Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon Telefax Ansvarlig redaktør:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon Telefax Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør: André Vatsgar Innhold Kjære andelseier Kjære andelseier 2 Årsberetning Innkalling til valgmøte 4 5 Regnskap 26 Noter 35 Revisors beretning var et nytt år med en god avkastning i det norske aksjemarkedet. Med en avkastning på ca.11,5 % på Oslo Børs, ble 2007 det femte året på rad med en hyggelig utvikling. Våre norske aktivt forvaltede aksjefond ga alle mellom 13,0 % og 15,0 %. Vårt spissede vekstfond ga i år en noe svakere avkastning enn Oslo Børs. Markedsdriverne har i all hovedsak vært en funksjon av relativt lave renter, kraftig inntjeningsvekst blant de fleste bedrifter og bransjer samt en generell vekst i de fleste lands økonomi. Norge, og norske selskaper, har i tillegg fått betydelig drahjelp av en høy oljepris og råvarepriser generelt. Inntjeningsveksten har flatet ut og de økonomiske utsiktene ser ikke like lyse ut for 2008 som de foregående år. Boligmarkedene viser svakhetstegn i mange land, og i land som blant annet USA og UK har nedgangen vært merkbar. I USA ser man også tegn til at arbeidsledigheten er i ferd med å tilta. Dette, kombinert med uroen som har oppstått i forbindelse med den amerikanske sub-prime krisen, bidrar til å skape usikkerhet i markedet. Dette har gitt seg utslag i form av økte kredittpremier og fallende aksjemarkeder. Enkelte sentralbanker har allerede redusert sine styringsrenter for å stimulere økonomien, mens den norske sentralbanken har valgt å heve sine renter gjennom Svakere økonomisk vekst kombinert med tiltagende inflasjon vil være en utfordring for sentralbankene. De siste månedenes korreksjoner i aksje- og kredittmarkedet har bidratt til å gjøre prisingen mer attraktivt igjen. Stemningsbildet, kombinert med svakere økonomiske nøkkeltall, indikerer imidlertid at det kan være en begrenset oppside i det korte bildet, og at vi fortsatt kan forvente oss markeder med store svingninger fremover. Vi tror også at det vil være store individuelle forskjeller mellom land, sektorer og ikke minst enkeltselskaper. Slike markeder er krevende, og stiller store krav til forvalterne. Danske Capital kan dokumentere resultater over tid som viser at vi er i stand til å velge ut attraktive selskaper også når markedene er urolige. Stemningsbildet i aksjemarkedet, som er viktig for den kortsiktige utviklingen, har gjennom undersøkelsen i Norsk Investorbarometer vist en fallende tendens gjennom I desember forventet investorene en negativ inntjeningsvekst fra norske selskaper i 2008, og oppgang i aksjemarkedet som var under den risikofri renten. Konklusjonen fra undersøkelsen tilsa at Oslo Børs ikke ville være stedet å være i Siden dette har Oslo Børs falt med ca. 16 %, og mange selskaper begynner altså igjen å bli attraktivt priset. Vi tror likevel at den langsiktige investoren bør være eksponert i aksjemarkedet også fremover, men vi ser for oss en normalisering av avkastningen og større svingninger enn det vi har opplevd de siste årene. Ved å spare jevnt i fond, gjerne med en spareavtale i ett eller flere fond, vil man redusere denne market timing risikoen. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes web-side; Dersom du ønsker rådgivning angående sparing, er du alltid velkommen til å ringe en rådgiver hos vår distributør Fokus Bank på telefon Med vennlig hilsen André Vatsgar Adm. direktør 2 Årsrapport 2007

3 Årsberetning 2007 Virksomheten i 2007 Danske Capital AS, med hovedsete i Oslo, er et heleid datterselskap av Danske Bank A/S, med kontor i Stortingsgata 6 i Oslo. Selskapet inngår som en del av totaltilbudet innen kapitalforvaltning i Danske Bank konsernet. Selskapets formål er å forvalte verdipapirfond og utøve aktiv forvaltning av investorers portefølje, på individuell basis og etter investors fullmakt overfor det institusjonelle og private sparemarkedet i Norge. Vi opptrer også som salgsrepresentant for utenlandske verdipapirfond forvaltet av andre. Danske Capital er en del av Danske Banks kapitalforvaltningsmiljø som blant annet forvalter Danske Fund. Danske Fund er et samlet tilbud av nasjonale og internasjonale verdipapirfond. Danske Capital har ved utgangen av året 21 fond registrert i Norge med ulike investeringsmandater. I tillegg til dette tilbyr vi andre fond forvaltet av andre Danske Capital enheter samt andre eksterne forvaltere. Forvaltningsmiljøet i Norge er en frittstående juridisk enhet som samarbeider med de øvrige enhetene på tvers av landegrensene. Ved utgangen av året hadde Danske Capital en forvaltningskapital på ca. NOK 666 mrd., hvorav den norske enheten forvalter NOK 10,7 mrd. Totalt er det ca 565 ansatte i Danske Capital, hvorav det er 18 ansatte i det norske selskapet. Fondsmarkedet i ble et bra år for fondssparing i Norge med positiv nettotegning på ca 58 mrd. Norske personkunder innløste fondsandeler for netto 4 mrd, mens det ble nettotegnet for 49 mrd fra institusjonelle kunder og 13 mrd fra utenlandske kunder. Aksjefondene hadde en nettotegning på 14 mrd, hvorav norske aksjer hadde en netto innløsning på 3 mrd. Obligasjonsfond hadde en nettotegning på 10 mrd, mens pengemarkedsfond hadde en netto tegning på 33 mrd. Kombinasjonsfond hadde en netto innløsning på 0,2 mrd, mens hedgefond hadde en netto tegning på 0,05 mrd. Den samlede forvaltningskapitalen i de norske verdipapirfondsselskapene utgjorde ved årets slutt totalt kr 410 mrd, en økning på 68 mrd fra fjoråret. Forvaltningskapitalen i norskregistrerte fond har aldri vært større. Forvaltningskapitalen i Danske Capital utgjorde ved regnskapsårets slutt kr 10,7 mrd, hvilket er uendret i forhold til fjoråret. Av dette utgjør Danske Funds andel kr 6,2 mrd, som var en økning på 0,6 mrd. Økningen er et resultat av både nytegning og en generell oppgang i aksjemarkedet. Danske Capital sin markedsandel var ved årsskiftet 1,5 % mot 1,6 % ved inngangen til året. Markedsandelen for norske aksjefond var 2,9 % mot 3,4 % ved forrige årsskifte, og 0,2 % i internasjonale aksjefond. For de øvrige fondstypene var det kun marginale endringer med en markedsandel i kombinasjonsfond på 2,1 % mot 2,2 %, obligasjonsfond på 0,9 % mot 0,8 %, og pengemarkedsfond på 3,3 % mot 4,2 % i Ved utgangen av året hadde vi kundeforhold, som er omtrent det samme som ved forrige årsskifte. Avkastning på fondene Fondsindeksen ved Oslo Børs steg i løpet av året med 10,2 % etter en oppgang på hhv. 38,9 %, 39,8 % og 32,9 % de tre foregående årene. Avkastningen på våre aktivt forvaltede aksjefond var i år meget bra, og varierte mellom 13,0 % og 15,0 %, mens vårt spissede vekstfond kun hadde en avkastning på 2,8 %. Vårt kvantitative allokeringsprodukt, Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning, ga en negativ avkastning på 7,3 % mot den sammensatte referanseindeksens 8,3 %. Avkastningen på våre obligasjonsfond var noe lavere enn sine respektive indekser, og hadde en avkastning på hhv. 3,2 % og 3,9 % mot indeksavkastningen på 3,9 %. Pengemarkedsfondene ga en avkastning på hhv. 4,4 % og 4,6 % mot referanseindeksen som var 4,4 %. Finansiell risiko Våre rentefond er investert i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner, og vil være eksponert for både renterisiko og kredittrisiko. Renterisiko er risiko for endringer i fondsverdien som følge av endringer i det generelle rentenivået. Kredittrisiko er endringer i fondsverdien som følge av endringer i markedets syn på utsteders kredittverdighet. Aksjefondene vil være eksponert for selskapsrisiko og generell aksjemarkedsrisiko. Selskapsrisiko er risiko for endringer i fondsverdien som følge av svingninger i enkeltselskaper fondene er investert i. Generell aksjemarkedsrisiko vil si endringsrisiko i fondsverdien som følge av generelle svingninger i aksjemarkedet. Fond i fond vil være eksponert for risikoer knyttet til aksjefond og rentefond. Fondene vil også være eksponert for likviditetsrisiko som følge av endringer i markedets syn på et verdipapirs likviditet. Fond som investerer i utenlandske verdipapirer vil i tillegg være eksponert for valutarisiko. Våre norske rentefond er ikke eksponert mot valutarisiko, og våre norske aksjefond har i veldig begrenset grad valutarisiko i forbindelse med investeringer i selskaper som har sin hovednotering på en utenlandsk børs. Fond i fond kan ha valutarisiko i de tilfeller der hovedfondet investerer i underfond med annen valutaeksponering enn norske kroner og valutarisikoen ikke sikres. Dersom fondene valutasikres anses valutarisikoen som liten. Oppgjørsrisikoen er risiko forbundet med rettidig oppgjør ved kjøp og salg av verdipapirer, og anses som liten da alle fondene benytter forvalteroppgjør ved alle sine verdipapirhandler. Våre fond har ikke vært eksponert for ekstraordinær finansiell risiko i Alle verdipapirfondene er klassifisert i samsvar med gjeldende bransjestandard utarbeidet av Verdipapirfondenes Forening. Risikoprofilen og verdiutviklingen for de ulike verdipapirfond er angitt i rapporten under beskrivelsen av det enkelte fond. Risikostyring Ved forvaltningen av fondene utøver Danske Capital en disiplinert investeringsmetodikk med fokus på kontrollert risikotagning i den hensikt å oppnå en forutsigbar og god avkastning. Fondenes risiko gjenspeiles til en viss grad ved de ulike fondenes indekser, men investeringskonseptet er innrettet mot å maksimere fondets avkastning med et bevisst forhold til risikoutnyttelsen innenfor fondets vedtekter. Dette medfører at fondets sammensetting vil avvike fra indeksens sammensetting. Daglig kontroll av fondenes investeringer mot vedtekter og forvalterens investeringsmandat, sikrer at forvaltningen skjer innenfor gjeldende lovgivning og definerte risikomål. Endringer i fondene Fondene har endret vedtektene i løpet av året til den nye bransjestandarden for standardvedtekter. Med utgangspunkt i å skape best mulig verdier for våre andelseiere, er det gjort noen tilpasninger i enkelte fond. Eventuelle vedtektsendringer er spesifisert under kommentarene til det enkelte fondet. Ekstraordinært store innløsninger Danske Capital har etablert særskilte rutiner som følges ved store innløsninger i fondene, som sikrer likebehandling av andelseierne. I løpet av 2007 har det ikke vært gjennomført enkelte større innløsninger og tegninger i våre aksjefond og pengemarkedsfond. Organisering Danske Capital er forretningsfører og forvalter for de norske Danske Fund, og Fokus Bank, filial av Danske Bank A/S, er depotmottaker. Det er ingen ansatte i de enkelte fond, men i forvaltningsselskapet. Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt. Fondenes investeringsvirksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Andelseiervalgt styremedlem Christian Berg gikk ut av styret i 2007 og vararepresentant Henrik Ruud gikk inn som fast andelseiervalgt styremedlem. Det også valgt inn tre nye eiervalgte styremedlemmer og en vararepresentant. Disse er Lars Eigen Møller, Pål Mitlid og Jan-Frode Janson som erstattet Niels Ulrik Mousten, Kristin Hødal Torgersen og Greta Sommerschild Wiggen, samt Anders Lauge Thomassen som vararepresentant i stedet for Erik Bøhn. I tillegg ble Lars Eigen Møller valgt inn som eiervalgt styreleder som erstattet Niels-Ulrik Mousten. Danske Capital har etablerte rutiner for intern kontroll som skal bidra til at den operasjonelle risikoen begrenses. Kvaliteten på den interne kontrollen rapporteres en gang per år i forvaltningsselskapet, med en avsluttende rapport fra selskapets ledelse til styret. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av fondenes stilling ved årsskiftet. Årsregnskapet viser at det er grunnlag for videre drift. Etter styrets oppfatning gir fremlagte årsregnskap og balanse, med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapet. Årsrapport

4 Utsiktene for 2008 De fundamentale og underliggende forholdene i norsk økonomi er fortsatt sterke, mens internasjonalt er det mer blandet. Inntjeningsveksten har flatet ut og de økonomiske utsiktene ser ikke like lyse ut for 2008 som de foregående år. Boligmarkedene viser svakhetstegn i mange land, og i land som blant annet USA og UK har nedgangen vært merkbar. I USA ser man også tegn til at sysselsettingsveksten er stoppet opp og at arbeidsledigheten er i ferd med å tilta. Dette, kombinert med uroen som har oppstått i forbindelse med den amerikanske sub-prime krisen, bidrar til å skape usikkerhet i markedet. Dette har gitt seg utslag i form av økte kredittpremier og fallende aksjemarkeder. Enkelte sentralbanker har allerede redusert sine styringsrenter for å stimulere økonomien, mens den norske sentralbanken har hevet sin signalrente gjennom 2007 for å motvirke økt inflasjon. Svakere økonomisk vekst kombinert med tiltagende inflasjon vil være en utfordring for sentralbankene i Med bakgrunn i en sterk norsk økonomi tror vi imidlertid at en rekke norske selskaper med eksponering mot norsk økonomi kan levere gode resultater også i 2008, og våre aksjeporteføljer reflekterer et slikt syn. De siste månedenes korreksjoner i aksje- og kredittmarkedet har bidratt til å gjøre prisingen mer attraktivt igjen. Stemningsbildet, kombinert med svakere økonomiske nøkkeltall, indikerer imidlertid at det kan være en begrenset oppside i det korte bildet, og at vi fortsatt kan forvente oss markeder med store svingninger fremover. Vi tror også at det vil være store individuelle forskjeller mellom land, sektorer og ikke minst enkeltselskaper. Slike markeder er krevende, og stiller store krav til forvalterne. Dette favoriserer aktiv forvaltning, og Danske Capital kan dokumentere resultater over tid som viser at vi er i stand til å velge ut attraktive selskaper også når markedene er urolige. Et strammere arbeidsmarked i Norge gjennom 2007 samt en sterk lønnsvekst gjennom 2007 som høyst sannsynlig fortsetter i 2008, vil kunne medvirke til en avtagende vekst og stigende inflasjon. Det negative stemningsbildet i aksjemarkedet, som er viktig for den kortsiktige utviklingen, antas å fortsette inn i Dette, kombinert med svakere økonomiske utsikter, uroligheter i finansmarkedene og stigende risikopremier, medfører til en økt risiko for at aksjemarkedene kan utvikle seg svakt i Større skepsis til alternative investeringer som hedgefond, AIO, eiendomsfond med mer kan imidlertid medføre at man igjen ser en økt interesse for tradisjonelle verdipapirfond som aksje- og rentefond. Disponering av årets resultat Disponeringen av årets overskudd er gjennomført i de respektive fonds regnskaper og balanser. Styret takker alle andelseiere for tilliten de har vist ved å la Danske Capital forvalte deres midler. Oslo, 24. januar 2008 Styret i Danske Capital AS Henrik Bak nestleder Lars Eigen Møller styrets leder Pål Thormod Mitlid Kai Gjesdal Henriksen Jan-Frode Janson Henrik Ruud André Vatsgar adm. direktør Innkalling til valgmøte Innkalling til valgmøte mandag 21. april 2008, kl 1700 for verdipapirfond som er forvaltet av Danske Capital AS. Møtet holdes i Fokus Banks lokaler, Stortingsgata 6, 0161 Oslo 7. etasje. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder 3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen 4. Styrets årsberetning for fondene 5. Valg av andelseiernes styrerepresenanter 6. Innmeldte spørsmål fra andelseierne På valgmøtet har andelseier rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen en uke før valgmøtet holdes. Med unntak av ovennevnte valg, kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet. Undertegnet påmelding må være Danske Capital AS i hende senest 11. april, og må inneholde følgende opplysninger: Navn, fødsels- og personnummer VPS kontonummer til andelseier Hvilke verdipapirfond og hvor mange andeler andelseier har Ønsker du at andre skal møte på dine vegne, må du opplyse om dette ved påmeldingen. Etter valgmøtet blir det holdt presentasjoner med følgende tema: Det norske aksjemarkedet fokus på valg av enkeltaksjer Fond i Fond den optimale fondsløsning? Det blir enkel servering. Med vennlig hilsen Danske Capital AS André Vatsgar Adm. direktør Selskapets postadresse: Danske Capital AS, Postboks 1170 Sentrum, 0107 Oslo, Telefaks: Årsrapport 2007

5 Danske Fund Norge I Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy S.A. OSE ,5 % 0,06 % Awilco Offshore OSE ,7 % 0,21 % Fred. Olsen Energy OSE ,3 % 0,04 % Norsk Hydro OSE ,8 % 0,03 % Petroleum Geo-Services OSE ,1 % 0,08 % Prosafe OSE ,0 % 0,10 % Scorpion Offshore OSE ,4 % 0,19 % Seadrill OSE ,8 % 0,05 % Siem Offshore OSE ,7 % 0,32 % Solstad Offshore OSE ,8 % 0,34 % StatoilHydro OSE ,8 % 0,01 % Energi ,0 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 % 0,25 % Orkla OSE ,8 % 0,05 % Veidekke OSE ,8 % 0,20 % Kapitalvarer ,4 % Tomra Systems OSE ,0 % 0,08 % Kommersielle tjenester og leveranser ,0 % Norwegian Air Shuttle OSE ,7 % 0,70 % Transport ,7 % Schibsted OSE ,9 % 0,12 % Media ,9 % DnB NOR OSE ,7 % 0,04 % Sparebank 1 SR Bank Grunnfondsbevis OSE ,7 % 0,19 % Sparebanken Midt-Norge Grunnfondsbevis OSE ,6 % 0,22 % Banker ,1 % EDB Business Partner OSE ,1 % 0,29 % Ementor OSE ,4 % 0,18 % Programvare og tjenester ,4 % Chipcon Escrow ,0 % 0,00 % Tandberg OSE ,4 % 0,10 % Teknologisk utstyr ,4 % Telenor OSE ,4 % 0,02 % Telekommunikjon og tjenester ,4 % Sum verdipapirer ,2 % Kontanter ,8 % Tilgode/skyldig meglere ,5 % Påløpte renter 0 0,0 % Annen Gjeld ,2 % Skyldig andelseiere ,1 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,2 % Total portefølje ,0 % Danske Fund Norge I er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert ved Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond -1,55 % 13,00 % 47,65 % 99,86 % 178,24 % 309,15 % Indeks (OSEFX) -4,06 % 10,21 % 46,56 % 104,85 % 184,67 % 338,03 % Årsrapport

6 Danske Fund Norge II Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy S.A. OSE ,6 % 0,01 % Awilco Offshore OSE ,7 % 0,04 % Fred. Olsen Energy OSE ,4 % 0,01 % Norsk Hydro OSE ,7 % 0,00 % Petroleum Geo-Services OSE ,1 % 0,01 % Prosafe OSE ,0 % 0,02 % Scorpion Offshore OSE ,4 % 0,04 % Seadrill OSE ,7 % 0,01 % Siem Offshore OSE ,8 % 0,06 % Solstad Offshore OSE ,8 % 0,06 % StatoilHydro OSE ,8 % 0,00 % Energi ,9 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 % 0,05 % Orkla OSE ,8 % 0,01 % Veidekke OSE ,8 % 0,04 % Kapitalvarer ,4 % Tomra Systems OSE ,0 % 0,02 % Kommersielle tjenester og leveranser ,0 % Norwegian Air Shuttle OSE ,7 % 0,13 % Transport ,7 % Schibsted OSE ,9 % 0,02 % Media ,9 % DnB NOR OSE ,7 % 0,01 % Sparebank 1 SR Bank Grunnfondsbevis OSE ,8 % 0,04 % Sparebanken Midt-Norge Grunnfondsbevis OSE ,7 % 0,04 % Banker ,1 % EDB Business Partner OSE ,1 % 0,06 % Ementor OSE ,4 % 0,04 % Programvare og tjenester ,5 % Chipcon Escrow ,0 % 0,00 % Tandberg OSE ,5 % 0,02 % Teknologisk utstyr ,5 % Telenor OSE ,4 % 0,00 % Telekommunikjon og tjenester ,4 % Sum verdipapirer ,4 % Kontanter ,8 % Tilgode/skyldig meglere ,2 % Påløpte renter 0 0,0 % Annen Gjeld ,3 % Skyldig andelseiere ,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Danske Fund Norge II er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert ved Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond -1,47 % 13,41 % 49,05 % 103,47 % 185,27 % 322,99 % Indeks (OSEFX) -4,06 % 10,21 % 46,56 % 104,85 % 184,67 % 338,03 % 6 Årsrapport 2007

7 Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert Aksjekap. verdi gevinst/tap % Fond andel i % Acergy S.A. OSE ,7 % 0,02 % Awilco Offshore OSE ,7 % 0,07 % Fred. Olsen Energy OSE ,9 % 0,01 % Norsk Hydro OSE ,6 % 0,01 % Petroleum Geo-Services OSE ,6 % 0,04 % Prosafe OSE ,9 % 0,04 % Scorpion Offshore OSE ,4 % 0,09 % Seadrill OSE ,9 % 0,02 % Siem Offshore OSE ,3 % 0,13 % Solstad Offshore OSE ,6 % 0,11 % StatoilHydro OSE ,8 % 0,01 % Energi ,4 % Kongsberg Gruppen OSE ,9 % 0,12 % Orkla OSE ,0 % 0,02 % Veidekke OSE ,7 % 0,09 % Kapitalvarer ,6 % Tomra Systems OSE ,9 % 0,03 % Kommersielle tjenester og leveranser ,9 % Norwegian Air Shuttle OSE ,7 % 0,33 % Transport ,7 % Schibsted OSE ,5 % 0,07 % Media ,5 % DnB NOR OSE ,9 % 0,02 % Banker ,9 % EDB Business Partner OSE ,9 % 0,13 % Ementor OSE ,3 % 0,08 % Programvare og tjenester ,2 % Tandberg OSE ,4 % 0,05 % Teknologisk utstyr ,4 % Telenor OSE ,1 % 0,01 % Telekommunikasjon og tjenester ,1 % Sum verdipapirer ,7 % Kontanter ,1 % Tilgode/skyldig meglere 0 0,0 % Påløpte renter 0 0,0 % Annen Gjeld ,7 % Skyldig andelseiere ,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert ved Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 0,09 % 14,41 % 57,45 % 116,66 % 204,50 % 350,91 % Indeks (OSEFX) -4,06 % 10,21 % 46,56 % 104,85 % 184,67 % 338,03 % Årsrapport

8 Danske Fund Norske Aksjer Institusjon II Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy S.A. OSE ,6 % 0,01 % Awilco Offshore OSE ,7 % 0,03 % Fred. Olsen Energy OSE ,9 % 0,01 % Norsk Hydro OSE ,4 % 0,01 % Petroleum Geo-Services OSE ,4 % 0,02 % Prosafe OSE ,8 % 0,02 % Scorpion Offshore OSE ,4 % 0,04 % Seadrill OSE ,8 % 0,01 % Siem Offshore OSE ,3 % 0,06 % Solstad Offshore OSE ,5 % 0,05 % StatoilHydro OSE ,4 % 0,00 % Energi ,1 % Kongsberg Gruppen OSE ,7 % 0,06 % Orkla OSE ,6 % 0,01 % Veidekke OSE ,6 % 0,04 % Kapitalvarer ,0 % Tomra Systems OSE ,8 % 0,02 % Kommersielle tjenester og leveranser ,8 % Norwegian Air Shuttle OSE ,7 % 0,16 % Transport ,7 % Schibsted OSE ,4 % 0,03 % Media ,4 % DnB NOR OSE ,6 % 0,01 % Banker ,6 % EDB Business Partner OSE ,9 % 0,06 % Ementor OSE ,2 % 0,04 % Programvare og tjenester ,2 % Tandberg OSE ,3 % 0,02 % Teknologisk utstyr ,3 % Telenor OSE ,7 % 0,01 % Telekommunikasjon og tjenester ,7 % Sum verdipapirer ,8 % Kontanter ,3 % Tilgode/skyldig meglere ,0 % Påløpte renter 0 0,0 % Annen Gjeld ,1 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,0 % Total portefølje ,0 % Danske Fund Norske Aksjer Institusjon II er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert ved Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr.* Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 0,21 % 15,00 % Indeks (OSEFX) -3,92 % 11,46 % * Fondet startet og avkastningstallene er målt fra denne dato. 8 Årsrapport 2007

9 Danske Fund Norge Vekst Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Awilco Offshore OSE ,1 % 0,19 % Biofuel Energy OSE ,3 % 4,08 % Bjørge OSE ,9 % 1,34 % BV Energi OSE ,5 % 3,23 % Det Norske Oljeselskap OSE ,5 % 0,37 % Dockwise OSE ,2 % 0,13 % EOC OSE ,8 % 0,19 % Fred. Olsen Energy OSE ,2 % 0,06 % Odfjell Invest OSE ,5 % 0,31 % PA Resources OSE ,0 % 0,19 % Petroleum Geo-Services OSE ,0 % 0,10 % Prosafe OSE ,0 % 0,08 % Revus Energy OSE ,3 % 0,39 % Scan Geophysical OSE ,4 % 0,64 % Seadrill OSE ,6 % 0,07 % Seametric International OSE ,5 % 1,00 % Sevan Marine OSE ,6 % 0,06 % Solstad Offshore OSE ,0 % 0,38 % Energi ,3 % AKVA Group OSE ,9 % 0,74 % Hexagon Composites OSE ,0 % 0,65 % Kongsberg Gruppen OSE ,2 % 0,34 % Luxo OSE ,0 % 4,43 % Veidekke OSE ,9 % 0,15 % Kapitalvarer ,0 % Tomra Systems OSE ,5 % 0,13 % Kommersielle tjenester og leveranser ,5 % Norwegian Air Shuttle OSE ,1 % 0,33 % Transport ,1 % Kongsberg Automotive Holding OSE ,6 % 0,49 % Biler og komponenter ,6 % Lerøy Seafood Group OSE ,5 % 0,33 % Synnøve Finden OSE ,7 % 1,95 % Drikkevarer, mat og tobakk ,2 % Axis-Shield OSE ,2 % 0,94 % Clavis Pharma OSE ,4 % 0,55 % Navamedic OSE ,2 % 4,36 % Probio ,7 % 4,19 % Profdoc OSE ,6 % 1,39 % Helsevern - utstyr og tjenester ,0 % Nordiag OSE ,5 % 1,24 % Pronova Biopharma OSE ,4 % 0,12 % Farmi og bioteknologi ,9 % Bank ,6 % 1,93 % Banker ,6 % B2 Holding OSE ,9 % 0,89 % Finansieringsselskaper ,9 % Protector Forsikring OSE ,9 % 1,01 % Forsikring ,9 % Bouvet OSE ,0 % 1,09 % Confirmit OSE ,6 % 0,83 % EDB Business Partner OSE ,8 % 0,27 % Superoffice OSE ,5 % 1,15 % Vizrt OSE ,9 % 0,30 % Programvare og tjenester ,7 % 2Vk Invest ,1 % 6,65 % Chipcon Escrow ,0 % 0,00 % Komplett OSE ,5 % 0,93 % Q-Free OSE ,0 % 1,18 % Tandberg OSE ,4 % 0,06 % Vmetro OSE ,4 % 0,83 % Teknologisk utstyr ,5 % Dolphin Interconnect Solutions OSE ,6 % 4,67 % Nordic Semiconductor OSE ,5 % 1,06 % Halvledere og halvlederutstyr ,1 % Telenor OSE ,3 % 0,01 % Telekommunikasjon og tjenester ,3 % Sum verdipapirer ,6 % Kontanter ,7 % Tilgode/skyldig meglere 0 0,0 % Påløpte renter 0 0,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere ,1 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Danske Fund Norge Vekst er et aksjefond som investerer i vesentlig grad i små og mellomstore norske bedrifter, samt selskaper med vekstprofil. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på Oslo Børs, men kan i begrenset omfang også investere i ikke børsnoterte verdipapirer. Danske Fund Norge Vekst investerer i liten grad i nystartet virksomhet eller andre selskaper med særlig høy risiko. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs SMB-indeks (OSESX), som er fondets referanseindeks. Da den finansielle risikoen ofte er noe høyere, og likviditeten (omsetteligheten) til aksjene i perioder er lavere for små og mellomstore bedrifter enn for større selskaper, vil fondets risiko normalt være noe høyere enn risikoen i aksjemarkedet generelt. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond -8,95 % 2,77 % 27,75 % 90,09 % 182,85 % 326,03 % Indeks (OSESX) -6,64 % 8,25 % 54,29 % 170,13 % 296,64 % 548,01 % Årsrapport

10 Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,00 Kongeriket Norge OSE ,11 % ,12 % 0 Statsobligasjoner ,12 % NO ,78 Nøtterø Sparebank ,86 % ,28 % 20 NO ,17 Ringerikes Sparebank OSE ,54 % ,00 % 20 NO ,60 Sparebanken Rogaland ,93 % ,27 % 20 NO ,00 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,05 % ,27 % 20 NO ,00 Sparebanken Vest OSE ,07 % ,01 % 20 NO ,86 Sparebanken Øst OSE ,98 % ,28 % 20 NO ,91 Sunndal Sparebank ,17 % ,28 % 20 NO ,08 Trøgstad Sparebank ,47 % ,34 % 20 Sparebanker ,73 % NO ,38 Coop NKL BA OSE ,80 % ,27 % 100 NO ,95 Gilde Norsk Kjøtt BA ,01 % ,55 % 100 NO ,60 Hafslund OSE ,98 % ,47 % 100 Industriselskap ,30 % Sum Verdipapirer ,15 % Kontanter ,97 % Tilgode/skyldig meglere 0 0,00 % Påløpte renter ,14 % Annen Gjeld 0 0,00 % Skyldig andelseiere ,11 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,15 % Total portefølje ,00 % Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning er et kombinasjonsfond som investerer både i aksjer og rentebærende verdipapirer. Basert på forvalters markedssyn allokeres fondets midler mellom de to aktivaklassene, inntil 100 % eksponering i en aktivaklasse er mulig. Fondet har adgang til å investere i både norske og utenlandske papirer, men hovedvekten vil ligge på norske papirer. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke-børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn en vektet referanseindeks bestående av 70 % Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) og 30 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års løpetid (ST4X). En moderat risikoprofil oppnås ved at fondet over tid investerer i ca 65 % aksjer, resten i rentebærende papirer. Fondet vil investere i lett omsettelige papirer. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond -10,88 % -7,26 % 4,76 % 33,06 % 71,12 % 133,93 % Indeks* -2,02 % 8,27 % 33,31 % 70,28 % 118,23 % 206,35 % * Indeksen er vektet indeksverdi bestående av 70% Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 30% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års løpetid (ST4X). 10 Årsrapport 2007

11 Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning Aksjer Fondet hadde ingen andelseiere eller innehav per Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning Aksjer er et norsk aksjeindeksfond som skal gjenspeile avkastningen til det norske aksjemarkedet. Fondet benytter kun børsnoterte futures i forvaltningen og investerer ikke i enkeltaksjer. Fondet er et fond med begrenset krets av innskytere og kun åpent for investorer med aktiv forvaltningsavtale i Danske Capital AS. Fondets avkastning skal gjenspeile avkastningen til Oslo Børs OBX-indeks. Fondet vil kun inneha markedsrisiko og vil følge utviklingen til Oslo Børs OBXindeks. Fondets risikoprofil er høy. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr.* Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond -2,68% -1,64% 16,31% Indeks (OBX) -1,04% 13,65% 51,71% * Fondet startet og avkastningstallene er målt fra denne dato. Årsrapport

12 Danske Fund Horisont Aksje Fond Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond andeler verdi gevinst/tap Fidelity Funds - European Growth Fund A ,76 % Danske Fund Europe Small Cap ,05 % Europa ,81 % Carnegie Worldwide ,90 % Danske Fund High Dividend ,57 % Merrill Lynch Global Fundamental Value ,81 % Skagen Global (Norge) ,61 % Global ,89 % Carnegie Aksje Norge ,48 % Danske Fund Norge I ,23 % Danske Fund Norge Vekst ,03 % Norge ,74 % Danske Capital Financial & Investment ,38 % Danske Fund Eastern Europe Convergence ,94 % Nye Markeder ,32 % Sum verdipapirer ,75 % Kontanter ,69 % Fordringer ,07 % Påløpte renter 0 0,00 % Annen gjeld 0 0,00 % Skyldig andelseiere ,46 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,04 % Total portefølje ,00 % Danske Fund Horisont Aksje er et fond i fond som plasserer i globale aksjemarkeder med hovedvekt på Europa, Nord-Amerika, Nye markeder og Norge. Fondet plasserer i underfond av kjente leverandører som Fidelity, Danske Fund og Merill Lynch. Fondets målsetning er å oppnå en bedre avkastning enn en sammensatt referanse indeks bestående av 50 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 50 % Morgan Stanley World Index. Fondets risikoprofil vil over tid være lavere enn svingningene i det norske markedet, men høyere enn en global aksjeindeks. Fondets risikoprofil er middels/høy. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr.* Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond -5,55 % 3,90 % 27,84 % Indeks (OSEFX) -5,82 % 2,44 % 25,40 % * Fondet startet og avkastningstallene er målt fra denne dato. 12 Årsrapport 2007

13 Danske Fund Norsk Likviditet I ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,85 Fana Sparebank ,91 % ,41 % 20 NO ,02 Askim Sparebank OSE ,46 % ,02 % 20 NO ,95 Blaker Sparebank ,78 % ,67 % 20 NO ,99 Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,05 % ,51 % 20 NO ,37 Etne Sparebank ,26 % ,51 % 20 NO ,21 Etnedal Sparebank ,53 % ,20 % 20 NO ,35 Gjerstad Sparebank ,26 % ,51 % 20 NO ,40 Haltdalen Sparebank ,12 % ,26 % 20 NO ,00 Harstad Sparebank ,33 % ,51 % 20 NO ,92 Hegra Sparebank ,25 % ,77 % 20 NO ,89 Hegra Sparebank ,25 % ,51 % 20 NO ,90 Hjelmeland Sparebank OSE ,25 % ,51 % 20 NO ,21 Hol Sparebank OSE ,12 % ,26 % 100 NO ,94 Hønefoss Sparebank OSE ,05 % ,77 % 20 NO ,96 Klepp Sparebank OSE ,19 % ,28 % 20 NO ,91 Lom og Skjåk Sparebank OSE ,35 % ,77 % 20 NO ,30 Narvik Sparebank ,33 % ,97 % 20 NO ,87 Ofoten Sparebank ,22 % ,26 % 20 NO ,73 Opdals Sparebank ,17 % ,77 % 20 NO ,15 Rørosbanken ,14 % ,79 % 20 NO ,50 Sandnes Sparebank OSE ,14 % ,00 % 20 NO ,82 Sandsvær Sparebank ,45 % ,26 % 100 NO ,90 Sauda Sparebank ,00 % ,26 % 20 NO ,02 Skudenes og Aakra Sparebank ,46 % ,51 % 20 NO ,33 Soknedal Sparebank ,26 % ,51 % 20 NO ,83 Sparebanken Hardanger ,99 % ,10 % 20 NO ,92 Sparebanken Hemne ,01 % ,51 % 20 NO ,46 Sparebanken Møre OSE ,27 % ,28 % 100 NO ,60 Sparebanken Rogaland ,93 % ,58 % 20 NO ,00 Sparebanken Rogaland ,06 % ,09 % 20 NO ,85 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,06 % ,05 % 20 NO ,90 Sparebanken Telespar ,85 % ,02 % 20 NO ,89 Sparebanken Vestfold OSE ,30 % ,02 % 20 NO ,28 Stadsbygd Sparebank ,26 % ,53 % 20 NO ,11 Strømmen Sparebank ,19 % ,28 % 20 NO ,46 Søgne og Greipstad Sparebank ,83 % ,79 % 20 NO ,98 Totens Sparebank ,09 % ,77 % 20 NO ,46 Totens Sparebank ,60 % ,28 % 20 NO ,21 Ørland Sparebank ,23 % ,51 % 20 NO ,90 Ørland Sparebank ,01 % ,28 % 20 NO ,99 Aasen Sparebank ,05 % ,51 % 20 NO ,78 Aasen Sparebank OSE ,17 % ,51 % 20 Sparebanker ,89 % NO ,61 Bolig- og Næringsbanken OSE ,37 % ,76 % 100 NO ,66 Bolig- og Næringsbanken OSE ,62 % ,75 % 100 NO ,59 Danske Andelskassers Bank ,47 % ,26 % 100 NO ,61 Ringkjøbing Bank OSE ,60 % ,00 % 100 NO ,57 Roskilde Bank OSE ,62 % ,50 % 100 NO ,04 Storebrand Bank OSE ,76 % ,03 % 20 NO ,91 Voss Veksel- og Landmandsbank ,11 % ,26 % 20 NO ,13 Voss Veksel- og Landmandsbank ,46 % ,26 % 100 Forretningsbanker ,80 % NO ,94 Kommunalbanken ,00 % ,12 % 100 NO ,00 Kommunalbanken ,17 % ,56 % 100 NO ,04 Sparebankenes Kredittselskap OSE ,31 % ,11 % 20 NO ,33 Terra BoligKreditt ,20 % ,10 % 20 Kredittforetak ,88 % NO ,01 Storebrand OSE ,35 % ,02 % 20 NO ,11 Storebrand OSE ,42 % ,53 % 20 NO ,96 Storebrand Bank ,30 % ,51 % 100 NO ,84 Storebrand Bank OSE ,07 % ,53 % 20 NO ,66 Storebrand Bank OSE ,97 % ,51 % 100 Forsikring, holding ,11 % NO ,02 Agder Energi OSE ,43 % ,55 % 100 NO ,16 Aker OSE ,59 % ,18 % 100 NO ,98 Bergesen Worldwide Gas OSE ,18 % ,56 % 100 NO ,81 Entra Eiendom OSE ,03 % ,56 % 100 NO ,62 Felleskjøpet Øst Vest BA OSE ,44 % ,06 % 100 NO ,78 Geo OSE ,43 % ,52 % 100 NO ,29 Hafslund OSE ,02 % ,57 % 100 NO ,76 Kongsberg Gruppen OSE ,49 % ,58 % 100 NO ,11 Norgesgruppen ,13 % ,56 % 100 NO ,62 Norwegian Property OSE ,17 % ,53 % 100 NO ,96 Seadrill OSE ,25 % ,56 % 100 NO ,83 Steen & Strøm ,91 % ,56 % 100 NO ,89 Steen & Strøm OSE ,23 % ,04 % 100 NO ,76 Telenor OSE ,17 % ,58 % 100 Industriselskap ,40 % Sum Verdipapirer ,09 % Kontanter ,63 % Tilgode/skyldig meglere 0 0,00 % Påløpte renter ,83 % Annen Gjeld 0 0,00 % Skyldig andelseiere ,51 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,04 % Total portefølje ,00 % Danske Fund Norsk Likviditet I er et generelt pengemarkedsfond som investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner og finansinstitusjoner. Fondet kan investere i verdipapirer utstedt av industriselskaper, samt ansvarlige lån i finansinstitusjoner. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Statsindeks med 3 måneders løpetid (ST1X), som er fondets referanseindeks. Fondet har en meget lav risikoprofil. Fondet investerer i en portefølje av sertifikater og obligasjoner med maksimal rentebinding på inntil ett år. Fondets gjennomsnittlige varighet skal ikke overstige 120 dager. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 2,32 % 4,38 % 7,20 % 9,76 % 12,25 % 17,83 % Indeks (ST1X) 2,38 % 4,42 % 7,29 % 9,45 % 11,59 % 16,95 % Årsrapport

14 Danske Fund Norsk Likviditet Institusjon ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,02 Askim Sparebank OSE ,46 % ,19 % 20 NO ,23 Aurskog Sparebank OSE ,44 % ,89 % 20 NO ,15 Bamble og Langesund Sparebank OSE ,26 % ,60 % 20 NO ,86 Blaker Sparebank ,15 % ,89 % 20 NO ,12 Bø Sparebank ,46 % ,89 % 20 NO ,33 Etne Sparebank ,69 % ,59 % 20 NO ,21 Etnedal Sparebank ,53 % ,30 % 20 NO ,35 Gjerstad Sparebank ,26 % ,60 % 20 NO ,40 Haltdalen Sparebank ,12 % ,30 % 20 NO ,92 Hegra Sparebank ,25 % ,59 % 20 NO ,99 Helgeland Sparebank ,34 % ,19 % 20 NO ,06 Hjelmeland Sparebank ,20 % ,59 % 20 NO ,90 Hjelmeland Sparebank OSE ,25 % ,59 % 20 NO ,94 Hønefoss Sparebank OSE ,05 % ,89 % 20 NO ,55 Klepp Sparebank ,83 % ,97 % 20 NO ,96 Klepp Sparebank OSE ,19 % ,49 % 20 NO ,33 Kvinesdal Sparebank ,35 % ,60 % 20 NO ,20 Larvikbanken Brunlanes Sparebank OSE ,49 % ,19 % 20 NO ,85 Lillestrøm Sparebank OSE ,19 % ,34 % 20 NO ,78 Lom og Skjåk Sparebank ,17 % ,71 % 20 NO ,82 Marker Sparebank ,25 % ,48 % 20 NO ,87 Melhus Sparebank ,99 % ,60 % 20 NO ,30 Narvik Sparebank ,33 % ,60 % 20 NO ,25 Nes Prestegjelds Sparebank OSE ,44 % ,83 % 20 NO ,23 Nesset Sparebank OSE ,27 % ,60 % 20 NO ,02 Ringerikes Sparebank ,21 % ,19 % 20 NO ,15 Rørosbanken ,14 % ,19 % 20 NO ,12 Sandnes Sparebank OSE ,07 % ,17 % 20 NO ,90 Sauda Sparebank ,00 % ,30 % 20 NO ,87 Selbu Sparebank OSE ,19 % ,89 % 20 NO ,02 Skudenes og Aakra Sparebank ,46 % ,19 % 20 NO ,91 Soknedal Sparebank OSE ,25 % ,59 % 20 NO ,18 Sparebanken Bien OSE ,58 % ,59 % 20 NO ,74 Sparebanken Grenland ,90 % ,38 % 20 NO ,92 Sparebanken Hemne ,01 % ,30 % 20 NO ,04 Sparebanken Jevnaker Lunner ,17 % ,19 % 20 NO ,38 Sparebanken Midt-Norge ,78 % ,78 % 20 NO ,19 Sparebanken Midt-Norge OSE ,60 % ,96 % 20 NO ,40 Sparebanken Møre ,75 % ,50 % 20 NO ,55 Sparebanken Nord-Norge OSE ,83 % ,97 % 20 NO ,60 Sparebanken Rogaland ,93 % ,78 % 20 NO ,80 Sparebanken Rogaland ,86 % ,78 % 20 NO ,00 Sparebanken Rogaland ,06 % ,97 % 20 NO ,88 Sparebanken Rogaland OSE ,94 % ,16 % 20 NO ,10 Sparebanken Sogn og Fjordane ,00 % ,98 % 20 NO ,40 Sparebanken Sør ,78 % ,97 % 20 NO ,90 Sparebanken Telespar ,85 % ,89 % 20 NO ,90 Sparebanken Telespar ,98 % ,60 % 20 NO ,86 Sparebanken Øst OSE ,98 % ,79 % 20 NO ,00 Stadsbygd Sparebank OSE ,03 % ,78 % 20 NO ,84 Strømmen Sparebank OSE ,27 % ,48 % 20 NO ,98 Sunndal Sparebank ,23 % ,30 % 20 NO ,22 Tinn Sparebank ,09 % ,79 % 20 NO ,26 Tolga-Os Sparebank ,51 % ,65 % 20 NO ,10 Valle Sparebank OSE ,45 % ,30 % 20 NO ,12 Vegårshei Sparebank ,46 % ,30 % 20 NO ,21 Ørland Sparebank ,23 % ,59 % 20 NO ,90 Ørland Sparebank ,01 % ,49 % 20 NO ,78 Aasen Sparebank OSE ,17 % ,59 % 20 Sparebanker ,89 % NO ,10 Diba Bank ,29 % ,59 % 20 NO ,82 Gjensidige Bank ,95 % ,78 % 20 NO ,00 Nordea Bank Norge ,17 % ,29 % 20 NO ,97 Spar Nord Bank ,10 % ,73 % 20 NO ,04 Storebrand Bank OSE ,76 % ,48 % 20 NO ,91 Voss Veksel- og Landmandsbank ,11 % ,60 % 20 NO ,06 Voss Veksel- og Landmandsbank ,48 % ,48 % 20 Forretningsbanker ,96 % NO ,10 Bolig- og Næringskreditt OSE ,27 % ,77 % 20 NO ,00 Kredittforeningen for Sparebanker OSE ,78 % ,97 % 20 NO ,11 Landkreditt Bank OSE ,45 % ,19 % 20 NO ,33 Terra BoligKreditt ,20 % ,38 % 20 Kredittforetak ,30 % NO ,92 Storebrand Bank ,00 % ,97 % 20 Forsikring, holding ,97 % SumVerdipapirer ,12 % Kontanter ,06 % Tilgode/skyldig meglere ,00 % Påløpte renter ,84 % Annen Gjeld 0 0,00 % Skyldig andelseiere ,01 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,02 % Total portefølje ,00 % Danske Fund Norsk Likviditet Institusjon er et generelt pengemarkedsfond som investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner og finansinstitusjoner. Fondet investerer ikke i verdipapirer utstedt av industriselskaper. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Statsindeks med 3 måneders løpetid (ST1X), som er fondets referanseindeks. Fondet har en meget lav risikoprofil. Fondet investerer i en portefølje av sertifikater og obligasjoner med maksimal rentebinding på inntil ett år. Fondets gjennomsnittlige varighet skal ikke overstige 120 dager. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 2,54 % 4,62 % 7,56 % 9,73 % 11,94 % 17,44 % Indeks (ST1X) 2,38 % 4,42 % 7,29 % 9,45 % 11,59 % 16,95 % 14 Årsrapport 2007

15 Danske Fund Norsk Obligasjon ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,05 Fana Sparebank OSE ,99 % ,71 % 20 NO ,25 Fana Sparebank OSE ,82 % ,35 % 20 NO ,15 Aurskog Sparebank OSE ,86 % ,38 % 20 NO ,10 Klepp Sparebank ,01 % ,68 % 20 NO ,60 Larvikbanken Brunlanes Sparebank ,18 % ,93 % 20 NO ,40 Nøtterø Sparebank OSE ,14 % ,71 % 20 NO ,80 Rindal Sparebank OSE ,27 % ,92 % 20 NO ,75 Rygge-Vaaler Sparebank OSE ,82 % ,46 % 20 NO ,50 Sandnes Sparebank OSE ,14 % ,73 % 20 NO ,30 Sandnes Sparebank OSE ,96 % ,04 % 20 NO ,60 Sparebanken Grenland ,98 % ,48 % 20 NO ,20 Sparebanken Hedmark OSE ,79 % ,40 % 20 NO ,10 Sparebanken Hedmark OSE ,75 % ,13 % 20 NO ,95 Sparebanken Midt-Norge OSE ,78 % ,36 % 20 NO ,80 Sparebanken Midt-Norge OSE ,72 % ,31 % 20 NO ,75 Sparebanken Midt-Norge OSE ,72 % ,06 % 20 NO ,30 Sparebanken Møre OSE ,09 % ,04 % 20 NO ,60 Sparebanken Møre OSE ,75 % ,68 % 20 NO ,65 Sparebanken Nord-Norge OSE ,94 % ,04 % 20 NO ,75 Sparebanken Nord-Norge OSE ,74 % ,27 % 20 NO ,75 Sparebanken Pluss OSE ,86 % ,04 % 20 NO ,70 Sparebanken Rogaland OSE ,92 % ,58 % 20 NO ,80 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,78 % ,00 % 20 NO ,75 Sparebanken Sør OSE ,74 % ,97 % 20 NO ,19 Sparebanken Vest OSE ,76 % ,39 % 20 NO ,65 Sparebanken Vest OSE ,73 % ,94 % 20 NO ,30 Sparebanken Vest OSE ,79 % ,38 % 20 NO ,62 Sparebanken Vestfold OSE ,87 % ,00 % 20 NO ,75 Sparebanken Øst OSE ,73 % ,89 % 20 NO ,12 Vegårshei Sparebank ,46 % ,76 % 20 Sparebanker ,62 % NO ,50 Bank 1 Oslo OSE ,88 % ,10 % 20 Forretningsbanker ,10 % NO ,55 Eiendomskreditt OSE ,86 % ,48 % 20 NO ,60 Kredittforeningen for Sparebanker OSE ,97 % ,03 % 20 NO ,00 Landkreditt Bank OSE ,87 % ,34 % 20 NO ,57 Landkreditt Bank OSE ,16 % ,04 % 20 NO ,01 Sparebankenes Kredittselskap OSE ,69 % ,05 % 20 NO ,00 Sparebankenes Kredittselskap OSE ,92 % ,77 % 20 Kredittforetak ,71 % NO ,25 Storebrand Bank OSE ,79 % ,39 % 20 NO ,70 Storebrand Bank OSE ,06 % ,69 % 20 Forsikring, holding ,07 % NO ,55 DnB NOR Boligkreditt OSE ,48 % ,25 % 10 Industriselskap ,25 % SumVerdipapirer ,74 % Kontanter ,38 % Tilgode/skyldig meglere 0 0,00 % Påløpte renter ,01 % Annen Gjeld 0 0,00 % Skyldig andelseiere ,08 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,04 % Total portefølje ,00 % Danske Fund Norsk Obligasjon er et obligasjonsfond som investerer i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Fondet investerer ikke i verdipapirer utstedt av industriselskaper. Fondet har adgang til å investere i både norske og utenlandske papirer, men hovedvekten vil ligge på norske papirer. Fondets midler kan i begrenset omfang plasseres i andre verdipapirfond. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års løpetid (ST4X), som er fondets referanseindeks. Fondet investerer i en portefølje av obligasjoner med lav debitorrisiko. Fondets varighet vurderes kontinuerlig i tråd med forvalters oppfatning om renteutviklingen og ligger innen intervallet 2 4 år. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 2,37 % 3,22 % 4,26 % 6,26 % 11,61 % 22,98 % Indeks (ST4X) 4,04 % 3,91 % 4,84 % 7,50 % 13,42 % 26,04 % Årsrapport

16 Danske Fund Norsk Obligasjon Institusjon ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,95 Blaker Sparebank ,78 % ,26 % 20 NO ,97 Grong Sparebank ,06 % ,63 % 20 NO ,60 Larvikbanken Brunlanes Sparebank ,18 % ,39 % 20 NO ,20 Lillestrøm Sparebank ,20 % ,43 % 20 NO ,95 Marker Sparebank ,82 % ,89 % 20 NO ,80 Rindal Sparebank OSE ,27 % ,38 % 20 NO ,30 Sandnes Sparebank OSE ,96 % ,56 % 20 NO ,20 Sandnes Sparebank OSE ,87 % ,38 % 20 NO ,25 Sandsvær Sparebank OSE ,84 % ,13 % 20 NO ,65 Seljord Sparebank ,22 % ,24 % 20 NO ,83 Sparebanken Hardanger ,99 % ,82 % 20 NO ,80 Sparebanken Hedmark OSE ,95 % ,25 % 20 NO ,20 Sparebanken Hedmark OSE ,79 % ,58 % 20 NO ,10 Sparebanken Hedmark OSE ,75 % ,76 % 20 NO ,80 Sparebanken Midt-Norge OSE ,72 % ,52 % 20 NO ,75 Sparebanken Midt-Norge OSE ,72 % ,82 % 20 NO ,50 Sparebanken Møre OSE ,91 % ,33 % 20 NO ,75 Sparebanken Nord-Norge OSE ,74 % ,50 % 20 NO ,75 Sparebanken Pluss OSE ,86 % ,56 % 20 NO ,50 Sparebanken Pluss OSE ,74 % ,13 % 20 NO ,70 Sparebanken Rogaland OSE ,92 % ,35 % 20 NO ,75 Sparebanken Sør OSE ,74 % ,82 % 20 NO ,30 Sparebanken Vest OSE ,79 % ,36 % 20 NO ,62 Sparebanken Vestfold OSE ,87 % ,09 % 20 NO ,50 Sparebanken Øst OSE ,94 % ,35 % 20 NO ,75 Sparebanken Øst OSE ,73 % ,00 % 20 Sparebanker ,52 % NO ,59 Danske Andelskassers Bank ,47 % ,80 % 100 NO ,57 Roskilde Bank OSE ,62 % ,80 % 100 Forretningsbanker ,60 % NO ,10 Bolig- og Næringskreditt OSE ,27 % ,81 % 20 NO ,80 Bolig- og Næringskreditt OSE ,15 % ,62 % 20 NO ,55 Eiendomskreditt OSE ,86 % ,22 % 20 NO ,90 Sparebankenes Kredittselskap OSE ,65 % ,55 % 20 NO ,00 Sparebankenes Kredittselskap OSE ,92 % ,63 % 20 Kredittforetak ,84 % NO ,16 Aker OSE ,59 % ,82 % 100 NO ,55 DnB NOR Boligkreditt OSE ,48 % ,09 % 10 NO ,78 Geo OSE ,43 % ,82 % 100 NO ,82 Orkla OSE ,93 % ,25 % 100 Industriselskap ,98 % Sum Verdipapirer ,94 % Kontanter ,83 % Tilgode/skyldig meglere 0 0,00 % Påløpte renter ,24 % Annen Gjeld 0 0,00 % Skyldig andelseiere 0 0,00 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,01 % Total portefølje ,00 % Danske Fund Norsk Obligasjon Institusjon er et obligasjonsfond som investerer i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Fondet har en begrenset adgang til å investere i verdipapirer utstedt av industriselskaper, samt ansvarlige lån i finansinstitusjoner. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års løpetid (ST4X), som er fondets referanseindeks. Fondet investerer i en portefølje hovedsaklig bestående av stat, kommuner og finans obligasjoner med lav debitorrisiko. Fondets varighet vurderes kontinuerlig i tråd med forvalters oppfatning om renteutviklingen og ligger innen intervallet 1 5 år. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr.* Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 2,37 % 3,89 % 5,78 % Indeks (ST4X) 4,04 % 3,91 % 4,84 % * Fondet startet og avkastningstallene er målt fra denne dato. 16 Årsrapport 2007

17 Investeringsprofil Aksjer Fond Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond andeler verdi gevinst/tap ACM Global Growth Trends ,12% Axa Rosenberg Equity -A Global Equity ,47% Gartmore-Global Focus-D1 Acc ,54% GLG Performance Fund - K ,17% Skagen Global (Norge) ,88% Global ,17% Holberg Norge ,08% Pareto Verdi-Units ,06% WarrenWicklund Norge Verdi ,16% Norge ,29% Sum verdipapirer ,47% Kontanter ,31% Fordringer ,81% Påløpte renter 0 0,00% Annen gjeld ,18% Skyldig andelseiere ,32% Skyldig forvaltningsprovisjon ,08% Total portefølje ,00% Investeringsprofil Aksjer er et fond i fond som investerer hovedsakelig i norske og globale aksjefond. Forvaltningsselskapet skal søke å oppnå meravkastning ved å finne frem til de beste tilgjengelige forvalterne i verden og kombinere disses verdipapirfond i en portefølje som gir en balansert risiko, men beholder muligheten for meravkastning. Forvalterne og deres fond velges ut etter en grundig analyse av så vel kvalitative som kvantitative egenskaper hos forvalterne. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn referanseindeksen som består av 100 % aksjeindekser (fordelt med 20% Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) og 80 % Morgan Stanley International World Net Index. Fondets investeringsstrategi utøves delvis i underfondene og delvis gjennom sammensetning av enkeltfond og finansielle instrumenter. Forvaltningsselskapet vil søke etter svært aktive forvaltere, men redusere forvalterspesifikk risiko ved å spre investeringene på flere forvaltere, dels innenfor samme aktivaklasse. Fondets risikoprofil er høy. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr.* Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond -4,35% 2,21% Indeks** -6,62% -1,13% * Fondet startet og avkastningstallene er målt fra denne dato. ** Se avkastningsmål Årsrapport

18 Investeringsprofil Renter Fond Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond andeler verdi gevinst/tap Pimco Global Bond Inst NOK Hedge Fund ,02% Global ,02% Nordea Likviditet II ,00% Nordea Obligasjon II ,94% Norge ,94% Sum verdipapirer ,96% Kontanter ,65% Fordringer ,73% Påløpte renter 0 0,00% Annen gjeld ,75% Skyldig andelseiere ,58% Skyldig forvaltningsprovisjon ,01% Total portefølje ,00% Investeringsprofil Renter er et fond i fond som investerer hovedsakelig i norske og globale rentefond. Forvalterne og deres fond velges ut etter en grundig analyse av så vel kvalitative som kvantitative egenskaper hos forvalterne. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn referanseindeksen som består av 100 % renteindekser (fordelt med 50% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) og 50 % global renteindeks, Lehman Global Aggregate (valuta-sikret til NOK). Fondets investeringsstrategi utøves delvis i underfondene og delvis gjennom sammensetning av enkeltfond og finansielle instrumenter. Forvaltningsselskapet vil søke etter aktive forvaltere, men redusere forvalterspesifikk risiko ved å spre investeringene på flere forvaltere, dels innenfor samme aktivaklasse. Fondets risikoprofil er lav. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr.* Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 3,57% 3,74% Indeks** 4,21% 3,96% * Fondet startet og avkastningstallene er målt fra denne dato. ** Se avkastningsmål 18 Årsrapport 2007

19 Vekterfond Trygg Fond Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond andeler verdi gevinst/tap Investeringsprofil Aksjer ,04% Aksjefond ,04% Investeringsprofil Renter ,54% Rentefond ,54% Sum verdipapirer ,58% Kontanter ,91% Fordringer ,93% Påløpte renter 0 0,00% Annen gjeld ,56% Skyldig meglere 0 0,00% Skyldig andelseiere ,77% Skyldig forvaltningsprovisjon ,08% Total portefølje ,00% Vekterfond Trygg er et fond i fond som i all hovedsak plasserer sine midler i verdipapirfondsandeler i underfond som er klassifisert som aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond (både pengemarkedsfond og obligasjonsfond). Forvalterne og deres fond velges ut etter en grundig analyse av så vel kvalitative som kvantitative egenskaper hos forvalterne. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn referanseindeksen som består av 80 % renteindekser (fordelt med 40% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) og 40 % global renteindeks, Lehman Global Aggregate (valutasikret til NOK) og 20 % aksjeindekser (fordelt med 16 % Morgan Stanley Capital International World Index (MSNRWO=U) og 4 % Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)). Forvaltningsselskapet vil søke etter svært aktive forvaltere, men redusere forvalterspesifikk risiko ved å spre investeringene på flere forvaltere, dels innenfor samme aktivaklasse. Fondets risikoprofil er middels til lav. Fondets renterisiko er moderat. Fondets kredittrisiko er lav. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr.* Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 1,13% 2,30% Indeks** 1,29% 2,31% * Fondet startet og avkastningstallene er målt fra denne dato. ** Se avkastningsmål Årsrapport

20 Vekterfond Balansert Fond Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond andeler verdi gevinst/tap Investeringsprofil Aksjer ,98% Aksjefond ,98% Investeringsprofil Renter ,31% Rentefond ,31% Sum verdipapirer ,29% Kontanter ,06% Fordringer ,25% Påløpte renter 0 0,00% Annen gjeld ,26% Skyldig meglere 0 0,00% Skyldig andelseiere ,23% Skyldig forvaltningsprovisjon ,11% Total portefølje ,00% Vekterfond Balansert er et fond i fond som i all hovedsak plasserer sine midler i verdipapirfondsandeler i underfond som er klassifisert som aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond (både pengemarkedsfond og obligasjonsfond). Forvalterne og deres fond velges ut etter en grundig analyse av så vel kvalitative som kvantitative egenskaper hos forvalterne. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn referanseindeksen som består av 50 % renteindekser (fordelt med 25% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) og 25 % global renteindeks, Lehman Global Aggregate (valutasikret til NOK) og 50 % aksjeindekser (fordelt med 40 % Morgan Stanley Capital International World Index (MSNRWO=U) og 10 % Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)). Forvaltningsselskapet vil søke etter svært aktive forvaltere, men redusere forvalterspesifikk risiko ved å spre investeringene på flere forvaltere, dels innenfor samme aktivaklasse. Fondets risikoprofil er middels til høy. Fondets renterisiko er moderat. Fondets kredittrisiko er lav. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr.* Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond -1,10% 2,07% Indeks** -1,92% 0,87% * Fondet startet og avkastningstallene er målt fra denne dato. ** Se avkastningsmål 20 Årsrapport 2007

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 x HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 INNHOLD 2 Kjære andelseier og avkastningshistorikk 4 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2010 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 20 Revisors beretning 26 2 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33

HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33 x HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33 INNHOLD Kunngjøring om vedtektsendringer 2 Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1

Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1 Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2014 4 Innkalling til valgmøte 7 Investeringsprofil Aksjer 8 Investeringsprofil Renter

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33 x HALVÅRSRAPPORT 211 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211 33 INNHOLD Kjære andelseier 2 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 6 Danske Invest Norske Aksjer

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond

Detaljer

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr Halvårsrapport 2017 2 Halvårsrapport 2017 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder Lone L.

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

Danske Invest. Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011

Danske Invest. Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011 Danske Invest Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011 2 Danske INVEST / Årsrapport 2011 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2011 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap

Detaljer

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2013 4 Innkalling til valgmøte 7 Danske Invest Norge I 9 Danske Invest Norge II 10

Detaljer

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT HALVÅrsrapport 212 Danske invest / halvårsrapport 212 37 HALVÅRSRAPPORT 212 2 Danske INVEST / halvårsrapport 212 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest

Detaljer

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Detaljer

Danske Invest. Danske invest / Årsrapport ÅRSRAPPORT 2011

Danske Invest. Danske invest / Årsrapport ÅRSRAPPORT 2011 Danske Invest Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011 2 Danske INVEST / Årsrapport 2011 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2011 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. Danske INVEST / halvårsrapport Tel: Fax:

HALVÅRSRAPPORT. Danske INVEST / halvårsrapport Tel: Fax: 6 Danske INVEST / halvårsrapport 1 Danske INVEST / halvårsrapport 1 1 Returadresse: Danske Capital AS PB, 7 Sentrum NO-7 OSLO, Norway Tel: 8 4 98 Fax: 8 4 98 1 www.danskeinvest.no HALVÅRSRAPPORT 1 Danske

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1

Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1 Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2014 4 Innkalling til valgmøte 7 Danske Invest Norge I 9 Danske Invest Norge II 10

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 20 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 20 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 28 Noter 48 Revisors beretning 54 morten rasten Administrerende

Detaljer

Valgmøte 11. april 2016. Layout BEYER DESIGN Lotte Skov Christiansen

Valgmøte 11. april 2016. Layout BEYER DESIGN Lotte Skov Christiansen Årsrapport 2015 02 Årsrapport 2015 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 Fax 85 40 98 01 www.danskeinvest.no Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 0191 Oslo

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1 Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 7 Danske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Innhold. 3 Tilbakeblikk

Innhold. 3 Tilbakeblikk Halvårsrapport 2016 2 Halvårsrapport 2016 Innhold Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013

HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 20 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Investeringsprofil Aksjer

Detaljer

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2013 4 Innkalling til valgmøte 7 Investeringsprofil Aksjer 8 Investeringsprofil Renter

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

Valgmøte 11. april 2016. Layout BEYER DESIGN Lotte Skov Christiansen

Valgmøte 11. april 2016. Layout BEYER DESIGN Lotte Skov Christiansen Årsrapport 2015 02 Årsrapport 2015 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder Lars Eigen Møller,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 Innhold Styrets årsberetning 1 Opplysninger om KLPfondene 8 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 18 KLP Pensjon II 20 KLP Statsobligasjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr Halvårsrapport 2017 2 Halvårsrapport 2017 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder Lone L.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning SR-Forvaltning AS Faktaark Diskresjonære Porteføljer SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2014 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Til andelseiere i verdipapirfondet Warrenwicklund World Dato: 08.11.2013 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Rentefond Januar 28 Markedskommentar fra ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Mot slutten av første halvår 27 så vi en mer positiv vekstutvikling i USA

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2012 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2012 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte SR-Forvaltning AS Faktaark Fond SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning og

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2013 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer