Universitetet i Stavanger Styret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret US 93/13 UiS årsrapportering for arbeidet med kvalitet ephortesak: 2011/5242 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Dokumenter i saken: «Utdanningsutvalget prioriterte arbeidsområder for arbeidet med kvalitet 2014» «Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets mål og tiltaksplan for arbeidet med læringsmiljø og kvalitetssystem 2014» Bakgrunn Institusjonen har hvert år lagt fram rapport om og planer for arbeidet med kvalitet og læringsmiljø for styret. Fra 2010 har det vært arbeidet med å integrere kvalitetsarbeidet i institusjonens ordinære planprosesser. Styret fastsatte i fjor at «arbeidet med kvalitet innrettes mot full integrering i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings-, og rapporteringsprosess (PBR-prosessen) i 2014». Saken gjelder Den særskilte årsrapporten med plan for institusjonens arbeid med kvalitet vil i 2014 falle bort, og i stedet inngå som del av de ordinære planleggings- og rapporteringsprosessene på det enkelte nivå i organisasjonen. Det skilles mellom plan og rapport, og i denne omgang er det planene for arbeid med kvalitet, læringsmiljø og kvalitetssystem for kalenderåret 2014 som legges fram for styret. Planene fra de to utvalgene følger som vedlegg, og det bes også i år om styrets godkjenning av disse planer så langt de er behandlet, idet dette forutsettes av kvalitetssystemet slik det er per i dag. Rapporteringsdelen som gjelder kalenderåret 2013 ferdigstilles etter at rapporteringsperioden er avsluttet, i første kvartal Når planlegging og rapportering av arbeid med kvalitet fra og med 2014 inngår fullt i institusjonens ordinære planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosesser på alle nivå, vil sentrale planer og rapporter som angår arbeidet med kvalitet bedre ta utgangspunkt i universitetets strategidokument samt gjeldende lov og forskrifter. Planene og rapportene som utarbeides vil dermed formidle informasjon om arbeidet med kvalitet til institusjonens sentrale rapporterings- og planleggingsdokumenter. Så vel strategidokumentets og handlingsplanenes føringer som de aspekter studietilsynsforskriften peker på som sentrale i arbeidet med kvalitet vil fra 2014 ivaretas innenfor PBR-prosessen på alle nivåer. Universitetsdirektørens vurderinger Universitetsdirektøren er tilfreds med at arbeidet med kvalitet integreres i institusjonens helhetlige PBR-prosess. På denne måten vil arbeidet med utvikling av kvalitet og kvalitetssystemet bedre inkluderes i fagenhetenes ordinære prosesser samt bedre forankres i den formelle råds- og utvalgsstrukturen. Forslag til vedtak Styret godkjenner «Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets mål og tiltaksplan for arbeidet med læringsmiljø og kvalitetssystem 2014», fastsatt av Kvalitets- og læringsmiljøutvalget, og forslaget til «Utdanningsutvalget prioriterte arbeidsområder for arbeidet med kvalitet 2014». Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1/4

2 US 93/13 UiS årsrapportering for arbeidet med kvalitet Bakgrunn Institusjonen har hvert år lagt fram rapport om og planer for arbeidet med kvalitet og læringsmiljø for styret. Sammen med rapporten har styret fått seg forelagt institusjonens forslag til overordnede prioriteringer og tiltak knyttet til utvikling og sikring av kvaliteten i utdanninger og læringsmiljø samt til utvikling og bruk av kvalitetssystem det kommende studieår og videre framover. Fra 2010 har det vært arbeidet med å integrere kvalitetsarbeidet i institusjonens ordinære planprosesser 1. I US 109/12 fastsatte styret at «arbeidet med kvalitet innrettes mot full integrering i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings-, og rapporteringsprosess (PBR-prosessen) i 2014». Denne omleggingen nærmer seg nå sin fullføring. Organisering av arbeidet med kvalitet Omleggingen har medført en overgang fra studieår til kalenderår som periode for planlegging og rapportering av arbeid med kvalitet, og dette arbeidet er fullført i Når planlegging og rapportering av arbeid med kvalitet fra og med 2014 inngår fullt i institusjonens ordinære planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosesser på alle nivå, vil sentrale planer og rapporter som angår arbeidet med kvalitet bedre ta utgangspunkt i universitetets strategidokument og inngå i institusjonens ordinære rapporterings- og planleggingsdokumenter. Et viktig steg i omleggingen har vært de mandats- og utvalgsendringene som styret vedtok i Endringene innebar en klargjøring av hvilke aspekter av arbeidet med kvalitet som skulle rapporteres og planlegges av Utdanningsutvalget, og hvilke som skulle rapporteres og planlegges av Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (det tidligere Læringsmiljøutvalget). Disse endringene har trådt i kraft. Utdanningsutvalget har nå i sitt mandat å «Behandle saker som angår utvikling og sikring av studiekvaliteten, herunder å gi de råd som er nødvendige for at studiekvaliteten er tilfredsstillende sikret og har en tilfredsstillende utvikling». Kvalitets- og læringsmiljøutvalget har nå i sitt mandat at «Utvalget skal behandle saker som angår utvikling og bruk av kvalitetssystemet, og gi de råd som er nødvendige for at kvalitetssystemet har en tilfredsstillende utvikling og bruk». Planlegging og rapportering av arbeidet med kvalitet Den særskilte årsrapport med plan for institusjonens arbeid med kvalitet vil nå falle bort, og det er dette steget som markerer den fulle integrering i PBR-prosessen. Dette samstemmer med en nasjonal utvikling av forskriftene som regulerer rapportering og planlegging av arbeid med kvalitet. Forskriftene inneholder ikke lenger et krav om særskilt kvalitetsrapportering. NOKUTs studietilsynsforskrift sentrale aspekt om arbeidet med kvalitet: «Stimulans til kvalitetsarbeid og kvalitetskultur: om institusjonen stimulerer til engasjement for kvalitetsarbeid blant ansatte og studenter og deres demokratiske organer 3» vil ivaretas innenfor PBR-prosessen når planlegging og rapportering av arbeidet med kvalitet fra neste år fullt ut inngår der. Justering av kvalitetssystemet ved UiS Det vedtatte kvalitetssystemet for Universitetet i Stavanger forutsetter i tråd med de tidligere gjeldende forskrifter at årlig rapport for arbeidet med kvalitet ved institusjonen skal utarbeides og legges fram for styret. For å oppnå full integrering i PBR-prosessene fjernes dette kravet, slik den gjeldende studietilsynsforskriften åpner for. Styret har besluttet 4 at universitetsdirektøren kan vedta endringer i kvalitetssystemet på styrets vegne når endringene er foreslått av Kvalitets- og læringsmiljøutvalget og godkjent av Utdanningsutvalget. I utvalgsmøte 5. november 2013 foreslo Kvalitets- og læringsmiljøutvalget fire justeringer av kvalitetssystemet, slik at det ikke lenger vil være påkrevet med en separat rapport for arbeidet med kvalitet. Det tas sikte på å legge forslaget fram for Utdanningsutvalget på utvalgets møte 5. februar Dersom Utdanningsutvalget godkjenner endringen, kan den vedtas av universitetsdirektøren uten at det er påkrevet å legge saken fram for styret. 1 Arbeidet med kvalitet ble tidligere planlagt og rapportert i en separat, studieårbasert syklus, der arbeidet på sentralt nivå omfattet en rapport med plan fra Utdanningsutvalget, og en rapport med plan fra det tidligere Læringsmiljøutvalget. 2 Dette var et sentralt råd den rektornedsatte «Arbeidsgruppen for utvikling av kvalitetssystemet» (AGKS) ga styret i sak US 73/11, og som styret sluttet seg til i sitt vedtak. 3 FOR nr 237: Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften). 4 Styresak US 73/11 2/4

