MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09: Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad Leder Rektoratet Grete Lysfjord Medlem FBA Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Terje Halvorsen Medlem FSV Frode Kjærland Medlem HHB Terje Cruickshank Medlem SOB Morten Bergheim Medlem SOB Axel Viefers Medlem SOB Pål Gunnar Willumsen Medlem SOB Linn Scherffenberg Medlem SOB Anna Cecilie Jentoft Medlem SOB Bente Larsen Medlem SSIB Hilde Åsheim Observatør SSiB Siv-Anita Eriksen Observatør SOB Elisabeth Sletten Observatør SOB Erik Gaukerud Observatør IT Arne Martin Svartnes Observatør Drift Per Arne Imøy Observatør POA Heidi Pedersen Observatør UBiN Jan Atle Toska Direktør SFA Jørn Magne Hanssen Saksbehandler PUA Anna Elisabeth Kristoffersen Saksbehandler SFA Godkjenning av innkalling og saksliste. Berit Skorstad Utvalgsleder Side 1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Møte 1/2011 VS 7/11 Godkjenning av protokoll 5/10 VS 8/11 Godkjenning av årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2010 VS 9/11 Forslag budsjett Læringsmiljøutvalget 2010 VS 10/11 Brukerundersøkelsen Rapport VS 11/11 Avviksmeldinger 2010 VS 12/11 VS 13/11 VS 14/11 Oppstart og videre framdrift for Karrieresenter Universellforum om studenter og psykiske funksjonnedsettelser 25. nov 2010 Foreløpig evaluering av innføringen av studentassistentordninga ved Universitetet i Nordland VS 15/11 Referat Studenttinget 2/ november 2010 VS 16/11 Avviksmeldinger per januar 2011 Side 2

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 1/ Arkivreferanse: 2010/428/ Sak: Godkjenning av protokoll 5/10 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokollen for forrige møte 5/10 den Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 3

4 SAKSUTREDNING Sak: Godkjenning av protokoll 5/10 Saksbehandler: Synne Pettersen Vedlegg Protokoll for møte 5/2010 den Side 4

5 PROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2010 Møtested: Styrerommet, 2. etg Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad Leder Rektoratet Pål Willumsen Medlem SoB Terje Cruickshank Medlem SoB Linn Scherffenberg Medlem SoB Elisabeth Sletten Nestleder SoB Siv-Anita Eriksen Observatør SoB Hilde Åsheim Observatør SSiB Arne Martin Svartnes Observatør Drift Monica Brobakk (fra kl 10.10) Observatør Studie- og forskn.avd Heidi Pedersen Observatør Biblioteket Forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Kjærland Medlem HHB Ann Gøril Hugaas Medlem PHS Grete Lysfjord Medlem FBA Terje Halvorsen Medlem FSV Morten Bergheim Medlem SoB Anna Cecilie Jentoft Medlem SoB Bente Larsen Medlem SSiB Erik Gaukerud Observatør IT Per Arne Imøy Observatør Personal- og org.avd Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Anne Lise Melå Ann Gøril Hugaas PHS Toril Bertheussen Grete Lysfjord FBA Synnøve Dalmo Tollåli (fra kl 09.50) Terje Halvorsen FSV Kjell Pedersen Bente Larsen SSiB Malin Tørrisplass Morten Bergheim SoB Side 5

6 Andre som møtte: Navn Funksjon Representerer Thorbjørn Aakre (sak OS 13/2010) Saksbehandlinger Plan- og utviklingsavd. Jan Atle Toska Studie- og forskningsdirektør Studie- og forskn.avd. Anne-Lovise Reiche Vikar for utvalgssekretær Studie- og forskn.avd Innkallingen og sakslisten ble godkjent uten merknader. Berit Skorstad møteleder Saksliste: Møte 5/2010 Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 19/10 Godkjenning protokoll 4/10 VS 20/10 Møteplan for Læringsmiljøutvalget våren 2011 VS 21/10 VS 22/10 VS 23/10 OS 11/10 Rapport fra evaluering av handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer Ekstern evaluering av handlingsplan for funksjonshemmende barrierer Forlengelse av handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer Forskningsprosjekt mangfold til høyere utdanning - NIFU Step OS 12/10 Protokoll Studenttinget møte 1/ oktober 2010 OS 13/10 Avviksmeldinger per november 2010 OS 14/10 Orientering om beredskapsplan for studenter i utlandet og internasjonale studenter i Bodø Eventuelt OS 15/10 OS 16/10 Brannalarm i helg Dialogmøte mellom Studenter og høgskoleledelsen 7.desember 2010 Omgjort fra orienteringssak til vedtakssak: VS 24/10 Beredskapsplan for studenter i utlandet og internasjonale studenter i Bodø Side 6

7 VS 19/2010 Godkjenning protokoll 4/10 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokollen fra forrige møte 4/2010 den Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokollen fra forrige møte 4/2010 den VS 20/2010 Møteplan for læringsmiljøutvalget våren 2011 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget vedtar følgended møteplan for 1. halvår 2011: Torsdag 20. januar (før styremøte 15.februar /23.februar) Torsdag 10.mars (før styremøte 6.april) Torsdag 12.mai (før styremøte 25.mai) Behandling: Hvis den formelle åpningen av Universitetet i Nordland blir lagt til 10.mars 2011 må utvalgets møte flyttes. Vedtak: Læringsmiljøutvalget vedtar følgended møteplan for 1. halvår 2011: Torsdag 20. januar (før styremøte 15.februar /23.februar) Torsdag 10.mars (før styremøte 6.april) Torsdag 12.mai (før styremøte 25.mai) VS 21/2010 Rapport fra evaluering av handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barriere Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget vedtar framlagte rapport som en evaluering av tiltakene i handlingsplanen for fjerning av funksjonshemmende barrierer Behandling: Utvalgsleder stiller spørsmål om hvorvidt studiestedene på Mo og Stokmarknes også er vurdert. Studentorganisasjonene ønsker også å inkludere studiestedene utenfor campus. Begge steder får sannsynligvis nye lokaler. Det må da jobbes for universell utforming av lokalene. Viktig at også studiestedene er kjent med LMU sine saker og referater fra utvalgets møter. Møteinnkalling og protokoll sendes studiestedslederne. Vedtak: Læringsmiljøutvalget vedtar framlagte rapport som en evaluering av tiltakene i handlingsplanen for fjerning av funksjonshemmende barrierer VS 22/2010 Ekstern evaluering av handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget ber Universell om bistand til å gjøre en ekstern evaluering av handlingsplanen. 2. Læringsmiljøet inviterer Universell til campus i Bodø for å gi oss tilbakemelding i form av et seminar. 3. Læringsmiljøutvalget ber studie- og forskningsdirektøren om å følge opp saken overfor Universell. Behandling: Side 7

8 Det ble orientert om Universell, arbeider med universell utforming i forhold til høgskole- og universitetssektoren. Har stor kompetanse på området. Ønskes brukt både i forhold til evaluering av dagens forhold og arbeid med ny plan. Vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget ber Universell om bistand til å gjøre en ekstern evaluering av handlingsplan og gi innspill til utforming av ny handlingsplan. 2. Læringsmiljøet inviterer Universell til campus i Bodø for å gi oss tilbakemelding i form av et seminar. 3. Læringsmiljøutvalget ber studie- og forskningsdirektøren om å følge opp saken overfor Universell. VS 23/2010 Forlengelse av handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget forlenger handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer til ny plan utarbeides i Behandling: Dagens plan må være gjeldende til ny plan erstatter denne. Vedtak: Læringsmiljøutvalget forlenger handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer til ny plan utarbeides i OS 11/2010 Forskningsprosjekt mangfold til høyere utdanning NIFU Step Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Utvalgsleder orienterte. NIFU Step er forsknings- og utredningsinstitusjon for høyere utdanning. Høgskolen i Bodø plukket ut til intervju. Følgende er intervjuet pr telefon: prorektor Berit Skorstad, studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, organisasjonssekretær i Studentorganisasjonen i Bodø Siv-Anita Eriksen samt 7 studenter med funksjonshemming. Har orientert om bla. Handlingsplanen for fjerning av funksjonshemmende barrierer, Studie med støtte (SMS) - samarbeid med NAV som det ikke ble noe av, den nyetablerte ordningen Studentassistent, arbeidet som ivaretas av Studentorganisasjonens organisasjonskonsulent, Studentsamskipnadens sosialrådgiver, studentprest og samarbeidet med Studentsamskipnaden for øvrig. Læringsmiljøutvalget omtalt som aktivt og engasjert utvalg. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. OS 12/2010 Protokoll Studenttinget møte 1/ oktober 2010 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Studentleder orienterte. Første møte i oktober. Røyking tatt opp. Bruk av studentnummer i stedet for kandidatnummer tatt opp. Studenttinget ønsker ikke en slik praksis, og ordningen er heller ikke innført. Fint for Læringsmiljøutvalget å få orientering fra Studenttingets møter. Studenttinget orienterer fra Læringsmiljøutvalget og Studiekvalitetsutvalget på sine møter. Side 8

9 Studentrepresentant ønsker at administrasjonen tar opp saker med Studenttinget dersom behov. Fortsatt legges noe undervisning i studentpolitisk vindu, dvs i strid med avtale om Studentpolitisk vindu, jf vedtatte retningslinjer for timeplanlegging. Studentrepresentantene ønsker å ta opp egen sak i utvalget om studentpolitisk vindu. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. OS 13/2010 Avviksmeldinger pr november 2010 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Saksbehandler orienterte. Vil til neste møte lage en sak med purring på de avviksmeldinger som står åpne. Spørsmål om driftsmeldinger snart kan sluses bort fra avviksmeldinger. Observatør fra drift fortalte at forhåpentligvis snart kommer på plass meldinger ved driftsstans/driftsforstyrrelser, både informasjon fra drift men også mulig å kontakte og for eksempel melde fra om lyspære som ikke virker. Spørsmål om enkelte avviksmeldinger: Nr 341- uhell pga knust glass. Observatør fra drift svarer. Opplæring i lab.arbeid gjennomført og kurset i førstehjelp. Egen hjertestarter plassert i Mørkvedbukta. Høy bevissthet omkring dette. Nr 340 lesesal skal gjøres om til kontorer. Administrasjonen har ikke tatt beslutning om dette enda. Skal finne en løsning for masterstudentene til PHS og FSV. Det blir gitt informasjon når beslutningen er tatt. Nr 351 kun to av seks bord på biblioteket har stikkontakt. Observatør for drift var ikke klar over situasjonen. Har bedt om ,- til neste års budsjett for å oppgradere antall stikkontakter. Viktig prioritering, tilgang til stikkontakter går igjen i evalueringer fra studentene. Utvalget stiller seg bak prioriteringen. Nr 371 avtrekkskap på ny lab i Mørkvedbukta. Oppfattes som kritisk. Er programmeringsfeil/teknisk feil på utstyret. Er HMS-sak og skal derfor ut av oversikten. Situasjon omkring utleie av Akutten drøftet med bakgrunn i manglende opprydding etterpå. Leietakere må ansvarliggjøres, og det bør lages retningslinjer for leie av lokaler, hvor det blant annet avklares hvem som tar kostnadene ved manglende opprydding etterpå. Fung.biblioteksjef orienterte om situasjonen ved biblioteket. For mye støy. Store problemer med mat og drikke, snakking på telefon mv. Må diskutere om superstille sone er ønskelig. Lesesalplasser også tatt opp av studentrepresentanter. Representant for drift mener flere lesesalplasser kan ordnes hvis det er faktisk behov. Studentrepresentant foreslår sak til utvalget etter jul som orienterer om forholdene i eksamenstida. Booking av grupperom tatt opp. Enkelte faglærere booker grupperom til sine studenter, særlig ble det påpekt konkrete eksempler fra Handelshøgskolen. Andre studenter opplever manglende tilgang til grupperom. Etter møtet har Handelshøgskolen kommentert situasjonen se eget vedlegg som sendes ut sammen med protokollen. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. OS 14/2010 Orientering om beredskapsplan for studenter i utlandet og internasjonale studenter i Bodø omgjort til vedtakssak VS 24/2010 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Side 9

10 Saksbehandler orienterte. Ønsker at LMU tar eierskap i denne prosessen. For utreisende studenter gjennomføres praktisk utreiseseminar. ANSA har utarbeidet utreisekort med viktig opplysninger, kontaktpersoner og telefonnummer. Samarbeid mellom Internasjonalt kontor og fakultetene. Studieog forskningsdirektør ber om at man sjekker hva andre studiesteder har gjort og høster erfaringer fra andre. Utvalget ønsket at gruppe nedsettes med representanter fra personal, fakultetene og Internasjonalt kontor. Utvalget omgjorde saken til vedtakssak. Vedtak: Læringsmiljøutvalget ber studie- og forskningsdirektør om å sette ned en arbeidsgruppe for utarbeidelse av felles beredskapsplan ut fra drøftinger i møtet. EVENTUELT OS 15/2010 BRANNALARM I HELG Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Saken tatt opp av studentrepresentant. Brannalarmen gikk ei helg, men hørtes ikke på hele campus. Observatør fra Drift svarte. Det skal være sånn. Campus inndelt i soner. Evakuerer ikke hele bygget pga alarm i et lite hjørne. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. OS 16/10 DIALOGMØTE MELLOM STUDENTFORENINGEN OG HØGSKOLENS LEDELSE Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Studentene ønsker å uttale seg om forhold omkring bolig mv. Invitert til møte kommende tirsdag. Fra administrasjonen møter prorektor, studie- og forskningsdirektør og driftsleder. Studentsamskipnaden også invitert.. Nordland fylkeskommune har tidligere ikke villet delta i Bodø Studentforum med begrunnelse at de ikke kan delta hos alle studentforeninger. Studentforeningen bør invitere fylkeskommunen på nytt når høgskolen blir universitet fra nyttår. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Side 10

11 VEDLEGG TI L PROTOKOLLEN Epost 6.desember 2010 Fra: Frode Kjærland Til: Anne-Lovise Reiche (sekretær LMU-møtet 2.desember 2010) Kopi: Berit Skorstad, Frank Lindberg, Jan Atle Toska Emne: Ad LMU-sak Hei, i tråd med avtalen fra sist torsdag kommer herved en kommentar til innspillet om at HHB utnytter gruppe-rommene i biblioteket i meste laget. Jeg har igjen snakket med de to aktuelle fagpersonene, Einar Torrissen og Petter Pettersen. De sier begge at arrangeringen av gruppeøvinger i matematikk og bedøk/regnskap er helt sentralt i opplegget for det som må anse som svært viktige grunnleggende kurs i et økonomistudium. Poenget er at en har behov for støtte til å regne oppgaver og det er nettopp i grupperom som de som er i biblioteket dette fungerer. Nå benytter Torrissen også rom på ILUK, men det er altså en del av konseptet at rommene ikke er for store, og hvor hjelpelærere kan bidra med forklaringer/støtte til 5-6 av gangen. Tidspunktene som benyttes er også forskjellig også Vi streber selvsagt etter å tilpasse antall rom i tråd med behovet. Men spillereglene for å benytte slike grupperom er jo at hvis de står tomme 30 min etter bestilt tidspunkt er det fritt fram for hvem som helst. Det må være feil å fokusere på at det er HHB som her tar for seg. Dette gjøres for studentene og jeg tror vi kan finne mange sannhetsvitner på at dette har vært avgjørende i forhold til innlæringen av de aktuelle emnene og dermed implisitt hele studiet (som bygger på forståelsen her). Hvis dette blir endret på vil det nok avstedkomme sterke reaksjoner fra studentene. Med vennlig hilsen / Best regards Frode Kjærland, Ph.D Vice-Dean, Associate Professor Bodø Graduate School of Business / / Side 11

12 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 2/ Arkivreferanse: 2009/1433/ Sak: Godkjenning av årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2010 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner framlagte årsrapport for Læringsmiljøutvalget Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 12

13 SAKSUTREDNING Sak: Godkjenning av årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2010 Saksbehandler: Synne Pettersen Vedlegg Årsrapport 2010 for Læringsmiljøutvalget Bakgrunn Framlagte årsrapport er basert på saker som Læringsmiljøutvalget har behandlet i Studie- og forskningsdirektørens kommentar Studie- og forskningsdirektør anbefaler at vedlagte rapport godkjennes. Side 13

14 Universitetet i Nordland Studie- og forskningsavdelingen INTERNT NOTAT Gjelder: Årsrapport læringsmiljøutvalget 2010 Til: Kopi: Fra: Synne Pettersen Dato: Ref: 2009/1433//SBP Læringsmiljøutvalgets sammensetning i 2010 Læringsmiljøutvalget (LMU) hadde i 2010 følgende medlemmer: Anna Cecilie Jentoft (SoB, leder vårsemesteret/medlem høstsemesteret) Prorektor Berit Skorstad (rektoratet, nestleder vårsemesteret/leder høstsemesteret) Prodekan HHB Frode Kjærland Fagdekan PHS Ann Gøril Hugaas Prodekan FBA Grete Lysfjord Dekan FSV Terje Halvorsen Bente C. Lorentzen (SoB, vårsemesteret) Elisabeth Sletten (SoB, vårsemesteret som medlem, høst som nestleder) Elisabeth Verløy (SoB, vårsemesteret) Axel Viefers (SoB) Linn Scherffenberg (SoB) Terje Cruickshank (SOB, høstsemesteret) Morten Bergheim (SOB, høstsemesteret) Pål Gunnar Willumsen (SOB, høstsemesteret) Bente Larsen (SSiB) LMU hadde i 2010 følgende observatører Hilde Åsheim (SSiB) Siv-Anita Eriksen (SoB) Erik Gaukerud (IT) Arne Martin Svartnes (Drift) Heidi Pedersen (UBiN) Per Arne Imøy (Personal/HMS) De 4 siste observatørene er nye fra Det varierer noe hvem som er varamedlem for dekanene/fakultetsledelsen. Ved HHB er kontorsjef Ellen Abelgård vara. Ved PHS er fagdekan Solveig Breivik vara. Ved FBA er rådgiver Side 14

15 Toril Bertheussen vara. Ved FSV er rådgiver Synnøve Tollåli vara. I tillegg er Kjell Pedersen vara for representanten fra SSiB. Studentene har en prioritert liste med varamedlemmer. Studenttingsleder Anna Cecilie Jentoft ledet utvalget i vårsemesteret og prorektor Berit Skorstad i høstsemesteret. Fra administrasjonen har studie- og forskningsdirektør deltatt på møtene. Møtevirksomhet Vanligvis legges det opp til 6 møter pr år i Læringsmiljøutvalget. I 2010 hadde utvalget 5 møter; 3 møter i vårsemesteret (11. mars, 15. april, 20. mai) og 2 møter i høstsemesteret (30. september og 2.desember). Normalt er det satt av to timer pr møte. Studie- og forskningsadministrasjonen utarbeider forslag til saksliste og møteinnkalling. Denne godkjennes av utvalgets leder, før den sendes ut til utvalgets medlemmer cirka en uke for møtet avholdes. Saksbehandling i 2010 Læringsmiljøutvalget har i 2010 behandlet til sammen 40 saker av ulik karakter (24 vedtakssaker og 16 orienteringssaker). Gjennom året er enkelte saker faste på alle utvalgets møter. Disse er: Godkjenning av protokoll fra forrige møte Oversikt over innkomne avviksmeldinger. Oversikten gir en kort beskrivelse av avviket, når meldingen er mottatt, hvem som er ansvarlig, frist, samt svardato. Referater fra møter i Studenttinget (fast sak fra slutten av 2010) I løpet av 2010 har Læringsmiljøutvalget behandlet en del saker som har vært av spesiell betydning: Studentassistentordningen Læringsmiljøutvalget vedtok våren 2010 prosjektbeskrivelse for Studentassistentordningen ved Universiteter i Nordland. Ordningen skal gi et tilbud til studenter med behov ekstra oppfølging gjennom studiehverdagen. Fra semesterstart høsten 2010 ble ordningen Temadag og kurs om universell utforming Læringsmiljøutvalget gjennomførte i januar 2010 et dagskurs med workshop for ansatte og studenter i universell utforming og tilgjengelighets og diskrimineringsloven. Foredragsholder var Kjetil Knarlag fra Universell i Trondheim. Handlingsplan for Læringsmiljøutvalget Våren 2010 ble arbeidet med handlingsplan for LMU avsluttet og handlingsplanen ble lagt fram for og vedtatt av utvalget. Handlingsplanen angir strategiske satsningsområder for utvalget i perioden , og konkrete tiltak for perioden Økonomi For 2010 hadde Læringsmiljøutvalget og Studiekvalitetsutvalget et samlet budsjett på kr. LMU og SKU vedtok et budsjett for fordelingen av disse pengene mellom utvalgene på tiltak for fremming av studiekvalitet og læringsmiljø. For Læringsmiljøutvalget ble det satt av midler til studieteknikk- og presentasjonskurs til studentene, utredning av studenter med dysleksi, skolering av studentrepresentanter i SOB, kompetanseheving og møtegodtgjørelse for studentutvalgsmedlemmene. 2 Side 15

16 Oppsummering Læringsmiljøutvalget er et lovpålagt utvalg med mandat vedtatt i høgskolestyret , som ble presisert i Universitets- og høgskolelovens 4-3 har bestemmelser om læringsmiljøutvalg. I løpet av 2010 har studentrepresentantene og øvrige medlemmer hatt en aktiv rolle, og Læringsmiljøutvalget fremstår som et beslutningsdyktig organ preget av god dialog for saker som angår studentenes læringsmiljø. Berit Skorstad Leder av utvalget Synne Pettersen Sekretær for Læringsmiljøutvalget 3 Side 16

17 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 3/ Arkivreferanse: 2010/642/ Sak: Forslag budsjett Læringsmiljøutvalget 2011 Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget anbefaler studie- og forskningsdirektøren å prioritere midler til tiltak i budsjett for 2011 som framkommet i møte. 2. Læringsmiljøutvalget ber studie- og forskningsdirektøren om tilbakemelding på endelig budsjett. Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 17

18 SAKSUTREDNING Sak: Forslag budsjett Læringsmiljøutvalget 2011 Saksbehandler: Synne Pettersen Bakgrunn I universitetsstyrets budsjettvedtak for 2011 er det bl.a. satt av midler til studiekvalitets- og læringsmiljøutvalgets arbeid i størrelsesorden kr. Disse midlene skal fordeles mellom Studiekvalitetsutvalget og Læringsmiljøutvalget. Tiltak fra tidligere år: Erfaringer fra tidligere år viser at følgende tiltak har vært vellykkede og fått god oppslutning blant studentene: 1. Skoleringshelg for studenttillitsvalgte 2. Utredning hos leksolog/lopoped 3. Studieteknikkurs for studenter med dysleksi 4. Presentasjonskurs for alle studenter 5. Kompetanseheving LMU-studenter 1. Skoleringshelg for studenttillitsvalgte SoB har hatt utfordringer med å få nok studenter til å engasjere seg i studentpolitikk og ta på seg verv i utvalg. For å motivere studenter til å ta studentpolitiske verv har det tidligere år vært budsjettert med kr til en skoleringshelg hvor studenter bl.a. kurses i å drive utvalgsarbeid. 2. Utredning hos leksolog/logoped Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Årlig utredes studenters lese- og skriveferdigheter hos leksolog/logoped. På bakgrunn av stilt diagnose vil Universistetet kunne tilby bl.a. retteprogrammer og andre dataprogram spesielt tiltenkt studenter med lese- og skrivevansker. Ut fra tidligere års erfaringer er de årlige kostnadene rundt kr. 3. Studieteknikkurs for studenter med dysleksi Studenter med dysleksi har behov for kurs i studieteknikk med spesielt fokus på lese- og skrivevansker. Tidligere år er et slikt kurs gjennomført med god oppslutning. Kurset har blitt gjennomført av leksologen vi benytter til utredning av studenter, og blitt holdt over 7 kurskvelder. Ut fra tidligere års erfaringer vil utgifter til gjennomføring av et kurs i 2011 ha en kostnad på kr for 15 studenter. 4. Presentasjonskurs for alle studenter Høsten 2010 ble det gjennomført presentasjonsteknikkurs for 50 studenter. Kurset ble fulltegnet. Kostnader til dette kurset er beregnet til kr ut fra tidligere års erfaringer. Det kan i tillegg nevnes at studieteknikkurs for alle studenter gjennomføres jevnlig med midler fra Studentorganisasjonen. Samskipnaden dekker midlene og har ansvaret for gjennomføringen av Eksamensmestringskurs. Side 18

19 5. Kompetanseheving studentmedlemmer LMU I budsjettet for 2010 var kr avsatt til kompetanseheving for studentmedlemmer i Læringsmiljøutvalget. Deltakelse i den nasjonale konferansen for tilgjengelighet i høyere utdanning, samt deltakelse i LMU-fora og Univesellfora var prioritert. Høsten 2010 deltok studentlederen på universellforum i Drammen. Drøfting De overnevnte tiltakene har sammenlagt en beregnet kostnad på kr, da inkludert møtegodtgjørelse for en samlet sum på kr for studentrepresentantene i SKU og LMU. Studie- og forskningsdirektør foreslår disse tiltakene videreført på budsjettet for Tilbake står da kr som kan brukes på andre tiltak for å fremme studiekvalitet og læringsmiljø ved UiN. Oppsummert ser fordelingen slik ut: Tiltak Sum Skoleringshelg for studenttillitsvalgte ,- Utredning leksolog/logoped ,- Studieteknikkurs studenter med dysleksi ,- Presentasjonskurs alle studenter ,- Møtegodtgjørelse studentrepr LMU/SKU ,- Kompetanseheving studentmedlemmer LMU ,- Til sammen ,- Studie- og forskningsdirektøren inviterer utvalgene til å komme med innspill og diskutere forslaget over. Utvalgene bes om å foreslå hvilke andre tiltak som bør imøtekommes med midler i årets budsjett for SKU og LMU, og i hvilken størrelsesorden de ulike tiltakene bør berammes. Utvalgene bes om å prioritere sine forslag til tiltak og begrunne prioriteringen. Læringsmiljøutvalget oppfordres til å se til Hplan for LMU i sin prioritering av tiltak på budsjettet. Side 19

20 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 4/ Arkivreferanse: 2010/1636/436 Vedtakssak: Brukerundersøkelsen Rapport Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget vedtar at forhold knyttet til sentrale funn i rapporten utredes nærmere av fagspesifikk avdeling/fakultet. 2. Læringsmiljøutvalget ber om rapport vedrørende dette arbeidet når det er gjennomført. Innen 6 måneder. Berit Skorstad leder Læringsmiljøutvalget / prorektor Jan Atle Toska Studie- og forskningsdirektør Side 20

21 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Brukerundersøkelsen Rapport Jørn Magne Hansen Bakgrunn Brukerundersøkelsen ble gjennomført i perioden i samarbeid mellom PUA Plan- og utviklingsavdelingen og MIA (Markeds- og Informasjonsavdelingen ved HBO). Bakgrunnen for dette samarbeidet var vedtak i LMU (Læringsmiljøutvalget) av (Vedtakssak 18/10 Brukerundersøkelsen 2010.) Drøfting Hovedkonklusjonen ved undersøkelsen er at det synes som om studentene ved HBO i all hovedsak er fornøyd med tilbudet som Høgskolen i Bodø gir i forhold til tema i undersøkelsen. 87,9 % i snitt mente at tilbudet er bra eller svært bra. Svar Snitt verdi Sum 1 Svært dårlig 2,1% 2 Dårlig 10,1% 12,2 % 3 Bra 53,8% 4 Svært bra 34,0% 87,8 % Av de forhold som det bør sees nærmere på er: o Grupperom tilbud o Trådløs tilkobling o Muligheten til å påvirke egen studiesituasjon o Noe lavere score for servicenivå, jamfør andre fakultet, for Internasjonalt kontor, og Profesjonshøgskolen. Økonomiske konsekvenser Oppsummering (Ansvarlig)direktørens kommentar Side 21

22 BRUKERUNDERSØKELSE HØGSKOLEN I BODØ 2010 Gjennomført i samarbeid mellom Plan- og utviklingsavdelingen og markeds- og informasjonsavdelingen. I perioden Side 22

23 Innledning: I Henhold til 5.1 Brukerundersøkelse i tildelingsbrev ( Arkiv -2009/ ) av 2010 for Høgskolen i Bodø (HBO), samt at Brukerundersøkelsen er en del av HBO s kvalitetssikringssystem (J.fr Rammekvalitet), skal institusjonen jevnlig gjennomføre brukerundersøkelser og resultatet skal være offentlig. Rapport og planer for Høgskolen i Bodø skal redegjøre for når institusjonen sist gjennomførte brukerundersøkelser, og om når institusjonen skal gjennomføre slik undersøkelse i Dersom det ikke gjennomføres brukerundersøkelse i 2010, skal det opplyses når neste brukerundersøkelse planlegges gjennomført. I kapittel i Rapport og planer for Høgskolen i Bodø fastslås det at institusjonen skal gjennomføre en brukerundersøkelse blant institusjonens aktive studenter høsten Faglige, og studentsosiale forhold vil bli belyst, med tanke på forbedring. Brukerundersøkelsen ble gjennomført i perioden i samarbeid mellom PUA Plan- og utviklingsavdelingen og MIA (Markeds- og Informasjonsavdelingen ved HBO). Bakgrunnen for dette samarbeidet var vedtak i LMU (Læringsmiljøutvalget) av (Vedtakssak 18/10 Brukerundersøkelsen 2010.) Læringsmiljøutvalget ber Plan- og utviklingsavdelingen om å sende en representant på samarbeidsmøte med MIA/SSIB og ber HBO om å samkjøre sine undersøkelser. Undersøkelsen ble utformet slik at det var mulig å samordne MIAs oppstartsundersøkelse med PUAs brukerundersøkelse. Det ble sendt ut til sammen 4963 e-post invitasjoner, som genererte til sammen 2032 unike responser. Som utgjør en svarprosent på 41%. Invitasjon ble sendt til samtlige aktive studenter med registrert e-post med unntak av utenlandske studenter, samt studenter registrert på deltidsprogrammer (studenter som kun er inne for å ta ett emne). Side 23

24 Basis: Ved gjennomføring av undersøkelsen ble det lagt vekt på at barrieren for å besvare skulle være så lav som mulig. Ingen spørsmål var obligatoriske å besvare, dette medfører at antall hoder bak hvert spørsmål varierer. I figurene er verdiene Dårlig/Svært dårlig, og Bra/Svært bra slått sammen, dette for å forenkle sammenstillingen noe. I alle fagspørsmålene har et av svaralternativene vært Vet ikke/har ikke brukt, slik at i denne fremstillingen er den relative fordelingen fordelt på respondentene som har hatt mening om spørsmålet. Dette innebærer da at det for enkelte spørsmål er store forskjeller i antall respondenter. For eksempel er det for spørsmål knyttet til Profesjonshøgskolen, 791 antall respondenter, mens det for Fakultet for Biovitenskap og akvakultur er 226 respondenter. Varierende antall respondenter gjenspeiler studentmassen som er registrert på de respektive fakultet. I første del av undersøkelsen fremlegges en del basisverdier mht til respondentene. Kjønn/alder/studiested og studietype. Kapitteloverskriftene samsvarer med spørsmålene (og organisering) av undersøkelsen. Kjønn 100,0 % 50,0 % 0,0 % 29,5 % Mann 70,5 % Kvinne Figur 1 - Kjønn Alder 40,0 % 20,0 % 0,0 % 36,9 % 37,0 % 12,7 % 13,4 % Figur 2 - Alder Side 24

25 Studiested 100,0 % 80,7 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 7,4 % 3,0 % 6,4 % 0,4 % 2,1 % Figur 3 - Studiested Studietype 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 49,6 % 45,1 % 5,4 % Heltidsstudent Deltidsstudent Nettstudent Figur 4 - Studietype Side 25

26 OPPSUMMERING: Totalt sett er respondentene fornøyd, til dels svært fornøyd med tjenester levert av Høgskolen i Bodø. Det var også i undersøkelsen mulighet for å komme med fritekstlige betraktninger. Total 437 respondenter brukte denne muligheten. Disse tilbakemeldingene spenner fra det positive til det negative, deler av det gjenspeiles i undersøkelsen. Da særlig med hensyn til grupperom, forelesninger (både fysisk, og faglig), og trådløst nett. Disse tilbakemeldingene er ikke tatt med i denne rapporten, skal kategoriseres etter avdeling/fakultet, og distribueres i henhold til dette. Alle tabeller med både antall og % finnes i vedlegg 1.( Brukerundersøkelsen_2010_resultat). Sentrale funn: Hovedkonklusjonen ved undersøkelsen er at det synes som om studentene ved HBO i all hovedsak er fornøyd med tilbudet som Høgskolen i Bodø gir i forhold til tema i undersøkelsen. 87,9 % i snitt mente at tilbudet er bra eller svært bra. Svar Snitt verdi Sum 1 Svært dårlig 2,1% 2 Dårlig 10,1% 12,2 % 3 Bra 53,8% 4 Svært bra 34,0% 87,8 % Av de forhold som det bør sees nærmere på er: o o o o Grupperom tilbud Trådløs tilkobling Muligheten til å påvirke egen studiesituasjon Noe lavere score for servicenivå, jamfør andre fakultet, for Internasjonalt kontor, og Profesjonshøgskolen. Side 26

27 1. HVORDAN OPPLEVER DU SERVICENIVÅET VED HENVENDELSE TIL SERVICETORGET, INTERNASJONALT KONTOR OG FAKULTETENE? 100,0 % 90,0 % 80,0 % 94,0 % 93,4 % 93,1 % 91,4 % 87,6 % 79,8 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 6,0 % 6,6 % 6,9 % 8,6 % 12,4 % 20,2 % Dårlig/Svært Dårlig Bra/ Svært Bra 0,0 % Figur 5 - Servicenivå ved HBO, fordelt på Fakultet og avdeling Svar Snittverdier 1 Svært dårlig 1,7% 2 Dårlig 6,9% 8,6 % 3 Bra 48,3% 4 Svært bra 43,1% 91,4 % Hvis vi sammenligner resultatene for hvert fakultet/avdeling, med snittverdiene for all svarene innefor dette spørsmålet. Er det kun Profesjonshøgskolen og internasjonalt kontor som skiller seg noe ut ved at Bra/Svært ligger under 90 %. Hvis vi trekker inn parametre som kjønn og alder, er det lite endring i relativ grad av fornøydhet i forhold til kjønn, men forskjellen i vurdering for aldersgruppene (18-25) og (37+) er målbar. Alder (18-25) Alder (37+) Dårlig/svært dårlig 11,9 % 4,3 % Bra/Svært bra 88,1 % 95,7 % I tillegg er tilbøyeligheten til å svare svært bra i stedet for bra, betydelig større mht alder. (51,2 % mot 38,0 %). Side 27

28 2. HVORDAN VURDERER DU DITT FYSISKE LÆRINGSMILJØ? 90,0 % 80,0 % 79,5 % 84,4 % 85,7 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % Dårlig/Svært Dårlig Bra/ Svært Bra 30,0 % 20,0 % 20,5 % 15,6 % 14,3 % 10,0 % 0,0 % Med hensyn til grupperom Med hensyn til undervisningslokaler Med hensyn til lesesal Figur 6 - Fysisk Læringsmiljø 20% av av alle respondentene er misfornøyde med grupperom tilbudet ved HBO. Grad av tilfredshet endrer seg lite mht til kjønn, mens alder spiller en viss rolle, i aldersgruppen år synes 23,5% at tilbudet er Svært dårlig eller Dårlig, mens i aldersgruppen 37+ mener 14,% det samme. Dette er også et av de områdene der det finnes flest fritekstlige tilbakemeldinger. Side 28

29 3. ER DU BIBLIOTEKBRUKER? Bibliotekbruker 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 65,9 % Ja 34,1 % Nei Figur 7 - Bibliotekbruker 4. HVORDAN VURDERER DU TILBUDET FRA BIBLIOTEKET? 100,0 % 97,9 % 93,9 % 92,2 % 92,6 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % Dårlig/Svært Dårlig Bra/ Svært Bra 30,0 % 20,0 % 10,0 % 2,1 % 6,1 % 7,8 % 7,4 % 0,0 % Hva er din helhetsvurdering av HBOs bibliotektilbud? Hvor fornøyd er du med tilgangen til de trykte informasjonsressursene du trenger? Hvor fornøyd er du med tilgangen til de elektroniske informasjonsressursene du trenger? Hvor fornøyd er du med personalets servicenivå? Figur 8 Biblioteket tilbud Biblioteket den avdelingen/kategori som i snitt scorer høyest med hensyn til grad av tilfredshet.. Svar verdi Svært dårlig/dårlig 5,8 % Bra/Svært bra 94,2 % Liten endring med hensyn til kjønn, men også her spiller alder en viss rolle. Jo høyere alder jo større grad av tilfredshet Side 29

30 5. HVORDAN VURDERER DU UNDERVISNING/FAGLIG VEILEDNING? 100,0 % 93,6 % 90,0 % 90,0 % 82,2 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % Dårlig/Svært Dårlig Bra/ Svært Bra 30,0 % 20,0 % 10,0 % 6,4 % 10,0 % 17,8 % 0,0 % Med hensyn til faglig ansatte? Med hensyn til Forelesninger? Med hensyn til veiledning? Figur 9 - Faglig veiledning I underkant av 20 % mener at tilbudet med hensyn til veiledning er Dårlig/Svært dårlig. Det er liten variasjon med hensyn til kjønn, men i aldersgruppen mener 25,5 % at tilbudet hensyn til veiledning er Dårlig/Svært dårlig. Mens i aldersgruppen 37+ mener 8,7 % det samme. Side 30

31 6. HVORDAN VURDERER DU HØGKOLENS IKT-TJENESTER? 90,0 % 80,0 % 86,6 % 77,0 % 85,4 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % Dårlig/Svært Dårlig Bra/ Svært Bra 30,0 % 23,0 % 20,0 % 13,4 % 14,6 % 10,0 % 0,0 % PC-LAB Trådløs tilkobling (Brukerstøtte) Orakeltjeneste Figur 10 - IKT Tjenester Dette var et at av spørsmålene med høyest antall svar. Og med relativt store svinginger mht til både kjønn og alder. Spørsmål om trådløs tilkobling, fikk flest negative svar (23 % dårlig/svært dårlig). Og med utvalget fokusert på menn i alderen år, mener 39,4 % at trådløs tilkobling ved HBO er dårlig eller svært dårlig. Med utvalget fokusert på menn i alderen 37 +, mener kun 11,6 % at trådløs tilkobling er dårlig eller svært dårlig. Med utvalget kvinner i samme alder er utslagene betydelig mindre. Kvinner i alderen år mener 25,7 % at tilbudet er dårlig eller svært dårlig. I alderen 37+ mener kun 13,1 % at tilbudet er dårlig eller svært dårlig. Men totalt sett er majoriteten av respondenten fornøyd med Høgskolens IKT-Tjenester. Side 31

32 7. STUDENTDEMOKRATI? 90,0 % 88,6 % 84,5 % 80,1 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % Dårlig/Svært Dårlig Bra/ Svært Bra 30,0 % 20,0 % 11,4 % 15,5 % 19,9 % 10,0 % 0,0 % Hvordan vurderer du arbeidet til din(e)tillittsvalgt(e)? Hvordan vurderer du arbeidet og tilbudet fra din studentforening? Hvordan vurderer du din mulighet til å påvirke egen studiesituasjon? Figur 11 - Studentdemokrati 20 % studentene opplever muligheten til å påvirke studiesituasjon som dårlig eller svært dårlig. Her det små variasjoner med hensyn til kjønn og alder. Side 32

33 Brukerundersøkelsen Høgskolen i Bodø Publisert fra til respondenter (2032 unike) Minus vet ikke/har ikke brukt Dårlig Bra Prosent 1. Er du førsteårsstudent ved Høgskolen i Bodø (HBO)? Ja ,9 % 2 Nei ,1 % 2. Kjønn Mann ,5 % Mann 29,5 % 2 Kvinne ,5 % Kvinne 70,5 % 3. Alder ,9 % ,9 % ,7 % ,7 % ,4 % ,4 % ,0 % ,0 % 5. Studiested Bodø ,7 % Bodø 80,7 % 2 Rana 147 7,4 % Rana 7,4 % 3 Vesterålen 59 3,0 % Vesterålen 3,0 % 4 Bodø, nettbasert 128 6,4 % Bodø, nettbasert 6,4 % 5 Rana, nettbasert 8 0,4 % Rana, nettbasert 0,4 % 6 Stokmarknes, nettbasert 41 2,1 % Stokmarknes, nettbasert 2,1 % Side 33

34 7. Studietype Heltidsstudent ,6 % Heltidsstudent 49,6 % 2 Deltidsstudent ,1 % Deltidsstudent 45,1 % 3 Nettstudent 72 5,4 % Nettstudent 5,4 % 12.1 Hvordan opplever du servicenivået ved henvendelse til servicetorget, internasjonalt kontor og fakultetene? - Servicetorget (Informasjonsskranken) Svært dårlig 20 1,0 % 1,1 % 2 2 Dårlig 85 4,2 % 4,8 % 6,0 % 3 3 Bra ,0 % 45,7 % 4 4 Svært bra ,3 % 48,3 % 94,0 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,5 % 12.2 Hvordan opplever du servicenivået ved henvendelse til servicetorget, internasjonalt kontor og fakultetene? - Fakultet for Biovitenskap og akvakultur Svært dårlig 4 0,2 % 1,8 % 2 2 Dårlig 11 0,6 % 4,9 % 6,6 % 3 3 Bra 127 6,6 % 56,2 % 4 4 Svært bra 84 4,3 % 37,2 % 93,4 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,3 % 12.3 Hvordan opplever du servicenivået ved henvendelse til servicetorget, internasjonalt kontor og fakultetene? - Handelshøgskolen Svært dårlig 5 0,3 % 0,9 % 2 2 Dårlig 34 1,8 % 6,0 % 6,9 % 3 3 Bra ,9 % 44,2 % 4 4 Svært bra ,2 % 48,8 % 93,1 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,9 % 12.4 Hvordan opplever du servicenivået ved henvendelse til servicetorget, internasjonalt kontor og fakultetene? - Fakultet for Samfunnsvitenskap Svært dårlig 8 0,4 % 1,4 % 2 2 Dårlig 42 2,2 % 7,2 % 8,6 % 3 3 Bra ,7 % 48,5 % 4 4 Svært bra ,0 % 43,0 % 91,4 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,8 % Side 34

35 12.5 Hvordan opplever du servicenivået ved henvendelse til servicetorget, internasjonalt kontor og fakultetene? - Profesjonshøgskolen Svært dårlig 18 0,9 % 2,3 % 2 2 Dårlig 80 4,1 % 10,1 % 12,4 % 3 3 Bra ,3 % 52,8 % 4 4 Svært bra ,0 % 34,8 % 87,6 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,7 % 12.6 Hvordan opplever du servicenivået ved henvendelse til servicetorget, internasjonalt kontor og fakultetene? - Internasjonasjonalt kontor Svært dårlig 15 0,8 % 5,7 % 2 2 Dårlig 38 2,0 % 14,4 % 20,2 % 3 3 Bra 142 7,4 % 54,0 % 4 4 Svært bra 68 3,5 % 25,9 % 79,8 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,3 % 13.1 Hvordan vurderer du ditt fysiske læringsmiljø? - Med hensyn til grupperom Svært dårlig 60 3,0 % 3,6 % 2 2 Dårlig ,1 % 16,9 % 20,5 % 3 3 Bra ,3 % 54,2 % 4 4 Svært bra ,2 % 25,3 % 79,5 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,5 % 13.2 Hvordan vurderer du ditt fysiske læringsmiljø? - Med hensyn til undervisningslokaler Svært dårlig 38 1,9 % 2,0 % 2 2 Dårlig ,5 % 13,6 % 15,6 % 3 3 Bra ,5 % 60,2 % 4 4 Svært bra ,2 % 24,1 % 84,4 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt 158 7,8 % 13.3 Hvordan vurderer du ditt fysiske læringsmiljø? - Med hensyn til lesesal Svært dårlig 46 2,3 % 3,3 % 2 2 Dårlig 155 7,8 % 11,1 % 14,3 % 3 3 Bra ,4 % 51,9 % 4 4 Svært bra ,8 % 33,8 % 85,7 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,7 % Side 35

36 14. Er du bibliotekbruker? Ja ,9 % 2 Nei ,1 % 15.1 Hvordan vurderer du tilbudet fra biblioteket? - Hva er din helhetsvurdering av HBOs bibliotektilbud? Svært dårlig 1 0,1 % 0,1 % 2 2 Dårlig 30 1,5 % 2,1 % 2,1 % 3 3 Bra ,4 % 47,3 % 4 4 Svært bra ,8 % 50,5 % 97,9 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,3 % 15.2 Hvordan vurderer du tilbudet fra biblioteket? - Hvor fornøyd er du med tilgangen til de trykte informasjonsressursene du trenger? Svært dårlig 4 0,2 % 0,3 % 2 2 Dårlig 75 3,9 % 5,8 % 6,1 % 3 3 Bra ,0 % 59,8 % 4 4 Svært bra ,8 % 34,1 % 93,9 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,1 % 15.3 Hvordan vurderer du tilbudet fra biblioteket? - Hvor fornøyd er du med tilgangen til de elektroniske informasjonsressursene du trenger? Svært dårlig 6 0,3 % 0,4 % 2 2 Dårlig 99 5,1 % 7,3 % 7,8 % 3 3 Bra ,2 % 56,6 % 4 4 Svært bra ,7 % 35,6 % 92,2 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,7 % 15.4 Hvordan vurderer du tilbudet fra biblioteket? - Hvor fornøyd er du med personalets servicenivå? Svært dårlig 7 0,4 % 0,5 % 2 2 Dårlig 99 5,1 % 6,9 % 7,4 % 3 3 Bra ,7 % 44,6 % 4 4 Svært bra ,1 % 47,9 % 92,6 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,7 % Side 36

37 16.1 Hvordan vurderer du undervisning/faglig veiledning? - Med hensyn til faglig ansatte? Svært dårlig 21 1,0 % 1,1 % 2 2 Dårlig 105 5,2 % 5,3 % 6,4 % 3 3 Bra ,5 % 51,9 % 4 4 Svært bra ,5 % 41,7 % 93,6 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt 56 2,8 % 16.2 Hvordan vurderer du undervisning/faglig veiledning? - Med hensyn til Forelesninger? Svært dårlig 25 1,2 % 1,3 % 2 2 Dårlig 170 8,4 % 8,7 % 10,0 % 3 3 Bra ,5 % 54,3 % 4 4 Svært bra ,6 % 35,7 % 90,0 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt 66 3,3 % 16.3 Hvordan vurderer du undervisning/faglig veiledning? - Med hensyn til veiledning? Svært dårlig 51 2,5 % 2,9 % 2 2 Dårlig ,0 % 14,9 % 17,8 % 3 3 Bra ,9 % 53,7 % 4 4 Svært bra ,9 % 28,5 % 82,2 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,6 % Side 37

38 17.1 Hvordan vurderer du Høgkolens IKT-Tjenester? - PC-LAB Svært dårlig 25 1,2 % 2,5 % 2 2 Dårlig 108 5,4 % 10,8 % 13,4 % 3 3 Bra ,8 % 64,2 % 4 4 Svært bra ,1 % 22,5 % 86,6 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,5 % 17.2 Hvordan vurderer du Høgkolens IKT-Tjenester? - Trådløs tilkobling Svært dårlig 64 3,2 % 4,4 % 2 2 Dårlig ,3 % 18,5 % 23,0 % 3 3 Bra ,2 % 49,0 % 4 4 Svært bra ,2 % 28,1 % 77,0 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,1 % 17.3 Hvordan vurderer du Høgkolens IKT-Tjenester? - (Brukerstøtte) Orakeltjeneste Svært dårlig 37 1,8 % 3,7 % 2 2 Dårlig 110 5,5 % 10,9 % 14,6 % 3 3 Bra ,0 % 53,8 % 4 4 Svært bra ,9 % 31,6 % 85,4 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,8 % Side 38

39 18.1 Hvordan er din studiesituasjon? - Er du regelmessig på forlesning? Ja ,8 % 85,8 % 2 2 Nei ,7 % 14,2 % 3 3 Ønsker ikke å svare 69 3,4 % 18.2 Hvordan er din studiesituasjon? - Deltar du i gruppearbeid/kollokvier (organisert/frivillig) Ja ,9 % 70,8 % 2 2 Nei ,0 % 29,2 % 3 3 Ønsker ikke å svare 82 4,1 % 19.1 Studentdemokrati? - Hvordan vurderer du arbeidet til din(e)tillittsvalgt(e)? Svært dårlig 20 1,0 % 2,1 % 2 2 Dårlig 89 4,4 % 9,3 % 11,4 % 3 3 Bra ,5 % 61,8 % 4 4 Svært bra ,8 % 26,8 % 88,6 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,2 % 19.2 Studentdemokrati? - Hvordan vurderer du arbeidet og tilbudet fra din studentforening? Svært dårlig 35 1,7 % 4,4 % 2 2 Dårlig 90 4,5 % 11,2 % 15,5 % 3 3 Bra ,3 % 63,2 % 4 4 Svært bra 171 8,5 % 21,3 % 84,5 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,9 % 19.3 Studentdemokrati? - Hvordan vurderer du din mulighet til å påvirke egen studiesituasjon? Svært dårlig 43 2,1 % 3,2 % 2 2 Dårlig ,3 % 16,7 % 19,9 % 3 3 Bra ,0 % 61,8 % 4 4 Svært bra ,4 % 18,3 % 80,1 % 5 5 Vet ikke/har ikke brukt ,1 % Side 39

40 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 5/ Arkivreferanse: 2006/814/436 Vedtakssak: Avviksmeldinger 2010 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget ber aktuelle enheter redegjøre for avviksmeldinger fra 2010 som ikke er blitt besvarte. Berit Skorstad leder Læringsmiljøutvalget/prorektor Jan Atle Toska Studie- og forskningsdirektør Side 40

41 SAKSUTREDNING Sak: Avviksmeldinger 2010 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Vedlegg: Avviksmeldinger for 2010 Drøfting I løpet av 2010 ble det gjennom avvikssystemet meldt inn i alt 74 meldinger mot 69 i Både ansatte og studenter har meldt inn forhold. Plan- og utviklingsavdelingen (PUA) ansvaret for videreformidling av meldingene til rette ansvarlige vedkommende. De totalt 74 meldingene ble etter tematikk fordelt til oppfølging hos følgende enheter: Ansvarlig Antall inn Ubesvarte Drift 27 IT-Senteret 21 Studie- og forskningsavdelingen 7 1 Biblioteket 4 Handelshøgskolen 4 SEVU 3 HMS 3 2 Profesjonshøgskolen 2 2 Studentsamskipnaden 1 1 Markeds- og informasjonsavdelingen 1 Fakultet for biovitenskap og akvakultur 1 Fakultet for samfunnsvitenskap 1 Totalt 74 6 Ser en nærmere på innholdet i de enkelte avviksmeldingene er det enkelte områder som er gjengangere. Områder Antall Prosent Stikkontakter på biblioteket 4 5,4 % Trådløst nett 4 5,4 % Støy på biblioteket 2 2,7 % Grupperom/lesesal 2 2,7 % Sensur 6 8,1 % Programvare 9 12,2 % Renhold 6 8,1 % Røyking 2 2,7 % Meldinger som dreier seg om mangler eller problemer med programvare på pc-ene på biblioteket topper helt klart statistikken. I hovedsak er det problemer ved lesing av pdf-filer og ikke oppdatert Java på maskinene. Side 41

42 Klager over dårlig dekning på trådløst internett spesielt på ILUK har også blitt rapportert inn via avvikssystemet. IT-avdelingen har som følge av dette foretatt egne målinger og skiftet base på nevnte område. På biblioteket har studentene meldt inn behov for flere stikkontakter og det som følge av disse meldingene er det avsatt midler for å øke antallet i inneværende år. Videre har biblioteket mottatt 2 klager på støy, disse meldingene er sendt inn av samme person. Biblioteket har tatt klagen alvorlig og har foretatt en utredning om støydemping og flyttet deretter sosialsonen fra 2. til 1. etasje. Av meldinger som kan relateres til forsinket eksamenssensur er det registrert 6 meldinger. I løpet av en kort periode kom det inn 6 meldinger om dårlig renhold i 2. etasje på helsefag. Slik det fremgår av vedlagt oversikt over alle avviksmeldinger for 2009, er følgende meldinger pr ikke besvart: Melding nr: Ansvarlig 2010:64 Studie- og forskningsavdelingen 2010:341 HMS 2010:375 HMS 2010:213 Profesjonshøgskolen 2010:339 Profesjonshøgskolen 2010:338 Studentsamskipnaden Meldinger som blir besvarte langt etter frist på 3 uker kan undergrave avviksmeldingssystemet, og sees på som en svakhet i kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Nordland. Etter universitets- og høgskolelovens 4-3, 3. ledd skal Læringsmiljøutvalget holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet, og kan gi uttalelser om disse forholdene. Oppsummering På bakgrunn av overnevnte bør Læringsmiljøutvalget vurdere å be om en redegjørelse fra aktuelle enheter på hvorfor enkelte avviksmeldinger ikke er blitt besvarte. Side 42

43 Nr Observasjon Foreslåtte tiltak Svar på avvik Mottatt Ansvarlig Frist Besvart Status 2010:2 1. Innlevering av eksamen per post, ingen registrering på Studentweb av at eksamen er mottatt for sensur. Hvorfor benytter man post når alle andre Høgskoler og universitet benytter elektronisk levering? Det kan jo ikke skyldes tekniske begrensninger. Ordninger påfører studenter kostnader som ikke er innkalkulert i studiekostnader, for egen del 218 kroner (innbinding og rekommandert post) per eksamen! Dette er utgifter som ikke rapporteres noen steder og som urettmessig kommer i tillegg til semesteravgift/kopi- og utskriftsavgift. Gir et slett inntrykk av en Høgskole med ambisjon om å bli universitet at man ikke makter å ta i bruk vår tids elektroniske løsninger på en skikkelig måte. At man i tillegg legger om studentadministrativt system midt i et semester, slik at servicenivået dropper ra veldig bra til lik null, er sjokkerende dårlig timing. Reduksjonen i informasjonstilgang for oss studenter ved overgang fra Arena til Studentweb er kolossal. Oppleves som et stort problem. Svar om at Studentweb "skal bygges opp til å få tilnærmet samme servicenivå som Arena" er jo liten trøst for oss som studerer nå. Ble studentorganisasjoner tatt med på råd før innføring og ble de gjort skikkelig på konsekvensene? Når skal informasjonsnivået i Studentweb være like det Arena hadde ved overgang? 1. Bruk Fronter ved innlevering av eksamen slik de gjør andre steder. Har aldri opplevd problemer med dette ved andre høgskoler og universitet. Det er også svært underlig at på tross av en rekke forespørsler har jeg ikke lykkes med å få en tilnærmet troverdig forklaring på hvorfor man tvinger studenter til å bruke posten om man ikke kan levere personlig. Det bidrar jo ikke akkurat til det papirløse samfunn og er jo dermed lite miljøvennlig om man skal dra inn det momentet også. 2. gi beskjed til de ansvarlige om at man skal kunne velge enkeltfag før man genererer timeplaner. Alle studier er jo mer eller mindre sterkt basert på valgfrie fag. Da må hver enkelt student kunne generere sine timeplaner og se hva det innebærer i forhold til lesing og eventuelle kollisjoner. Dette er en selvfølge og ikke teknisk vanskelig. 3. Bruk Fronters eget mailsystem eller gi tilgang til mail systemet via POP slik at man kan bruke klientprogram Servicetorget kan kun svar på pkt. 1 i henvendelsen: Vi har svært mange hjemmeeksamen/oppgave innlevering. En omlegging til elektronisk innlevering krever at rutiner og kvalitetssikring er gjennomarbeidet og på plass i administrasjonen. Det pågår nå et arbeid med rutiner, og en diskusjon for å søke å motta innleveringer elektronisk. (det er svært mange høgskoler som fortsatt ikke tar imot innleveringer elektronisk) Vedr. tidspunkt for konvertering til nytt system så måtte dette settes i forhold til bl.a. rapportering til sentrale myndigheter. Det er også slik at vi ved Høgskolen har kontinuerlig drift og uansett tidspunkt ville få betydning for flere. Overgangen fra Arena til Studweb må komme trinnvis, da nytt og gammelt system har ulik struktur på flere områder. Av flere årsaker, bl.a. kompleksitet, tar det tid å få tilpasset dette fra gammelt til nytt system SERVICE OK 2. Timeplanene har (så vidt jeg kan se og etter å ha rettet forespørsel til studentinfo) ikke mulighet for å velge flere fag ved generering. Det er jo oppsiktsvekkende dårlig siden de aller fleste forstår at noe av poenget med timeplanene er å kunne se hvordan semesteret kommer til å arte seg og ut i fra dette planlegge lesing og oppmøte. Har aldri vært noe problem der jeg har studert før. Dette er et stort problem. 4. At ikke boklister automatisk går til bibliotek og bokhandel når de er ferdig ved fagavdelingene fremstår som underlig. Når jeg uttrykte overraskelse over dette både i bokhandelen og biblioteket høsten 2009 fikk jeg et klart inntrykk av at de også ønsket en slik ordning. 5. Gi klare føringer på design av meldinger som legges ut på Side 43