TELEFONUNDERSØKELSE OM KJENNSKAP OG HOLDNINGER TIL STATENS FORURENSNINGSTILSYN januar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEFONUNDERSØKELSE OM KJENNSKAP OG HOLDNINGER TIL STATENS FORURENSNINGSTILSYN 12.-14. januar 2010"

Transkript

1 TELEFONUNDERSØKELSE OM KJENNSKAP OG HOLDNINGER TIL STATENS FORURENSNINGSTILSYN januar 2010 Rapport utarbeidet for Statens forurensningstilsyn (SFT) av Erik Dalen 16. januar 2010 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 0133 Oslo Kontoradresse: Christian Krohgs gate 1 Telefon: , faks: E-post:

2 Innhold INNLEDNING KOMMENTARER TIL RESULTATENE UHJULPET KJENNSKAP TIL SFT (Tabell 841) HJULPET KJENNSKAP TIL SFT (Tabell 842) GENERELT INNTRYKK AV SFT (Tabell 933) HVOR VIKTIG ER ARBEIDET TIL SFT? (Tabell 844) HOLDNINGER TIL SFT (Tabell ) ANSVAR FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KLIMAGASSER (Tabell 846) 16 SFT SKIFTER NAVN (Tabell 847) HVILKE OPPGAVER ER VIKTIGE FOR DET NYE KLIMA- OG FORU- RENSNINGSDIREKTORATET? (Tabell ) TABELLER Feilmarginer ved rent lotterisk utvalg Innhold ii

3 INNLEDNING På oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT) har Synovate Norge, tidligere Markeds- og Mediainstituttet A/S (MMI), gjennomført denne undersøkelsen for å måle grunnleggende kjennskap til tilsynet og holdninger til tilsynet og virksomheten. Undersøkelsen er delvis en repetisjon av en kjennskapsmåling vi gjorde i november 2002, og der spørsmålene er stilt likt, vil vi sammenstille resultatene for å se endring i kjennskap og holdninger gjennom de siste ni årene. Bakgrunnen for at undersøkelsen gjennomføres nå, er at Statens forurensningstilsyn skifter navn til Klima- og forurensningsdirektoratet om få dager. Denne undersøkelsen vil derfor kunne fungere som en nullpunktsmåling av kjennskap når vi senere skal måle kjennskap til det nye direktoratet. Spørsmålene som er stilt fremgår av spørreskjemaet bak i denne rapporten. Undersøkelsen ble gjennomført som en del av vår omnibusundersøkelse pr. telefon i perioden som fremgår av forsiden til denne rapporten. Da intervjuet vi et landsrepresentativt utvalg bestående av netto 1002 gjennomførte intervju. Ca. 600 intervju ble gjennomført med fastlinje telefon og ca. 400 med mobiltelefon, slik at vi også sikret tilstrekkelig deltagelse av personer som bor i husholdninger med kun mobiltelefon. Ved resultatberegningen er det foretatt veiing med hensyn til kjønn, alder, kombinasjon av fem landsdeler (Oslo, Østlandet ellers (tom. Aust-Agder), Vestlandet (Vest-Agder - Sogn og Fjordane), Midt-Norge (Møre og Romsdal - Nord-Trøndelag) og Nord-Norge) og fire kommunetyper (primærnæringskommuner, industrikommuner, mindre tjenesteytingskommuner og store kommuner). Dette gjøres for at sammensetningen av utvalget med hensyn til disse faktorene er korrekt i henhold til offisiell statistikk ved resultatberegningene. Dette gjør vi for å redusere virkningene av åpenbare utvalgsskjevheter. Utvalgsbeskrivelse mhp. kjønn, alder, høyeste utdannelse, inntekt og bosted etter landsdel før og etter veiing fremgår av tabellhodet i tabell 841. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det ikke er foretatt noen form for politisk veiing. Så lenge dette er en utvalgsundersøkelse, er resultatene beheftet med usikkerhet. Bakerst i rapporten finnes derfor en tabell over feilmarginer ved forskjellige utvalgsstørrelser og observasjonsnivåer. Som man vil se her, er feilmarginene størst ved observasjoner rundt 50%, for så å bli mindre nærmere 0% eller 100%. Som en tommelfingerregel, kan vi regne med feilmarginer på INNLEDNING 1

4 +/- 2-3 prosentpoeng i totalkolonnen, og +/- 4-5% innen undergruppene som er analysert. I tabellverket til denne rapporten finnes svarfordelingen på samtlige spørsmål i den rekkefølge spørsmålene er stilt. Hver tabell viser svarfordelingen totalt og etter kjønn, alder, høyeste utdannelse, brutto husstandsinntekt og bosted etter handelsfelt. I tillegg har vi sortert svarene etter partipreferanse ved stortingsvalg. Hver tabell går over to sider. Over kolonnene i hver tabell vises netto antall intervju som er gjennomført totalt og innen de ulike undergrupper i linjen for "Antall intervju". I linjen for "Befolkning(1000)" vises det antall personer i hele 1000 som de intervjuede i samme kolonne representerer. Kontaktperson i SFT har gjennom planleggingen og gjennomføringen av dette prosjektet vært Elisabeth Ørving. Ansvarlig for planlegging, analyse og rapportering i Synovate Norge er direktør Erik Dalen. INNLEDNING 2

5 KOMMENTARER TIL RESULTATENE I det følgende skal vi kort kommentere resultatene fra undersøkelsen, slik at man kan tilegne seg resultatene uten å gå til tabellene. Vi vil legge vekt på å presentere alle hovedtall av interesse med grafikk og trekke hovedkonklusjoner. Tabellvedlegget er velegnet for mer inngående studier av de enkelte spørsmål, og bør selvfølgelig studeres for dypere analyser av f.eks. forskjeller i svar mellom undergrupper av spurte. UHJULPET KJENNSKAP TIL SFT (Tabell 841). Det første spørsmålet i undersøkelsen gjaldt kjennskap til "norske offentlige etater eller andre organisasjoner som arbeider med å redusere klima- og forurensningsproblemene". Vi har her gort en liten endring i formuleringen siden 2002, da vi føyer til "klima- og" i teksten. Spørsmålet ble stilt slik at de spurte skulle nevne de navnene de kom på i farten, uten noen form for hukommelseshjelp. Vi vil her understreke hvor sentralt begrepet kjennskap står i markedsføring og opinionsdannelse. Når vi spør "Hvilke institusjoner kan du nevne navnet på?", er det slett ikke bare objektivt kjennskap til institusjonenes eksistens som måles, men også det faktum at de navn som blir nevnt befinner seg så langt fremme i de spurtes bevissthet at de tenker på dem når de tenker på den type institusjoner det spørres om. En rekke undersøkelser har vist at dette er helt sentralt dersom man skal komme med i det sett av institusjoner som vurderes for forbindelse. I internasjonal faglitteratur er dette omtalt som "evoked set". Å tilhøre "evoked set" er høyt korrelert med positive holdninger som stort sett skapes av eksponeringer som er fordelaktige, dog i noen tilfeller det motsatte. I nedenstående diagram kan vi for det første se at SFT ikke på noen måte fremstår som den institusjonen som flest nevner. Mens SFT blir nevnt av 8%, som er klart lavere enn i 2002, er det 24% som nevner Bellona og 15% som nevner Natur og Ungdom. Vi merker oss forøvrig at 12% nevner Miljøverndepartementet, 10% Greenpeace og 11% Norges Naturvernforbund. Vi er overrasket over hvor få etater som blir nevnt og at nivåene er lavere i årets undersøkelse enn i KOMMENTARER TIL RESULTATENE 3

6 Kan du nevne noen norske offentlige etater eller andre organisasjoner som arbeider med å redusere klima- og forurensingsproblemene? Bellona Natur og Ungdom Miljøverndepartementet Norges Naturvernforbund Greenpeace Statens forurensningstilsyn/ SFT 24% 21% 15% 9% 12% 11% 11% 12% 10% 16% 8% 42% Fremtiden i våre hender/ FIVH 3% 3% World Wildlife Fund (WWF) 0% 3% Miljøvernforbundet 0% 2% Andre under 2% (Uspesifisert) 16% 21% Vet ikke / kjenner ingen 35% 46% Om man synes at det uhjulpne kjennskapsnivået for SFT er lavt, vil vi minne om at det som er avgjørende når vi spør på denne måten er at benevnelsen på den type institusjoner vi spør om, i dette tilfellet "norske offentlige etater eller KOMMENTARER TIL RESULTATENE 4

7 andre organisasjoner som arbeider med å redusere klima- og forurensningsproblemene", så får man svar på nettopp dette. Dette betyr at SFT godt kan være adskillig bedre kjent enn vår observasjons skulle indikere, men det er i så fall som noe annet enn det vi her har benevnt institusjonene som. Følgelig er resultatet i denne undersøkelsen bekymringsfullt lavt dersom det er SFTs strategiske mål å bli oppfattet slik vi har spurt om. Derved står vi åpenbart foran en stor kommunikasjonsutfordring med det nye direktoratet. På den annen side viser resultatene her at folk flest ikke oppfatter at det er en tydelig institusjon som har definert ansvar for å redusere klima- og forurensningsproblemene, så det nye direktoratet har en mulighet i å "stå frem" i så henseende. Kjennskapet til SFT er litt høyere blant folk med høy utdannelse enn blant folk med lav utdannelse, og litt høyere blant folk i midlere aldersgrupper enn blant de yngste og de eldste. Det er tydelig at kjennskapet er høyere blant menn enn blant kvinner. HJULPET KJENNSKAP TIL SFT (Tabell 842) I tillegg til uhjulpet kjennskap til SFT som ble kommentert i første kapittel, målte vi hjulpet kjennskap ved å spørre om man hadde hørt om SFT. På denne måten måler vi bevissthet på et lavere nivå som ikke har den samme betydning som vi redegjorde for under avsnittet om uhjulpet kjennskap, men som representerer en vesensforskjell fra å være fullstendig ukjent. Hjulpet kjennskap er tilstrekkelig til identifikasjon og gjenkjennelse, betingelser som er svært viktige for registrering, forståelse og aksept i markedskommunikasjonen. I alt 85% av befolkningen bekrefter at de hadde hørt om SFT. Dette tallet står i sterk kontrast til det lave tallet for uhjulpet kjennskap, og åpner for en diskusjon om det er tilstrekkelig for SFT å befinne seg i det passive minnet til folk og ikke assosieres direkte slik vi spør om i forrige spørsmål. Vi mener at listen bør legges adskillig høyere for det nye direktoratet. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 5

8 SFT er forkortelse for Statens forurensningstilsyn. Har du noengang hørt om Statens forurensningstilsyn? % Ja 85% 9% Nei 13% 1% 1% Vet ikke/ Tvil Selv om kjennskapet er meget høyt, kan vi ikke unnlate å legge merke til at det har gått litt tilbake siden Vi ser ingen grunn til at det skulle gjøre det, ikke minst på bakgrunn av at befolkningens miljøengasjement og -bekymring er høyere nå enn i 2002 (ref. Norsk Monitor). Med så høyt hjulpet kjennskap er det ikke rom for store variasjoner mellom undergruppene som er analysert. Eldre ligger høyere enn yngre, og 94% av de som har utdannelse på universitetsnivå har hørt om SFT. GENERELT INNTRYKK AV SFT (Tabell 933) Kartleggingen av folks inntrykk av SFT vil utdype vurderingen av kjennskapstallene vi har kommentert ovenfor. Målingen av generelt inntrykk skjedde i henhold til en skala som så slik ut: Meget godt inntrykk = 1 Ganske godt inntrykk = 2 Hverken godt eller dårlig inntrykk = 3 Litt dårlig inntrykk = 4 Meget dårlig inntrykk = 5 Figuren nedenfor viser svarfordelingen på spørsmålet. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at den innledende informasjonen som ble lest opp er noe endret ift. undersøkelsen i Allikevel viser vi tallene sammenstilt, men advarer mot å legge for mye vekt på endring. I diagrammet ser vi at inntrykket av KOMMENTARER TIL RESULTATENE 6

9 SFT er ganske delt. Heldigvis er det få (13%) som har dårlig inntrykk, men det er ikke fler enn 10% som har meget godt inntrykk. Statens forurensningstilsyn er en statlig etat som blant annet arbeider for å redusere utslippene av klimagasser, redusere spredningen av helse- og miljøfarlige stoffer og å øke gjenvinningen av og redusere utslippene fra avfall. (I 2002:... som arbeider med oppgaver knyttet til forurensninger, skadelige produkter og avfall, og som følger med på miljøtilstanden i Norge) Hvilket inntrykk har du av Statens forurensningstilsyn totalt sett? Har du et meget godt, ganske godt, litt dårlig eller meget dårlig totalinntrykk? % 10% Meget godt inntrykk 39% 46% Ganske godt inntrykk 24% 22% Hverken godt eller dårlig inntrykk 8% 9% Litt dårlig inntrykk 2% 4% Meget dårlig inntrykk 19% 9% Vet ikke/ Kjenner ikke Som vi ser, er det totalt 56% som sier at de har et godt inntrykk av SFT. Dette er klart flere enn i Vi legger imidlertid merke til at omtrent 1/4 av befolkningen svarer at de har hverken godt eller dårlig inntrykk. Dette kan selvsagt være en konsekvens av at man ikke føler at man har noe inntrykk, men i målinger som dette er det ofte et uttrykk for en holdning som svaralternativet beskriver. Det er ikke store forskjeller mellom undergruppene som er analysert. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 7

10 HVOR VIKTIG ER ARBEIDET TIL SFT? (Tabell 844) Vi vil tro at det for SFT er viktig at folk flest synes arbeidet til SFT er viktig. Dersom det er slik, vil det virke som en legitimering av virksomheten og gi tilsynets argumentasjon større tyngde. Målingen av viktighet skjedde i henhold til en skala som så slik ut: Meget viktig = 1 Ganske viktig = 2 Litt viktig = 3 Ikke viktig i det hele tatt = 4 Figuren nedenfor viser svarfordelingen på spørsmålet. Her ser går det klart frem at majoriteten av det norske folk mener arbeidet til SFT er viktig, hele 2/3 svarer "meget viktig". Flere svarer at arbeidet er viktig nå enn i Hvor viktig synes du at arbeidet til Statens forurensingstilsyn er for samfunnet? Vil du si det er meget viktig, ganske viktig, litt viktig, eller ikke viktig i det hele tatt % 67% Meget viktig 20% 24% Ganske viktig 3% 7% Litt viktig 1% 1% Ikke viktig i det hele tatt 10% 2% Vet ikke Oppfatningen av arbeidets viktighet er mer utbredt blant de med høy utdannelse enn blant dem med lavere utdannelse. Ellers finner vi at partipolitiske preferanser skiller mye. Tilhengere av partiene på venstresiden mener i høyere grad at arbeidet er viktig enn tilhengerne av partiene på høyresiden. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 8

11 HOLDNINGER TIL SFT (Tabell ) Gjennom forarbeidet til denne undersøkelsen, ble det drøftet ulike hypoteser om hvilke holdninger som kunne knytte seg til SFT og tilsynets virksomhet. Disse hypotesene måtte testes for å se om holdningene var utbredt eller ikke, og på denne bakgrunn ble det formulert noen påstander om SFT som de spurte skulle uttrykke hvor enige eller uenige de var i. Svarene på påstandene ble avgitt i henhold til en 5-skala med følgende svaralternativ: 1 = Helt enig 2 = Delvis enig 3 = Hverken enig eller uenig 4 = Delvis uenig 5 = Helt uenig Før vi ser på resultatene, vil vi henlede oppmerksomheten mot et problem som reises ved bruk av denne spørremetoden. Det viser seg nemlig at folk har en tendens til å si seg mer enig enn de er, spesielt når det dreier seg om påstander om forhold de ikke har særlig sterke meninger om. Denne "enig-effekten" kan vi imidlertid dempe virkningene av ved å formulere påstandene slik at man må si seg uenig for å gi uttrykk for den oppfatningen vi er ute etter å kvantifisere. Dette har vi gjort ved denne målingen på den måten at man måtte si seg uenige for å uttrykke en oppfatning som kan være negativ i forhold til SFTs egeninteresse. Derved vil vi kan fastslå med stor sikkerhet hvor utbredt slike holdninger virkelig er, uten å ta hensyn til utslag som skyldes måleteknikken. Vi skal selvsagt ikke se bort fra enig-andelene, men bare huske på at de gjennomgående kan være litt for høye. Den første påstanden lød: "Statens forurensningstilsyn bør få større makt" og belyser vel et ganske klart forhold. I nedenstående diagram ser vi at meningene er positive, idet hele 62% er enige. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 9

12 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om Statens forurensningstilsyn? ** Statens forurensningstilsyn bør få større makt ** % Helt enig 40% Delvis enig 18% Hverken enig eller uenig 9% Delvis uenig 6% Helt uenig 6% Vet ikke/- kan ikke svare Når det ikke er flere enn 15% som er uenige, kan det neppe oppfattes å være et kontroversielt spørsmål om SFT bør få større makt. Hvorvidt det er konsekvensen av omgjøringen til direktorat, er vi usikre på, men om så er tilfellet, har det flertallet i ryggen. Det er visse variasjoner mellom undergruppene. Kvinner er litt mer enige enn menn, eldre mer enige enn yngre, mens tilhengere av SV og Venstre er mer enige enn tilhengere av andre partier. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 10

13 Den neste påstanden lød: "Statens forurensningstilsyn er faglig troverdig" og belyser vel også et ganske klart forhold, selv om vi tror at problemstillingen er mer forståelig for SFT enn for mange ute i befolkningen. I nedenstående diagram ser vi at meningene her er nesten entydig positive blant de som har mening, og vi er overrasket over at ikke flere enn 12% av befolkningen ikke har noen mening. ** Statens forurensningstilsyn er faglig troverdig ** % 36% Helt enig 37% 28% Delvis enig 7% 7% Hverken enig eller uenig 3% 5% Delvis uenig 3% 3% Helt uenig 22% 12% Vet ikke/- kan ikke svare Det har funnet sted en økning i tilslutning til denne påstanden siden forrige undersøkelse, særlig ved at vet ikke-andelen har gått ned og enig-andelen er styrket. Det er en relativt konstant og liten andel av befolkningen som er uenige. På denne påstanden er det få variasjoner mellom de sosiodemografiske undergruppene. Men når vi ser på partipreferanse, er SVs, APs og Venstres tilhengere mer enige enn tilhengere av de andre partiene. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 11

14 Den neste påstanden lød: "Statens forurensningstilsyn stiller strenge miljøkrav til bedrifter og andre virksomheter". Påstanden vil belyse om folk mener dagens krav er strenge, og sikkert også om de synes det statlige tilsynsorganet er "harde nok i klypa". I nedenstående diagram ser vi at meningene fremstår som en bekreftelse på at dagens praksis oppfattes som streng av et stort flertall på 69% av befolkningen. Andelen uenige er ikke høyere enn 9%. ** Statens forurensningstilsyn stiller strenge miljøkrav til bedrifter og andre virksomheter ** % Helt enig 38% Delvis enig 9% Hverken enig eller uenig 7% Delvis uenig 2% Helt uenig 13% Vet ikke/- kan ikke svare På denne påstanden varierer vet ikke-gruppen betydelig. Hele 31% av de yngste kan ikke svare. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 12

15 Den neste påstanden lød: "Statens forurensningstilsyn sier tydelig fra om manglende miljøinnsats" og skal belyse i hvilken grad folk synes at SFT er klar nok i sin tale når de påtaler manglende miljøinnsats. I nedenstående diagram ser vi at meningene her er noe mer delte enn på de tre første påstandene. Andelen uenige er 16% som er en minoritet som er så stor at man må ta hensyn til den. Vi legger også merke til at 15% av befolkningen ikke har noen mening. ** Statens forurensningstilsyn sier tydelig fra om manglende miljøinnsats ** % 18% Helt enig 40% 29% Delvis enig 8% 11% Hverken enig eller uenig 12% 11% Delvis uenig 8% 5% Helt uenig 25% 15% Vet ikke/- kan ikke svare Det kan se ut til at oppslutningen om påstanden har økt siden forrige undersøkelse, samtidig som vet ikke-andelen er lavere. Det er også færre som er uenige. Når vi studerer undergruppene, finner vi bare små variasjoner, heller ikke mellom tilhengere av forskjellige partier. På denne påstanden varierer vet ikkegruppen betydelig. 28% av de yngste kan ikke svare og vet ikke-andelen er høyere blant kvinner (18%) enn blant menn (11%). KOMMENTARER TIL RESULTATENE 13

16 Den neste påstanden lød: "Statens forurensningstilsyn gjør en god jobb for å møte fremtidens utfordringer" og skal belyse folks anerkjennelse av SFTs fokus på fremtidens utfordringer. Slik informasjonen om klimaendringer og CO2-utslipp er utformet, vil nok de fleste forstå at vi vil få det svært mye vanskeligere i fremtiden enn de problemene vi allerede nå kan observere. I nedenstående diagram ser vi at det er langt flere som har tiltro til SFT på dette området enn som er skeptiske. Andelen enige er 61% som er en ganske stor majoritet, og det er ikke flere enn 14% som er uenige. Vi legger også merke til at 12% av befolkningen ikke har noen mening. ** Statens forurensningstilsyn gjør en god jobb for å møte fremtidens utfordringer ** % Helt enig 44% Delvis enig 12% Hverken enig eller uenig 9% Delvis uenig 5% Helt uenig 12% Vet ikke/- kan ikke svare Det kan se ut til at oppslutningen om påstanden er høyere blant kvinner enn blant menn, mens folk med høy utdanning er mer skeptiske enn folk med lav utdannelse. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 14

17 Den neste påstanden lød: "Statlige myndigheter gjør nok for å redusere norske utslipp av klimagasser" og dreide seg ikke direkte om SFT. Derfor leste intervjuer opp en liten informasjon: "Så et par påstander om klima generelt". Påstanden ønsker å frembringe holdninger til statlige myndigheters innsats når det gjelder reduksjon av klimagasser, som kanskje er fremstilt som den største forurensingstrussel i vår tid. I nedenstående diagram ser vi at det er svært delte meninger om denne påstanden. Mens 37% er enige, er det hele 51% som er uenige. Nå kan man selvsagt diskutere hva det innebærer å gjøre nok. Hvis for eksempel målet er å redusere utslippene til 0, skal det godt gjøres å gjøre nok. Men i en tid der man må konstatere at norske utslipp av klimagasser fortsetter å stige i strid med avtaler som Norge har inngått, er det ikke rart at mange mener at statlige myndigheter gjør for lite. ** Statlige myndigheter gjør nok for å redusere norske utslipp av klimagasser ** % Helt enig 27% Delvis enig 8% Hverken enig eller uenig 29% Delvis uenig 22% Helt uenig 4% Vet ikke/- kan ikke svare Det kan se ut til at oppslutningen om påstanden varierer lite mellom undergruppene som er analysert. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 15

18 Den siste påstanden lød: "Av alle utfordringene verden står overfor, er klimaendringene den største". Svarene på denne påstanden vil vise i hvilken grad folk oppfatter alvoret i klimaendringene, og dette målt opp mot andre utfordringer verden står overfor. Her kan vi ikke vite hva folk tenker på når de vurderer påstanden, og samtidig skal vi huske på at det er en krevende problemstilling å ta stilling til. Ikke minst av den grunn skal vi huske på enig-effekten ved målinger av denne typen, som trolig genererer flere som er enige enn det vi hadde fått om vi hadde spurt på andre måter. I nedenstående diagram ser vi at det er ganske mange som er enige i påstanden. Mens 69% er enige, er det 21% som er uenige. ** Av alle utfordringene verden står overfor, er klimaendringene den største ** % Helt enig 36% Delvis enig 7% Hverken enig eller uenig 13% Delvis uenig 8% Helt uenig 3% Vet ikke/- kan ikke svare Det er ikke nevneverdige eller systematiske forskjeller i svar mellom de sosiodemografiske undergruppene vi har analysert. Derimot er det betydelige forskjeller etter partiprefaranse. Blant tilhengere av SV og AP er det over 80% som er enige, og bare 10-12% som er uenige. Blant tilhengere av Høyre og FrP er rundt 55% enige og 32-37% uenige. Dette viser at tilhengerne av forskjellige partier er opptatt av forskjellige saker og trolig har forskjellige virkelighetsbilder, hvilket neppe er særlig overraskende for folk som er interessert i politikk. ANSVAR FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KLIMAGASSER (Tabell 846) I et eget spørsmål ønsket vi å kartlegge hvilke oppfatninger folk har av hvem som er ansvarlige for å redusere utslippene av klimagasser i Norge. I et tidligere spørsmål har vi sett at mange mener statlige myndigheter gjør for lite, men dette er ikke ensbetydende med at man mener Staten eller offentlige myndigheter har hovedansvaret. Når vi ser på svarene på dette spørsmålet er det vårt bestemte KOMMENTARER TIL RESULTATENE 16

19 inntrykk at mange legger hovedansvaret på folk flest, hvilket er en forholdsvis offensiv holdning. Hvem mener du har hovedansvaret for å redusere utslippene av klimagasser i Norge? Er det politikerne, offentlige myndigheter, næringslivet eller folk flest? Politikerne 25% Offentlige myndigheter 11% Næringslivet 8% Folk flest 38% Alle like mye 17% Vet ikke 2% Vi mener at svarene her er ganske overraskende. For det første er vi overrasket over at så mange som 38% mener hovedansvaret ligger hos folk flest. Dette tyder på at mange ser at hver enkelt kan yte viktige bidrag og at det sikkert er et betydelig potensial i å få folk til å yte en innsats selv eller støtte fellestiltak i noens regi. Videre er vi overrasket over hvor få (25%) som mener at politikerne har hovedansvaret. Eksponeringen av Københavnmøtet nylig har vist hvor sentrale verdens politikere er, og diskusjonen her hjemme om tiltak for å redusere utslipp har også pekt ut politikerne som nøkkelaktører. Kanskje er det slik at håndteringen av biodrivstoffsaken nylig og svikten i Københavnmøtet har gjort at folk forventer mindre av politikerne enn de ellers ville gjøre? Vi er også overrasket over at bare 8% mener næringslivet har hovedansvaret. Kanskje tenker man ikke på industrien når de svarer, eller kanskje ikke på oljeindustrien? Eller er forklaringen at de fleste tenker at næringslivet hele tiden tilpasser seg regler og restriksjoner og derved følger politikernes vilje og myndighetenes pålegg? Det er vanskelig å finne interessante forskjeller i svar mellom undergruppene som er analysert. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 17

20 SFT SKIFTER NAVN (Tabell 847) Foranledningen til denne undersøkelsen er at SFT skal skifte navn til Klima- og forurensningsdirektoratet. Man ønsket i denne forbindelse å stille et spørsmål om folk mener det er viktig at Norge får et direktorat med tydelig rolle på klimaområdet. Når man skal vurdere svarene på dette spørsmålet, må vi huske på flere ting. For det første vet vi fra tidligere spørsmål at folk er opptatt av klimaendringer og bekymret for utslipp av klimagasser. Mange vil derfor mene at det er viktig at vi får nærmest enhver ny institusjon som skal ha en tydelig rolle på klimaområdet. Dessuten er det neppe mange som vet forskjellen mellom et tilsyn og et direktorat, slik at eventuelle forskjeller og signaler som ligger i endringen av etatstype, vil neppe gi folk holdepunkter for å mene noe annet enn det spørsmålsordlyden antyder (tydeligere rolle på klimaområdet). Derfor vil vi tro at svarene må tolkes som et uttrykk for hvor viktig det er med offentlige fokusering på klimaarbeidet, og i mindre grad at det kommer et direktorat. På denne bakgrunn er det i god overensstemmelse med tidligere funn at 68% mener det er viktig at vi får et nytt direktorat med tydeligere rolle på klimaområdet. Statens forurensningstilsyn skifter snart navn til Klima- og forurensningsdirektoratet. Hvor viktig mener du det er at Norge får et direktorat med tydeligere rolle på klimaområdet? Vil du si det er meget viktig, ganske viktig, litt viktig, eller ikke viktig i det hele tatt % Meget viktig 32% Ganske viktig 18% Litt viktig 11% Ikke viktig i det hele tatt 3% Vet ikke Kvinner mener i høyere grad enn menn at det er viktig at Norge får et direktorat med tydeligere rolle på klimaområdet. Men de store forskjellene finner vi mellom tilhengere av forskjellige partier. Mens over 80% av SVs og APs tilhengere mener det er viktig, er denne andelen mellom 50% og 60% blant Høyres og FrPs tilhengere. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 18

21 HVILKE OPPGAVER ER VIKTIGE FOR DET NYE KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET? (Tabell ) Det siste spørsmålet i denne undersøkelsen er en måling av hvor viktig folk mener forskjellige oppgaver er for det nye direktoratet. Intervjuerne leste opp noen saker, og for hver sak skulle de spurte svare hvor viktig de mente saken er. Målingen av viktighet skjedde i henhold til en skala som så slik ut: Meget viktig = 1 Ganske viktig = 2 Litt viktig = 3 Ikke viktig i det hele tatt = 4 Figuren nedenfor viser svarfordelingen på alle sakene og vi har rangert sakene etter andelene som mener sakene er viktige, altså summen av meget + ganske viktig. Hvor viktig mener du følgende oppgaver er for det nye Klima- og forurensningsdirektoratet? Kontrollere utslipp av klimagasser Delta i internasjonalt arbeid for å få til klimaavtaler med høye mål Være en pådriver for å få ned utslippene av klimagasser Ha oversikt over klimautfordringene Kreve utslippsreduksjoner fra store utslippskilder som f.eks. oljeindustrien off-shore og andre store bedrifter 89% 88% 88% 88% 87% Meget viktig Ganske viktig KOMMENTARER TIL RESULTATENE 19

22 Som vi ser av ovenstående diagram, er folk ikke i stand til å skille de sakene vi spør om når det gjeller viktighet. For det første er det svært høye andeler som svarer "meget viktig", og for det andre ser vi at summen av meget+ganske viktig varierer fra 89% til 87%. Vi synes dette funnet er meget interessant. Det viser med all ønskelig tydelighet at folk er engasjert i dette området, og at det er viktig for dem at det nye direktoratet arbeider med alle de oppgavene vi har spurt om. Følgelig gir denne målingen ingen anvisninger for saker som kan nedprioriteres. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 20

23 TABELLER TABELLER 21

24 Feilmarginer ved rent lotterisk utvalg Antall observasjoner Prosentresultat 5/95 10/90 15/85 20/80 25/75 30/70 40/60 50/ Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen i tabellen angir et intervall som med 95% sannsynlighet inneholder det sanne resultat. TABELLER 22

25 *** Spm. 841 *** Kan du nevne noen norske offentlige etater eller andre organisasjoner som arbeider med å redusere klima- og forurensingsproblemene? Chi2 nivå(w): 5.0% Radene er rangert Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning Videregående skole/ Gym- 60 år Østlandet Folke- Univer- eller Under 300- Over Vest- Trønde- Nord- skole- skole- sitets- Total Mann Kvinne år år år mer Oslo ellers landet lag Norge nivå nivå nasnivå nivå Antall intervju Befolkning(000) 3,887 1,928 1, , , , ,204 1,920 Bellona Natur og Ungdom Miljøverndepartementet Norges Naturvernforbund Greenpeace Statens forurensningstilsyn/ SFT World Wildlife Fund (WWF) Fremtiden i våre hender/ FIVH Miljøvernforbundet Grønn hverdag Kommunale etater Cicero Zero Direktoratet for naturforvaltning (DN) Fylkesmannens miljøvernavdeling Norsk Polarinstitutt Andre (Uspesifisert) Vet ikke / kjenner ingen Ubesvart **Sum Møre og Romsdal/ Ungdomsskole/ Real Synovate Statens Forurensningstilsyn (12/01/10-14/01/10)

26 *** Spm. 841 *** Kan du nevne noen norske offentlige etater eller andre organisasjoner som arbeider med å redusere klima- og forurensingsproblemene? Chi2 nivå(w): 5.0% Radene er rangert Total Rødt (tidl. Sosialistisk Arbeiderpartiet RV/AKP) Venstreparti Senterpartiet Politisk preferanse Kristelig Fremskrittspartiet Folkeparti Venstre (FRP) Høyre Annet parti Vet ikke Ønsker ikke å oppgi Antall intervju Befolkning(000) 3, , Bellona Natur og Ungdom Miljøverndepartementet Norges Naturvernforbund Greenpeace Statens forurensningstilsyn/ SFT World Wildlife Fund (WWF) Fremtiden i våre hender/ FIVH Miljøvernforbundet Grønn hverdag Kommunale etater Cicero Zero Direktoratet for naturforvaltning (DN) Fylkesmannens miljøvernavdeling Norsk Polarinstitutt Andre (Uspesifisert) Vet ikke / kjenner ingen Ubesvart **Sum Synovate Statens Forurensningstilsyn (12/01/10-14/01/10)

27 *** Spm. 842 *** Har du noengang hørt om Statens forurensningstilsyn? Chi2 nivå(w): 5.0% Total Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning Mann Kvinne år år år 60 år eller mer Under Over Oslo Østlandet ellers Vestlandet Møre og Romsdal/ Trøndelag Nord- Norge Folkeskolenivå Ungdomsskole/ Realskole- Videregående skole/ Gymnasnivnivå Antall intervju Befolkning(000) 3,887 1,928 1, , , , ,204 1,920 Ja Nei Vet ikke/ Tvil Ubesvart **Sum Universitetsnivå Synovate Statens Forurensningstilsyn (12/01/10-14/01/10)

28 *** Spm. 842 *** Har du noengang hørt om Statens forurensningstilsyn? Chi2 nivå(w): 5.0% Total Rødt (tidl. Sosialistisk Arbeiderpartiet RV/AKP) Venstreparti Senterpartiet Politisk preferanse Kristelig Fremskrittspartiet Folkeparti Venstre (FRP) Høyre Annet parti Vet ikke Ønsker ikke å oppgi Antall intervju Befolkning(000) 3, , Ja Nei Vet ikke/ Tvil Ubesvart **Sum Synovate Statens Forurensningstilsyn (12/01/10-14/01/10)

29 Chi2 nivå(w): 5.0% Total Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning Mann Kvinne år år år 60 år eller mer Under *** Spm. 843 *** Hvilket inntrykk har du av Statens forurensningstilsyn totalt sett? Har du et meget godt, ganske godt, litt dårlig eller meget dårlig totalinntrykk? Over Oslo Østlandet ellers Vestlandet Møre og Romsdal/ Trøndelag Nord- Norge Folkeskolenivå Ungdomsskole/ Realskole- Videregående skole/ Gymnasnivnivå Antall intervju Befolkning(000) 3,887 1,928 1, , , , ,204 1,920 Meget godt inntrykk ➀ Ganske godt inntrykk ➁ Hverken godt eller dårlig inntrykk ➂ Litt dårlig inntrykk ➃ Meget dårlig inntrykk ➄ Vet ikke/ Kjenner ikke Ubesvart **Sum ➀ - ➄ Universitetsnivå Synovate Statens Forurensningstilsyn (12/01/10-14/01/10)

30 *** Spm. 843 *** Hvilket inntrykk har du av Statens forurensningstilsyn totalt sett? Har du et meget godt, ganske godt, litt dårlig eller meget dårlig totalinntrykk? Chi2 nivå(w): 5.0% Total Rødt (tidl. Sosialistisk Arbeiderpartiet RV/AKP) Venstreparti Senterpartiet Politisk preferanse Kristelig Fremskrittspartiet Folkeparti Venstre (FRP) Høyre Annet parti Vet ikke Ønsker ikke å oppgi Antall intervju Befolkning(000) 3, , Meget godt inntrykk ➀ Ganske godt inntrykk ➁ Hverken godt eller dårlig inntrykk ➂ Litt dårlig inntrykk ➃ Meget dårlig inntrykk ➄ Vet ikke/ Kjenner ikke Ubesvart **Sum ➀ - ➄ Synovate Statens Forurensningstilsyn (12/01/10-14/01/10)

31 *** Spm. 844 *** Hvor viktig synes du at arbeidet til Statens forurensningstilsyn er for samfunnet? Vil du si det er meget viktig, ganske viktig, litt viktig, eller ikke viktig i det hele tatt. Chi2 nivå(w): 5.0% Total Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning Mann Kvinne år år år 60 år eller mer Under Over Oslo Østlandet ellers Vestlandet Møre og Romsdal/ Trøndelag Nord- Norge Folkeskolenivå Ungdomsskole/ Realskole- Videregående skole/ Gymnasnivnivå Antall intervju Befolkning(000) 3,887 1,928 1, , , , ,204 1,920 Meget viktig ➀ Ganske viktig ➁ Litt viktig ➂ Ikke viktig i det hele tatt ➃ Vet ikke Ubesvart **Sum ➀ - ➃ ± Universitetsnivå Synovate Statens Forurensningstilsyn (12/01/10-14/01/10)

32 *** Spm. 844 *** Hvor viktig synes du at arbeidet til Statens forurensningstilsyn er for samfunnet? Vil du si det er meget viktig, ganske viktig, litt viktig, eller ikke viktig i det hele tatt. Chi2 nivå(w): 5.0% Total Rødt (tidl. Sosialistisk Arbeiderpartiet RV/AKP) Venstreparti Senterpartiet Politisk preferanse Kristelig Fremskrittspartiet Folkeparti Venstre (FRP) Høyre Annet parti Vet ikke Ønsker ikke å oppgi Antall intervju Befolkning(000) 3, , Meget viktig ➀ Ganske viktig ➁ Litt viktig ➂ Ikke viktig i det hele tatt ➃ Vet ikke Ubesvart **Sum ➀ - ➃ 1.2 ± ±0.3 ± ± Synovate Statens Forurensningstilsyn (12/01/10-14/01/10)

33 *** Spm. 845 *** Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om Statens forurensningstilsyn? Chi2 nivå(w): 5.0% Total Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning Mann Kvinne år år år 60 år eller mer Under Over Oslo Østlandet ellers Vestlandet Møre og Romsdal/ Trøndelag Nord- Norge Folkeskolenivå Ungdomsskole/ Realskole- Videregående skole/ Gymnasnivnivå Antall intervju Befolkning(000) 3,887 1,928 1, , , , ,204 1,920 Spm Statens forurensningstilsyn bør få større makt Helt enig ➀ Delvis enig ➁ Hverken enig eller uenig ➂ Delvis uenig ➃ Helt uenig ➄ Vet ikke/kan ikke svare Ubesvart **Sum ➀ - ➄ Spm Statens forurensningstilsyn er faglig troverdig Helt enig ➀ Delvis enig ➁ Hverken enig eller uenig ➂ Delvis uenig ➃ Helt uenig ➄ Vet ikke/kan ikke svare Ubesvart **Sum ➀ - ➄ Universitetsnivå Synovate Statens Forurensningstilsyn (12/01/10-14/01/10)

34 Chi2 nivå(w): 5.0% Total Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning Mann Kvinne år år år 60 år eller mer Under Over Oslo Østlandet ellers Vestlandet Møre og Romsdal/ Trøndelag Nord- Norge Folkeskolenivå Ungdomsskole/ Realskole- Videregående skole/ Gymnasnivnivå Spm Statens forurensningstilsyn stiller strenge miljøkrav til bedrifter og andre virksomheter Helt enig ➀ Delvis enig ➁ Hverken enig eller uenig ➂ Delvis uenig ➃ Helt uenig ➄ Vet ikke/kan ikke svare Ubesvart **Sum ➀ - ➄ Spm Statens forurensningstilsyn sier tydelig fra om manglende miljøinnsats Helt enig ➀ Delvis enig ➁ Hverken enig eller uenig ➂ Delvis uenig ➃ Helt uenig ➄ Vet ikke/kan ikke svare Ubesvart **Sum ➀ - ➄ 2.5 Spm Statens forurensningstilsyn gjør en god jobb for å møte fremtidens utfordringer Helt enig ➀ Delvis enig ➁ Hverken enig eller uenig ➂ Delvis uenig ➃ Helt uenig ➄ Vet ikke/kan ikke svare Ubesvart **Sum ➀ - ➄ Universitetsnivå Synovate Statens Forurensningstilsyn (12/01/10-14/01/10)

35 Chi2 nivå(w): 5.0% Total Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning Mann Kvinne år år år 60 år eller mer Under Over Oslo Østlandet ellers Vestlandet Møre og Romsdal/ Trøndelag Nord- Norge Folkeskolenivå Ungdomsskole/ Realskole- Videregående skole/ Gymnasnivnivå Spm Statlige myndigheter gjør nok for å redusere norske utslipp av klimagasser Helt enig ➀ Delvis enig ➁ Hverken enig eller uenig ➂ Delvis uenig ➃ Helt uenig ➄ Vet ikke/kan ikke svare Ubesvart **Sum ➀ - ➄ 3.3 ± 3.2 ± ± Spm Av alle utfordringene verden står overfor, er klimaendringene den største Helt enig ➀ Delvis enig ➁ Hverken enig eller uenig ➂ Delvis uenig ➃ Helt uenig ➄ Vet ikke/kan ikke svare Ubesvart **Sum ➀ - ➄ 3.3 ± ± 3.3 ± ± ± 3.3 ± ± ± 3.3 ± ± Universitetsnivå Synovate Statens Forurensningstilsyn (12/01/10-14/01/10)

36 *** Spm. 845 *** Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om Statens forurensningstilsyn? Chi2 nivå(w): 5.0% Total Rødt (tidl. Sosialistisk Arbeiderpartiet RV/AKP) Venstreparti Senterpartiet Politisk preferanse Kristelig Fremskrittspartiet Folkeparti Venstre (FRP) Høyre Annet parti Vet ikke Ønsker ikke å oppgi Antall intervju Befolkning(000) 3, , Spm Statens forurensningstilsyn bør få større makt Helt enig ➀ Delvis enig ➁ Hverken enig eller uenig ➂ Delvis uenig ➃ Helt uenig ➄ Vet ikke/kan ikke svare Ubesvart **Sum ➀ - ➄ Spm Statens forurensningstilsyn er faglig troverdig Helt enig ➀ Delvis enig ➁ Hverken enig eller uenig ➂ Delvis uenig ➃ Helt uenig ➄ Vet ikke/kan ikke svare Ubesvart **Sum ➀ - ➄ Spm Statens forurensningstilsyn stiller strenge miljøkrav til bedrifter og andre virksomheter Helt enig ➀ Delvis enig ➁ Hverken enig eller uenig ➂ Delvis uenig ➃ Helt uenig ➄ Vet ikke/kan ikke svare Ubesvart **Sum ➀ - ➄ ± ± Synovate Statens Forurensningstilsyn (12/01/10-14/01/10)

37 Chi2 nivå(w): 5.0% Total Rødt (tidl. Sosialistisk Arbeiderpartiet RV/AKP) Venstreparti Senterpartiet Politisk preferanse Kristelig Fremskrittspartiet Folkeparti Venstre (FRP) Høyre Annet parti Vet ikke Ønsker ikke å oppgi Spm Statens forurensningstilsyn sier tydelig fra om manglende miljøinnsats Helt enig ➀ Delvis enig ➁ Hverken enig eller uenig ➂ Delvis uenig ➃ Helt uenig ➄ Vet ikke/kan ikke svare Ubesvart **Sum ➀ - ➄ 2.5 Spm Statens forurensningstilsyn gjør en god jobb for å møte fremtidens utfordringer Helt enig ➀ Delvis enig ➁ Hverken enig eller uenig ➂ Delvis uenig ➃ Helt uenig ➄ Vet ikke/kan ikke svare Ubesvart **Sum ➀ - ➄ Spm Statlige myndigheter gjør nok for å redusere norske utslipp av klimagasser Helt enig ➀ Delvis enig ➁ Hverken enig eller uenig ➂ Delvis uenig ➃ Helt uenig ➄ Vet ikke/kan ikke svare Ubesvart **Sum ➀ - ➄ 3.3 ± ± ± ± ± ± ± ± Synovate Statens Forurensningstilsyn (12/01/10-14/01/10)

38 Chi2 nivå(w): 5.0% Total Rødt (tidl. Sosialistisk Arbeiderpartiet RV/AKP) Venstreparti Senterpartiet Politisk preferanse Kristelig Fremskrittspartiet Folkeparti Venstre (FRP) Høyre Annet parti Vet ikke Ønsker ikke å oppgi Spm Av alle utfordringene verden står overfor, er klimaendringene den største Helt enig ➀ Delvis enig ➁ Hverken enig eller uenig ➂ Delvis uenig ➃ Helt uenig ➄ Vet ikke/kan ikke svare Ubesvart **Sum ➀ - ➄ ± ± 3.4 ± Synovate Statens Forurensningstilsyn (12/01/10-14/01/10)

TELEFONUNDERSØKELSE AV HOLDNINGER TIL FOTBALL-EM I NORGE 17.-22. november 2009

TELEFONUNDERSØKELSE AV HOLDNINGER TIL FOTBALL-EM I NORGE 17.-22. november 2009 TELEFONUNDERSØKELSE AV HOLDNINGER TIL FOTBALL-EM I NORGE 17.-22. november 9 Rapport utarbeidet for Norges Fotballforbund av Erik Dalen 25. november 9 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM AKSJER OG AKSJESPARING august 2009

TELEFONUNDERSØKELSE OM AKSJER OG AKSJESPARING august 2009 TELEFONUNDERSØKELSE OM AKSJER OG AKSJESPARING 18.-21. august 29 Rapport utarbeidet for AksjeNorge av Erik Dalen 26. august 29 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse: Christian Krohgs gate

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM BETYDNING AV NEDSATT NEDSATT FUNKSJONSEVNE VED ANSETTELSER I ARBEIDSLIVET 21. februar-3. mars 2006

TELEFONUNDERSØKELSE OM BETYDNING AV NEDSATT NEDSATT FUNKSJONSEVNE VED ANSETTELSER I ARBEIDSLIVET 21. februar-3. mars 2006 TELEFONUNDERSØKELSE OM BETYDNING AV NEDSATT NEDSATT FUNKSJONSEVNE VED ANSETTELSER I ARBEIDSLIVET 21. februar-3. mars 2006 Rapport utarbeidet for Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt

Detaljer

SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2003

SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2003 SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 3.-12. september 23 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 22. september 23 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER. November 2007 og januar 2008

UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER. November 2007 og januar 2008 UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER November 2007 og januar 2008 Rapport utarbeidet for Norsk Forening for Klinisk Seksologi av Erik Dalen 21. februar 2008 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 0133 Oslo

Detaljer

UNDERSØKELSE OM AREALFORVALTNING

UNDERSØKELSE OM AREALFORVALTNING UNDERSØKELSE OM AREALFORVALTNING -24. august 4 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet Av Erik Dalen Oslo, 2. september 4 Markeds- og Mediainstituttet as. Postboks 9143 Grønland, 133 Oslo. Besøksadresser:

Detaljer

UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER MAI 1997

UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER MAI 1997 UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER MAI 1997 Rapport utarbeidet for Norsk Forening for Klinisk Seksologi av Erik Dalen 19. juni 1997 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 0133 Oslo Kontoradresse: Christian

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2004

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2004 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 6.-. september 24 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 2. september 24 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-.mars 13 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Undersøkelsen er utarbeidet av Ipsos MMI på oppdrag for Norges Bondelag

Detaljer

Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning. Chi2 nivå(w): 5.0% Møre og Romsdal/ Videregående. Folkeskole/ Ungdomsskole/ Framhaldsskoleni

Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning. Chi2 nivå(w): 5.0% Møre og Romsdal/ Videregående. Folkeskole/ Ungdomsskole/ Framhaldsskoleni *** Spm. 821 *** Er du helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i at det bør innføres et fjellsonevern på lik linje med strandsonevern for å begrense utbygging av

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2006

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2006 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 6.-15. september 6 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 25. september 6 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2005

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2005 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 7.-15. september 5 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 23. september 5 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 26. august-5. september 2003

SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 26. august-5. september 2003 SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 26. august-5. september 23 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 22. september 23 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge Kapittel13 Dokumentasjonssenterets holdningsbarometer 2007 Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge HOLDNINGSBAROMETER «291 Hvor tilgjengelig er samfunnet for funksjonshemmede?» Det er en utbredt oppfatning

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

PANELUNDERSØKELSE AV ARBEID OG PENSJONERING. MÅLT BLANT DE SAMME PERSONER I OKTOBER 2007 OG DESEMBER 2009

PANELUNDERSØKELSE AV ARBEID OG PENSJONERING. MÅLT BLANT DE SAMME PERSONER I OKTOBER 2007 OG DESEMBER 2009 PANELUNDERSØKELSE AV ARBEID OG PENSJONERING. MÅLT BLANT DE SAMME PERSONER I OKTOBER 7 OG DESEMBER 9 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen Oslo, 2. februar Postadresse: Boks 9143

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM AKSJER OG AKSJESPARING. 31. mai-4. juni 2007

TELEFONUNDERSØKELSE OM AKSJER OG AKSJESPARING. 31. mai-4. juni 2007 TELEFONUNDERSØKELSE OM AKSJER OG AKSJESPARING 31. mai-4. juni 2007 Rapport utarbeidet for AksjeNorge og Oslo Børs av Erik Dalen 12. juni 2007 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 0133 Oslo Kontoradresse: Christian

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE BØNDER JULI 1999

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE BØNDER JULI 1999 TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE BØNDER 14.-20. JULI 1999 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet av Erik Dalen 30. juli 1999 Markeds- og Mediainstituttet a.s

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL DYREVELFERD. 26.-29. november 2002

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL DYREVELFERD. 26.-29. november 2002 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL DYREVELFERD 26.-29. november 2 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet av Erik Dalen 19. desember 2 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Hvordan lese tabellene?

Hvordan lese tabellene? Hvordan lese tabellene? Tabellverket gir detaljert oversikt over resultatene på totalnivå og for utvalgte bakgrunnsvariabler. Trekantene markerer signifikant forskjell fra gjennomsnittet/totalen. Sort

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning. Chi2 nivå(w): 5.0% Møre og Romsdal/ Videregående. Folkeskole/ Ungdomsskole/ Framhaldsskoleni

Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning. Chi2 nivå(w): 5.0% Møre og Romsdal/ Videregående. Folkeskole/ Ungdomsskole/ Framhaldsskoleni *** Spm. 1021 *** Mangel på fysisk aktivitet er en trussel mot folks helse. Mener du at det er et offentlig ansvar å stimulere mer til fysisk aktivitet eller mener du at dette ikke er et offentlig ansvar?

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999 TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet av Erik Dalen 30. juli 1999 Postadresse: Boks 9143 Grønland,

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2008

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET september 2008 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 3.-11. september 28 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 29. september 28 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 24. august-5. september 2004

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 24. august-5. september 2004 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 24. august-5. september 24 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 2. september 24 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet ** Spm:man1 ** Hva er din holdning til kommersielle aktører innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern? Chi nivå(w):% Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning Mann Kvinne + Oslo Østlandet

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:Nor1 ** N det gjelder maten til deg / din husstand, hvor viktige er hvert av følgende forhold for deg? Celleinnhold: Kjønn Alder Landsdel Utdanning Husstandsinntekt Mann Kvinne 18-29 30-39 40-59

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015 Kjennskap til og forståelse av P FOR PRODUKTPLASSERING 015 1 015 Ipsos. Oppsummering P 35% kjennskap Svak økning med to prosentpoeng i kjennskap fra 014 Kjennskapen er høyest under 40 år 7% kunnskap Kun

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 25. august - 1. september 2009

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 25. august - 1. september 2009 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 25. august - 1. september 29 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 17. september 29 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 22. august - 2. september 2005

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 22. august - 2. september 2005 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 22. august - 2. september 5 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 21. september 5 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Møre og Romsdal. Om undersøkelsen. Vekstpotensial for landbruket i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal. Om undersøkelsen. Vekstpotensial for landbruket i Møre og Romsdal Møre og Romsdal Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk ved hjelp av Questback. Norges Bondelag sørget for innsamling av e-postadresser til den øverste kandidaten på de ulike partienes

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

UNDERSØKELSE OM OPPFØLGINGSPRAKSIS AV SYKMELDTE I STATLIGE VIRKSOMHETER 23. NOVEMBER - 4. DESEMBER 2009

UNDERSØKELSE OM OPPFØLGINGSPRAKSIS AV SYKMELDTE I STATLIGE VIRKSOMHETER 23. NOVEMBER - 4. DESEMBER 2009 UNDERSØKELSE OM OPPFØLGINGSPRAKSIS AV SYKMELDTE I STATLIGE VIRKSOMHETER 23. NOVEMBER - 4. DESEMBER 29 Rapport utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet av Erik Dalen 11. januar 21 Postadresse:

Detaljer

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning To tredeler av verdens olje, kull og gass må bli liggende hvis vi skal begrense den globale oppvarmingen til to grader og forhindre store og

Detaljer

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Marnardal kommune 216: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Mai 216 Eva Kvelland Ordkraft Bakgrunn og metode Undersøkelsen er gjennomført av Ordkraft AS og Respons Analyse på oppdrag fra Marnardal kommune.

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Undersøkelse om fysisk og psykisk vold og overgrep mot barn og ungdom.

Undersøkelse om fysisk og psykisk vold og overgrep mot barn og ungdom. Undersøkelse om fysisk og psykisk vold og overgrep mot. Gjennomført for Redd Barna Rapport fra Synovate MMI 1. desember 00 Prosjektinformasjon Formål: Målgruppe / utvalg: Tidsperiode (feltarbeid): Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 23. august - 6. september 2010

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 23. august - 6. september 2010 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 23. august - 6. september 1 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 1. september 1 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Politiets innbyggerundersøkelse

Politiets innbyggerundersøkelse Politiets innbyggerundersøkelse 2014 Laget for Politidirektoratet 2014 Ipsos MMI. All rights reserved. v/ Kristin Rogge Pran 10.12.2014 Forord Politidirektoratets landsomfattende innbyggerundersøkelse

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 401 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Hemne kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden »

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden » MEDBORGERNOTAT #8 «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Bekymring for klimaendringer

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Resultater fra medlemsundersøkelse februar 2011

Resultater fra medlemsundersøkelse februar 2011 Resultater fra medlemsundersøkelse februar 2011 Dette er de første resultatene fra MDGs medlemsundersøkelse februar 2011. Noen resultater er ikke med her, da de er åpne og må kvantifiseres (sorteres i

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Utarbeidet for Huseiernes Landsforbund Ipsos MMI v/ Marius Michelsen og Ingrid Hågård Bakke Oslo, august 2013 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer