KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012"

Transkript

1 KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

2 Innhold Styrets årsberetning 1 Opplysninger om KLPfondene 8 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 18 KLP Pensjon II 20 KLP Statsobligasjon I 22 KLP Obligasjon I 24 KLP Obligasjon Global I 27 KLP Obligasjon Global II 42 KLP AksjeNorge 43 KLP AksjeNorden 46 KLP AksjeGlobal Indeks I 49 KLP AksjeGlobal Indeks II 71 KLP AksjeGlobal Indeks III 73 KLP AksjeGlobal Indeks IV 74 KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 75 KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 88 KLP AksjeVerden Indeks 89 KLP AkjseNorge Indeks 90 KLP AkjseNorge Indeks II 93 KLP AksjeEuropa Indeks I 94 KLP AksjeEuropa Indeks II 101 KLP AksjeUSA Indeks USD 103 KLP AksjeUSA Indeks II 113 KLP AksjeAsia Indeks I 114 KLP AksjeAsia Indeks II 122 KLP Kombinasjon 124 KLP Kombinasjon M 125 KLP Alfa Global Energi 127 KLP Alfa Global Rente 129 Regnskapsprinsipper 131 Revisjonsberetning 133

3 Årsrapport Styrets årsberetning Makroøkonomiske forhold i 2012 Ved inngangen til 2012 var det forventninger om dempet vekst. Økende uro i finansmarkedene, og forventninger om svakere vekst internasjonalt, spesielt i euroområdet lå som bakgrunn for dette. For å motvirke uroen har sentralbankene holdt renten nær null, og myndighetene har kommet med mange og omfattende tiltakspakker. I februar ble en redningspakke på 130 milliarder euro til Hellas vedtatt. Samtidig fortsatte tilførselen av likviditet. I juni ble det vedtatt en redningspakke på 100 milliarder euro rettet mot spanske banker. I juli kuttet ECB (den europeiske sentralbanken) renten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. I september lanserte ECB en større pakke hvor de kan kjøpe ubegrenset med korte statsobligasjoner. Land som trenger hjelp kan søke og blir da underlagt krav om makroøkonomiske tilpasninger. I fjorårets to første kvartaler viste den amerikanske økonomien noe bedre nøkkeltall, og da spesielt for boligmarkedet. Bedringen var sterk nok til å få ned arbeidsledigheten, men mot sommeren så FED (den amerikanske sentralbanken) tiltakende stress i finansmarkedene og forlenget «operasjon tvist» (kjøp av lange statsobligasjoner og salg av korte), samtidig som de signaliserte at renten vil bli holdt rundt null til midten av Norsk økonomi har vært preget av høy aktivitet i oljesektoren og har i liten grad vært preget av uroen i eurolandene. Det var først mot slutten av året at man så antydninger til at uroen har påvirket norsk økonomi. Gjennomsnittlig oljepris for 2012 var 112 USD pr fat. I mars kuttet Norges Bank uventet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent. Begrunnelsen var lav inflasjon og sterk krone. Samtidig ble rentebanen kuttet med 125 basispunkter. Den økonomiske globale veksten ble som forventet lavere i 2012 enn den var i USA hadde en vekst på 2,3 prosent. Euroområdet hadde en vekst på 0,4 prosent og Japan 2,0 prosent. Kina hadde fortsatt høy vekst på ca. 7,7 prosent. Veksten i Norge var på 3,5 prosent, mens konsumprisindeksen ved årets slutt var på 1,3 prosent. Verdipapirmarkedene i 2012 På tross av alle utfordringene ble 2012 ett bra aksjeår. Verdensindeksen, målt i lokal valuta steg ca 16 %, og Oslo Børs Hovedindeks ca 15 % ble også et meget godt år for kredittobligasjoner der både endring i underliggende rentenivå og kredittpåslag bidro positivt.

4 Årsrapport Styrets årsberetning Om KLP fondene i 2012 KLP Fondsforvaltning AS forvalter 30 norskregistrerte verdipapirfond. Avkastningen i fondene i 2012 var: KLPfondene Oppstartsdato Avkastning i 2012 Fond Indeks Differanse Referanseindeks Rentefond KLP Pengemarked 3,21% 1,50% 1,71% ST1X KLP Aktiv Rente 2,97% 1,89% 1,08% 1 mnd. Nibor0.15% KLP Rentefond II 3,83% 1,29% 2,54% ST3X KLP Pensjon 5,60% 2,17% 3,43% ST4X KLP Pensjon II 8,27% 4,05% 4,22% ST5X KLP Statsobligasjon I 3,46% 3,30% 0,16% DnB Stat Alle KLP Obligasjon I 6,01% 4,12% 1,89% 50% Stat Alle/50% Swap 3 år KLP Obligasjon Global I 9,60% 11,22% 1,62% Barclays Global Agg. Corp SR KLP Obligasjon Global II 9,56% 11,22% 1,66% Barclays Global Agg. Corp SR Aksjefond KLP AksjeNorge 13,21% 20,65% 7,44% OSEFX KLP AksjeNorden 12,03% 15,29% 3,26% VINXFNOK KLP AksjeGlobal Indeks I 7,99% 8,04% 0,05% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II 16,15% 16,29% 0,14% KLP World Valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III 16,05% 16,29% 0,23% KLP World Valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV 15,89% 16,29% 0,40% KLP World Valutasikret KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 9,39% 10,20% 0,81% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 9,29% 8,33% 0,92% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks 7,98% 9,07% 0,35% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks I 15,27% 15,36% 0,10% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 15,18% 15,36% 0,18% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I 11,61% 11,30% 0,31% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II 15,87% 15,56% 0,31% KLP Europe Valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD 15,32% 15,45% 0,13% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II 15,87% 16.05% 0,18% KLP USA Valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I 4,82% 5,67% 0,85% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II 18,02% 19,06% 1,04% KLP Pacific Valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 12,08% 12,90% 0,81% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 12,14% 12,90% 0,76% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi 2,07% 1,85% 3,92% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente ,23% 0,50% 0,73% 1 uke Nibor Avkastningen i aksjefondene varierte mellom 5 og 18 prosent. Pengemarkeds og obligasjonsfondene ga en avkastning på mellom 3 og 9 prosent. Kombinasjonsfondene hadde en avkastning på 12 %, og spesialfondene hadde en avkastning på hhv 2 % og 1 % (fra oppstart i september). Den samlede forvaltningskapitalen i fondene økte, som følge av verdiendring og tegning fra andelseiere, med 17 milliarder kroner til 67 milliarder kroner i løpet av året.

5 Årsrapport Styrets årsberetning Ansvarlige Investeringer Styret i KLP Fondsforvaltning har sammen med Kommunal Landspensjonskasse (KLP) etablert en strategi for ansvarlige investeringer (SRI). KLP Kapitalforvaltning, som forvalter KLP Fondene på vegne av KLP Fondsforvaltning er ansvarlig for å utøve strategien og ivareta KLP Fondenes ambisjoner. Åpenhet har alltid vært grunnleggende for strategien og hvert halvår offentliggjøres en SRIrapport om det arbeidet som gjøres. Totalt ble det i 2012 gjennomført dialog med 12 selskaper på bakgrunn av den ansvarlige investeringsstrategien. I tillegg til dette har det vært gjennomført dialog med mange norske selskaper i forbindelse selskapenes generalforsamling og andre initiativer. Totalt var 64 selskaper ekskludert fra KLP Fondenes investeringsunivers ved utgangen av 2012 på grunn av brudd med fondenes etiske retningslinjer. I løpet av året ble et selskap inkludert i investeringsuniverset igjen. KLP Fondene utøver sitt eierskap ved å stemme på generalforsamlinger. KLP Fondenes stemmerett ble utøvd på 113 generalforsamlinger i Norge og på 2099 generalforsamlinger i utenlandske selskaper. Risikoforhold Våre fond har ulik grad av risiko. Risikorammene er gitt i fondenes vedtekter. For våre aktivt forvaltede aksjefond avviker sammensetningen av aksjer i fondene fra de respektive fondenes indekser. For de indeksnære aksjefondene er avviket fra referanseindeksenes avkastning, som forventet, svært begrenset. I tillegg til dette er seks av de utenlandske indeksnære aksjefondene valutasikret. Det betyr at verdien av fondene ikke faller eller øker som følge av svingninger i valutakursene. De norske rentefondene kjennetegnes ved lav kredittrisiko da fondene ikke plasserer i kreditter som overstiger 20 prosent kredittvekt (gjelder ikke KLP Obligasjon I) etter de reglene som gjelder for norske livsforsikringsselskaper og banker. Rentefondene har forskjellige mål og rammer for løpetid. Vårt globale kredittfond investerer kun i selskapsobligasjoner som har kredittrating som er minimum «investment grade». Alle fondenes risikorammer overvåkes på daglig basis gjennom fastlagte rutiner for risikoovervåkning. Overvåkningen av risikorammene foretas av en avdeling som er adskilt fra forvaltningen. Regnskap Fondenes årsregnskaper er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til disse og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av regnskapene. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapene for fondene. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift av forvaltningsselskapet. Rapportering KLP Fondsforvaltning AS rapporterer i henhold til lov og forskriftskrav. Andelseierne KLP Fondsforvaltning AS har både institusjonelle kunder og personkunder. I fondene er det i alt 307 institusjonelle kunder og ca personkunder. De institusjonelle kundene har 98 % av fondenes samlede forvaltningskapital. Selskapet er landets nest største fondsforvalter for institusjonelle kunder. KLP er største andelseier med ca 2/3 av den totale andelskapitalen. Det norske fondsmarkedet Forvaltningskapitalen i norskregistrerte fond økte med ca 15 % til 558 milliarder. Av den totale forvaltningskapitalen i norskregistrerte verdipapirfond har private ca 164 milliarder kroner, utenlandske kunder ca 81 milliarder kroner og institusjonelle investorer ca 312 milliarder kroner.

6 Årsrapport Styrets årsberetning Selskapet KLP Fondsforvaltning AS har kontor i Oslo og er pr forretningsfører for følgende verdipapirfond: Verdipapirfond KLP Pengemarked KLP Aktiv Rente KLP Rentefond II KLP Pensjon KLP Pensjon II KLP Statsobligasjon I KLP Obligasjon I KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II KLP AksjeNorge KLP AksjeNorden KLP AksjeGlobal Indeks I KLP AksjeGlobal Indeks II KLP AksjeGlobal Indeks III KLP AksjeGlobal Indeks IV KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II KLP AksjeVerden Indeks KLP AksjeNorge Indeks KLP AksjeNorge Indeks II KLP AksjeEuropa Indeks I KLP AksjeEuropa Indeks II KLP AksjeUSA Indeks USD KLP AksjeUSA Indeks II KLP AksjeAsia Indeks I KLP AksjeAsia Indeks II KLP Kombinasjon KLP Kombinasjon M KLP Alfa Global Energi KLP Alfa Global Rente Depotmottaker Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB

7 Årsrapport Forvaltningen av fondene er utkontraktert til KLP Kapitalforvaltning AS. Selskapet hadde i 2012 forvaltningsinntekter på 113,5 millioner kroner og oppnådde et årsresultat på 7,5 millioner kroner. Verdipapirfond Valutasikret Resultat Netto utdelt til andelseierne i løpet av året Utdelt til andelseierne per Overført til/fra opptjent egenkapital KLP Pengemarked KLP Aktiv Rente KLP Rentefond II KLP Pensjon KLP Pensjon II KLP Statsobligasjon I KLP Obligasjon I KLP Obligasjon Global I JA KLP Obligasjon Global II JA KLP AksjeNorge KLP AksjeNorden KLP AksjeGlobal Indeks I KLP AksjeGlobal Indeks II JA KLP AksjeGlobal Indeks III JA KLP AksjeGlobal Indeks IV JA KLP Akjse Fremvoksende Markeder Indeks I KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II KLP Aksje Verden I KLP AksjeUSA Indeks USD* KLP AksjeUSA Indeks II JA KLP AksjeEuropa Indeks I KLP AksjeEuropa Indeks II JA KLP AksjeAsia Indeks I KLP AksjeAsia Indeks II JA KLP AksjeNorge Indeks KLP AksjeNorge Indeks II KLP Kombinasjon Delvis KLP Kombinasjon M Delvis KLP Alfa Global Energi JA KLP Alfa Global Rente ** JA * Dette fondet er denominert i USD og resultatet vises i USD. ** Fondet startet opp i løpet av året. Veien fremover Styret i KLP Fondsforvaltning AS takker alle andelseiere for den tillit som er vist i året som gikk, og håper at fondenes nåværende andelseiere fortsetter som andelseiere. Samtidig ønsker vi nye andelseiere velkommen. Fra vår side skal vi anstrenge oss for å levere konkurransedyktig avkastning, samtidig som vi vil fortsette å satse på å videreutvikle vår forvaltningskompetanse. I tillegg vil vi sørge for å ha attraktive fondsprodukter, konkurransedyktige priser og god service for våre andelseiere. Oslo, 15. februar 2013 Håvard Gulbrandsen Styrets leder Monica Mæland Hans Jørgen Gade Anne Beate Lien Per Victor Nordan Wenche Øverås Ståle Øksnes Adm. direktør

8 Årsrapport Styrets årsberetning Styret i KLP Fondsforvaltning AS, fra venstre: Wenche Øverås, Ståle Øksnes, Cathrine Hellandsvik, Elin Evjen Hagen, Hans Jørgen Gade, Per Victor Nordan, Monica Mæland, Kjetil Houg, Håvard Gulbrandsen og Anne Beate Lien.

9 Årsrapport mnd. NIBOR og 10 års stat % 4,00 3,00 3 mnd. NIBOR 10 års stat 2,00 1, Aksjeindekser OSEFX OSEBX VINXFNOK KLPWRLDNOK KLPWRLDHNK KLPUSAUSD

10 Årsrapport Opplysninger om KLPfondene Fondets navn Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd mill. NOK % kr KLP Pengemarked ,15 0,00/0, KLP Aktiv Rente 67 0,15 0,00/0, KLP Rentefond II ,20 0,00/0, KLP Pensjon 352 0,20 0,00/0, KLP Pensjon II 363 0,20 0,00/0, KLP Statsobligasjon I 121 0,12 0,20/0,20 10 mill KLP Obligasjon I ,25 0,35/0,35 10 mill KLP Obligasjon Global I ,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 270 0,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge ,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden ,75 0,20/0,20* KLP AksjeGlobal Indeks I ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 588 0,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 625 0,35 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I ,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 66 0,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 149 0,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 410 0,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 484 0,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 984 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 156 0,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 534 0,13 0,05/0,05 10 mill KLP Kombinasjon 59 0,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 31 0,25 0,00/0, Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 890 0,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente*** 909 0,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi *** KLP Alfa Global Energi oppstart

11 Årsrapport Opplysninger om klpfondene Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia Uttak I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak «logg inn». Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 34 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Antall uttak Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Generelt Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Bemerk Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

12 Årsrapport KLP Pengemarked KLP Pengemarked skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med lav kurs og kredittrisiko, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 0 og 4 mnd. Verdipapirenes korte løpetid gjør at kurssvingningene i fondet vil være helt minimale. Fondet egner seg som et alternativ til å ha innskudd i bank. Årsregnskap 2012 (alle beløp i kr) Resultatregnskap Balanse pr Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG PORTEFØLJEKOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap PORTEFØLJERESULTAT Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital ÅRSRESULTAT Opptjent egenkapital Sum egenkapital Anvendelse av årsresultat: Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per Overført til/fra opptjent egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo 15. februar 2013 Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 130) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 7) Håvard Gulbrandsen Monica Mæland Hans Jørgen Gade Anne Beate Lien Styrets leder Alle beløp i tusen kroner Egenkapital IB Tegninger Innløsninger Overført til/fra opptjent egenkapital = Egenkapital UB Per Victor Nordan Wenche Øverås Ståle Øksnes Adm. direktør Antall andeler Innløsningskurs , , , , , ,07 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,15% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. KLP Pengemarked vs. referanseindeks KLP Pengemarked Referanseindeks ST1X Porteføljesammensetning KLP Pengemarked pr. 31. desember % Kontanter 3% Kommunal garanti 7% Kredittforetak, AS % Banker

13 Årsrapport KLP Pengemarked Note 3: Verdipapir ISIN nr. Kupong Risikoklasse Verdipapir Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Andel total NO ,45 20 % AURSKOG SPAREBANK N ,07 % NO ,56 20 % AURSKOG SPAREBANK N ,58 % NO ,45 20 % AURSKOG SPAREBANK N ,64 % NO ,20 20 % BANK 1 OSLO ,63 % NO ,88 20 % BERG SPAREBANK N ,90 % NO ,60 20 % BUD FRANA OG HUSTAD SPAREBANK N ,82 % NO ,60 20 % BUD FRANA OG HUSTAD SPAREBANK N ,87 % NO ,13 20 % DANSKE BANK N ,18 % NO ,68 20 % FANA SPAREBANK ,60 % NO ,38 20 % FANA SPAREBANK N ,32 % NO ,57 20 % GJENSIDIGE BANK ASA N ,27 % NO ,44 20 % HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK N ,53 % NO ,45 20 % HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK N ,26 % NO ,48 20 % HOLLA OG LUNDE SPAREBANK N ,95 % NO ,05 20 % HONEFOSS SPAREBANK N ,08 % NO ,55 20 % KRAGERO SPAREBANK N ,58 % NO ,08 20 % LILLESANDS SPAREBANK N ,28 % NO ,46 20 % LOM OG SKJAAK SPAREBANK N ,25 % NO ,16 20 % LUSTER SPAREBANK N ,95 % NO ,68 20 % MELDAL SPAREBANK N ,32 % NO ,05 20 % ORKDAL SPAREBANK N ,53 % NO ,43 20 % ROROSBANKEN N ,27 % NO ,38 20 % ROROSBANKEN N ,96 % NO ,15 20 % SANDNES SPAREBANK N ,59 % NO ,02 20 % SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD N ,32 % NO ,57 20 % SPAREBANK 1 HALLINGDAL N ,20 % NO ,50 20 % SPAREBANK 1 NORDNORGE ,66 % NO ,92 20 % SPAREBANK 1 NORDNORGE N ,51 % NO ,98 20 % SPAREBANK 1 NORDVEST N ,59 % NO ,18 20 % SPAREBANK 1 NORDVEST N ,60 % NO ,10 20 % SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS ,36 % NO ,30 20 % SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS ,36 % NO ,83 20 % SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS N ,58 % NO ,62 20 % SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS N ,64 % NO ,77 20 % SPAREBANK 1 SMN N ,33 % NO ,43 20 % SPAREBANK 1 SMN N ,28 % NO ,18 20 % SPAREBANK 1 SORE SUNNMORE N ,63 % NO ,65 20 % SPAREBANK 1 SRBANK ,27 % NO ,27 20 % SPAREBANK 1 SRBANK N ,60 % NO ,93 20 % SPAREBANK 1 SRBANK N ,06 % NO ,10 20 % SPAREBANKEN HEDMARK ,63 % NO ,07 20 % SPAREBANKEN HEDMARK N ,41 % NO ,70 20 % SPAREBANKEN MORE ,75 % NO ,26 20 % SPAREBANKEN MORE ,16 % NO ,71 20 % SPAREBANKEN MORE N ,59 % NO ,80 20 % SPAREBANKEN PLUSS N ,38 % NO ,70 20 % SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE ,62 % NO ,35 20 % SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE ,13 % NO ,50 20 % SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE N ,58 % NO ,79 20 % SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE N ,64 % NO ,76 20 % SPAREBANKEN SOR N ,02 % NO ,25 20 % SPAREBANKEN TELEMARK ,20 % NO ,80 20 % SPAREBANKEN VEST N ,95 % NO ,78 20 % SPAREBANKEN VEST N ,59 % NO ,00 20 % SPARESKILLINGSBANKEN KRISTIANSAND S ,64 % NO ,33 20 % STADSBYGD SPAREBANK ,26 % NO ,21 20 % SURNADAL SPAREBANK ,27 % NO ,29 20 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB N ,28 % NO ,27 20 % TIME SPAREBANK ,53 % NO ,80 20 % TIME SPAREBANK N ,73 % NO ,45 20 % TINN SPAREBANK ,95 % NO ,10 20 % TINN SPAREBANK N ,76 % NO ,67 20 % TOLGAOS SPAREBANK N ,38 % NO ,02 20 % TOLGAOS SPAREBANK N ,26 % NO ,54 20 % TOTENS SPAREBANK ,97 % NO ,75 20 % TOTENS SPAREBANK N ,59 % NO ,58 20 % TROGSTAD SPAREBANK N ,32 % SUM BANKER ,77 %

14 Årsrapport KLP Pengemarked Note 3: Verdipapir ISIN nr. Kupong Risikoklasse Verdipapir Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Andel total NO ,38 20 % BN BANK ASA ,95 % NO ,22 20 % BN BANK ASA ,64 % NO ,15 20 % BOLIG OG NARINGSKREDITT ASA ,59 % NO ,85 20 % KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER N ,59 % NO ,15 20 % OBOS ,32 % NO ,41 20 % OBOS N ,95 % NO ,33 20 % OBOS N ,96 % SUM KREDITTFORETAK, AKSJESELSKAP ,98 % NO ,07 20 % SOR TROENDELAG FYLKESKOMMUNE N ,48 % SUM KOMMUNAL GARANTI ,48 % SUM VERDIPAPIRER ,23 % Porteføljens omløpshastighet: 0,80 Gjennomsnittlig effektiv rente: 2,42 %

15 Årsrapport KLP AKTIV RENTE KLP Aktiv Rente skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med lav kurs og kredittrisiko, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 0 og 12 mnd. KLP Aktiv Rente har anledning til å ha inntil 20% av fondets midler i obligasjoner. Maksimalt 10% av fondets markedsverdi kan plasseres i rentederivatene FRA og renteswapper. Formålet med eventuelle derivatinvesteringer er å oppnå en hensiktsmessig forvaltning av fondet. Verdipapirenes korte løpetid gjør at kurssvingningene i fondet vil være små. Årsregnskap 2012 (alle beløp i kr) Resultatregnskap Balanse pr Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG PORTEFØLJEKOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap PORTEFØLJERESULTAT Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital ÅRSRESULTAT Opptjent egenkapital Sum egenkapital Anvendelse av årsresultat: Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere pr Overført til/fra opptjent egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo 15. februar 2013 Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 130) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 7) Håvard Gulbrandsen Styrets leder Monica Mæland Hans Jørgen Gade Anne Beate Lien Alle beløp i tusen kroner Egenkapital IB Tegninger Innløsninger Overført til/fra opptjent egenkapital 39 = Egenkapital UB Per Victor Nordan Wenche Øverås Ståle Øksnes Adm. direktør Antall andeler Innløsningskurs , , , , , ,16 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,15% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. KLP Aktiv Rente vs. referanseindeks KLP Aktiv Rente NIB1MSPD Porteføljesammensetning KLP Aktiv Rente pr. 31. desember % Kontanter 5% Kraftverk 6% Kredittforetak, AS % Banker

16 Årsrapport KLP AKTIV RENTE Note 3: Verdipapir ISIN nr. Kupong Risikoklasse Verdipapir Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Andel total NO ,40 20 % ARENDAL OG OMEGNS SPAREKASSE N ,52 % NO ,90 20 % BAMBLE OG LANGESUND SPAREBANK N ,99 % NO ,60 20 % BANK 1 OSLO ,10 % NO ,25 20 % BERG SPAREBANK N ,00 % NO ,03 20 % BLAKER SPAREBANK N ,99 % NO ,27 20 % FANA SPAREBANK ,98 % NO ,93 20 % HAUGESUND SPAREBANK N ,99 % NO ,44 20 % HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK N ,98 % NO ,55 20 % KRAGERO SPAREBANK N ,98 % NO ,70 20 % MARKER SPAREBANK N ,24 % NO ,05 20 % ORKDAL SPAREBANK N ,99 % NO ,35 20 % SPAREBANK 1 NORDNORGE ,07 % NO ,92 20 % SPAREBANK 1 NORDNORGE N ,01 % NO ,20 20 % SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS N ,73 % NO ,48 20 % SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND N ,99 % NO ,80 20 % SPAREBANK 1 SMN N ,00 % NO ,10 20 % SPAREBANKEN HEDMARK ,98 % NO ,65 20 % SPAREBANKEN MORE ,01 % NO ,60 20 % SPAREBANKEN NARVIK N ,98 % NO ,63 20 % SPAREBANKEN OST N ,98 % NO ,80 20 % SPAREBANKEN PLUSS N ,99 % NO ,70 20 % SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE ,06 % NO ,80 20 % SPAREBANKEN VEST ,03 % NO ,00 20 % SPARESKILLINGSBANKEN KRISTIANSAND S ,00 % NO ,38 20 % SURNADAL SPAREBANK N ,98 % NO ,85 20 % TOLGAOS SPAREBANK N ,99 % NO ,54 20 % TOTENS SPAREBANK ,09 % SUM BANKER ,65 % NO ,22 20 % BN BANK ASA ,99 % NO ,26 20 % KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER ,98 % SUM KREDITTFORETAK, AKSJESELSKAP ,97 % NO ,25 20 % NYSETSTEGGJE ,96 % SUM KRAFTVERK ,96 % SUM VERDIPAPIRER ,57 % Porteføljens omløpshastighet: 0,60 Gjennomsnittlig effektiv rente: 2,28 %

17 Årsrapport KLP REntefond II KLP Rentefond II skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med høy kredittverdighet og liten kursrisiko, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 6 og 24 mnd. Årsregnskap 2012 (alle beløp i kr) Resultatregnskap Balanse pr Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG PORTEFØLJEKOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital ÅRSRESULTAT Anvendelse av årsresultat: Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per Overført til/fra opptjent egenkapital Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 130) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 7) Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo 15. februar 2013 Håvard Gulbrandsen Monica Mæland Hans Jørgen Gade Anne Beate Lien Styrets leder Alle beløp i tusen kroner Egenkapital IB Tegninger Innløsninger Overført til/fra opptjent egenkapital = Egenkapital UB Per Victor Nordan Wenche Øverås Ståle Øksnes Antall andeler Innløsningskurs , , , , , ,29 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,20% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. Adm. direktør KLP Rentefond II vs. referanseindeks KLP Rentefond II 103 ST3X 102 Porteføljesammensetning KLP Rentefond II pr. 31. desember % Kredittforetak, AS 3% Kontanter 3% Kraftverk % Banker

18 Årsrapport KLP REntefond II Note 3: Verdipapir ISIN nr. Kupong Risikoklasse Verdipapir Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Andel total NO ,60 20 % BANK 1 OSLO ,82 % NO ,28 20 % DANSKE BANK N ,83 % NO ,05 20 % DNB BANK ASA ,28 % NO ,20 20 % DNB BANK ASA ,32 % NO ,15 20 % DNB BANK ASA ,48 % NO ,61 20 % EIDSBERG SPAREBANK N ,53 % NO ,68 20 % FANA SPAREBANK ,54 % NO ,00 20 % GJENSIDIGE BANK ASA ,45 % NO ,81 20 % HAUGESUND SPAREBANK N ,92 % NO ,00 20 % HELGELAND SPAREBANK ,57 % NO ,29 20 % LANDKREDITT BANK AS ,26 % NO ,90 20 % LANDKREDITT BANK AS ,93 % NO ,56 20 % MARKER SPAREBANK N ,53 % NO ,05 20 % ORKDAL SPAREBANK N ,15 % NO ,35 20 % SANDNES SPAREBANK ,61 % NO ,20 20 % SANDNES SPAREBANK ,63 % NO ,80 20 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ,96 % NO ,41 20 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ,57 % NO ,20 20 % SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD ,37 % NO ,05 20 % SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD ,37 % NO ,35 20 % SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD ,32 % NO ,65 20 % SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD ,32 % NO ,14 20 % SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD ,16 % NO ,50 20 % SPAREBANK 1 NORDNORGE ,44 % NO ,35 20 % SPAREBANK 1 NORDNORGE ,32 % NO ,65 20 % SPAREBANK 1 NOTTEROYTONSBERG ,30 % NO ,10 20 % SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS ,56 % NO ,17 20 % SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND ,69 % NO ,58 20 % SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND N ,72 % NO ,35 20 % SPAREBANK 1 SMN ,41 % NO ,48 20 % SPAREBANK 1 SMN ,38 % NO ,85 20 % SPAREBANK 1 SMN ,29 % NO ,80 20 % SPAREBANK 1 SMN N ,54 % NO ,65 20 % SPAREBANK 1 SRBANK ,16 % NO ,75 20 % SPAREBANK 1 SRBANK ,09 % NO ,40 20 % SPAREBANK 1 SRBANK ,57 % NO ,10 20 % SPAREBANKEN HEDMARK ,47 % NO ,30 20 % SPAREBANKEN HEDMARK ,76 % NO ,40 20 % SPAREBANKEN MORE ,04 % NO ,60 20 % SPAREBANKEN MORE ,63 % NO ,65 20 % SPAREBANKEN MORE ,31 % NO ,20 20 % SPAREBANKEN OST ,53 % NO ,10 20 % SPAREBANKEN OST ,26 % NO ,35 20 % SPAREBANKEN OST ,13 % NO ,00 20 % SPAREBANKEN PLUSS ,26 % NO ,65 20 % SPAREBANKEN PLUSS ,96 % NO ,25 20 % SPAREBANKEN PLUSS ,30 % NO ,50 20 % SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE ,38 % NO ,40 20 % SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE N ,55 % NO ,00 20 % SPAREBANKEN SOR ,70 % NO ,25 20 % SPAREBANKEN SOR ,19 % NO ,45 20 % SPAREBANKEN SOR ,97 % NO ,15 20 % SPAREBANKEN TELEMARK ,22 % NO ,62 20 % SPAREBANKEN TELEMARK N ,54 % NO ,28 20 % SPAREBANKEN VEST ,92 % NO ,80 20 % SPAREBANKEN VEST ,93 % NO ,60 20 % SPAREBANKEN VEST ,34 % NO ,60 20 % SPAREBANKEN VEST ,26 %

19 Årsrapport KLP REntefond II Note 3: Verdipapir ISIN nr. Kupong Risikoklasse Verdipapir Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Andel total NO ,21 20 % SURNADAL SPAREBANK ,53 % NO ,38 20 % SURNADAL SPAREBANK N ,06 % NO ,30 20 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB ,28 % NO ,53 20 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB N ,55 % NO ,60 20 % SWEDBANK ,30 % NO ,75 20 % SWEDBANK ,06 % SUM BANKER ,84 % NO ,80 20 % BN BANK ASA ,59 % NO ,15 20 % BOLIG OG NARINGSKREDITT ASA ,23 % NO ,00 20 % BOLIG OG NARINGSKREDITT ASA ,57 % NO ,75 20 % KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER ,79 % NO ,20 20 % KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER ,76 % NO ,95 20 % OBOS ,54 % NO ,88 20 % OBOS N ,54 % SUM KREDITTFORETAK, AKSJESELSKAP ,01 % NO ,50 20 % HEDMARK ENERGI ,02 % NO ,30 20 % NYSETSTEGGJE ,75 % NO ,25 20 % NYSETSTEGGJE ,79 % SUM KRAFTVERK ,56 % SUM VERDIPAPIRER ,41 % Porteføljens omløpshastighet: 0,50 Gjennomsnittlig effektiv rente: 2,42 %

20 Årsrapport KLP Pensjon KLP Pensjon skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med høy kredittverdighet, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 2 og 4 år. Årsregnskap 2012 (alle beløp i kr) Resultatregnskap Balanse pr Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG PORTEFØLJEKOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital ÅRSRESULTAT Sum egenkapital Anvendelse av årsresultat: Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere pr Overført til/fra opptjent egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo 15. februar 2013 Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 130) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 7) Håvard Gulbrandsen Monica Mæland Hans Jørgen Gade Anne Beate Lien Styrets leder Alle beløp i tusen kroner Per Victor Nordan Wenche Øverås Ståle Øksnes Adm. direktør Egenkapital IB Tegninger Antall andeler Innløsningskurs Innløsninger , ,29 + Overført til/fra opptjent egenkapital , ,93 = Egenkapital UB , ,44 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,20% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. KLP Pensjon vs. referanseindeks 2012 Porteføljesammensetning KLP Pensjon pr. 31. desember % Kontanter % Statsobligasjoner 2% Kommunal garanti KLP Pensjon ST4X % Kredittforetak, AS 54% Banker

21 Årsrapport KLP Pensjon Note 3: Verdipapir ISIN nr. Kupong Risikoklasse Verdipapir Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Andel total NO ,00 20 % ASKIM SPAREBANK ,48 % NO ,95 20 % BANK 1 OSLO ,60 % NO ,60 20 % BANK 1 OSLO ,74 % NO ,88 20 % BERG SPAREBANK N ,28 % NO ,75 20 % DNB BANK ASA ,50 % NO ,00 20 % HELGELAND SPAREBANK ,50 % NO ,29 20 % LANDKREDITT BANK AS ,33 % NO ,70 20 % SANDNES SPAREBANK ,78 % NO ,80 20 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ,48 % NO ,35 20 % SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD ,48 % NO ,65 20 % SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD ,48 % NO ,75 20 % SPAREBANK 1 NORDNORGE ,49 % NO ,60 20 % SPAREBANK 1 NORDNORGE ,48 % NO ,50 20 % SPAREBANK 1 NORDNORGE ,47 % NO ,65 20 % SPAREBANK 1 NOTTEROYTONSBERG ,88 % NO ,10 20 % SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS ,33 % NO ,65 20 % SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND ,93 % NO ,17 20 % SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND ,04 % NO ,85 20 % SPAREBANK 1 SMN ,49 % NO ,35 20 % SPAREBANK 1 SMN ,13 % NO ,42 20 % SPAREBANK 1 SRBANK ,47 % NO ,95 20 % SPAREBANK 1 SRBANK ,47 % NO ,30 20 % SPAREBANKEN HEDMARK ,58 % NO ,70 20 % SPAREBANKEN MORE ,04 % NO ,40 20 % SPAREBANKEN MORE ,18 % NO ,85 20 % SPAREBANKEN OST ,50 % NO ,15 20 % SPAREBANKEN PLUSS ,51 % NO ,25 20 % SPAREBANKEN PLUSS ,51 % NO ,35 20 % SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE ,43 % NO ,45 20 % SPAREBANKEN SOR ,43 % NO ,00 20 % SPAREBANKEN SOR ,98 % NO ,25 20 % SPAREBANKEN TELEMARK ,30 % NO ,50 20 % STOREBRAND BANK ASA ,08 % SUM BANKER ,37 % NO ,40 20 % BN BANK ASA ,47 % NO ,60 10 % DNB BOLIGKREDITT AS ,12 % NO ,55 10 % DNB BOLIGKREDITT AS ,90 % NO ,20 20 % KOMMUNALBANKEN AS ,39 % NO ,20 20 % KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER ,05 % NO ,05 10 % NORDEA EIENDOMSKREDITT ,00 % NO ,25 10 % NORDEA EIENDOMSKREDITT ,50 % NO ,95 20 % OBOS ,43 % NO ,35 10 % SPAREBANK 1 NARINGSKREDITT AS COVD ,98 % NO ,75 10 % STOREBRAND BOLIGKREDITT AS ,53 % NO ,60 10 % SWEDBANK HYPOTEK AB ,50 % NO ,40 10 % TERRA BOLIGKREDITT AS COVERED ,45 % SUM KREDITTFORETAK, AKSJESELSKAP ,34 % NO ,20 20 % OSLO KOMMUNE ,48 % NO ,90 20 % OSLO KOMMUNE ,31 % SUM KOMMUNAL GARANTI ,79 % NO ,25 0 % DEN NORSKE STAT ,85 % NO ,50 0 % DEN NORSKE STAT ,65 % NO ,00 0 % DEN NORSKE STAT ,60 % SUM STATSOBLIGASJONER ,10 % SUM VERDIPAPIRER ,59 % Porteføljens omløpshastighet: 0,23 Gjennomsnittlig effektiv rente: 2,58 %

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 11 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 17 KLP Pensjon

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2013

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2013 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2010

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2010 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2010 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 12 KLP Rentefond II 14 KLP Pensjon 16 KLP Pensjon

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Rentefond Januar 28 Markedskommentar fra ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Mot slutten av første halvår 27 så vi en mer positiv vekstutvikling i USA

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Org.nr: 990140847 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 x HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 INNHOLD 2 Kjære andelseier og avkastningshistorikk 4 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

FIRST ASSET MANAGEMENT AS

FIRST ASSET MANAGEMENT AS ÅRSRAPPRT 2013 FIRST ASSET P.. Box 1441 Vika Phone: +47 23 23 80 00 www.swedbank.no MANAGEMENT AS N-0115 slo, Norway Fax: + 47 23 23 80 01 rg.no: N 994 832107 ÅRSRAPPRT FRA FIRST FNDENE 2013 Kjære fondskunde!

Detaljer