Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes Nestleder SoB Ketil Eiane Medlem FBA Per Harald Rødvei Medlem FSV Erlend Bullvåg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem PHS Håvard Olafsen Medlem SoB Anne Kristin Vold Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass Medlem SoB Therese Nilsen Medlem SoB Marianne Olaisen Medlem SoB Kjell Pedersen Medlem SSiB Hilde Åsheim Observatør SSiB Siv- Anita Eriksen Observatør SoB) Gitte Kolstrup Observatør UBiN Erik Gaukerud Observatør IT Arne Martin Svartnes Observatør Drift Per Arne Imøy Observatør HMS Jan Atle Toska Direktør SFA Liv Tande Sekretær SFA Godkjenning av innkalling og saksliste. Grete Lysfjord Utvalgsleder Side 1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Møte 4/12 VS 25/12 VS 26/12 Læringsmiljøutvalget - lovforankring og mandat Konstituering av læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Nordland VS 27/12 Godkjenning av protokoll 3/12 VS 28/12 Oppfølging av Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland VS 29/12 Avviksmeldinger pr VS 30/12 VS 31/12 Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål for studenter Innføring av nytt timeplansystem - TimeEdit VS 32/12 Tilrettelegging for studenter som er berørt av 22. julihendelsene VS 33/12 Status for arbeid med nytt trådløst nettverk på campus Bodø Eventuelt Side 2

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 25/ Arkivreferanse: 2008/64/ Sak: Læringsmiljøutvalget - lovforankring og mandat Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget/prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 3

4 SAKSUTREDNING Orienteringssak: Saksbehandler: Læringsmiljøutvalget - lovforankring og mandat Liv Tande Bakgrunn Ved første møte i LMU ved nytt studieår, orienterer studie- og forskningsdirektøren eller utvalgets leder om utvalgets lovforankring og mandat. Dette danner retningslinjene for utvalgets rolle og hvilket fokus utvalget skal ha i sitt arbeide. Til medlemmene og observatørenes informasjon presenteres her LMU sin forankring i lovverk og mandat gitt av Styret. Lovforankring Universitets- og høgskoleloven sier følgende om læringsmiljøutvalg: 4-3. Læringsmiljø (1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. (2) Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet skal det, så langt det er mulig og rimelig, sørges for a) at lokaler, adkomstveier, trapper mv. er dimensjonert og innredet for den virksomhet som drives. b) at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet. c) at lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige. d) at lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås. e) at virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges. f) at tekniske innretninger og utstyr er forsynt med verneinnretninger og blir vedlikeholdt slik at studentene er vernet mot skader på liv og helse. g) at lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik måte at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen. h) at læringsmiljøet er innrettet for studenter av begge kjønn. i) at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming. Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om krav til læringsmiljøet. (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene i første og annet ledd blir gjennomført. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Styret kan tillegge utvalget også andre oppgaver. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende Side 4

5 læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene. Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. (4) Institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del av institusjonens interne system for kvalitetssikring etter 1-6. (5) Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. (6) Arbeidstilsynet fører tilsyn med at kravene i annet ledd overholdes. Arbeidsmiljøloven kapittel 18 om tilsyn og tvangsmidler mv. gjelder tilsvarende så langt det passer. Departementet kan gi forskrift med utfyllende bestemmelser om tilsyn og tvangsmidler for å fremme overholdelse av denne paragraf. Mandat Styret ved daværende Høgskolen i Bodø vedtok følgende mandat for Læringsmiljøutvalget: Mandat for Læringsmiljøutvalget (LMU), vedtatt av Høgskolestyret Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ for høgskolens ledelse i alle saker som angår studentenes læringsmiljø i vid forstand, og skal bidra til at bestemmelsene i Universitets- og høgskolelovens 4-3 blir etterfulgt. 2. Læringsmiljøutvalget vedtar forslag til strategier knyttet til læringsmiljø innenfor høgskolens prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett. 3. Læringsmiljøutvalget har forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø. Utvalget skal delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes studiemiljø og velferd. 4. Læringsmiljøutvalget skal utarbeide årlig handlingsplan og gi årsrapport til høgskolens styre. 5. Læringsmiljøutvalget består av 6 studentrepresentanter valgt av studentorganisasjonen, hvorav 3 utgjøres av studentrepresentantene i Studiekvalitetsutvalget, prorektor, prodekanene og direktør for Studentsamskipnaden i Bodø. Studentrepresentantene velges for ett år av gangen. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. Studenttingsleder gis observatørstatus i Læringsmiljøutvalget dersom vedkommende ikke er medlem. Studieadministrasjonen er sekretariat for utvalget. Side 5

6 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 26/ Arkivreferanse: 2008/64/ Vedtakssak: Konstituering av læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Nordland Læringsmiljøutvalget for studieåret konstituerer seg. Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget/prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 6

7 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Konstituering av læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Nordland Liv Tande Mandat Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Nordland er et organ som er utnevnt av universitetets Styre for å bidra til at studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø ved institusjonen er forsvarlig ivaretatt ut fra hensyn til helse, sikkerhet og velferd, jf Universitets- og høgskoleloven 4 3. Læringsmiljøutvalgets rolle og funksjon er av Styret nærmere bestemt i Mandat for Læringsmiljøutvalget, som presenteres i egen sak. Universitetets læringsmiljøutvalg består av representant for rektoratet, representanter for de 4 fakultetene, 6 representanter for studentene og i tillegg 1 representant for Studentsamskipnaden. I tillegg er det observatører fra Studentsamskipnaden, Studentorganisasjonen, Universitetsbiblioteket, HMS, IT og Drift. Studie- og forskningsdirektør har sekretariatsansvaret for Læringsmiljøutvalget. Studentene velger nye representanter til Læringsmiljøutvalget hvert studieår. Studieåret I følge mandatet skal leder for Læringsmiljøutvalget velges hvert år vekselvis fra institusjonens og studentenes representanter. For studieåret hadde studentene ledervervet. For studieåret skal dermed institusjonens representanter overta dette vervet. Tidligere praksis har vært at rektoratet innehar lederrollen på institusjonens vegne, og slik foreslås også for For studieåret består universitetets Læringsmiljøutvalg av følgende: Grete Lysfjord Øystein Strømsnes Ketil Eiane Per Harald Rødvei Erlend Bullvåg Bodil Svendsgård Håvard Olafsen Anne Kristin Vold Malin Sofie Tørrisplass Therese Nilsen Marianne Olaisen Kjell Pedersen (prorektor undervisning), utvalgsleder (studentleder), utvalgsnestleder (visedekan FBA) (prodekan FSV) (prodekan HHB) (visedekan PHS) (representant for Studentorganisasjonen i Bodø, SoB) (representant for Studentorganisasjonen i Bodø, SoB) (representant for Studentorganisasjonen i Bodø, SoB) (representant for Studentorganisasjonen i Bodø, SoB) (representant for Studentorganisasjonen i Bodø, SoB) ( Studentsamskipnaden i Bodø, SSiB) Side 7

8 Følgende er faste observatører for utvalget: Hilde Åsheim (sosialrådgiver i Studentsamskipnaden i Bodø) Siv- Anita Eriksen (organisasjonskonsulent, Studentorganisasjonen i Bodø, SoB) Gitte Kolstrup (UBiN) Erik Gaukerud (IT) Arne Martin Svartnes (Drift) Per Arne Imøy (HMS) Følgende er vararepresentanter for utvalget: Trine Åsheim Bernhardsen (FBA) Hanne Thommesen (FSV) Tom Andre Steffensen (HHB) Gisle Johnsen (PHS ) Kjell Pedersen (SSIB) Martin Melbøe Oldervik (1. vara SoB) Simen Nygård (2. vara SoB) Kristine Marie Nordal (3. vara SoB) Tarjej Abelsen (4. vara SoB) NN (5. vara SoB) NN (6. vara SoB) Side 8

9 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 27/ Arkivreferanse: 2010/428/ Vedtakssak: Godkjenning av protokoll 3/12 Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 3/12 fra møte den Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget/prorektor Jan Atle Toska Studie- og forskningsdirektør Side 9

10 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studiekvalitetsutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, 2.etasje Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30 10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Håvard Olafsen Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass Medlem SoB Anneli Maria Vatterud Medlem SoB Kjell Pedersen Medlem SSiB Siv Anita Eriksen Observatør SoB Hilde Åsheim Observatør SSiB Erik Gaukerud Observatør IT Forfall: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder SoB Grete Lysfjord Nestleder Rektoratet Per-Harald Rødvei Medlem FSV Bodil Svendsgård Medlem PHS Ketil Eiane/Marit Bjørnevik Medlem FBA Erlend Bullvåg Medlem HHB Axel Viefers Medlem SoB Christine Mathisen Medlem SoB Per-Arne Imøy Observatør Personalavd. Arne Martin Svartnes Observatør Drift Gitte Kolstrup Observatør UBiN Vararepresentanter Navn Funksjon Representerer Therese Nilsen Vara SoB Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA Innkallingen og sakslisten ble godkjent uten merknader. Malin Sofie Tørrisplass ble valgt til møteleder. Jan Atle Toska Fungerende utvalgssekretær i møtet Side 10

11 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Møte 3/2012 VS 13/12 Godkjenning av protokoll 2/12 VS 14/12 VS 15/12 VS 16/12 VS 17/12 VS 18/12 VS 19/12 VS 20/12 VS 21/12 VS 22/12 VS 23/12 VS 24/12 Oppfølging Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Læringsmiljøutvalgets arbeid studieåret (OS) Fakultetskontakter for studenter med nedsatt funksjonsevne (OS) Studenttillitsvalgtrollen klassetillitsvalgte (OS) Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitets ledelse - høst 2011 (OS) Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetets ledelse - vår 2012 (OS) Status ny web for UiN (OS) IT orienterer om Eduroam (trådløst nettverk) (OS) Flere grupperom ved UiNs hovedcampus i Bodø (OS) Avvikmeldinger per 30. mai 2012 (OS) Referat fra Studenttinget 5/2011 (OS) Side 11

12 VS 13/12 Godkjenning av protokoll 2/12 Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 2/12 fra møte den Behandling: Protokoll ble delt ut i møtet, sterkt forsinket pga. sykefravær. Det framkom ingen merknader. Utvalget kan evt. ettersende merknader. Vedtak: Læringsmiljøet godkjenner protokoll 2/12 fra møte med forbehold om eventuelt ettersendte merknader. VS 14/12 Oppfølging Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Læringsmiljøutvalget vedtar videre oppfølging av handlingsplanen i tråd med diskusjonen i møtet. Behandling: Status for ulike punkter i planen ble gjennomgått. Det er utpekt kontaktpersoner ved alle fakultetene og der er avholdt møter med disse. Det er utformet et utkast til stillingsbeskrivelse for disse som vil presenteres på neste LMU-møte. Det utarbeides informasjonsmateriale mot ulike målgrupper (ansatte, studenter). Det er en utfordring å få gode tiltak for sosial inkludering som ikke oppfattes stigmatiserende for den enkelte. Her er det viktig å bruke fadderordningen og velkomsten. Ellers er for få sosiale og kulturelle studentaktiviteter en utfordring i forhold til sosial inkludering. SSIB informerte om at en nå tar tak i Samfunnet for å styrke aktiviteten. Vedtak: Læringsmiljøet vedtar videre oppfølging av handlingsplanen i tråd med diskusjonen i møtet. VS 15/12 Læringsmiljøutvalgets arbeid studieåret Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Det ble reist spørsmål om NOKUT - akkrediteringen av kvalitetssikringssystemet og arbeidet med ECTS Labell burde vært nevnt i beskrivelsen av utvalgets arbeid. Behandling av avviksmeldinger savnes i beskrivelsen og burde vært omtalt. Vedtak: Læringsmiljøet tar saken til orientering. VS 16/12 Fakultetskontakter for studenter med nedsatt funksjonsevne Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Side 12

13 Behandling: Det ble orientert om at det er utpekt fakultetskontakter ved alle fakultetene. Vedtak: Læringsmiljøet tar saken til orientering. VS 17/12 Studenttillitsvalgtrollen - klassetillitsvalgte Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Saken ble omgjort til en vedtakssak. Det er behov for et bedre system rundt de klassetillitsvalgte som sikrer kommunikasjon mellom disse og de tillitsvalgte i studentforeningene. I dag fungerer dette lite tilfredsstillende og det kan være vanskelig å finne ut hvem som er klassetillitsvalgte. Det er viktig for studentforeningene med løpende kontakt med de klassetillitsvalgte. Her begynner studentengasjementet. Læringsmiljøet ønsker en egen sak til høsten som setter rollen klassetillitsvalgt inn i en mer systematisk helhet. Vedtak: Læringsmiljøet ønsker en sak til høsten som setter rollen rollen som klassetillitsvalgt inn i en systematisk helhet. VS 18/12 Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitets ledelse - høst 2011 Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Det var ikke kommentarer til referatet. Vedtak: Læringsmiljøet tar saken til orientering. VS 19/12 Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetets ledelse - vår 2012 Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Den lave deltakelsen fra studenttillitsvalgte på påpekt som uhelding. Her må det bli forbedringer til kommende semestermøte. Vedtak: Læringsmiljøet tar saken til orientering. Side 13