3 Plan for arbeidet med kvalitet fra Utdanningsutvalget og fra Kvalitets- og læringsmiljøutvalget Gjennom omorganiseringen har arbeidet med kvalitet fått en bedre forankring i den formelle råds- og utvalgsstrukturen, og spesielt i Utdanningsutvalget og Kvalitets- og læringsmiljøutvalget. Planene som utarbeides i hvert av de to utvalgene angående arbeidet med kvalitet, kvalitetssystem og læringsmiljø vil nå inngå i universitetets ordinære planprosesser. De to utvalgene har i år utarbeidet sine planer for arbeid med kvalitet i tråd med de tidsrammer som settes i PBR-prosessen. Planene fra de to utvalgene følger som vedlegg 5. Det bes også i år om styrets godkjenning av disse planene, idet dette forutsettes av kvalitetssystemet fram til de foreslåtte justeringer kan tre i kraft. Rapportering av arbeidet med kvalitet fra Utdanningsutvalget og fra Kvalitets- og læringsmiljøutvalget Rapportering av arbeidet med kvalitet i kalenderåret 2013 vil følge PBR-prosessens syklus, der rapportering for en periode skjer etter at perioden er avsluttet. Dette gjelder nå for første gang også rapportene fra Utdanningsutvalget og Kvalitets- og læringsmiljøutvalget, som sammen har utgjort institusjonens årsrapportering av arbeidet med kvalitet. For kalenderåret 2013 ferdigstilles disse sammen med de øvrige dokumenter som inngår i rapporteringsdelen av PBR-prosessen, i starten av Rapportene vil omhandle arbeid knyttet til mål og tiltak fra «Årsrapport for arbeid med kvalitet Plan 2013.» fra Utdanningsutvalget og «KLUs årsrapport om institusjonens arbeid med kvalitetssystemet og læringsmiljøet for 2012, med mål og tiltaksplaner for 2013», begge fastsatt i styresak US 109/12. De to utvalg behandlet rapportskisser på sine møter 5. og 6. november, og vil behandle respektive rapporter på utvalgsmøtene 4. og 5. februar Idet kvalitetssystemet inntil det blir justert forutsetter at disse skal legges fram for styret, tas det sikte på at de to rapportene deretter samlet legges fram for styret som institusjonens rapport for arbeidet med kvalitet i Rapporter og planer fra fakultetene Fakultetenes årsrapporter for arbeid med kvalitet har de siste år fulgt institusjonens årsrapport som vedlegg. Ved integreringen i PBR-prosessen fra 2014 vil årsrapporter fra fakultetene ikke lenger være påkrevd, og det enkelte fakultet står da friere til å tilpasse planlegging og rapportering av arbeidet med kvalitet. Universitetsdirektørens vurderinger Universitetsdirektøren er tilfreds med at arbeidet med kvalitet integreres i institusjonens helhetlige PBR-prosess. På denne måten vil arbeidet med utvikling av kvalitet og kvalitetssystemet bedre inkluderes i fagenhetenes ordinære prosesser samt bedre forankres i den formelle råds- og utvalgsstrukturen. Universitetsdirektøren vil allikevel peke på at det bør arbeides videre med å bedre samarbeidet og arbeidsdelingen mellom utvalgene. Universitetsdirektøren er vel tilfreds med at punktene det ble pekt særskilt på i fjorårets behandling av institusjonens årsrapport for arbeidet med kvalitet, følges opp i planene for arbeid med kvalitet, læringsmiljø og kvalitetssystem i Universitetsdirektøren ser fram til at dette reflekteres i utvalgenes rapporter for 2013, ikke minst når det gjelder rapportering av arbeid med strykprosent og gjennomstrømming, og at rapportene bedre kan reflektere studentenes bidrag i arbeidet med kvalitet, læringsmiljø og kvalitetssystem. Forslag til vedtak Styret godkjenner «Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets mål og tiltaksplan for arbeidet med læringsmiljø og kvalitetssystem 2014», fastsatt av Kvalitets- og læringsmiljøutvalget, og forslaget til «Utdanningsutvalget prioriterte arbeidsområder for arbeidet med kvalitet 2014». Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Kristofer Rossmann Henrichsen utdanningsdirektør 5 Saksprosessene i de to utvalg har medført at det bare er planen for Kvalitets- og læringsmiljøutvalget som er fastsatt av utvalget. Fra Utdanningsutvalget foreligger det et forslag. Dersom utvalget fastsetter en plan som avviker betydelig fra forslaget, må også den fastsatte plan legges fram for styret for godkjenning. 3/4

4 Saksbehandler: Stig Selmer-Anderssen 4/4

5 Vedlegg 1 Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets mål og tiltaksplan for arbeidet med læringsmiljø og kvalitetssystem 2014 I tråd med utvalgets mandat, universitetets strategi og planen for inneværende periode er Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets mål og tiltaksplan for arbeidet med læringsmiljø og kvalitetssystem 2014 organisert under de fire hovedområdene «Universell utforming», «Samarbeid», «Det digitale læringsmiljø» og «Bruk og utvikling av kvalitetssystemet». Mål og tiltak som har virkning for flere av områdene er ført opp under det området som framstår som det mest sentrale. Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets plan for 2014 utgjøres som i fjor av mål som favner bredt i utvalgets arbeid kommende år med basis i de fire hovedområdene for utvalgets arbeid. Den overordnede plan konkretiseres og prioriteres så gjennom revisjonen av utvalgets arbeidsdokument over prioriterte oppgaver og konkrete tiltak knyttet til hvert av punktene i den overordnede planen. Universell utforming Universitetets strategi som ble vedtatt 13.juni 2013 (senest justert 3. oktober 2013) angir at «Vi skal ha et godt og universelt utformet læringsmiljø og være kjent for god studentservice og aktiv medvirkning fra studentene. Kvalitativt gode studier og et attraktivt læringsmiljø skal være den beste garanti for økning i søkertallet.» Dette skal oppnås gjennom studentaktiv læring og forskning: - satsing på IKT-støttet undervisning og læring med siktemål å være ledende innen et universelt utformet, digitalt læringsmiljø - videreutvikling av undervisningsmetoder, læringsformer, vurderingsformer, veiledning og læringsarenaer (herunder bl.a. IKT-støttet, problem-, case- og simulatorbasert læring) med siktemål å fremme fremragende undervisning - at studentene får presentert og søker å løse relevante problemstillinger fra, og i samarbeid med, arbeidslivet og de bransjer vi utdanner til - etablering og styrking av arenaer for diskusjoner knyttet til undervisning og læring med deltakelse av både undervisere og studenter - inkludering av bachelor- og masterstudenter i aktive forskergrupper - utnyttelse av forskernes internasjonale nettverk til beste for studentene - deltakelse i nasjonale og internasjonale forskerskoler, hvor UiS har koordineringsansvar for flere av dem. Mål: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget skal arbeide for et økt fokus på alle aspekter ved universell utforming 1 som strategi for å skape et inkluderende læringsmiljø for alle studenter ved vårt universitet. Målsettingen skal følges opp gjennom følgende tiltak og prosesser: 1 Miljøverndepartementet definerer at: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. I høyere utdanning kan universell utforming brukes som en strategi for å skape et inkluderende læringsmiljø. Samtidig er universell utforming et fagbegrep som søkes integrert i en stadig større andel av studieprogrammene i høyere utdanning.

6 Vedlegg 1 KLU vil være en lokal pådriver, slik Universell er det nasjonalt, for universell utforming av våre studietilbud. Tilbudene er i større grad universelt utformet når de er tilgjengelige for en brukergruppe med større variasjon i motorisk, sensorisk og kognitiv funksjon. Universell utforming er et fagbegrep i høyere utdanning. KLU vil samarbeide med Utdanningsutvalget for å bidra til å sikre teoretisk diskusjon og kompetanseheving på innholdet i begrepet. Dette kan gjøres blant annet gjennom å søke midler som lyses ut nasjonalt for å stimulere til forskning og fokus på dette temaet i høyere utdanning. KLU vil være med å legge til rette for bredde og dybde i kunnskapsformidlingen på dette området. KLU vil bidra til fokus på universell utforming i universitetets kjerneprosesser gjennom oppfølging av de anbefalinger utvalgets arbeidsgruppe for universell utforming legger fram i andre kvartal 2014, og gjennom videreføring av temadagen for universell utforming som ble innført i inneværende periode. Det digitale læringsmiljø Mål: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget skal bidra aktivt til at det digitale læringsmiljø utformes og videreutvikles slik det legges opp til i strategien gjennom at institusjonen utvikler et universelt utformet digitalt læringsmiljø som er blant de fremste. Målsettingen skal følges opp gjennom følgende tiltak og prosesser: Universitetets digitale læringsmiljø skal være tuftet på enkelhet: Det skal gjøre det enkelt for studenter å delta i læringsprosesser så ofte og i det omfang studentene ønsker, og det skal gjøre det enklere for faglærere å forme lærings- og undervisningsprosessene mer universelt. En satsing på digitale løsninger for et bedre læringsmiljø og dermed økt læringsutbytte og mulighet for å oppnå definerte læringsmål skal bidra til at studienes innhold er dekkende for at studentene kan oppnå det fastsatte læringsutbytte. God undervisning, veiledning, og moderne arbeids- og vurderingsformer er viktig i kvalitetssikringen som skal gjøre at studentene når sine læringsmål. Digitale løsninger, ecampus, vil være et viktig tema for KLU også i Samarbeid Mål: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget skal ivareta mandatets fokus på samarbeid 2 ved å tilstrebe og legge bedre til rette for samarbeid oppover, nedover og utover i organisasjonen. Samtidig er økt samarbeid ut over vår institusjon nasjonalt (og internasjonalt) viktig for å sikre at resultatene nås både med den ønskede grad av effektivitet og gjennom slik forenkling med tanke på integrering, medvirkning og aktivisering som kvalitetssystemet har identifisert som det sentrale utviklingsobjektiv. Målsettingen skal følges opp gjennom følgende tiltak og prosesser: KLU vil fortsatt gi styre og institusjonens øvrige ledelse råd i saker som omhandler bruk og utvikling av kvalitetssystemet og læringsmiljøet for studentene ved UiS. Referat fra siste møte i KLU skal alltid ligge ved som orientering til styrets møter. 2 «Samarbeide med studentene gjennom ulike organ om spørsmål som angår studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø», «Ha et godt samarbeid med kontaktpersoner for studenter med funksjonsnedsettelse for å sikre at studenter med tilretteleggingsbehov sin velferd ivaretas på en best mulig måte innenfor hva som er rimelig og mulig», «Aktivt holde ledelsen orientert om områder med behov for tiltak for å bedre læringsmiljøet», «Samarbeid med interne og eksterne enheter som Universitetsbiblioteket, Felles ressurssenter, Enhet for studentservice, Studentsamskipnaden og Statsbygg for å utvikle et best mulig læringsmiljø for studentene ved UiS».

7 Vedlegg 1 KLU har faste observatører fra alle interne og eksterne enheter ved UiS, fra alle fakulteter, og fra de øvrige enhetene. På denne måten holdes institusjonen orientert om KLUs arbeid, samtidig som observatørene gjennom å ha talerett i KLUs møter kan bidra til at sakene opplyses bedre. KLU skal videreutvikle det gode samarbeidet som er etablert med departementets nasjonale pådriver for landets LMUer, og videreføre deltakelsen i LMU-nettverk. KLU vil også i det videre formidle informasjon om seminar, forum og konferanser som omhandler læringsmiljøet til studenter ved universitetene og høgskolene i Norge, og være pådriver for utvalgsmedlemmers deltakelse. KLU skal aktivt følge opp samarbeidet med Utdanningsutvalget, og bidra til fellesaktiviteter (som fellesseminarene). KLU skal undersøke hvordan et fruktbart samarbeid med FU kan etableres og videreutvikles. Begrepet kvalitet står her sentralt, idet alle tre utvalg har mandat til å sikre og utvikle kvaliteten ved UiS, Kvalitet er essensen i et godt læringsmiljø, og KLU vil legge til rette for økt samarbeid og informasjonsflyt blant annet ved å videreføre arbeidet i ResKU og arrangere fellesseminarer med tema som favner og interesserer begge utvalgene. Referater fra møter i UU og KLU skal alltid ligge ved sakspapirene i det annet utvalg. Bruk og utvikling av kvalitetssystemet Mål: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget skal oppfylle mandatets forventninger til hvordan utvalget skal ivareta bruk og utvikling av kvalitetssystemet 3. Målsettingen skal følges opp gjennom følgende tiltak og prosesser: KLU skal etablere rutiner for å sikre at utvalget gjennomfører den klagebehandlingsoppfølging som er pålagt utvalget gjennom lover og forskrifter. KLU skal følge opp implementering og bruk av institusjonens systemer for behandling av studentmeldte avvik, inklusive det nettbaserte systemet for avviksmelding som implementeres høsten KLU skal aktivt bidra til at institusjonens felles systemer for studentevalueringer forenkles, slik at det kan benyttes av flere aktører, og fortrinnsvis også av studenter og andre uten særskilt kompetanse angående systemet. KLU skal bidra aktivt til at det utvikles systemer for programevaluering som er enkle i bruk, og som samtidig kan gi enhetlig dokumentert studiekvalitetsinformasjon. KLU skal utarbeide plan for hvordan rådene NOKUT ga universitetet etter sin siste revisjon (og som styret fastsatte at universitetet skulle følge) skal implementeres, samt ha oppsyn med og koordinere implementeringen. 3 «Legge til rette for at enkeltstudenter/ansatte og enheter/grupper ved UiS kan be om å få tatt opp saker i KLU utvikling og bruk av kvalitetssystemet eller som angår studentenes totale læringsmiljø», «Utvalget skal behandle saker som angår utvikling og bruk av kvalitetssystemet, og gi de råd som er nødvendige for at kvalitetssystemet har en tilfredsstillende utvikling og bruk.», «Avgi årlig rapport til styret om sitt arbeid og forslag til nye tiltak på en slik måte at det kan inngå i universitetets kvalitetssikringssystem. KLUs årlige rapport skal inngå i grunnlaget for det årlige budsjettarbeidet.»

8 Vedlegg 2 Utdanningsutvalget prioriterte arbeidsområder for arbeidet med kvalitet 2014 Integrering av arbeidet med kvalitet i PBR-prosessen Fra og med kalenderåret 2014 inngår planen for og rapporteringen av arbeidet med kvalitet i den ordinære planleggings- og rapporteringsprosessen (PBR-prosessen). Videreutvikling av studieprogrammer og studieportefølje Fokusområder/prioriterte arbeidsområder: Retningslinjer for systematisk oppfølging av gjennomstrømming og strykprosent i studiene. Det digitale læringsmiljø i studieprogrammer og studieporteføljer o Pilotering og implementering av nettbaserte vurderingsformer Håndboka for studieprogramarbeid, og framgangsmåte for reakkreditering. Profilering av studieprogrammer og studieporteføljer Internasjonalisering og en balanse mellom inn- og utvekslingsstudenter i tråd med universitetets strategi. Styrket samarbeid og oppfølging av kvalitetsarbeidet Fokusområder/prioriterte arbeidsområder: Samarbeidet mellom Utdanningsutvalget og Kvalitets- og læringsmiljøutvalget. o Utvalgenes sakskart, årshjul og mandat. o Fellesseminar for de to utvalgene og introduksjonsseminar for nye studentrepresentanter og nye medlemmer i utvalgene. Styrking av studentenes tillitsvalgtapparat.

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Kvalitets- og læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger (KLU) Årsrapport

Kvalitets- og læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger (KLU) Årsrapport Kvalitets- og læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger (KLU) Årsrapport 2013 1. Om rapporten Hensikt og bakgrunn Rapporten om læringsmiljøet inngis til styret og har som formål å formidle: sentrale

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 37/15 Årsrapport 2014 Utdanningsutvalget Saksnr: 15/01413-1 Saksansvarleg: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 12.03.2015

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 39/16 Plan for utvalet sitt arbeid 2017 Saksnr: 15/06435-2 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør Møtedag: 16.11.2016 Informasjonsansvarlig: Veslemøy

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU)

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Arbeidsprosesser og rutiner for utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Utdanningsavdelingen ved Universitetet i Stavanger, mai 2013 1. INNLEDNING... 2 1.1. BAKGRUNN... 2 1.2

Detaljer

Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger - Årsrapport Kapittel 3: Utvalgets rapport for 2016

Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger - Årsrapport Kapittel 3: Utvalgets rapport for 2016 Side 1 av 5 Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger - Årsrapport 2016 - Kapittel 3: Utvalgets rapport for 2016 Kapittel 3 gir en kort oversikt over mål og planer fra «Plan for utvalgets arbeid

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 115/15 Mandat og sammensetning for kvalitets- og læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget - revisjon Saksnr: 15/07095-1 Saksansvarlig:

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Utval Utvalssak Møtedato Utdanningsutvalet UU 03/15 11.02.2015 UU 03/15 Årsrapport for utdanningsutvalet for 2014 (2015/) Kva saka gjeld Det skal fastsetjast rapport for utdanningsutvalet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 13/14 Årsrapportering for arbeidet med kvalitet ved UiS ephortesak: 2014/775 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 13.03.2014 Informasjonsansvarlig

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 38/15 Årsrapport 2014 Kvalitets- og læringsmiljøutvalet Saksnr: 15/01386-4 Ansvar for saka: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Kvalitets- og læringsmiljøutvalget KLU 03/14 Forslag til møteplan for KLU for studieåret 2014/2015 vedtakssak Bakgrunn For å gjøre planleggingen av arbeidet knyttet til Kvalitets-

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø med tiltaksplaner for

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø med tiltaksplaner for Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2010-2011 med tiltaksplaner for 2011-2012 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

KLUs årsrapport om institusjonens arbeid med kvalitetssystemet og læringsmiljøet for 2012, med mål og tiltaksplaner for 2013

KLUs årsrapport om institusjonens arbeid med kvalitetssystemet og læringsmiljøet for 2012, med mål og tiltaksplaner for 2013 Kvalitetssystemet ved UiS Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) KLUs årsrapport om institusjonens arbeid med kvalitetssystemet og læringsmiljøet for 2012, med mål og tiltaksplaner for 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2007-2008 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 12/16 Flerårige utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - pilotprosjekt Saksnr: 16/00664-4 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, Seniorrådgiver

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR Alle fakulteter Universitetsbiblioteket U-vett Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Studentparlamentet Deres ref.: Vår ref.: 2009/6482 EST003/ Dato: 10.09.2009 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold Læringsmiljøet Ved Høgskolen i Østfold Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold er forankret i henhold til Lov

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger Styret US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger ephortesak: 2010/1459 Møtedag: 10. juni Saksansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Informasjonsansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Saken gjelder: Det

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets- og læringsmiljøutvalget KLU 01/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets- og læringsmiljøutvalget KLU 01/ Universitetet i Stavanger Kvalitets- og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets- og læringsmiljøutvalget KLU 01/15 10.02.2015 KLU 01/15 Godkjenning av innkalling til møtet 10. februar

Detaljer

Kurs i læringsmiljøarbeid

Kurs i læringsmiljøarbeid Kurs i læringsmiljøarbeid Systematisk utvikling av læringsmiljø Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 2017 Bjørnar Kvernevik Førstekonsulent Universell Samfunnsøkonomi Tilknyttet Universell

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU NTNUs kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 NTNUs kvalitetssystem for utdanning Innhold 1. Om kvalitetssystemet for utdanning...

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Svar fra Universitetet i Stavanger - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

Svar fra Universitetet i Stavanger - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning NOKUT Postboks 578 1327 LYSAKER Deres ref.: 16/00981-1 Vår ref.:16/05561-7 Dato: 30.11.2016 Svar fra Universitetet i Stavanger - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 12/13 Nye tiltak i arbeidet med strategisk studieporteføljeutvikling ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2011/4793 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen,

Detaljer

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 DEL I: LÆRINGSMILJØUTVALGET Læringsmiljøutvalgets mandat og sammensetning Læringsmiljøutvalget ved universitetet

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Deres dato: Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

LU 02/17 Årsrapport for utvalget for 2016

LU 02/17 Årsrapport for utvalget for 2016 LU 02/17 Årsrapport for utvalget for 2016 - Universitetet i Stavanger http://student.uis.no/article.php?articleid=112325&categoryid=19758 Side 1 av 1 LU 02/17 Årsrapport for utvalget for 2016 Vedtakssak

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram)

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Godkjent av Studieutvalget 02.05.2017 Gjelder fra dato: 02.05.2017 1.1 Prosedyre for evaluering av

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

Læringsmiljøutvalget (LMU) sin årsrapport for 2015 om NTNUs arbeid med læringsmiljø.

Læringsmiljøutvalget (LMU) sin årsrapport for 2015 om NTNUs arbeid med læringsmiljø. 1 av 5 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Notat Til: Styret ved NTNU Kopi til: Fra: Læringsmiljøutvalget (LMU) ved NTNU Læringsmiljøutvalget (LMU) sin årsrapport for 2015 om NTNUs arbeid med læringsmiljø.

Detaljer

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen Universitetet i Stavanger Styret US 34/10 Doktorgradsutvalgene - mandat og sammensetning ephortesak: 2010/799 Møtedag: 25.03.10 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Detaljer

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle?

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle? Karakterbruk i UH-sektoren: Hva bør være NOKUTs rolle? UHR, Karaktersamling, 28. oktober 2010 Arbeidsgruppens råd til NOKUT Fra rapporten Karakterbruk i UH-sektoren 2009, kapittel 5 Anbefalinger: «NOKUTs

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 22/16 Årsrapport for utdanningsutvalet 2015 Saksnr: 15/01413-4 Saksansvarleg: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 10.03.2016

Detaljer

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre?... 3 1 Etablere emne... 3 1.1 Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet?...

Detaljer

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17 Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT MED OPPFØLGING Til: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, Institutt for helsefag, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Fakultetsstyremøtet

Fakultetsstyremøtet 1 NTNUs kvalitetssikringssystem oppfølgingsplan ved DMF Fakultetsstyremøtet 18.09.13 NOKUT underkjente våren 2013 NTNUs kvalitetssikringssystem NOKUT: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Under KD

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Diskusjon om innholdet i kvalitetssystemet for ph.d.-programmet

Diskusjon om innholdet i kvalitetssystemet for ph.d.-programmet UNIVERSITETET I OSLO Det samfunnsvitenskapelige fakultet PR-sak: 27/15 Møtedato: 24.09.15 Til: Programrådet for ph.d.-programmet ved SV-fakultetet Fra: Sekretæren Dato: 22. september 2015 DISKUSJONSSAK

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Universitetet i Tromsø UiT. Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø. studieåret 2008/2009

Universitetet i Tromsø UiT. Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø. studieåret 2008/2009 Universitetet i Tromsø UiT Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø studieåret 2008/2009 INNHOLD DEL I: LÆRINGSMILJØUTVALGET...1 Læringsmiljøutvalgets mandat og sammensetning...1

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Studiedekan Dato: 4. juni 2013 Vedlegg til sak XX møte 13. juni 2013 Forslag til nye studiekvalitetsrutiner for Det teologiske fakultet

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Det samfunnsvitenskapelige fakultet UiO Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil Strategi2020 UiO mot status som et internasjonalt toppuniversitet Hovedambisjon «å utvikle

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2015 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALTET 2015 LÆRINGSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 1 Vurdering av arbeidet i 2015 og tilrådning for 2016 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Status for kvalitetssikringssystem for utdanning

Status for kvalitetssikringssystem for utdanning Status for kvalitetssikringssystem for utdanning Fakultetsstyremøte DMF 20. desember 2013 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Kunnskap for en bedre verden Hva er kvalitet i utdanning? (Katedralskolen) NTNU

Detaljer

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201 Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet 2013-2014) Tid: 26.09.2014 kl. 11-12 Sted: Møterom Ø-201 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder FA Ingrid

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 35/16 Utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - utkast til avtale Saksnr: 16/00664-7 Saksansvarlig: Kristofer

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Notat Til: Fakultetene Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for utvikling og miljø Sommerskolen Museene Universitetsbiblioteket Fagområdet for Universitetspedagogikk

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket

Kvalifikasjonsrammeverket Kvalifikasjonsrammeverket har hatt en forhistorie i Norge siden 2004, med innspill, konferanser, møter, planleggingsgrupper i departementet og i UHR, referansegruppe, utredning, høring. I mars i år fastsatte

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer

Innkalling til Utdanningsutvalet

Innkalling til Utdanningsutvalet Innkalling UU 21.05.2014 - side 1 Til: Faste medlemer: Blåsternes, Terje Gaupås, Sverre Gjerlaugsen, Marianne Hemmingsen, Tor Hervik, Sigbjørn Heyler, Nadia Hærem, Eva Jensen, Anine Kvaløy, Jan Terje Melberg,

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Endring av navn på to masterprogram Saksnr: 15/05228-2 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet. Innkalling til Utdanningsutvalet

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet. Innkalling til Utdanningsutvalet Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet Til: Faste medlemer: Aune, Mats Blåsternes, Terje Gjerlaugsen, Marianne Hemmingsen, Tor Hervik, Sigbjørn Hærem, Eva Klepp, Anine Kvaløy, Jan Terje Melberg, Jorunn

Detaljer