TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE JULI 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999"

Transkript

1 TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE JULI 1999 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet av Erik Dalen 30. juli 1999 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 0133 Oslo Kontoradresse: Christian Krohgs gate 1 Telefon: , faks: E-post:

2 Innhold INNLEDNING KOMMENTARER TIL RESULTATENE UTVALGSSAMMENSETNING (Tabell 1, 10-12) GRUNNER TIL Å STARTE EGEN BEDRIFT / VIRKSOMHET (Tabell 2) DELTATT I ORGANISERT ETABLEREROPPLÆRING (Tabell 3-4) ERFARINGER FRA OPPSTART AV EGEN BEDRIFT / VIRKSOMHET (Tabell 5) BETYDNING AV MYNDIGHETENES BIDRAG (Tabell 6) BEHOV FOR VIDERE OPPLÆRING OG MER KUNNSKAP (Tabell 7) OPPLEVELSER VED OPPSTART AV EGEN BEDRIFT / VIRKSOMHET (Tabell 8) ANSEELSE SOM SERIØS OG PROFESJONELL NÆRINGSDRIVENDE (Tabell 9) TABELLER Feilmarginer ved rent lotterisk utvalg Innhold ii

3 INNLEDNING På oppdrag fra Landbruksdepartementet (LD) og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) MMI 4 Fakta A/S gjennomført denne undersøkelsen for å måle hvordan kvinnelige etablerere, dvs. kvinner som har startet og driver egen bedrift i Norge oppfatter sin status og arbeidssituasjon. Spørsmålene som er stilt fremgår av spørreskjemaet bak i denne rapporten. Undersøkelsen er gjennomført i den perioden som fremgår av forsiden av denne rapporten. Dataene er samlet inn ved telefonintervju med et landsrepresentativt utvalg bestående av netto 200 kvinnelige etablerere som er trukket dels blant mottagere av SND-midler i SNDs registre og dels blant mottagere av BU-midler i registre hos Statens landbruksbank. Utvalget er trukket slik at det er representativt for ovennevnte målgrupper, men disproporsjonalt fordi det er trukket omtrent like mange navn fra hvert fylke. Dessuten er det noen fylker som ikke fikk foretatt trekking innenfor den oppsatte tidsfrist. Ved datainnsamlingen er dette naturlig blitt justert ved at uttrukne etablerere har vært tilgjengelige i varierende grad, ikke minst pga. ferietid. Av utvalgsbeskrivelsen vil man se at det er oppstått skjevheter i forhold til geografi. Utvalgsbeskrivelse med hensyn på alder, utdanning, bedriftsstørrelse og bosted fremgår av tabellene i tabelldelen av denne rapporten. Ved resultatberegningene er det ikke foretatt noen form for veiing av resultatene, all den stund vi ikke har noe veiegrunnlag. Dette skal man være spesielt oppmerksom på ifm. at utvalget er disproporsjonalt i geografisk henseende. Vi har imidlertid ikke tilgang til populasjonens geografiske fordeling, og har derfor ikke noe adekvat veiegrunnlag. Dersom lesere av denne rapporten mener at svar fra visse grupper av kvinnelige etrablerere burde veie tyngre eller lettere enn de gjør i totalutvalget, bør man studere svarfordelingene i undergruppene for å trekke ønskelige konklusjoner. Så lenge dette er en utvalgsundersøkelse, er resultatene beheftet med usikkerhet. Bakerst i rapporten finnes derfor en tabell over feilmarginer ved forskjellige utvalgsstørrelser og observasjonsnivåer. Som man vil se her, er feilmarginene størst ved observasjoner rundt 50%, for så å bli mindre nærmere 0% eller 100%. Som en tommelfingerregel, kan vi regne med feilmarginer på +/- 4-5 prosentpoeng i totalkolonnen, og +/- 8-9% innen undergruppene som er analysert. I tabellverket til denne rapporten finnes svarfordelingen på samtlige spørsmål i den rekkefølge spørsmålene er stilt. Hver tabell viser svarfordelingen totalt og etter alder, INNLEDNING 1

4 utdanning, antall ansatte, ansiennitet, deltagelse i etablereropplæring og bosted etter landsdel. Over kolonnene i hver tabell vises netto antall intervju som er gjennomført totalt og innen de ulike undergrupper i linjen for "Antall intervju". Det foreligger en tabell for hvert spørsmål. Kontaktperson i LD har gjennom planleggingen og gjennomføringen av dette prosjektet vært Lisbeth Udland Hansen og i KRD Guri Drottning Aarnes. Ansvarlig for planlegging, analyse og rapportering i MMI 4 Fakta er direktør Erik Dalen. INNLEDNING 2

5 KOMMENTARER TIL RESULTATENE I det følgende skal vi kort kommentere resultatene fra undersøkelsen, slik at man kan tilegne seg resultatene uten å gå til tabellene. Vi vil legge vekt på å presentere alle hovedtall av interesse med grafikk og trekke hovedkonklusjoner. Tabellvedlegget er velegnet for mer inngående studier av de enkelte spørsmål, og bør selvfølgelig studeres for dypere analyser av f.eks. forskjeller i svar mellom undergrupper av spurte. UTVALGSSAMMENSETNING (Tabell 1, 10-12) I forbindelse med undersøkelser som dette registreres vanligvis endel bakgrunnsopplysninger eller kjennetegn ved de spurte. Slike registreringer har ofte to hensikter. For det første ønsker vi å måle hvor utbredt ulike kjennetegn faktisk er i målgruppen. For det andre bruker vi svarene på slike spørsmålet til å dele totalutvalget inn i undergrupper som er viktige å analysere separat. Det disproporsjonale utvalget som vi har intervjuet, og som trolig er representativt for kvinnelige etablerere i Norge, kan beskrives slik: Drøyt 1/5 av utvalget besluttet å starte egen bedrift for mer enn 10 år siden. 1/4 av de spurte har drevet mindre enn 3 år, mens den siste halvparten ser ut til å fordele seg jevnt på 3-5 år og 6-10 år. 14% er under 35 år, 59% i alderen år og 26% 50 år eller eldre. 14% har utdanning på grunnskolenivå, 41% på vdg. / gymnasnivå og 44% på universitets- / høyskolenivå. I gjennomsnitt er altså utdanningsnivået høyt. 57% oppgir at de driver en virksomhet med kun seg selv som ansatt. 28% har 1-4 ansatte, mens 5% har 5 eller flere ansatte. Vi har altså å gjøre med ganske små virksomheter. GRUNNER TIL Å STARTE EGEN BEDRIFT / VIRKSOMHET (Tabell 2) Det er to grunner som skiller seg ut som viktige for ganske mange av de spurte i denne undersøkelsen. 28% oppgir at de ønsket en fri og selvstendig arbeidssituasjon, mens KOMMENTARER TIL RESULTATENE 3

6 23% ville skape noe eget. Sett i forhold til observasjonsnivået, er det ingen hovedgrunner som betyr mye for svært mange, men i forhold til andelene som svarer de øvrige grunnene, skiller disse to grunnene seg klart ut. I nedenstående diagram ser vi svarfordelingen på spørsmålet. Vi gjør oppmerksom på at svaralternativene var forhåndsoppsatt, slik at intevjuerne selv måtte henføre svar til de oppsatte kategorier. Ved tvilstilfeller, hadde intervjuerne instruks om å be om en utdyping av svarene. Dersom denne ikke var klargjørende, skulle svarene registreres som annet. Hvilke var de viktigste grunnene til at du valgte å starte egen bedrift / virksomhet? Ønsket fri og selvstendig arbeidssituasjon 28% Ville skape noe eget 23% Ønsket å ha ekstra inntekt (f.eks. i tillegg til gårdsdrift) 13% Ønsket å ha arbeidsplass nær bosted / i tilknytning til gård 10% Ingen / få aktuelle jobbmuligheter her jeg bor 8% Så et marked for mine varer / tjenester 7% Ønsket å kombinere arbeid og andre forpliktelser 7% Ønske om å tjene penger på hobby / fritidsbeskjeftigelse 6% Ønsket mer fleksibel arbeidsdag / jobbsituasjon 4% Så behov for denne type bedrift i lokalmiljøet 3% Ble oppfordret av andre 3% Ønsket å slippe arbeidsgiver / sjef 2% Annet (uspesifisert) 38% Det er bare små forskjeller i svarfordelingene mellom de undergruppene vi har analysert. Vi legger forøvrig merke til at ganske mange har avgitt svar som ikke har latt seg rubrisere under de forhåndsoppsatte kategoriene. Vanligvis betyr dette at det er gitt svar som hver for seg ikke samler store grupper, men som i sum fremstår som en KOMMENTARER TIL RESULTATENE 4

7 stor svargruppe. Vi har ikke registrert andre svar og kan ikke gi nærmere beskrivelse av hvilke svartyper det dreier seg om. DELTATT I ORGANISERT ETABLEREROPPLÆRING (Tabell 3-4) Det synes klart at mange kvinnelige etablerere har deltatt i organisert etablereropplæring i forbindelse med at de startet egen bedrift / virksomhet. Ialt 64% bekrefter det, slik vi ser i nedenstående diagram. Har du deltatt på organisert etablereropplæring i forbindelse med at du startet egen bedrift / virksomhet? % Ja 36% Nei Det er ikke store forskjeller mellom undergruppene som er analysert, men vi legger merke til at det er den gruppen som startet bedriften for 3-10 år siden som i størst grad har deltatt (74%), mens de som nylig har startet eller som har startet for mer enn 10 år siden i mindre utstrekning (drøye 50%) har deltatt. Dette kan tyde på at det enten er en tendens i målgruppen til at man søker slik opplæring etter at man har forsøkt seg og møtt tildels store problemer, eller at tilbudet av organisert etablereropplæring har variert over tid. Utbyttet av den organiserte etablereropplæringen varierer. Blant de som har deltatt, er det et flertall som har hatt stor nytte, men en ikke ubetydelig minoritet som er noe betenkt. Det ser vi av nedenstående diagram. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 5

8 Hadde du meget stor, ganske stor, litt eller ingen nytte av etablereropplæringen i forbindelse med at du startet egen bedrift / virksomhet? Meget stor nytte 37% Ganske stor nytte 36% Litt nytte 25% Ingen nytte 2% Dersom vi studerer svarene fra undergruppene, synes det som om etablerere over 40 år har hatt større nytte enn etablerere under 40 år. Nytten synes også størst blant de som har holdt på lengst. ERFARINGER FRA OPPSTART AV EGEN BEDRIFT / VIRKSOMHET (Tabell 5) Det finnes sikkert en rekke hypoteser om at kvinner kan oppleve litt av hvert når de starter egen bedrift / virksomhet sammenlignet med hva menn gjør. Noen av hypotesene og mytene bygger sikkert på oppfatninger om at eier- og lederskap i næringslivet passer best for menn. På denne bakgrunn ønsket vi å teste noen slike hypoteser. Vi leste opp endel forhold som vi antok er av betydning for kvinnelige etablerere sin opplevelse av egen situasjon, og spurte om hvor fornøyd eller misfornøyd de spurte var med disse i forbindelse med oppstart av egen bedrift / virksomhet. Svarene skulle avgis i henhold til en skala med følgende svaralternativ: Meget fornøyd = 1 Ganske fornøyd = 2 Hverken fornøyd eller misfornøyd = 3 Litt misfornøyd = 4 Meget misfornøyd = 5 I nedenstående diagram har vi sammenstilt resultatene ved å vise hvor mange som er meget eller ganske fornøyd med de enkelte forhold. Dessuten har vi rangert forholdene etter hvor stor andel som er fornøyd. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 6

9 Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med følgende forhold i forbindelse med at du startet egen bedrift / virksomhet? Støtte og oppmuntring fra venner og familie? 79% Muligheter for å få tak i egnede lokaler / arealer? 74% Saksbehandling hos myndigheter på fylkesnivå? 72% Tilgang til økonomiske støtteordninger? 69% Støtte og oppmuntring fra veiledningsapparatet? 61% Tilgang til veiledning? 59% Saksbehandling hos lokale / kommunale myndigheter? 58% Meget fornøyd Ganske fornøyd Etter vår mening er det flere ting som er iøyenfallende i ovenstående diagram. For det første er det utbredt tilfredshet med alle de forholdene vi har spurt om. Selv når det gjelder saksbehandling hos lokale / kommunale myndigheter som færrest er fornøyde med, er det så mange som 58% som er fornøyde. Her kan vi anføre at 18% er misfornøyde med den lokale saksbehandlingen. Det er ingen tvil om at det er de "nære" forhold, slike som støtte og oppmuntring fra venner og familie og muligheter for å få tak i egnede lokaler / arealer som flest er fornøyde med (over 3/4 av de spurte), men rundt 70% er også fornøyde med saksbehandling hos myndigheter på fylkesnivå og tilgang til økonomiske støtteordninger. Det andre vi vil bemerke som iøyenfallende, er at andelene som er fornøyde med offentlig saksbehandling er høyere når det gjelder saksbehandling på fylkesnivå enn på kommunenivå. Dette kan selvsagt skyldes at saksbehandlingen på de ulike nivåene dreier seg om ulike saker som gir ulikt potensiale for å bli misfornøyd, men det er allikevel et funn vi legger merke til. Det tredje vi synes er iøyenfallende må vi ha et nytt diagram for å se. Det er at det på enkelte forhold er substansielle andeler som er mifornøyde. I nedenstående diagram viser vi andelene som er meget og litt misfornøyd. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 7

10 Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med følgende forhold i forbindelse med at du startet egen bedrift / virksomhet? Tilgang til veiledning? 22% Saksbehandling hos lokale / kommunale myndigheter? 18% Støtte og oppmuntring fra veiledningsapparatet? 14% Tilgang til økonomiske støtteordninger? 13% Saksbehandling hos myndigheter på fylkesnivå? 10% Støtte og oppmuntring fra venner og familie? 5% Muligheter for å få tak i egnede lokaler / arealer? 4% Meget misfornøyd Litt misfornøyd Spesielt når det gjelder tilgang til veiledning og saksbehandling hos lokale / kommunale myndigheter synes vi at andelene som er misfornøyd er ganske høye, selv om flertallet er fornøyde. At man kan være misfornøyd med tilgang til veiledning kan selvsagt ha sammenheng med at man selv ikke helt har lykkes med virksomheten og at det ikke nødvendigvis er noe galt med det formelle veiledningsapparatet. BETYDNING AV MYNDIGHETENES BIDRAG (Tabell 6) I forrige kapittel kunne vi konstatere at et flertall av de spurte var fornøyde med myndighetenes bidrag da de startet egen bedrift. I dette kapitlet skal vi se nærmere på hvilken betydning de spurte tillegger ulike bidrag, slik at man kanskje for fremtiden kan prioritere bidrag utifra kjennskap til hvilke bidrag som det settes størst pris på. Som i det foregående spørsmålet leste vi opp ulike bidrag og ba om svar i henhold til en skala som fremgår nedenfor med følgende svaralternativ: KOMMENTARER TIL RESULTATENE 8

11 Meget stor betydning = 1 Ganske stor betydning = 2 Litt betydning = 3 Ingen betydning = 4 I nedenstående diagram har vi sammenstilt resultatene ved å vise hvor mange som tillegger hvert bidrag meget eller ganske stor betydning og rangert etter hvor stor andel som svarer stor betydning. i det hele tatt. Hvor stor betydning har myndighetenes bidrag innen næringsutvikling og entreprenørskap hatt på følgende områder i forbindelse med at du har startet og driver egen bedrift / virksomhet? Økonomisk støtte? 66% Moralsk støtte og oppmuntring? 42% Faglig veiledning? 26% Organisering av samarbeidsprosjekter, slike som Norsk Gårdsmat, Norsk Bygdeturisme 23% ol. Meget stor betydning Ganske stor betydning Som vi ser, er det økonomisk støtte som flest (66%) tillegger stor betydning, men vi vil ikke unnlate å peke på at hele 42% svarer at moralsk støtte og oppmuntring fra myndighetene har hatt stor betydning da de startet bedriften sin. Når det gjelder de to siste bidragene vi spurte om, er andelene mye mindre, og vi synes det er interessant at bare 26% mener at faglig veiledning har hatt stor betydning, sett i forhold til hvor mange som vektla moralsk støtte og oppmuntring. Det kan se ut som om det kommer til uttrykk et syn som kan ha bakgrunn i god vilje hos myndighetene, men begrensede muligheter til å bidra med substansiell ressursinnsats. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 9

12 BEHOV FOR VIDERE OPPLÆRING OG MER KUNNSKAP (Tabell 7) Når vi i forrige kapittel kunne konstatere at faglig veiledning fra myndighetene ikke hadde hatt stor betydning for særlig mange, kan det være en indikasjon på at det eksisterer behov for kunnskap og opplæring blant de kvinnelige etablererne. Dette behovet kartlegger vi i undersøkelsen, og i dette kapitlet skal vi kommentere resultatene. Målingen ble foretatt ved at vi leste opp endel fagområder som vi antok er av betydning for etablerere og bedriftsledere, og spurte om i hvilken grad de spurte følte behov for videre opplæring og mer kunnskap på de enkelte områdene. Svarene skulle avgis i henhold til en skala med følgende svaralternativ: I meget stor grad = 1 I ganske stor grad = 2 I noen grad = 3 Ikke i det hele tatt = 4 I nedenstående diagram har vi sammenstilt resultatene ved å vise hvor mange som føler behov for videre opplæring og mer kunnskap i meget eller ganske stor grad. Dessuten har vi rangert tingene etter hvor stor andel som svarer i meget + ganske stor grad. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 10

13 I hvor stor grad føler du at du har behov for videre opplæring og mer kunnskap på følgende områder i forbindelse med at du driver egen bedrift / virksomhet? Salg / Markedsføring? 49% Kunnskap om ditt / dine markeder? 46% Økonomistyring? 39% Produktutvikling? 36% Nettverksbygging? 33% Produksjon og drift? 31% Ledelse / personaladministrasjon? 25% Etablereropplæring / hvordan man starter egen bedrift? 10% Meget stor grad Ganske stor grad Etter vår mening er det flere ting som er iøyenfallende i ovenstående diagram. For det første er det at behovet for videre opplæring i markedsføring og markedskunnskap er de som rangeres høyest av flest. Hhv. 49% og 46% svarer at de i stor grad har behov for videre opplæring og mer kunnskap i salg / markedsføring og kunnskap om ditt / dine markeder. Vi synes det er naturlig at disse kommer høyt opp all den stund nettopp jakten på kunder og størst mulig salg må være det som først og fremst opptar eiere og ledere av bedrifter. Det andre vi vil bemerke som iøyenfallende, er at andelene som rapporterer behov for videre opplæring og mer kunnskap i meget eller ganske stor grad er forholdsvis lave. Vi tror ikke at dette skyldes at kunnskapsnivået gjennomgående er så høyt at det er lite å lære andre steder, men snarere manglende bevissthet om opplæringsbehov. Dette kan bla. skyldes at virksomheten går ganske bra og at man derfor ikke ser at ting kan gjøres enda bedre. Det tredje vi vil bemerke er at så få er opptatt av etablereropplæring / hvordan man starter egen bedrift. Dette er neppe noen sensasjon, all den stund vi spør folk som i beste fall ville føle at slik opplæring kom alt for sent. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 11

14 En gjennomgang av svarfordelingene innen de undergruppene vi har analysert, viser bemerkelsesverdig små forskjeller i synet på behovet for videreutdanning og mer kunnskap mellom gruppene. OPPLEVELSER VED OPPSTART AV EGEN BEDRIFT / VIRKSOMHET (Tabell 8) Det finnes sikkert en rekke hypoteser om at kvinner kan oppleve litt av hvert når de starter egen bedrift, sammenlignet med hva menn gjør. Noen av hypotesene og mytene bygger sikkert på oppfatninger om at å eie og drive bedrifter er noe som passer best for menn av ulike årsaker. På denne bakgrunn ønsket vi å teste noen slike hypoteser. Vi leste opp enkelte ting, både positive og negative, som vi antok er av betydning for hvordan en etablerer opplever sin egen situasjon, og spurte om i hvilken grad de spurte hadde opplevd disse i forbindelse med oppstart og drift av egen bedrift / virksomhet. Svarene skulle avgis i henhold til en skala med følgende svaralternativ: I meget stor grad = 1 I ganske stor grad = 2 I noen grad = 3 Ikke i det hele tatt = 4 I nedenstående diagram har vi sammenstilt resultatene ved å vise hvor mange som har opplevd de ulike tingene i meget eller ganske stor grad. Dessuten har vi rangert tingene etter hvor stor andel som har opplevd tingene i meget + ganske stor grad. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 12

15 I hvor stor grad har du opplevd følgende ting i forbindelse med at du har startet og driver egen bedrift / virksomhet? Støtte og oppmuntring fra venner og familie? Anerkjennelse og beundring i lokalmiljøet? Sunn motstand og kritikk som du 28% har vokst på? Baksnakking og motarbeidelse i 19% lokalmiljøet? Janteloven, dvs. at du skal ikke 16% tro at du er noe? Holdningen: "Du skal helst ikke 14% lykkes?" Skepsis fordi du er kvinne? 12% 54% 78% Meget stor grad Ganske stor grad Etter vår mening er det flere ting som er iøyenfallende i ovenstående diagram. For det første er det positive opplevelser som rangerer høyest. 78% har opplevd støtte og oppmuntring fra venner og familie i forbindelse med oppstart og drift av egen bedrift. Denne opplevelsen skiller seg forholdsvis klart ut som mest opplevd, og i gruppen som oppgir at de har holdt på i under 3 år, er andelen aller høyest. På den neste plassen kommer de 54% som har opplevd anerkjennelse og beundring i lokalmiljøet. Det andre vi synes er iøyenfallende, er at så få oppgir at de har opplevd de negative tingene vi spurte om. Selv om rundt 20% har opplevd hver av dem, noe som viser at det finnes negative krefter blant folk, er ikke andelen høyere enn at vi godt kan tenke oss at tilsvarende godt kunne vise seg hvis vi spurte mannlige etablerere. Det tredje vi vil kommentere, refererer seg til bakgrunnsmaterialet i tabellene. Ser vi på forskjeller mellom undergruppene som vi har analysert, kan det se ut til at de som etablerte virksomheten for lengst tid tilbake har et noe mer negativt syn på opplevelsene enn de som nylig har etablert egen virksomhet. Mens f.eks. bare 10% av de som nylig har etablert seg har opplevd Janteloven i stor grad, er andelen hele 26% blant de som har drevet i mer enn 10 år. Tilsvarende mønster finner vi på de andre negative faktorene. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 13

16 ANSEELSE SOM SERIØS OG PROFESJONELL NÆRINGSDRIVENDE (Tabell 9) I forrige kapittel kunne vi konstatere at ca. 1/5 av de kvinnelige etablererne hadde negative opplevelser ifm. oppstart og drift av egen virksomhet. En ting er imidlertid konkrete negative erfaringer og opplevelser, noe annet er å bli ansett som en seriøs og profesjonell næringsdrivende. Når vi spør om i hvor stor grad man føler ulike personer og instanser ser på en som en seriøs og profesjonell næringsdrivende, leste vi som i det foregående spørsmålet opp ulike hold og spurte om i hvilken grad de spurte mente disse hadde en slik holdning. Svarene skulle avgis i henhold til den samme skalaen som i forrige spørsmål med følgende svaralternativ: I meget stor grad = 1 I ganske stor grad = 2 I noen grad = 3 Ikke i det hele tatt = 4 I nedenstående diagram har vi sammenstilt resultatene ved å vise hvor mange som svarer i meget stor + ganske stor grad og rangert etter hvor stor andel som ser på de spurte som seriøse og profesjonelle næringsdrivende. I hvor stor grad mener du at følgende personer og instanser ser på deg som en seriøs og profesjonell næringsdrivende? Kunder? 91% Familie, venner og kjente? 88% Leverandører? 74% Lokalmiljøet der du holder til? 74% Det offentlige veiledningsapparatet? 71% Andre næringsdrivende? 71% Banker og andre finansinstitusjoner? 64% Meget stor grad Ganske stor grad KOMMENTARER TIL RESULTATENE 14

17 Som vi ser, er det minst 70% som føler at de blir anerkjent som seriøse og profesjonelle næringsdrivende av de ulike personer og instanser vi har spurt om. Sett i sammenheng med at bare 5-6% føler total mangel på anerkjennelse, vil vi mene at disse resultatene avkrefter eventuelle myter om at mange kvinnelige etablerere føler seg uglesett i dette mannsdominerte yrket. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 15

18 TABELLER TABELLER 16

19 Feilmarginer ved rent lotterisk utvalg Antall observasjoner Prosentresultat 5/95 10/90 15/85 20/80 25/75 30/70 40/60 50/ Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen i tabellen angir et intervall som med 95% sannsynlighet inneholder det sanne resultat. TABELLER 17

TELEFONUNDERSØKELSE AV HOLDNINGER TIL FOTBALL-EM I NORGE 17.-22. november 2009

TELEFONUNDERSØKELSE AV HOLDNINGER TIL FOTBALL-EM I NORGE 17.-22. november 2009 TELEFONUNDERSØKELSE AV HOLDNINGER TIL FOTBALL-EM I NORGE 17.-22. november 9 Rapport utarbeidet for Norges Fotballforbund av Erik Dalen 25. november 9 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 26. august-5. september 2003

SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 26. august-5. september 2003 SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 26. august-5. september 23 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 22. september 23 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

PANELUNDERSØKELSE AV ARBEID OG PENSJONERING. MÅLT BLANT DE SAMME PERSONER I OKTOBER 2007 OG DESEMBER 2009

PANELUNDERSØKELSE AV ARBEID OG PENSJONERING. MÅLT BLANT DE SAMME PERSONER I OKTOBER 2007 OG DESEMBER 2009 PANELUNDERSØKELSE AV ARBEID OG PENSJONERING. MÅLT BLANT DE SAMME PERSONER I OKTOBER 7 OG DESEMBER 9 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen Oslo, 2. februar Postadresse: Boks 9143

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 25. august - 1. september 2009

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 25. august - 1. september 2009 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 25. august - 1. september 29 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 17. september 29 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM KJENNSKAP OG HOLDNINGER TIL STATENS FORURENSNINGSTILSYN 12.-14. januar 2010

TELEFONUNDERSØKELSE OM KJENNSKAP OG HOLDNINGER TIL STATENS FORURENSNINGSTILSYN 12.-14. januar 2010 TELEFONUNDERSØKELSE OM KJENNSKAP OG HOLDNINGER TIL STATENS FORURENSNINGSTILSYN 12.-14. januar 2010 Rapport utarbeidet for Statens forurensningstilsyn (SFT) av Erik Dalen 16. januar 2010 Postadresse: Boks

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL DYREVELFERD. 26.-29. november 2002

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL DYREVELFERD. 26.-29. november 2002 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL DYREVELFERD 26.-29. november 2 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet av Erik Dalen 19. desember 2 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Norsk seniorpolitisk barometer 2011 Ledere i arbeidslivet

Norsk seniorpolitisk barometer 2011 Ledere i arbeidslivet Norsk seniorpolitisk barometer 211 Ledere i arbeidslivet 22. august - 5. september 211 Laget for: Senter for seniorpolitikk Laget av: Erik Dalen Dato: 26. september 211 Copyright: 211. Synovate Norge.

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 17. - 28. august 2009

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 17. - 28. august 2009 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 17. - 28. august 9 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen Oslo, 16. september 7 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015 Kjennskap til og forståelse av P FOR PRODUKTPLASSERING 015 1 015 Ipsos. Oppsummering P 35% kjennskap Svak økning med to prosentpoeng i kjennskap fra 014 Kjennskapen er høyest under 40 år 7% kunnskap Kun

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Språkrådet Undersøkelse i 2010 blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Politiets innbyggerundersøkelse

Politiets innbyggerundersøkelse Politiets innbyggerundersøkelse 2014 Laget for Politidirektoratet 2014 Ipsos MMI. All rights reserved. v/ Kristin Rogge Pran 10.12.2014 Forord Politidirektoratets landsomfattende innbyggerundersøkelse

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-.mars 13 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Undersøkelsen er utarbeidet av Ipsos MMI på oppdrag for Norges Bondelag

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO)

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Brukerundersøkelsen 2009 Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen s. 4 2. IKT s. 14 3. Tilpasset opplæring s. 21 4. Mobbing/ vold /rasisme s. 31 samfunn 5. Kunst-

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Kvantitative metoder datainnsamling

Kvantitative metoder datainnsamling Kvantitative metoder datainnsamling Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, side 235-303 og 380-388. Tematikk: Oppsummering fra sist forelesning. Operasjonalisering. Utforming

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Holdninger til kameraovervåking på forskjellige steder og bruk av avansert kamerateknologi

Holdninger til kameraovervåking på forskjellige steder og bruk av avansert kamerateknologi Kameraovervåking Holdninger til kameraovervåking på forskjellige steder og bruk av avansert kamerateknologi Delrapport 6 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Vurdering av småbåtlovens 23a 25.02.2016 1 Innhold Hovedfunn 1 Båterfaring 4 2 Bruk av flytevest 13 3 Vurdering av 23a 18 3 Vedlegg 1:

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge Kapittel13 Dokumentasjonssenterets holdningsbarometer 2007 Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge HOLDNINGSBAROMETER «291 Hvor tilgjengelig er samfunnet for funksjonshemmede?» Det er en utbredt oppfatning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1.

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1. Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen Hurdal kommune Innhold 1 Metode 3 2 Utvalg 7 3 Holdninger til kommunesammenslåing 9 4 Spørreskjema 14 2 1 Metode Metode Metode TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

"Kvinner i finans" SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016

Kvinner i finans SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016 "Kvinner i finans" SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016 Styringsgruppen har ordet. Flere kvinner bør velge karriere innen finans Til sammen har vi en lang karriere innen finans, analyse og forvaltning.

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær

Aksepterte årsaker til sykefravær Aksepterte årsaker til sykefravær Holdninger i de fem nordiske landene Opinion, Norge TemaNord 200: Aksepterte årsaker til sykefravær TemaNord 200: Holdninger i de fem nordiske landene Nordisk Ministerråd,

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

Arbeidsmarkedet for ingeniører 2005. Rapport fra MMI v/terje Svendsen April 2005

Arbeidsmarkedet for ingeniører 2005. Rapport fra MMI v/terje Svendsen April 2005 Arbeidsmarkedet for ingeniører 2005 Rapport fra MMI v/terje Svendsen April 2005 Bakgrunn, formål og metode Formålet med undersøkelsen var å kartlegge kjennskapen til NITO samt å kartlegge noen holdninger

Detaljer

Tidsskriftet KYSTEN. Leserkretsundersøkelse. September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen www.tns-gallup.

Tidsskriftet KYSTEN. Leserkretsundersøkelse. September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen www.tns-gallup. Tidsskriftet KYSTEN Leserkretsundersøkelse September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen wwwtns-gallupno/medier Bakgrunn for undersøkelsen Standard leserkretsundersøkelse Undersøkelsen

Detaljer

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold?

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Flere kvinner enn menn opplever smerter i nakke, skuldre og øvre del av rygg. Det er vanskelig å forklare dette bare ut fra opplysninger om arbeidsforholdene på

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Hvor ofte handler du på nett? * Kjønn Crosstabulation % within Kjønn Kjønn

Hvor ofte handler du på nett? * Kjønn Crosstabulation % within Kjønn Kjønn Fakta om undersøkelsen: Utfører InFact Norge AS Populasjon Norge, innbyggere +18 år Antall intervjuer 1.008 Vekting, alder og bosted Feilmargin Maksimalt +/- 3,1 % Metode InFact automatiske telefonintervjuer

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer