøren bidra til at sak om slik endring bringes fram for styret, med tanke på iverksetting fra Utdanningsdirektøren bes følge opp de øvrige tiltakene i denne saken UU fattet følgende vedtak: 1. Utdanningsutvalget slutter seg til forslag til mandat og forslag til oppfølging av de øvrige målene, med de kommentarene som kom fram i møtet. 2. Utdanningsutvalget anbefaler følgende tillegg i sammensetningen: - 2 representanter for det vitenskapelige personalet - Representant for universitetsbiblioteket møter med talerett 3. Utdanningsutvalget ber styret vedta nytt mandat før nytt utvalg trer i funksjon 1. januar Utdanningsutvalget ber utdanningsdirektøren følge opp de øvrige tiltakene i den planen som er vedtatt. Generelt om revisjon av mandatene Når utvalgene har behandlet og fremmet sine forslag om reviderte mandater, er anbefalingene fra arbeidsgruppen som evaluerte utvalgene lagt til grunn. Gruppen konkluderte med at begge utvalgene oppfyller sine mandater tilfredsstillende. Dette gjelder særlig for utvalgenes hovedarbeidsområder, godkjenning/akkreditering i utdanningsutvalget og arbeidet med læringsmiljøet i kvalitets- og læringsmiljøutvalget. Gruppen understrekte at begge utvalgene bør videreutvikle sin rådgivningsfunksjon overfor styret og i institusjonen for øvrig. Gruppen påpeker også at det synes å være betydelig usikkerhet i utvalgene knyttet til ansvars- og rollefordeling utvalgene imellom når det gjelder studiekvalitetsarbeidet. Arbeidsgruppen påpekte også at mandatene til de to utvalgene, slik de nå foreligger, er for omfattende gitt de ressurser en rår over. De kommende endringene i lov og forskriftsverk vil innebære en ytterligere styrking av NOKUTs tilsynsfunksjon med institusjonenes kvalitetsarbeid og kvaliteten i utdanningene. Departementet forutsetter at institusjonene implementerer en tilsvarende tilsynsmodell i sitt kvalitetsarbeid. Ved UiS har vi i lang tid praktisert NOKUTs akkrediteringsmodell for studiene, men vi har enda ikke utarbeidet en institusjonell tilsynsmodell. Som selvakkrediterende institusjon er det viktig at UiS videreutvikler en slik lokal variant (LOKUT) av arbeids- og tilsynsmodellen på en god måte. Universitetsdirektøren gir sin tilslutning til at når UiS skal implementere en lokal variant av NOKUTs arbeidsmodell, vil det være naturlig at kvalitets- og læringsmiljøutvalget fører det institusjonelle tilsynet på styrets vegne med kvaliteten i studie- og læringsmiljøet og at utdanningsutvalget tilsvarende fører tilsyn med kvaliteten i studiene og studieporteføljen. Utvalgene har anbefalt en slik arbeidsdeling og foreslår følgende inndeling av mandatene: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget: Del I: Utvikling av studie- og læringsmiljøet Del II: Utforming av studie- og læringsmiljøet Del III: Utvalgets sammensetning Utdanningsutvalget: Del I: Utvikling av studiene og studieporteføljen 3

4 Del II: Utforming og gjennomføring av studiene Del III: Utvalgets sammensetning Universitetsdirektørens forslag til justert sammensetning for utvalgene Universitetsdirektøren understreker at læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget er universitetsstyrets utvalg og begge skal ivareta institusjonens tarv, og ikke handle på vegne av det enkelte fakultet. De enkelte representantene, også prodekanene, representerer heller ikke sine egne enheter i utvalgene. Med utgangspunkt i evalueringen har begge utvalgene vurdert sin sammensetning. Ingen av de to utvalgene har så langt hatt ekstern representasjon og det foreslås nå ekstern representasjon for begge utvalgene. Utvalgene selv har vektlagt at tiden er mer enn moden for å tilføre utvalgene denne kunnskap, kompetanse og et eksternt blikk på virksomheten. Dette kan også ses å være i tråd med departementets forslag til ny studiekvalitetsforskrift, som omfatter økte krav til ekstern deltakelse blant annet i programevalueringsprosessene. Det er også i tråd med institusjonens forpliktelser og tilsvarende krav i gjeldende europeiske standarder og retningslinjer. For kvalitets- og læringsmiljøutvalgets del er det fastsatt i loven at studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget har vært preget av et stort og økende antall observatører. Observatører kan bidra positivt til utvalgets arbeid, men med 16 faste observatører er det kommet signaler fra utvalget selv om at antallet observatører bør vurderes. Gruppen som evaluerte utvalgene påpekte også at antallet bør reduseres. Når antallet observatører nå foreslås redusert til tre, legges det til grunn at representanter for følgende sentrale kompetanseområder alltid skal være til stede i utvalgets møter: det fysiske læringsmiljøet, det digitale læringsmiljøet og det psyko-sosiale læringsmiljøet. Kvalitets- og læringsmiljøutvalget har foreslått at studentombudet skal være fast observatør i utvalget. Dette ville imidlertid være i strid med ombudets frie rolle i universitetet og med dets mandat. Universitetsdirektøren legger således fram et forslag om sammensetning for læringsmiljøutvalget som ivaretar lovens bestemmelser, som har ekstern representasjon og der antallet faste observatører i det normale tilfellet er redusert til tre; studentsamskipnaden, universitetsbiblioteket og IT-direktøren. For utdanningsutvalget fastsetter universitetet selv sammensetningen. Fra 2011 fikk prodekanene for undervisning fast representasjon i kraft av sine verv og studentene fikk styrket representasjon fra tre til fire representanter. Både ordningen med at prodekanene er faste representanter og studentenes betydelige representasjon har vært vurdert i prosessen. Utdanningsutvalget har anbefalt at begge ordningene videreføres. Utvalget vektla blant annet at prodekanene har stor kunnskap og kompetanse på hele bredden av utdanningsutvalgets sakskompleks og at de således som gruppe tilfører utvalget mye kunnskap. Videre ble det vektlagt at studentenes innflytelse i utvalget fortsatt bør være større enn lovens minstekrav. I arbeidet med utdanningsutvalgets sammensetning har det vært lagt til grunn at en ønsket å styrke utvalget med ekstern representasjon og samtidig ønsket å redusere medlemstallet. I forslaget til sammensetning som ble lagt fram for utdanningsutvalget var derfor antallet representanter fra det vitenskapelige redusert fra to til en. Slik ville gruppen vitenskapelig ansatte, prorektor, tre prodekaner og en representant for de vitenskapelig ansatte, ikke ha flertall alene i utvalget. Utdanningsutvalget ønsket fortsatt at gruppen vitenskapelig ansatte skal ha to representanter i utvalget. Universitetsdirektøren mener at når alle prodekanene, prorektor og en representant fra gruppen vitenskapelig ansatte er representert i utvalget, utgjør dette en sterk vitenskapelig kompetansegruppe som vil gi utvalget tilstrekkelig faglig tyngde. I dag har universitetsbiblioteket en fast representant i utdanningsutvalget. I prosessen har det også vært vurdert om det er særskilte enheter eller aktører ved UiS som bør være representert i utvalget. 4

5 Utdanningsutvalget ga sin tilslutning til at det ikke er særlig grunn for at universitetsbiblioteket skal være fast representert i utvalget og ikke andre enheter, men anbefalte at biblioteket får observatørstatus i utvalget på linje med UiS EVU. Leder for Enhet for studentservice (UA-ESS) har tidligere vært observatør i utvalget. Etter at enheten ble en del av Utdanningsavdelingen er det mer naturlig at leder i ESS ses som del av UU sitt sekretariat og kan tale i utvalget på utdanningsdirektørens vegne ved behov. Universitetsdirektøren foreslår følgende sammensetning for utdanningsutvalget; prorektor, tre prodekaner for undervisning, en representant for det vitenskapelige personalet, en representant for det studieadministrative personalet, fire studentrepresentanter og en ekstern representant. Universitetsdirektøren legger således fram et forslag om sammensetning for utdanningsutvalget som viderefører ordningen med prodekanene som faste representanter, med fortsatt høy studentrepresentasjon, som har ekstern representasjon og som er begrenset til to faste observatører; UiS EVU og universitetsbiblioteket. Universitetsdirektørens forslag til reviderte mandater for utvalgene Med utgangspunkt i evalueringen av utvalgene, nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer, de planlagte endringene i gjeldende lover og forskrifter, samt universitetets strategi og regelverk, et det utarbeidet nye forslag til mandat for de to utvalgene. Både kvalitets- og læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget har deltatt aktivt i arbeidsprosessen med mandatene og har begge gitt sin tilslutning til de nye mandatforslagene. NOKUTs nye nasjonale strategi, arbeids- og tilsynsmodell, som departementet nå har startet implementeringen av i sitt lov- og forskriftsarbeid, er særlig vektlagt i utformingen av mandatene. Endringene som Kunnskapsdepartementet planlegger, berører i særlig grad utdanningsutvalgets arbeid og mandat, men legger også nye premisser for læringsmiljøutvalgets arbeid med studie- og læringsmiljøet. KD understreker at selvakkrediteringsretten medfører et stort ansvar for utdanningsinstitusjonene og at denne fullmakten må ses i sammenheng med institusjonenes totale kvalitetsarbeid. Derfor må institusjonene selv ha rutiner som sikrer at utdanningene har den kvalitet som kreves i henhold til universitets- og høyskoleloven, og departementets og NOKUTs forskrifter. Institusjonene må kunne dokumentere hvordan kvalitetsarbeidet bidrar til å forbedre kvaliteten på institusjonenes studieprogram, og på kvaliteten på studentenes læringsutbytte. Lov- og forskriftsendringene vil kunne innebære noe strengere akkrediteringskrav for master- og phdstudier, men vil ikke medføre innskrenkninger av institusjonenes fullmakter for akkreditering og universitetenes selvakkrediteringsfullmakt. UiS har gode erfaringer med den valgte myndighetsfordelingen i akkrediterings- og etableringssaker og universitetsdirektøren anbefaler at studieakkrediteringsfunksjonen fortsatt legges til utdanningsutvalget. Videre anbefaler han at læringsmiljøutvalget gis myndighet til å føre tilsyn med studie- og læringsmiljøet og at utdanningsutvalget får myndighet til å føre tilsyn med studienes innhold. Utvalgene skal også utarbeide retningslinjer og rutiner for tilsynsarbeidet. Det er viktig å framheve utvalgenes rådgivende funksjoner overfor styret og institusjonen for øvrig. For utdanningsutvalgets del ønsker universitetsdirektøren å presisere at utvalgets tilrådinger til styret i etableringssaker forutsettes å være basert på utvalgets vurderinger av universitetets strategi, ressurssituasjon og totale studieportefølje. Endringene i uh-loven og studiekvalitetsforskriften er for tiden på høring i institusjonene og er ennå ikke vedtatt. I sitt arbeid med mandatene har utvalgene allikevel valgt å innrette seg etter disse signalene. Universitetsdirektøren konstaterer at det punktet i lovendringen som mest berører utvalgenes mandater, er systematisk tilsyn med og dokumentasjon av kvaliteten i studier og læringsmiljø. Planleggingen av slike tilsynsfunksjoner i UiS var så vidt påbegynt før og uavhengig av forslagene til lov- og forskriftsendringer. 5

6 Disse funksjonene kan således legges inn i utvalgenes mandater før endelig beslutning om lov- og forskriftsendringer er fattet. Universitetsdirektøren legger fram forslag til mandater for læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget som viderefører utvalgenes innarbeidede hovedoppgaver, implementerer lokalt den nasjonale arbeidsmodellen for studiekvalitetsarbeidet, legger til rette for utvikling av gode tilsynsordninger og for styrking av utvalgenes rådgivende funksjon. Forslag til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Stavanger endrer navn på kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) til læringsmiljøutvalget (LU). 2. Styret fastsetter mandat og sammensetning for læringsmiljøutvalget slik det fremgår av vedlegg1. 3. Styret fastsetter mandat og sammensetning for utdanningsutvalget slik det framgår av vedlegg 2. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Bjarte Hoem fung. utdanningsdirektør Saksbehandler: Kristofer Rossmann Henrichsen 6

7 Vedlegg, US 115/15 nr.1 Vedlegg 1: Mandat og sammensetning for læringsmiljøutvalget (LU) ved UiS. Universitetsdirektørens forslag. Læringsmiljøutvalget er universitetets sentrale organ i læringsmiljøspørsmål, og utgjør samtidig institusjonens læringsmiljøutvalg i lovens forstand. Læringsmiljøutvalgets hovedanliggende vil være de omgivelser (fysisk, digitalt og psykososialt) universitetet tilbyr sine studier i. Utvalget skal bidra til at de krav som stilles til det psykososiale, digitale og fysiske læringsmiljø er oppfylt. Læringsmiljøutvalget koordinerer sitt arbeid med utdanningsutvalget, som har studienes innhold, omfang, relevans og nivå som sitt hovedanliggende. I. Utvikling av studie- og læringsmiljøet Læringsmiljøutvalget skal: a) Gi råd til styret i saker som angår læringsmiljøet og utviklingen av det. b) Være orientert om den praktiske så vel som den strategiske og politiske utvikling av læringsmiljøområdet nasjonalt og internasjonalt, og på grunnlag av dette kunne gi råd om universitetets oppfølging av utviklingen. c) Ta initiativ til, og koordinere strategisk utviklingsarbeid angående læringsmiljøet ved universitetet. d) Avgi årlig rapport til styret om sitt arbeid og institusjonens læringsmiljø, og om hvilke tiltak universitetet bør prioritere i den videre utviklingen av studie- og læringsmiljøet. Rapporten inngår i universitetets rapportering av kvalitetsarbeidet, og skal inngå i grunnlaget for det årlige budsjettarbeidet. II. Utforming av studie- og læringsmiljøet Læringsmiljøutvalget skal: a) Fastsette retningslinjer for institusjonens læringsmiljø i tråd med gjeldende lover, forskrifter og universitetets strategi. b) Føre tilsyn med universitetets læringsmiljø. c) Fremme forslag om endringer og tiltak når læringsmiljøet ikke holder tilfredsstillende kvalitet. d) Bidra til at læringsmiljøet utvikles i tråd med studentenes forutsetninger, behov og forventninger. Styret kan tillegge utvalget andre oppgaver enn disse. III. Sammensetning Rektor oppnevner medlemmer og varamedlemmer til læringsmiljøutvalget. Utvalget har følgende sammensetning: Prorektor 1 prodekan for undervisning Representant for institusjonens drift/infrastruktur 1 fakultetsdirektør 4 studentrepresentanter 1 ekstern representant Bibliotekdirektør, SiS-leder og IT-direktør eller driftsleder utgjør faste observatører til utvalget, og har talerett på utvalgets møter. Utdanningsdirektøren er utvalgets faste sekretær. 1

8 Vedlegg, US 115/15 nr.1 Ledervervet veksler hvert år mellom studentene og de tilsatte. Ved avstemninger har leder dobbeltstemme i tilfeller med stemmelikhet. Alle medlemmene bortsett fra studentrepresentantene har personlige varamedlemmer. Rektor er varamedlem for prorektor. Styret oppnevner 4 studenter etter anbefaling fra Studentorganisasjonen (StOr). To av studentrepresentantene oppnevnes for to år, slik at det ene året er overlappende mellom de to. De to øvrige studentrepresentanter oppnevnes for ett år. StOr utarbeider rekkefølgebasert varaliste for sine medlemmer til utvalget, men kan også utpeke personlig vara for ett eller flere av sine medlemmer når StOr finner det tjenlig. Prodekan for undervisning og fakultetsdirektør oppnevnes begge for to studieår. Begge disse medlemmer oppnevnes rullerende mellom universitetets fakulteter og med ett års overlapp de to medlemmene i mellom, og også slik at de to medlemmene til enhver tid er oppnevnt fra to ulike fakulteter. Eksternt medlem oppnevnes for to år av gangen. Utvalget kan gi råd om hvem som bør oppnevnes. Ikrafttredelse og overgangsregler: Utvalgets navn og mandat trer i kraft fra Det nåværende kvalitets- og læringsmiljøutvalget frigjøres fra sitt foreliggende mandat og overtar læringsmiljøutvalgets mandat fra samme dato. Når nytt læringsmiljøutvalg konstitueres høsten 2016, skal det ha den sammensetning som er angitt i punkt III, men slik at fakultetsdirektørmedlemmet samt en av to-års studentrepresentantene (StOr utpeker hvilken) blir værende fra utvalget slik det er satt sammen våren

9 Vedlegg, US 115/15 nr. 2 Vedlegg 2: Mandat og sammensetning for utdanningsutvalget (UU) ved UiS. Universitetsdirektørens forslag. Utdanningsutvalget er opprettet av styret for å utvikle Universitetet i Stavanger som utdanningsinstitusjon. Utvalget skal virke som rådgivende organ for styret i utdanningsstrategiske spørsmål, herunder utvikling av studieporteføljen. Utvalget skal bidra til at de krav NOKUT stiller til universitetet som selvakkrediterende institusjon oppfylles. Utdanningsutvalget koordinerer sitt arbeid med læringsmiljøutvalget. Universitetsdirektøren sørger for nødvendig sekretærhjelp til utvalget. Styret kan tillegge utvalget andre oppgaver. Utvalget utarbeider årlige planer for eget arbeid, og avgir årsrapport til styret om arbeidet utvalget har utført og de resultater arbeidet har gitt. Utdanningsutvalget skal I. Utvikling av studiene og studieporteføljen a) Kunne ta initiativ til, og koordinere, strategisk utviklingsarbeid innenfor utdanningsvirksomheten ved universitetet. b) Gi råd til styret i forskriftssaker. c) Gi råd til styret i etableringssaker og andre saker som angår studieporteføljen basert på vurderinger av universitetets strategi, ressurssituasjon og totale studieportefølje. d) Være orientert om utviklingen i nasjonal og internasjonal utdanningsstrategi og - politikk, herunder Bologna-prosessen, og på grunnlag av dette kunne gi råd om universitetets oppfølging. II. Utforming og gjennomføring av studiene a) Fastsette retningslinjer for akkreditering av og tilsyn med institusjonens studier i tråd med gjeldende lover, forskrifter og universitetets strategi. b) Akkreditere studier og sikre at disse oppfyller kravene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og standarder og kriterier gitt av NOKUT og universitetet. c) Føre tilsyn med universitetets eksisterende studietilbud, og forestå revidering av akkreditering. d) Fremme forslag om avvikling av studier dersom disse ikke holder tilfredsstillende kvalitet. e) Fastsette undervisningsterminer. f) Fastsette unntak for emnestørrelse. III. Sammensetning Rektor oppnevner medlemmer og varamedlemmer til Utdanningsutvalget. Utvalget har følgende sammensetning: Prorektor (leder) 3 prodekaner for undervisning 1 representant for det vitenskapelige personalet 1 representant for det studieadministrative personalet 4 studentrepresentanter 1

10 Vedlegg, US 115/15 nr. 2 1 ekstern representant Leder for UiS EVU og representant for universitetsbiblioteket møter med talerett. Alle medlemmene, bortsett fra studentrepresentantene har personlige varamedlemmer. Rektor er varamedlem for prorektor. Utvalget oppnevnes for fire år om gangen og følger rektorperioden. Studentene oppnevnes for et år om gangen. Vararepresentantene for studentene har rekkefølgerepresentasjon. Representantene for de ansatte skal i størst mulig grad representere alle fakultetene. 2

11 Vedlegg US 115/15 nr. 3 Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets mandat Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) ved UiS er oppnevnt av Universitetsstyret for å bidra til at bestemmelsene om læringsmiljø i Lov om universiteter og høgskoler, 4-3 blir gjennomført. Utvalgets setter fokus på sider av studentlivet som har med det fysiske og psykososiale lærings- og studiemiljøet å gjøre. Mandat 1. Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets funksjon og mål Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) ved Universitetet i Stavanger skal være et rådgivende organ for universitetsstyret og ledelsen for øvrig, i saker som angår utvikling og bruk av universitetets kvalitetssystem og i spørsmål knyttet til det fysiske og psykososiale læringsmiljøet ved UiS. Med utgangspunkt i studentenes forutsetninger, behov og interesser skal KLU være med på å skape et aktivt læringsmiljø. Med læringsmiljø forstås universitetets fysiske områder og all aktivitet som påvirker læring og undervisning ved Universitetet i Stavanger. 2. Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets overordnede arbeid Kvalitets- og læringsmiljøutvalget ved UiS skal: - Samarbeide med studentene gjennom ulike organ om spørsmål som angår studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø - Ha et godt samarbeid med kontaktpersoner for studenter med funksjonsnedsettelse for å sikre at studenter med tilretteleggingsbehov sin velferd ivaretas på en best mulig måte innenfor hva som er rimelig og mulig. - Aktivt holde ledelsen orientert om områder med behov for tiltak for å bedre læringsmiljøet - Samarbeid med interne og eksterne enheter som Universitetsbiblioteket, Felles ressurssenter, Enhet for studentservice, Studentsamskipnaden og Statsbygg for å utvikle et best mulig læringsmiljø for studentene ved UiS. - Legge til rette for at enkeltstudenter/ansatte og enheter/grupper ved UiS kan be om å få tatt opp saker i KLU utvikling og bruk av kvalitetssystemet eller som angår studentenes totale læringsmiljø - Utvalget skal behandle saker som angår utvikling og bruk av kvalitetssystemet, og gi de råd som er nødvendige for at kvalitetssystemet har en tilfredsstillende utvikling og bruk. - Avgi årlig rapport til styret om sitt arbeid og forslag til nye tiltak på en slik måte at det kan inngå i universitetets kvalitetssikringssystem. KLUs årlige rapport skal inngå i grunnlaget for det årlige budsjettarbeidet. 3. Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets sammensetning I styresak 127/11 ble følgende sammensetning i utvalget vedtatt: Ansattrepresentanter: prorektor m/vara, instituttleder eller annen faglig leder fra fakultet eller institutt (fak. 1), instituttleder eller annen faglig leder fra fakultet eller institutt (fak. 2), fakultetsdirektør (fak.3 ) og ressursdirektør. Styret oppnevner 5 studenter (oppnevnes etter anbefaling fra Studentorganisasjonen (StOr)).

12 Vedlegg US 115/15 nr. 3 Som faste observatører i utvalget er: AMU, Driftsavdelingen, Studentsamskipnaden, Læringsstøttesenteret, Studentprest, Universitetsbiblioteket, Kvalitetskoordinator fakultet (3 fak), Statsbygg, Kontaktperson for studenter med nedsatt funksjonsevne, PhDstudentrepresentant, Internasjonalt kontor og Arkeologisk museum. To studenter velges for to år, og tre studenter velges for ett år. Ledervervet veksler hvert år mellom studentene og de tilsatte. Ved eventuelle avstemninger har leder dobbeltstemme i tilfeller med stemmelikhet. Kvalitets- og læringsmiljøutvalget står ellers fritt til å innkalle andre til å redegjøre på møtene. Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets sekretariat ligger til Utdanningsavdelingen.

13 Vedlegg US 115/15 nr. 4 Utdanningsutvalgets mandat Utdanningsutvalget er opprettet av styret for å utvikle Universitetet i Stavanger som utdanningsinstitusjon og bidra til god kvalitet i utdanning og studieadministrasjon. Utvalget skal være rådgivende organ for universitetsstyret i utdanningsstrategiske spørsmål og skal ta initiativ til og koordinere strategisk utviklingsarbeid ved institusjonen. Utvalget skal bidra til at de krav NOKUT og institusjonen selv setter til sitt kvalitetsarbeid oppfylles. Utdanningsutvalget rapporterer til styret, og styret kan tillegge utvalget andre oppgaver. Utdanningsutvalget koordinerer sitt arbeid med Læringsmiljøutvalget. Universitetsdirektøren sørger for nødvendig sekretærhjelp til utvalget. Utdanningsutvalget har følgende mandat: I. Utvikling a) Virke som rådgiver for styret i utdanningsstrategiske spørsmål, herunder utvikling og revisjon av studieporteføljen b) Bidra til at vedtak om nye studieprogram er i samsvar med strategi og handlingsplaner og at økonomiske konsekvenser er vurdert. c) Ta initiativ til og koordinere strategisk utviklingsarbeid ved institusjonen. d) Fastsette retningslinjer for studieplanarbeid og andre felles retningslinjer for institusjonens utdanningsvirksomhet. e) Gi råd til styret i forskriftssaker. f) Overvåke utviklingen i nasjonal og internasjonal utdanningsstrategi og -politikk. g) Være pådriver for og gi råd om universitetets oppfølging av Bologna-prosessen, herunder studentmobilitet. h) Være pådriver for og gi råd til institusjonen om innovasjon og entreprenørskap i utdanningene. II. Studieplanarbeid a) Fastsette fag- og studieplaner for nye studier i samsvar med retningslinjer for studieplanarbeid. b) Fastsette unntak for modul/emnestørrelse. III. Kvalitet a) Være rådgivende organ i kvalitetsspørsmål og følge med i den nasjonale og internasjonale utviklingen av kvalitet i høgre utdanning. b) Ta initiativ til, samordne og sørge for oppfølging av tiltak og prosjekter i samsvar med plan for kvalitetsarbeid. c) Behandle saker som angår utvikling og sikring av studiekvaliteten, herunder å gi de råd som er nødvendige for at studiekvaliteten er tilfredsstillende sikret og har en tilfredsstillende utvikling. d) Utarbeide en årlig kvalitetsrapport og forslag til tiltaksplan for styret vedrørende utdanningsog studiekvalitet. e) Bidra til samarbeid om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i institusjonen.

14 Vedlegg US 115/15 nr. 4 IV. Sammensetning Rektor oppnevner medlemmer og varamedlemmer til Utdanningsutvalget. Utvalget har følgende sammensetning: Prorektor (leder) 3 prodekaner for undervisning 2 representanter for det vitenskaplige personalet 1 representant for det teknisk-administrative personalet 1 representant for universitetsbiblioteket 4 studentrepresentanter Leder for Enhet for studentservice (Fres-Ess) møter med talerett. Alle medlemmene, bortsett fra studentrepresentantene har personlige varamedlemmer. Rektor er varamedlem for prorektor. Utvalget oppnevnes for fire år om gangen og følger rektorperioden. Studentene oppnevnes for ett år om gangen. Vararepresentantene for studentene har rekkefølgerepresentasjon. Representantene for de ansatte skal representere alle fakultetene og oppnevningen må gjøres slik at de to vitenskaplig ansatte og representanten for det tekniskvitenskaplige personalet går på omgang mellom fakultetene i påfølgende perioder.

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU)

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Arbeidsprosesser og rutiner for utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Utdanningsavdelingen ved Universitetet i Stavanger, mai 2013 1. INNLEDNING... 2 1.1. BAKGRUNN... 2 1.2

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 39/16 Plan for utvalet sitt arbeid 2017 Saksnr: 15/06435-2 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør Møtedag: 16.11.2016 Informasjonsansvarlig: Veslemøy

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 93/13 UiS årsrapportering for arbeidet med kvalitet ephortesak: 2011/5242 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 27.11.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 KLU 25/15 Godkjenning av innkalling til møtet 26. mai 2015

Detaljer

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen Universitetet i Stavanger Styret US 34/10 Doktorgradsutvalgene - mandat og sammensetning ephortesak: 2010/799 Møtedag: 25.03.10 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet. Innkalling til Utdanningsutvalet

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet. Innkalling til Utdanningsutvalet Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet Til: Faste medlemer: Aune, Mats Blåsternes, Terje Gjerlaugsen, Marianne Hemmingsen, Tor Hervik, Sigbjørn Hærem, Eva Klepp, Anine Kvaløy, Jan Terje Melberg, Jorunn

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Utval Utvalssak Møtedato Utdanningsutvalet UU 03/15 11.02.2015 UU 03/15 Årsrapport for utdanningsutvalet for 2014 (2015/) Kva saka gjeld Det skal fastsetjast rapport for utdanningsutvalet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 37/15 Årsrapport 2014 Utdanningsutvalget Saksnr: 15/01413-1 Saksansvarleg: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 12.03.2015

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 50/17 Implementering av nytt nasjonalt regelverk for akkreditering og revidering av akkreditering av studier ved UiS Saksnr: 15/07627-11

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold Læringsmiljøet Ved Høgskolen i Østfold Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold er forankret i henhold til Lov

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 70/17 Revidert mandat for forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 17/04159-3 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø med tiltaksplaner for

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø med tiltaksplaner for Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2010-2011 med tiltaksplaner for 2011-2012 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Sak 16/17 PROSJEKT 2019 REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAMMER FØR 2019

Sak 16/17 PROSJEKT 2019 REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAMMER FØR 2019 Universitetet i Stavanger Det humanistiske fakultet Kvalitetsutvalget Sak 16/17 PROSJEKT 2019 REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAMMER FØR 2019 Bakgrunn Utkast til institusjonelle retningslinjer for søknad

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av styre 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg Utdanningsutvalg 1 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 22/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 09.06.09 Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17 Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT MED OPPFØLGING Til: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, Institutt for helsefag, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 38/15 Årsrapport 2014 Kvalitets- og læringsmiljøutvalet Saksnr: 15/01386-4 Ansvar for saka: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2007-2008 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Endring av navn på to masterprogram Saksnr: 15/05228-2 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre?... 3 1 Etablere emne... 3 1.1 Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet?...

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR Alle fakulteter Universitetsbiblioteket U-vett Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Studentparlamentet Deres ref.: Vår ref.: 2009/6482 EST003/ Dato: 10.09.2009 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

Svar fra Universitetet i Stavanger - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

Svar fra Universitetet i Stavanger - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning NOKUT Postboks 578 1327 LYSAKER Deres ref.: 16/00981-1 Vår ref.:16/05561-7 Dato: 30.11.2016 Svar fra Universitetet i Stavanger - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 DEL I: LÆRINGSMILJØUTVALGET Læringsmiljøutvalgets mandat og sammensetning Læringsmiljøutvalget ved universitetet

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 6.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-024/11 Evaluering av Studie og kvalitetsutvalget Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Konstituering, valg av ny leder for Kvalitets- og læringsmiljøutvalget

Konstituering, valg av ny leder for Kvalitets- og læringsmiljøutvalget UNIVERSITETET I STAVANGER Kvalitets- og læringsmiljøutvalget KLU 37/14 Konstituering, valg av ny leder for Kvalitets- og læringsmiljøutvalget Vedtakssak I Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets mandat står

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger - Årsrapport Kapittel 3: Utvalgets rapport for 2016

Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger - Årsrapport Kapittel 3: Utvalgets rapport for 2016 Side 1 av 5 Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger - Årsrapport 2016 - Kapittel 3: Utvalgets rapport for 2016 Kapittel 3 gir en kort oversikt over mål og planer fra «Plan for utvalgets arbeid

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Gjennomgang av studiene 2017/18 Prosess og roller

Gjennomgang av studiene 2017/18 Prosess og roller Gjennomgang av studiene 2017/18 Prosess og roller Møter med fakulteter, institutter og sentrale utvalg 23. og 24. august 2017 Kristofer Henrichsen og Eilef Gard 1 Prosessen Dekan fastsetter prosedyrer

Detaljer

Kurs i læringsmiljøarbeid

Kurs i læringsmiljøarbeid Kurs i læringsmiljøarbeid Systematisk utvikling av læringsmiljø Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 2017 Bjørnar Kvernevik Førstekonsulent Universell Samfunnsøkonomi Tilknyttet Universell

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskaplige fakultet Kvalitetsutvalget REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET Torsdag 18. juni 2009, rom C-334, Kjølv Egelands hus, kl 09.00-11.15 Tilstede: Medlemmer

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

Kvalitets- og læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger (KLU) Årsrapport

Kvalitets- og læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger (KLU) Årsrapport Kvalitets- og læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger (KLU) Årsrapport 2013 1. Om rapporten Hensikt og bakgrunn Rapporten om læringsmiljøet inngis til styret og har som formål å formidle: sentrale

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet MN-fakultetet skal gi en utdanning som bidrar til at «våre kandidater lykkes faglig og profesjonelt». Et viktig element i dette er en velfungerende organisatorisk

Detaljer

Vedlegg UU 38/14 Evaluering av Kvalitets- og læringsmiljøutvalet og Utdanningsutvalet Bakgrunn Kvalitets- og læringsmiljøutvalet og utdanningsutvalet har kvar for seg vedteke at det skal gjerast ei felles

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning

Profesjonsråd for designutdanning Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Reglement for PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING PÅ UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 12/16 Flerårige utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - pilotprosjekt Saksnr: 16/00664-4 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, Seniorrådgiver

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier.

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier. 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan regelmessige selvevalueringer av utvalgte studieprogram ved høgskolen skal gjennomføres. Hensikten med selve evalueringen er primært læring gjennom

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 16/17 Retningslinjer for faglig ansvarlig ved eksamensavvikling Saksnr: 17/03036-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 23.05.2017

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Tema for bolken Om erfaringene fra NOKUTs tilsyn med universiteter og høgskolers

Detaljer

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Fastsatt av høgskolens styre 17. september 2013, og erstatter retningslinjer 10. oktober 2010 Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Innkalling til Utdanningsutvalet

Innkalling til Utdanningsutvalet Innkalling UU 21.05.2014 - side 1 Til: Faste medlemer: Blåsternes, Terje Gaupås, Sverre Gjerlaugsen, Marianne Hemmingsen, Tor Hervik, Sigbjørn Heyler, Nadia Hærem, Eva Jensen, Anine Kvaløy, Jan Terje Melberg,

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen N. vil ikke engasjere seg i forhold til sertifikater. Bekrefter å ha en god dialog med Sjøf.dir. Egen lov/forskrift om/for NOKUT, som da gir organsisasjon det mandat man

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede:

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Møtebok 9/12: Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng

Detaljer

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 14.09.2011 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Bakgrunn. Mandater og instrukser

Bakgrunn. Mandater og instrukser Bakgrunn Mandater og instrukser Størrelse og sammensetning av styrer på nivå to i UiTs organisasjon Størrelse og sammensetning av styrer ved sentre som er overført til nivå tre Innstillingen ble

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer