I et eget kapittel har vi laget en oversikt over kjent og anslått artsantall i de ulike gruppene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I et eget kapittel har vi laget en oversikt over kjent og anslått artsantall i de ulike gruppene."

Transkript

1

2 2

3 3

4 INNOLDSFORTEGNELSE Innledning...5 Antall arter i Mlde...6 Truete arter i Mlde...8 Signalarter (indikatrarter) på verdifulle naturmiljø i Mlde...12 Arter med nrd- g vestgrense i Mlde...20 Kystarter av karplanter, mser, lav g spp...22 Karplanter...25 Mser...37 Alger...45 Lav...49 Spp...52 Pattedyr...67 Fugler...69 Amfibier g krypdyr...80 Fisk (saltvann g ferskvann)...81 Virvelløse dyr

5 INNLEDNING Sammendrag: se rapprtens del 1. I frbindelse med prsjektet "Bilgisk mangfld i Mlde" har vi samlet en mengde pplysninger m arter funnet i Mlde fra litteratur, enkeltpersner, museer, eksisterende databaser g egne befaringer. Innsamlingsmetdikken er beskrevet i hvedrapprten. Resultatet av dette innsamlingsarbeidet er presentert i den freliggende rapprten. Vi har gruppert artene i karplanter (blmsterplanter, bregner, sneller g kråkeftplanter), mser, alger, lav, spp, pattedyr, fugler, amfibier g krypdyr, fisk g virvelløse dyr. Virvelløse dyr er gruppert i landlevende (dminert av insekter), ferskvannsdyr g sjødyr. I et eget kapittel har vi laget en versikt ver kjent g anslått artsantall i de ulike gruppene. Direktratet fr naturfrvaltning har satt pp en versikt ver nrske arter sm er truet av menneskelig påvirkning. ver art er plassert i en truethetskategri (utdødd, direkte truet, sårbar, sjelden, hensynskrevende, usikker, utilstrekkelig kjent) sm skal brukes i nasjnale "rødlister" i alle land. I et eget kapittel gir vi en samlet versikt ver hvilke av de nrske rødlisteartene sm er kjent fra Mlde. I hvedrapprten har vi behandlet begrepene nøkkelbitp g signalart (indikatrart). Nøkkelbitper er særlig viktige fr det bilgiske mangfldet g har mange spesialiserte arter. De ligger fte sm små flekker i en mer artsfattig natur. Nøkkelbitper kan fr eksempel være en løvskg med alm g hassel, en fuktig bekkedal, en ugjødslet natureng, en artsrik strandeng, en berghammer, en kantskg langs en elv, en kalkrik myr, et lite tjern, en ufrurenset elv eller en park med gamle trær. Fr å antyde den bilgisk verdien av en nøkkelbitp gjør vi bruk av signalarter. Eksempler på slike signalarter er: lavarten sølvnever sm er spesialisert til gammel løvskg, spparten furustkk-kjuke sm finnes i gammel furuskg, spparten beiterødskivespp g plantearten blåklkke sm begge er spesialisert til lite gjødselpåvirkete naturenger, plantearten breiull sm bare vkser på kalkrik myr, liten salamander sm finnes i fisketmme tjern, bestemte mse- g algearter sm bare finnes i ufrurensete elver g bekker, g skjellene Abra nitida g Yldiella lucida sm finnes i Mldefjrden, men mangler i et strt mråde rundt Rødsand gruver på grunn av kpperfrurensning. Alle slike signalarter gir gd infrmasjn m miljøtilstanden der hvr de finnes, frdi de har strenge miljøkrav. Signalarter på ulike nøkkelbitper er samlet i et eget kapittel. Frdi de er speialiserte, er de ftest mer utsatt fr menneskelig påvirkning enn andre arter. Signalartene er derfr gitt en lkal sårbarhetsstatus (utdødd, direkte truet, sårbar, sjelden, hensynskrevende). Arter med utpstlkalitet (randppulasjner) i Mlde (nrdgrense, vestgrense) er kan være viktige fr artenes genetiske variasjn, g har vitenskapelig interesse. Slike arter er samlet i et eget kapittel. Dette gjelder særlig sørlige, varmekjære arter, gjerne knyttet til edelløvskg. Slike arter kan ha spesielle genetiske tilpasninger sm gjør dem ekstra verdifulle. Et typisk trekk ved Mlde er nærheta til kysten, g dermed et strt antall kystarter, sm finnes her på grunn av klimaet. Disse kan ha ulike miljøkrav - de kan være frstømfintlige, fuktighetskrevende eller varmekrevende, eller de kan kreve kmbinasjner av disse faktrene. Vi har i et eget kapittel listet pp en del kystarter sm er kjent fra Mlde. De ulike artsgruppene i Mlde er mtalt med en generell innledning, kmmentert artsliste g litteratur. 5

6 ANTALL ARTER I MOLDE Antall av ulike grupper I denne rapprten mtales rundt 2150 viltlevende arter sm er kjent fra kmmunen (tabell 1 g 2). Det er meget dårlig kunnskap m enkelte grupper, særlig virvelløse dyr (insekter m.m.). Det virkelige artsantallet i kmmunen er grvt anslått til , hvrav de fleste antas å være insekter g spp (tabell 2). Tabell 1. Antall kjente nrske arter av nen grupper, g antall arter funnet i Møre g Rmsdal g Mlde hvr dette er kjent. Tall fr Nrge er fra Frisvll & Blm (1992) (mser), Krg m. fl. (1994) g Santessn (1993) (lav), Aarnes (upubl.) (spp), Semb-Jhanssn (1990) (pattedyr), Gjershaug m. fl. (1994) (fugl), Ottesen (1993) (insekter) g Statistisk Sentralbyrå m. fl. (1994), alle tall fr Møre g Rmsdal g Mlde er fra egne, tidligere upubliserte pptellinger. Nen grupper Artsantall i Nrge karplanter mser lav Artsantall i Møre g R. 980 >500 Artsantall i Mlde 1775¹ busk- g bladlav + 62 ca skrpelav spp ca ca pattedyr 57 på land, 18 i havet >60 29 fugl (hekkende) amfibier insekter ca ¹ pprinnelige arter g frvillete arter med reprduserende bestander (R. Elven, upubl. liste ifølge Tømmerås 1994). Tabell 2. Sammenligning mellm kjent g anslått artsantall i Mlde. Anslagene er gjrt på basis av kunnskap m frhldet mellm Mlde, Møre g Rmsdal g Nrge fr grupper sm planter, spp, mser g fugl. Antatt andel av Nrges kjente insektarter er ca. 25 %. Mikrrganismer (encellete dyr, bakterier m.m.) er ikke tatt med. Gruppe Planter Mser Lav Kjente arter Anslag Spp Alger Pattedyr Fugler (sett) Amfibier & krypdyr 5 5 Fisk Virvelløse dyr Sum Vurdering av kunnskapsnivået. Blant karplantene regner vi med at en majritet av artene sm finnes i Mlde er kjent, men det er dårlig kunnskap m frvillete hageplanter g ferskvannsplanter. Også planter på myr g i fjellet er dårlig undersøkt. Listene ver mser, alger g lav har stre huller, særlig lavlista er meget ufullstendig. Når det gjelder spp, er nk en gd del av de vanligste g stre artene kjent, men trlig er frtsatt majriteten uppdaget, særlig blant mindre arter. Blant pattedyr mangler det kunnskap m småpattedyr. Vi regner med at fugler er den best kjente gruppa, g det blir nk ikke hvert år heretter at det blir ppdaget nye hekkefugler i Mlde. Amfibier g krypdyr har få arter i Nrge, g her er de sm kan frventes i Mlde kjent. Blant fiskene er det frtsatt mange huller, g i sjøen burde det frøvrig finnes en gd del flere arter av både alger g virvelløse dyr. Den sm vil finne nye arter i Mlde, skal bare utstyre seg med enkelt innsamlingsutstyr g begynne å samle virvelløse dyr. Av insekter kjenner vi i Mlde bare vel 200 arter av en gruppe sm kan ha arter i Nrge (Ottesen 1993). Det burde dermed være mulig å finne mange tusen insektarter gså i Mlde. Plastbeger sm graves ned i høyde med jrdverflata (fallfeller), plukking av smådyr g håvslag i busker, trær g urterik vegetasjn vil gi et strt antall arter nye fr Mlde. I varme edelløvskgslier kan det finnes sjeldne arter sm kan 6

7 gi et mråde økt frvaltningsmessig verdi. Slike undersøkelser er gjrt en del steder på Vestlandet, g i Oslfjrdmrådet lages en egen plan fr bevaring av viktige insektlkaliteter. Prblemet med insekter er imidlertid å bestemme dem riktig. Av landsnegl kjenner vi bare tre arter av ver 40 mulige. I jrd finnes et mylder av smådyr g mikrrganismer sm ikke er undersøkt. Fra ferskvann er svært lite kjent. Av virvelløse dyr kjennes bare et dusin arter. Det burde gså sm nevnt være mulig å finne en del nye plantearter fr Mlde i ferskvann. Litteratur m artsantall Frisvll, A. A. &.. Blm, 1992: Trua mser i Nrge med Svalbard; raud liste. NINA Utredning 42: Gjershaug, J.O., P. G. Thingstad, S. Eldøy & S. Byrkjeland (red.), 1994: Nrsk fugleatlas. Nrsk Ornitlgisk Frening. Klæbu. 552 s. Jrdal, J.B., 1993: Sppflraen i Møre g Rmsdal. Fylkesmannen i Møre g Rmsdal, Miljøvernavdelinga, rapprt nr Krg,.,. Østhagen & T. Tønsberg, 1994: Lavflra. Nrske busk- g bladlav. Universitetsfrlaget Ottesen, P. (red.), 1993: Nrske insektfamilier g deres artsantall. NINA Utredning 55: Santessn, R., 1993: The lichens and licheniclus fungi f Sweden and Nrway. Lund Semb-Jhanssn, A. (red.), 1990: Nrges Dyr. Pattedyrene. Bind 1-3. Statistisk Sentralbyrå, Direktratet fr naturfrvaltning g Statens frurensningstilsyn, 1994: Naturmiljøet i tall Universitetsfrlaget Tømmerås, B. Å. (red.), 1994: Intrduksjner av fremmede rganismer til Nrge. NINA utredning 62: Aarnes, J.-O., upubl.: Liste ver spparter funnet i Nrge. Arbeidskladd. 7

8 TRUETE ARTER I MOLDE 42 arter Generelt Arter sm i Nrge er ansett å være truet av gradvise bitpendringer, etterstrebelse eller andre frhld, er listet pp i en freløpig "rødliste" (Størkersen 1992). En rekke andre eurpeiske land har gså laget slike rødlister de siste årene. Disse listene gjennmfører en inndeling av arter i ulike kategrier etter hvr utsatt de synes å være. Disse kategriene er internasjnale, g kan krtfattet defineres sm følger: Utryddet: Direkte truet: Sårbar: Arten har ikke vært registrert de siste tiårene. Arten er i fare fr å bli utryddet. Arten ventes snart å gå ver i gruppen direkte truet hvis de negative påvirkningene frtsetter. Arten er knyttet til begrensede gegrafiske mråder g er derfr i en utsatt situasjn. Arten er frtsatt fr vanlig til å kmme i nen av kategriene venfr, men påvirkes negativt av ulike miljøfaktrer. Arten anses å være enten direkte truet, sårbar eller sjelden, men kunnskapene er fr dårlige til å plassere den i en kategri. Arten antas å tilhøre en av kategriene venfr, men infrmasjn mangler. Sjelden: ensynskrevende: Usikker: Utilstrekkelig kjent: Tabell 3. Antall truete arter av ulike grupper aktuelle fr rapprten. Tall fr Nrge er fra Størkersen (1992) g Frisvll & Blm (1992). Alle tall fr Møre g Rmsdal g Mlde: egne pptellinger. Nen grupper karplanter mser lav spp pattedyr fugl (hekkende) amfibier insekter Truete arter i Nrge (bare busk- g bladlav vurdert) (bare 13% av kjente arter er vurdert) Nasjnalt truete arter kjent i Møre g R Nasjnalt truete arter kjent i Mlde ? Tabell 4. Antall nasjnalt truete arter i Møre g Rmsdal (Mlde i parentes) frdelt på ulike grupper g naturtyper. Naturtype Strender/hlmer/saltvann Kulturlandskap Skg Myr Ferskvann Fjell Sum planter mser 3 4 (1) (1) 3 4 7(2) (2) lav spp 1 6 (1) 28 (2) 56 (15) pattedyr 2 (2) 3 (2) 5 (3) 84 (17) 2 12 (7) 1 8 (1) 8 fugl 11 (2) 4 (1) 8 (6) 4 (1) 11 (2) 4 (1) 42 (13) amfibier 2 (1) 2 (1) Sum 19 (4) 44 (6) 86 (27) 8 (1) 16 (3) 11 (1) 184 (42)

9 Karplanter. Karplanteart på nasjnal rødliste: Nrsk navn Kvitkurle Latinsk navn Leucrchis albida ssp. albida Nrsk status Sårbar Status i Mlde Utryddet? Naturtype Natureng Mser Msearter på nasjnal rødliste: Latinsk navn Cephalzia catenulata Orthtrichum rgeri Nrsk navn stubbeglefse sprebustehette Nrsk status ensynskrevende Sjelden Status i Mlde ensynskrevende Nrsk status ensynskrevende Status i Mlde Sårbar Usikker (frsvunnet?) Naturtype, substrat skg, trvjrd, mrkne trestammer edelløvskg, askestammer Lav. Lavart på nasjnal rødliste: Nrsk navn Skrpefiltlav Latinsk navn Pannaria ignbilis Naturtype, substrat gammel løvskg, trestammer Spp. Spparter på nasjnal rødliste: Latinsk navn Bankera fuligine-alba Clavaria zllingeri Craterellus sinusus Dacrymyces visprus Exidia thuretiana Geastrum fimbriatum Gleprus taxicla apalpilus salmniclr ygrphrus karstenii Lactarius cntrversus Nrsk navn Lurvesøtpigg Filett greinkøllespp Grå trmpetspp Nrsk status ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende Sjelden ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende Substrat, naturtype spprt-danner, furuskg jrdbende, beitemark spprt-danner, edelløvskg vedbende, furuskg vedbende, løvskg jrdbende, kalkskg vedbende, furuskg vedbende, barskg Gulskivevksspp Rsaskivet riske ensynskrevende ensynskrevende Leccinum percandidum Phellinus pini Rsaskrubb Furu-stkkjuke Sjelden ensynskrevende Plyprus tuberaster Psathyrella ctnea Ripartites trichlma Sparassis crispa Strpharia albnitens Knllstilkkjuke Skjellsprøspp Skjegghatt Blmkålspp vit kragespp Sjelden Sjelden Sjelden ensynskrevende ensynskrevende spprt-danner, barskg spprt-danner, løvskg på kalk spprt-danner, bjørkeskg vedbende, gammel furuskg vedbende, reskg vedbende, løvskg jrdbende, barskg vedbende, fururøtter jrdbende, beitemark Opalbevre Brun jrdstjerne 9

10 Pattedyr. Pattedyrarter på nasjnal rødliste: Nrsk navn Ulv Oter Bjørn Piggsvin Gaupe Nise Langøreflaggermus Latinsk navn Canis lupus Lutra lutra Ursus arcts Erinaceus eurpeus Felix lynx Phcena phcena Plectus auritus Nrsk status Direkte truet Sårbar Sårbar Utilstrekkelig kjent Utilstrekkelig kjent Utilstrekkelig kjent Utilstrekkelig kjent Status i Mlde Utryddet ensynskrevende Utryddet ensynskrevende Utilstrekkelig kjent Utilstrekkelig kjent Utilstrekkelig kjent Kmmentarer til nen arter: Ulv: Svært truet art i Nrge. Utryddet på 1800-tallet i Mlde. Oter: Nrge er et av få eurperiske land med gd bestand. Livskraftig bestand, g trlig i økning i Mlde. Bjørn: Truet art i Nrge. Utryddet fra Mlde rundt århundreskiftet. Gaupe: Sjelden art i Nrge. Meget sjelden g ustabil frekmst i Mlde. Fugl. (Bare arter kjent hekkende i Mlde er med) Fuglearter på nrsk rødliste: Nrsk navn Åkerrikse Vandrefalk ubr Kvitryggspett Trane avørn ønsehauk Vendehals Teist Dvergspett Strlm Smålm Gråspett Latinsk navn Crex crex Falc peregrinus Bub bub Dendrcups leucts Grus grus aliaetus albicilla Accipiter gentilis Jynx trquilla Cepphus grylle Dendrcpus minr Gavia arctica Gavia stellata Picus canus Nrsk status Direkte truet Direkte truet Sårbar Sårbar Sårbar Sårbar Usikker Usikker Utilstrekkelig kjent Utilstrekkelig kjent Utilstrekkelig kjent Utilstrekkelig kjent Utilstrekkelig kjent Status i Mlde Utryddet Direkte truet Direkte truet Sårbar Sårbar Sårbar ensynskrevende Usikker Utilstrekkelig kjent ensynskrevende Sårbar Direkte truet Utilstrekkelig kjent Kmmentarer til nen arter: Åkerrikse: Omtrent utryddet i Nrge. Ikke kjent i Mlde i hekketida i nyere tid. ubr: Sjelden, finnes særlig langs kysten i Nrge. I tilbakegang g nå usikker sm hekkefugl i Mlde. Kvitryggspett: Utryddet eller direkte truet i de fleste eurperiske land. Livskraftige bestander i NrdEurpa er bare kjent fra de Baltiske statene g på Vestlandet i Nrge. Livskraftig bestand i Mlde, men utsatt fr skgsdrift. avørn: Truet i de fleste eurperiske land, g Nrge har hveddelen av bestanden. Liten bestand i Mlde, særlig utsatt fr frstyrrelser. ønsehauk: Livskraftig bestand i Mlde, men utsatt fr frstyrrelser g skgsdrift. Dvergspett: Truet g i tilbakegang mange steder både i Nrge g ellers i Eurpa. Livskraftig bestand i Mlde, men utsatt fr skgsdrift. Strlm: I tilbakegang ver mye av utbredelsesmrådet. I Mlde fåtallig g trues særlig av frstyrrelser. Smålm: I tilbakegang ver mye av utbredelsesmrådet. I Mlde fåtallig g truet av frstyrrelser. Amfibier g reptiler. 10

11 Amfibieart på nrsk rødliste: Nrsk navn Latinsk navn Liten salamander Triturus vulgaris Nrsk status Sårbar Status i Mlde Direkte truet Kmmentar: Frekmmer i Nrge hvedsaklig på Østlandet g i Trøndelag. Tidligere bare kjent fra nrdlige deler av Nrdmøre her i fylket. En lkalitet i Mlde, g denne er truet med ødeleggelse. Bløtdyr. Bløtdyrart på nrsk rødliste: Nrsk navn Latinsk navn Elveperlemusling Margaritifera margaritifera Nrsk status Sårbar Status i Mlde Usikker Kmmentar: Generelt truet art i hele Eurpa. Få lkaliteter i Mlde. Trlig i tilbakegang. Litteratur m truete arter Bendiksen, E., (under arbeid): Truete spper i Nrge. NINA Utredning. Databanken för htade arter ch Naturvårdverket, 1991: tade växter i Sverige Kärlväxter, mssr, lavar ch svampar - förteckning ch länsvis förekmst. Ehnström, B. &. W. Waldén, 1986: Faunavård i skgsbruket. Del 2 - Den lägre faunan. Skgsstyrelsen, Jönköping Flravårdskmmittén för svampar, 1991: Kmmenterad lista över htade svampar i Sverige. Windahlia 19: Frisvll, A. A. &.. Blm, 1992: Trua mser i Nrge med Svalbard; raud liste. NINA Utredning 42: Ingeløg, T., T. Göran & L. Gustafssn, 1984: Flravård i skgsbruket. Del 2 - Artdel. Skgsstyrelsen, Jönköping Ingelög et al., 1993: Flravård i jrdbrukslandskapet. Skyddsvärda växter. Databanken för htade arter, Lund, Sverige. Sandlund, O. T., 1992: Bilgisk mangfld i Nrge. En landsstudie. DN-rapprt a: Skgsstyrelsen, 1994: Signalarter i prjekt nyckelbitper Statistisk Sentralbyrå, Direktratet fr naturfrvaltning g Statens frurensningstilsyn, 1994: Naturmiljøet i tall Universitetsfrlaget Størkersen, Ø., 1992: Truete arter i Nrge. Nrwegian Red List. DN-rapprt : Tønsberg, T., Y. Gauslaa, R. augan,. lien & E. Timdal (under arbeid): The threatened macrlichens f Nrway

12 SIGNALARTER (INDIKATORARTER) PÅ VERDIFULLE NATURMILJØ I MOLDE (lkal rødliste) Generelt Signalarter (indikatrarter) er arter sm med sitt nærvær signaliserer at mrådet der de finnes har spesielle kvaliteter. Dette er tidligere mskrevet under metdekapitlet i hvedrapprten. Slike arter er gjerne spesialiserte med ganske strenge miljøkrav. Signalarter kan indikere varmekjær skg, gammel skg, lite frurenset vassdrag, kalkrik myr, natureng/naturbeitemark med langvarig hevd g lite gjødselpåvirkning, eller lite frurenset sjøbunn. De er derfr meget nyttige til å identifisere miljøer med spesielle miljøkvaliteter. De naturtypene sm ble nevnt venfr, er artsrike miljøer sm dels er i tilbakegang på grunn av menneskelig påvirkning. De er derfr gså sårbare. Spesialiserte signalarter er fte truet i ulik grad, g lista nedenfr kan dermed betraktes sm en lkal rødliste. Vi har derfr freslått en lkal rødlistestatus ("status i Mlde") etter mønster fra den nasjnale rødlista. Den lkale rødlistestatusen fr hver art må betraktes sm svært freløpig, g til dels usikker. Signalarter på verdifulle strand-, hlme- g fjrdmråder Karplantearter sm indikerer verdifulle strandmråder (valgte å ta med nen reginalt mindre vanlige): Nrsk navn avbendel Ishavsstarr Knpparve Skruehavgras Småhavgras Latinsk navn Spergularia media Carex subspathacea Sagina ndsa Ruppia cirrhsa Ruppia maritima Status i Mlde ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende Naturtype Strand Strandeng Strand Strand Strand Fuglearter sm indikerer verdifulle hlmer g strandmråder: Nrsk navn Gravand Makrellterne Myrsnipe Rødnebbterne Sandl Sildemåke Steinvender Teist Temmincksnipe Tyvj Latinsk navn Tadrna tadrna Sterna hirund Calidris alpina Sterna paradisaea Charadrius hiaticula Larus fuscus Arenaria interpres Cepphus grylle Calidris temminckii Stercrarius parasiticus Status i Mlde Utryddet ensynskrevende Utryddet ensynskrevende Sårbar Sårbar/Utryddet? ensynskrevende Utilstrekkelig kjent Utryddet? ensynskrevende Naturtype Strand, hlmer lmer Strand, myr lmer Strand lmer Strand lmer Strandeng, myr lmer Gravand: Tidligere hekkefugl i Mlde. Nå frsvunnet (frstyrrelser?). Makrellterne: Få hekkeplasser i Mlde. Utsatt fr frstyrrelser. Myrsnipe: Den nrske kystbestanden er ihvertfall lkalt i tilbakegang av ulike årsaker. ekket tidligere i Mlde, men nå frsvunnet (trlig pga. bitpendringer eller frstyrrelser). Rødnebbterne: Få hekkeplasser i Mlde. Utsatt fr frstyrrelser. Sandl: Sjelden hekkefugl i Mlde. Utsatt fr frstyrrelser g bitpødeleggelser. Sildemåke: Arten har hatt svært sterk tilbakegang flere steder i Nrge i nyere tid. ar vært sparsm hekkefugl i Mlde. Usikker nå. Steinvender: Sparsm hekkefugl i Mlde. Trlig utsatt fr frstyrrelser. Temmincksnipe: Vanligvis en fjellfugl i Nrge, men Møre g Rmsdal har tidligere gså hatt en liten bestand i låglandet. ar muligens hekket tidligere i Mlde, men er nå frsvunnet. Tyvj: Sparsm hekkefugl i Mlde. Trlig utsatt fr frstyrrelser. 12

13 Signalarter på verdifulle kulturlandskap Karplantearter sm indikerer verdifullt kulturlandskap: Nrsk navn Brudespre Dikesvineblm Ettårsknavel Gjeldkarve Grv nattfil jertegras årsveve-gruppa Karve Kvitkurle Kystgrisøre Rynkebjørnebær Strtveblad Svartknppurt Tfrøvikke Vanlig nattfil Vill-løk Latinsk navn Gymnadenia cnpsea Seneci aquaticus Scleranthus annuus Pimpinella saxifraga Platanthera chlrantha Briza media ieracium pilsella cll. Carum carvi Leucrchis albida ssp. albida ypcheris radicata Rubus scissus Listera vata Centaurea nigra Vicia hirsuta Platanthera biflia Allium leraceum Status i Mlde Sårbar Utryddet? ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende Utryddet? Naturtype Natureng m.m. Fuktige beiter Tørrbakker Tørrbakker Natureng m.m. Natureng m.m. Tørrbakker Natureng Natureng Sårbar Usikker ensynskrevende Sårbar Usikker ensynskrevende ensynskrevende Tørrbakker Busk-kanter, skg Natureng m.m. Natureng Tørrbakker m.m. Natureng m.m. Tørrbakker Spparter sm indikerer verdifulle naturenger g naturbeitemarker (Jrdal & Gaarder 1993): Nrsk navn Gul småfingerspp Rødgul småkøllespp Beiterødskivespp Gul vksspp Mønjevksspp Brunfnkket vksspp Liten vksspp Seig vksspp Grønn vksspp nningvksspp Grå vksspp Filett greinkøllespp Latinsk navn Clavulinpsis crniculata Clavulinpsis pulchra Entlma lngistriatum Entlma plipus Entlma pratulense Entlma sericeum ygrcybe chlrphana ygrcybe cccinea ygrcybe helbia ygrcybe insipida ygrcybe laeta ygrcybe psittacina ygrcybe reidii ygrcybe unguinsa Clavaria zllingeri Status i Mlde ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende Sårbar ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende Direkte truet Substrat, naturtype jrdbende, beitemark jrdbende, beitemark jrdbende, beitemark jrdbende, beitemark jrdbende, beitemark jrdbende, beitemark jrdbende, beitemark jrdbende, beitemark jrdbende, beitemark jrdbende, beitemark jrdbende, beitemark jrdbende, beitemark jrdbende, beitemark jrdbende, beitemark jrdbende, beitemark Status i Mlde Utryddet Naturtype Kulturlandskap Fuglearter sm indikerer verdifullt kulturlandskap: Nrsk navn Åkerrikse Latinsk navn Crex crex Omtrent utryddet i Nrge. Ikke kjent i Mlde i hekketida i nyere tid, sist bservert i

14 Signalarter på verdifulle skgsmiljøer Karplantearter sm indikerer verdifull skg (utvalg med støtte i Skgsstyrelsen 1994): Nrsk navn Alm Ask Barlind Begerhagtrn Status i Mlde Sårbar ensynskrevende Sårbar Direkte truet Breiflangre Brunrt Fingerstarr Firblad Geittelg assel engeaks Knert Latinsk navn Ulmus glabra Fraxinus excelsir Taxus baccata Crataegus rhididphylla ssp. rhididphylla Epipactis hellebrine Scrphularia ndsa Carex digitata Paris quadriflia Drypteris dilatata Crylus avellana Melica nutans Gdyera repens Kransknvall Krattfil Kratthumleblm Kristtrn Krssved Kusymre Kystmaigull Lundgrønnaks Lundrapp Maurarve Mrell Myske Mørkkngslys Olavsstake Rgnasal Sanikel Skgfredløs Skgkarse Skgstarr Slakkstarr Strutseving Svartburkne Svarterteknapp Svartr Tannrt Trllbær Trllhegg Trllurt Villapal Villrips Vårerteknapp Vårkål Vårmarihand Plygnatum verticillatum Vila mirabilis Geum urbanum Ilex aquiflium Viburnum pulus Primula vulgaris Chryssplenium ppsitiflium Brachypdium sylvaticum Pa nemralis Mehringia trinervia Prunum avium Galium dratum Verbascum nigrum Mneses uniflra Srbus hybrida Sanicula eurpaea Lysimachia nemrum Cardamine flexusa Carex sylvatica Carex remta Matteuccia struthipteris Asplenium trichmanes Lathyrus niger Alnus glutinsa Dentaria bulbifera Actaea spicata Frangula alnus Circaea alpina Malus sylvestris Ribes spicatum Lathyrus vernus Ranunculus ficaria Orchis mascula ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende Usikker (frvilla?) ensynskrevende ensynskrevende Usikker Sårbar ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende Sårbar Sårbar Sårbar ensynskrevende Sårbar Direkte truet ensynskrevende ensynskrevende Sårbar ensynskrevende Sårbar ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende Sårbar ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende Sårbar (fredet) 14 ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende Sårbar Naturtype Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær skg Busk-kanter, varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Frdig løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Gammel skg m. furu, bjørk g lyng Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Fuktig skg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Gammel furublandskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Frdig løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Fuktig løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg Varmekjær løvskg

15 Spparter sm indikerer gammel skg. Utvalget er gjrt på grunnlag av Jrdal (1993:164): Nrsk navn Skrukkeøre Lurvesøtpigg Knippesøtpigg Grå trmpetspp Latinsk navn Auricularia mesenterica Bankera fuligine-alba Bankera vilascens Craterellus sinusus Status i Mlde ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende Gulskivevksspp Rsaskivet riske Dacrymyces visprus Exidia thuretiana Geastrum fimbriatum Gleprus taxicla apalpilus salmniclr ygrphrus karstenii Lactarius cntrversus Sjelden ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende Rsaskrubb Leccinum percandidum Sjelden Gulrandkjuke Furu-stkkjuke Phaelus schweinitzii Phellinus pini ensynskrevende ensynskrevende Beltesølvpigg Knllstilkkjuke Skjellsprøspp Skjegghatt Blmkålspp Phelldn tmentsus Plyprus tuberaster Psathyrella ctnea Ripartites trichlma Sparassis crispa ensynskrevende Sjelden Sjelden Sjelden ensynskrevende Opalbevre Brun jrdstjerne Substrat, naturtype vedbende, almeskg spprt-danner, furuskg spprt-danner, barskg spprt-danner, edelløvskg vedbende, furuskg vedbende, løvskg jrdbende, kalkskg vedbende, furuskg vedbende, barskg spprt-danner, barskg spprt-danner, løvskg på kalk spprt-danner, bjørkeskg vedbende, furuskg vedbendepå gammel furu, furuskg spprt-danner, barskg vedbende, reskg vedbende, løvskg jrdbende, barskg vedbende, fururøtter Lavarter sm indikerer verdifulle skgsmiljøer: Nrsk navn Puteglye Blyhinnelav Latinsk navn Cllema fasciculare Leptgium cyanescens Status i Mlde ensynskrevende Sårbar Kysthinnelav Leptgium palmatum Sårbar Sølvnever Lbaria amplissima ensynskrevende Kystnever Muslinglav Skrpefiltlav Olivenlav Rund prelav Lbaria virens Nrmandina pulchella Pannaria ignbilis Pannaria mediterranea Sticta fuliginsa Sårbar ensynskrevende Sårbar ensynskrevende Sårbar Grynprelav Sticta limbata Sårbar Flkestry Langnål Kystdggnål - Usnea chaetphra Chaentheca gracillima Sclerphra pernella Teltrema lepadinum ensynskrevende Utilstrekkelig kjent ensynskrevende ensynskrevende Naturtype, substrat Løvskg, rgn Edelløvskg, løvtrær, berg Edelløvskg, løvtrær, berg Løvskg (+ kulturlandskap), løvtrær, berg Løvskg, løvtrær, berg Løvskg, løvtrær, berg Løvskg, sp, rgn Løvskg, løvtrær Edelløvskg, løvtrær, berg Edelløvskg, løvtrær, berg Skg, ulike treslag Skg, løvtre Skg, løvtre Edelløvskg, hassel Kmmentarer til en del lavarter: Skrpefiltlav: Uvanlig g sterkt kystbundet i Nrge. Sjelden i Mlde. Trlig knyttet til kntinuitetsskger. Puteglye: Mindre vanlig g kystbundet i Nrge. Uvanlig i Mlde. Fretrekker kntinuitetsskger. Blyhinnelav: Mindre vanlig g kystbundet i Nrge. Sjelden i Mlde. Fretrekker kntinuitetsskger. Kysthinnelav: Uvanlig g ganske sterkt kystbundet i Nrge. Sjelden i Mlde. Fretrekker kntinuitetsskger. Sølvnever: Mindre vanlig g ne kystbundet i Nrge. Internasjnalt truet art sm Nrge har det eurpeiske hvedansvaret fr å bevare. Uvanlig i Mlde. Knyttet til kntinuitetsskger. 15

16 Kystnever: Mindre vanlig g kystbundet i Nrge. Internasjnalt truet art sm Nrge har det eurperiske hvedansvaret fr å bevare. Sjelden i Mlde. Knyttet til kntinuitetsskger. Muslinglav: Mindre vanlig g ne kystbundet i Nrge. Trlig sjelden i Mlde. Fretrekker kntinuitetsskger. Olivenlav: Mindre vanlig g ne kystbundet i Nrge. Trlig sjelden i Mlde. Fretrekker kntinuitetsskger. Rund prelav: Mindre vanlig g kystbundet i Nrge. Sjelden i Mlde. Fretrekker kntinuitetsskger. Grynprelav: Mindre vanlig g kystbundet i Nrge, med nrdgrense på Nrd-Møre. Sjelden i Mlde. Fretrekker kntinuitetsskger. Flkestry: Uvanlig til sjelden i Nrge. Sjelden i Mlde. Knyttet til kntinuitetsskger. Langnål: Mindre vanlig til sjelden i Nrge. Sjelden i Mlde. Trlig knyttet til kntinuitetsskger. Ne usikkert hvr truet den er. Kystdggnål: Ganske sjelden i Nrge, hvedsaklig langs kysten. Uvanlig i Mlde. Fretrekker kntinuitetsskger. Teltrema lepadinum: Mindre vanlig i Nrge med nrdgrense i Trøndelag. Sjelden i Mlde. Fretrekker kntinuitetsskger. Anmerking: Samtlige lavarter står på den røde lista i Sverige, med status fra utryddet til hensynskrevende (Flravårdskmmitten för lavar 1987), eller er ikke påvist i Sverige. De fleste artene står gså ppført på ulike lister ver truede arter i andre eurpeiske land. Fuglearter sm indikerer verdifulle skgsmiljøer: Nrsk navn Bøksanger Dvergspett Grønnspett Gråspett aukugle avørn ubr ønsehauk Kvitryggspett Latinsk navn Phyllscpus sibilatrix Dendrcpus minr Picus viridis Picus canus Surnia ulula aliaetus albicilla Bub bub Accipiter gentilis Dendrcups leucts Status i Mlde Sårbar ensynskrevende ensynskrevende Utilstrekkelig kjent Sjelden Sårbar Direkte truet ensynskrevende Sårbar Rødstjert Spurveugle Strfugl Vendehals Phenicurus phenicurus Glaucidium passerinum Tetra urgallus Jynx trquilla ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende Usikker Naturtype Løvskg Løvskg, kulturlandskap Løvskg Skg Skg Furuskg/kyst Berglendt skg Furuskg Gammel løv- g blandingsskg Furuskg Skg Gammel skg Blandingsskg Kmmentarer: Bøksanger: Arten har en sørlig utbredelse i Nrge g er sjelden g meget lkal i Møre g Rmsdal. Trlig hekkefugl i Mlde. Avhengig av strvkst lauvskg. Dvergspett: Truet g i tilbakegang mange steder både i Nrge g ellers i Eurpa. Livskraftig bestand i Mlde, men utsatt fr skgsdrift. Grønnspett: Livskraftig bestand i Mlde, men utsatt fr skgsdrift g treslagsskifte. aukugle: Arten har en nrdøstlig utbredelse i Nrge. Sparsm g uregelmessig hekkefugl i Mlde. avørn: Truet i de fleste eurperiske land, g Nrge har hveddelen av bestanden. Liten bestand i Mlde, særlig utsatt fr frstyrrelser. ubr: Sjelden g særlig langs kysten i Nrge. I tilbakegang g nå usikker sm hekkefugl i Mlde. ønsehauk: Livskraftig bestand i Mlde, men utsatt fr frstyrrelser g skgsdrift. Kvitryggspett: Utryddet eller direkte truet i de fleste eurperiske land. Livskraftige bestander er bare kjent fra de Baltiske statene g på Vestlandet i Nrge. Livskraftig bestand i Mlde, men utsatt fr skgsdrift, spesielt treslagsskifte til gran. Rødstjert: Sparsm hekkefugl i Mlde. Fretrekker glissen, gammel furuskg. Spurveugle: Arten har en østlig utbredelse i Nrge. Fåtallig hekkefugl i Mlde. Fretrekker variert, gammel skg. Strfugl: I tilbakegang ver det meste av sitt utbredelsesmråde i Eurpa. Avhengig av gammel skg, helst naturskg. 16

17 Signalarter på verdifulle myrmråder. Karplantearter sm indikerer verdifulle myrmråder: Nrsk navn Breiull Brunmyrâk Engstarr Lppestarr Myggblm Nøkkesiv Latinsk navn Eriphrum latiflium Rhynchspra fusca Carex hstiana Carex pulicaris ammarbya paludsa Juncus stygius Status i Mlde ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende ensynskrevende Naturtype Rikmyr Rikmyr Rikmyr Rikmyr Fuktig myr Våt myr Status i Mlde ensynskrevende Sårbar Sjelden Sårbar Naturtype Myr Myr Myr Myr Fuglearter sm indikerer verdifulle myrmråder: Nrsk navn Gluttsnipe Jrdugle Skgsnipe Trane Latinsk navn Tringa nebularia Asi flammeus Tringa chrpus Grus grus Gluttsnipe: Arten har en østlig utbredelse i Nrge. Sparsm hekkefugl i Mlde. Sårbar fr frstyrrelser g myrgrøfting. Jrdugle: Sjelden g ne uregelmessig hekkefugl i Mlde. Utsatt fr grøfting g gjengring. Skgsnipe: Arten har en østlig utbredelse i Nrge. Sjelden g trlig ustabil hekkefugl i Mlde. Signalarter på verdifulle ferskvannsmiljø Fuglearter sm indikerer verdifulle ferskvannsmiljø: Nrsk navn Strlm Smålm Tppand Latinsk navn Gavia arctica Gavia stellata Aythya fuligula Status i Mlde Sårbar Direkte truet Sjelden Naturtype Ferskvann Ferskvann Ferskvann Strlm: I tilbakegang ver mye av utbredelsesmrådet. I Mlde fåtallig g trues særlig av frstyrrelser. Smålm: I tilbakegang ver mye av utbredelsesmrådet. I Mlde fåtallig g truet av frstyrrelser. Tppand: Sjelden g uregelmessig hekkefugl i Mlde. Amfibier sm indikerer verdifulle ferskvannsmiljø: Nrsk navn Liten salamander Latinsk navn Triturus vulgaris Status i Mlde Direkte truet Naturtype Fisketmme dammer Kmmentar: Frekmmer i Nrge hvedsaklig på Østlandet g i Trøndelag. Tidligere bare kjent fra nrdlige deler av Nrdmøre her i fylket. En lkalitet i Mlde, g denne er truet med ødeleggelse. 17

18 Fisk sm indikerer verdifulle ferskvannsmiljø: Nrsk navn Laks Latinsk navn Salm salar Status i Mlde Sårbar Naturtype Vassdrag, fjrd Kmmentar: Generelt truet art i det meste av Nrd-Eurpa. Få g små bestander i Mlde. Til dels markert nedgang i nyere tid. Trues av inngrep g frurensning i elver, sykdmmer, parasitten Gyrdactylus, verfiske, innblanding av ppdrettslaks g lenger sør gså frsuring p.g.a. sur nedbør. Bløtdyr sm indikerer verdifulle ferskvannsmiljø: Nrsk navn Elveperlemusling Latinsk navn Margaritifera margaritifera Status i Mlde Usikker Naturtype Vassdrag Kmmentar: Generelt truet art i hele Eurpa. Få lkaliteter i Mlde. Tlig i tilbakegang. Alger sm indikerer lav frurensning i rennende vann er behandlet av Lindstrøm & Relling (1994). er nevnes gså en del arter sm indikerer annen miljøtilstand i elver g bekker, fr eksempel belastning av næringsstffer g tungmetaller. Litteratur m signalarter Bendiksen, E., 1994: Spp g lav - indikatrrganismer fr gammelskg med strt artsmangfld. Blyttia 52: Bredesen, B., G. Gaarder & R. augan, 1993: Siste sjanse. Om indikatrarter fr skglig kntinuitet i barskg, Øst-Nrge. NOA-Rapprt 1/ Bredesen, B., Ø. Røsk, R. Aanderaa, G. Gaarder, B. Økland & R. augan, 1994: Siste sjanse. Vurdering av indikatrarter fr kntinuitet, granskg i Øst-Nrge. NOA-Rapprt 1/94: Databanken för htade arter ch Naturvårdverket, 1991: tade växter i Sverige Kärlväxter, mssr, lavar ch svampar - förteckning ch länsvis förekmst. Ekstam, U. & N. Frshed, 1992: Om hävden upphör. Kärlväxter sm indikatrarter i ängs- ch hagmarker. Naturvårdsverket, Slna, Sverige Flravårdskmmittén för svampar, 1991: Kmmenterad lista över htade svampar i Sverige. Windahlia 19: Gauslaa, Y., 1991: Urskgslavar. Faginf SFFL, vl 23: Gjershaug, J.O., P. G. Thingstad, S. Eldøy & S. Byrkjeland (red.), 1994: Nrsk fugleatlas. Nrsk Ornitlgisk Frening. Klæbu. 552 s. allingbäck, T., 1994: Eklgisk katalg över strsvampar. Databanken för htade arter. Naturvårdsverket Rapprt nr lten, J. I., A. A. Frisvll & E. I. Aune, 1986: avstrand i Møre g Rmsdal. Flra, vegetasjn g verneverdier. Økfrsk rapprt 1986:3A: Ingeløg, T., T. Göran & L. Gustafssn, 1984: Flravård i skgsbruket. Del 2 - Artdel. Skgsstyrelsen, Jönköping Ingeløg, T., G. Thr, T. allingbäck, R. Anderssn & M. Arnssn, 1993: Flravård i jrdbrukslandskapet. Skyddsvärda växter. Databanken fr htade artar/sveriges Lantbruksuniversitet. SBT-förlaget, Lund Jeffrey, D. W. & B. Madden (ed.), 1991: Biindicatrs and envirnmental management. Academic press, Lndn Jrdal, J.B., 1993: Sppflraen i Møre g Rmsdal. Fylkesmannen i Møre g Rmsdal, rapprt nr Jrdal, J.B. & G. Gaarder, 1993: Sppflraen i en del naturbeitemarker g naturenger i Møre g Rmsdal g Trøndelag. Fylkesmannen i Møre g Rmsdal, Miljøvernavd. rapprt :1-76. Karström, M., 1992: Steget före - en presentatin. Svensk Bt. Tidsskr. 86: Lindström, E.-A., 1986: Begringsrganismer i rennende vann sitter fast - g vkser bare der det er liv laga fr dem. I: Bilgiske metder i vassdragsvervåkingen. Fredrag fra seminar 27. g , Sundvllen. Nrsk Limnlgfrening. Særtrykk s

19 Lindström, E.-A. & B. Relling, 1994: Overvåking av små g mellmstre landbruksfrurensede vassdrag i Møre g Rmsdal. Undersøkelser i 1992 g NIVA rapprt O-94117: vedlegg. Men, A., A. Nrderhaug & A. Skgen, 1993: åndbk fr feltregistrering - viktige vegetasjnstyper i kulturlandskapet, Midt-Nrge. Nasjnal registrering av verdifulle kulturlandskap. Direktratet fr naturfrvaltning Nitare, J. & S. Sunhede, 1993: Svampar i jrdbrukslandskapet. I: Ingelög et al., 1993: Flravård i jrdbrukslandskapet. Skyddsvärda växter. Databanken för htade arter, Lund, Sverige. s Olssn, G. (red.), 1993: Indikatrarter för identifiering av naturskgar i Nrrbtten. Naturvårdsverket rapprt 4276: Rse, F., 1976: Lichenlgical indicatrs f age and envirnmental cntinuity in wdlands. In: Brwn, D.., D. L. awkswrth & R.. Bailey: Lichenlgy: Prgress and prblems. Academic Press, Lndn. pp Rse, F., 1988: Phytgegraphical and eclgical aspects f Lbarin cmmunities in Eurpe. Btanical Jurnal f the Linnean Sciety 96: Sandlund, O. T., 1992: Bilgisk mangfld i Nrge. En landsstudie. DN-rapprt a: Skgen, A., 1992: åndbk fr feltregistrering - viktige vegetasjnstyper i kulturlandskapet, Vest-Nrge. Nasjnal registrering av verdifulle kulturlandskap. Direktratet fr naturfrvaltning Skgsstyrelsen, 1994: Signalarter i prjekt nyckelbitper. Skgsstyrelsen, Jönköping Størkersen, Ø., 1992: Truete arter i Nrge. Nrwegian Red List. DN-rapprt :

20 ARTER MED NORD- OG VESTGRENSE I MOLDE En mer dekkende verskrift ville være: Arter med randppulasjner (utpstlkaliteter) i Mlde. En randppulasjn er en bestand (ppulasjn) ved yttergrensa av artens utbredelsesmråde. Arter kan ha både sørgrense, nrdgrense, østgrense g vestgrense. Arter med nrdgrense i vårt fylke er sm regel sørlige g varmekjære. Nedenfr er disse i flertall. Ishavsstarr er eksempel på en nrdlig art sm har sørgrense i Sgn g Fjrdane, men sine viktigste sørlige randppulasjner i Møre g Rmsdal. En østlig art med vestlig utpstlkalitet i Mlde er nevnt: åkerbær. Ellers finnes østlige fuglearter sm trane g kvinand. En rekke kystarter har sin innergrense (østgrense) i Mlde kmmune, men dette har vi ikke gått nærmere inn på. Fr nærmere mtale av artene nedenfr: se de respektive artsgrupper. Karplanter Planter med nrdgrense i Mlde: Alchemilla Kystmarikåpe Rubus Rynkebjørnebær xanthchlra scissus enger g veikanter skgkanter Plantearter nær nrdgrensa: Crataegus Begerhagtrn Impatiens Kjempespringfrø rhididphylla glandulifera nemrum baccata varme skgkanter. N-grense på Aukra. frvilla, veikanter, skgkanter. N-grense i Surnadal. varmekjær kystskg, N-gr. Fræna: Vågøya varmekjær kystskg, N-gr. Fræna: Kryssvatnet arcticus Nærmeste lk.: østlige deler av Trllheimen Skgfredløs Barlind Lysimachia Taxus Plante med vestgrense i Mlde: Rubus Åkerbær Mser Msearter med nrdgrense i Mlde: Levermser Scapania cmpacta meietvebladmse Bladmser Campylpus schwarzii Orthtrichum affine Orthtrichum lyellii fuktig skyggefull jrd, sjelden glanssåtemse klkkebustehette kystbustehette berg g trvjrd askestammer, sjelden, lavlandet, nrdgrense i Fannestranda askestammer, sjelden, lavlandet, vanlig langs Fannestranda ; Fannestranda 1869, F. C. Kiær grynprelav lauvtrær g bergvegger, nrdgrense i Tingvll Lav Lavart nær nrdgrensa: Sticta limbata Spp Spparter med nrdgrense i Mlde: 20

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN Dette notatet gjør rede for kartlegging av naturtyper i området Seljebrekka/Vollan i Rindal kommune. Kartleggingen vil bli brukt som bakgrunnsstoff for konsekvensutredning

Detaljer

BIOLOGISK MANGFOLD MOLDE

BIOLOGISK MANGFOLD MOLDE John Bjarne Jordal og Geir Gaarder BIOLOGISK MANGFOLD MOLDE Del 2 Flora og fauna Molde kommune Forfatternes adresser: John Bjarne Jordal 6610 øksendal tlf. 71 69 54 45 Geir Gaarder Miljtdaglig Utredning

Detaljer

Botaniske unders~kingar i Arnfjæra, Leksvik kommune, Nord-Tr~ndelag. Dag-Inge @en

Botaniske unders~kingar i Arnfjæra, Leksvik kommune, Nord-Tr~ndelag. Dag-Inge @en Botaniske unders~kingar i Arnfjæra, Leksvik kommune, Nord-Tr~ndelag Dag-Inge @en Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 1997-4 Botaniske undersøkingar i Arnfjæra,

Detaljer

Floristisk undersøkelse på Gjettumbråtan, tilhørende Gjettum gård i Bærum kommune

Floristisk undersøkelse på Gjettumbråtan, tilhørende Gjettum gård i Bærum kommune Floristisk undersøkelse på Gjettumbråtan, tilhørende Gjettum gård i Bærum kommune Innledning Undersøkelsen har vært utført av botaniker Anders Often. Med på undersøkelsen var også Zsuzsa Fey, dugnadsansvarlig

Detaljer

Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke

Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 132 Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-130-4 Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune,

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i Elsåkerneset øst, Tysnes kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i Elsåkerneset øst, Tysnes kommune Kartlegging av biologisk mangfold i Elsåkerneset øst, Tysnes kommune Elsåkerneset -øst sett fra grense mot nord-øst Oppdragsgiver: J. Tufteland AS, Rådgivende ingeniører og arkitekter Kartlegging er utført

Detaljer

Jyrihelleren frivillig vern - vurdering av tilleggsareal Wergeland Krog Naturkart ved Wergeland Krog, O.M. og Løfall, B.P.

Jyrihelleren frivillig vern - vurdering av tilleggsareal Wergeland Krog Naturkart ved Wergeland Krog, O.M. og Løfall, B.P. Jyrihelleren frivillig vern - vurdering av tilleggsareal Wergeland Krg Naturkart ved Wergeland Krg, O.M. g Løfall, B.P. Wergeland Krg Naturkart har på ppdrag fr Fylkesmannen i Østfld fretatt en befaring

Detaljer

AKSJONSPLAN OLJEVERN

AKSJONSPLAN OLJEVERN Distribusjnsliste: Kystverket Beredskapsavd. Ptil Statens Frurensningstilsyn OD NOFO Prduksjnsdirektør Statfjrd AKSJONSPLAN OLJEVERN Statfjrd A OLS A Dat: 07.11.2008 Revisjn: 10 (sluttrapprt) Utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvm Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dk. ffentlig: Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Arkivsaksnr.: 14/2217 Klageadgang: Etter FVL: Nei

Detaljer

Hytteutbygging på Selnes i Lurøy kommune

Hytteutbygging på Selnes i Lurøy kommune Ecofact rapport 285 Hytteutbygging på Selnes i Lurøy kommune Kartlegging av naturtyper og flora Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-283-7 Hytteutbygging på Selnes i Lurøy kommune

Detaljer

Faktaark for kalkskogen på Nøklan. Kvænangen, Troms fylke. Gunn-Anne Sommersel Ecofact Nord

Faktaark for kalkskogen på Nøklan. Kvænangen, Troms fylke. Gunn-Anne Sommersel Ecofact Nord Faktaark for kalkskogen på Nøklan Kvænangen, Troms fylke Gunn-Anne Sommersel Ecofact Nord Faktaark for kalkskogen på Nøklan, Kvænangen kommune, Troms fylke Naturtype (%): F16 Kalkbarskog Utforming: F1601,

Detaljer

Åkvikmyra, Vefsn kommune

Åkvikmyra, Vefsn kommune Ecofact rapport 115 Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-113-7 Ecofact rapport 115 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Sommersel, G.-A. og Arnesen, G.:

Detaljer

Konsekvensutredning Krogstad Miljøpark. Tema: Vannmiljø. Temaansvarlig: Nina Syversen

Konsekvensutredning Krogstad Miljøpark. Tema: Vannmiljø. Temaansvarlig: Nina Syversen Knsekvensutredning Krgstad Miljøpark Tema: Vannmiljø Temaansvarlig: Nina Syversen Ås, 17.09.2009 Innhld 1 Bakgrunn... 2 2 Metdikk... 2 3 Dagens situasjn... 3 4 Vurdering av verdi... 5 5 Vurdering av mfang

Detaljer

Amdal (ytre) Lokalitet nr.: Verdi for biologisk mangfold: Viktig (B)

Amdal (ytre) Lokalitet nr.: Verdi for biologisk mangfold: Viktig (B) Amdal (ytre) Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 60101 Naturtype: Rik edelløvskog Verdi for biologisk mangfold: Viktig (B) Beskrivelse av lokaliteten Beskrivelse: Skifrig berggrunn (muligens noe fylitt men

Detaljer

Rossafjellet. Lokalitet nr.: 61201. Svært viktig for rødlistearter (A2) Svært viktig for vilt (A3)

Rossafjellet. Lokalitet nr.: 61201. Svært viktig for rødlistearter (A2) Svært viktig for vilt (A3) Rossafjellet Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 61201 Naturtype: Kystfuruskog Verdi for biologisk mangfold: Svært viktig naturtype (A1) Svært viktig for rødlistearter (A2) Svært viktig for vilt (A3) Beskrivelse

Detaljer

NOTAT. Notat Klinkenberghagan, registrering av naturverdier.

NOTAT. Notat Klinkenberghagan, registrering av naturverdier. NOTAT Oppdrag 1350006641 Kunde Lier kommune Notat nr. - Dato 2015/06/18 Til Fra Kopi Ann Kristin Røset Ulrikke Christina Kjær Geir Frode Langelo - sidemannskontroll Notat Klinkenberghagan, registrering

Detaljer

Kartlegging av verdifull kulturmark i Jøldalen i Trollheimen landskapsvernområde

Kartlegging av verdifull kulturmark i Jøldalen i Trollheimen landskapsvernområde Dag-Inge Øien Botanisk notat 2010-2 Kartlegging av verdifull kulturmark i Jøldalen i Trollheimen landskapsvernområde NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet D e t s k a p e

Detaljer

Hagemarkskog nord for Høieelva

Hagemarkskog nord for Høieelva Hagemarkskog nord for Høieelva Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 40501 Naturtype: Hagemark Verdi for biologisk mangfold: Viktig (B) Beskrivelse av lokaliteten Beskrivelse: Berggrunnen i området består av

Detaljer

Biologisk mangfold analyse

Biologisk mangfold analyse Biologisk mangfold analyse Detaljreguleringsplan: Hovsdalen, Valle kommune Naturforvalter Trond Ansten, Aug. 2015 Plankontoret Hallvard Homme AS, Prosjektnr. 1982 Biologisk mangfold rapport; Hovsdalen

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Naturtyper i Asker. Asker kommune. Asker kommune. Asker kommune Stupengdammen I Stupengdammen I Stupengdammen II

Naturtyper i Asker. Asker kommune. Asker kommune. Asker kommune Stupengdammen I Stupengdammen I Stupengdammen II 022010039 Stupengdammen I UTM : EUREF89 32VNM, Ø: 836, N: 293 Forvaltningsenhet: Amfibielokalitet Vikt ig 12.5 ** 35 Dam hvor det er funnet uspesifisert yngel av amfibie (Strand 1998). 022010030 Stupengdammen

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

Evaluering av slåttemarklokaliteter i Naturbasen Hordaland Notat. Mary H. Losvik

Evaluering av slåttemarklokaliteter i Naturbasen Hordaland Notat. Mary H. Losvik Evaluering av slåttemarklokaliteter i Naturbasen Hordaland 2009-2010. Notat 1 Mary H. Losvik 2 Innledning Undertegnede evaluerte slåttemarklokalitetene ut fra stikkprøver av forekomsten og mengden av karakteristiske

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemark på Dølan, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Skjøtselsplan for slåttemark på Dølan, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselsplan for slåttemark på Dølan, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke. Sommerfjøs på Dølan, sett mot øst. Foto: Dag-Inge Øien 27.06.2007. UTM (WGS84 32V): 05891, 70290. FIRMANAVN OG ÅRSTALL:

Detaljer

Biologisk kartlegging av to hyttefelt på Gautestad

Biologisk kartlegging av to hyttefelt på Gautestad Biologisk kartlegging av to hyttefelt på Gautestad Ronja Zierenberg 3801 Bø i Telemark 2012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Fakta... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 4 Klassifisering

Detaljer

Visualisering av planlagte vindkraftverk. Veileder

Visualisering av planlagte vindkraftverk. Veileder Hveddkument 2 Visualisering av planlagte vindkraftverk Veileder Nrges vassdrags- g energidirektrat 2007 3 Veileder nr. 5/2007 Visualisering av planlagte vindkraftverk Utgitt av: Redaktør: Frfatter: Nrges

Detaljer

KARTLEGGING AV BIOTOPTYPER BERGEN RIDESENTER. Skriftlig del, supplement til kartgrunnlag

KARTLEGGING AV BIOTOPTYPER BERGEN RIDESENTER. Skriftlig del, supplement til kartgrunnlag KARTLEGGING AV BIOTOPTYPER BERGEN RIDESENTER Skriftlig del, supplement til kartgrunnlag 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for analysen... 3 2 Metode... 3 2.1 Anvendte metoder og kilder:... 3 2.1.1 Kart over

Detaljer

- Registrering av nøkkelbiotoper på eiendom 9/2 Tvedestrand kommune, Aust-Agder -

- Registrering av nøkkelbiotoper på eiendom 9/2 Tvedestrand kommune, Aust-Agder - Oppdraget Oppdraget er gitt av UtviklingsPartner DA v/ Ole Jørgen Jakobsen. Postboks 5164 Majorstua, 0302 OSLO. Sammendrag Eiendom 9/2, Tvedestrand kommune ble 27 og 28 juli 1998 undersøkt for nøkkelbiotoper.

Detaljer

Kulturlandskapet som forbilde! Hvordan etablere og skjøtte urterik eng? Hva skal til for å lykkes?

Kulturlandskapet som forbilde! Hvordan etablere og skjøtte urterik eng? Hva skal til for å lykkes? Kulturlandskapet som forbilde! Hvordan etablere og skjøtte urterik eng? Hva skal til for å lykkes? FAGUS seminar: Bruk av ville planter i parker og hager, Oslo 22 august 2013. Ingvild Austad, Høgskulen

Detaljer

Ecofact Nord AS Side 1 Botaniske kartlegginger ved Åkvik i Vefsn kommune

Ecofact Nord AS Side 1 Botaniske kartlegginger ved Åkvik i Vefsn kommune Botaniske kartlegginger ved Åkvik i Vefsn i forbindelse med ny trasé for Europavei 6 Ecofact rapport 45-2009 Ecofact Nord AS Side 1 FORORD På oppdrag fra Statens vegvesen Region Nord har Ecofact Nord AS

Detaljer

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk.

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. FYLL INN RIKTIG ORD BJØRK Det finnes arter bjørk i Norge. er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. GRAN Gran er

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.03.2015 Risik- g sårbarhetsanalyse Kmmuneplanens arealdel 2015-2027 Hrten kmmune Side 2 INNHOLD Innledning... 3 Frmålet med ROS... 3 Kmmuneplanens arealdel... 4 Aktuelle tema fr ROS... 5 Radn... 5 Frurensning...

Detaljer

Alveld en oppdatering

Alveld en oppdatering Alveld en ppdatering Årsmøte i Sgn g Fjrdane Sau g Geit 17. februar 2012 Helene Wisløff Alveld Betydning Frekmst Årsak Sjukdmsutvikling Symptmer Behandling Frebyggende tiltak Status når det gjelder frskning

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Insektinventering i Yngsdalen, Luster kommune, 23.-24. juli 2013

Insektinventering i Yngsdalen, Luster kommune, 23.-24. juli 2013 SABIMA kartleggingsnotat 3-2013 Insektinventering i, Luster kommune, 23.-24. juli 2013 Av Jostein Bærø Engdal Side 1 av 6 Kartleggingsnotat 3-2013 Insektinventering Insektinventering i, Luster kommune,

Detaljer

V ern everdi ge k alkfu r usko ger

V ern everdi ge k alkfu r usko ger k,m\h, M\m, V ern everdi ge k alkfu r usko ger III Lokalit eter på Vestlandet Jørn Erik Bjørndalen & Tor Erik Brandrud Verneverdige kalkfurus oger Landsplan for verneverdige kalkfuruskoger og beslektede

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV SLÅTTEMARK OG KYSTLYNGHEILOKALITETER I NORD-TRØNDELAG 2015

KVALITETSSIKRING AV SLÅTTEMARK OG KYSTLYNGHEILOKALITETER I NORD-TRØNDELAG 2015 - NIBIO OPPDRAGSRAPPORT NIBIO COMMISSIONED REPORT VOL.: 1 nr.: 28, 2015 KVALITETSSIKRING AV SLÅTTEMARK OG KYSTLYNGHEILOKALITETER I NORD-TRØNDELAG 2015 Per Vesterbukt NIBIO Kvithamar Vesterbukt, Per. 2

Detaljer

Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke

Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 51 Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke Skjøtselplan Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-049-9 Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke Ecofact rapport: 51 www.ecofact.no

Detaljer

Biologisk mangfold i Austrheim kommune

Biologisk mangfold i Austrheim kommune Biologisk mangfold i kommune SUPPLERENDE UNDERSØKELSER I 2004 Miljøfaglig Utredning Rapport 2004:9 1 Rapport 2004:9 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Naturforvaltningskandidat

Detaljer

Prospekter og letemodeller

Prospekter og letemodeller Prspekter g letemdeller Fr at petrleum skal kunne dannes g ppbevares innenfr et mråde, er det flere gelgiske faktrer sm må pptre samtidig. Disse er at: 1) det finnes en reservarbergart hvr petrleum kan

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

UNDERSØKELSE AV NATURTYPER OG BOTANISK MANGFOLD VED VINTERBRO, ÅS KOMMUNE

UNDERSØKELSE AV NATURTYPER OG BOTANISK MANGFOLD VED VINTERBRO, ÅS KOMMUNE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 18/2008 UNDERSØKELSE AV NATURTYPER OG BOTANISK MANGFOLD VED VINTERBRO, ÅS KOMMUNE Harald Bratli Oppdragsrapport fra Skog og landskap 18/2008 UNDERSØKELSE AV NATURTYPER

Detaljer

Øysteseelva er svært viktig for biologisk mangfold Torbjørn Høitomt Biolog i Stiftelsen BioFokus

Øysteseelva er svært viktig for biologisk mangfold Torbjørn Høitomt Biolog i Stiftelsen BioFokus Øysteseelva er svært viktig for biologisk mangfold 02.09.2016 Torbjørn Høitomt Biolog i Stiftelsen BioFokus Hva gjør BioFokus? Vi en privat stiftelse skal tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

PLANTELIV I ROSENLIOMRÅDET,

PLANTELIV I ROSENLIOMRÅDET, Torstein Haugen: PLANTELIV I ROSENLIOMRÅDET, STAVANGER Anno 2015 Forord. Rosenli området kan vise til vakker natur og et rikt utvalg av turstier. Gjennom mange år har jeg hatt gleden av å vandre på disse

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop.

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Biotoper er avgrensede geografiske områder som gir muligheter

Detaljer

ALM. (Opptil 40 meter)

ALM. (Opptil 40 meter) ALM (Opptil 40 meter) Alm er et løvtre som vokser i Norge nord til Nordland, i spredte bestander. Den trives best i varme, sørvendte lier. Almen har grå bark. På eldre trær sprekker den gjerne opp. Veden

Detaljer

Skjøtselsplan for Vardøhus, slåttemark

Skjøtselsplan for Vardøhus, slåttemark Ecofact rapport 292 Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-290-5 Ecofact rapport: 292 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Sommersel. G.-A., 2013. Skjøtselsplan for Vardøhus,

Detaljer

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen Samhandlingsrefrmen Erfaringer g utfrdringer sett fra Fylkesmannen Oppdrag fra Helsedirektratet Tilby pplæring i lv m kmmunale helse- g msrgstjenester g spesialisthelsetjenestelven med hensyn til samarbeidsavtaler

Detaljer

Botaniske undersekingar langs planlagde vegtrasear i Midtre-Gauldal og Orkdal, Ser-Trendelag

Botaniske undersekingar langs planlagde vegtrasear i Midtre-Gauldal og Orkdal, Ser-Trendelag Botaniske undersekingar langs planlagde vegtrasear i Midtre-Gauldal og Orkdal, Ser-Trendelag Dag-Inge aien Asbjørn Moen Norges teknisk-nahirvitenskaplige universitet Vitenskapsmuseet Trondheim Norges

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

Kart og arter fra Artsdatabanken: Ikke rødlistevurdert. Nært truet. Usnea chaetophora, flokestry, registrert 16/ Kategori

Kart og arter fra Artsdatabanken: Ikke rødlistevurdert. Nært truet. Usnea chaetophora, flokestry, registrert 16/ Kategori Kart og arter fra Artsdatabanken: Usnea chaetophora, flokestry, registrert 16/10-2005. Kategori NE Ikke rødlistevurdert Fuscopannaria ignobilis, skorpefiltlav, registrert 3/10-2005. Kategori Nært truet.

Detaljer

Hva er Den norske mor og barn-undersøkelsen?

Hva er Den norske mor og barn-undersøkelsen? Hva er Den nrske mr g barn-undersøkelsen? Den nrske mr g barn-undersøkelsen startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble gså invitert. I 2008 var målet nådd. Over 100 000 svangerskap var

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Retningslinjer for Norsk medisinstudentforenings grafiske profil

Retningslinjer for Norsk medisinstudentforenings grafiske profil Retningslinjer fr Nrsk medisinstudentfrenings grafiske prfil Vedtatt: 24.05.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Skal revideres innen: 24.05.2017 Bindende fr: Freningen sm helhet Innhld -

Detaljer

Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke

Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 46 Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke Skjøtselplan Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-044-4 Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland

Detaljer

Konsekvenser av utslipp til luft av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten - Barentshavet

Konsekvenser av utslipp til luft av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten - Barentshavet NILU: OR 16/2003 NILU: OR 16/2003 REFERANSE: O-102128 DATO: JUNI 2003 ISBN: 82-425-1436-4 Knsekvenser av utslipp til luft av helårig petrleumsvirksmhet i mrådet Lften - Barentshavet Cristina Guerreir,

Detaljer

Bruk av alternativ behandling i Norge

Bruk av alternativ behandling i Norge Bruk av alternativ behandling i Nrge Undersøkelsen er utført fr Nasjnalt infrmasjnssenter fr alternativ behandling (NIFAB) av Synvate MMI, sm har gjennmført telefnintervju, g Nasjnalt frskningssenter innen

Detaljer

Vedlegg 6 Skjøtselsplan på garden Ansok

Vedlegg 6 Skjøtselsplan på garden Ansok Vedlegg 6 Skjøtselsplan på garden Ansok Generell beskrivelse Kommune: Stranda kommune Gardsnummer: 4 Eiere: bruk nr. 1 Jarle Ansok (6260 Skodje, tel. 70 27 61 09), bruk nr. 2 Oddmund Ansok (6212 Liabygda,

Detaljer

Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge. Ellen Svalheim, Bioforsk

Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge. Ellen Svalheim, Bioforsk Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge Ellen Svalheim, Bioforsk Valle, Setesdal Norske rødlister Rødlistearter- i kulturlandskapet Om lag 44 % av de trua rødlisteartene

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2007

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2007 Hekkende sjøfugl i indre Oslfjrd, Osl g Akershus 27 Mrten Bergan g Geir S. Andersen Hettemåkas reir ligger tett i tett i naturreservatene i indre Oslfjrd enn så lenge? Sammendrag NOF OAs sjøfugltellinger

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet?

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet? 1. Finnes det en egen arktisk identitet? (navn etc.) Dette var et spørsmål jeg selv ble interessert i fr flere år siden sm student nesten så langt unna Arktis man kmme, nemlig i Australia, da jeg gang

Detaljer

Utvalgt naturtype slåttemark i Buskerud. Ellen Svalheim, Bioforsk

Utvalgt naturtype slåttemark i Buskerud. Ellen Svalheim, Bioforsk Utvalgt naturtype slåttemark i Buskerud Ellen Svalheim, Bioforsk Naturmangfoldloven og Norske rødlister Handlingsplaner for utvalgte naturtyper (UN) og prioriterte arter (PA) Veldig artsrike Hvordan kan

Detaljer

Biologisk mangfold. Evaluering av dokumentasjonen. Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning

Biologisk mangfold. Evaluering av dokumentasjonen. Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning Biologisk mangfold Evaluering av dokumentasjonen Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning Organisering Oppdragsgiver har vært OED Utført av Miljøfaglig Utredning med store bidrag fra andre konsulenter og med

Detaljer

Bevaring av genressurser: Etablering av urterik slåtteeng på Sunnfjord museum, Sogn og Fjordane

Bevaring av genressurser: Etablering av urterik slåtteeng på Sunnfjord museum, Sogn og Fjordane Bevaring av genressurser: Etablering av urterik slåtteeng på Sunnfjord museum, Sogn og Fjordane Ingvild Austad, Knut Rydgren, Knut R. Sørensen og Liv Byrkjeland R-NR 2/07 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Se postkortet (pdf-fil). Lær mer hos Artsdatabanken

Se postkortet (pdf-fil). Lær mer hos Artsdatabanken Kommunane som ikkje svarte: Art Kommune Beskrivelse (frå Direktoratet for naturforvaltning) Aukra Vranglodnetunge (Trichoglossum walteri) er ein liten mørk, fingerforma sopp som veks i naturbeitemark.

Detaljer

Sluttrapport «Fysioterapi ved dystoni»

Sluttrapport «Fysioterapi ved dystoni» Sluttrapprt «Fysiterapi ved dystni» 2014-2016 Bakgrunn fr prsjektet g målsetting: Dystni er den nest hyppigste nevrlgiske bevegelsesfrstyrrelse sm gir ufrivillige bevegelser, sannsynligvis ligger prevalenstallene

Detaljer

Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke

Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke Gammel furuskog ved Røykjeskålsvatnet Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke Dag Holtan 2007 Forord På oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelinga, har undertegnede gjort

Detaljer

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg:

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg: Revidert NM-finale Beskrivelse: Dagens NM-finale behldes med åtte lag. Vi freslår imidlertid en del endringer sm fr så vidt kan innføres samlet eller hver fr seg: NM-finalen arrangeres fast på Haraldsheim

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Biologisk verdfulle kulturlandskap i Fedje kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004: 29

Biologisk verdfulle kulturlandskap i Fedje kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004: 29 Biologisk verdfulle kulturlandskap i Fedje kommune Miljøfaglig Utredning Rapport 2004: 29 Rapport 2004: 29 Utførande institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Kontaktperson: Finn Gunnar Oldervik ISBN-nummer:

Detaljer

7. Smivoll naturreservat. Beliggenhef (fig. 2 og 16) Kommune: Sunndal.

7. Smivoll naturreservat. Beliggenhef (fig. 2 og 16) Kommune: Sunndal. 7. Smivoll naturreservat Beliggenhef (fig. 2 og 16) Kommune: Sunndal. Kaftblad M 711: MzA il UfMi NQ 069 385 Tidligere undersskelser og publikasjoner Korsmo 1975, Marker 1977, Holten & Wifmann 1995 (EU-prosjekt)

Detaljer

NATURPLANTER VILLIGE VILLE VAKRE VEKSTER

NATURPLANTER VILLIGE VILLE VAKRE VEKSTER NATURPLANTER VILLIGE VILLE VAKRE VEKSTER NATURPLANTER Det er fokus på planter som truer norsk natur Lupinus polyphyllus Fakta 35-37% fremmede ( Lid et. al 2005) For det meste forvillede prydplanter (

Detaljer

Kartlegging av vegetasjon og naturtyper

Kartlegging av vegetasjon og naturtyper Områdereg. Norterminal Vedlegg 1 NORTERMINAL AS Kartlegging av vegetasjon og naturtyper I område for ny oljeterminal på Gamneset Sør-Varanger kommune 2012-11-03 Oppdragsnr.: 5123076 Rev. 1 Dato: 3.11.2012

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Riktig legemiddelbruk i sykehjem g hjemmetjeneste Kmpendium til frbedringsteamene i Rgaland Januar 2014 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for hubro

Nasjonal handlingsplan for hubro Nasjonal handlingsplan for hubro Status pr. 20.02.2009 Rica Nidelven Hotell 24. febr. Oversikt over handlingsplaner februar 2009 6 hp ferdige i drift Fjellrev (2003), damfrosk, rød skogfrue, elvemusling

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Page 1 of 3 Faculty of Natural Sciences and Technology Department of Biology Subject teacher: Ana Séneca, Bård Pedersen, Terje Thun (73553409) EXAMINATION

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Læringsnettverk fr kmmuner i Hrdaland Fylke Kmpendium til frbedringsteamene September 2015 - mars 2016 1 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Høringssvar: vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Høringssvar: vesentlige vannforvaltningsspørsmål Til: VRM i vannregin Finnmark, Finnmark fylkeskmmune, e-pst: pstmttak@ffk.n VRM fr vannregin Trms, Trms fylkeskmmune, e-pst: pstmttak@trmsfylke.n VRM i Nrdland, Nrdland fylkeskmmune, e-pst: pst@nfk.n VRM

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Florainventering ved Raubergfossen, Holtålen kommune, SØ~-Tr~ndelag

Florainventering ved Raubergfossen, Holtålen kommune, SØ~-Tr~ndelag , UNIVERS~ETET BOTANISK NOTAT 1994 5 < -.,G.. '.,- I TRONDHEIM, WENSKAPSMUSI~E~:.. e,. -.,- e- :k \-.r,. Florainventering ved Raubergfossen, Holtålen kommune, SØ~-Tr~ndelag UNIVERSITETET I TRONDHEIM,

Detaljer