14 VS 20/12 Status ny web for UiN Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Universitetsdirektøren orienterte om status. Målet er å stenge den gamle weben i løpet av sommeren. Det er fortsatt en del utfordringer, bl.a. i forhold til ansattesøk og samspill mellom ulike systemer. Det vil bli etablert et samarbeid med Universitetet i Agder når det gjelder videre utvikling av weben. Mulighet for søkning direkte på emner slik en kunne i den gamle webens studieinformasjon ble etterlyst. Vedtak: Læringsmiljøet tar saken til orientering. VS 21/12 IT orienterer om Eduroam (trådløst nettverk) Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: IT-leder orienterte om framdrift. Det er vært en forsinkelse på en måned i forbindelse med anbudsrunde. Nå er det på plass 150 nye trådløse baser og 50 til vil være på plass i løpet av juli. Vi får nå et raskt og velfungerende system der gjester hos oss og vi selv ved opphold på andre læresteder kommer inn på våre egne brukerområder gjennom trådløst nettverk. Det blir eget gjestenett der en for passord og tilgang via SMS på mobil. IT vil gjennomføre dekningsprøver på campus for å sjekke hvor godt det fungerer. Det blir lansering og informasjon om Eudoroam i forbindelse med studiestart i august. Vedtak: Læringsmiljøet tar saken til orientering. VS 22/12 Flere grupperom ved UiNs hovedcampus i Bodø Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Det er visse forbedringer, men det er fortsatt for lite grupperom. Mulighet for tilgang til seminarrom etter kl 16 tas opp med Drift. Vedtak: Læringsmiljøet tar saken til orientering. VS 23/12 Avviksmeldinger per 30. mai 2012 Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Side 14

15 De åpne avviksmeldingene ble gjennomgått og kort kommentert. Ellers må Ris og ros -knappen bli lettere å finne for studentene på de nye websidene. Vedtak: Læringsmiljøet tar saken til orientering. VS 24/12 Referat fra Studenttinget 5/2011 Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Det var ingen kommentarer til referatet. Vedtak: Læringsmiljøet tar saken til orientering. Side 15

16 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 28/ Arkivreferanse: 2008/1346/533 Vedtakssak: Oppfølging av Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Læringsmiljøutvalget vedtar videre oppfølging av handlingsplanen i tråd med diskusjonen i møtet. Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget/prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 16

17 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Oppfølging av Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Liv Tande Bakgrunn LMU behandlet vedlagte handlingsplan i sak 9/2012 i møte 15.mars LMU fattet følgende vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget vedtar framlagte handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Læringsmiljøutvalget ber studie- og forskningsdirektøren orientere fakultetene om planen, samt de enhetene som i følge planen har et ansvar for å følge opp bestemte tiltak. 3. Læringsmiljøutvalget ønsker til neste møte framlagt en tidsplan og prioriteringer av tiltakene. Det er behov for en gjennomgang av planen i LMU for å legge et grunnlag for gjennomføring av tiltak i Side 17

18 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 29/ Arkivreferanse: 2006/814/436 Orienteringssak: Avviksmeldinger pr Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget/prorektor Berit Eliassen fung. plan- og utviklingsdirektør Side 18

19 SAKSUTREDNING Sak: Avviksmeldinger pr Saksbehandler: Jørn Magne Hansen Vedlegg: Avviksmeldinger per 30. august Bakgrunn: Vedlagt følger oversikt over status på innmeldte avviksmeldinger per 30. august Side 19

20 Nye og nylige besvarte avviksmeldinger siden siste møte: Nummer Melding Forslag til løsning Svar Anvarlig Mottatt Frist Besvart Status 2 grupperom e122 er sykt kaldt. vi sitter med luer, jakker og nesten votter på, det suser også veldig i ventilasjonen når døra lukkes. Ordne det slik at det ikke suser sånn og at det blir varmt her inne. Drift Åpent 4 Som sisteårsstudent på bachelorstudie har man en bacheloroppgave som skal skrives. I den forbindelse har man gjerne behov for en båndopptaker/lydopptaker til intervju. Jeg har vært i kontakt med drift som har en enslig båndopptaker til utlån. Denne er ikke å oppdrive. I informasjonen har de båndopptakere, men bare til utlån for handelshøgskolestudenter!! Studenter på samme universitet bør har lik mulighet til å låne teknisk utstyr som benyttes i generell oppgaveskriving, uavhengig hvilket studie man går?? Drift Åpen 5 Jeg har hatt undervisning regelmessig på Aud 7 i januar og februar. Studentene klager over dårlig luft. Det blir fort varmt på auditoriet og det er vanskelig å lufte pga at det ikke er vinduer. Drift Åpen 11 Studentene skulle hatt karakteren den 14.05, men ble publisert den Dette gjelder for Sy 116. Sensurarktet ble sendt inn tidlig i uke 19. Det var studentene som tok kontakt med meg (som emne- og kullansvarlig) da Det burde være systemer/ prosedyrer som trer i krav før slike avvik skjer. Hvor vidt dette er eksamenskontorets ansvar eller adm ved PHS vet jeg ikke. Med jeg tenker det Dette er en stadig tilbakevendende utfordring for eksamenskontoret. Der det er praksis eller obligatoriske krav knyttet Service OK Side 20

21 karakteren ikke ble lagt ut på studweb. Da jeg tok kontakt med eksamenskontoret fikk jeg beskjed om de ikke hadde fått godkjenningskjema for praksis på alle studentene og dermed ble karakterene holdt igjen. Da jeg tok kontakt med adm på PHS viser det seg at det er 3 studenter som aldri har vært i praksis som for årsaket dette! Dette ble ryddet raskt opp i og det er veldig positivt, men skaden var allerede skjedd. Studentene opplever UiN som uryddig og rotete fikk jeg beskjed om. er viktig at vi internt på UiN snakker sammen og har systemer som fanger forhindrer at studentenes rettigheter svekkes. til en hovedvurdering vil ikke hovedkarakter kunne publiseres før delene er vurdert. Det er mulig å publisere resultater for de studenter der alle deler faktisk foreligger, dog vil da de studentene som mangler resultat på delene da automatisk få ikke levert/ikke bestått. (Dett er systembestemt og vi får ikke gjort noe med det.) I mange tilfeller medfører ikke dette riktighet da det for eksempel er ulike personer som vurderer delen. Vi vil for framtiden, i samarbeid med fakultetene, sette sensurfrist for delvurderinger 10 dager før eksamensdato for hoved vurdering. Det er også viktig at det der studentene er sluttet/ikke skal ha vurdering påføres data på vurderingslisten, slik at Side 21

22 ingen studenter står med tomt felt når listen leveres eksamenskontoret. På denne måten vil man også kunne fange opp studenter som ikke har eksamensrett pga manglede obligatoriske krav tilknyttet emnet. 13 NN NN FBA OK 14 I forbindelse med innlevering av oppgave i FE309E har eksamenskotoret følgende bemerkning: 1. Faglærer har opprettet eksamensrom uten at eksamenskontoret har tilgang, med påfølgende problemer i forbindelse med f.eks. klage 2. Innlevering er registrert i FS, mens faglærer har gitt utsettelse til mandag skal det arrangeres eksamen i MF307E i Tromsø og Mosjøen. Eksamskontoret mottok oppgaveteksten Oppgavene sendes ferdig opptrykt til utenbys eksamensavvikler, slik at de bær være hos eksamenskontoret minimum 14 dager før onsdag skal det arrangeres Ledelsen har vært i kontakt med fagansvarlig og påpekt at dette ikke er akseptabelt. Eksamenskontoret skal være kjent med alle innleveringer via Fronter og det gis ikke utsettelser ved oppgaveinnlevering. Ledelsen har vært i kontakt med de emneansvarlige og påpekt at det er særlig viktig at oppgavetekster som skal sendes utenbys må være innlevert innen fristen. HHB OK HHB OK Side 22

23 eksamen i Tromsø i RG301E, oppgavene mottatt Jeg klarte å miste innleveringa mi dagen før den skulle inn. Heldigvis ble jeg møtt på Orakelet med forståelse og fikk med en gang hjelp fra IT til å finne denne. 17 Det ble sendt forespørsel om klagekommisjon , og Hvordan overholde fristene for svar på klage. Fortsett med den gode jobben! IT-senteret OK PHS Åpen 18 Stokmarknes: Personalinngang. Stor ytterdør som svinger ut mot trapp/ støpt plattform - inngangsparti. Rekkverk mangler. Risiko for å trå utenfor kanten. Når underlaget er glatt, er det dermed heller ikke noe å holde seg i. Ansvarlig: Drift/Arne Martin Svartnes Frist: Monter rekkverk Drift/Arne Martin Svartnes Åpen 19 Stokmarknes: Brannøvelse. Ansvarlig: Studiestedsleder Barbro Holm/ Driftssjef Arne Martin Svartnes Frist: Gjennomfør brannøvelse med evakuering. Studiestedsleder Barbro Holm Åpen 20 Stokmarknes: Rømningsveier - kartbeskrivelse. Manglende kartbeskrivelse. Kart som viser nødutganger og hvor studentene skal evakuere, mangler i etasjene. Ansvarlig: Barbro Holm/ Arne Martin Svartnes. Frist: Okt Etabler synlige kart over rømningsveier / evakueringskart Drift/Arne Martin Svartnes Åpen Side 23

24 21 Stokmarknes: Brannfare. Vannkoker og kaffemaskin. Disse som er plassert på lageret, mangler tidsur. Ansvarlig: Barbro Holm Frist: Sept Tidsur kjøpes inn til begge og monteres. Studiestedsleder Barbro Holm Åpen 22 Stokmarknes: Feilplassert gjenstand. Vannkjele. Stor (ca.1 meter høy) vannkjele står på WC / dusjrom / administrasjonen. Ansvarlig: Barbro Holm Frist: Denne fjernes. Studiestedsleder Barbro Holm Åpen 23 Stokmarknes: Inneklima - Praksissal. Manglende ventilasjon. Ventilasjonsanlegget er avslått (?) på praksissalen. Ansvarlig: Arne Martin Svartnes Frist: Det er oppstart med praksissalundervisning høsten Ventilasjonsanlegget må være aktivisert før slik undervisning kan påbegynne. Drift/Arne Martin Svartnes Åpen 24 Stokmarknes: Inneklima "Studentbrua". Manglende ventilasjon. Ventilasjonsanlegget på studentbrua er ikke operativt. Studentbrua benyttes også til PC-lab. Hvor maskinene i tillegg produserer mye varme. Inneklima er ikke akseptabelt. Ansvarlig: Arne Martin Svartnes Frist: Ventilasjonsanlegget må snarest aktiviseres. Drift/Arne Martin Svartnes Åpen 25 Stokmarknes: Inneklima grupperom. Manglende ventilasjon. Et lite grupperom like ved "studentbrua" har Gummikloss fjernes og sikringshaspe monteres på vindu slik at dette delvis kan Drift/Arne Martin Svartnes Åpen Side 24

25 ikke ventilasjon (ikke montert). Vinduet som opprinnelig kunne åpnes, er stengt vha en gummikloss. Ansvarlig: Arne Martin Svartnes Frist: åpnes. 26 Stokmarknes: Nødutgang praksissal er låst. Før undervisning kan påstartes i praksissalen, må nødnøkkel være montert i glassboks på innsiden av rømningsdør som er låst ( evt. annet tiltak). Tiltaket som iverksettes, må uansett sikre at nødutgang kan åpnes fra innsiden. Ansvarlig: Arne Martin Svartnes Frist: Aug.2012 Drift/Arne Martin Svartnes Åpen 27 Stokmarknes: Pauserommet i 2.etg. Slitasjo/renhold. Golvet på pauserommet er preget av slitasje / manglende boning. Som følge av dette, så fester deg seg skitt på golvflatene (dårligere inneklima) + at det gir en økt belastning (nakke/skuldre)for renholdspersonell ifm renhold. Ansvarlig: Barbro Holm Frist: Golvarealet på pauserommet må bones. Studiestedsleder Barbro Holm Åpen 28 Stokmarknes: Storsal 402. Defekt lyspære. Nødlyspære over inngangsdør er defekt. Ansvarlig: Arne Martin Svartnes Frist: Aug.2012 Nødlyspære skiftes. Drift/Arne Martin Svartnes Åpen 29 Stokmarknes: Toaletter kjeller. Bones. Studiestedsleder Åpen Side 25

26 Slitase/renhold. Golv på toalettene til studentene i kjeller er slitt. Ansvarlig: Barbro Holm Frist: Sept Stokmarknes: Temperatur bibliotek. Lokalet beskrives som kjølig. Ansatte på biblioteket melder at disse lokalene er kalde om vinteren. Det har tidligere blitt gjort henvendelser ifm dette - uten at det er fulgt opp med tiltak. Ansatte etterlyser veggmonterte varmeovner. Ansvarlig: Arne Martin Svartnes Frist: Barbro Holm Drift/Arne Martin Svartnes Åpen 31 Søkefunksjonen til UiNs nettsider er stadig like dårlig. Jeg prøver finne "Veiledende retningslinjer for oppgaver og hjemmeeksamener ved UiN". Det finnes ikke under Eksamensrelevant informasjon. Ei heller gir søkefunksjonen noen relevante napp. 32 Jeg har ikke tilgang til min PC og nett, på femte døgnet på rad. Det har ikke skjedd noe i helga. Studentene raser fordi de ikke får noen som helst informasjon. Jeg får ikke gjort jobben min! UiN hadde i uke 33 noen utfordringer knyttet til virus. Jeg viser til informasjon sendt til alle ansatte: «Vi er godt i gang med å rydde opp i de problemene som er forårsaket av virus. For å være sikre på at all MIA Åpen IT OK Side 26

27 skadelig kode blir fjernet fra pc ene, ser vi oss nødt til reformatere de berørte maskinene. Det innebærer at vi må ut på hver enkelt pc, kopiere de data man ønsker å ta vare på før maskinen formateres og all programvare legges inn på nytt. Vil vil ta kontakt med hver enkelt for å være sikre på at vi har fått hentet ut all relevant data. Dette tar dessverre noe tid. «Med det antallet som var berørt må dessverre noen bli tatt til sist og det var få brukere som måtte vente så lenge som Else. I tillegg hadde vi utfordringer med å få tak i en del brukere for å få informasjon om det var spesielle filer som måtte kopieres ut. I forhold til å sende ut informasjon/epost, så var det mulig å benytte webmail/fronter fra Side 27

28 hvilken som helst annen pc eller terminal, på eller utenfor campus. 33 I perioden mottok eksamenskontoret 6 klager på eksamensresultatet i PE179L. (eksamen sensur ) Henveldelse til fakultetet for å få opprettet en klagekommisjon ble gjort 05.07, ,20.07., , uten respons. På tross av ferietid er vel dette litt for lang tid. 34 kommer ikke inn på linken på fronter som skal føre meg til litteraturlisten (fagplan.) Gjelder videreutdanning i psykisk helsearbeid 35 Sensur i emnet PE202L GSLM gjelder AR (arbeidskrav) og FP (forprøve) frist 1 juni 2012 er ikke kommet til eksamenskontoret enda. Har purret gjentatte ganger men ingenting skjer. Får ikke slå sammen til endelig karakter i emnet og dette er til stor ulempe for studentene som ikke får karakter i emnet. Legge ut litteraturlisten som word dokument eller ordne slik at linken virker PHS Åpen PHS Åpen PHS Åpen Side 28

29 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 30/ Arkivreferanse: 2012/1039/500 Orienteringssak: Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål for studenter Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget/prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 29

30 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål for studenter Marianne Fossum Bakgrunn At studenter ikke er forsikret gjennom utdanningsinstitusjonen, skaper usikkerhet både hos studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjoner om hvordan slike forhold skal håndteres. På bakgrunn av dette har Universitets- og høgskolerådet fått laget en veiledning om hvordan slike saker skal håndteres. Veiledningen ble lagt frem som orienteringssak i arbeidsmiljøutvalget ved UiN den I det samme møtet ble Personal- og organisasjonsdirektøren henstilt til å utarbeide retningslinjer for hvordan vi håndterer denne typen saker ved UiN. På bakgrunn av dette ble vedlagte prosjektmandat utarbeidet og godkjent, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Liv Tande, Siv-Anita Eriksen, Monica Brobakk og Kai- Martin Johnsen fra Studie- og forskningsavdelingen, studentleder Øystein Strømsnes og Marianne Fossum fra Personal- og organisasjonsavdelingen. Prosjektet som har som mål å etablere retningslinjer for hvordan forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter skal håndteres ved Universitetet i Nordland. Målet er å sikre at saksgangen blir så enkel som mulig, og at ansatte og studenter ved UiN vet hvor de skal finne relevant informasjon om sitt unike tilfelle. Prosjektet er planlagt avsluttet den Læringsmiljøutvalget vil fortløpende bli orientert om status i prosjektet. Side 30

31 PROSJEKTMANDAT Utarbeidet av (dato, navn): Sissel Bjørnli, Marianne Fossum Godkjent av (dato, navn): , Jan-Atle Toska og Liss Eberg. Prosjektets navn: Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål for studenter. Prosjekteier: Personal- og organisasjonsdirektør, Liss Eberg og Studie- og forskningsdirektør, Jan-Atle Toska. Bakgrunn for prosjektet: At studenter ikke er forsikret gjennom utdanningsinstitusjonen skaper usikkerhet både hos studentene, faglærerne og administrativt ansatte om hvilke regler som gjelder dersom en student blir skadet i forbindelse med undervisning, praksis, ekskursjoner, feltarbeid, utenlandsopphold eller lignende. Temaet har gjentatte ganger vært problematisert ved UiN, uten at vi har kommet til enighet om hvordan regelverket skal tolkes. UiN har derfor aldri hatt klare retningslinjer for hvordan forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter skal håndteres. Også andre utdanningsinstitusjoner har hatt problemer med å tolke det kompliserte regelverket. På grunn av dette har flere utdanningsinstitusjoner henvent seg til Universitets- og høgskolerådet (UHR) med forslag om å opprette en arbeidsgruppe med juridisk kompetanse for å utarbeide en håndbok der regelverket gjennomgås for ulike skadesituasjoner. På bakgrunn av dette vedtok UHRs administarsjonsutvalg den (sak 05/11) å etablere en arbeidsgruppe for å se nærmere på problemstillinger knyttet til forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål, der studenter blir utsatt for skade i tilknytning til studiene. I mandatet til arbeidsgruppen stod det blant annet at: Endelig sluttprodukt skal være formulert slik at det er enkelt for institusjonene å bruke dette med tanke på å få oversikt over problemstillingene. Innstillingen fra arbeidsgruppen ble levert UHR den , i form av en veiledning i hvordan forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren skal håndteres. Side 31

32 Arbeidsgruppen har lagt opp arbeidet slik at rapporten kan fungere som en håndbok ved institusjonene. Målgruppa er først og fremst studieveiledere og andre ved institusjonene som kommer i kontakt med studenter i praktiske situasjoner hvor spørsmålet om forsikring og erstatning oppstår, eller som skal informere mer generelt om hvilke ordninger som gjelder. Arbeidet bør også kunne gi grunnlag for utarbeidelse av informasjon direkte rettet til studentene. Sitatene er hentet fra sammendraget i veiledningen. Veiledningen ble tatt opp som orienteringssak i arbeidsmiljøutvalget den I det samme møtet ble Personal- og organisasjonsdirektøren henstilt til å utarbeide retningslinjer for hvordan vi håndterer denne typen saker ved UiN. Prosjektets formål: Hovedformål med prosjektet: UiN har retningslinjer for hvordan forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter skal håndteres ved Universitetet i Nordland, for å sikre at saksgangen blir så enkel som mulig, og at ansatte og studenter ved UiN vet hvor de skal finne relevant informasjon om sitt unike tilfelle. Person: Aktuelle medarbeidere ved UiN vet hvordan forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål skal håndteres ved UiN, og hvor de finner relevant informasjon. Ansatte ved UiN kan derfor ivareta studentene på en god måte. Studentene vet hvor de finner relevant informasjon om forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål, slik at de enkelt får innsikt i sine rettigheter og plikter og på den måten kan ivareta sine egne interesser. System: Relevant informasjon blir fortløpende oppdatert og er lett tilgjengelig på de mest egnede digitale plattformene, dette for å kunne ivareta studenter i en vanskelig situasjon på en profesjonell og god måte. Det gjøres alltid et godt forarbeid i forkant av eventuelle forsikrings- og erstatningsrettslige saker (utvekslingsstudenter, utenlandsopphold, ekskursjoner osv.). Dette gjør etterarbeidet ved eventuelle forsikrings- og erstatningsrettslige saker enklere, samt at det skaper en trygghet for studenter og berørte ansatte når de vet hvordan slike saker skal håndteres. Organisasjon: Arbeids- og ansvarsdeling mellom studenter, fakulteter, studiesteder og enheter er tydelig avklart. Dette er viktig for å kunne sikre rask saksgang, for å unngå tidskrevende misforståelser, og for å sikre at nødvendige skjemaer og andre opplysninger blir sendt til riktig sted og blir Side 32

33 arkivert på riktig måte internt ved UiN. Prosjektets mål: 1. Ha en lett tilgjengelig oversikt over situasjoner der forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål kan forekomme. (Ekskursjoner, studieturer, på Campus, praksis osv.). 2. Ha en lett tilgengelig oversikt over hva som må sjekkes ut i forkant av en skade (skade, sykdom og ulykke) eller en ansvarssituasjon for de ulike studentgruppene (studenter fra Norden, studenter fra land utenfor EØS-området osv.). Dvs. at vi må ha oversikt over hvilke studentgrupper som har rettigheter etter folketrygdloven og andre lover, og eventuelt om vi bør anbefale studentene å tegne egne forsikringer? 3. Ha lett tilgengelig informasjon til studentene som viser hva de selv må ordne i forkant av studiestart, og eventuelt hvordan dette gjøres for ulike studentgrupper (Bør UiN stille krav om at dette er gjort før studentene kan møte til undervisning?). 4. Ha en tydelig beskrivelse av hva som er fakultetene og eventuelt studiestedenes (flere?) ansvar i forkant av en skade eller ansvarssituasjon. 5. Ha en avklart saksgang i etterkant av en hendelse. (Hvem gjør hva). 6. Ha lett tilgjengelige oversikter som viser når studenten er i en undervisningssituasjon og når studenten ikke er i en undervisningssituasjon. Dvs. en oversikt som viser i hvilke situasjoner studenten er dekket av folketrygdloven, eventuelle andre lovverk, av UiN (som er selvassurandør), av eventuelle egne forsikringer osv. 7. Hvem som har ansvar for å oppdatere rutinene er avklart. 8. Ha rutiner som sikrer at faglærer (den som underviser studenten) vet hva som defineres som en undervisningssituasjon, og hva faglærer må gjøre når en skade oppstår eller når en ansvarssituasjon oppstår. Prosjektets omfang og avgrensning: Dette prosjektet skal kun omfatte studenter. Rammebetingelser: Prosjektet avsluttes innen Økonomi: Kostnader: Arbeidstid Lønnsomhet: Tidsbesparende (bedre ressursbruk), unngår eventuelle krav i ettertid og også sannsynligheten for et svekket omdømme. Skaper trygghet for ansatte (unngår unødvendige belastninger). Side 33

34 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 31/ Arkivreferanse: 2012/1428/053 Orienteringssak: Innføring av nytt timeplansystem - TimeEdit Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget/prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 34

35 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Innføring av nytt timeplansystem - TimeEdit Liv Tande Bakgrunn Høsten 2009 bestemte IT-avdelingen i samråd med Studie- og forskningsdirektøren at det skulle kjøpes inn et nytt elektronisk system for timeplanlegging og rombestilling og 1.februar 2010 ble det nedsatt en prosjektgruppe for å arbeide med innføring av nytt timeplansystem ved UiN. Det var da inngått avtale med Evolvera om levering av nytt nettbasert system - TimeEdit. Det viste seg dessverre at leverandørens representant hadde solgt et utferdig produkt, og UiN valgte derfor å avvente implementering av nytt system. Våren 2012 hadde UiN en ny presentasjon med leverandøren, og fikk presentert et ferdigutviklet produkt som kan settes i produksjon. Andre institusjoner har god erfaring med den nye versjonen av TimeEdit og det er nå nedsatt en prosjektgruppe for å ivareta implementering og opplæring i Time Edit. Det er utarbeidet et mandat for arbeidet og prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen. Styringsgruppens sammensetning: Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Anne Ringen Pedersen kontorsjef servicetorget Erik Gaukerud kontorsjef IT-senteret Prosjektgruppens sammensetning: Liv Tande studie- og forskningsdirektørens stab prosjektleder Thomas Nilsen Studentservice FS koordinator Sunniva G. Rosenfors Studentservice Terje Nicolaisen IT teknisk bistand Tine Helen Gjermstad Johansen PHS Tom Jacobsen FSV Bjørn-Åge Rånes HHB Ann Merete Sivertsen FBA Målsettinger Timeplanen har flere målsettinger i institusjonen; Utnyttelse av romkapasitet, unngå at forelesere og studenter får kollisjoner i sitt daglige arbeide, presentere en plan for studentene på hvilke emner som undervises hvor og når og evt. av hvem osv. I beredskapssammenheng er det også viktig å vite hvor det foregår undervisning. Viktige målsettinger må være at timeplan skal være gjenkjennelig og ha samme profil for alle studier, informasjon skal være lett tilgjengelig for både studenter og tilsatte, gi oversikt over benyttet/ikke benyttet kapasitet mv. Nytt timeplansystem skal også lette det tekniske arbeidet med timeplanlegging for fakultetene og sentral timeplanlegger. Side 35

36 Gjennomføring Timeplanen for vår 2013 legges i TimeEdit, parallelt med at systemet tilpasses UiN sin bruk av FS og at de som skal jobbe med timeplanlegging får opplæring. Dette er et krevende arbeid som kan by på både tekniske og faglige utfordringer. I forbindelse med innføring av nytt timeplansystem vil fristene for tilbakemelding fra fakultetene og frist for publisering av timeplan avvike fra de faste fristene. Målet er at timeplan for 2013 skal publiseres 15. november Utfordringer Timeplanlegging er en utfordrende øvelse, med mange momenter og mulige kollisjoner. Ved overgang til nytt system har styringsgruppen har i samråd med universitetsdirektør satt ned noen prinsipper for hvordan timeplanleggingen ved UiN skal gjøres. Disse prinsippene må prosjektgruppen følge opp. Side 36

37 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 32/ Arkivreferanse: 2012/472/ Orienteringssak: Tilrettelegging for studenter som er berørt av 22. julihendelsene Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget/prorektor Anne Ringen Pedersen kontorsjef Side 37

38 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Tilrettelegging for studenter som er berørt av 22. julihendelsene Siv Anita Eriksen og Hilde Åsheim Bakgrunn UiN fikk i sommer invitasjon til å delta i møter vedrørende videre oppfølging av rammede etter 22. juli. Vi er nå aktivt inne i forhold til å planlegge fagdag for Støttegruppen 22. juli Nordland, den Helsedirektoratet arrangerte i august 2012 et miniseminar for overlevende og deres nære pårørende etter angrepene på Utøya Her var hensikten å få til en erfaringsutveksling og evaluering av hvordan de berørte har blitt møtt av hjelpeapparat og skoleverk etter angrepene på Utøya. På miniseminaret kom det fram at det å skille mellom gruppene etterlatte og overlevende har vært uheldig, og at det har vært mest hensiktsmessig å forholde seg til de berørte som en gruppe. Mange av de berørte hadde dårlige erfaringer i forhold til hvordan de var blitt fulgt opp av skoleverket. Dette handler blant annet om mangelfull forståelse hos lærere. I forhold til hjelpeapparatet var mange blitt møtt med en holding om at reaksjonene de hadde etter angrepet var helt naturlige krisereaksjoner, men utover denne forståelsen hadde de ikke fått noe videre oppfølging eller hjelpetilbud. Mange av de berørte forteller om at de har slitt mye med søvnproblemer og konsentrasjonsvansker etter terrorangrepet. Dette gjør spesielt at skole- og studiesituasjon kan oppleves vanskelig å gjennomføre på vanlig måte. I etterkant av fagdagen for Støttegruppen den 14. september vil vi invitere studieveiledere ved fakultetene til et møte. Her vil tema være hvordan vi skal håndtere henvendelser fra studenter som er pårørende eller overlevende etter 22. juli, og deres behov for tilrettelegging. Studenttingsleder/representant vil også bli invitert. Det er viktig at alle fakultetene, fellesadministrasjonen og rådgivningstjenesten har en felles forståelse av hvordan berørte studenter skal bli møtt og at de får samme muligheter for tilrettelegging av studiesituasjonen. Det vil også være et tema hvordan fakultetene bringer dette videre inn i sine fakultetsmiljøer. Fra Universitetet er det rådgivningstjenesten ved Hilde Åsheim(SSIB), og Siv-Anita Eriksen ved Studentservice, som har deltatt på møtene. Hilde er koordinator for oppfølgingsarbeidet ved UiN, mens Siv-Anita er kontaktperson for studenter med spesielle behov for tilrettelegging rundt undervisning og eksamen. Siv-Anita kommer til å delta på fagdagen som en del av et panel. Så langt har vi bare hatt 3 henvendelser fra studenter/pårørende vedr. 22. juli ved UiN, men det er sannsynlig at vi i fremtiden vil få flere studenter som er berørt av denne tragedien. Det er derfor viktig at vi har tenkt gjennom hvordan vi håndterer dette, og at behandlingen av disse sårbare unge blir tilfeldig avhengig av hvem i systemet vårt de treffer på. Side 38

39 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 33/ Arkivreferanse: 2011/674/012 Orienteringssak: Status for arbeid med nytt trådløst nettverk på campus Bodø Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget/prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 39

40 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Status for arbeid med nytt trådløst nettverk på campus Bodø Liv Tande Orientering fra IT legges fram i møtet. Side 40

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studiekvalitetsutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, 2.etasje Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30 10:00 Til stede: Håvard Olafsen Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Elisabeth Sletten LEDER SoB Grete Lysfjord NESTL Rektoratet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: 28.01.13 Tidspunkt: 08:30-11:00 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad Nestleder SOB Frode Fjelldal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten LEDER SoB

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete Lysfjord

Detaljer

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold Læringsmiljøet Ved Høgskolen i Østfold Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold er forankret i henhold til Lov

Detaljer

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Berit Skorstad Leder Rektoratet Terje Halvorsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 Grete Lysfjord Leder Rektoratet Erlend Bullvåg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem

Detaljer

22/15 15/ Godkjenning av protokoll 3/15 3. Læringsmiljøutvalget høsten lovforankring og mandat

22/15 15/ Godkjenning av protokoll 3/15 3. Læringsmiljøutvalget høsten lovforankring og mandat MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 21.09.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet Mørkvedgården Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Øystein Parelius, Grete

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Kjetil

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 20.04.2016 Sted: Styrerommet Mørkved Tilstede: Grete Lysfjord Per Harald Rødvei Øystein Parelius Mathias Lauritzen Malinn Hellen Sele Mari Evensen Grethe Bøgh Næss

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad Leder

Detaljer

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2015/16 SYSTEM FOR SIKRING OG UTVIKLING AV UTDANNINGSKVALITET 1. Innledning 1.1. Utvalgets mandat 2. Utvalgets virksomhet i 2015-2016 2.1. Utvalgets sammensetning 2.2.

Detaljer

ÅRSRAPPORT Læringsmiljøutvalget

ÅRSRAPPORT Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT 2008-2009 Læringsmiljøutvalget Innhold: 1 Innledning... 3 1.1 Utvalgets mandat... 3 2 Utvalgets virksomhet i 2008-2009... 4 2.1 Utvalgets sammensetning... 4 2.2 Møteaktivitet... 4 2.3 Oversikt

Detaljer

2) Styret viser til foreliggende mandatutkast og gir Rektor fullmakt til å fastsette utvalgets mandat.

2) Styret viser til foreliggende mandatutkast og gir Rektor fullmakt til å fastsette utvalgets mandat. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Studieavdelingen Læringsmiljøutvalget (LMU) arkiv: 2005/271/012 ÅRSRAPPORT 2003/2004 Det ble ikke laget noen årsrapport for 2003 fordi LMU kom i gang

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar Vedteke av LMU 28.

Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar Vedteke av LMU 28. Læringsmiljøutvalet RETNINGSLINJER LÆRINGSMILJØUTVALET VED HØGSKULEN I VOLDA Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar 2009. Vedteke av LMU 28.

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 02.03.16 Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Tilstede: Grete Lysfjord Levi Gårseth-Nesbakk - vara Øystein Parelius Mathias Lauritzen Kristoffer Grorud Vicoria Moland

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

Iselin Krey Stubberud, Per Kåre Blomvik,

Iselin Krey Stubberud, Per Kåre Blomvik, MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 08.06.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Grete Lysfjord, Per Harald Rødvei, Bodil Svendsgård,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad LEDER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945 MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 23.02.201 kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Hanne Solheim Hansen (leder) Tove Sagnes (prodekan FSH) Egil Solli (prodekan FLU) Hugo seth (prodekan

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012-2013 LÆRINGSMILJØUTVALGET

ÅRSRAPPORT 2012-2013 LÆRINGSMILJØUTVALGET ÅRSRAPPORT 2012-2013 LÆRINGSMILJØUTVALGET Innhold: 1 Innledning... 3 1.1 Utvalgets mandat 3 2 Utvalgets virksomhet i 2012-2013... 4 2.1 Utvalgets sammensetning 4 2.2 Møteaktivitet 4 2.3 Oversikt over behandlede

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Dato: kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683

Dato: kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 26.09.2016 kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Grete Lysfjord, Grete Bøgh Næss, Hilde Kristin Mikalsen, Hanne S.Hansen(deltok på Skype),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Dato: kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Dato: kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 03.11.2016 kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Kevin Hovdahl Holmli, Kine Lyngås, Mats Pedersen, Oda Oldertrøen, Victoria Adelaine Molland, Grethe

Detaljer

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 1 LOVHJEMMEL Fagskolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune er underlagt

Detaljer

Rapport: Forslag til organisering av LMU ved HVL

Rapport: Forslag til organisering av LMU ved HVL Til: Koordinerende arbeidsgruppe (KA) studieadministrasjon Fra: Sikker drift arbeidsgruppe Læringsmiljøutvalg (LMU), følgende LMU sekretærer: HSH: Grethe Lønning Grimsbø HiSF: Bergljot Sundfør HiB: Nina

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Revidert i henhold til endringer fra 01.07.2016 i lov om fagskoleutdanning nr. 56 av 20.06.2003 (fagskoleloven) Vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland, Bodø Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA Læringsmiljøutvalet REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar 2009. Vedteke av LMU 28. september

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: Tidspunkt: 08:30 11:00

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: Tidspunkt: 08:30 11:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 08:30 11:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) VED HVE 2006/2007 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4 3 i universitets og høgskoleloven skal høgskolen

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Vedtakssaker. 15 15/02683-1 Godkjenning av protokoll 2/15 2. 16 15/02692-1 Orientering om 1. semester prosjektet 8

Vedtakssaker. 15 15/02683-1 Godkjenning av protokoll 2/15 2. 16 15/02692-1 Orientering om 1. semester prosjektet 8 MØTEINNKALLING Læringsmiljøutvalget Dato: 08.06.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården rkivsak: 15/02683 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 15 15/02683-1 Godkjenning

Detaljer

Jan Georg Gulstad (studentorganisasjonen Nord) Victoria Adelain Molland (studentorganisasjonen Nord) Oda Oldertrøen (studentorganisasjonen Nord)

Jan Georg Gulstad (studentorganisasjonen Nord) Victoria Adelain Molland (studentorganisasjonen Nord) Oda Oldertrøen (studentorganisasjonen Nord) MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 07.04.2017 kl. 9:00-12:10 Sted: Skype Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hanne Solheim Hansen (leder) Tove Sagnes

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: 19.10.2011 Tidspunkt: 09:00-13:45 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Marte Myre Linberg Hege Kristin Haaland Stephen Dobson Ingrid Grimsmo Jørgensen

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Deres dato: Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 43/12 16.05.2012 Arkivreferanse: 2011/1129/436 Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Side1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2007/2008

ÅRSRAPPORT LMU 2007/2008 ÅRSRAPPORT LMU 2007/2008 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) 2007/2008 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4-3 i universitets- og høgskoleloven har høgskolen

Detaljer

NTNU O-sak 20/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 20/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 20/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 22.08.2006 SA/ASE N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Detaljer

R E F E R A T. fra møte i Læringsmiljøutvalget Møtedato: kl

R E F E R A T. fra møte i Læringsmiljøutvalget Møtedato: kl R E F E R A T fra møte i Læringsmiljøutvalget Møtedato: 01.09.17 kl. 12.30-14.30 Til stede: viserektor Astrid Birgitte Eggen, ass. studiedirektør Marianne Øhrn Johannessen, universitetslektor Hallgeir

Detaljer

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 DEL I: LÆRINGSMILJØUTVALGET Læringsmiljøutvalgets mandat og sammensetning Læringsmiljøutvalget ved universitetet

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 17.10.2012 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging Bakgrunn Internrevisjoner er en viktig del i høgskolens kvalitetssikringssystem og ment å og en uavhengig rådgivningsfunksjon som har til hensikt å

Detaljer

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU)

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Arbeidsprosesser og rutiner for utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Utdanningsavdelingen ved Universitetet i Stavanger, mai 2013 1. INNLEDNING... 2 1.1. BAKGRUNN... 2 1.2

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 tirsdag 29.05.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A3 075, Grimstad Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2016/17 SYSTEM FOR SIKRING OG UTVIKLING AV UTDANNINGSKVALITET 1. Innledning 1.1. Utvalgets mandat 2. Utvalgets virksomhet i 2016-2017 2.1. Utvalgets sammensetning 2.2.

Detaljer