Biologisk kartlegging av to hyttefelt på Gautestad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biologisk kartlegging av to hyttefelt på Gautestad"

Transkript

1 Biologisk kartlegging av to hyttefelt på Gautestad Ronja Zierenberg 3801 Bø i Telemark 2012

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Fakta... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 4 Klassifisering av vegetasjonstyper... 5 Område 1- Lauvåsmyra... 5 Skog-/krattbevokst fattigmyr K Blåbærskog A Område 2- Botntjørna... 7 Røsslyng-blokkebærfuruskog A Resultat... 8 Artsliste... 8 Dyrespor... 9 Truede arter Konklusjon Litteraturliste Vedlegg... 12

3 Fakta Område 1: Lauvåsmyra Område 2: Botntjørn Oppdragsgiver: Plankontoret Hallvard Homme AS Utarbeidet av: Ronja Zierenberg Figur 1 Område 1 og 2, sør og øst for Høvringsvatnet i Gautestad i Evje kommune (

4 Sammendrag Feltdagen ble lagt til På dette tidspunktet var de fleste plantene i feltsjiktet avblomstret eller borte, noe som trolig førte til et mindre antall observerte arter. Likevel var det mulig å danne seg et omtrentlig bilde av naturtypene i område. Det ble funnet 42 karplanter, 5 mosegrupper, samt spor av dyr, først og fremst elg. Det har ikke lbitt registrert sopp og lav pga manglende kompetanse. Etter NINAs temahefte 12, kunne man kategorisere vegetasjonstypene i områdene. De dominerende vegetasjonstypene var Skog/krattbevokst fattigmyr(k1), fattig fastmattemyr(k3), blåbærskog(a4) og røsslyng-blokkebærfuruskog(a3). Det ble ikke funnet noen rødlistede arter på feltdagen, og det ser heller ikke ut til å ha blitt gjort funn i områdene tidligere. Det har derimot blitt registrert tre ulike sjeldne sopp- og lavarter rett i nærheten. To av disse på ospetrær. I begge områdene fantes det flere store ospetrær som kan ha betydning for slike arter, samt de fleste spettarter og eventuelt noen ugler. Det kan derfor være aktuelt å spare noen av ospetrærne og/eller gå inn i områdene på ny med kvalifiserte fagfolk for å se nærmere på spesielt truede sopp- og lavarter. I område 2 ved Botntjørna ble det også observert storfugl, uten å kunne sies mye mer om mulige leikplasser i omkringliggende områder. Nordvest for område 1 ved Lauvåsmyra har det tidligere blitt registrert orrfuglleik. Innledning Utbyggeren ønsker å bruke områdene til hytteutbygging. Områdene ligger i sør-enden og på østsiden av Høvringsvatnet, nordøst for Evje i Evje og Hornnes kommune. Området (i kommuneplanen under; F1 hytteområde Gautestad) er satt av til fremtidig fritidsbebyggelse i kommuneplanen for Evje og Hornnes. I forbindelse med dette har det blitt utført denne biologiske kartleggingen av områdene, med vekt på planter og dyr. Metode Analysen ble gjennomført ved en feltdag Begge områdene ble gjennomgått og alle observasjoner av planter og dyr registrert. Så sent på året er de fleste planter avblomstret og derfor ofte svært vanskelige å artsbestemme, om de i det hele tatt blir funnet. Bortsett fra det, kan en likevel lage seg et visst bilde av hvilke naturtyper vi har med å gjøre og hvilke arter en kan forvente å finne her. NINAs temahefte 12, vegetasjonstyper i Norge (Fjermestad,E.1998) ble brukt som utgangspunkt for vegetasjonskategoriseringen. Det er flere vegetasjonstyper i området, men disse flyter litt inn i hverandre. Grovt sett består begge områdene av en del myr av forskjellig karakter og rundtliggende blåbærskog. Område 1 har tydelige spor etter en gammel beverdam i nordvest-enden av området, mens område 2 ligger rundt Botntjørna.

5 Klassifisering av vegetasjonstyper I NINAs temahefte 12 (Fjermestad,E.1998) finner en retningslinjer for hvordan en deler inn vegetasjonstypene. Ut ifra hvilke arter som ble funnet på feltdagen, har vi plukket ut vegetasjonstypene som dominerte i de to områdene og navngitt dem med fult navn og kode slik som i NINA`s temahefte 12. Område 1- Lauvåsmyra Figur 2 Lauvåsmyra Det første område er et åpent myrområde (Figur 2). Mye tyder på at det en gang har vært en beverdam nær grusvegen nord i omårdet (Figur 3). Vi fant en gjengrodd dam og beverhytte samt gamle gnage-spor. På begge sider langs myrområdet, er det brattere tørrere partier med blåbærskog. Siden vi har laget en samlende planteliste for hele området, varierer funnene fra typiske myrarter(eksempelvis torvmoser og ulike graminider) til skogsarter (eksempelsvis furumoser, bregner og blåbær). Myrområdet kan deles inn i flere soner. Figur 3 Gammel beverdam i midten av myrområdet

6 Skog-/krattbevokst fattigmyr K1 Mesteparten av myrområdet i område 1 har en skogmyr-utforming (K1a). Dette er en fellesbetegnelse for fattigmyr med tresjikt. Arter som er typiske for slike områder er bl.a røsslyng(calluna vulgaris), gråstarr(carex canescens), stjernestarr(carex echinata), slåttestarr (Carex nigra), krekling (Empetrum nigrum), trådsiv(juncus filiformus), Molte(Rubus chamaemorus), og blokkebær(vaccinium uliginosum), samt bjørk(betula pubescens), gran(picea abies) og furu(pinus sylvestris). Samtlige ble funnet i området. I andre deler av myra fant vi arter som er typiske for fattig fastmattemyr (K3) og undergruppen Klokkelyng-rome-utformingen (K3a) som er den vestlige utformingen av denne typen myr. Arter som dominerte her var bl. slåttestarr, flaskestarr(carex rostrata), duskull(eriophorum angustifolum), torvull(eriophorum vaginatum), blåtopp(molinia caerulea) og klokkelyng(erica tetralix). I myrområdet på østenden av området, fant vi også en del flekkmarihånd(dactylorhiza maculata). Blåbærskog A4 Mesteparten av skogen som omgir myrområdet er blåbærskog. Dette er den vanligste skogtypen i landet og er en artsfattig skog som preges av treslag som gran, furu og/eller bjørk og et feltsjikte dominert av blåbær og andre nøysommme arter. Store områder hadde en blåbær-skrubbærutforming (A4b) som er en humid skogstype. Vi fant bl.a områder med en del einer (Juniperus communis) og andre karakterarter som bjørnekam (Blechnum spicant) (Figur4) og kystjamnemose (Plagiothecium undulatum). Selv om de dominerende treslagene var furu, gran og bjørk, var det også en god del store ospetrær (Populus tremula) i området (Figur 5). Osp er viktig for de fleste spett-arter og eventuelt noen uglearter og bør derfor unngås ved hogst om mulig. Mange av dem står dessuten i bratte partier som trolig er uegnet til bygging. Figur 4 Bjørnekam Figur 5 Store ospetrær rundt Lauvåsmyra

7 Område 2- Botntjørna Figur 6 Botntjørna Figur 7 Myrområdet går over i skog rundt tjernet. Område 2 var ikke ulik område 1, preget av et stort myrområde med Botntjørna i midten (Figur 6), og rundtliggende skog (Figur 7). Artene som ble funnet her overlappet mye med det første område. Hovedforskjellen er at område 2 har åpent vann og dermed også åpnere myrområder bestående av mer eller mindre faste torvmosematter. Også her ble det funnet tydelige tegn til beveraktivitet ved kanaler og gnagespor kanskje så ferske som fra i år, men dette er heller uvisst. Skogsområdet rundt hadde et større innslag av furu og einer men også her var det en del store osptrær. Røsslyng-blokkebærfuruskog A3 I dette område var det mindre gran enn i område 1 og mer furu. I tillegg var det en del einer, som også tyder på at dette er skogtypen A3, eventuelt med innlands- utformingen A3a med innslag av gran. Også dette er en næringsfattig skog der feltsjiktet domineres av bl.a røsslyng, krekling, blokkebær, etasjemose (Hylocomium splendens) og furumose (Pleurotium schreberi). Det er i tillegg lagt ved en liste over naturtyper i Evje og Hornnes kommune, da kategorisert ved hjelp av DN`s håndbøker (vedlegg 2).

8 Resultat Artsliste Det ble funnet 42 planter, 5 mosegrupper(ikke artsbestemt). Karplanteliste Norske navn Latinske navn Område 1 Område 2 Bjørk Betula pubescens 1 2 Bjørnekam Blechnum spicant 1 Blokkebær Vaccinium uliginosum 1 2 Blåbær Vaccinium myrtillus 1 2 Blåtopp Molinia caerulea 1 2 Broddtelg Dryopteris carthusiana 1 Bukkeblad menyanthes trifoliata 2 Duskmyrull Eriophorum angustifolum 1 2 Einer Juniperus communis 1 2 Einstape Pteridium aquilinum 1 2 Flaskestarr Carex rostrata 1 2 Flekkmarihånd Dactylorhiza maculata 1 Furu Pinus sylvestris 1 2 Gran Picea abies ssp. 1 2 Gråstarr Carex canescens 1 Harestarr Carex leporina 2 Hassel Corylus avellana 1 Heisiv Juncus squarrosus 2 Hengeving Phegopteris connectilis 1 Klokkelyng Erica tetralix 1 2 Knappsiv juncus conglomeratus 2 Krekling Empetrum nigrum 1 2 Krypvier Salix repens 1 Kvitlyng Andromeda polifolia 1 2 Molte Rubus chamaemorus 1 2 Nøkkerose Nymphaeaceae 2 Osp Populus tremula 1 2 Rogn Sorbus aucuparia 1 2 Røsslyng Calluna vulgaris 1 2 Salix sp. Salix sp. 1 2 Sauetelg Dryopteris expansa 1 Skogrørkvein Calamagrostis phargmitoides 1 Skogstjerne Trientalis europaea 1 Slåttestarr Carex nigra 1 2 Smyle Avenella flexuosa 1 2 Stjernestarr Carex echinata 1 2 Stri kråkefot Lycopodium annotinum 1 Tepperot Potentilla erecta 1 2 Torvmyrull Eriophorum vaginatum 1 2 Tranebær Oxycoccus paleustris 2 Trådsiv Juncus filiformus 1 2

9 Tyttebær Vaccinium vitis-idaea 1 2 Moser Bjørnemoser Polytrichum spp. 1 2 Etasjehusmoser Hylocomium splendens 1 2 Furumoser Pleurotium schreberi 1 2 Kystjamnemose Plagiothecium undulatum 1 Torvmoser Sphagnum spp. 1 2 Dyrespor I tillegg til plantekartlegging fant vi også en del spor etter dyr i begge områder, først og fremst elg(ekskrementer, beitespor, liggegroper og tråkk) og gamle spor etter bever (gjengrodde beverhytter og dammer, kanaler og felte trær). I området rundt Botntjern ble det også observert storfugl. Det er uvisst hvorvidt det befinner seg leikplasser i omkringliggende områder. På slutten av 1990-tallet ble det gjort en kartlegging av truede og andre utvalgte virveldyr i kommunen(lars Johan Skjeggedal pers.med.). I den forbindelse ble det registrert en orrfuglleik, nordvest for stemtjønn (Figur 8). Dette er utenfor det aktuelle området, men bør eventuelt undersøkes på ny, for å se om det fortsatt er leik der og om byggingen kan ha negativ effekt. Figur 8 Orrfuglleik registreringer fra 1990-tallet

10 Dyr Norske navn Latinske navn Hva slags spor Område 1 Område 2 Bever Diverse(gamle) 1 2 Elg Diverse 1 2 Flaggspett Observert 2 Fuglekonge Lyd 1 Granmeis Observert 1 Hare Lort 1 Maur Tuer 1 2 Storfugl Observert 2 Truede arter Evje og Hornnes har generelt sett fattig berggrunn og er ikke et sannsynlig område for å finne mange sjeldne mose-, karplante- og lavarter. Sjeldne arter her, hører mest sannsynlig til under gruppen sopp (Høitomt, Torbjørn.pers.med). På DNs naturbase finner en kart over bl.a nasjonalt og regionalt viktige områder (Figur 9), her tegnet inn i grønt. I det lille grønne feltet som så vidt ligger utenfor område 1 har det blitt registrert eggegul kjuke (vedlegg 3) som er kategorisert som sårbar (VU) på rødlista for En kan også lese at funnet ble gjort på osp. Dette kan være enda en grunn til å la noen av de store ospetrærne i området stå. Figur 9 Naturbasekart ( Også i (/i nærheten av) område 2 har det blitt gjort funn av minst én sjelden soppart. Her dreier det seg om ospehvitkjuke (vedlegg 4) som er kategorisert som nært truet (NT) på rødlista for Om disse artene også finnes i de to aktuelle områdene er vanskelig å si, men kan være sannsynlig,

11 eller komme i fremtiden. I så tilfelle kan det gjennomføres nærmere undersøkelser av ospene i områdene med en soppkyndig, for å få en mer helhetlig biologisk kartlegging av området. Konklusjon Artene som ble registrert på feltdagen passer godt overens med NINA`s vegetasjonsbeskrivelser. Ut ifra dette kan en si at områdene domineres av diverse blåbærskog og fattigmyrer, som begge er svært vanlige vegetasjonstyper i Norge. Område 1 ved Lauvåsmyra bærer preg av å ha vært en beverdam i tidligere tider. Denne har nå begynt å gro igjen. Ellers er det en del brattere skogpartier med arter som bjønnkam, kystjamnemose og andre nøysomme skogsarter. Nordvest for området har det tidligere blitt registrert orrfuglleik. I område 2 ligger Botntjørna med omkringliggende myr av mer eller mindre fast myrmatte, og blåbærskog rundt. Det er lite sannsynlig å finne andre rødlistearter enn eventuelt sopparter i området. Dette gjenspeiler artsdatabankens registreringer over området, der det har blitt gjort noen enkelte funn av sjeldne eller nært truede sopp- og lavarter i omkringliggende områder. På grunn av rødliste-funn på osp i nærheten av områdene, kan det anbefales sterkt, å la noen av ospene stå som mulig habitat for sopp i fremtiden, og/eller å ta en grundigere undersøkelse av områdene, for å se om artene finnes der allerede. Litteraturliste - artsdatabanken.no - dirnat.no - naturbase - Fremstad.E, 1998, Vegetasjonstyper i norge, NINA Temahefte Mosseberg.B & Stenberg.L, 2007, Gyldendals store nordiske flora, Gyldendal norsk forlag.

12 Vedlegg Vedlegg 1: Kart over Evje og Hornnes som viser verneområder og funn av truede karplante- og dyrearter. De røde feltene er verneområdene i kommunen. Det har ikke blitt gjort noen funn av truede arter innefor de to gruppene i de aktuelle områdene og verneområdene ligger heller ikke nærme de aktuelle områdene. (

13 Vedlegg 2: Naturtyper etter DNs håndbøker i Evje og Hornnes kommune DATASETT: Naturtyper etter DNs håndbøker Naturtypeområde Naturtype Verdi Totalareal Faktaark Voilan (Kjetsånas delta) (BN ) Mudderbank Svært viktig 373,3 daa Faktaark Anskjærmoen V (v/ Skjerka) (BN ) Andre viktige forekomster Viktig 27,2 daa Faktaark Birkeland V (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 17,7 daa Faktaark Birkelandsøygard (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 118,9 daa Faktaark Bjoravika (BN ) Ikke forsuret restområde Viktig 368,1 daa Faktaark Bjoravika (BN ) Andre viktige forekomster Viktig 367,2 daa Faktaark Bjortjern i Dåsvassdalen (BN ) Andre viktige forekomster Svært viktig 416 daa Faktaark Bjoråna N for Persste (BN ) Naturlig fisketomme innsjøer og tjern Viktig 13,5 daa Faktaark Bjønnås S (BN ) Gammel fattig edellauvskog Svært viktig 56 daa Faktaark Breistøl (BN ) Andre viktige forekomster Viktig 19,2 daa Faktaark Breistølfjell N (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 14,2 daa Faktaark Breistølfjell S (BN ) Grunne strømmer Viktig 3,1 daa Faktaark Døleøygard (BN ) Naturbeitemark Viktig 35,6 daa Faktaark Engelia i Dåsvassdalen (BN ) Gammel fattig edellauvskog Svært viktig 123,4 daa Faktaark Evjekilen-Indrekilen (BN ) Ikke forsuret restområde Svært viktig 68,6 daa Faktaark Fennefoss (BN ) Gammel fattig edellauvskog Svært viktig 123,6 daa Faktaark Finnsteåsen S v/ Øygardsvatna (BN ) Beiteskog Viktig 7,9 daa Faktaark Fjelebekktjern Ø (BN ) Rikmyr Viktig 3,8 daa Faktaark Fjordungvatnet Ø i Abusdalen (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 43,3 daa Faktaark Gaupålia i Dåsvassdalen N (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 19 daa Faktaark Gaupålia i Dåsvassdalen V (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 55,4 daa Faktaark Gaupålia i Dåsvassdalen Ø (BN ) Grotte/gruve Viktig 151,4 daa Faktaark Gautestad (BN ) Naturbeitemark Viktig 64,6 daa Faktaark Gautestad SØ (BN ) Naturbeitemark Viktig 18,5 daa Faktaark Gjeistjern v/ Slettefit (BN ) Rik kulturlandskapssjø Viktig 81,3 daa Faktaark Grassida NV for Tveitheia (BN ) Gammel barskog Viktig 15 daa Faktaark Gullringtjern (BN ) Rik kulturlandskapssjø Viktig 215,6 daa Faktaark Gunnarsvatn (BN ) Slåtte- og beitemyr Svært viktig 1176,2 daa Faktaark Hannås (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 16,9 daa Faktaark Hannåseskeren (BN ) Andre viktige forekomster Viktig 15,8 daa Faktaark Hestvågneset v/ Otra (BN ) Andre viktige forekomster Viktig 26,5 daa Faktaark Hoggopsane ved Dåsvatn N (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 32,4 daa Faktaark Hoggopsane ved Dåsvatn S (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 7,7 daa Faktaark Hornekilen (BN ) Ikke forsuret restområde Viktig 120,7 daa Faktaark Hornnesheia SØ v/ Gunnarsåni (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 11,5 daa Faktaark Hotten v/ Klepsland v/ Øygardsvatna (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 23,5 daa Faktaark Hovasskilen S (BN ) Gammel barskog Viktig 83,3 daa Faktaark Hunsfos SØ (BN ) Gammel lauvskog Lokalt viktig 10,5 daa Faktaark Husefjell SV (BN ) Gammel fattig edellauvskog Svært viktig 104,1 daa Faktaark Hægefjell S (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 22,9 daa Faktaark

14 Juenesane (BN ) Andre viktige forekomster Viktig 55,8 daa Faktaark Kallhovd (Sauenesbakkane) (BN ) Andre viktige forekomster Svært viktig 68,5 daa Faktaark Kalvehagen-Moldfjellodden (BN ) Hagemark Viktig 11,9 daa Faktaark Kjebergfjellet S i Abusdalen (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 21,9 daa Faktaark Kjebergfjellet Ø i Abusdalen (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 23,9 daa Faktaark Kjorrefjella v/ Dåsvatn (BN ) Rik edellauvskog Svært viktig 307,3 daa Faktaark Kleppsland (BN ) Naturbeitemark Viktig 16,7 daa Faktaark Klepsland (BN ) Beiteskog Viktig 22,3 daa Faktaark Klepslandslia (BN ) Beiteskog Viktig 36,7 daa Faktaark Kleveland N (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 11,7 daa Faktaark Kleveland S (BN ) Hagemark Viktig 12,1 daa Faktaark Kleven N (BN ) Gammel fattig edellauvskog Svært viktig 39,9 daa Faktaark Knuten S (BN ) Intakt lavlandsmyr i innlandet Lokalt viktig 36,1 daa Faktaark Kringlemyr S for Vetrhusvatn (BN ) Kystmyr Viktig 254,7 daa Faktaark Kvernhusdalen V (BN ) Gammel barskog Lokalt viktig 9,3 daa Faktaark Kvitsandlia (BN ) Hagemark Viktig 7,3 daa Faktaark Langtjørna (BN ) Naturlig fisketomme innsjøer og tjern Lokalt viktig 19,4 daa Faktaark Lauvås ved Høvringsvatn V (BN ) Hagemark Viktig 2,3 daa Faktaark Lauvås ved Høvringsvatn Ø (BN ) Hagemark Viktig 11,4 daa Faktaark Lauvås-Kvæven (BN ) Slåttemark Viktig 16,8 daa Faktaark Lindalen NR (BN ) Rik edellauvskog Svært viktig 223,9 daa Faktaark Lindalstjern (Ø for Skjerka) (BN ) Rik kulturlandskapssjø Viktig 106,7 daa Faktaark Matkroni S for Gunnarsvatn (BN ) Mudderbank Viktig 100,6 daa Faktaark Ormetjern m/ utløpsbekk (BN ) Ikke forsuret restområde Viktig 35,8 daa Faktaark Prestøygardsvatnet (BN ) Ikke forsuret restområde Viktig 299,6 daa Faktaark Ragnhilddalsknuten NV (BN ) Rik edellauvskog Viktig 16,1 daa Faktaark Ragnhilddalsknuten V (BN ) Gammel barskog Viktig 24,4 daa Faktaark Ramsefjell SØ (v/ Kleveland) (BN ) Gammel fattig edellauvskog Svært viktig 13,2 daa Faktaark Rinnane V v/ Øygardsvatna (BN ) Beiteskog Viktig 8,7 daa Faktaark Rinnane-Åsen v/ Øygardsvatna (BN ) Beiteskog Viktig 14,3 daa Faktaark Røyrkilen Nord (BN ) Ikke forsuret restområde Svært viktig 113,2 daa Faktaark Røyrtveit NR ( Den freda åsen ) (BN ) Gammel barskog Svært viktig 49,2 daa Faktaark Senumkilen (BN ) Ikke forsuret restområde Viktig 107 daa Faktaark Skjebbetjønn (BN ) Naturlig fisketomme innsjøer og tjern Lokalt viktig 90,3 daa Faktaark Solli v/ Vikstøl (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 5,2 daa Faktaark Stangevassdalen N (BN ) Gammel fattig edellauvskog Svært viktig 31,9 daa Faktaark Stangevassdalen S (BN ) Gammel fattig edellauvskog Svært viktig 3,2 daa Faktaark Steane (BN ) Intakt lavlandsmyr i innlandet Lokalt viktig 161,3 daa Faktaark Steinsfjellet S (BN ) Gammel lauvskog Lokalt viktig 7,4 daa Faktaark Store Hovassdal N (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 14,7 daa Faktaark Store Hovassdal S (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 8,9 daa Faktaark Store Hovvatn (BN ) Ikke forsuret restområde Viktig 426,5 daa Faktaark Store Hovvatn V m/ brannfelt (BN ) Gammel barskog Viktig 82,3 daa Faktaark Store Stangevatn Ø (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 54,7 daa Faktaark Storeli V for Store Stangevatn (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 29,3 daa Faktaark Storkleivlia Ø for Kleveland (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 10,9 daa Faktaark Storøygard (BN ) Slåttemark Viktig 2,9 daa Faktaark

15 Storøygarden (BN ) Naturbeitemark Lokalt viktig 18,2 daa Faktaark Storøygardsdalen (BN ) Hagemark Svært viktig 38,8 daa Faktaark Storøygardsvatnet (BN ) Ikke forsuret restområde Viktig 589,5 daa Faktaark Svartebergli i Dåsvassdalen (BN ) Gammel lauvskog Svært viktig 118,7 daa Faktaark Sydalen S (BN ) Rik edellauvskog Viktig 23,5 daa Faktaark Sydalen-indre (BN ) Gammel lauvskog Viktig 39,1 daa Faktaark Syrtveit-Moseid (Syrtveitfossane) (BN ) Ikke forsuret restområde Viktig 29,9 daa Faktaark Timberlona (BN ) Ikke forsuret restområde Viktig 54,6 daa Faktaark Trimannsfjellet SØ (BN ) Gammel lauvskog Viktig 45,5 daa Faktaark Uleberg (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 17,2 daa Faktaark Urdalen v/ Hornnes (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 52,4 daa Faktaark Vassendvatnet NV v/ Vetrhusvatnet (BN ) Viktig bekkedrag Svært viktig 545,6 daa Faktaark Vikstøl V (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 14,5 daa Faktaark Vingmyrane S for Storslåtta (BN ) Kystmyr Viktig 110,6 daa Faktaark Voylemyrane-Kartmyrane v/ Vikstølvatnet (BN ) Kystmyr Viktig 436,9 daa Faktaark Ydstevatn (BN ) Kystmyr Svært viktig 696 daa Faktaark Åmdalsfjell Ø (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 3,2 daa Faktaark Åmdalsfjell Ø (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 16,8 daa Faktaark Åneland (BN ) Gammel fattig edellauvskog Viktig 3 daa Faktaark Åsen (BN ) Naturbeitemark Viktig 20,7 daa Faktaark ( rskrift=true&knrsort=true)

16 Vedlegg 3: Det er registrert et funn av eggegul kjuke(vu) og kort trollskjegg(nt) i nærheten av område 1. (

17 (

18 Vedlegg 4: Det er registrert et funn av ospehvitkjuke (NT) i nærheten av område 2. (

Lifjell. Tomas Wiig Johannessen. 3801 Bø i Telemark

Lifjell. Tomas Wiig Johannessen. 3801 Bø i Telemark Lifjell Biologisk mangfold Østlikollen og Haraldskår Tomas Wiig Johannessen 3801 Bø i Telemark Januar 2014 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Metode... 5 Influenseområde... 6 Eksisterende anlegg ved

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Dvalåssyd Utarbeidetav: PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2620 Vednaturforvalter IdaLarsen,juni 2014 Sammendrag Grunneier ønsker å få utarbeidet en detaljreguleringsplan

Detaljer

Biologisk mangfold analyse

Biologisk mangfold analyse Biologisk mangfold analyse Detaljreguleringsplan: Hovsdalen, Valle kommune Naturforvalter Trond Ansten, Aug. 2015 Plankontoret Hallvard Homme AS, Prosjektnr. 1982 Biologisk mangfold rapport; Hovsdalen

Detaljer

Åkvikmyra, Vefsn kommune

Åkvikmyra, Vefsn kommune Ecofact rapport 115 Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-113-7 Ecofact rapport 115 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Sommersel, G.-A. og Arnesen, G.:

Detaljer

Rossafjellet. Lokalitet nr.: 61201. Svært viktig for rødlistearter (A2) Svært viktig for vilt (A3)

Rossafjellet. Lokalitet nr.: 61201. Svært viktig for rødlistearter (A2) Svært viktig for vilt (A3) Rossafjellet Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 61201 Naturtype: Kystfuruskog Verdi for biologisk mangfold: Svært viktig naturtype (A1) Svært viktig for rødlistearter (A2) Svært viktig for vilt (A3) Beskrivelse

Detaljer

Kartlegging av natur ved Øydingen skiferbrudd

Kartlegging av natur ved Øydingen skiferbrudd Kartlegging av natur ved Øydingen skiferbrudd Stig Tronstad og Tor Kvam 1 Referat På oppdrag fra Snåsa naturstein AS som planlegger uttak av stein fra Øydingen skiferbrudd til bruk ved tørrmuring er vegetasjon,

Detaljer

Vegetasjonsutviklingen etter skogbrannen i Hopsfjellet Naturreservat, Sveio kommune, i perioden 1992-2008

Vegetasjonsutviklingen etter skogbrannen i Hopsfjellet Naturreservat, Sveio kommune, i perioden 1992-2008 MVA-rapport 1/2009 Vegetasjonsutviklingen etter skogbrannen i Hopsfjellet Naturreservat, Sveio kommune, i perioden 1992-2008 Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Hordaland Institusjon Fylkesmannen i Hordaland,

Detaljer

Vedlegg 3 a Prosent dekning - Kloppemyrane ombrotrof aust ombrotrof vest kant vest kant aust skog søraust i skog søraust ii "sumpskog" blokk 1 1 1 1

Vedlegg 3 a Prosent dekning - Kloppemyrane ombrotrof aust ombrotrof vest kant vest kant aust skog søraust i skog søraust ii sumpskog blokk 1 1 1 1 Vedlegg 3 a Prosent dekning - Kloppemyrane ombrotrof aust ombrotrof vest kant vest kant aust skog søraust i skog søraust ii "sumpskog" blokk 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6

Detaljer

KARTLEGGING AV BIOTOPTYPER BERGEN RIDESENTER. Skriftlig del, supplement til kartgrunnlag

KARTLEGGING AV BIOTOPTYPER BERGEN RIDESENTER. Skriftlig del, supplement til kartgrunnlag KARTLEGGING AV BIOTOPTYPER BERGEN RIDESENTER Skriftlig del, supplement til kartgrunnlag 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for analysen... 3 2 Metode... 3 2.1 Anvendte metoder og kilder:... 3 2.1.1 Kart over

Detaljer

Rapport - Biologisk mangfald

Rapport - Biologisk mangfald Rapport - Biologisk mangfald, Odda kommune: Plan-ID: 2016002 Tabellen under viser funn av dominerande artar i planområdet 2016002. Registreringa vart føreteke under ekskursjon 21. juni 2016. ligg i subalpin

Detaljer

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN Dette notatet gjør rede for kartlegging av naturtyper i området Seljebrekka/Vollan i Rindal kommune. Kartleggingen vil bli brukt som bakgrunnsstoff for konsekvensutredning

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

BIOLOGISK MANGFOLD RAPPORT

BIOLOGISK MANGFOLD RAPPORT BIOLOGISK MANGFOLD RAPPORT Folefalla massetak 25. AUGUST 2016 PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS V/naturforvalter Ida Larsen 1 Sammendrag På vegne av tiltakshaver Olav Arne Haugen, har det blitt utført kartlegging

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Tilleggsregistrering av naturtyper med fokus på kystlynghei 2009-79 www.ecofact.no

Tilleggsregistrering av naturtyper med fokus på kystlynghei 2009-79 www.ecofact.no Kartlegging av kystlynghei i Sandnes kommune Tilleggsregistrering av naturtyper med fokus på kystlynghei 2009-79 www.ecofact.no Kartlegging av kystlynghei i Sandnes - Tilleggsregistrering av naturtyper

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Vevkjerring-faunaen (Opiliones) i barskoger i Sør-Norge

Vevkjerring-faunaen (Opiliones) i barskoger i Sør-Norge Vevkjerring-faunaen (Opiliones) i barskoger i Sør-Norge Ingvar Stol Skogen dekker om lag 1/3 av Norge, og størstedelen av dette er boreal barskog i Sør-Norge. Barskogene kjennetegnes ved at de er litt

Detaljer

Lifjell. Biologisk mangfold. Høgefjell og Torillstul. TomasWiig Johannessen. 3801Bø i Telemark

Lifjell. Biologisk mangfold. Høgefjell og Torillstul. TomasWiig Johannessen. 3801Bø i Telemark Lifjell Biologisk mangfold Høgefjell og Torillstul TomasWiig Johannessen 3801Bø i Telemark Oktober2013 0 Innhold Innledning 2 Sammendrag 3 Metode 3 Influensområde 4 Eksisterendeanleggvedplanområdet 5 Typologi,berggrunnog

Detaljer

Naturverdier i den kompakte byen

Naturverdier i den kompakte byen Naturverdier i den kompakte byen o Hva er blågrønn struktur? o Viktige naturtyper og arter i byen o Hvorfor er de der? o Konflikter? o Muligheter? Anders Thylén, BioFokus, 09.12.15 Naturverdier i den kompakte

Detaljer

Ecofact Nord AS Side 1 Botaniske kartlegginger ved Åkvik i Vefsn kommune

Ecofact Nord AS Side 1 Botaniske kartlegginger ved Åkvik i Vefsn kommune Botaniske kartlegginger ved Åkvik i Vefsn i forbindelse med ny trasé for Europavei 6 Ecofact rapport 45-2009 Ecofact Nord AS Side 1 FORORD På oppdrag fra Statens vegvesen Region Nord har Ecofact Nord AS

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult).

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult). Notat Vår ref.: Leif Appelgren Dato: 27.10.14 Prosjekt Forus næringspark B5 Innledning På oppdrag fra Asplan Viak har Ecofact utført en kartlegging av naturmangfold i område B5 i Forus næringspark i Sandnes

Detaljer

Foto: Thor Østbye. Kunnskapsgrunnlaget Gran, Lunner og Jevnaker kommuner 28. august 2017

Foto: Thor Østbye. Kunnskapsgrunnlaget Gran, Lunner og Jevnaker kommuner 28. august 2017 Foto: Thor Østbye Kunnskapsgrunnlaget Gran, Lunner og Jevnaker kommuner 28. august 2017 Kunnskap er viktig for vurderinger etter NML Hvilket naturmangfold kan bli påvirket av et tiltak? Hva er relevant

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i Elsåkerneset øst, Tysnes kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i Elsåkerneset øst, Tysnes kommune Kartlegging av biologisk mangfold i Elsåkerneset øst, Tysnes kommune Elsåkerneset -øst sett fra grense mot nord-øst Oppdragsgiver: J. Tufteland AS, Rådgivende ingeniører og arkitekter Kartlegging er utført

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfald

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfald Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfald Utarbeidaav: Lifjell, del av Høgefjell PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2638 Vednaturforvaltar IdaLarsen,august/september2014 Samandrag TiltakshavarStein

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-26. Dato

Biofokus-rapport 2014-26. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 på i sentrale deler av Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt. i Hadsel kommune. 2 naturtypelokaliteter er blitt avgrenset,

Detaljer

Kart - naturtyperegistrering, Vikermyra lokalitet 512

Kart - naturtyperegistrering, Vikermyra lokalitet 512 Notat Biologisk inventering,vikermyra i Modum Kommune Dato: 24/7 og 5/8-2008 Registrator: Morten Eken, miljøvernansvarlig Modum kommune Bakgrunnen for inventeringen er planlagt utbygging i området. Området

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Veidekke Eiendom AS, foretatt en naturfaglig undersøkelse ved Staverløkka

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

SKOGSTYPER TROMS. Arkhimedes-prosjektet. Kjell Thomassen. -- Side 1 --

SKOGSTYPER TROMS. Arkhimedes-prosjektet. Kjell Thomassen. -- Side 1 -- SKOGSTYPER I TROMS Tromsø 2009 Kjell Thomassen -- Side 1 -- Undervisningsmateriell Naturfag _ FORORD Hver skogstype gis en kort beskrivelse på de mest karakteristiske trekk. Her gis også informasjon om

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen.

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen. Svartavatnet øst 4 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Svartavatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET WKN rapport 2015:4 12. OKTOBER 2015 R apport 2 015:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Vegetasjonskart for Norge basert på satellittdata

Vegetasjonskart for Norge basert på satellittdata Vegetasjonskart for Norge basert på satellittdata Delprosjekt 1: Klasseinndeling og beskrivelse av utskilte vegetasjonstyper Forfattere Bernt Johansen, Per Arild Aarrestad, Dag Inge Øien NORUT NINA - NTNU

Detaljer

Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013

Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 SABIMA kartleggingsnotat 9-2013 Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 Av Even Woldstad Hanssen Foto: Reidun Braathen Side 1 av 6 Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 Det

Detaljer

NATURTYPEKARTLEGGING I FORBINDELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Vestre Spone, Modum kommune, Buskerud

NATURTYPEKARTLEGGING I FORBINDELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Vestre Spone, Modum kommune, Buskerud NATURTYPEKARTLEGGING I FORBINDELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Vestre Spone, Modum kommune, Buskerud Rapport, november 2007 Oversikt over Vestre Spone Utført av COWI AS ved Kristin Moldestad og Vegetasjonsrådgiver

Detaljer

Ånstablåheia vindpark

Ånstablåheia vindpark Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 129 2006 Ånstablåheia vindpark Konsekvenser for flora og naturtyper Thomas Holm Carlsen Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.: 64 94 70 00

Detaljer

Kartlegging av verdifull gammel eikeskog ved Bjørnstad i Gjerstad 10.8. 2013

Kartlegging av verdifull gammel eikeskog ved Bjørnstad i Gjerstad 10.8. 2013 SABIMA kartleggingsnotat 6-2013 Kartlegging av verdifull gammel eikeskog ved Bjørnstad i Gjerstad 10.8. 2013 Av Even Woldstad Hanssen Foto: Arne Elvestad Side 1 av 10 Kartlegging av verdifull gammel eikeskog

Detaljer

Klage på hogst på Soteås/Såtås (Rakkestad og Halden kommuner), kontraktnummer 9223544

Klage på hogst på Soteås/Såtås (Rakkestad og Halden kommuner), kontraktnummer 9223544 Naturvernforbundet i Østfold Postboks 220 1702 Sarpsborg Havass Skog BA Skogeier Stine Kristiansen Westad NEMKO Rådet for Levende Skog Rakkestad kommune v/knut Østby Halden kommune v/harald Nøding Østvik

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Terrengkalking av SKOG I Gran kommune,

Terrengkalking av SKOG I Gran kommune, Oppdragsrapport fra Skog og landskap 2/2010 Terrengkalking av SKOG I Gran kommune, OPpland, og Nannestad Kommune, Akershus, SØRØST-NORGE Vurdering av mulige effekter på skog- og myrvegetasjon av dolomittkalking

Detaljer

Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012.

Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012. Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012. Orkidéen rød skogfrue er rødlistet (kritisk truet (CR)) og fredet i Norge og en rekke europeiske land. I Norge har planten

Detaljer

Kartlegging av vegetasjon og naturtyper

Kartlegging av vegetasjon og naturtyper Områdereg. Norterminal Vedlegg 1 NORTERMINAL AS Kartlegging av vegetasjon og naturtyper I område for ny oljeterminal på Gamneset Sør-Varanger kommune 2012-11-03 Oppdragsnr.: 5123076 Rev. 1 Dato: 3.11.2012

Detaljer

Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune

Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2017 2 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Martin Kjellerup Tougaard i Sweco Norge AS

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Til: Bever Utvikling AS Fra: Norconsult Dato/Rev: 2015-10-01 Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Det er planlagt å etablere næringspark ved Diseplass

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Biologisk mangfold Massetak Drivenes Vennesla kommune

Biologisk mangfold Massetak Drivenes Vennesla kommune Biologisk mangfold Massetak Drivenes Vennesla kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage 2011 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av COWI AS, om å foreta en undersøkelse av

Detaljer

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Anders Thylén BioFokus-notat 2014-30 albatre Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Chice Living kartlagt naturverdier i et planområde på Tømtebakken,

Detaljer

John Bjarne Jordal, Kristin Wangen og Kristian Hassel

John Bjarne Jordal, Kristin Wangen og Kristian Hassel John Bjarne Jordal, Kristin Wangen og Kristian Hassel Analyser av overvåkingsfelt for praktdraugmose Anastrophyllum donnianum, nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii og torntvebladmose Scapania nimbosa

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune i 2009, med hovedvekt på Kinnpiken-Grytdalen og Vinstradalen.

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune i 2009, med hovedvekt på Kinnpiken-Grytdalen og Vinstradalen. John Bjarne Jordal Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune i 2009, med hovedvekt på Kinnpiken-Grytdalen og Vinstradalen. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2010 J. B. Jordal Rapport nr. 2-2010 Utførende konsulent:

Detaljer

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2014-23 Ekstrakt Et mindre areal ble undersøkt for mulig

Detaljer

Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold

Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold Utarbeidet av: Kastet Plankontoret Hallvard Homme AS. Prosjektnr: 2593 Ved naturforvalter Ida Larsen, juni 2014 Sammendrag Tiltakshaver Nome Investeringsselskap

Detaljer

BioFokus-rapport 2011-16. Dato. Antall sider. Tittel. Forfatter Kim Abel

BioFokus-rapport 2011-16. Dato. Antall sider. Tittel. Forfatter Kim Abel Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Beliggenhet Eiendom AS foretatt biologiske undersøkelser på eiendommen med gbnr 8/1549 og adresse Lillehagveien 38. Eiendommen er ca 2 daa. Det er fra tidligere

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

Biologisk mangfold Kommunedelplan Myra- Bråstad Arendal kommune Temautredning: naturtyper/vanndrag

Biologisk mangfold Kommunedelplan Myra- Bråstad Arendal kommune Temautredning: naturtyper/vanndrag Biologisk mangfold Kommunedelplan Myra- Bråstad Arendal kommune Temautredning: naturtyper/vanndrag Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage Oktober 2007 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

BioFokus-notat 2014-47

BioFokus-notat 2014-47 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune. Kommunen ønsker at tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: Arnegård & Fossgard Oppdrag: Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 20.02.2014 Skrevet av: Heiko Liebel og Anders Breili Arkiv: Kvalitetskontr: Hallvard Holtung Oppdrag nr: 529210

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

NOTAT. Notat Klinkenberghagan, registrering av naturverdier.

NOTAT. Notat Klinkenberghagan, registrering av naturverdier. NOTAT Oppdrag 1350006641 Kunde Lier kommune Notat nr. - Dato 2015/06/18 Til Fra Kopi Ann Kristin Røset Ulrikke Christina Kjær Geir Frode Langelo - sidemannskontroll Notat Klinkenberghagan, registrering

Detaljer

Ny vurdering av søknad om utsetting av utenlandske treslag omgjøring av vedtak etter klage

Ny vurdering av søknad om utsetting av utenlandske treslag omgjøring av vedtak etter klage Miljøvern Olav Sjøli Østre Åbuvegen 378 2450 Rena --- Vår dato Vår referanse 11.01.2016 2015/3580-6 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ståle Sørensen, 62 55 11 70 430 Ny vurdering

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Bamble kommune Del: Kartlegging naturmiljø Dato: 31.08.2012 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Kjell Sverre Rogn (Bamble kommune) Oppdrag nr: 527 475 1. BAKGRUNN

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 24. mai 2016 Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Vi viser til vedtak i sak 2016/2718 den

Detaljer

En vurdering av tiltak ihht til Naturmangfoldloven (NML) 8-12

En vurdering av tiltak ihht til Naturmangfoldloven (NML) 8-12 En vurdering av tiltak ihht til Naturmangfoldloven (NML) 8-12 Øvre Kråkenes, gnr 20 bnr 6 m. fl. 16.03.2017 Planområdet g/bnr 20/6 m. fl. ble befart 15.10.15. På grunn av sen befaring var mye av feltsjiktet

Detaljer

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu)

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Grunneier: John Aalbu Gnr/bnr: 191/1 ID Naturbase: BN00027029 Areal, nåværende: 9,8 da naturbeitemark UTM: 255-256, 427-428, høyde: 620-630

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Naturfaglig vurdering B13 Holaker Nannestad kommune

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Naturfaglig vurdering B13 Holaker Nannestad kommune KUNDE / PROSJEKT BoligPartner/ Naturfaglige vurderinger, B13 Holaker PROSJEKTLEDER Julie Kollstrøm Nguyen DATO PROSJEKTNUMMER 51010001 DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN OPPRETTET AV Jan Terje Strømsæther Julie

Detaljer

Hagemarkskog nord for Høieelva

Hagemarkskog nord for Høieelva Hagemarkskog nord for Høieelva Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 40501 Naturtype: Hagemark Verdi for biologisk mangfold: Viktig (B) Beskrivelse av lokaliteten Beskrivelse: Berggrunnen i området består av

Detaljer

Områdets navn Langtjernbrenna

Områdets navn Langtjernbrenna Områdets navn Langtjernbrenna Referansedata Fylke: Buskerud Kommune: Ringerike Registrant: Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg Dato feltreg: 11.07.2011 Kartblad: 1815-2 UTM sentralpunkt: Ø 0250732 N 6667463

Detaljer

Foto: Thor Østbye. Kunnskapsgrunnlaget Gjøvik og Toten kommuner 23. august 2017

Foto: Thor Østbye. Kunnskapsgrunnlaget Gjøvik og Toten kommuner 23. august 2017 Foto: Thor Østbye Kunnskapsgrunnlaget Gjøvik og Toten kommuner 23. august 2017 Kunnskap er viktig for vurderinger etter NML Hvilket naturmangfold kan bli påvirket av et tiltak? Hva er relevant for den

Detaljer

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2015-22 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune.

Detaljer

Vedlegg 1. miljødepartementet.

Vedlegg 1. miljødepartementet. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mars 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning

Detaljer

Lien hyttegrend, Stranda

Lien hyttegrend, Stranda Lien hyttegrend, Stranda Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Håkon Wågsæther, Stranda Kontaktperson

Detaljer

Nøkkelbiotoper i skog Gautestad, Evje og Hornnes kommune Grunneier: Elisabeth Iglebæk Høiby Gnr/bnr: 65/2,3 Dato registrert: 21.

Nøkkelbiotoper i skog Gautestad, Evje og Hornnes kommune Grunneier: Elisabeth Iglebæk Høiby Gnr/bnr: 65/2,3 Dato registrert: 21. Nøkkelbiotoper i skog Gautestad, Evje og Hornnes kommune Grunneier: Elisabeth Iglebæk Høiby Gnr/bnr: 65/2,3 Dato registrert: 21.6 2013 Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS Innledning Skogeiendommen

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Høgnipen - Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Høgnipen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5948)

Detaljer

Naturmangfold Langeskogen

Naturmangfold Langeskogen Naturmangfold Langeskogen Dato: 06.11.13 Eksisterende informasjon Planområde består av for det meste av middels og lav bonitet, mindre områder lengst nord og sørvest er registrert med svært høy bonitet

Detaljer

Bitdalen (59.8 N, 7.9 Ø, 930 m o.h.)

Bitdalen (59.8 N, 7.9 Ø, 930 m o.h.) Tilslag og plantesuksesjon uten såing og etter såing av norsk FJELLFRØ og standard importert frøblanding på ulike jordarter i Bitdalen, Telemark, 2008-2011 Trygve S. Aamlid, Bioforsk & Line Rosef, UMB

Detaljer

Omanalyser av faste prøveflater i Garbergmyra naturreservat 2003

Omanalyser av faste prøveflater i Garbergmyra naturreservat 2003 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 2003-5 Omanalyser av faste prøveflater i Garbergmyra naturreservat 2003 Anders Lyngstad og Dag-Inge Øien Trondheim, oktober

Detaljer

NOTAT Hyttefelt Svea, Lunner kommune Oppdragsgiver: Kjell Kjørven

NOTAT Hyttefelt Svea, Lunner kommune Oppdragsgiver: Kjell Kjørven NOTAT Hyttefelt Svea, Lunner kommune Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kjell Kjørven Veidekke AS Kopi til: Fra: Frode Løset Sweco Norge AS Sweco Norge Fornebuveien 11 Postboks 400, 1327

Detaljer

Dag-Inge Øien. Botanisk notat 2012-4 Forslag til skjøtselsplan for Hyddkroken i Røros. Norges teknisk-naturvitenskapelige.

Dag-Inge Øien. Botanisk notat 2012-4 Forslag til skjøtselsplan for Hyddkroken i Røros. Norges teknisk-naturvitenskapelige. Dag-Inge Øien Botanisk notat 2012-4 Forslag til skjøtselsplan for Hyddkroken i Røros NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold Detaljreguleringsplan: HOLTARDALEN III Vinje kommune

Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold Detaljreguleringsplan: HOLTARDALEN III Vinje kommune Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold Detaljreguleringsplan: HOLTARDALEN III Vinje kommune Utarbeidet av: Plankontoret Hallvard Homme A/S, Prosjektnr. 2219 Ved naturforvalter Trond Ansten,

Detaljer

Områdevern og kunnskapsgrunnlaget i et historisk perspektiv Med skogvern som eksempel

Områdevern og kunnskapsgrunnlaget i et historisk perspektiv Med skogvern som eksempel 1 Områdevern og kunnskapsgrunnlaget i et historisk perspektiv Med skogvern som eksempel FRIDA EDNA Viltkart 1986-1998 Variabel datakvalitet Mangelfull kartavgrensning Artsdatabanken: Artsobs. Naturbase

Detaljer

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2014-39 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for byggmester Svein Are Aasrum undersøkt et tomteareal for biologisk

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold NOTAT Vår ref.: Dato: 22. mai 2013 Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold Østerhus Tomter jobber med en regulerings plan (0398 Haga Vest) på Haga i Sola kommune. I den forbindelse skal det

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2015 2 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Åsmund Åmdal, prosjektleder

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer

Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer Dag-Inge Øien Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2013-7 NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2013-7 Dag-Inge

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Straumfjordvatnet** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Steigen Inventør: DSV, DSV Kartblad: 2130 IV Dato feltreg.: 03.07.2006-07.07.2006, UTM: Ø:522531,

Detaljer

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune.

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune. NINA Minirapport 267 Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune Det gamle kraftverket i Folkedal. Foto: AO 07.07.2009. Av Anders Often Botanisk

Detaljer

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++)

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++) Faun rapport, 028-2013 Oppdragsgiver: Nissedal kommune Biologisk mangfold -rullering av kommuneplan 2013 Anne Nylend -vi jobber med natur Sammendrag Bakgrunn I forbindelse med rullering av kommuneplanens

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

Kvalbukta i Hemnes kommune, Nordland fylke

Kvalbukta i Hemnes kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 50 Kvalbukta i Hemnes kommune, Nordland fylke Skjøtselplan Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-048-2 Kvalbukta i Hemnes kommune, Nordland fylke Ecofact

Detaljer