TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE JULI 1999

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999"

Transkript

1 TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE JULI 1999 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet av Erik Dalen 30. juli 1999 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 0133 Oslo Kontoradresse: Christian Krohgs gate 1 Telefon: , faks: E-post:

2 Innhold INNLEDNING KOMMENTARER TIL RESULTATENE UTVALGSSAMMENSETNING (Tabell 1, 10-12) GRUNNER TIL Å STARTE EGEN BEDRIFT / VIRKSOMHET (Tabell 2) DELTATT I ORGANISERT ETABLEREROPPLÆRING (Tabell 3-4) ERFARINGER FRA OPPSTART AV EGEN BEDRIFT / VIRKSOMHET (Tabell 5) BETYDNING AV MYNDIGHETENES BIDRAG (Tabell 6) BEHOV FOR VIDERE OPPLÆRING OG MER KUNNSKAP (Tabell 7) OPPLEVELSER VED OPPSTART AV EGEN BEDRIFT / VIRKSOMHET (Tabell 8) ANSEELSE SOM SERIØS OG PROFESJONELL NÆRINGSDRIVENDE (Tabell 9) TABELLER Feilmarginer ved rent lotterisk utvalg Innhold ii

3 INNLEDNING På oppdrag fra Landbruksdepartementet (LD) og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) MMI 4 Fakta A/S gjennomført denne undersøkelsen for å måle hvordan kvinnelige etablerere, dvs. kvinner som har startet og driver egen bedrift i Norge oppfatter sin status og arbeidssituasjon. Spørsmålene som er stilt fremgår av spørreskjemaet bak i denne rapporten. Undersøkelsen er gjennomført i den perioden som fremgår av forsiden av denne rapporten. Dataene er samlet inn ved telefonintervju med et landsrepresentativt utvalg bestående av netto 200 kvinnelige etablerere som er trukket dels blant mottagere av SND-midler i SNDs registre og dels blant mottagere av BU-midler i registre hos Statens landbruksbank. Utvalget er trukket slik at det er representativt for ovennevnte målgrupper, men disproporsjonalt fordi det er trukket omtrent like mange navn fra hvert fylke. Dessuten er det noen fylker som ikke fikk foretatt trekking innenfor den oppsatte tidsfrist. Ved datainnsamlingen er dette naturlig blitt justert ved at uttrukne etablerere har vært tilgjengelige i varierende grad, ikke minst pga. ferietid. Av utvalgsbeskrivelsen vil man se at det er oppstått skjevheter i forhold til geografi. Utvalgsbeskrivelse med hensyn på alder, utdanning, bedriftsstørrelse og bosted fremgår av tabellene i tabelldelen av denne rapporten. Ved resultatberegningene er det ikke foretatt noen form for veiing av resultatene, all den stund vi ikke har noe veiegrunnlag. Dette skal man være spesielt oppmerksom på ifm. at utvalget er disproporsjonalt i geografisk henseende. Vi har imidlertid ikke tilgang til populasjonens geografiske fordeling, og har derfor ikke noe adekvat veiegrunnlag. Dersom lesere av denne rapporten mener at svar fra visse grupper av kvinnelige etrablerere burde veie tyngre eller lettere enn de gjør i totalutvalget, bør man studere svarfordelingene i undergruppene for å trekke ønskelige konklusjoner. Så lenge dette er en utvalgsundersøkelse, er resultatene beheftet med usikkerhet. Bakerst i rapporten finnes derfor en tabell over feilmarginer ved forskjellige utvalgsstørrelser og observasjonsnivåer. Som man vil se her, er feilmarginene størst ved observasjoner rundt 50%, for så å bli mindre nærmere 0% eller 100%. Som en tommelfingerregel, kan vi regne med feilmarginer på +/- 4-5 prosentpoeng i totalkolonnen, og +/- 8-9% innen undergruppene som er analysert. I tabellverket til denne rapporten finnes svarfordelingen på samtlige spørsmål i den rekkefølge spørsmålene er stilt. Hver tabell viser svarfordelingen totalt og etter alder, INNLEDNING 1

4 utdanning, antall ansatte, ansiennitet, deltagelse i etablereropplæring og bosted etter landsdel. Over kolonnene i hver tabell vises netto antall intervju som er gjennomført totalt og innen de ulike undergrupper i linjen for "Antall intervju". Det foreligger en tabell for hvert spørsmål. Kontaktperson i LD har gjennom planleggingen og gjennomføringen av dette prosjektet vært Lisbeth Udland Hansen og i KRD Guri Drottning Aarnes. Ansvarlig for planlegging, analyse og rapportering i MMI 4 Fakta er direktør Erik Dalen. INNLEDNING 2

5 KOMMENTARER TIL RESULTATENE I det følgende skal vi kort kommentere resultatene fra undersøkelsen, slik at man kan tilegne seg resultatene uten å gå til tabellene. Vi vil legge vekt på å presentere alle hovedtall av interesse med grafikk og trekke hovedkonklusjoner. Tabellvedlegget er velegnet for mer inngående studier av de enkelte spørsmål, og bør selvfølgelig studeres for dypere analyser av f.eks. forskjeller i svar mellom undergrupper av spurte. UTVALGSSAMMENSETNING (Tabell 1, 10-12) I forbindelse med undersøkelser som dette registreres vanligvis endel bakgrunnsopplysninger eller kjennetegn ved de spurte. Slike registreringer har ofte to hensikter. For det første ønsker vi å måle hvor utbredt ulike kjennetegn faktisk er i målgruppen. For det andre bruker vi svarene på slike spørsmålet til å dele totalutvalget inn i undergrupper som er viktige å analysere separat. Det disproporsjonale utvalget som vi har intervjuet, og som trolig er representativt for kvinnelige etablerere i Norge, kan beskrives slik: Drøyt 1/5 av utvalget besluttet å starte egen bedrift for mer enn 10 år siden. 1/4 av de spurte har drevet mindre enn 3 år, mens den siste halvparten ser ut til å fordele seg jevnt på 3-5 år og 6-10 år. 14% er under 35 år, 59% i alderen år og 26% 50 år eller eldre. 14% har utdanning på grunnskolenivå, 41% på vdg. / gymnasnivå og 44% på universitets- / høyskolenivå. I gjennomsnitt er altså utdanningsnivået høyt. 57% oppgir at de driver en virksomhet med kun seg selv som ansatt. 28% har 1-4 ansatte, mens 5% har 5 eller flere ansatte. Vi har altså å gjøre med ganske små virksomheter. GRUNNER TIL Å STARTE EGEN BEDRIFT / VIRKSOMHET (Tabell 2) Det er to grunner som skiller seg ut som viktige for ganske mange av de spurte i denne undersøkelsen. 28% oppgir at de ønsket en fri og selvstendig arbeidssituasjon, mens KOMMENTARER TIL RESULTATENE 3

6 23% ville skape noe eget. Sett i forhold til observasjonsnivået, er det ingen hovedgrunner som betyr mye for svært mange, men i forhold til andelene som svarer de øvrige grunnene, skiller disse to grunnene seg klart ut. I nedenstående diagram ser vi svarfordelingen på spørsmålet. Vi gjør oppmerksom på at svaralternativene var forhåndsoppsatt, slik at intevjuerne selv måtte henføre svar til de oppsatte kategorier. Ved tvilstilfeller, hadde intervjuerne instruks om å be om en utdyping av svarene. Dersom denne ikke var klargjørende, skulle svarene registreres som annet. Hvilke var de viktigste grunnene til at du valgte å starte egen bedrift / virksomhet? Ønsket fri og selvstendig arbeidssituasjon 28% Ville skape noe eget 23% Ønsket å ha ekstra inntekt (f.eks. i tillegg til gårdsdrift) 13% Ønsket å ha arbeidsplass nær bosted / i tilknytning til gård 10% Ingen / få aktuelle jobbmuligheter her jeg bor 8% Så et marked for mine varer / tjenester 7% Ønsket å kombinere arbeid og andre forpliktelser 7% Ønske om å tjene penger på hobby / fritidsbeskjeftigelse 6% Ønsket mer fleksibel arbeidsdag / jobbsituasjon 4% Så behov for denne type bedrift i lokalmiljøet 3% Ble oppfordret av andre 3% Ønsket å slippe arbeidsgiver / sjef 2% Annet (uspesifisert) 38% Det er bare små forskjeller i svarfordelingene mellom de undergruppene vi har analysert. Vi legger forøvrig merke til at ganske mange har avgitt svar som ikke har latt seg rubrisere under de forhåndsoppsatte kategoriene. Vanligvis betyr dette at det er gitt svar som hver for seg ikke samler store grupper, men som i sum fremstår som en KOMMENTARER TIL RESULTATENE 4

7 stor svargruppe. Vi har ikke registrert andre svar og kan ikke gi nærmere beskrivelse av hvilke svartyper det dreier seg om. DELTATT I ORGANISERT ETABLEREROPPLÆRING (Tabell 3-4) Det synes klart at mange kvinnelige etablerere har deltatt i organisert etablereropplæring i forbindelse med at de startet egen bedrift / virksomhet. Ialt 64% bekrefter det, slik vi ser i nedenstående diagram. Har du deltatt på organisert etablereropplæring i forbindelse med at du startet egen bedrift / virksomhet? % Ja 36% Nei Det er ikke store forskjeller mellom undergruppene som er analysert, men vi legger merke til at det er den gruppen som startet bedriften for 3-10 år siden som i størst grad har deltatt (74%), mens de som nylig har startet eller som har startet for mer enn 10 år siden i mindre utstrekning (drøye 50%) har deltatt. Dette kan tyde på at det enten er en tendens i målgruppen til at man søker slik opplæring etter at man har forsøkt seg og møtt tildels store problemer, eller at tilbudet av organisert etablereropplæring har variert over tid. Utbyttet av den organiserte etablereropplæringen varierer. Blant de som har deltatt, er det et flertall som har hatt stor nytte, men en ikke ubetydelig minoritet som er noe betenkt. Det ser vi av nedenstående diagram. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 5

8 Hadde du meget stor, ganske stor, litt eller ingen nytte av etablereropplæringen i forbindelse med at du startet egen bedrift / virksomhet? Meget stor nytte 37% Ganske stor nytte 36% Litt nytte 25% Ingen nytte 2% Dersom vi studerer svarene fra undergruppene, synes det som om etablerere over 40 år har hatt større nytte enn etablerere under 40 år. Nytten synes også størst blant de som har holdt på lengst. ERFARINGER FRA OPPSTART AV EGEN BEDRIFT / VIRKSOMHET (Tabell 5) Det finnes sikkert en rekke hypoteser om at kvinner kan oppleve litt av hvert når de starter egen bedrift / virksomhet sammenlignet med hva menn gjør. Noen av hypotesene og mytene bygger sikkert på oppfatninger om at eier- og lederskap i næringslivet passer best for menn. På denne bakgrunn ønsket vi å teste noen slike hypoteser. Vi leste opp endel forhold som vi antok er av betydning for kvinnelige etablerere sin opplevelse av egen situasjon, og spurte om hvor fornøyd eller misfornøyd de spurte var med disse i forbindelse med oppstart av egen bedrift / virksomhet. Svarene skulle avgis i henhold til en skala med følgende svaralternativ: Meget fornøyd = 1 Ganske fornøyd = 2 Hverken fornøyd eller misfornøyd = 3 Litt misfornøyd = 4 Meget misfornøyd = 5 I nedenstående diagram har vi sammenstilt resultatene ved å vise hvor mange som er meget eller ganske fornøyd med de enkelte forhold. Dessuten har vi rangert forholdene etter hvor stor andel som er fornøyd. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 6

9 Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med følgende forhold i forbindelse med at du startet egen bedrift / virksomhet? Støtte og oppmuntring fra venner og familie? 79% Muligheter for å få tak i egnede lokaler / arealer? 74% Saksbehandling hos myndigheter på fylkesnivå? 72% Tilgang til økonomiske støtteordninger? 69% Støtte og oppmuntring fra veiledningsapparatet? 61% Tilgang til veiledning? 59% Saksbehandling hos lokale / kommunale myndigheter? 58% Meget fornøyd Ganske fornøyd Etter vår mening er det flere ting som er iøyenfallende i ovenstående diagram. For det første er det utbredt tilfredshet med alle de forholdene vi har spurt om. Selv når det gjelder saksbehandling hos lokale / kommunale myndigheter som færrest er fornøyde med, er det så mange som 58% som er fornøyde. Her kan vi anføre at 18% er misfornøyde med den lokale saksbehandlingen. Det er ingen tvil om at det er de "nære" forhold, slike som støtte og oppmuntring fra venner og familie og muligheter for å få tak i egnede lokaler / arealer som flest er fornøyde med (over 3/4 av de spurte), men rundt 70% er også fornøyde med saksbehandling hos myndigheter på fylkesnivå og tilgang til økonomiske støtteordninger. Det andre vi vil bemerke som iøyenfallende, er at andelene som er fornøyde med offentlig saksbehandling er høyere når det gjelder saksbehandling på fylkesnivå enn på kommunenivå. Dette kan selvsagt skyldes at saksbehandlingen på de ulike nivåene dreier seg om ulike saker som gir ulikt potensiale for å bli misfornøyd, men det er allikevel et funn vi legger merke til. Det tredje vi synes er iøyenfallende må vi ha et nytt diagram for å se. Det er at det på enkelte forhold er substansielle andeler som er mifornøyde. I nedenstående diagram viser vi andelene som er meget og litt misfornøyd. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 7

10 Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med følgende forhold i forbindelse med at du startet egen bedrift / virksomhet? Tilgang til veiledning? 22% Saksbehandling hos lokale / kommunale myndigheter? 18% Støtte og oppmuntring fra veiledningsapparatet? 14% Tilgang til økonomiske støtteordninger? 13% Saksbehandling hos myndigheter på fylkesnivå? 10% Støtte og oppmuntring fra venner og familie? 5% Muligheter for å få tak i egnede lokaler / arealer? 4% Meget misfornøyd Litt misfornøyd Spesielt når det gjelder tilgang til veiledning og saksbehandling hos lokale / kommunale myndigheter synes vi at andelene som er misfornøyd er ganske høye, selv om flertallet er fornøyde. At man kan være misfornøyd med tilgang til veiledning kan selvsagt ha sammenheng med at man selv ikke helt har lykkes med virksomheten og at det ikke nødvendigvis er noe galt med det formelle veiledningsapparatet. BETYDNING AV MYNDIGHETENES BIDRAG (Tabell 6) I forrige kapittel kunne vi konstatere at et flertall av de spurte var fornøyde med myndighetenes bidrag da de startet egen bedrift. I dette kapitlet skal vi se nærmere på hvilken betydning de spurte tillegger ulike bidrag, slik at man kanskje for fremtiden kan prioritere bidrag utifra kjennskap til hvilke bidrag som det settes størst pris på. Som i det foregående spørsmålet leste vi opp ulike bidrag og ba om svar i henhold til en skala som fremgår nedenfor med følgende svaralternativ: KOMMENTARER TIL RESULTATENE 8

11 Meget stor betydning = 1 Ganske stor betydning = 2 Litt betydning = 3 Ingen betydning = 4 I nedenstående diagram har vi sammenstilt resultatene ved å vise hvor mange som tillegger hvert bidrag meget eller ganske stor betydning og rangert etter hvor stor andel som svarer stor betydning. i det hele tatt. Hvor stor betydning har myndighetenes bidrag innen næringsutvikling og entreprenørskap hatt på følgende områder i forbindelse med at du har startet og driver egen bedrift / virksomhet? Økonomisk støtte? 66% Moralsk støtte og oppmuntring? 42% Faglig veiledning? 26% Organisering av samarbeidsprosjekter, slike som Norsk Gårdsmat, Norsk Bygdeturisme 23% ol. Meget stor betydning Ganske stor betydning Som vi ser, er det økonomisk støtte som flest (66%) tillegger stor betydning, men vi vil ikke unnlate å peke på at hele 42% svarer at moralsk støtte og oppmuntring fra myndighetene har hatt stor betydning da de startet bedriften sin. Når det gjelder de to siste bidragene vi spurte om, er andelene mye mindre, og vi synes det er interessant at bare 26% mener at faglig veiledning har hatt stor betydning, sett i forhold til hvor mange som vektla moralsk støtte og oppmuntring. Det kan se ut som om det kommer til uttrykk et syn som kan ha bakgrunn i god vilje hos myndighetene, men begrensede muligheter til å bidra med substansiell ressursinnsats. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 9

12 BEHOV FOR VIDERE OPPLÆRING OG MER KUNNSKAP (Tabell 7) Når vi i forrige kapittel kunne konstatere at faglig veiledning fra myndighetene ikke hadde hatt stor betydning for særlig mange, kan det være en indikasjon på at det eksisterer behov for kunnskap og opplæring blant de kvinnelige etablererne. Dette behovet kartlegger vi i undersøkelsen, og i dette kapitlet skal vi kommentere resultatene. Målingen ble foretatt ved at vi leste opp endel fagområder som vi antok er av betydning for etablerere og bedriftsledere, og spurte om i hvilken grad de spurte følte behov for videre opplæring og mer kunnskap på de enkelte områdene. Svarene skulle avgis i henhold til en skala med følgende svaralternativ: I meget stor grad = 1 I ganske stor grad = 2 I noen grad = 3 Ikke i det hele tatt = 4 I nedenstående diagram har vi sammenstilt resultatene ved å vise hvor mange som føler behov for videre opplæring og mer kunnskap i meget eller ganske stor grad. Dessuten har vi rangert tingene etter hvor stor andel som svarer i meget + ganske stor grad. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 10

13 I hvor stor grad føler du at du har behov for videre opplæring og mer kunnskap på følgende områder i forbindelse med at du driver egen bedrift / virksomhet? Salg / Markedsføring? 49% Kunnskap om ditt / dine markeder? 46% Økonomistyring? 39% Produktutvikling? 36% Nettverksbygging? 33% Produksjon og drift? 31% Ledelse / personaladministrasjon? 25% Etablereropplæring / hvordan man starter egen bedrift? 10% Meget stor grad Ganske stor grad Etter vår mening er det flere ting som er iøyenfallende i ovenstående diagram. For det første er det at behovet for videre opplæring i markedsføring og markedskunnskap er de som rangeres høyest av flest. Hhv. 49% og 46% svarer at de i stor grad har behov for videre opplæring og mer kunnskap i salg / markedsføring og kunnskap om ditt / dine markeder. Vi synes det er naturlig at disse kommer høyt opp all den stund nettopp jakten på kunder og størst mulig salg må være det som først og fremst opptar eiere og ledere av bedrifter. Det andre vi vil bemerke som iøyenfallende, er at andelene som rapporterer behov for videre opplæring og mer kunnskap i meget eller ganske stor grad er forholdsvis lave. Vi tror ikke at dette skyldes at kunnskapsnivået gjennomgående er så høyt at det er lite å lære andre steder, men snarere manglende bevissthet om opplæringsbehov. Dette kan bla. skyldes at virksomheten går ganske bra og at man derfor ikke ser at ting kan gjøres enda bedre. Det tredje vi vil bemerke er at så få er opptatt av etablereropplæring / hvordan man starter egen bedrift. Dette er neppe noen sensasjon, all den stund vi spør folk som i beste fall ville føle at slik opplæring kom alt for sent. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 11

14 En gjennomgang av svarfordelingene innen de undergruppene vi har analysert, viser bemerkelsesverdig små forskjeller i synet på behovet for videreutdanning og mer kunnskap mellom gruppene. OPPLEVELSER VED OPPSTART AV EGEN BEDRIFT / VIRKSOMHET (Tabell 8) Det finnes sikkert en rekke hypoteser om at kvinner kan oppleve litt av hvert når de starter egen bedrift, sammenlignet med hva menn gjør. Noen av hypotesene og mytene bygger sikkert på oppfatninger om at å eie og drive bedrifter er noe som passer best for menn av ulike årsaker. På denne bakgrunn ønsket vi å teste noen slike hypoteser. Vi leste opp enkelte ting, både positive og negative, som vi antok er av betydning for hvordan en etablerer opplever sin egen situasjon, og spurte om i hvilken grad de spurte hadde opplevd disse i forbindelse med oppstart og drift av egen bedrift / virksomhet. Svarene skulle avgis i henhold til en skala med følgende svaralternativ: I meget stor grad = 1 I ganske stor grad = 2 I noen grad = 3 Ikke i det hele tatt = 4 I nedenstående diagram har vi sammenstilt resultatene ved å vise hvor mange som har opplevd de ulike tingene i meget eller ganske stor grad. Dessuten har vi rangert tingene etter hvor stor andel som har opplevd tingene i meget + ganske stor grad. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 12

15 I hvor stor grad har du opplevd følgende ting i forbindelse med at du har startet og driver egen bedrift / virksomhet? Støtte og oppmuntring fra venner og familie? Anerkjennelse og beundring i lokalmiljøet? Sunn motstand og kritikk som du 28% har vokst på? Baksnakking og motarbeidelse i 19% lokalmiljøet? Janteloven, dvs. at du skal ikke 16% tro at du er noe? Holdningen: "Du skal helst ikke 14% lykkes?" Skepsis fordi du er kvinne? 12% 54% 78% Meget stor grad Ganske stor grad Etter vår mening er det flere ting som er iøyenfallende i ovenstående diagram. For det første er det positive opplevelser som rangerer høyest. 78% har opplevd støtte og oppmuntring fra venner og familie i forbindelse med oppstart og drift av egen bedrift. Denne opplevelsen skiller seg forholdsvis klart ut som mest opplevd, og i gruppen som oppgir at de har holdt på i under 3 år, er andelen aller høyest. På den neste plassen kommer de 54% som har opplevd anerkjennelse og beundring i lokalmiljøet. Det andre vi synes er iøyenfallende, er at så få oppgir at de har opplevd de negative tingene vi spurte om. Selv om rundt 20% har opplevd hver av dem, noe som viser at det finnes negative krefter blant folk, er ikke andelen høyere enn at vi godt kan tenke oss at tilsvarende godt kunne vise seg hvis vi spurte mannlige etablerere. Det tredje vi vil kommentere, refererer seg til bakgrunnsmaterialet i tabellene. Ser vi på forskjeller mellom undergruppene som vi har analysert, kan det se ut til at de som etablerte virksomheten for lengst tid tilbake har et noe mer negativt syn på opplevelsene enn de som nylig har etablert egen virksomhet. Mens f.eks. bare 10% av de som nylig har etablert seg har opplevd Janteloven i stor grad, er andelen hele 26% blant de som har drevet i mer enn 10 år. Tilsvarende mønster finner vi på de andre negative faktorene. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 13

16 ANSEELSE SOM SERIØS OG PROFESJONELL NÆRINGSDRIVENDE (Tabell 9) I forrige kapittel kunne vi konstatere at ca. 1/5 av de kvinnelige etablererne hadde negative opplevelser ifm. oppstart og drift av egen virksomhet. En ting er imidlertid konkrete negative erfaringer og opplevelser, noe annet er å bli ansett som en seriøs og profesjonell næringsdrivende. Når vi spør om i hvor stor grad man føler ulike personer og instanser ser på en som en seriøs og profesjonell næringsdrivende, leste vi som i det foregående spørsmålet opp ulike hold og spurte om i hvilken grad de spurte mente disse hadde en slik holdning. Svarene skulle avgis i henhold til den samme skalaen som i forrige spørsmål med følgende svaralternativ: I meget stor grad = 1 I ganske stor grad = 2 I noen grad = 3 Ikke i det hele tatt = 4 I nedenstående diagram har vi sammenstilt resultatene ved å vise hvor mange som svarer i meget stor + ganske stor grad og rangert etter hvor stor andel som ser på de spurte som seriøse og profesjonelle næringsdrivende. I hvor stor grad mener du at følgende personer og instanser ser på deg som en seriøs og profesjonell næringsdrivende? Kunder? 91% Familie, venner og kjente? 88% Leverandører? 74% Lokalmiljøet der du holder til? 74% Det offentlige veiledningsapparatet? 71% Andre næringsdrivende? 71% Banker og andre finansinstitusjoner? 64% Meget stor grad Ganske stor grad KOMMENTARER TIL RESULTATENE 14

17 Som vi ser, er det minst 70% som føler at de blir anerkjent som seriøse og profesjonelle næringsdrivende av de ulike personer og instanser vi har spurt om. Sett i sammenheng med at bare 5-6% føler total mangel på anerkjennelse, vil vi mene at disse resultatene avkrefter eventuelle myter om at mange kvinnelige etablerere føler seg uglesett i dette mannsdominerte yrket. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 15

18 TABELLER TABELLER 16

19 Feilmarginer ved rent lotterisk utvalg Antall observasjoner Prosentresultat 5/95 10/90 15/85 20/80 25/75 30/70 40/60 50/ Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen i tabellen angir et intervall som med 95% sannsynlighet inneholder det sanne resultat. TABELLER 17

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE BØNDER JULI 1999

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE BØNDER JULI 1999 TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE BØNDER 14.-20. JULI 1999 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet av Erik Dalen 30. juli 1999 Markeds- og Mediainstituttet a.s

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM BETYDNING AV NEDSATT NEDSATT FUNKSJONSEVNE VED ANSETTELSER I ARBEIDSLIVET 21. februar-3. mars 2006

TELEFONUNDERSØKELSE OM BETYDNING AV NEDSATT NEDSATT FUNKSJONSEVNE VED ANSETTELSER I ARBEIDSLIVET 21. februar-3. mars 2006 TELEFONUNDERSØKELSE OM BETYDNING AV NEDSATT NEDSATT FUNKSJONSEVNE VED ANSETTELSER I ARBEIDSLIVET 21. februar-3. mars 2006 Rapport utarbeidet for Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE AV HOLDNINGER TIL FOTBALL-EM I NORGE 17.-22. november 2009

TELEFONUNDERSØKELSE AV HOLDNINGER TIL FOTBALL-EM I NORGE 17.-22. november 2009 TELEFONUNDERSØKELSE AV HOLDNINGER TIL FOTBALL-EM I NORGE 17.-22. november 9 Rapport utarbeidet for Norges Fotballforbund av Erik Dalen 25. november 9 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER MAI 1997

UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER MAI 1997 UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER MAI 1997 Rapport utarbeidet for Norsk Forening for Klinisk Seksologi av Erik Dalen 19. juni 1997 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 0133 Oslo Kontoradresse: Christian

Detaljer

SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2003

SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2003 SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 3.-12. september 23 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 22. september 23 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER. November 2007 og januar 2008

UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER. November 2007 og januar 2008 UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER November 2007 og januar 2008 Rapport utarbeidet for Norsk Forening for Klinisk Seksologi av Erik Dalen 21. februar 2008 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 0133 Oslo

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM AKSJER OG AKSJESPARING august 2009

TELEFONUNDERSØKELSE OM AKSJER OG AKSJESPARING august 2009 TELEFONUNDERSØKELSE OM AKSJER OG AKSJESPARING 18.-21. august 29 Rapport utarbeidet for AksjeNorge av Erik Dalen 26. august 29 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse: Christian Krohgs gate

Detaljer

UNDERSØKELSE OM AREALFORVALTNING

UNDERSØKELSE OM AREALFORVALTNING UNDERSØKELSE OM AREALFORVALTNING -24. august 4 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet Av Erik Dalen Oslo, 2. september 4 Markeds- og Mediainstituttet as. Postboks 9143 Grønland, 133 Oslo. Besøksadresser:

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2004

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2004 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 6.-. september 24 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 2. september 24 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 26. august-5. september 2003

SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 26. august-5. september 2003 SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 26. august-5. september 23 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 22. september 23 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2005

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2005 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 7.-15. september 5 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 23. september 5 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2006

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2006 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 6.-15. september 6 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 25. september 6 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 24. august-5. september 2004

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 24. august-5. september 2004 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 24. august-5. september 24 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 2. september 24 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo

Detaljer

PANELUNDERSØKELSE AV ARBEID OG PENSJONERING. MÅLT BLANT DE SAMME PERSONER I OKTOBER 2007 OG DESEMBER 2009

PANELUNDERSØKELSE AV ARBEID OG PENSJONERING. MÅLT BLANT DE SAMME PERSONER I OKTOBER 2007 OG DESEMBER 2009 PANELUNDERSØKELSE AV ARBEID OG PENSJONERING. MÅLT BLANT DE SAMME PERSONER I OKTOBER 7 OG DESEMBER 9 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen Oslo, 2. februar Postadresse: Boks 9143

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2008

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2008 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 3.-11. september 28 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 29. september 28 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 25. august - 1. september 2009

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 25. august - 1. september 2009 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 25. august - 1. september 29 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 17. september 29 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM AKSJER OG AKSJESPARING. 31. mai-4. juni 2007

TELEFONUNDERSØKELSE OM AKSJER OG AKSJESPARING. 31. mai-4. juni 2007 TELEFONUNDERSØKELSE OM AKSJER OG AKSJESPARING 31. mai-4. juni 2007 Rapport utarbeidet for AksjeNorge og Oslo Børs av Erik Dalen 12. juni 2007 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 0133 Oslo Kontoradresse: Christian

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL DYREVELFERD. 26.-29. november 2002

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL DYREVELFERD. 26.-29. november 2002 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL DYREVELFERD 26.-29. november 2 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet av Erik Dalen 19. desember 2 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 22. august - 2. september 2005

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 22. august - 2. september 2005 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 22. august - 2. september 5 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 21. september 5 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

UNDERSØKELSE OM OPPFØLGINGSPRAKSIS AV SYKMELDTE I STATLIGE VIRKSOMHETER 23. NOVEMBER - 4. DESEMBER 2009

UNDERSØKELSE OM OPPFØLGINGSPRAKSIS AV SYKMELDTE I STATLIGE VIRKSOMHETER 23. NOVEMBER - 4. DESEMBER 2009 UNDERSØKELSE OM OPPFØLGINGSPRAKSIS AV SYKMELDTE I STATLIGE VIRKSOMHETER 23. NOVEMBER - 4. DESEMBER 29 Rapport utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet av Erik Dalen 11. januar 21 Postadresse:

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 17. - 28. august 2009

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 17. - 28. august 2009 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 17. - 28. august 9 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen Oslo, 16. september 7 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM KJENNSKAP OG HOLDNINGER TIL STATENS FORURENSNINGSTILSYN 12.-14. januar 2010

TELEFONUNDERSØKELSE OM KJENNSKAP OG HOLDNINGER TIL STATENS FORURENSNINGSTILSYN 12.-14. januar 2010 TELEFONUNDERSØKELSE OM KJENNSKAP OG HOLDNINGER TIL STATENS FORURENSNINGSTILSYN 12.-14. januar 2010 Rapport utarbeidet for Statens forurensningstilsyn (SFT) av Erik Dalen 16. januar 2010 Postadresse: Boks

Detaljer

Norsk seniorpolitisk barometer 2011 Ledere i arbeidslivet

Norsk seniorpolitisk barometer 2011 Ledere i arbeidslivet Norsk seniorpolitisk barometer 211 Ledere i arbeidslivet 22. august - 5. september 211 Laget for: Senter for seniorpolitikk Laget av: Erik Dalen Dato: 26. september 211 Copyright: 211. Synovate Norge.

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

UNDERSØKELSE OM OPPFØLGINGSPRAKSIS AV SYKMELDTE I STATLIGE VIRKSOMHETER NOVEMBER 2006

UNDERSØKELSE OM OPPFØLGINGSPRAKSIS AV SYKMELDTE I STATLIGE VIRKSOMHETER NOVEMBER 2006 UNDERSØKELSE OM OPPFØLGINGSPRAKSIS AV SYKMELDTE I STATLIGE VIRKSOMHETER 13.-29. NOVEMBER 26 Rapport utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet av Erik Dalen 7. desember 26 Postadresse: Boks

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING august 2008

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING august 2008 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 18. - 29. august 8 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen Oslo, 17. september 7 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 23. august - 6. september 2010

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 23. august - 6. september 2010 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 23. august - 6. september 1 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 1. september 1 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015 Kjennskap til og forståelse av P FOR PRODUKTPLASSERING 015 1 015 Ipsos. Oppsummering P 35% kjennskap Svak økning med to prosentpoeng i kjennskap fra 014 Kjennskapen er høyest under 40 år 7% kunnskap Kun

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING august 2007

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING august 2007 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 2. - 3. august 27 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen Oslo, 17. september 27 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING august 2010

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING august 2010 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 16. - 26. august Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen Oslo,. september Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

RAPPORT Norsk Seniorpolitisk Barometer 2012 Yrkesaktiv befolkning

RAPPORT Norsk Seniorpolitisk Barometer 2012 Yrkesaktiv befolkning ² RAPPORT Norsk Seniorpolitisk Barometer 212 Yrkesaktiv befolkning 13. - 23. august 212 For: Senter for seniorpolitikk Av: Erik Dalen Dato: 16. september 212 212 Ipsos MMI. All rights reserved. 1 Innhold

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen

Detaljer

Rapport. Kopiering av. Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold. Utarbeidet for: Norwaco. Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen. Oslo,

Rapport. Kopiering av. Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold. Utarbeidet for: Norwaco. Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen. Oslo, Rapport Kopiering av opphavsbeskyttet innhold Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold Utarbeidet for: Norwaco Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen Oslo, 30.09.2005. Side 2 Innholdsfortegnelse 1 OM UNDERSØKELSEN...

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Språkrådet Undersøkelse i 2010 blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen inngår

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett

Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat, mai 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

RAPPORT Norsk Seniorpolitisk Barometer 2012 Ledere

RAPPORT Norsk Seniorpolitisk Barometer 2012 Ledere ² RAPPORT Norsk Seniorpolitisk Barometer 212 Ledere 15. - 29. august 212 For: Senter for seniorpolitikk Av: Erik Dalen Dato: 2. september 212 212 Ipsos MMI. All rights reserved. 1 Innhold INNLEDNING...

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

Norsk Seniorpolitisk Barometer 2016

Norsk Seniorpolitisk Barometer 2016 Norsk Seniorpolitisk Barometer 16 Kommentarrapport YRKESAKTIVE Laget for Senter for seniorpolitikk Laget av Erik Dalen Oslo, 6. oktober 16 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMENTARER TIL RESULTATENE... 5 ARBEIDER

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

Norsk Seniorpolitisk Barometer 2011 Yrkesaktiv befolkning

Norsk Seniorpolitisk Barometer 2011 Yrkesaktiv befolkning Norsk Seniorpolitisk Barometer 211 Yrkesaktiv befolkning 11.-24. august 211 Laget for: Senter for seniorpolitikk Laget av: Erik Dalen Dato: 22. september 211 Copyright: 211. Synovate Norge. All rights

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Kartlegging blant eksternvurderere av nasjonale prøver. Rapport fra MMI v/håkon Kavli og Wenche Berntsen August 2005

Kartlegging blant eksternvurderere av nasjonale prøver. Rapport fra MMI v/håkon Kavli og Wenche Berntsen August 2005 Kartlegging blant eksternvurderere av nasjonale prøver Rapport fra MMI v/håkon Kavli og Wenche Berntsen August 25 Forord På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har MMI Univero gjennomført denne undersøkelsen

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering.

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Gjennomført i mai/juni 2016 13. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015 Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord Presentasjon Ulvik 1. desember 201 1 Disposisjon Om gjennomføring av undersøkelsen Funn fra innbyggerundersøkelsen Vurderinger av tilhørighet

Detaljer

Norsk Seniorpolitisk Barometer 2016

Norsk Seniorpolitisk Barometer 2016 Norsk Seniorpolitisk Barometer 216 Kommentarrapport LEDERE I ARBEIDSLIVET Laget for Senter for seniorpolitikk Laget av Erik Dalen 6. oktober 216 Innhold Innhold... 2 INNLEDNING... 3 KOMMENTARER TIL RESULTATENE...

Detaljer

Norsk Seniorpolitisk Barometer 2015

Norsk Seniorpolitisk Barometer 2015 Norsk Seniorpolitisk Barometer 215 Kommentarrapport LEDERE I ARBEIDSLIVET Laget for Senter for seniorpolitikk Laget av Erik Dalen 6. oktober 215 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMENTARER TIL RESULTATENE... 5

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-.mars 13 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Undersøkelsen er utarbeidet av Ipsos MMI på oppdrag for Norges Bondelag

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010

Detaljer