SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27.SEPTEMBER 1987

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27.SEPTEMBER 1987"

Transkript

1 SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27 SEPTEMBER 1987 Siste visitas : januar 1973 ved biskop Kaa re Støylen I Myk l a nd 2 å r før, som da hørte til Birkenes, men som fr a b l e o ve rført til Froland prestegjeld Me ni ghetsgrensene er fo randret s iden s iste visitas Nye byggefelter er også kommet til etterhvert, men sett under et t e r beb yg ge l s e n noe sp r edt og avstandene tildels store Dette bør vektle gges b l a med tanke på prioriteringen av f eks statlig katekets t i l l i ng på bispedømmets prioriteringsliste Pre s t e g j el de t betjenes aven prest, soknep r esten Det er nylig oppre t t e t halv kateketstilling over det kommuna le ki rkebuds j e t t I møte med kommunen anmodet biskoken om at stillingen bl e opptra pp e t t il hel stilling Han p~pekte ogs~ behovet for en ki r ke verge f or hele kommunen og at en på sikt arbei de t for ~ finne e n god l øs ni ng p~ organistsaken Det e r t il god hjelp både for pre s t e n og for menighets rådet at det er t ilsatt konto r h j e l p De to ki rkehusene, Froland og Mykland og gravkap e llet må sies å være i god stand Det bø r imidlertid l e g ge s inn vann og vas k i My kl an d ki rk e, særlig med tanke på k i rket jen e r e ns a r be i d Det er også behov f or WC, samt spise-/hvilerom Det må s nares t finnes en l ø s ni ng f or utvidelse av kirkegå rden på Mykland Kirk e gå r de n e på Froland og Mjølhusmoen er i god stand De t e r go d e l oka l i t e t e r ellers Menighetshus, ungdomss e n t e r, bedehusene I framtiden vil det være ønskelig å f~ prestekon t ore t plassert mer sentralt og tilgjengelig, evt over i et f remt id i g kommunalt administrasjonsbygg Det ville være naturl i g at det der ogs~ blir konto r for kateketen og evt andre som arbeider i me ni gheten Hovedinntr ykk : Det blir utført et omfattende og so l id a r be i d av soknepre s t e n og av de øvrige kirkelige ansatte Prestegje lde t m~ s i es ~ være a rbeidskrevende Statistikken viser jevne og god e forhold Det e r mange kristelige aktivitststilbud i prestegjelde t med mange frivillige medarbeidere Samarbeidet mel lom den offisielle k i rk e og organisasjonene e r meget godt De n ye bo l i g f e l t e ne r epre s e n t e r er en stor utfordring Ut p r e oede gode forhold ; ba r ne - og ungdomsarbeidet bibelgruppene s a ng og musikkvirksomheten på fle re av bedehusene er det stor virksomhet misjonsarbeidet samarbeidet med menighetsbladet helselag, bondekvinnelag og i dre t t slag Omr~der som trenger ~ bli styrket : gudstjenestelivet diakoniarbeidet samværsformer utover de tradisjonelle møteformer en e nda sterkere allmen mob i l i s e r i n g av alle som bek jenne r troen, til ~ prioritere arbeidsoppgaver i Guds rike }KOTOKOLL FRA BISKOP HALVOR BERGANS VI SITAS I NOTODDEN PRESTEGJELD OKTOBER 1987 l Det var satt opp følgende program for v is itasen: Torsdag 22 oktober kl 0900: Kontorvisitas Il,,t 1030: Lunsj på Telemark Lærerhøgskole 1120: Besøk på Notodden Ungdoms s kol e Biskopen svarer på s pørsmål fra elevene 1230: Møte med lærerne i grunnskolen Innledning t i l samtale ved biskop Halvor Bergan 1700: 1900: Samtale med kirkelige ansatte Prestekontoret, kirken Samrådingsmøte ræd menighetsrådet, de kirkelige ansatte, og kirkevergen Åpning/andakt ved menighetsrådsformann pål B Walstad Losjegården Fredag 23 oktober kl 0900: Skolegudstjeneste i Notodden kirke Preken v/reskap Biskopen samtaler med barna 1030: MØte med den politiske og administrati ve l edelse i Notodden kommune Formannskapssalen 1300: Møte men sykehusadministrasjonen ved Notodden s ykehus 1530: Besøk på aldersinstitusjonene Andakt v/prosten 1800: Samrådingsmøte med menighetsråd, kirkelige ansat t e, og ledere i det frivill ige kristelige arbeid i pres t e gjeldet Åpning/andakt vi prosten Tinne smoen bedehus Søndag 25 oktober kl 1100: Visitasgudstjeneste i Notodden kirke Biskopen holder preken og et kort visitasforedrag Kirkekaffe i Eldresentret på Skoland umiddelbar t etter gudstjenest en 2 Referater fra samlinger, besøk etc a) Kontorvisitasen: Biskopen så på lokali t et ene, som han fant lite egnet til f or må l e t Kirkebøkene og prostiets bøker ble fremlagt og kontrollert Biskopen f ant at s oknepr e s t embe t e t s journal burde føres mere utfør l ig Til de Øvr i ge bøker hadde han ingen merknader b) Lunsjen pa Lærerhøgskolen: He r deltok representanter for skolens admini stras j on, begge som underviser i kristendomsfaget og l eder en f or pedagog ikks eks j onen Gjester' var, foruten biskopen,

2 menighetens to prester Rektor Henrik Halvorsen ønsket velkommen, og orienterte om skolen Han nevnte bla tendensen til at de unge søker teknologisk utdannelse nå synes å ha snudd Dermed er søkningen til lærerutdannelse økende igjen Rektor hadde også merket seg en positiv endring i de unges holdning til religiøse verdier Kristendomslærerne gav uttykk for at de hadde merket den samme tendensen Klimaet i klassene hadde vært vanskeligere og hardere tidligere Det ble også uttalt at det endrede klima gjelder verdispørsmål generelt Rektor opplyste videre at der er dannet en stiftelse for pedagogisk forskningsarbeid i Telemark, Teiped Denne beveger seg også inn på konfirmantundervisningen Det har vært foretatt EDB-undersøkelse om metodikken Konfirmantene har svart på spørsmål om l ærebøke r gudstjenester, gruppesamvær mvdette arbeidet vakte biskopens store interesse Han vil gjerne følge det nøye i tiden som kommer c) Besøket på ungdomsskolen Rektor Lasse Koslung ønsket velkommen, og overlot ordet til res kap Bjørn Karlsen, som hadde samlet spørsmål elevene hadde utarbeidet, og ordnet dem slik at det ble en sammenheng i presentasjonen av dem En delspørsmål gikk på hvordan biskopen selvopplevde sin situasjon Svært mange gjaldt teologiske emner som bibelsyn, det ondes problem, etikk og kvinnelige prester Videre ble det spurt om kristendomsundervisning kontra livssynsundervisning, om konfirmasjonen, om Jesus, om livet etter døden Os V Biskopen avsluttet med en sterk appell om å kjempe mot rasisme i alle dens former d) Lærermøtet ble holdt på ungdomsskolen Skolesjef H Helgetveit ønsket velkommen, og gav ordet til biskopen Denne gav uttrykk for at han setter stor pris på kontakt med skolen, der han jevnt over møter en åpen og positiv holdning Forbindelsen mellom kirke og skole har lange tradisjoner Men utviklingen har ført til en radikal endring av kirkens tilsyn med skolen Allikevel er fremdeles kontakten nedfelt i mønsterplanen Formålsparagrafen viser at skolen fortsatt skal ha en forankring i kristendommen Han kunne konstatere en forskjell i synet på skolens forhold til kirkens dåpsopplæring Men uansett syn fungerer i alle fall kristendomsundervisningen som en veldig støtte for kirken i dens ansvar, og han bar frem en varm takk for det skolen betyr her Foreldreretten er fundamental Men hele 76 7 av foreldrene ønsker at barna skal få opplæring i kristendom Etter biskopen fikk Agder bispedømmeråds undervisningskonsulent, Jan ilsen, ordet Også han talte om samarb id mellom kirke og skole, og karakteriserte den nye mønsterplanen som sterkere enn den gamle Den foreskriver bla at elevene skal lære om den kristne kirke på hjemstedet og om andre kikkesamfunn som arbeider der Alt fra l klasse bør barna få besøke sin kirke og bli kjen med kirk rommet, prestekontoret og andre aktuell hus og steder Det går også an å Je gge til r ett e for at barna får et innblikk i diakoni, og deltar i di akonale oppgaver ~t t er f o r edra g ene var det s amtale, der noen av lærerne tok ordet Blant emnene de tok opp, kan nevnes problemene med å kombinere livssynsundervisning og kristendomsunde r v i s ni ng Sosialt sett er det vanskelig å skille elevene t ol er ans es pør smål et ble nevn t, bl a i forhold til de la bud Det kom )gs å frem at det er vanskel ig å vær e kristendomslærer i dag e ) Samt a l e med de kirkel ige ansatte Samt l ige ansatte møtte frem til samt a l ene, som ble ført med dem enkeltvis De f ølte dette møtet med sin biskop som en god opplevelse f) Samrådingsmøtet med menighetsrådet, de kirkelige ansatte, kirkevergen og kirkegårdsforstanderen Møtet ble holdt i Losjegården, og ble åp net med andakt av menighetsrådsformann Pål B Walstad Undervisnings konsulent J an Nilsen kom med sin r eaks j on på de t ing i visita smeldingen som vedkom hans arbeidsområde Han fant det gledelig å l ese om f amiliegudstjenestene, der skolebarna blir engasjert til å de l ta akt i vt fi lbakegangen i søndagsskolen er e t pr oblem Men det er positivt at jet finnes tilbud ellers f or alle a lderstri nn helt opp til konfirmasjonsalder og medlemskap i skolelagsbevelgelsen Han nevnte IKO 's faseprogram som en mulighet ti l å få kontakt med dem v i i kke når Lederspørsmålet bør l a seg løse, da programmet ba re krever innsats noen få uker hvert a r Av gledelige t ing hadde han også f estet seg ved konfirmantarbeidet El l er s holdt han frem voksenunderv i sn i ng som en viktig sak, og anbefalte å arbeide med tanken om en menighet s s kol e Biskopen nevnte at gudst jenestel i vet viser stabi le forhold Likesa nattverdsøkningen Ofr ingene viser stigende t all, og øker sterkere enn inflas j onen Men han s yntes de t bur de bl i mere s an g- og musikkliv knyttet t il en menighet med så mange ressurser Kirkeverge Ottar Haugland orienterte om hva som er gjort med kirkehuset, og om hv ilke planer som f or eligger Bi skopen takket ham for oversikten og for i nns at s og kjærl ighet til Herrens hus Han nevnte e l ler s kont orf orhol dene som ikke i som de er i dag årevis må bli værende Kir kegårds f or stander Hans Svalbjørg orienterte om kirkegården som t bare har gravplass for ca 7-8 ar fremover Det vil neppe løse problemet om det i nstalleres krematorium Men en viss hjelp kunne det være hvis kommunen t ok på seg å bedtale ekstrautgiftene ved kremasjon, så det i kke bl e dyrere enn begravelse Han nevnte at det har vært mye arbeid ~ed regi s t r e r ing, bla av hvem som står ansvarlig for hver enkelt grav Kartctekarbeid gjenstår det fremdeles mye av

3 I Biskopen gav uttrykk for ønske om at fellesrådet må prioritere arbeidet for å skaffe nytt areal til kirkegård Han roste forøvrig anlegget rundt kirken Ellers viste han til at samtalene med de ansatte avslørte vansker med å skaffe vikarhjelp til kirketjener og organist Disse har bare fire frisøndager i året, mens vanlig praksis mange steder er ~litt tre sønda ge r i tjeneste og den fjerde fri Dette er et trivselsspørsmal, som de t er viktig å arbeide med g) Skolegudstjenesten var første post på programmet på visita sens andre dag Kirken var fullsatt av over 500 skolebarn og lærere Barna hadde vevet bilder som var hengt opp på søylene i kirkeskipet Barn deltok i prosesjon med flere nasjoners flagg, og blomster, lystenning, ~ang og skriftlesning Res kap Bjørn Karlsen forrettet og pr ekte Blskop en talte til barna, som han fikk god kontakt med Gudstjenesten ble en virkelig feststund h) Møtet med den politiske og administrative ledels e i Not odden kommune Varaordfører Erik Johanson øns ke t velkomme n til møtet, som ble holdt i formannskapssalen Til stede var også rådmannen, kontorsj efen og s amt lige etatsjefer i kommunen Fra kirken møtte, i tillegg til biskopen, begge menighetens prester, menighetsrådsf?rmannen, kirkevergen, kirketjeneren, kirkegårdsforstanderen (som ogsa er bygartner) og formannen i menighetsrådenes fellesråd Også rådmann Ulf Seter hilste biskopen og hans følge Biskopen takket for gode ord før han gikk over til den saksliste som tidligere på dagen var blitt levert rådmannen Kirkevergestilling for hele Notodden kommune var den fø:ste saken han tok opp En slik stilling er like viktig som et fellesrad Den oppnevnte kirkeverge Ottar Haugland, talte og sterkt for dette, og anbefalte at kirkegårdsforstanderen også ble kirkeverge Biskopen mente at fellesradet sammen med kommuneadministrasjonen bør se på denne saken Rådmannen uttalte at kirkegårdsforstander Hans Svalbjørg er så belastet at en utvidelse av stillingen vil gjøre det nødvendig å styrke etaten med en stilling til Han bad fellesrådet ta saken opp Frisøndagsordning for kirketjener og organist var sak nr 2 som biskopen tok opp Disse bør få en noe bedre ordning enn den de har i dag, da de, utenom ferie, bare har fire frisøndager årlig Han bad kommunen se litt på dette Rådmannen pekte på at vikarmulighetene er svært sma, særlig for organisten Kanskje er det en mulighet for at organisten ved å ta timer på musikkskolen kan utdanne folk som kanbrukes til avløsere Biskopen nevnte at folk som er engasjert i skolen, er mulig organistvikarer når de blir frigjort fra den vikartjeneste de gjør i dag i nabomenigheten Menighetshus/kontor for kirkelig ansatte var sak nr 3 på biskopens liste Ha~ var litt forskrekket over kontorforholdene her, og håpet a kommunen vil legge bedre kontorforhold til rette Som det nå er, går det på trivsel og arbeidsglede løs Han anså det for naturlig å fylle behovet for kontorer, ~ndervisning og menighetshus i e t og samm bygg ;J idmannen svarte at etter 1984 har det i kke stått på kommun en, da en ~~r vært avhengig av beslutningen som bl ir t r uf f et i fylket i forbindelse n~d forslag om en kombinasjon av barneskol e og menighestshus Det ser na ut til å bli et rent menighetshus, der lokaler til kontorer mv Lnngår Menighetsrådets forhandl ingsutvalg fikk sist mandag et tilbud?å 1,5 millioner kroner som kommunens medvirkn i ng Det ble et ordskifte om hvorvidt saken skal søkes l øs t ved en ombygging av de t tidligere blbl i ot ekbygget eller ved nybygg Menighetsrådsformann Pål B Walstad opplyste at rådet primært gå r inn ror nybygg, og at det er maktpåliggende å få en avk lar ing på hvilket a l ternativ som skal velges Rådmannen love t at det innen 7 november skal bli gitt klar beskjed t i l menighetsrådet om det beløp kommunen gar inn med S~ntralkirke gård var 4 sak på l i s t en Notodden kirkegård ha r bar e gravp:ass for 7-8 år framover Kremasjoner v i l det ne?pe k i~ne bli i stør r e artall Kirkegårdsforstanderen opplyste at det også bl ir behov for flere g~avplasser i Heddal Det må derfor tas stilling t i l spørsmål et om en sentralkirkegård, bygging av kapell mv Rådmannen svarte at det ikke i kommuneplanen er avsatt arealer t il kirkegård Biskopen minnet om a~ tiden en har til rådighet er begrenset ~Jkneprestboligens vedlikehold var de n s iste saken s om s t od på biskopens ~, s t e Rådmannen kunne opp l yse at de nødvend ige utvendige arbeider der s~al bli utført til våren ~~r de fremmøtte gikk til en lunsj kommunen gav, t akket bi skopen for tjrståelse for sakene som var tatt opp, og for den åpne og hy ggelige ~cnen som hadde preget det hele i) Møte med sykehusadministrasjonen ved Notodden sykehus Sykehusdirektør John Alvheim gaven orient er i ng om sykehuset, som totalt nar ca 90 senger og ca 165 sti llinger Da en del av disse er deltids ~ t illinger, har en mel lom :50 og 270 pe rsone r på l ønningslisten Sykehuset fungerer bra, og har vært spart for de store nersonalkr' k i i sk d l t' Men lrurgls ave ing har visse bemanningsproblemer Befolkn i ng s gr rsene unn - laget er ca mennesker Flertal let av pasientene er fra Not dd kommune Den polikliniske driften er bevi sst søkt ~ke t Tyngr e 0 ten,, '1' paslen er bllr lnnlagt, ofte for lengre tid Liggetid e l ler s er 8-9 dager Ki r ke l i g tjeneste blir utført ved prestene og pr edikantringen B' k takk~for at vi fikk komme Han opplvste a t det er syk h : ls open, ~ er ansvarllg for prestet jeneste pa s ykehuset mens bet e useleren Som er tlllagtlokalprestene,, Jenlngen pa otodden I f Ølge Pr esteforeningen bet' 300 ' ~ S2nger en hel prestesti l l ing Han r eiste spørsmålet om lnger d t k somatlske en t ype de Lt i l d ss t l ' 11' l ng som l, nnga r i sykehus ets adml'nl' t e ' an opprettes, s r asj on, Ihrektøren hadde ventet at dette vi l l e bli t att opp H ',, ans lnnstllllng var POSltlv, men det er uhyre vanskel i g å få nye st'll' Sk l d l lnger a et kunne lykkes, rna behovet konkr e t i ser e s En må ha b t, t i l as ante tlng a Vlse Je t ble en samtale der bis kop, leger og sykepleie l' b h ' 1 bl ' re t stet; opp e ovene ~ær 19 Kj enner en pr o emene nar det gjelder omsorgen for døende og

4 deres familier Sykehuset har gjennomsnittlig to dødsfall i uken Pleierne føler også behov for en slags debriefing Tanken om en omsorgskomite ble kastet frem Det ble nevnt at presten kan hjelpe til med å ha øye for behov de andre i teamet ikke ser like tydelig Sykepleierne følte på at de fikk for lite tid til å snakke med pasientene Også andre emner ble berørt som behovet for å få et stille sted på sykehuset, der en kan snakke uforstyrret med feks pårørende Videre et ønske fra Humanetisk forbund om å få besøke sykehuset på samme måte som prestene Direktøren hadde ikke funnet det rimelig å like stille humanetikerne med kirken, da flertallet jo er medlemmer av Den Norske Kirke j) Besøk på aldersinstitus jonene Sammen med menighetens prester besøkte biskopen Notodden syke- og aldershjem og Notodden pleiehjem Prost Terje Bie-Johannesen holdt andakt, og biskopen bar frem en hilsen begge stede r Fremmøtet var godt, og forsamlingen takknemlig for besøket k) Samrådingsmøtet med menighetsråd, kirkelig ansatte og lederne i det frivillige kristne a r be i det i pr es t egje l det Møtet som ble holdt i Tinnesmoen bedehus, ble åpnet og ledet av prosten Representanter for foreningslederne gav en kort rapport for hver sin gruppe av foreninger De gavet bilde av et ster kt og mangeartet frivillig kristelig arbeid for barn, unge, indre og ytre misjon, kirke og menighet Biskopen stilte en del spørsmål om virksomheten Samtalen kom bl a til å dreie seg om ledermangel og ledertreningsspørsmål, særlig i søndagsskolen og i barne- og ungdomsarbeidet ellers Problemet med å få tak i nye mennesker gjemmom virksomheten pa bedehusene ble også berørt Av oppmuntrende trekk i bildet ble særlig fremgangen i det kristne skolelagsarbeidet nevnt Videre det gode konfirmantarbeidet, der mange i menigheten står som medarbeidere Biskopen karakteriserte det som enestående at IS-åringene frivillig kommer til oss til konfirmantsamværene, men stilte spørsmålet om det er noe å føre de unge inn i etter at konfirmasjonstiden er avsluttet I øyeblikket er skolelaget det eneste tilbudet vi har til dem Ellers fant biskopen det bemerkelsesverdig at det er et aktivt arbeid i gang for Sjømannsmisjonen her, enda Notodden er en typisk innlandsmenighet l) Visitasgudstjenesten i otodden kirke Biskopen holdt prekenen over søndagens tekst som var Matt Da det var bots- og bededag, dreiet prekenen seg om bot og bønn Prosten forrette altertjensten Ved gudtjenesten slutning holdt biskopen sitt visitasforedrag, der han summerte opp sine inntrykk fra visitasen Han nevnte innledningsvis at det er 16 år siden forrige V1S1 as, som fant sted i mars 1971 ved biskop Kaare Støylen Han nevnte også at prostigrens ene ble regulert i 1971, at otodden da ble overfør til Aus -Telemark pros i og at det året et er ble gjort til prostesete rundt bykjernen ble l agt til menigheten Meni ghet, en blir betjent av 2 prester, so k nepres t som også 05 res 1derende kapellan Men igheten har or a,,er prost, stilling, klokker i deltidsst i l l i n o k g n1st,og k1 r~etjener i hel Av nye stillinger ~det f ørs t og f r e;stgb ~nt o~ as s1stent 1 halv stilling vergestilling for he le kommunen Fell e s;å~~t o~ kateket og for en kirkekommunen om kirkevergesti l l ing v11 fremme forslag for Notodden kirke er i god stand D k o O o k ' k en an neste ar feire s i t t 50 iubi gsa 1r egarden er i meget god stand M d d arsju 11eum for 7-8 år fremover er de t n~d d o en a en bare har gravplass d ' ~ ven 19 a utar beide plane r f k' gar snarest mulig Saken ble drøftet ' b ' k or ny 1rke- 1 1S opens møte med kommunen Prestekontoret og kontor for Øvri k ' k ' stillende Rommene i kirken som b~ ~~ e 1 1~ ansatte er meget utilfredstil dette bruk Også denne saken b l~ d;:f~1~ ~e~~ek' egner seg då rlig e 1 1S opens møte med kommunen Saken om menighetshus ble og drøftet i møtetmed ' planene for dette nå er kommet den avsi tt d k~mmune n B1skopen mener om at bygging av huset, med kontorlokaleruog en ~ a~e,,og har godt håp manter, snart kan påbegynnes Dette v i l be t un erv1sn1?gsrom for konfirløft for menigheten selv om k,y et betyde11g økonomi s k E ' ommunen gar tnn med 1 5 'Il' n større innsamling må tilit' m1 10ner kr one r med Ungdomsforbundet og I nd '? ~ressan te e r muli ghetene for å gå samm~n, rem1sjonen som kan t enk o 'Il sene gamle lokaler i byen ' es a V1 e avhende Progr~mmet for visitasen har vært omfattende Hoved1nntrykket er at det er gode k ' k l' ' og i nntrykkene svært mange Ba t de ansatte og de frivi llige kr i~~n: 1ge for hold i pres tegjel de t og godt arbeid Samarbeidet i s taben o ~r gan i s asjonene utfører et solid er medget godt g 1 forholdet til menighetsrådet Menigheten er ressursterk Men med be dre og flere medarbeidere ville d t k 10kal1teter, større ressurser e unne utføres mye mer Vi der e nevnte biskopen den l edeli og misjonsarbeidet som i la~g t id ~e O P Pt ~loms t r1ng en av skolelagene herund o, ar s at t sterkt i Not dd er ogsa Sjømannsmisjonen Han nevnte vider o en menighet, at her er stor giverglede, god opps lutnin e d~ man ge ressurspersoner bønnevakttjeneste i k1'rketa g om gudst j enes t ene og, Ornet en organisert Områder som trenger a O bl1' s t yr k et er' ud t ' diakonale arbeidet, sang- og mus 'kkl: g s Jenestefellesskapet det en st k bi, 1 i v et, en deltid k h ' er ere mo 1l1sering av a l le s om b k ' s sy euspreststilling 1 0 Guds ~ike, behov for samværsf orme r s ~mj ~:ne~ troen til arbeidsoppgaver ' nar og 1 det he le vekkelse og for nyelse n ange opp dem vi nå ikke Biskopen rundet av med å t akk d f b d h e e ansatte menigh t o F~~be; ~ ~sene'hforen inger og l a g Som han ' fikk mø~ sradet og representantene e e sene ar vær t et stort arb ',e under visitasen langt utover visitasdagene Han t akk e 1d so~ s1kkert vil ha betydning skolen og sykehuset e t ogsa skolen, kommunen, lærerhøg- I 1986 ble også pres egjeldsgrens ne reguler, slik at boligområdene

5 - 8-4/ Det er mye å glede seg over, og store utfordringer og oppgav e r Visitasen ble avsluttet med en godt besøkt kirkekaffe i Eldresenteret på Skoland, der flere hadde ordet i et hyggelig og uformelt samvær 3 Folketall, bosettingsmønster og utvikling siden forrige visitas Folketallet har øke t noe på grunn av grenseregulering, og e r i da g ca Bosettingsmønsteret er dels eldre bygårder, dels blokker og leiegårder utenfor bykjernen og dels villabebyggelse, til dels i nye og nyere boligfelter 0~ ~ ~et hele tatt en sterkere mobi lisering av a l le o p r l orltere arbeidsoppgaver i Guds rike H g de krefter tl1 å Il o an vlste t Il 2 Tim 1 8 appe erte tl1 a sette sin l i t til Guds l Øft og t j ene s t en inn i ly av hans utstrakte arm e r, og gå frimodig til 4 Menighetsforholdene Som nevnt i referatene i det forgående, er det en allsidig kri s t e l ig vir k somhet i menigheten Av endringer i negativ retning må særlig nevnes tilbakegang i søndagsskolearbeidet, ikke minst på grunn av l edermangel Positivt må nevnes konfirmantarbeidet og skolelagsarbeidet For øvr i g e r situasjonen stabil, med mye trofast arbeid for indre og ytre misjon 5 Menighetens bemanning Menigheten betjenes av 2 prester : sokneprest som også e r prost Ved forrige vi s i t as var Rolqf Volden sokneprest Fra 1982 er Terje Bie-Johannesen embedsinnehaver Den daværende hjelpepreststillingen ble ved visitasen i 1971 betjent med vikar Stillingen ble i 1973 omgjort til ka l l skap e l l ani Tor Torbjørnsen ble da kallskapellan Han ble etterfulgt av Ar ne Eggen i 1977 Stillingen ble da omgjort til residerende kapellani Fra 1985 er Bjørn Karlsen residerende kapellan Klokker ved forrige visitas var Svein Magnus Løvik I 1973 ble stillingen overtatt av Torbjørn Horverak, og i 1976 av Bjarne Martinussen som fremdeles innehar den Klokkerstillingen er deltidsstilling Kirketjener i 1971 var Hans Jakob Sandvold Han ble i 1983 etterfulgt av Håvard Russnes, som fremdeles innehar den Stillingen er fra inneværende høst hel stilling Organist både i 1971 og i dag er Odd Jacob Unhammer Stillingen er nylig utvidet fra 80 i til hel stilling Fra januar i år er det opprettet 1/2 stilling som kontorassistent ved prestekontoret Gerd Johnsbråten ble tilsatt i denne Inneværende år lønnes hun dels over det kommunale kirkebudsjett, dels av midler fra Arbeidsformidlingen i Øst-Telemark og dels av midler menighetsrådet stiller til disposisjon Kommunen har gitt tilsagn om at hele lønnen fra og med 1988 skal dekkes over det kommunale budsjett 6 Kirkehus og kirkegård Kirkehus og gravkapell er i god stand Likeså kirkegården Men denne fyller bare behovet 7-8 år fremover Det må derfor utarbeides planer om ny sentralkirkegård 7 Konklusjon Biskopen har anmode prestene, menighetsråde og kommunen om særlig å ta opp arbeidet med menighetshus og kontorlokaler, det diakonal arbeidet, søndagsskolen, spørsmåle om kirkekor, en deltids sykehuspreststilling

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Samrådingsmøte med menighetsrådene og de kirkelig ansatte ble prosten. Lisleherad skole.

Samrådingsmøte med menighetsrådene og de kirkelig ansatte ble prosten. Lisleherad skole. ,. t PROTOKOLL for ld 15 18 september 1988 Bispevisitas i Heddal prestegje.-._ ved biskop Halvor Bergan. - L - Kontorvisitasen på Heddal sokneprestkontor. Biskopen så over de fremlagte bøker og undertegnet

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme 1. Bakgrunn Dette dokumentet er en veiledning for ansatte og rådsmedlemmer i lokalmenigheter i Borg bispedømme for bruk i forberedelsen av

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014.

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Kjære Porsgrunn menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016 BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 20. 24. april 2016 Kjære Tranøy sokn! Visitasen i Tranøy har vært en lærerik og god opplevelse for meg som biskop.

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse:

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse: Deres referanse: Vår referanse: Visitasforedrag Nedre Eiker prestegjeld Nedre Eiker kirke søndag 26 april 2009 Biskop Laila Riksaasen Dahl. Innledning La meg først få takke for disse visitasdagene her

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1. Domkirken menighet og menighetens arbeid. 2. Besøk ved flere av de store samfunns institusjonene som ligger i Kristiansand.

1. Domkirken menighet og menighetens arbeid. 2. Besøk ved flere av de store samfunns institusjonene som ligger i Kristiansand. Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG Domkirken menighet Søndag 22. januar 2017 1 Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Det har vært spennende og innholdsrike

Detaljer

VISITASFOREDRAG VISITAS TROMØY SOKN 30. OKTOBER 2. NOVEMBER Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus

VISITASFOREDRAG VISITAS TROMØY SOKN 30. OKTOBER 2. NOVEMBER Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus 1 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG VISITAS TROMØY SOKN 30. OKTOBER 2. NOVEMBER 2014. INNLEDNING Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop. INNLEDNING Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus Det er 12 år siden forrige visitas. Den gang var det tre sokn:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Siste visitas i prestegjeldet var i september 1975 ved biskop Erling Utnem.

Siste visitas i prestegjeldet var i september 1975 ved biskop Erling Utnem. PROTOKOLL FRA VISITAS I 1.-4. FEBRUAR 1990 PORSGRUNN PRESTEGJELD vi biskop dr. theol. Halvor Bergan Siste visitas i prestegjeldet var i september 1975 ved biskop Erling Utnem. 1. PROGRAM FOR VISITASEN

Detaljer

AGDER BI KOP. -------------------------------------- Adressc G Yldclllnvesgl. 9. Prosten i Aust-Telemark prosti. SOknepresten i otodden 3671 OTO DDE

AGDER BI KOP. -------------------------------------- Adressc G Yldclllnvesgl. 9. Prosten i Aust-Telemark prosti. SOknepresten i otodden 3671 OTO DDE BISKOPE I AGDER Gyldenløve gt. 9, 4611 Kri tiansand Tlf. (042) 22 733 22 152/23 711 Dato: Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Filnavn: 15.04.1997 1158-96/426.21 Oluf E. Teinum (38 02 08 08 + 16) c:\oluft\protcnd2.doc

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

" 16.00: " 10.30: " 12.00: " :

 16.00: 10.30: 12.00: : - 8 - og kommunen må snarest finne en løsning på dette problem, om en ikke skal komme i den situasjon at folk fra Dybvåg må gravlegges andre steder. Orgelet i Dybvåg kirke har i mange år vært ute av funksjon.

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 Innledning Kjære menigheter! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved bispevisitasen i Kvinesdal-, Feda- og Fjotland sokn 1. 6. september 2015 INNLEDNING Kjære menigheter i Kvinesdal-, Feda- og Fjotland sokn!

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

vi biskop dr.theol. Halvor Bergan.

vi biskop dr.theol. Halvor Bergan. PROTOKOLLL FRA VISITAS I 15.-18. SEPTEMBER 1994 SILJAN PRESTEGJELD vi biskop dr.theol. Halvor Bergan. Forrige visitas var i november 1985 vi biskop Halvor Bergan. 1. PROGRAMMET FOR VISITASEN Følgende program

Detaljer

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014.

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. INNLEDNING Kjære menigheter i Kragerø-, Levangsheia-, Skåtøy-,

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 28.01. 01.02 2014 Kjære Karasjok menighet! Visitasen her i Karasjok har vært en flott opplevelse for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL MØTEBOK MØTTED DATO FRA KL TIL KL 05.04.2016 18.00 21.00 Møterom 4/ Det røde rommet v/ kommunestyresalen MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL ANDAKT TIL STEDE PÅ MØTET: Geir Ola Tveit, Svein Ove Nepstad,

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG SKÅNLAND, TOVIK OG ASTAFJORD SOKN TRONDENES PROSTI, NORD-HÅLOGALAND FEBRUAR 2017

BISKOPENS VISITASFOREDRAG SKÅNLAND, TOVIK OG ASTAFJORD SOKN TRONDENES PROSTI, NORD-HÅLOGALAND FEBRUAR 2017 BISKOPENS VISITASFOREDRAG SKÅNLAND, TOVIK OG ASTAFJORD SOKN TRONDENES PROSTI, NORD-HÅLOGALAND 15.-19. FEBRUAR 2017 Kjære Skånland, Tovik og Astafjord menigheter! Visitasen her i deres tre sokn har vært

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BÅTSFJORD SOKN VARANGER PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME MARS 2017

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BÅTSFJORD SOKN VARANGER PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME MARS 2017 Visitasforedrag Båtsfjord 26. mars 2017. BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I BÅTSFJORD SOKN VARANGER PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 22.-26. MARS 2017 Kjære Båtsfjord sokn! Visitasen i Båtsfjord har

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved bispevisitasen i Flekkerøy og Voie 19-23 februar 2014 INNLEDNING Kjære Flekkerøy menighet og Voie menighet. Nåde være med dere og fred fra

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd MØTEPROTOKOLL Vår Frelsers menighetsråd Dato: 09.05.2017 kl. 19:00 Sted: Vår Frelsers menighetshus Arkivsak: 17/00028 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

" 14.00: " 16.30 : " 10.30: " 12.30: " 14.45: " 19.00: " 09.40: " 11.30: " 17.30: " 19.00 : 3. Evangelisering. - 10 - 1. Undervisningssektoren.

 14.00: 16.30 : 10.30: 12.30: 14.45: 19.00: 09.40: 11.30: 17.30: 19.00 : 3. Evangelisering. - 10 - 1. Undervisningssektoren. r,. '1 1. Undervisningssektoren. - 10 - Vi må ta på alvor det ansvar som påhviler oss som kristen kirke og menighet: å gi de barna som blir døpt, en kristen opplæring. "Døp dem og lær dem og holde," -

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd. VEDLEGG TIL BKF SAK 23/2014 2014/40 Deling av Bodin sokn Utredning Spørsmålet om deling av Bodin sokn har pågått i mange år. og menighetsmøtet har senest behandlet saken i 2014. Søknad fra menighetsrådet

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Forklaring til budsjett 2017, pr

Forklaring til budsjett 2017, pr DEN NORSKE KIRKE Kirken i Sandefjord Forklaring til budsjett 2017, pr 17.1.2017 Vedlegg til fellesrådets sak 2017/04 Budsjett 2017. Budsjettet for 2017 er lagt opp i tråd med Forskrift om økonomiforvaltningen

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland bedehus

Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland bedehus Møteprotokoll Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 15.03.2017 Kl.18.30-20.00 Møtested: Haugland bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 19. april kl.19.00 Tilstede: Medlemmer: Erita Gangdal, Peter

Detaljer

Kjære Jon P, kjære dere i kommunestyret! Nå har kirken i Skaun igjen fått avslag på søknaden om budsjett for økt bemanning.

Kjære Jon P, kjære dere i kommunestyret! Nå har kirken i Skaun igjen fått avslag på søknaden om budsjett for økt bemanning. Ralf Ruckert, sokneprest Hammersbakkan 5, 7353 Børsa 406 32 581 / ralf.ruckert@skaun.kirken.no Skaun kommune v/ Ordfører Jon P. Husby kopi til Rådmann/ HUKU Kjære Jon P, kjære dere i kommunestyret! Nå

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

INNLEDNING FORBEREDELSER

INNLEDNING FORBEREDELSER Visitasforedrag Skien- og Borgestad sokn 01.10.2017 INNLEDNING Kjære menigheter! Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus! Siste visitas i Skien var i 2008. I Brogstad var siste

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Befolkningstall og medlemstall i soknene i Vestre Aker prosti

Befolkningstall og medlemstall i soknene i Vestre Aker prosti Befolkningstall og medlemstall i soknene i Vestre Aker prosti Menighet Medlemmer og tilhørige* Folketall** Prosentdel medlemmer/tilhørige Bakkehaugen 5 012 7 346 68,2 Grefsen 11 967 16 767 71,4 Majorstuen

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

VISITAS I ÅFJORD OG STOKSUND SOKN

VISITAS I ÅFJORD OG STOKSUND SOKN 1 VISITAS I ÅFJORD OG STOKSUND SOKN KIRKER, KIRKEGÅRDER OG KONTOR Kirker, kirkegårder og gravplasser ble besøkt 9. mars, kontor 30. mars 2015. Før besøkene hadde kirkeverge og fellesråd fremlagt sin rapport.

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 18. juni 2013 kl. 19:00 Sted: Stokkøy Sjøsenter, Fremmøtte: GISLE HERFJORD MARIANNE O. S. BUTLI ODD MARTIN GRØTTING TONE BÅRDLI KRISTIAN KJENES EINAR

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke

Årsstatistikk for Den norske kirke 1. Kirkelig årsstatistikk for 2008 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2008. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

TIL DE ETTERLATTE. w/g/ /kvalitetshåndbok/informasjon til de etterlatte

TIL DE ETTERLATTE. w/g/ /kvalitetshåndbok/informasjon til de etterlatte TIL DE ETTERLATTE Tak ikkje gleda frå meg! Kle meg i kvite klede! Som steinar av gull på vegen, slik vil eg finne mi glede. Tak ikkje kjærleiken frå meg! Elskhug er livsens kjelde. Så godt å finne ei anna

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

Visitasforedrag ved visitasen i Gjerstad og Vegårshei 4.-8.mars 2015.

Visitasforedrag ved visitasen i Gjerstad og Vegårshei 4.-8.mars 2015. DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved visitasen i Gjerstad og Vegårshei 4.-8.mars 2015. Kjære Gjerstad og Vegårshei menigheter. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

luf. ~ Stiftskapellan -----------------------------------------------------------------------

luf. ~ Stiftskapellan ----------------------------------------------------------------------- Dato: 18.3.1997 Deres ref: Vår ref: 570-97/426.21 BISKOPEN I AGDER Saksbehandler: Oluf E. Teinum (38 02 08 08 + 16) Gyldenløvesgt. 9. 4611 Kristiansand Tlf. (042) 22 733122 152123 7Jl Filnavn: dokument3

Detaljer