Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet. Innkalling til Utdanningsutvalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet. Innkalling til Utdanningsutvalet"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet Til: Faste medlemer: Aune, Mats Blåsternes, Terje Gjerlaugsen, Marianne Hemmingsen, Tor Hervik, Sigbjørn Hærem, Eva Klepp, Anine Kvaløy, Jan Terje Melberg, Jorunn Rangnes, Brita Strand Thomassen, Amund Øglænd, Rebecca Observatør: Simonsen, Marianne Sekretariat: Utdanningsdirektøren Kopi til: varamedlemer Innkalling til Utdanningsutvalet Dato: Kl: Stad: AR-401 SAKLISTE UU 21/15 Godkjenning av innkalling UU 22/15 Godkjenning av møtebok frå møte 27. mars 2015 Saksdokument: Møtebok frå møte i utdanningsutvalet 27. mars UU 23/15 UU 24/15 UU 25/15 UU 26/15 UU 27/15 UU 28/15 UU 29/15 Prolongering av Utdanningsutvalet Saksframlegg med framlegg til vedtak Evaluering av UU og KLU rapport frå arbeidsgruppa Saksframlegg med framlegg til vedtak Gebyr for privatistar ved Universitetet i stavanger Saksframlegg med framlegg til vedtak Endring av gradsbetegnelse på to studier ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Saksframlegg med framlegg til vedtak Høring: Forslag til endring av universitets- og høgskoleloven Saksframlegg med framlegg til vedtak Orienteringssaker Saksframlegg med framlegg til vedtak Eventuelt 1/2

2 Stavanger, Tor Hemmingsen prorektor Bjarte Hoem fung utdanningsdirektør 2/2

3

4

5

6

7

8 Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 23/15 Prolongering av Utdanningsutvalet Saksnr: 15/ Saksansvarleg: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarleg: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Bakgrunn På grunn av dei pågåande forhandlingane om mogeleg fusjon med Høgskolen i Stord/Haugesund, og med heimel i brev frå Kunnskapsdepartementet om styret si funksjonstid har universitetsstyret vedteke å forlenga si eiga funksjonstid fram til I fylgje mandatet for utdanningsutvalet oppnemner rektor medlemer og varamedlemer til utvalet. Utvalet har fylgjande samansetjiing: Prorektor (leiar) 3 prodekanar for undervising 2 representanter for det vitskaplege personalet 1 representant for det teknisk-administrative personalet 1 representant for universitetsbiblioteket 4 studentrepresentantar Leiar for utvalet fylgjer funksjonstida for rektor. Prodekanane er medlemer i kraft av stillinga si og fylgjer dermed si eiga funksjonstid. Representantane frå vitskapleg og administrativt personale og universitetsbiblioteket er oppnemnde frå studieåret til og med studieåret Studentrepresentantane vert oppnemnde for eitt år om gongen. Utdanningsutvalet diskuterte sak om mogeleg prolongering i møtet 11. februar i år. Det vart ikkje gjort vedtak i saka, men utdanningsdirektøren konkluderte med at det vil verta lagt fram vedtakssak i eit seinare møte. Utdanningsdirektøren si vurdering I samsvar med styret si forlenga funksjonstid bør også utdanningsutvalet tilrå rektor å forlengja funksjonstida for det sitjande utdanningsutvalet. Det er ikkje ennå klart korleis den nye institusjonen vil sjå ut etter ein eventuell fusjon mellom UiS og HSH frå 1. januar 2016, men det er rimeleg å gå ut frå at ved ein fusjon vil det verta etablert eit nytt organ tilsvarande det nåverande utdanningsutvalet og at dette i så fall må ha ei samansetjing som representerar heile den nye organisasjonen. Difor vil det vera mest tenleg at det sitjande utvalet held fram med si funksjonstid så lenge Universitetet i Stavanger eksisterar i nåverande form, og fram til 31. desember Utdanningsdirektøren vil tilrå at utvalet ber rektor om å forlenga funksjonstida for det sitjande Utdanningsutvalet til og med , inkludert studentrepresentantane. Utdanningsdirektøren har vore i kontakt med tillitsvaldansvarleg for StOr og har fått tilbakemelding om at dei vil ta kontakt med nåverande representantar for å få klarlagt kven som vil fortsetja, og så vurdera trong for supplering. Framlegg til vedtak: Utdanningsutvalet ber rektor om å forlenga funksjonstida for utvalet fram til Stavanger, Bjarte Hoem fung utdanningsdirektør Sakshandsamar: Eilef Johan Gard 1

9 Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 24/15 Evaluering av UU og KLU rapport frå arbeidsgruppa Saksnr: 15/ Saksansvarleg: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Dokument i saka Rapport frå arbeidsgruppa for evaluering av UU og KLU Kva saka gjeld Ei arbeidsgruppe har på oppdrag frå dei to sentrale utvala, Utdanningsutvalet og Kvalitets- og læringsmiljøutvalet, gjort ei evaluering av utvala sin funksjon og arbeid. Arbeidsgruppa har nå avlevert ein rapport. Utdanningsutvalet er invitert til å diskutera rapporten og utvalet sitt vidare arbeid med dei fire områda som rapporten adresserar. Bakgrunn Kvalitets- og læringsmiljøutvalet og Utdanningsutvalet har kvar for seg vedteke at det skal gjerast ei felles evaluering av utvala sin funksjon og arbeid. KLU gjorde fylgjande vedtak i møte 20. mai 2014: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget ber om at utvalgets funksjon og arbeid evalueres i tråd med den framlagte modell og plan. Tilsvarande gjorde UU fylgjande vedtak i møte 21. mai: Utdanningsutvalet godkjenner framlegget til modell og plan for evaluering av utvalet sin funksjon og arbeid. Utvala sette saman ei arbeidsgruppe med fylgjande mandat: Arbeidsgruppa skal - evaluera utvala sin funksjon i høve til mandata, medrekna rollefordelinga mellom utvala - evaluera utvala sine arbeidsformer og kommunikasjonen mellom utvala og mellom utvala, sekretariatet og einingar ved universitetet - vurdera om der er behov for å revidera mandata og/eller samansetjinga for utvala, på bakgrunn av lover, regelverk og strategidokument slik dei nå ligg føre - evaluera opplæringa av nye medlemer i utvala Arbeidsgruppa har nå lagt fram ein rapport med tilrådingar til begge utvala. Gruppa si samansetjing og arbeidsform er gjort greie for i rapporten. Utdanningsdirektøren sine kommentarar og vurdering Utdanningsdirektøren takkar arbeidsgruppa for godt og grundig utført oppdrag, og ein informativ rapport med klare tilrådingar. Utdanningsdirektøren har merka seg at rapporten legg fram arbeidsgruppa sine funn og tilrådingar for alle dei fire punkta i mandatet. Utdanningsdirektøren merkar seg at arbeidsgruppa har funne at Utdanningsutvalet ser ut til å fungera godt etter siktemålet i saker knytt til akkreditering, og som saksførebuande organ for universitetsstyret. Samtidig merkar utdanningsdirektøren seg at arbeidsgruppa peikar på stor grad av bruk av orienteringssaker heller enn vedtakssaker, serleg i saker som har strategisk tyding, og at fleire av mandatpunkta synest å innehalda urealistiske forventningar til kva proaktiv rolle utvala kan ha. Utdanningsdirektøren ser også at arbeidsgruppa peikar på sekretariatet si rolle for utvala, både med omsyn til saksførebuing og til oppfylgjing av vedtak i ettertid. Det bør leggjast vekt på god saksførebuing 1

10 slik at utvala ikkje treng å retta detaljar i sakene. Utvalet ser ikkje ut til å vera godt kjent i organisasjonen, og difor tilrår arbeidsgruppa at det vert gitt betre informasjon om utvalet sine oppgåver og arbeid. Utdanningsdirektøren merkar seg at arbeidsgruppa konkluderar med at bruken av nett for å formidla informasjon har betra kommunikasjonen, og at dette arbeidet bør videreførast og intensiverast. Vidare legg utdanningsdirektøren merke til at arbeidsgruppa viser til ei uklar mandatsfordeling mellom dei to utvala og at gruppa difor tilrår å skilja mellom mandata til dei to utvala i større grad enn tilfellet er i dag. Dette gjeld serleg arbeid med kvalitetssystemet. Utdanningsdirektøren merkar seg at arbeidsgruppa tilrår ein større revisjon av mandata for dei to utvala, basert på konklusjonane som gruppa har trekt ut frå evalueringa som er gjort. Her ser utdanningsdirektøren at arbeidsgruppa tilrår ei klargjering av kva sider ved kvalitetsarbeidet kvart utval har ansvar for. Arbeidsgruppa tilrår at det også i framtida skal vera eit sentralt akkrediteringsorgan, og at mandata må verta tydelegare på når utvala skal gje råd. Utdanningsdirektøren har merka seg at arbeidsgruppa gir mange innspel til konkrete endringar som kan gjerast i mandata til dei to utvala. Utdanningsutvalet ser at arbeidsgruppa tilrår at det nåverande Kvalitets- og læringsmiljøutvalet vert eit reint læringsmiljøutval med kortnemninga LMU, og at Utdanningsutvalet framleis er mest dekkjande namn for dette utvalet. Arbeidsgruppa har også evaluert opplæring av nye medlemer til utvala, og utdanningsdirektøren registrerar at opplæring har gått frå eit nivå som nærast var ikkjeeksisterande til eit nivå som er betre, men at det framleis er utilstrekkjeleg. Utdanningsdirektøren ser at gruppa tilrår at opplæringsarbeidet må styrkjast. Utdanningsdirektøren legg med dette rapporten fram for Utdanningsutvalet til diskusjon og innspel, og peikar serleg på tre område som han vil be utvalet fokusera på i handsaminga av saka. To av punkta relaterer i fyrste omgang til KLU, men vedkjem også Utdanningsutvalet: - Forslaget om å ta bort omgrepet kvalitet frå både namnet og mandatet til Læringsmiljøutvalet - Forslaget om å endra namnet på Kvalitets- og læringsmiljøutvalet til Læringsmiljøutvalet - Forslaget om nytt mandat for Utdanningsutvalet. Elles er utvalet invitert til å gi innspel til alle deler av rapporten. Rapporten frå arbeidsgruppa syner at det var trong for ein gjennomgang av både mandata for utvala og av utvala sin funksjon og arbeid i høve til mandata. Utdanningsdirektøren ser difor at vurderingane og tilrådingane frå arbeidsgruppa vil vera viktige i det vidare arbeidet med utvala. Arbeidsgruppa vart ikkje bedt om å vurdera konsekvensane av at konklusjonane i rapporten vert fylgde opp gjennom konkrete endringar. Utdanningsdirektøren vil difor rå utvalet til å be om at ei slik utgreiing vert gjort som ein del av utvalet si oppfylgjing av rapporten. Det kan også vera nyttig å vurdera utvalet si vidare oppfylgjing av rapporten i lys av ein eventuell fusjonsprosess. Framlegg til vedtak: a) Utdanningsutvalet takkar arbeidsgruppa for framlagd rapport. Utvalet ber utdanningsdirektøren utarbeida forslag til korleis dei fire områda kan fylgjast opp av utvalet. Konsekvensane av dei ulike oppfylgjingstiltaka må også vera med i forslaget. b) Utdanningsutvalet ber utdanningsdirektøren ta syn som kjem fram i rapporten og i utvalet si drøfting av saka vidare i arbeidsgruppene for det pågåande arbeidet med ein eventuell fusjon, der utvalsstruktur og samansetjing og mandat for utvala må vurderast. 2

11 Stavanger, Bjarte Hoem fung utdanningsdirektør Saksbehandler: Eilef Johan Gard 3

12 Vedlegg UU 24/15 Arbeidsgruppe for evaluering av utvalgene Rapport og anbefaling 8. mai 2015

13 Vedlegg UU 24/15 Innledning Arbeidsgruppen for evaluering av de to sentrale utvalg [Utdanningsutvalget (UU) og Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU)] har hatt som oppgave å evaluere utvalgenes funksjon i forhold til mandatene, utvalgenes arbeidsformer og kommunikasjon, evaluere behovet for endring av utvalgenes mandat og/eller sammensetting, og evaluere opplæringen knyttet til utvalgenes arbeid. I det følgende oppsummeres gruppens arbeid og resultatene dette har gitt. Arbeidsgruppa har hatt følgende sammensetting: UU KLU Fakultetene Studentrepresentant Ekstern UA/sekretariat Marianne Gjerlaugsen, rådgiver, SV-fakultetet Aslaug Margareth Lunde, kontorsjef, HUM-fakultetet Helge Bøvik Larsen, professor, TN-fakultetet Merete Myhra Trine Meling Stokland, rådgiver HSH Eilef J. Gard / Stig Selmer-Anderssen, UA Arbeidsgruppa har hatt fem møter i perioden januar til april I det første møtet foretok gruppa en gjennomgang av mandatet og la en plan for arbeidet. Gruppa valgte å se på perioden fra 2011 fram til i dag. Gruppa har hatt tilgang til møtebøker for utvalgene fra 2011 av, årshjul, planer og rapporter, og har hatt tilgang til en samhandlingsarena på «SharePoint» for arbeidet. Helge Bøvik Larsen har vært leder for gruppa og Marianne Gjerlaugsen nestleder. Rapportens oppbygging og innhold Rapporten består av følgende avsnitt; direkte knyttet til arbeidsgruppens «oppdrag»: 1. Utvalgenes funksjon i forhold til mandatene 2. Utvalgenes arbeidsformer og kommunikasjon 3. Endring av utvalgenes mandat og sammensetting 4. Opplæringen knyttet til utvalgenes arbeid 5. Oppsummering Vedlegg 1: Arbeidsgruppens mandat og forankring Vedlegg 2: Oversikt over gruppens arbeid Vedlegg 3: Eksisterende mandater for UU og KLU 2

14 Vedlegg UU 24/15 1 Utvalgenes funksjon i forhold til mandatene Arbeidsgruppen skal vurdere utvalgenes funksjon i forhold til mandatene. I dette inngår også rollefordelingen mellom utvalgene. Bakgrunn Arbeidsgruppen har som bakgrunn for sine vurderinger Gjennomgått utvalgenes mandater, og utviklingen i disse. Gjennomgått møtereferater og systematisert oversikter over sakene som er behandlet i utvalgene. Foretatt intervjuer med representanter fra fakultet og institutt, samt med to styrerepresentanter. Vurdering Utvalgene synes å fungere godt etter hensikten når det gjelder saker direkte knyttet til akkreditering (UU) og læringsmiljø (KLU). Arbeidsgruppen registrerer imidlertid at mandatene for begge utvalg også inneholder punkt om direkte utvikling og strategisk arbeid, men konstaterer at utvalgene har få vedtakssaker som omhandler disse mandatpunktene. Sakslistene bærer ofte preg av at disse er orienteringssaker. På den andre siden kan det sies at behandling av retningslinjer er strategiske saker, der det gjøres vedtak. Med hensyn til utvalgenes direkte rolle i forhold til strategisaker, mener arbeidsgruppen at det må skilles mellom overordnede strategiske vurderinger («porteføljeuvikling») og fagstrategiske vurderinger. Sistnevnte må tilligge fakulteter og institutter. Etter arbeidsgruppens mening vil en direkte strategisk rolle for utvalgene være knyttet til førstnevnte aspekt. Arbeidsgruppen finner også å bemerke at flere av de eksisterende mandatpunktene inneholder muligens ambisiøse/ urealistiske forventninger om utvalgenes proaktive rolle i forhold til det som kan la seg oppfylle innenfor den tids- og ressursrammen som er allokert til utvalgenes arbeid. Fordelingen av type saker mellom utvalgene synes balansert og i tråd med mandatene, men arbeidsgruppen vil påpeke at en grenseoppgang mellom mandatpunktene i utvalgene bør foretas, da flere av disse overlapper. Dette gjelder spesielt punkt knyttet til kvalitet og kvalitetsaspekter. Se for øvrig kapittel 3 i rapporten. Utvalgenes funksjon som saksforberedende organ for universitetsstyret synes å fungere etter hensikten. Dette gjelder spesielt, for UU sin del, etableringssaker. Mange andre saker fra utvalgene er orienteringssaker, som rapport og planer samt opptaksrammesaker. Likeledes er overordnede strategiske saker fra utvalgene lite på dagorden. Konklusjon Ut fra overstående konkluderer arbeidsgruppen med følgende: Utvalgene oppleves å utfylle sine mandater tilfredsstillende, men det synes som om uklarheter knyttet til innholdet i mandatene også kan gjenfinnes i hvordan utvalgene har forholdt seg til mandatene. Rollene angående kvalitetssystem og arbeid med kvalitet framstår som uklart fordelt mellom de to utvalg. Disse forhold bør avklares/konkretiseres bedre gjennom å følge opp rådene som gis i de etterfølgende avsnitt (og da særlig i avsnitt 3 og 4) i den foreliggende rapporten. 3

15 Vedlegg UU 24/15 2 Utvalgenes arbeidsformer og kommunikasjon Arbeidsgruppen skal vurdere utvalgenes arbeidsformer og kommunikasjonen mellom utvalgene. Også kommunikasjonen mellom utvalgene og deres sekretariater og universitetets enheter skal inngå i evalueringen. Bakgrunn Arbeidsgruppen har som bakgrunn for vurderingene Gjennomgått møtereferat og oversikt over sakene som er behandlet i utvalgene. Foretatt intervjuer med representanter fra fakultet og institutt, og to styrerepresentanter. Gjennomgått årsrapporter og planer for utvalgenes arbeid. Utvalget har spesielt vektlagt å vurdere forholdet mellom utvalgene og institusjonens enheter. Vurdering Det er mange saker til behandling i utvalgene spesielt omfanget av orienteringssaker synes å være uforholdsmessig stort. Følgelig kan det bli (for) kort tid til behandling av hver enkelt sak. Utvalgenes arbeid og funksjon er lite kjent i fagenhetene. Unntaket er akkrediteringsfunksjonen til UU. Denne funksjonen er viktig og bør videreføres på et sentralt nivå. Spesielt KLU fremstår for fagenhetene som et organ med uklar funksjon, der det synes å være utfordringer både knyttet til så vel implementering og oppfølging av KLU-vedtak i organisasjonen som å få tatt opp saker i utvalget. Ved gjennomgangen av sakslistene synes det åpenbart at samme sak blir behandlet om igjen for mange ganger, særlig i KLU. Arbeidsgruppen hadde også med fordel sett at hovedmomenter fra diskusjonen i sakene kunne vært referatført. Utvalgene har siden 2014 innført elektronisk utsending av sakspapirer, noe som etter arbeidsgruppens mening bør lette og effektivisere møteforberedelsene. Saksforberedelsen er viktig for å få til gode vedtak. Saksbehandlere bør være i mer aktiv kontakt med fakultetene/instituttene. Tidsbruken i utvalgene bør ikke gå med til detaljoppretting. Utvalgene skal ikke fungere som «språkkonsulenter» i sakene. En god og gjennomarbeidet saksforberedelse på fagenhetsnivå før oversendelse, vil kunne sikre utvalgenes nødvendige fokus og tidsbruk i møtene. Utvalgenes oppgaver, arbeid og engasjement synes i begrenset grad å være kjent i organisasjonens enheter. Informasjon om disse forhold kan og bør gjøres enklere tilgjengelig. Med et felles sekretariat knyttet til Utdanningsavdelingen vurderer arbeidsgruppen det slik at nødvendig vekselvirkning og samordning mellom de to utvalgene bør kunne rimelig enkelt finne sted. Det er imidlertid viktig at sekretariatet er seg bevisst sin rolle som videreformidler av saker til/fra utvalget. Konklusjon Ut fra overstående konkluderer arbeidsgruppen med følgende: Informasjon på nett har forbedret kommunikasjonen, og bør videreføres/intensiveres. Andelen orienteringssaker bør bli lavere, og strategisaker i større grad diskusjons- eller vedtakssaker. 4

16 Vedlegg UU 24/15 Andelen saksgjentakelser (orienteringssaker som følges opp gjennom nye orienteringssaker) bør bli lavere. Sekretariatet spiller en svært viktig rolle for utvalgene, både mht. kvalitetssikring av sakene i forkant av behandling, og oppfølging av vedtak i etterkant. Sistnevnte gjelder både implementering av vedtak og videreformidling av utvalgenes innspill i organisasjonen. 3 Endring av utvalgenes mandat og sammensetting Arbeidsgruppen skal vurdere om det er behov for å revidere mandatene og/eller sammensettingen av utvalgene, på bakgrunn av hva som er innholdet i de lover, regelverk og strategidokument som nå foreligger. Bakgrunn Arbeidsgruppen har hatt følgende som bakgrunn for sine vurderinger av mandatene: Universitets- og høgskolelovens krav. Studietilsynsforskriftens krav. Strategidokumentets prioriteringer. Utvalgenes mandater, og utviklingen i disse. Møtereferat og oversikt over sakene som er behandlet i utvalgene. Intervju med representanter fra fakultet og institutt, og to styrerepresentanter. Vurderinger Mandatene for begge utvalgene, slik de nå foreligger, er omfattende. UU har et tydeligere mandat enn KLU, men noen punkt har overlappende elementer og innhold. Arbeidsgruppen har diskutert om UU bare skal behandle akkrediteringssaker eller om det også skal gi råd til styret, og foreslår sistnevnte. Vår vurdering er at mandatene bør være tydeligere på når utvalgene skal gi råd. Videre må mandatene være realistiske og oppfyllbare innenfor tildelt ressurs- og tidsramme. Mandatene må ha en operativ karakter og ikke framstå som «visjoner». Sett i lys av aspektet med reakkreditering av studier, må UUs mandat også utvides til å omfatte dette. Videre ser arbeidsgruppen et klart behov for å klargjøre hvilke sider ved kvalitetsarbeidet hvert utvalg har ansvar for. Følgelig vil vi foreslå en endring av mandatinnholdet for utvalgene (se avsnittene nedenfor) som, etter arbeidsgruppens syn, vil bidra til en bedre fokusering av dette aspektet i begge utvalgene. Som følge av dette vil arbeidsgruppen foreslå at nåværende KLU («Kvalitets- og læringsmiljøutvalget») endrer navn tilbake til «Læringsmiljøutvalget» (LMU). Gruppen har overveid en navneendring for «Utdanningsutvalget» til «Studieutvalget», men finner at førstnevnte fortsatt er mest dekkende. Med tanke på sammensetning av utvalgene finner arbeidsgruppen det riktig på nåværende tidspunkt i fusjonsprosessen ikke å komme med konkrete forslag. Imidlertid ønsker vi å framheve at mandatene på dette punktet bør revideres slik at det er uavhengig av den konkrete enhetsinndelingen som institusjonen til enhver tid måtte ha. Som et siste punkt av generell karakter registrerer arbeidsgruppen av utvalgene har ulik sammensetning av observatører. Antallet, og rollene til slike observatører bør nøye overveies. 5

17 Vedlegg UU 24/15 Konklusjon Ut fra overstående ønsker arbeidsgruppen å gi følgende råd angående behovet for å revidere mandatene og/eller sammensetningen av utvalgene: Sammensetningen av utvalgene bør vurderes på nytt ved eventuell fusjon, og bør gjøres strukturuavhengig. Formell observatørstatus i utvalgene bør være gjennomtenkt og begrenses til et minimum. Studentrepresentantene i UU foreslås oppnevnt for to år av gangen, alternerende to og to, av hensyn til kontinuitet og erfaringsoverføring i utvalget. Mandatenes henvisninger til elementer i institusjonens konkrete organisering bør erstattes av funksjons-/rollehenvisninger. Mandatpunktene for begge utvalg harmoniseres med felles referansenomenklatur. Det foreslås følgende konkrete endringer i utvalgenes mandater (med referanse til nåværende mandatpunkter): o Teksten i den innledende beskrivelsen i mandatet for UU: «Utvalget skal være et rådgivende organ for universitetsstyret i utdanningsstrategiske spørsmål og skal ta initiativ til og koordinere strategisk utviklingsarbeid ved institusjonen» foreslåes at utgår, og erstattes med et revidert mandatpunkt [I.a)]: «Virke som rådgivende organ overfor styret i utdanningsstrategiske spørsmål, herunder overordnet utvikling og revisjon av studieporteføljen» o o o o o o o o o o o o UUs mandatpunkt I.c) og I.b) byttes om. UUs mandatpunkt I.c) endres fra «Ta initiativ til, og koordinere strategisk utviklingsarbeid ved institusjonen» til «Kunne ta initiativ til, og koordinere, strategisk utviklingsarbeid ved institusjonen» UUs mandatpunkt I.d), «Fastsette retningslinjer for studieplanarbeid og andre felles retningslinjer for institusjonens utdanningsvirksomhet», slettes (innholdet flyttes til kapittel II) UUs mandatpunkt I.f) endres fra «Overvåke utviklingen i nasjonal og internasjonal utdanningsstrategi og -politikk» til «Holdes orientert om utviklingen i nasjonal og internasjonal utdanningsstrategi og -politikk». UUs mandatpunkt I.g) endres fra «Være pådriver for og gi råd om universitetets oppfølging av Bologna-prosessen, herunder studentmobilitet» til «Gi råd om universitetets oppfølging av Bologna-prosessen, herunder studentmobilitet». UUs mandatpunkt I.h) endres fra «Være pådriver for og gi råd til institusjonen om innovasjon og entreprenørskap i utdanningene» til «Gi råd til institusjonen om innovasjon og entreprenørskap i utdanningene». Nytt UUs mandatpunkt II.a) «Fastsette retningslinjer for utforming av, akkreditering og reakkreditering av, og tilsyn med institusjonens studier i tråd med gjeldende lover, forskrifter og strategi.» Nytt UU mandatpunkt II b) «Fastsette fag- og studieplaner for nye studier i samsvar med retningslinjer for studieplanarbeid» til «Akkreditere nye studier i samsvar med retningslinjer for studieplanarbeid». UUs mandat kapittel II gis et nytt punkt: «Fastsette undervisningsterminer» UUs mandat kapittel II gis et nytt punkt: «Utarbeide årlige planer for utvalgets arbeid, og avgi årsrapport til styret om arbeidet utvalget har utført og de resultater arbeidet har gitt.» UUs mandat kapittel III gis nytt punkt, «Behandle saker som angår utvikling og bruk av universitetets kvalitetssikringssystem for utdanning». UUs mandatpunkt III.a) «Være rådgivende organ i kvalitetsspørsmål og følge med i den nasjonale og internasjonale utviklingen av kvalitet i høgre utdanning» og mandatpunkt 6

18 Vedlegg UU 24/15 o III.c) «Behandle saker som angår utvikling og sikring av studiekvaliteten, herunder å gi de råd som er nødvendige for at studiekvaliteten er tilfredsstillende sikret og har en tilfredsstillende utvikling» slås sammen og endres til «Gi råd i og behandle saker som angår utvikling og sikring av studiekvalitet og være orientert om den nasjonale og internasjonale utviklingen av kvalitet i høgre utdanning». UUs mandatpunkt III.e) flyttes opp som mandatpunkt III.c). De resterende eksisterende mandatpunkter under kapittel III slettes, da disse er dekket av de endringene som er foreslått. o o o o o Introduksjonen til mandatet for KLU skrives om slik at nåværende kapittel 1 («Kvalitetsog læringsmiljøutvalgets funksjon og mål») absorberes i denne. Mandatpunktene alfabetiseres på samme måte som for UU. KLUs femte mandatpunkt endres fra «Legge til rette for at enkeltstudenter/ansatte og enheter/grupper ved UiS kan be om å få tatt opp saker i KLU som angår utvikling og bruk av kvalitetssystemet eller som angår studentenes totale læringsmiljø» til «Legge til rette for at enkeltstudenter/ansatte og enheter/grupper ved UiS kan få tatt opp saker som angår studentenes totale læringsmiljø». KLUs sjette mandatpunkt, «Utvalget skal behandle saker som angår utvikling og bruk av kvalitetssystemet, og gi de råd som er nødvendige for at kvalitetssystemet har en tilfredsstillende utvikling og bruk», utgår. KLUs sjuende mandatpunkt endres fra «Avgi årlig rapport til styret om sitt arbeid og forslag til nye tiltak på en slik måte at det kan inngå i universitetets kvalitetssikringssystem. LMUs årlige rapport skal inngå i grunnlaget for det årlige budsjettarbeidet» til «Avgi årlig rapport til styret om sitt arbeid og forslag til nye tiltak. LMUs årlige rapport skal inngå i grunnlaget for det årlige budsjettarbeidet». I tråd med ovenstående foreslås det at «Kvalitets- og læringsmiljøutvalget» endrer navn tilbake til «Læringsmiljøutvalget» (LMU). «Utdanningsutvalget» beholder navnet uendret. Oppsummert framstår de endrede mandatene slik: Utdanningsutvalgets mandat Utdanningsutvalget er opprettet av styret for å utvikle Universitetet i Stavanger som utdanningsinstitusjon og bidra til god kvalitet i utdanning og studieadministrasjon. Utvalget skal bidra til at de krav NOKUT og institusjonen selv setter til sitt kvalitetsarbeid oppfylles. Utdanningsutvalget rapporterer til styret, og styret kan tillegge utvalget andre oppgaver. Utdanningsutvalget koordinerer sitt arbeid med Læringsmiljøutvalget. Universitetsdirektøren sørger for nødvendig sekretærhjelp til utvalget. Utdanningsutvalget har følgende mandat: I. Utvikling a) Virke som rådgivende organ for styret i utdanningsstrategiske spørsmål, herunder overordnet utvikling og revisjon av studieporteføljen. b) Kunne ta initiativ til, og koordinere, strategisk utviklingsarbeid ved institusjonen. c) Bidra til at vedtak om nye studieprogram er i samsvar med strategi og handlingsplaner og at økonomiske konsekvenser er vurdert. d) Gi råd til styret i forskriftssaker. e) Holdes orientert om utviklingen i nasjonal og internasjonal utdanningsstrategi og -politikk. f) Gi råd om universitetets oppfølging av Bologna-prosessen, herunder studentmobilitet. g) Gi råd til institusjonen om innovasjon og entreprenørskap i utdanningene. II. Studieplanarbeid/studienes utforming og gjennomføring 7

19 Vedlegg UU 24/15 a) Fastsette retningslinjer for utforming av, akkreditering og reakkreditering av, og tilsyn med institusjonens studier i tråd med gjeldende lover, forskrifter og strategi. b) Akkreditere nye studier i samsvar med retningslinjer for studieplanarbeid. c) Fastsette undervisningsterminer. d) Fastsette unntak for emnestørrelse. e) Utarbeide årlige planer for utvalgets arbeid, og avgi årsrapport til styret om arbeidet utvalget har utført og de resultater arbeidet har gitt. III. Kvalitet a) Behandle saker som angår utvikling og bruk av universitetets kvalitetssikringssystem for utdanning. b) Gi råd i og behandle saker som angår utvikling og sikring av studiekvalitet og være orientert om nasjonal og internasjonal utvikling av kvalitet i høgre utdanning. c) Bidra til samarbeid om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i institusjonen. IV. Sammensetning Rektor oppnevner medlemmer og varamedlemmer til Utdanningsutvalget. Utvalget har følgende sammensetning: {DEN KONKRETE SAMMENSETNINGEN FASTSETTES PÅ ET SENERE TIDSPUNKT SOM FØLGE AV FUSJONSPROSESSEN} Alle medlemmene, bortsett fra studentrepresentantene har personlige varamedlemmer. Rektor er varamedlem for prorektor. Utvalget oppnevnes for fire år om gangen og følger rektorperioden. Studentene oppnevnes for to år om gangen, alternerende to og to. Vararepresentantene for studentene har rekkefølgerepresentasjon. Representantene for de ansatte skal representere alle fakultetene og oppnevningen må gjøres slik at de to vitenskapelig ansatte og representanten for det tekniskvitenskapelige personalet går på omgang mellom fakultetene i påfølgende perioder. Utdanningsutvalget står fritt til å innkalle andre til å redegjøre på møtene. Utdanningsutvalgets sekretariat ligger til Utdanningsavdelingen. Saksbehandler kan inviteres til å opplyse saken. Læringsmiljøutvalgets mandat Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Stavanger skal være et rådgivende organ for universitetsstyret og ledelsen for øvrig i saker som angår det fysiske og psykososiale lærings- og studiemiljøet ved UiS. LMU er oppnevnt av universitetsstyret for å bidra til at bestemmelsene om læringsmiljø i Lov om universiteter og høgskoler, 4-3 blir gjennomført. Med utgangspunkt i studentenes forutsetninger, behov og interesser skal LMU være med på å skape et aktivt læringsmiljø. Med læringsmiljø forstås det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet ved Universitetet i Stavanger. Læringsmiljøutvalget ved UiS skal: a) Samarbeide med studentene gjennom ulike organ om spørsmål som angår studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø. b) Ha et godt samarbeid med kontaktpersoner for studenter med funksjonsnedsettelse for å sikre at studenter med tilretteleggingsbehov sin velferd ivaretas på en best mulig måte innenfor hva som er rimelig og mulig. c) Aktivt holde ledelsen orientert om områder med behov for tiltak for å bedre læringsmiljøet. d) Samarbeid med interne og eksterne enheter som Universitetsbiblioteket, Felles ressurssenter, Enhet for studentservice, Studentsamskipnaden og Statsbygg for å utvikle et best mulig læringsmiljø for studentene ved UiS. e) Legge til rette for at enkeltstudenter/ansatte og enheter/grupper ved UiS kan få tatt opp saker som angår studentenes totale læringsmiljø. f) Avgi årlig rapport til styret om sitt arbeid og forslag til nye tiltak. LMUs årlige rapport skal inngå i grunnlaget for det årlige budsjettarbeidet. Sammensetning {DEN KONKRETE SAMMENSETNINGEN FASTSETTES PÅ ET SENERE TIDSPUNKT SOM FØLGE AV FUSJONSPROSESSEN} Alle medlemmene, bortsett fra studentrepresentantene har personlige varamedlemmer. Utvalget oppnevnes for fire år om gangen og følger rektorperioden. To studenter velges for to år, og tre studenter velges for ett år. Ledervervet veksler hvert år mellom studentene og de tilsatte. Ved eventuelle avstemninger har leder dobbeltstemme i tilfeller med stemmelikhet. Læringsmiljøutvalget står fritt til å innkalle andre til å redegjøre på møtene. Læringsmiljøutvalgets sekretariat ligger til Utdanningsavdelingen. Saksbehandler kan inviteres til å opplyse saken. 8

20 Vedlegg UU 24/15 For sammenligningen sin del er eksisterende mandater gitt i vedlegg 3. 4 Opplæringen knyttet til utvalgenes arbeid Arbeidsgruppen skal evaluere opplæringen av utvalgenes medlemmer, med særlig vekt på studenter og nye medlemmer. Bakgrunn Arbeidsgruppen har gjennomgått følgende som bakgrunn for sine vurderinger: Møtereferat og oversikt over sakene som er behandlet i utvalgene. Intervju med representanter fra fakultet og institutt, og to styrerepresentanter. Årsrapport og plan for utvalgenes arbeid. Utvalgenes «forretningsorden». Vurdering Arbeidsgruppen registrerer at informasjon og opplæring angående utvalgenes roller og arbeidsoppgaver ser ut til å ha utviklet seg fra nær fraværende til et nivå som er bedre, men klart utilstrekkelig. Informasjon om eventuelle ulike forventninger til de ulike medlemmenes roller i utvalgene synes ikke å foreligge. Selv grunnleggende informasjon (som svar på «hva er forskjellen på replikk og innlegg») er vanskelig å finne fram til. Opplæringen knyttet til utvalgene må følgelig også inneholde en innføring i hvordan formell møtevirksomhet virker. Dette vil spesielt være nyttig for studentrepresentanter (og nye representanter). Konklusjon Arbeidsgruppen konkluderer med følgende: Opplæringsarbeidet som allerede er i gang må styrkes, videreutvikles og utvides. Tilbudet også dekke grunnleggende aspekter ved formell møtevirksomhet. Informasjon om arbeid i utvalgene må gjøres tilgjengelig, og må være lett å finne fram til. 5 Oppsummering Arbeidsgruppen har i de ovenstående delkapitler gjort rede for evalueringens delkonklusjoner. Vår hovedanbefaling er at begge utvalg bør i større grad fokusere sitt arbeid og sin virkemåte: Utdanningsutvalget gjennom fokus på studienes utforming og gjennomføring. Læringsmiljøutvalget gjennom fokus på læringsmiljøets fysiske og psykososiale ramme. Begge aspekter er svært viktige både så vel for institusjonens daglige drift, som dens målsetninger og ambisjoner. En slik fokusering mener vi kan oppnås gjennom de foreslåtte mandatendringene (kapittel 3 i rapporten) til utvalgene. 9

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU)

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Arbeidsprosesser og rutiner for utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Utdanningsavdelingen ved Universitetet i Stavanger, mai 2013 1. INNLEDNING... 2 1.1. BAKGRUNN... 2 1.2

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 39/16 Plan for utvalet sitt arbeid 2017 Saksnr: 15/06435-2 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør Møtedag: 16.11.2016 Informasjonsansvarlig: Veslemøy

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 115/15 Mandat og sammensetning for kvalitets- og læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget - revisjon Saksnr: 15/07095-1 Saksansvarlig:

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 KLU 25/15 Godkjenning av innkalling til møtet 26. mai 2015

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 37/15 Årsrapport 2014 Utdanningsutvalget Saksnr: 15/01413-1 Saksansvarleg: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 12.03.2015

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Utval Utvalssak Møtedato Utdanningsutvalet UU 08/15 11.02.2015 UU 08/15 Forlenging av utdanningsutvalet sin periode (2015/) Bakgrunn På grunn av dei pågåande vurderingane om mogeleg fusjon med Høgskolen

Detaljer

Møtebok. frå. Utdanningsutvalet

Møtebok. frå. Utdanningsutvalet Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok frå Utdanningsutvalet Møtestad: Arne Rettedals hus, T-401 Tid: 11.11.2015 kl. 9:00 11.30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Bartlett, Magne Bjørheim, Sindre Gjerlaugsen,

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Utval Utvalssak Møtedato Utdanningsutvalet UU 03/15 11.02.2015 UU 03/15 Årsrapport for utdanningsutvalet for 2014 (2015/) Kva saka gjeld Det skal fastsetjast rapport for utdanningsutvalet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

Vedlegg UU 09/16. Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger (UU) Årsrapport

Vedlegg UU 09/16. Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger (UU) Årsrapport Vedlegg UU 09/16 Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger (UU) Årsrapport 2015 1. Om rapporten Føremål med rapporten Utvalet sin årsrapport vert oversendt til styret og har som føremål å formidla:

Detaljer

Møtebok. frå. Utdanningsutvalet

Møtebok. frå. Utdanningsutvalet Universitetet i Stavanger Møtebok frå Utdanningsutvalet Møtestad: Styrerommet Tid: 16.09.2015 kl. 9:00 11.30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Bartlett, Magne Bjørheim, Sindre Blåsternes, Terje Gaupås,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 93/13 UiS årsrapportering for arbeidet med kvalitet ephortesak: 2011/5242 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 27.11.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Vedlegg UU 38/14 Evaluering av Kvalitets- og læringsmiljøutvalet og Utdanningsutvalet Bakgrunn Kvalitets- og læringsmiljøutvalet og utdanningsutvalet har kvar for seg vedteke at det skal gjerast ei felles

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 42/7 Justering i regelverk for akkreditering og etablering av studier Saksnr: 5/07627-25 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 08..207

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 10/17 Møtebok frå utdanningsutvalet 15.02.2017 Saksnr: 15/01302-48 Saksansvarleg: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 23.05.2017 Informasjonsansvarleg:Veslemøy

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 16/17 Retningslinjer for faglig ansvarlig ved eksamensavvikling Saksnr: 17/03036-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 23.05.2017

Detaljer

Møtebok. frå. utdanningsutvalet

Møtebok. frå. utdanningsutvalet Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok frå utdanningsutvalet Møtestad: AR-T 401 Tid: 17.02.2016 kl. 9:00 12.45 Fylgjande faste medlemer møtte: Bartlett, Magne Bjørheim, Sindre Hervik, Sigbjørn Husebø,

Detaljer

Innkalling til Utdanningsutvalet

Innkalling til Utdanningsutvalet Innkalling UU 21.05.2014 - side 1 Til: Faste medlemer: Blåsternes, Terje Gaupås, Sverre Gjerlaugsen, Marianne Hemmingsen, Tor Hervik, Sigbjørn Heyler, Nadia Hærem, Eva Jensen, Anine Kvaløy, Jan Terje Melberg,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 102/16 Orientering om OU-prosessen Saksnr: 15/05990-34 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 01.12.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen Universitetet i Stavanger Styret US 34/10 Doktorgradsutvalgene - mandat og sammensetning ephortesak: 2010/799 Møtedag: 25.03.10 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 22/16 Årsrapport for utdanningsutvalet 2015 Saksnr: 15/01413-4 Saksansvarleg: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 10.03.2016

Detaljer

Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU)

Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Universitetet i Stavanger Møtebok (P360: 15/02674) Utvalg: Møtested: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget () Arne Rettedals hus, AR T-401, 4.etg. Styrerommet Dato: tirsdag 26. mai 2015, kl. 1300-1500 Faste

Detaljer

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold Læringsmiljøet Ved Høgskolen i Østfold Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold er forankret i henhold til Lov

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø med tiltaksplaner for

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø med tiltaksplaner for Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2010-2011 med tiltaksplaner for 2011-2012 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 DEL I: LÆRINGSMILJØUTVALGET Læringsmiljøutvalgets mandat og sammensetning Læringsmiljøutvalget ved universitetet

Detaljer

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtereferat Møtereferat fra Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, dekankontor D-329 Tid: 30.04.2014, kl. 13:00-14:30

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 38/15 Årsrapport 2014 Kvalitets- og læringsmiljøutvalet Saksnr: 15/01386-4 Ansvar for saka: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør

Detaljer

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd Møtedato: 13.04.2016 kl. 14:30 Møtestad: BK 201 Arkivsak: 15/00520 Møtt: Jens Standal Groven Aud Folkestad Arne Myklebust Tormod Daae Smedsvig Carien

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 50/17 Implementering av nytt nasjonalt regelverk for akkreditering og revidering av akkreditering av studier ved UiS Saksnr: 15/07627-11

Detaljer

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre?... 3 1 Etablere emne... 3 1.1 Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet?...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Endring av navn på to masterprogram Saksnr: 15/05228-2 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2011/5669 N O T A T

NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2011/5669 N O T A T NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.08.2011 SA/AMS Arkiv: 2011/5669 Til: Styret Fra: Rektor Om: Utvalgsstrukturen - utdanningsområdet N O T A T Tilråding: 1. Styrets vedtak

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 70/17 Revidert mandat for forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 17/04159-3 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 55 Sak nr.: 2012/4881 Møte: 27.09.2012 Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Bakgrunn Universitetsstyret ble orientert om utdanningsutvalgets

Detaljer

Møtebok. frå. utdanningsutvalet

Møtebok. frå. utdanningsutvalet Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok frå utdanningsutvalet Møtestad: AR-T 401 Tid: 21.09.2016 kl. 9:00 11:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Bjørheim, Jonas Brun, Eric Christian Hauken, Håkon Hoff,

Detaljer

Kurs i læringsmiljøarbeid

Kurs i læringsmiljøarbeid Kurs i læringsmiljøarbeid Systematisk utvikling av læringsmiljø Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 2017 Bjørnar Kvernevik Førstekonsulent Universell Samfunnsøkonomi Tilknyttet Universell

Detaljer

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK Til fakultetsstyret Dato: 11. oktober 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: 29/13 Journalnr.: 2013/4540 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Orientering om system for kvalitet og kvalitetsutvikling

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskaplige fakultet Kvalitetsutvalget REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET Torsdag 18. juni 2009, rom C-334, Kjølv Egelands hus, kl 09.00-11.15 Tilstede: Medlemmer

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Høring vedrørende retningslinjer for egenbetaling ved UiS og retningslinjer for dekning av utgifter til reise i forbindelse med praksis for studenter.

Høring vedrørende retningslinjer for egenbetaling ved UiS og retningslinjer for dekning av utgifter til reise i forbindelse med praksis for studenter. Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT MED OPPFØLGING Til: Dennis Aske/Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS etter- og videreutdanning, Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede:

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Møtebok 9/12: Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Kvalitets og læringsmiljøutvalget (KLU)

Kvalitets og læringsmiljøutvalget (KLU) Universitetet i Stavanger Møtebok (P360: 15/05956) Utvalg: Møtested: Kvalitets og læringsmiljøutvalget () Arne Rettedals hus, AR T 401, 4.etg. Styrerommet Dato: tirsdag 10. november 2015, kl. 1300 1500

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 6.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-024/11 Evaluering av Studie og kvalitetsutvalget Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier.

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier. 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan regelmessige selvevalueringer av utvalgte studieprogram ved høgskolen skal gjennomføres. Hensikten med selve evalueringen er primært læring gjennom

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA Læringsmiljøutvalet REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar 2009. Vedteke av LMU 28. september

Detaljer

Konstituering, valg av ny leder for Kvalitets- og læringsmiljøutvalget

Konstituering, valg av ny leder for Kvalitets- og læringsmiljøutvalget UNIVERSITETET I STAVANGER Kvalitets- og læringsmiljøutvalget KLU 37/14 Konstituering, valg av ny leder for Kvalitets- og læringsmiljøutvalget Vedtakssak I Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets mandat står

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 18/17 Tilleggsbestemmelse til regler og vilkår for innvilgelse av permisjon fra studiet Saksnr: 17/01568-7 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

Fakultetsstyremøtet

Fakultetsstyremøtet 1 NTNUs kvalitetssikringssystem oppfølgingsplan ved DMF Fakultetsstyremøtet 18.09.13 NOKUT underkjente våren 2013 NTNUs kvalitetssikringssystem NOKUT: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Under KD

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Til stade: Unni Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Mildrid Haugland, Morten André Tryti, Linda Marie Leirpoll, Terje Bjelle

Til stade: Unni Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Mildrid Haugland, Morten André Tryti, Linda Marie Leirpoll, Terje Bjelle MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalet Dato: 20.10.2016 kl. 10:00-14:00 Sted: Møterom Aroma, Sogndal Arkivsak: 15/01263 Til stade: Unni Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Mildrid Haugland, Morten André

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar Vedteke av LMU 28.

Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar Vedteke av LMU 28. Læringsmiljøutvalet RETNINGSLINJER LÆRINGSMILJØUTVALET VED HØGSKULEN I VOLDA Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar 2009. Vedteke av LMU 28.

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Møtebok: Utdanningsutvalget ( ) Utdanningsutvalget. Dato: Sted: AR-T 401. Notat:

Møtebok: Utdanningsutvalget ( ) Utdanningsutvalget. Dato: Sted: AR-T 401. Notat: Møtebok: Utdanningsutvalget (17.02.2016) Utdanningsutvalget Dato: 02.17.2016 Sted: AR-T 401 Notat: Saksliste Vedtakssaker 01/16 Godkjenning av innkalling 3 02/16 Godkjenning av møtebok 11.11.2015 4 03/16

Detaljer

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 22/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 09.06.09 Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Detaljer

Møtereferat. 2/15: Oppnevning av nye studentrepresentanter i LMU

Møtereferat. 2/15: Oppnevning av nye studentrepresentanter i LMU 1 av 4 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Dato 30.01.2015 Referanse ephorte 2015/2393 Møtereferat Til stede: Berit Kjeldstad (Leder LMU 2014 og prorektor utdanning), Inge Fottland (studiesjef),

Detaljer

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 14.09.2011 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer