UNDERSØKELSE AV NATURTYPER OG BOTANISK MANGFOLD VED VINTERBRO, ÅS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDERSØKELSE AV NATURTYPER OG BOTANISK MANGFOLD VED VINTERBRO, ÅS KOMMUNE"

Transkript

1 Oppdragsrapport fra Skog og landskap 18/2008 UNDERSØKELSE AV NATURTYPER OG BOTANISK MANGFOLD VED VINTERBRO, ÅS KOMMUNE Harald Bratli

2 Oppdragsrapport fra Skog og landskap 18/2008 UNDERSØKELSE AV NATURTYPER OG BOTANISK MANGFOLD VED VINTERBRO, ÅS KOMMUNE Harald Bratli ISBN Omslagsfoto: Skogsparti fra nordsiden av Kirkerudåsen. Foto: Harald Bratli, Skog og landskap Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

3

4 SAMMENDRAG Et område ved Vinterbro i Ås kommune, Akershus er undersøkt på oppdrag fra Rambøll Norge AS. Oppdraget går ut på å kartlegge naturtyper og biologisk mangfold med vekt på karplanter og rødlistede arter rundt Vinterbrosenteret og en skogsli sør for senteret. Det er foretatt en supplerende naturtypekartlegging i henhold til DN-håndbok 13. I tillegg er karplantemangfold og rødlistede arter registrert. Det er fra før kartlagt to naturtypelokaliteter innen undersøkelsesområdet. Disse lokalitetene er revidert. Avgrensingen er endret, slik at lokalitetene nå er større, særlig mot sør. Lokalitetsbeskrivelsen er revidert på bakgrunn av mer grundige undersøkelser av skogstruktur, vegetasjonstyper og artsforekomster. Begge lokaliteter har fortsatt minst lokal verdi (C), og naturverdiene er tydelig forsterket i denne undersøkelsen. En rødlistet art ble registrert. Alm (Ulmus glabra) er en nær truet (NT) art som finnes flere steder i begge lokalitetene. Begge lokalitetene inneholder næringskrevende og nokså sjeldne arter og vegetasjonstyper. Lågurtgranskog dekker store arealer og det finnes med rik sumpskog, oraskeskog og varmekjær kildeløvskog. Lokalitetene har også bra forekomster med ulike edelløvtrær. Stedvis er det mye død ved. Det er flere forekomster med arter som slakkstarr (Carex remota), myske (Galium odoratum), blåveis (Hepatica nobilis) og storrapp (Poa remota). De nye naturtypelokalitetene er digitalisert, og reviderte beskrivelser til Naturbase er laget. Det er laget separate artslister over delområdet rundt Vinterbro-senteret, naturtypelokalitetene og skogslia utenom disse. Samlet er det registrert 170 karplanter fordelt på 117 arter i skogslia og 73 arter i Vinterbro-området. 97 arter ble kun funnet i skogslia. Ved Vinterbrosenteret finnes for det meste vanlige veikant,- og ruderat- og kulturlandskapsarter. 53 arter ble bare funnet i dette delområdet. I naturtypelokalitetene ble det registrert henholdsvis 60 og 69 arter. Utenom naturtypelokalitetene er skogslia generelt preget av skogsdrift med hogstflater og ungskog, men også eldre granskog finnes. Vegetasjonen varierer fra rik lågurtgranskog til fattig furudominert bærlyngskog og lavskog. Det finnes også rik sumpskog med interessante arter i området, men de er grøftet og tilplantet. SUMMARY The Vinterbro area (Ås municipality, Akershus county, Norway) has been botanically investigated on behalf of Rambøll Norge AS. This report includes description of two localities of importance for nature management and a general description of vegetation, vascular plant diversity and red listed species occurring in the area. Two localities of local importance for nature management are described, one dominated by old low herb spruce woodland, the other by rich swamp woodland. One red listed species was found. Ulmus glabra are considered as Near Threathened on the National red list. Within the area rich vegetation types such as low herb forest and rich swamp forest dominate. 170 vascular plants were found, some also considered as locally or regionally rare. Nøkkelord: Key word: Akershus, Ås, Naturtypekartlegging, Biologisk mangfold, Rødlistede arter, Flora, Karplanter, Vegetasjon, Rik sumpskog Norway, Akershus, Ås, Biodiversity, Vascular plants, Red listed species, Vegetation, Rich swamp forest

5 INNHOLD 1. Innledning Områdebeskrivelse Metode Resultater Generell beskrivelse av flora og vegetasjon Artsmangfold Naturtypelokaliteter Samlet vurdering Litteratur i

6 1. INNLEDNING Våren 2008 fikk Norsk Institutt for skog og landskap (Skog og landskap) i oppdrag av Rambøll Norge AS å gjennomføre en naturfaglig undersøkelse i et område ved Vinterbro i Ås kommune, Akershus. Bakgrunnen for henvendelsen var at det i forbindelse med rullering av kommuneplan for Ås er kommet inn forslag om endring av arealbruk fra LNF til næring i lia sør for Vinterbrosenteret. Det foreligger utbyggingsplaner i området, som omfatter eksisterende Vinterbro-senter og skogslia på sørsiden av riksvei 156. I kommunedelplan for Vinterbro - forslag til planprogram framkommer det under utredningsbehov og biologisk mangfold at "kommunedelplan Vinterbro må beskrive tiltak i planen som kan komme i konflikt med biologisk mangfold". Videre står det at: "Det anbefales at det gjøres en naturtypekartlegging i dette området som også fokuserer på sammenhengen mellom de naturtypeområdene som er, og som eventuelt blir kartlagt i området." Et viktig grunnlag for arealforvaltning og ivaretakelse av biologisk mangfold er kartlegging av naturtyper. Kartleggingen av alle landets kommuner startet i Den koordineres av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i de respektive fylker og ferdige data blir gjort offentlig tilgjengelig gjennom Naturbase ( Det er utarbeidet en egen håndbok til bruk ved naturtypekartleggingen (Anonym 2007). I denne beskrives 56 naturtyper som skal kartlegges. I skog er det beskrevet 13 viktige naturtyper, og flere av disse typene er aktuelle i undersøkelsesområdet. Et eget kapittel tar for seg bruk av kunnskap om biologisk mangfold i arealplanlegging der også behovet for oppdateringer er belyst. Ås kommune gjennomførte naturtypekartlegging i perioden (Bratli 2000). Seinere er det foretatt suppleringer med hovedvekt på Miljøregistreringer i skog (Blindheim og Olsen 2005). To lokaliteter med lokal verdi ligger innenfor undersøkelsesområdet. Ved første gangs kartlegging var hensikten først og fremst å samle inn, kvalitetssikre og tilrettelegge eksisterende informasjon slik at den ble lett tilgjengelig for forvaltningen. Dette danner utgangspunkt for supplerende kartlegging og revideringer av naturbase blant annet ved utbygginger, og lignende saker (se kapittel 2 i DN-håndbok 13). Målsettingen med denne undersøkelsen er å gjennomføre en naturfaglig undersøkelse med hovedvekt på naturtyper og botanisk mangfold i området. Oppdraget skal inneholde undersøkelser i felt, vurderinger av eksisterende informasjon og rapportering av resultatene i en sluttrapport. 1

7 2. OMRÅDEBESKRIVELSE Undersøkelsesområdet ligger ved Vinterbro i Ås kommune. Det omfatter den nordre delen av Kirkerudåsen og Furukollen ned mot riksvei 156, samt nærliggende områder langs riksveien og rundt Vinterbro-senteret nord til Grimsrudveien (figur 1). Området ligger mellom 40 og 126 m o.h. og dekker et areal på 627,2 daa. Den nordre delen av undersøkelsesområdet, nord for riksvei 156, domineres av Vinterbrosenteret med veier og parkeringsplasser og villabebyggelsen omkring. Dessuten inngår litt av E6 og veikrysset ved avkjøringen til Vinterbro. Sør for riksvei 156 hever landskapet seg opp mot Kirkerudåsen og Furukollen i en nordvendt skogkledd li. Flere mindre kløfter med små bekker skjærer ned lia mot nord. Figur 1. Geografisk plassering av undersøkelsesområdet med Naturtyperlokaliteter fra Bratli (2000) og Blindheim & Olsen (2005). 2

8 Berggrunnen er overveiende fattig og består av sure bergarter, diorittisk til granittisk gneis og migmatitt (Berthelsen et al. 1996, se også I lia sør for riksvei 156 går et bånd med noe rikere berggrunn: glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Området ligger også under marin grense. Hav- og fjordavsetninger, finnes ved Vinterbrosenteret og i nedre del av lia på sørsiden av riksveien (se I disse områdene gir mer næringsrikt jordsmonn grunnlag for rike vegetasjonstyper. Rett sør for undersøkelsesområdet ligger randmorener avsatt under isavsmeltingen etter siste istid (Ås- Skitrinnet) for ca år siden, og sørover i Nordby ligger et rikt og variert jordbrukslandskap på hav- og fjordavsetninger. I dette området er det også funnet en rekke kulturminner. Innenfor undersøkelsesområdet finnes mange fornminner fra Nøstvetkulturen. Klimaet er karakterisert av en varm og tørr sommer og forholdsvis kjølig vinter (figur 2). I Ås er gjennomsnittlig årstemperatur 5,3 C, med minimum i januar og februar på 4,8 C og maksimum i juli på 16,1 C (Aune 1993). Gjennomsnittlig årsnedbør ligger på 785 mm med maksimum i oktober på 100 mm og minimum i februar på 35 mm (Førland 1993) Nedbør Temperatur Nedbør (mm) Temperatur ( C) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des -10 Figur 2. Månedsnedbør og gjennomsnittlig temperatur for Ås meteorologiske stasjon, 95 m o.h. for normalperioden ( ). Data fra Aune (1993) og Førland (1993). Ås kommune ligger i sin helhet i boreonemoral vegetasjonssone og i svakt oseanisk seksjon (Moen 1998). Den boreonemorale sonen er en overgangssone mellom løvskogene lenger sør i Europa og de boreale barskogene. Vegetasjonen karakteriseres av varmekjære vegetasjonstyper som edelløvskog med alm, ask, lind, lønn og svartor. Eik inngår gjerne som enkeltstående trær eller i hagemark. Ellers er åpen kant- og tørrbakkevegetasjon typisk med flere varmekjære arter med sørøstlig utbredelse i Norge. Barskog med gran og furu karakteriserer de boreale sonene. Granskog er vanlig, mens furu dominerer på skrinn og grunn jord. Den svakt oseaniske seksjonen inneholder vegetasjonstyper og arter som foretrekker et svakt oseanisk klima og som er mer vanlige mot vest. 3

9 I forbindelse med naturtypekartleggingen i 1999 (Bratli 2000), ble det avgrenset og beskrevet to lokaliteter innenfor undersøkelsesområdet. Dette var lokalitetene 34 - Kirkerudåsen øst og 35 - Kirkerudåsen. Begge ble klassifisert som rikere sumpskog med lokal verdi (C). Nedenfor gjengis lokalitetsbeskrivelser fra Bratli (2000). 34. Kirkerudåsen øst Skog: Rikere sumpskog Verdi: C Dato: Lokaliteten består av et område med fuktig granskog med en del hassel og osp. Selv om skogen er hogstpåvirket er den gammel og med storvokst gran. Floraen er middels rik, bl.a. med blåveis, skogstjerneblom og skogsalat. På gran vokser den noe kravfulle lavarten Lecanactis abietina. 35. Kirkerudåsen Skog: Rikere sumpskog Verdi: C Dato: Området består av relativt gammel, fuktig granskog med en del hassel. Skogen er hogstpåvirket, men det finnes noe dødt trevirke, det meste lite nedbrutt. Floraen er middels rik. Langs bekk i en liten kløft finnes gråorskog med til dels stor ask, skogsalat og strutseving. På gran vokste den noe kravfulle lavarten Lecanactis abietina. Senere ble naturtypekartet revidert (Blindheim og Olsen 2005) med forslag til ny lokalitet Togrenda øst. Lokalitetsinformasjon nedenfor er hentet fra Blindheim og Olsen (2005). Lok. Nr 206 Togrenda Ø Naturtype Urskog/gammelskog Verdi C Registrert Status/endringer i forbindelse med revisjon 2005: Erstattet 34 og 35 Kommentar Det avgrensete areal omfatter flere vegetasjonstyper av barskog fra fattig til rik utforming. I sørøst er grensen trekt opp til toppen av en kolle med grunnlendt furuskog av bærlyngtypen da dette gir en mer helhetlig avgrensing, og fordi det inngår et par dødved-rike skar med gran. Det er også mye dødt virke av gran i resten av området (og i tilstøtende areal i nordøst), men virket er i all hovedsak lite nedbrutt. Vegetasjonen er mer variert i alle sjikt på flatere terreng i vest med blant annet alm, hassel, blåveis, myske og tujamose. Biotopen grenser der mot en bekk og en hogstflate. Skjøtsel og hensyn Ikke Hogst Eventuelle artsfunn Phellinus ferrugineofuscus Granrustkjuke Rødlistekategegori: DC. 4

10 3. METODE I denne undersøkelsen er det lagt vekt på kartlegging av naturtyper, samt kartlegging av botanisk mangfold med fokus på karplanter. Under feltarbeidet ble tidligere kartlagte naturtypelokaliteter oppsøkt for supplerende opplysninger og for mulig revidering av grenser og verdi. Kartleggingen ble foretatt i henhold til revidert DNhåndbok 13 (Anonym 2007). Blant annet ble lokalitetsbeskrivelser omarbeidet og supplert i tråd med revidert DN-håndbok 13, kapittel 5.4, og klassifisering av naturtype i henhold til den reviderte håndboka. Videre ble eksisterende informasjon om rødlistearter gjennomgått med utgangspunkt i Nasjonal rødliste (Kålås et al ), og nye arter ettersøkt. Eventuell informasjon om artsforekomster i området ble ettersøkt i Artsdatabankens internettbaserte søketjeneste Artskart (se I Artskart ligger det informasjon om dataregisterte artsobservasjoner fra de fleste norske samlinger, men i samlingene ligger det fortsatt mye informasjon som ikke er dataregistrert. Hele området ble videre gjennomsøkt for om mulig å finne nye lokaliteter. Opplysninger om vegetasjonstyper, skogstruktur, viktige habitater og artsobservasjoner ble notert. Der hvor truede vegetasjonstyper er nevnt, er status og vurderinger basert på Fremstad & Moen (2001). Verdivurderinger av hver naturtypelokalitet er foretatt ut fra kriterier angitt i DN-håndboka etter en tredelt skala: A svært viktig B viktig C lokalt viktig Basert på feltobservasjoner ble det utarbeidet en total artsliste over karplanter og separate artslister for hver naturtypelokalitet, samt for delområdene Vinterbrosenteret og skogslia sør for riksvei 156 utenom naturtypelokalitetene. Moser, lav og sopp er mindre vektlagt, men rødlistede arter (Kålås et al. 2006) og lokalt/regionalt uvanlige arter, økologiske spesialister eller arter med plantegeografisk interesse ble ettersøkt. Forekomster med rødlistede arter ble nøyaktig stedfestet med håndholdt GPS. For kartfesting av lokalitetene ble Økonomisk kartverk (ØK) benyttet. ØK er et landsdekkende standard kartverk for arealforvaltning i målestokk 1: Kartverket inneholder informasjon om markslag (DMK). Markslagstypene ble aggregert til 25 enheter, etter nytteverdi med hensyn til naturtypeinformasjonen. Digitalisering ble foretatt ved hjelp av ArcView 3.3. Ortofoto ble benyttet som støtte under feltarbeidet og ved avgrensing og digitalisering av lokaliteter. For dokumentasjon og sikker identifisering ble en del arter samlet inn. Innsamlingene er levert til Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Navnsetting av karplanter følger Lid & Lid (2005), for moser, sopp og lav følges Artsdatabankens navnelister ( 5

11 4. RESULTATER 4.1. Generell beskrivelse av flora og vegetasjon Området kan deles i to svært ulike delområder med hensyn til flora og vegetasjon: den nordvendte, skogskledde lia på sørsiden av riksvei 156 og Vinterbrosenteret med parkeringsplasser, tilstøtende boligstrøk, samt veikryss og E6. Skogslia var dominert av granskog, men furuskog fantes på den grunnlendte toppen av Furukollen, og på mindre koller rett vest for denne, samt på en rygg lenger mot vest. Skogen var flere steder sterkt påvirket av skogsdrift, dels hogd, dels tilplantet. Ferske hogstflater fantes på toppen helt sør i området og helt vest langs bekken i naturtypelokalitet 35. Her var skogen nylig hogd i selve kløfta og videre vestover. Yngre bjørkeskog fantes blant annet i søkket vest for Furukollen og ung tett granskog var det også en del av. Storvokst granskog fantes særlig i nedre del av lia, der det var en del grove for det meste lite nedbrutte granlæger (figur 3). Litt eldre granskog ble også registrert mot industriområdet øst for Furukollen. Langs kløftene fantes lave bergskrenter. I tillegg til gran (Picea abies) og furu (Pinus sylvestris) fantes dunbjørk (Betula pubescens), ask (Fraxinus excelsior) og osp (Populus tremula) i tresjiktet. Gråor (Alnus incana) fantes på noe fuktigere mark gjerne sammen med ask. Litt svartor (Alnus glutinosa) ble registrert i grøftet sumpskog øverst i lia ved Furukollen. Figur 3. Skogsinteriør fra naturtypelokalitet 34 - Kirkerudåsen øst. Ellers var hassel (Corylus avellana) ganske vanlig i blanding med gran i lia. Mer spredt fantes også spisslønn (Acer platanoides), hengebjørk (Betula pendula), sommereik (Quercus robur), selje (Salix caprea) og rogn (Sorbus aucuparia), mens lind (Tilia cordata) og alm (Ulmus glabra) 6

12 forekom sparsomt. Edelløvtrær var vanligst mot vest, med unntak av ask som det var en del av i fuktige partier midt i lia. Busker og småtrær med trollhegg (Frangula alnus), einer (Juniperus communis), hegg (Prunus padus), ørevier (Salix aurita) og rødhyll (Sambucus racemosa) ble også registrert. Vegetasjonen i området omfattet en gradient fra rik sumpskog til tørr og fattig furuskog på toppen av kollene, men det var rikere typer som småbregneskog, rikere blåbærskog og lågurtskog som dominerte. På grunn av den intensive skogsdriften er for øvrig vegetasjonsbildet nokså rotete. Deler av granskogen var plantet og framsto som tett og mørk med lite vegetasjon på bakken. Lavskog på toppen av Furukollen dekket lite areal. Her var furu dominerende i tresjiktet og lyngarter og lav vanlig i undervegetasjonen. Lavskogen gikk raskt over i bærlyngskog og blåbærskog der gran var dominerende treslag. I øvre del vest for Furukollen var topografien oppbrutt med flere små søkk. Her startet flere småbekker som etter hvert dannet et lite system av grunne kløfter nedskåret i løsmasser sentralt i området ned mot riksvei 156. Langs bekkekløftene fantes små partier med or-askeskog og i nedre del var det en bestand med strutseving (Matteuccia struthiopteris). Ellers var nedre del av lia dominert av eldre granskog, og et parti hadde en del grove, men lite nedbrutte granlæger. Lågurtskog, rikere blåbærskog og småbregneskog var vanlig i dette området. Her var det jevnt innslag av fingerstarr (Carex digitata) og mye gjøksyre (Oxalis acetosella). Blåveis (Hepatica nobilis) fantes flere steder og myske (Galium odoratum) hadde stedvis bra forekomster. På sørvestsiden av Furukollen lå en rik sumpskog med svartor, bjørk og gran. Skogen var grøftet, hogd og deretter tilplantet, og ble ikke avgrenset som naturtypelokalitet på tross av forekomst med slakkstarr (Carex remota) og enkelte andre arter som indikerer rik sumpskog, som mannasøtgras (Glyceria fluitans) og skogsivaks (Scirpus sylvaticus). Mot nord, nedover lia gikk denne sumpskogen over i smal kløft med fuktskog langs bekk. I den vestre delen av undersøkelsesområdet var det blåbærgranskog på småkoller. På grensa av undersøkelsesområdet mot vest ble innslaget av edelløvtrær større og vegetasjonen rikere og dominert av lågurtskog. Her var det også sumpskogsutforminger med gran og edelløvtrær i en bekkekløft. I øvre del av lia på østsiden av denne kløfta var det et lite parti med kildepreget varmekjær løvskog. Registerte arter her var slakkstarr (Carex remota), sumphaukeskjegg (Crepis paludosa), mjødurt (Filipendula ulmaria), myrmaure (Galium palustre), storrapp (Poa remota), grøftesoleie (Ranunculus flammula), krypsoleie (R. repens), hestehov (Tussilago farfara) og bekkeveronika (Veronica beccabunga). Krusfagermose (Plagiomnium undulatum) og stortujamose (Thuidium tamariscinum) fantes i bunnsjiktet. Skogen er fuktig i den nordvendte lia, med et visst suboseanisk preg. På gammel gran ble gammelgranslav (Lecanactis abietina) funnet flere steder og både kystjamnemose (Plagiothecium undulatum) og kystkransemose (Rhytidiadelphus loreus) hadde flere forekomster i skogbunnen. Rundt Vinterbrosenteret dominerte ruderatvegetasjon med hundekjeks - Anthriscus sylvestris, burot (Artemisia vulgaris), åkertistel (Cirsium arvense), hundegras (Dactylis glomerata), kveke (Elytrigia repens), rødsvingel (Festuca rubra), timotei (Phleum pratense), groblad (Plantago major), tunrapp (Poa annua), klistersvineblom (Senecio viscosus), ugrasløvetann (Taraxacum officinale), alsikkekløver (Trifolium hybridum), hvitkløver (Trifolium repens), ugrasbalderbrå (Tripleurospermum inodorum), hestehov (Tussilago farfara), brennesle (Urtica dioica) og fuglevikke (Vicia cracca). Arter som kjempespringfrø (Impatiens glandulifera), hvitsteinkløver (Melilotus albus), pastinakk (Pastinaca sativa) og kanadagullris (Solidago canadensis) er i spredning langs veier og blant disse er kjempespringfrø vurdert til høy risiko på Artsdatabankens svarteliste (Gederaas et al. 2007). 7

13 Status for flere av vegetasjonstypene som er registrert er nylig vurdert med hensyn til truethet (Aarrestad et al. 2001). Varmekjær kildeløvskog anses som kritisk truet (CR), mens or-askeskog anses som sårbar (VU) Artsmangfold Til sammen ble 170 karplanter registrert i denne undersøkelsen (vedlegg 1). Av disse ble 117 funnet i skogslia, mens 73 ble funnet i Vinterbro-området. Dette delområdet ble mindre vektlagt og artsantallet er nok noe høyere, men sannsynligvis av vanlige arter. 53 arter ble bare funnet i Vinterbro-området, samtlige vanlige veikant- og ruderatarter eller kulturlandskapsarter. 97 arter ble kun funnet i skogslia. Separate artslister ble også utarbeidet for hver av naturtypelokalitetene, til sammen med 60 arter i lokalitet 34 og 69 arter i lokalitet 35. Av disse var 49 arter felles for begge lokalitetene. I skogslia utenom naturtypelokalitetene fantes 91 arter. Alm (Ulmus glabra) var den eneste rødlistede karplanten som ble registrert. Den regnes som nær truet (NT). Alm ble funnet flere steder i begge naturtypelokalitetene, i øvre del av lokalitet 35 var trærne store og gamle. Beversagsopp (Lentinellus castoreus) ble funnet på grov granlæger i den nordre delen av lokalitet 34 og lokalitet 35. Denne arten er forholdsvis sjelden og den var tidligere på rødlista. Granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus) ble også funnet på en granstokk i lokalitet 34, men denne arten er også tatt ut av rødlista. Flere andre interessante arter ble funnet, de fleste vokser i rik sumpskog. Området har bra forekomster med slakkstarr (Carex remota) særlig i lokalitet 35. En forekomst ble også funnet i sumpskogen sørvest for Furukollen, samt noen steder langs bekken sør for lokalitet 35 i yngre skog. Slakkstarr er en sumpskogsart som forekommer i rike sumpskoger. Arten har en utpreget kystutbredelse. I Oslofjordområdet er den vanligst på baserik berggrunn og det er en hovedvekt av forekomster på vestsiden av fjorden. I Follo har den spredte forekomster langs kysten. Også i Østfold er arten sjelden. Nordgrensa på Østlandet ligger i Oslo, Asker og Bærum i de sørvendte og rike åssidene rett nord for bebyggelsen (Bogstadåsen, Kolsås, Ramsåsen, Skaugumsåsen, Hagahogget) og videre vestover mot Lierdalen. I Ås har den en liten klynge med kjente forekomster i de rike skogene på nordsiden av Pollevannet. Forekomsten ved Vinterbro er ikke kjent fra før. Arten inngår i rike, gjerne kildepåvirkede sumpskogsmiljøer, sammen med flere andre kravfulle arter. Storrapp (Poa remota) er en østlig art som har hovedtyngden av sine norske forekomster på den sentrale delene av Østlandet og rundt Oslofjorden. Også denne arten er vanligst på vestsiden av fjorden og i Østfold er den forholdsvis sjelden. I Follo har den noen få forekomster i Vestby og Frogn, mens den er mer spredt i Ås og Oppegård. Forekomsten ved Vinterbro er ikke kjent fra tidligere. Arten vokser i rike, fuktige skogsmiljøer og er nokså uvanlig i regionen. Myske (Galium odoratum) er utbredt i et bredt belte langs kysten. I Oslo og Akershus er den forholdsvis vanlig på baserike bergarter inn til Indre Oslofjord, mens den forekommer mer spredt lenger nord. I Follo er den heller ikke vanlig. Kun spredte funn er dokumentert i kystnære områder. I Ås er den registrert noen steder i området Breivoll, Pollevann og Vinterbro. Den vokser i rik granskog og edelløvskog (figur 4). 8

14 Figur 4. Rik lågurtgranskog med myske (Galium odoratum) i lokalitet 34 Kirkerudåsen øst Naturtypelokaliteter Grensene for de opprinnelige naturtypelokalitetene ble revidert og lokalitetsbeskrivelser supplert med ny informasjon (figur 5). Etter registreringene i 1999 er det foretatt hogst på vestsiden av bekken i lokalitet 35 Kirkerudåsen. Denne delen er likevel beholdt, da det flere steder langs bekken fantes forekomster med storrapp (Poa remota) og slakkstarr (Carex remota), samt edelløvtrær. På sikt vil reetablert skog her skape gunstigere forhold for disse artene. Lokaliteten er også utvidet noe mot sør for å få med rik vegetasjon, blant annet med slakkstarr (Carex remota), myske (Galium odoratum) og alm (Ulmus glabra). Grensene for lokalitet 34 er endret noe i nedkant mot riksvei 156, (jf. Blindheim & Olsen 2005), samt mot sør for å få med rikere partier med blant annet mye myske (Galium odoratum). Nedenfor gjengis revidert lokalitetsinformasjon. Lokalitetene er nummerert i henhold til Bratli (2000), men nummer i Naturbase er satt inn i parentes. 9

15 Figur 5. Geografisk plassering og revidert avgrensing av naturtypelokalitetene 34 - Kirkerudåsen øst og 35 - Kirkerudåsen i undersøkelsesområdet. Ortofotokilde Norge digitalt. 34 Kirkerudåsen øst (BN ) Skog: Gammel barskog (F08) Verdi: C UTM: NM , Hoh.: Kartblad: 1914 III Areal: 43,3 daa Kilder: Bratli 2000, Blindheim & Olsen 2005 Inventør: Harald Bratli , revidert Lokaliteten strekker seg fra riksvei 156 og opp lia mot Furukollen sør for Vinterbro senter. Den består av en granskogsli med innslag av edelløvtrær. Flere småbekker danner et system av små, grunne bekkedrag skåret ned i løsmasser. Spredt inngår også lave, mosedekte bergvegger. Skogen er tydelig preget av skogsdrift, men har nå gammel, storvokst gran og det er stedvis bra forekomster med død ved, vesentlig grove, lite nedbrutte granlæger. Rik lågurtgranskog med en god del hassel (Corylus avellana) dominerer vegetasjonsbildet. Langs bekkene finnes sumpskog der storvokst gran (Picea abies), ask (Fraxinus excelsior) og gråor (Alnus incana) dominerer i tresjiktet. Av treslag og busker inngår også spisslønn (Acer platanoides), osp (Populus tremula), sommereik (Quercus robur), rødhyll (Sambucus racemosa), rogn (Sorbus aucuparia) og alm (Ulmus glabra). Vegetasjonstypene kan karakteriseres som rik lågurtgranskog og or-askeskog. Dessuten inngår noe småbregneskog og blåbærskog. Floraen 10

16 er artsrik og det forekommer også flere næringskrevende arter. Til sammen 60 karplanter er registrert. Arter som hvitveis (Anemone nemorosa), snerprørkvein (Calamagrostis arundinacea), fingerstarr (Carex digitata), broddtelg (Dryopteris carthusiana), sauetelg (Dryopteris expansa), knollerteknapp (Lathyrus linifolius), hårfrytle (Luzula pilosa), maiblom (Maianthemum bifolium), småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum), hengeaks (Melica nutans), myskegras (Milium effusum), skogsalat (Mycelis muralis), gjøksyre (Oxalis acetosella), nyresoleie (Ranunculus auricomus), teiebær (Rubus saxatilis), blåbær (Vaccinium myrtillus), tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) og skogfiol (Viola riviniana) ble registrert. Langs bekkene og i fuktige partier vokser skogburkne (Athyrium filix-femina), bekkekarse (Cardamine amara), maigull (Chrysosplenium alternifolium), hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum), sumphaukskjegg (Crepis paludosa), engsnelle (Equisetum pratense), skogsnelle (Equisetum sylvaticum), mjødurt (Filipendula ulmaria), strutseving (Matteuccia struthiopteris), firblad (Paris quadrifolia), skogsvinerot (Stachys sylvatica), skogstjerneblom (Stellaria nemorum) og vendelrot (Valeriana sambucifolia). De mest interessante funnene var de fine forekomstene med myske (Galium odoratum), at blåveis opptrådte spredt (Hepatica nobilis) og en forekomst med storrapp (Poa remota) langs bekken. I bunnsjiktet inngår kravfulle moser som hasselmoldmose (Eurhynchium angustirete), skyggehusmose (Hylocomiastrum umbratum), krusfagermose (Plagiomnium undulatum), storkransemose (Rhytidiadelphus triquetrus) og tujamose (Thuidium tamariscinum). Kystjamnemose (Plagiothecium undulatum) indikerer suboseaniske forhold. Det samme gjør lavarten gammelgranslav (Lecanactis abietina), som vokser på gran. Granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus) og beversagsopp (Lentinellus castoreus) ble observert på én granstokk hver. Begge var tidligere rødlistet. Lokaliteten er artsrik og inneholder regionalt uvanlige arter. Dessuten inngår truet vegetasjonstype som er sjelden i regionen. Dette gir lokaliteten minst lokal verdi. 35 Kirkerudåsen (BN ) Skog: Rik sumpskog (F06) Verdi: C UTM: NM 992, Hoh.: Kartblad: 1914 III Areal: 23,7 daa Kilder: Bratli 2000 Inventør: Harald Bratli , revidert Området ligger i nordvendt skogsli sør for Vinterbrosenteret. Det består av lågurtskog og ulike fuktskogtyper, med rik sumpskog og i øvre del kildepreget, varmekjær sumpblandingsskog der gran (Picea abies) inngår i blanding med ask (Fraxinus excelsior) og ulike løvtrær. Lenger nedover i lia dominerer relativt gammel granskog med en del hassel (Corylus avellana). I deler av området er det også nokså tett granskog. Også en bestand med stor osp (Populus tremula) inngår. Langs bekk i en liten kløft mot vest er det sumpskog dominert av gråor (Alnus incana), ask og gran. På kanten av den grunne kløfta er det mye edelløvtrær med til dels stor ask, lind (Tilia cordata) og en del spisslønn (Acer platanoides). Ellers finnes hegg (Prunus padus), sommereik (Quercus robur), selje (Salix caprea), rødhyll (Sambucus racemosa), rogn (Sorbus aucuparia), og stor alm (Ulmus glabra). Inntil kløfta på vestsiden er skogen nylig hogd. Skogen i lokaliteten er tydelig påvirket av skogsdrift, men det finnes noe dødt trevirke, det meste lite nedbrutt. Floraen er artsrik med flere interessante arter. I sumpskogen øverst og langs bekken i kløfta finnes flere forekomster med slakkstarr (Carex remota) og storrapp (Poa remota). Sumpskogen er dannet av næringsrikt sigevann på løsmasser og er en type varmekjær kildeløvskog. I tillegg til slakkstarr og storrapp finnes sumphaukeskjegg (Crepis paludosa), 11

17 skogsnelle (Equisetum sylvaticum), mjødurt (Filipendula ulmaria), myrmaure (Galium palustre), grøftesoleie (Ranunculus flammula), krypsoleie (R. repens), hestehov (Tussilago farfara) og bekkeveronika (Veronica beccabunga). Krusfagermose (Plagiomnium undulatum) og stortujamose (Thuidium tamariscinum) inngår i bunnsjiktet. Ellers finnes bekkeblom (Caltha palustris), bekkekarse (Cardamine amara), maigull (Chrysosplenium alternifolium), firblad (Paris quadrifolia), kranskonvall (Polygonatum verticillatum) og vendelrot (Valeriana sambucifolia) i sumpskogen. Blåveis (Hepatica nobilis) og myske (Galium odoratum) har spredte forekomster. Av andre arter kan nevnes snerprørkvein (Calamagrostis arundinacea), fingerstarr (Carex digitata), liljekonvall (Convallaria majalis), markjordbær (Fragaria vesca), hårfrytle (Luzula pilosa), myskegras (Milium effusum), skogsalat (Mycelis muralis), maiblom (Maianthemum bifolium), hengeaks (Melica nutans), gjøksyre (Oxalis acetosella), teiebær (Rubus saxatilis), skogsvinerot (Stachys sylvatica), skogstjerneblom (Stellaria nemorum), skogfiol (Viola riviniana). Hasselmoldmose (Eurhynchium angustirete) og storkransemose (Rhytidiadelphus triquetrus) vokser i skogbunnen. På gran vokser lavarten gammelgranslav (Lecanactis abietina) og skriftlav (Graphis scripta) finnes på løvtrær. Ved basis av løvtrær vokser mosen gulbånd (Metzgeria furcata) og larvemose (Nowellia curvifolia) vokser på død ved. Kystjamnemose (Plagiothecium undulatum) og kystkransemose (Rhytidiadelphus loreus) i skogbunnen indikerer suboseaniske forhold. Beversagsopp (Lentinellus castoreus) ble observert på én granstokk. Den var tidligere rødlistet. Alm (Ulmus glabra) står på rødlista som nær truet (NT). Ingen andre rødlistearter er registrert så langt, men lokaliteten inneholder regionalt sjeldne arter, samt truet vegetasjonstype og har minst lokal verdi. De viktigste naturverdiene er knyttet til fuktige skogtyper og lokalitetene er derfor satt til rik sumpskog. 12

18 5. SAMLET VURDERING I Ås-sammenheng framstår skogslia som rik både med hensyn til vegetasjon og flora, og spesielt med hensyn til kravfulle sumpskogsarter. Forekomster med blåveis (Hepatica nobilis) er interessant i seg selv og indikerer baserike forhold. Lokalitetene med slakkstarr (Carex remota), myske (Galium odoratum) og storrapp (Poa remota) kompletterer og utfyller tilsvarende forekomster på nordsiden av Pollevann i det nylig opprettede Nordre Pollen naturreservat bare ca. to kilometer unna. Ut fra dagens kunnskap viser dette at de nordre deler av kommunen er de rikeste og mest interessante med hensyn til kravfulle skogsplanter. Lia har noen likhetstrekk med de rike skogslokalitetene nord for Pollevann, men mangler en del av de mest kravfulle artene, som tannrot (Cardamine bulbifera), skjellrot (Lathraea squamaria) og storkonvall (Polygonatum multiflorum). Heller ikke artsmangfoldet for sopp er like stort (jf. Hofton 2004), men Vinterbrolokaliteten er dårligere undersøkt enn Pollevann med hensyn til sopp. Potensialet for funn av rødlistede sopparter, både vedboende og jordboende, er til stede. I forvaltningssammenheng bør en være klar over at gjentatte besøk i artsrike lokaliteter som dette kan resultere i flere funn av interessante arter. Rett sør for lokalitet 35 er også den sjeldne og rødlistede arten vedkorallsopp (Lentaria byssiseda) funnet (se Det kan tenkes at lokalitet 35 burde vært forlenget for å fange opp denne forekomsten og andre interessante arter et stykke sørover langs bekken. Utenom naturtypelokalitetene er skogen sterkt påvirket. På tross av rikere vegetasjonstyper og funn av noen interessante arter, ble disse området vurdert å ha lavere verdi i naturtypesammenheng. Vinterbrosenteret med nærliggende områder har ingen påviste interessante arter. 13

19 6. LITTERATUR Anonym Kartlegging av naturtyper - verdsetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13, 2. utg. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. Artsdatabanken u.å. Artskart webside (sist besøkt ). Aune, B Temperaturnormaler normalperiode Norske meteorol. Inst. rapp. Klima 1993: 2: Berthelsen, A., Olerud, S. & Sigmond, E.M.O Geologisk kart over Norge, berggrunnskart OSLO 1: Norges geologiske undersøkelse, Trondheim. Bratli, H Biologisk mangfold i Ås kommune. Norsk Inst. Jord- Skogkartlegging Rapp. 2000: 5: Blindheim, T. & Olsen, K.M Oppdatering av naturtypekartet i Ås kommune. Siste sjanse notat 2005: 7: 1-9. Fremstad, E. and Moen, A Truete vegetasjonstyper i Norge. Norg. tekn.-naturv. Univ. VitenskMus. Rapp. bot. Ser. 4: 2001: Førland, E. J Nedbørnormaler normalperiode Norske meteorol. Inst. rapp. Klima 1993: 39: Gederaas, L., Salvesen, I. and Viken, Å., eds. (2007) Norsk svarteliste Økologiske risikovurderinger av fremmede arter. Trondheim: Artsdatabanken. Hofton, T.H Biologiske verdier i Pollen NØ (Nybråten) i Ås kommune, Akershus. Siste Sjanse-notat 2004: 16: Kålås, J.A., Viken, Å. & Bakken, T. (red.) Norsk rødliste Norwegian Red List. Artsdatabanken, Trondheim. Lid, J. and Lid, D.T Norsk flora. 7 utgåva. Oslo: Det norske samlaget. Moen, A Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss. Aarrestad, P. A., Brandrud, T. E., Bratli, H. & Moe, B Skogvegetasjon. I: E. Fremstad & A. Moen (red.), Truete vegetasjonstyper i Norge. Norg. tekn.-naturv. Univ. VitenskMus. Rapp. bot. Ser. 2001: 4:

20 Vedlegg 1. Artsliste for undersøkelsesområdet fordelt på to naturtypelokaliteter, skogslia sør for riksvei 156 og Vinterbrosenteret med nærmeste omgivelser. Lokalitet 34 Lokalitet 35 Norsk navn Latinsk navn Kirkerudåsen Ø Kirkerudåsen spisslønn Acer platanoides x x 15 Skogslia ryllik Achillea millefolium x nyseryllik Achillea ptarmica x skvallerkål Aegopodium podagraria x engkvein Agrostis capillaris x x knereverumpe Alopecurus geniculatus x jonsokkoll Ajuga pyramidalis x marikåpe Alchemilla sp. x svartor Alnus glutinosa x gråor Alnus incana x x x hvitveis Anemone nemorosa x x x gulaks Anthoxanthum odoratum x x sløke Angelica sylvestris x x hundekjeks Anthriscus sylvestris x storborre Arctium lappa x burot Artemisia vulgaris x skogburkne Athyrium filix-femina x x smyle Avenella flexuosa x x x vinterkarse Barbarea vulgaris x hengebjørk Betula pendula x x dunbjørk Betula pubescens x x snerprørkvein Calamagrostis arundinacea x x x vassrørkvein Calamagrostis canescens x røsslyng Calluna vulgaris x bekkeblom Caltha palustris x gjetertaske Capsella bursa-pastoris x bekkekarse Cardamine amara x x x fingerstarr Carex digitata x x x stjernestarr Carex echinata x slåttestarr Carex nigra x bleikstarr Carex pallescens x bråtestarr Carex pilulifera x slakkstarr Carex remota x x slirestarr Carex vaginata x sennegress Carex vesicaria x engknoppurt Centaurea jacea x vanlig arve Cerastium fontanum x geitrams Chamerion angustifolium x x meldestokk Chenopodium album x maigull Chrysosplenium alternifolium x x åkertistel Cirsium arvense x hvitbladtistel Cirsium heterophyllum x x myrtistel Cirsium palustre x liljekonvall Convallaria majalis x x hassel Corylus avellana x x x sumphaukskjegg Crepis paludosa x x hundegras Dactylis glomerata x x Vinterbrosenteret

21 Lokalitet 34 Lokalitet 35 Norsk navn Latinsk navn Kirkerudåsen Ø Kirkerudåsen Skogslia sølvbunke Deschampsia cespitosa x x x broddtelg Dryopteris carthusiana x x geittelg Dryopteris dilatata x sauetelg Dryopteris expansa x x x ormetelg Dryopteris filix-mas x x x kveke Elytrigia repens x engsnelle Equisetum pratense x x skogsnelle Equisetum sylvaticum x x x sauesvingel Festuca ovina x rødsvingel Festuca rubra x mjødurt Filipendula ulmaria x x x x markjordbær Fragaria vesca x x x x trollhegg Frangula alnus x ask Fraxinus excelsior x x x x vrangdå Galeopsis bifida x kvassdå Galeopsis tetrahit x x hvitmaure Galium boreale x stormaure Galium mollugo x myrmaure Galium palustre x myske Galium odoratum x x x enghumleblom Geum rivale x mannasøtgras Glyceria fluitans x åkergråurt Gnaphalium uliginosum x fugletelg Gymnocarpium dryopteris x x x blåveis Hepatica nobilis x x x hårsvevegruppa Hieracium Sect. pilosella x skogsveve Hieracium Sect. sylvatica x x x firkantperikum Hypericum maculatum x x kjempespringfrø Impatiens glandulifera x x springfrø Impatiens noli-tangere x lyssiv Juncus effusus x x einer Juniperus communis x knollerteknapp Lathyrus linifolius x x gulflatbelg Lathyrus pratensis x føllblom Leontodon autumnalis x tunbalderbrå Lepidotheca suaveolens x prestekrage Leucanthemum vulgare x linnea Linnaea borealis x lintorskemunn Linaria vulgaris x raigras Lolium perenne x tiriltunge Lotus corniculatus x gulldusk Lysimachia thyrsiflora x stri kråkefot Lycopodium annotinum x hårfrytle Luzula pilosa x x x maiblom Maianthemum bifolium x x x apotekerkattost Malva sylvestris x strutseving Matteuccia struthiopteris x x stormarimjelle Melampyrum pratense x småmarimjelle Melampyrum sylvaticum x x x hengeaks Melica nutans x x x Hvitsteinkløver Melilotus albus x 16 Vinterbrosenteret

22 Lokalitet 34 Lokalitet 35 Norsk navn Latinsk navn Kirkerudåsen Ø Kirkerudåsen Skogslia myskegras Milium effusum x x x maurarve Moehringia trinervia x skogsalat Mycelis muralis x x x x åkerforglemmegei Myosotis arvensis x gjøksyre Oxalis acetosella x x x firblad Paris quadrifolia x x x pastinakk Pastinaca sativa x hengeving Phegopteris connectilis x x x timotei Phleum pratense x gran Picea abies x x x x furu Pinus sylvestris x x groblad Plantago major x tunrapp Poa annua x myrrapp Poa palustris x storrapp Poa remota x x kranskonvall Polygonatum verticillatum x sisselrot Polypodium vulgare x x x osp Populus tremula x x x tepperot Potentilla erecta x blåkoll Prunella vulgaris x hegg Prunus padus x einstape Pteridium aquilinum x x sommereik Quercus robur x x x nyresoleie Ranunculus auricomus x x grøftesoleie Ranunculus flammula x krypsoleie Ranunculus repens x x x stikkelsbær Ribes uva-crispa x brønnkarse Rorippa palustris x bringebær Rubus idaeus x x x teiebær Rubus saxatilis x x småsyre Rumex acetosella ssp. acetosella x x høymol Rumex longifolius x tunsmåarve Sagina procumbens x ørevier Salix aurita x selje Salix caprea x x x rødhyll Sambucus racemosa x x x engsvingel Schedonorus pratensis x skogsivaks Scirpus sylvaticus x klistersvineblom Senecio viscosus x åkersvineblom Senecio vulgaris x rød jonsokblom Silene dioica x kanadagullris Solidago canadensis x gullris Solidago virgaurea x x x åkerdylle Sonchus arvensis x stivdylle Sonchus asper x rogn Sorbus aucuparia x x x linbendel Spergula arvensis x skogsvinerot Stachys sylvatica x x x grasstjerneblom Stellaria graminea x skogstjerneblom Stellaria nemorum x x x reinfann Tanacetum vulgare x 17 Vinterbrosenteret

23 Lokalitet 34 Lokalitet 35 Vinterbrosenteret Norsk navn Latinsk navn Kirkerudåsen Ø Kirkerudåsen Skogslia ugrasløvetann Taraxacum officinale x lind Tilia cordata x x skogstjerne Trientalis europaea x x alsikkekløver Trifolium hybridum x rødkløver Trifolium pratense x hvitkløver Trifolium repens x ugrasbalderbrå Tripleurospermum inodorum x hestehov Tussilago farfara x x x alm Ulmus glabra x x brennesle Urtica dioica x blåbær Vaccinium myrtillus x x x blokkebær Vaccinium uliginosum x tyttebær Vaccinium vitis-idaea x vendelrot Valeriana sambucifolia x x x bekkeveronika Veronica beccabunga x tveskjeggveronika Veronica chamaedrys x x legeveronika Veronica officinalis x fuglevikke Vicia cracca x gjerdevikke Vicia sepium x myrfiol Viola palustris x skogfiol Viola riviniana x x x hasselmoldmose Eurhynchium angustirete x x skyggehusmose Hylocomiastrum umbratum x gulbånd Metzgeria furcata x larvemose Nowellia curvifolia x krusfagermose Plagiomnium undulatum x x kystjamnemose Plagiothecium undulatum x x kystkransemose Rhytidiadelphus loreus x storkransemose Rhytidiadelphus triquetrus x x x tujamose Thuidium tamariscinum x x x skriftlav Graphis scripta x gammelgranslav Lecanactis abietina x x x beversagsopp Lentinellus castoreus x x granrustkjuke Phellinus ferrugineofuscus x svovelskjellsopp Pholiota flammans x 18

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN Dette notatet gjør rede for kartlegging av naturtyper i området Seljebrekka/Vollan i Rindal kommune. Kartleggingen vil bli brukt som bakgrunnsstoff for konsekvensutredning

Detaljer

Floristisk undersøkelse på Gjettumbråtan, tilhørende Gjettum gård i Bærum kommune

Floristisk undersøkelse på Gjettumbråtan, tilhørende Gjettum gård i Bærum kommune Floristisk undersøkelse på Gjettumbråtan, tilhørende Gjettum gård i Bærum kommune Innledning Undersøkelsen har vært utført av botaniker Anders Often. Med på undersøkelsen var også Zsuzsa Fey, dugnadsansvarlig

Detaljer

NOTAT. Notat Klinkenberghagan, registrering av naturverdier.

NOTAT. Notat Klinkenberghagan, registrering av naturverdier. NOTAT Oppdrag 1350006641 Kunde Lier kommune Notat nr. - Dato 2015/06/18 Til Fra Kopi Ann Kristin Røset Ulrikke Christina Kjær Geir Frode Langelo - sidemannskontroll Notat Klinkenberghagan, registrering

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i Elsåkerneset øst, Tysnes kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i Elsåkerneset øst, Tysnes kommune Kartlegging av biologisk mangfold i Elsåkerneset øst, Tysnes kommune Elsåkerneset -øst sett fra grense mot nord-øst Oppdragsgiver: J. Tufteland AS, Rådgivende ingeniører og arkitekter Kartlegging er utført

Detaljer

Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke

Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 132 Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-130-4 Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune,

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Botaniske unders~kingar i Arnfjæra, Leksvik kommune, Nord-Tr~ndelag. Dag-Inge @en

Botaniske unders~kingar i Arnfjæra, Leksvik kommune, Nord-Tr~ndelag. Dag-Inge @en Botaniske unders~kingar i Arnfjæra, Leksvik kommune, Nord-Tr~ndelag Dag-Inge @en Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 1997-4 Botaniske undersøkingar i Arnfjæra,

Detaljer

Botaniske undersekingar langs planlagde vegtrasear i Midtre-Gauldal og Orkdal, Ser-Trendelag

Botaniske undersekingar langs planlagde vegtrasear i Midtre-Gauldal og Orkdal, Ser-Trendelag Botaniske undersekingar langs planlagde vegtrasear i Midtre-Gauldal og Orkdal, Ser-Trendelag Dag-Inge aien Asbjørn Moen Norges teknisk-nahirvitenskaplige universitet Vitenskapsmuseet Trondheim Norges

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke

Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 46 Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke Skjøtselplan Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-044-4 Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemark på Dølan, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Skjøtselsplan for slåttemark på Dølan, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselsplan for slåttemark på Dølan, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke. Sommerfjøs på Dølan, sett mot øst. Foto: Dag-Inge Øien 27.06.2007. UTM (WGS84 32V): 05891, 70290. FIRMANAVN OG ÅRSTALL:

Detaljer

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune.

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune. NINA Minirapport 267 Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune Det gamle kraftverket i Folkedal. Foto: AO 07.07.2009. Av Anders Often Botanisk

Detaljer

Biologisk mangfold analyse

Biologisk mangfold analyse Biologisk mangfold analyse Detaljreguleringsplan: Hovsdalen, Valle kommune Naturforvalter Trond Ansten, Aug. 2015 Plankontoret Hallvard Homme AS, Prosjektnr. 1982 Biologisk mangfold rapport; Hovsdalen

Detaljer

Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke

Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 51 Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke Skjøtselplan Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-049-9 Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke Ecofact rapport: 51 www.ecofact.no

Detaljer

Hagemarkskog nord for Høieelva

Hagemarkskog nord for Høieelva Hagemarkskog nord for Høieelva Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 40501 Naturtype: Hagemark Verdi for biologisk mangfold: Viktig (B) Beskrivelse av lokaliteten Beskrivelse: Berggrunnen i området består av

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Dvalåssyd Utarbeidetav: PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2620 Vednaturforvalter IdaLarsen,juni 2014 Sammendrag Grunneier ønsker å få utarbeidet en detaljreguleringsplan

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Anders Thylén BioFokus-notat 2012-16 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Oslo kommune Bymiljøetaten kartlagt botaniske naturverdier på Prinsdal skytebane. Det

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-20 Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker - 2 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Hartman

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Veidekke Eiendom AS, foretatt en naturfaglig undersøkelse ved Staverløkka

Detaljer

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-13 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Rieber prosjekt AS kartlagt biologiske verdier ved Løvenskioldbanen i Bærum.

Detaljer

Naturtypekartlegging av skogslått i Skárfvággi/ Skardalen

Naturtypekartlegging av skogslått i Skárfvággi/ Skardalen Ecofact rapport 240 Naturtypekartlegging av skogslått i Skárfvággi/ Skardalen Gáivuona suohkan /Kåfjord kommune Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-238-7 Naturtypekartlegging

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Insektinventering i Yngsdalen, Luster kommune, 23.-24. juli 2013

Insektinventering i Yngsdalen, Luster kommune, 23.-24. juli 2013 SABIMA kartleggingsnotat 3-2013 Insektinventering i, Luster kommune, 23.-24. juli 2013 Av Jostein Bærø Engdal Side 1 av 6 Kartleggingsnotat 3-2013 Insektinventering Insektinventering i, Luster kommune,

Detaljer

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Anders Thylén BioFokus-notat 2014-30 albatre Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Chice Living kartlagt naturverdier i et planområde på Tømtebakken,

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Biologisk kartlegging av to hyttefelt på Gautestad

Biologisk kartlegging av to hyttefelt på Gautestad Biologisk kartlegging av to hyttefelt på Gautestad Ronja Zierenberg 3801 Bø i Telemark 2012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Fakta... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 4 Klassifisering

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV SLÅTTEMARK OG KYSTLYNGHEILOKALITETER I NORD-TRØNDELAG 2015

KVALITETSSIKRING AV SLÅTTEMARK OG KYSTLYNGHEILOKALITETER I NORD-TRØNDELAG 2015 - NIBIO OPPDRAGSRAPPORT NIBIO COMMISSIONED REPORT VOL.: 1 nr.: 28, 2015 KVALITETSSIKRING AV SLÅTTEMARK OG KYSTLYNGHEILOKALITETER I NORD-TRØNDELAG 2015 Per Vesterbukt NIBIO Kvithamar Vesterbukt, Per. 2

Detaljer

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET WKN rapport 2015:4 12. OKTOBER 2015 R apport 2 015:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart

Detaljer

KARTLEGGING AV BIOTOPTYPER BERGEN RIDESENTER. Skriftlig del, supplement til kartgrunnlag

KARTLEGGING AV BIOTOPTYPER BERGEN RIDESENTER. Skriftlig del, supplement til kartgrunnlag KARTLEGGING AV BIOTOPTYPER BERGEN RIDESENTER Skriftlig del, supplement til kartgrunnlag 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for analysen... 3 2 Metode... 3 2.1 Anvendte metoder og kilder:... 3 2.1.1 Kart over

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-16 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Feste Grenland AS v/ Therese Hagen,

Detaljer

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE 2 POENG Referansedata Lok. 72 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning Kommune Kvam Naturtype

Detaljer

Granvin småbåthavn, Granvin

Granvin småbåthavn, Granvin Granvin småbåthavn, Granvin Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Ing. Egil Ulvund AS, Jondal

Detaljer

NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Page 1 of 3 Faculty of Natural Sciences and Technology Department of Biology Subject teacher: Ana Séneca, Bård Pedersen, Terje Thun (73553409) EXAMINATION

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig.

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig. Flåtjørn - Referanse: 205. Naturverdier for lokalitet Flåtjørn, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Nord-Trøndelag 204. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5629)

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2015-22 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune.

Detaljer

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Straumfjordvatnet** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Steigen Inventør: DSV, DSV Kartblad: 2130 IV Dato feltreg.: 03.07.2006-07.07.2006, UTM: Ø:522531,

Detaljer

Vegetasjonsutviklingen etter skogbrannen i Hopsfjellet Naturreservat, Sveio kommune, i perioden 1992-2008

Vegetasjonsutviklingen etter skogbrannen i Hopsfjellet Naturreservat, Sveio kommune, i perioden 1992-2008 MVA-rapport 1/2009 Vegetasjonsutviklingen etter skogbrannen i Hopsfjellet Naturreservat, Sveio kommune, i perioden 1992-2008 Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Hordaland Institusjon Fylkesmannen i Hordaland,

Detaljer

Botanisk kartlegging av NGU-eiendommen på Lade, Trondheim

Botanisk kartlegging av NGU-eiendommen på Lade, Trondheim Botanisk kartlegging av NGU-eiendommen på Lade, Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Trondheim l. q L. i'.. t r) l Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)N&+42'()+4@&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:R

Detaljer

BioFokus-notat 2014-47

BioFokus-notat 2014-47 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune. Kommunen ønsker at tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen.

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen. Svartavatnet øst 4 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Svartavatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER FOR SMÅKRAFTVERK I KVITFORSELVA, NARVIK KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 14.03.2011 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver:

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby

Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby Ulrika Jansson BioFokus-notat 2013-1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Flateby Sentrumsutvikling AS og Enebakk kommune kartlagt naturverdier

Detaljer

- Registrering av nøkkelbiotoper på eiendom 9/2 Tvedestrand kommune, Aust-Agder -

- Registrering av nøkkelbiotoper på eiendom 9/2 Tvedestrand kommune, Aust-Agder - Oppdraget Oppdraget er gitt av UtviklingsPartner DA v/ Ole Jørgen Jakobsen. Postboks 5164 Majorstua, 0302 OSLO. Sammendrag Eiendom 9/2, Tvedestrand kommune ble 27 og 28 juli 1998 undersøkt for nøkkelbiotoper.

Detaljer

Oppdatert naturtypebeskrivelse

Oppdatert naturtypebeskrivelse Oppdatert naturtypebeskrivelse Lokalitetsnr Naturbasen Naturtype Utforming Verdisetting BN00046469 Paradisbukta sør Åpen grunnlendt kalkmark Tørr, meget baserik eng i lavlandet Viktig (B) Figur 1. Artsrik

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Skjøtselplan for Brattlia, slåttemark, Nes kommune, Akershus fylke.

Skjøtselplan for Brattlia, slåttemark, Nes kommune, Akershus fylke. Østlandet Skjøtselplan for Brattlia, slåttemark, Nes kommune, Akershus fylke. FIRMANAVN OG ÅRSTALL: Kristina Bjureke, Naturhistorisk museum, UiO, 2012. PLAN/PROSJEKTANSVARLIG: Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Skjøtselsplan for Liaberga naturreservat i Stjørdal

Skjøtselsplan for Liaberga naturreservat i Stjørdal Skjøtselsplan for Liaberga naturreservat i Stjørdal Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Liaberga naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-59, 22 s. + Vedlegg. ISBN

Detaljer

Feltarbeidet Området ble inventert 25.5.2011 i pent vær. Området anses som tilfredsstillende dekket.

Feltarbeidet Området ble inventert 25.5.2011 i pent vær. Området anses som tilfredsstillende dekket. Områdets navn Høgåsen - Godbekken Referansedata Fylke: Oslo Kommune: Oslo Registrant: Frode Løset Dato feltreg: 25.05.2011 Kartblad: 1914-4 Oslo UTM: Ø 0261990 N 6657403 Vegetasjonssone: Boreonemoral Areal:

Detaljer

Botanisk bestemmelse av plantene ved Herrodd Adr: Øverbergveien 1, 1397 Nesøya. Gnr. 40, bnr. 1488.

Botanisk bestemmelse av plantene ved Herrodd Adr: Øverbergveien 1, 1397 Nesøya. Gnr. 40, bnr. 1488. Botanisk bestemmelse av plantene ved Herrodd Adr: Øverbergveien 1, 1397 Nesøya. Gnr. 40, bnr. 1488. Av Mari Marstein, konservator, Gamle Hvam museum På forespørsel fra Mildrid Melkild, rådgiver, nyere

Detaljer

Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013

Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 SABIMA kartleggingsnotat 9-2013 Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 Av Even Woldstad Hanssen Foto: Reidun Braathen Side 1 av 6 Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 Det

Detaljer

KARTLEGGING AV NATURTYPER I INNHERRED 2009-2010 MED VEKT PÅ STEINKJER KOMMUNE, NORD - TRØNDELAG

KARTLEGGING AV NATURTYPER I INNHERRED 2009-2010 MED VEKT PÅ STEINKJER KOMMUNE, NORD - TRØNDELAG Oppdragsrapport 03/2012 fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KARTLEGGING AV NATURTYPER I INNHERRED 2009-2010

Detaljer

Lien hyttegrend, Stranda

Lien hyttegrend, Stranda Lien hyttegrend, Stranda Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Håkon Wågsæther, Stranda Kontaktperson

Detaljer

Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer

Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer Dag-Inge Øien Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2013-7 NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2013-7 Dag-Inge

Detaljer

Ask i Hindrum naturreservat, Leksvik Status og vurdering av skjøtselstiltak

Ask i Hindrum naturreservat, Leksvik Status og vurdering av skjøtselstiltak Dag-Inge Øien Ask i Hindrum naturreservat, Leksvik Status og vurdering av skjøtselstiltak NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2014-14 NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2014-14 Dag-Inge

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Juvvasselva Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rissa, Åfjord Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1622 IV Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 155-304moh

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse AS Oppdrag: Detaljregulering Spikkestadveien 3-5 Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 4.6.2013 Skrevet av: Heiko Liebel Arkiv: Kvalitetskontr: Rein Midteng,

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold NOTAT Vår ref.: Dato: 22. mai 2013 Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold Østerhus Tomter jobber med en regulerings plan (0398 Haga Vest) på Haga i Sola kommune. I den forbindelse skal det

Detaljer

Amdal (ytre) Lokalitet nr.: Verdi for biologisk mangfold: Viktig (B)

Amdal (ytre) Lokalitet nr.: Verdi for biologisk mangfold: Viktig (B) Amdal (ytre) Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 60101 Naturtype: Rik edelløvskog Verdi for biologisk mangfold: Viktig (B) Beskrivelse av lokaliteten Beskrivelse: Skifrig berggrunn (muligens noe fylitt men

Detaljer

Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana kommune, Nordland fylke

Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 47 Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana kommune, Nordland fylke Skjøtselplan Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-045-1 Bredek, Inner-Bredek,

Detaljer

Skárfvággi/ Skardalen i Gáivuona suohkan/kåfjord kommune

Skárfvággi/ Skardalen i Gáivuona suohkan/kåfjord kommune Ecofact rapport 158 Skárfvággi/ Skardalen i Gáivuona suohkan/kåfjord kommune Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-156-4 Skárfvággi / Skardalen i Gáivuona suohkan/kåfjord

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING. Asplan Viak AS Side 1

NOTAT 1. INNLEDNING. Asplan Viak AS Side 1 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Seljord kommune Sinnesodden, Seljord Del: Konsekvensutredning naturmangfold Dato: 18.11.2016 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Lars Krugerud Oppdrag nr: 535

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-26. Dato

Biofokus-rapport 2014-26. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 på i sentrale deler av Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt. i Hadsel kommune. 2 naturtypelokaliteter er blitt avgrenset,

Detaljer

Botaniskundersøkelseav edellauvskogi Tistadalen, Halden(Østrold)

Botaniskundersøkelseav edellauvskogi Tistadalen, Halden(Østrold) Botaniskundersøkelseav edellauvskogi Tistadalen, Halden(Østrold) KlausHøiland NORSKINSTITUTTFORNATURFORSKNING Botaniskundersøkelseav edellauvskogi Tistadalen, Halden(Østfold) NORSK 1NSTITUTTFOR NATURFORSKN

Detaljer

Naturfaglige undersøkelser ved Nordre Labo i Vestby kommune

Naturfaglige undersøkelser ved Nordre Labo i Vestby kommune Naturfaglige undersøkelser ved Nordre Labo i Vestby kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2016-20 Ekstrakt BioFokus ved Ole J. Lønnve har på oppdrag for Ann- Cathrin Torp foretatt en naturfaglig undersøkelse

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak

Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage Oktober 2010 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage har fått i oppdrag å lage en enkel

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold langs Vestbyveien i Frogn kommune i forbindelse med planlagt ledningsanlegg

Kartlegging av naturmangfold langs Vestbyveien i Frogn kommune i forbindelse med planlagt ledningsanlegg Kartlegging av naturmangfold langs Vestbyveien i Frogn kommune i forbindelse med planlagt ledningsanlegg Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2014-13 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Haveråsen Vann- og Avløpslag

Detaljer

Aksdal (øst for brua mellom Østre og Vestre Bokn)

Aksdal (øst for brua mellom Østre og Vestre Bokn) Aksdal (øst for brua mellom Østre og Vestre Bokn) Kommune: Bokn Lokalitet nr.: 60107 Naturtype: Rik edelløvskog Verdi for biologisk mangfold: Svært viktig naturtype (A) Beskrivelse av lokaliteten Beskrivelse:

Detaljer

Kartlegging av naturverdier på Ekeberg 2008. Notat 29. oktober 2008

Kartlegging av naturverdier på Ekeberg 2008. Notat 29. oktober 2008 Kartlegging av naturverdier på Ekeberg 2008 Notat 29. oktober 2008 Bakgrunn På oppdrag for Friluftsetaten i Oslo kommune har BioFokus v/ Terje Blindheim foretatt naturfaglige undersøkelser på Ekeberg.

Detaljer

Bevaring av genressurser: Etablering av urterik slåtteeng på Sunnfjord museum, Sogn og Fjordane

Bevaring av genressurser: Etablering av urterik slåtteeng på Sunnfjord museum, Sogn og Fjordane Bevaring av genressurser: Etablering av urterik slåtteeng på Sunnfjord museum, Sogn og Fjordane Ingvild Austad, Knut Rydgren, Knut R. Sørensen og Liv Byrkjeland R-NR 2/07 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG

Detaljer

Dag-Inge Øien. Botanisk notat 2012-4 Forslag til skjøtselsplan for Hyddkroken i Røros. Norges teknisk-naturvitenskapelige.

Dag-Inge Øien. Botanisk notat 2012-4 Forslag til skjøtselsplan for Hyddkroken i Røros. Norges teknisk-naturvitenskapelige. Dag-Inge Øien Botanisk notat 2012-4 Forslag til skjøtselsplan for Hyddkroken i Røros NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

BioFokus-rapport 2011-16. Dato. Antall sider. Tittel. Forfatter Kim Abel

BioFokus-rapport 2011-16. Dato. Antall sider. Tittel. Forfatter Kim Abel Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Beliggenhet Eiendom AS foretatt biologiske undersøkelser på eiendommen med gbnr 8/1549 og adresse Lillehagveien 38. Eiendommen er ca 2 daa. Det er fra tidligere

Detaljer

Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand

Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand Jon T. Klepsland BioFokus-notat 2013-6 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Norconsult AS gjort en naturfaglig undersøkelse

Detaljer

Åmtona *** Tilbudsområdet er foreslått av skogeiersamvirket i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder.

Åmtona *** Tilbudsområdet er foreslått av skogeiersamvirket i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder. Åmtona *** Referansedata Fylke: Aust-Agder Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2008 Kommune: Åmli Inventør: ANO, TEB Kartblad: 1512 I, Gjøvdal Dato feltreg.: 15.10.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Vedlegg 6 Skjøtselsplan på garden Ansok

Vedlegg 6 Skjøtselsplan på garden Ansok Vedlegg 6 Skjøtselsplan på garden Ansok Generell beskrivelse Kommune: Stranda kommune Gardsnummer: 4 Eiere: bruk nr. 1 Jarle Ansok (6260 Skodje, tel. 70 27 61 09), bruk nr. 2 Oddmund Ansok (6212 Liabygda,

Detaljer

Skjøtselsplan for Dæli, slåttemark, Bærum kommune, Akershus fylke.

Skjøtselsplan for Dæli, slåttemark, Bærum kommune, Akershus fylke. Skjøtselsplan for Dæli, slåttemark, Bærum kommune, Akershus fylke. Østlandet Oversiktsbilde av slåttemarka sett nordover. Fra NM 85200 42870. FIRMANAVN OG ÅRSTALL: BioFokus 2012 PLAN/PROSJEKTANSVARLIG:

Detaljer

RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon telefaks

RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon telefaks RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL RAPPORTNR. DATO Supplerande kartlegging av biologisk mangfald i jordbrukets kulturlandskap i Sogn og Fjordane. Registrering

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

Naturtypekartlegging av kulturmark ved Rollset, Malvik kommune

Naturtypekartlegging av kulturmark ved Rollset, Malvik kommune NIBIO RAPPORT NIBIO REPORT VOL.: 2, NR.: 158, 2016 Naturtypekartlegging av kulturmark ved Rollset, Malvik kommune Rollset, Malvik kommune, Sør Trøndelag SYNNØVE NORDAL GRENNE NIBIO KVITHAMAR TITTEL/TITLE

Detaljer

Evaluering av slåttemarklokaliteter i Naturbasen Hordaland Notat. Mary H. Losvik

Evaluering av slåttemarklokaliteter i Naturbasen Hordaland Notat. Mary H. Losvik Evaluering av slåttemarklokaliteter i Naturbasen Hordaland 2009-2010. Notat 1 Mary H. Losvik 2 Innledning Undertegnede evaluerte slåttemarklokalitetene ut fra stikkprøver av forekomsten og mengden av karakteristiske

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Røssedal Bygg A/S, co/ Andenæs Eiendom AS, foretatt en naturfaglig

Detaljer

BOTANISK UNDERSØKELSE PÅ EIENDOMMEN SALTBUVIKA VED LEANGSFJORDEN

BOTANISK UNDERSØKELSE PÅ EIENDOMMEN SALTBUVIKA VED LEANGSFJORDEN BOTANISK UNDERSØKELSE PÅ EIENDOMMEN SALTBUVIKA VED LEANGSFJORDEN Av Bjørg Rindal, botaniker 9. NOVEMBER 2015 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 1 INNHOLD INNLEDNING...side 2 MÅL...side 3 ARBEIDSMÅTE/METODE....side

Detaljer

Feltarbeidet Området ble inventert 9.8.2011. Vekslende vær med sol og regnbyger. Området anses som tilfredsstillende dekket.

Feltarbeidet Området ble inventert 9.8.2011. Vekslende vær med sol og regnbyger. Området anses som tilfredsstillende dekket. Områdets navn Garlaushøgda Referansedata Fylke: Akershus Kommune: Bærum Registrant: Frode Løset Dato feltreg: 9.8.2011 Kartblad: 1814-1 UTM-sentralpunkt: Ø 0251487 N 6653027 Vegetasjonssone: Sørboreal

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer