KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012"

Transkript

1 KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

2 Innhold Styrets årsberetning 1 Opplysninger om KLPfondene 8 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 18 KLP Pensjon II 20 KLP Statsobligasjon I 22 KLP Obligasjon I 24 KLP Obligasjon Global I 27 KLP Obligasjon Global II 42 KLP AksjeNorge 43 KLP AksjeNorden 46 KLP AksjeGlobal Indeks I 49 KLP AksjeGlobal Indeks II 71 KLP AksjeGlobal Indeks III 73 KLP AksjeGlobal Indeks IV 74 KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 75 KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 88 KLP AksjeVerden Indeks 89 KLP AkjseNorge Indeks 90 KLP AkjseNorge Indeks II 93 KLP AksjeEuropa Indeks I 94 KLP AksjeEuropa Indeks II 101 KLP AksjeUSA Indeks USD 103 KLP AksjeUSA Indeks II 113 KLP AksjeAsia Indeks I 114 KLP AksjeAsia Indeks II 122 KLP Kombinasjon 124 KLP Kombinasjon M 125 KLP Alfa Global Energi 127 KLP Alfa Global Rente 129 Regnskapsprinsipper 131 Revisjonsberetning 133

3 Årsrapport Styrets årsberetning Makroøkonomiske forhold i 2012 Ved inngangen til 2012 var det forventninger om dempet vekst. Økende uro i finansmarkedene, og forventninger om svakere vekst internasjonalt, spesielt i euroområdet lå som bakgrunn for dette. For å motvirke uroen har sentralbankene holdt renten nær null, og myndighetene har kommet med mange og omfattende tiltakspakker. I februar ble en redningspakke på 130 milliarder euro til Hellas vedtatt. Samtidig fortsatte tilførselen av likviditet. I juni ble det vedtatt en redningspakke på 100 milliarder euro rettet mot spanske banker. I juli kuttet ECB (den europeiske sentralbanken) renten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. I september lanserte ECB en større pakke hvor de kan kjøpe ubegrenset med korte statsobligasjoner. Land som trenger hjelp kan søke og blir da underlagt krav om makroøkonomiske tilpasninger. I fjorårets to første kvartaler viste den amerikanske økonomien noe bedre nøkkeltall, og da spesielt for boligmarkedet. Bedringen var sterk nok til å få ned arbeidsledigheten, men mot sommeren så FED (den amerikanske sentralbanken) tiltakende stress i finansmarkedene og forlenget «operasjon tvist» (kjøp av lange statsobligasjoner og salg av korte), samtidig som de signaliserte at renten vil bli holdt rundt null til midten av Norsk økonomi har vært preget av høy aktivitet i oljesektoren og har i liten grad vært preget av uroen i eurolandene. Det var først mot slutten av året at man så antydninger til at uroen har påvirket norsk økonomi. Gjennomsnittlig oljepris for 2012 var 112 USD pr fat. I mars kuttet Norges Bank uventet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent. Begrunnelsen var lav inflasjon og sterk krone. Samtidig ble rentebanen kuttet med 125 basispunkter. Den økonomiske globale veksten ble som forventet lavere i 2012 enn den var i USA hadde en vekst på 2,3 prosent. Euroområdet hadde en vekst på 0,4 prosent og Japan 2,0 prosent. Kina hadde fortsatt høy vekst på ca. 7,7 prosent. Veksten i Norge var på 3,5 prosent, mens konsumprisindeksen ved årets slutt var på 1,3 prosent. Verdipapirmarkedene i 2012 På tross av alle utfordringene ble 2012 ett bra aksjeår. Verdensindeksen, målt i lokal valuta steg ca 16 %, og Oslo Børs Hovedindeks ca 15 % ble også et meget godt år for kredittobligasjoner der både endring i underliggende rentenivå og kredittpåslag bidro positivt.

4 Årsrapport Styrets årsberetning Om KLP fondene i 2012 KLP Fondsforvaltning AS forvalter 30 norskregistrerte verdipapirfond. Avkastningen i fondene i 2012 var: KLPfondene Oppstartsdato Avkastning i 2012 Fond Indeks Differanse Referanseindeks Rentefond KLP Pengemarked 3,21% 1,50% 1,71% ST1X KLP Aktiv Rente 2,97% 1,89% 1,08% 1 mnd. Nibor0.15% KLP Rentefond II 3,83% 1,29% 2,54% ST3X KLP Pensjon 5,60% 2,17% 3,43% ST4X KLP Pensjon II 8,27% 4,05% 4,22% ST5X KLP Statsobligasjon I 3,46% 3,30% 0,16% DnB Stat Alle KLP Obligasjon I 6,01% 4,12% 1,89% 50% Stat Alle/50% Swap 3 år KLP Obligasjon Global I 9,60% 11,22% 1,62% Barclays Global Agg. Corp SR KLP Obligasjon Global II 9,56% 11,22% 1,66% Barclays Global Agg. Corp SR Aksjefond KLP AksjeNorge 13,21% 20,65% 7,44% OSEFX KLP AksjeNorden 12,03% 15,29% 3,26% VINXFNOK KLP AksjeGlobal Indeks I 7,99% 8,04% 0,05% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II 16,15% 16,29% 0,14% KLP World Valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III 16,05% 16,29% 0,23% KLP World Valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV 15,89% 16,29% 0,40% KLP World Valutasikret KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 9,39% 10,20% 0,81% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 9,29% 8,33% 0,92% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks 7,98% 9,07% 0,35% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks I 15,27% 15,36% 0,10% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 15,18% 15,36% 0,18% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I 11,61% 11,30% 0,31% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II 15,87% 15,56% 0,31% KLP Europe Valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD 15,32% 15,45% 0,13% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II 15,87% 16.05% 0,18% KLP USA Valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I 4,82% 5,67% 0,85% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II 18,02% 19,06% 1,04% KLP Pacific Valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 12,08% 12,90% 0,81% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 12,14% 12,90% 0,76% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi 2,07% 1,85% 3,92% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente ,23% 0,50% 0,73% 1 uke Nibor Avkastningen i aksjefondene varierte mellom 5 og 18 prosent. Pengemarkeds og obligasjonsfondene ga en avkastning på mellom 3 og 9 prosent. Kombinasjonsfondene hadde en avkastning på 12 %, og spesialfondene hadde en avkastning på hhv 2 % og 1 % (fra oppstart i september). Den samlede forvaltningskapitalen i fondene økte, som følge av verdiendring og tegning fra andelseiere, med 17 milliarder kroner til 67 milliarder kroner i løpet av året.

5 Årsrapport Styrets årsberetning Ansvarlige Investeringer Styret i KLP Fondsforvaltning har sammen med Kommunal Landspensjonskasse (KLP) etablert en strategi for ansvarlige investeringer (SRI). KLP Kapitalforvaltning, som forvalter KLP Fondene på vegne av KLP Fondsforvaltning er ansvarlig for å utøve strategien og ivareta KLP Fondenes ambisjoner. Åpenhet har alltid vært grunnleggende for strategien og hvert halvår offentliggjøres en SRIrapport om det arbeidet som gjøres. Totalt ble det i 2012 gjennomført dialog med 12 selskaper på bakgrunn av den ansvarlige investeringsstrategien. I tillegg til dette har det vært gjennomført dialog med mange norske selskaper i forbindelse selskapenes generalforsamling og andre initiativer. Totalt var 64 selskaper ekskludert fra KLP Fondenes investeringsunivers ved utgangen av 2012 på grunn av brudd med fondenes etiske retningslinjer. I løpet av året ble et selskap inkludert i investeringsuniverset igjen. KLP Fondene utøver sitt eierskap ved å stemme på generalforsamlinger. KLP Fondenes stemmerett ble utøvd på 113 generalforsamlinger i Norge og på 2099 generalforsamlinger i utenlandske selskaper. Risikoforhold Våre fond har ulik grad av risiko. Risikorammene er gitt i fondenes vedtekter. For våre aktivt forvaltede aksjefond avviker sammensetningen av aksjer i fondene fra de respektive fondenes indekser. For de indeksnære aksjefondene er avviket fra referanseindeksenes avkastning, som forventet, svært begrenset. I tillegg til dette er seks av de utenlandske indeksnære aksjefondene valutasikret. Det betyr at verdien av fondene ikke faller eller øker som følge av svingninger i valutakursene. De norske rentefondene kjennetegnes ved lav kredittrisiko da fondene ikke plasserer i kreditter som overstiger 20 prosent kredittvekt (gjelder ikke KLP Obligasjon I) etter de reglene som gjelder for norske livsforsikringsselskaper og banker. Rentefondene har forskjellige mål og rammer for løpetid. Vårt globale kredittfond investerer kun i selskapsobligasjoner som har kredittrating som er minimum «investment grade». Alle fondenes risikorammer overvåkes på daglig basis gjennom fastlagte rutiner for risikoovervåkning. Overvåkningen av risikorammene foretas av en avdeling som er adskilt fra forvaltningen. Regnskap Fondenes årsregnskaper er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til disse og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av regnskapene. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapene for fondene. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift av forvaltningsselskapet. Rapportering KLP Fondsforvaltning AS rapporterer i henhold til lov og forskriftskrav. Andelseierne KLP Fondsforvaltning AS har både institusjonelle kunder og personkunder. I fondene er det i alt 307 institusjonelle kunder og ca personkunder. De institusjonelle kundene har 98 % av fondenes samlede forvaltningskapital. Selskapet er landets nest største fondsforvalter for institusjonelle kunder. KLP er største andelseier med ca 2/3 av den totale andelskapitalen. Det norske fondsmarkedet Forvaltningskapitalen i norskregistrerte fond økte med ca 15 % til 558 milliarder. Av den totale forvaltningskapitalen i norskregistrerte verdipapirfond har private ca 164 milliarder kroner, utenlandske kunder ca 81 milliarder kroner og institusjonelle investorer ca 312 milliarder kroner.

6 Årsrapport Styrets årsberetning Selskapet KLP Fondsforvaltning AS har kontor i Oslo og er pr forretningsfører for følgende verdipapirfond: Verdipapirfond KLP Pengemarked KLP Aktiv Rente KLP Rentefond II KLP Pensjon KLP Pensjon II KLP Statsobligasjon I KLP Obligasjon I KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II KLP AksjeNorge KLP AksjeNorden KLP AksjeGlobal Indeks I KLP AksjeGlobal Indeks II KLP AksjeGlobal Indeks III KLP AksjeGlobal Indeks IV KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II KLP AksjeVerden Indeks KLP AksjeNorge Indeks KLP AksjeNorge Indeks II KLP AksjeEuropa Indeks I KLP AksjeEuropa Indeks II KLP AksjeUSA Indeks USD KLP AksjeUSA Indeks II KLP AksjeAsia Indeks I KLP AksjeAsia Indeks II KLP Kombinasjon KLP Kombinasjon M KLP Alfa Global Energi KLP Alfa Global Rente Depotmottaker Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB

7 Årsrapport Forvaltningen av fondene er utkontraktert til KLP Kapitalforvaltning AS. Selskapet hadde i 2012 forvaltningsinntekter på 113,5 millioner kroner og oppnådde et årsresultat på 7,5 millioner kroner. Verdipapirfond Valutasikret Resultat Netto utdelt til andelseierne i løpet av året Utdelt til andelseierne per Overført til/fra opptjent egenkapital KLP Pengemarked KLP Aktiv Rente KLP Rentefond II KLP Pensjon KLP Pensjon II KLP Statsobligasjon I KLP Obligasjon I KLP Obligasjon Global I JA KLP Obligasjon Global II JA KLP AksjeNorge KLP AksjeNorden KLP AksjeGlobal Indeks I KLP AksjeGlobal Indeks II JA KLP AksjeGlobal Indeks III JA KLP AksjeGlobal Indeks IV JA KLP Akjse Fremvoksende Markeder Indeks I KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II KLP Aksje Verden I KLP AksjeUSA Indeks USD* KLP AksjeUSA Indeks II JA KLP AksjeEuropa Indeks I KLP AksjeEuropa Indeks II JA KLP AksjeAsia Indeks I KLP AksjeAsia Indeks II JA KLP AksjeNorge Indeks KLP AksjeNorge Indeks II KLP Kombinasjon Delvis KLP Kombinasjon M Delvis KLP Alfa Global Energi JA KLP Alfa Global Rente ** JA * Dette fondet er denominert i USD og resultatet vises i USD. ** Fondet startet opp i løpet av året. Veien fremover Styret i KLP Fondsforvaltning AS takker alle andelseiere for den tillit som er vist i året som gikk, og håper at fondenes nåværende andelseiere fortsetter som andelseiere. Samtidig ønsker vi nye andelseiere velkommen. Fra vår side skal vi anstrenge oss for å levere konkurransedyktig avkastning, samtidig som vi vil fortsette å satse på å videreutvikle vår forvaltningskompetanse. I tillegg vil vi sørge for å ha attraktive fondsprodukter, konkurransedyktige priser og god service for våre andelseiere. Oslo, 15. februar 2013 Håvard Gulbrandsen Styrets leder Monica Mæland Hans Jørgen Gade Anne Beate Lien Per Victor Nordan Wenche Øverås Ståle Øksnes Adm. direktør

8 Årsrapport Styrets årsberetning Styret i KLP Fondsforvaltning AS, fra venstre: Wenche Øverås, Ståle Øksnes, Cathrine Hellandsvik, Elin Evjen Hagen, Hans Jørgen Gade, Per Victor Nordan, Monica Mæland, Kjetil Houg, Håvard Gulbrandsen og Anne Beate Lien.

9 Årsrapport mnd. NIBOR og 10 års stat % 4,00 3,00 3 mnd. NIBOR 10 års stat 2,00 1, Aksjeindekser OSEFX OSEBX VINXFNOK KLPWRLDNOK KLPWRLDHNK KLPUSAUSD

10 Årsrapport Opplysninger om KLPfondene Fondets navn Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd mill. NOK % kr KLP Pengemarked ,15 0,00/0, KLP Aktiv Rente 67 0,15 0,00/0, KLP Rentefond II ,20 0,00/0, KLP Pensjon 352 0,20 0,00/0, KLP Pensjon II 363 0,20 0,00/0, KLP Statsobligasjon I 121 0,12 0,20/0,20 10 mill KLP Obligasjon I ,25 0,35/0,35 10 mill KLP Obligasjon Global I ,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 270 0,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge ,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden ,75 0,20/0,20* KLP AksjeGlobal Indeks I ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 588 0,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 625 0,35 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I ,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 66 0,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 149 0,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 410 0,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 484 0,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 984 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 156 0,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 534 0,13 0,05/0,05 10 mill KLP Kombinasjon 59 0,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 31 0,25 0,00/0, Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 890 0,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente*** 909 0,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi *** KLP Alfa Global Energi oppstart

11 Årsrapport Opplysninger om klpfondene Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia Uttak I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak «logg inn». Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 34 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Antall uttak Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Generelt Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Bemerk Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

12 Årsrapport KLP Pengemarked KLP Pengemarked skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med lav kurs og kredittrisiko, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 0 og 4 mnd. Verdipapirenes korte løpetid gjør at kurssvingningene i fondet vil være helt minimale. Fondet egner seg som et alternativ til å ha innskudd i bank. Årsregnskap 2012 (alle beløp i kr) Resultatregnskap Balanse pr Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG PORTEFØLJEKOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap PORTEFØLJERESULTAT Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital ÅRSRESULTAT Opptjent egenkapital Sum egenkapital Anvendelse av årsresultat: Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per Overført til/fra opptjent egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo 15. februar 2013 Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 130) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 7) Håvard Gulbrandsen Monica Mæland Hans Jørgen Gade Anne Beate Lien Styrets leder Alle beløp i tusen kroner Egenkapital IB Tegninger Innløsninger Overført til/fra opptjent egenkapital = Egenkapital UB Per Victor Nordan Wenche Øverås Ståle Øksnes Adm. direktør Antall andeler Innløsningskurs , , , , , ,07 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,15% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. KLP Pengemarked vs. referanseindeks KLP Pengemarked Referanseindeks ST1X Porteføljesammensetning KLP Pengemarked pr. 31. desember % Kontanter 3% Kommunal garanti 7% Kredittforetak, AS % Banker

13 Årsrapport KLP Pengemarked Note 3: Verdipapir ISIN nr. Kupong Risikoklasse Verdipapir Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Andel total NO ,45 20 % AURSKOG SPAREBANK N ,07 % NO ,56 20 % AURSKOG SPAREBANK N ,58 % NO ,45 20 % AURSKOG SPAREBANK N ,64 % NO ,20 20 % BANK 1 OSLO ,63 % NO ,88 20 % BERG SPAREBANK N ,90 % NO ,60 20 % BUD FRANA OG HUSTAD SPAREBANK N ,82 % NO ,60 20 % BUD FRANA OG HUSTAD SPAREBANK N ,87 % NO ,13 20 % DANSKE BANK N ,18 % NO ,68 20 % FANA SPAREBANK ,60 % NO ,38 20 % FANA SPAREBANK N ,32 % NO ,57 20 % GJENSIDIGE BANK ASA N ,27 % NO ,44 20 % HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK N ,53 % NO ,45 20 % HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK N ,26 % NO ,48 20 % HOLLA OG LUNDE SPAREBANK N ,95 % NO ,05 20 % HONEFOSS SPAREBANK N ,08 % NO ,55 20 % KRAGERO SPAREBANK N ,58 % NO ,08 20 % LILLESANDS SPAREBANK N ,28 % NO ,46 20 % LOM OG SKJAAK SPAREBANK N ,25 % NO ,16 20 % LUSTER SPAREBANK N ,95 % NO ,68 20 % MELDAL SPAREBANK N ,32 % NO ,05 20 % ORKDAL SPAREBANK N ,53 % NO ,43 20 % ROROSBANKEN N ,27 % NO ,38 20 % ROROSBANKEN N ,96 % NO ,15 20 % SANDNES SPAREBANK N ,59 % NO ,02 20 % SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD N ,32 % NO ,57 20 % SPAREBANK 1 HALLINGDAL N ,20 % NO ,50 20 % SPAREBANK 1 NORDNORGE ,66 % NO ,92 20 % SPAREBANK 1 NORDNORGE N ,51 % NO ,98 20 % SPAREBANK 1 NORDVEST N ,59 % NO ,18 20 % SPAREBANK 1 NORDVEST N ,60 % NO ,10 20 % SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS ,36 % NO ,30 20 % SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS ,36 % NO ,83 20 % SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS N ,58 % NO ,62 20 % SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS N ,64 % NO ,77 20 % SPAREBANK 1 SMN N ,33 % NO ,43 20 % SPAREBANK 1 SMN N ,28 % NO ,18 20 % SPAREBANK 1 SORE SUNNMORE N ,63 % NO ,65 20 % SPAREBANK 1 SRBANK ,27 % NO ,27 20 % SPAREBANK 1 SRBANK N ,60 % NO ,93 20 % SPAREBANK 1 SRBANK N ,06 % NO ,10 20 % SPAREBANKEN HEDMARK ,63 % NO ,07 20 % SPAREBANKEN HEDMARK N ,41 % NO ,70 20 % SPAREBANKEN MORE ,75 % NO ,26 20 % SPAREBANKEN MORE ,16 % NO ,71 20 % SPAREBANKEN MORE N ,59 % NO ,80 20 % SPAREBANKEN PLUSS N ,38 % NO ,70 20 % SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE ,62 % NO ,35 20 % SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE ,13 % NO ,50 20 % SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE N ,58 % NO ,79 20 % SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE N ,64 % NO ,76 20 % SPAREBANKEN SOR N ,02 % NO ,25 20 % SPAREBANKEN TELEMARK ,20 % NO ,80 20 % SPAREBANKEN VEST N ,95 % NO ,78 20 % SPAREBANKEN VEST N ,59 % NO ,00 20 % SPARESKILLINGSBANKEN KRISTIANSAND S ,64 % NO ,33 20 % STADSBYGD SPAREBANK ,26 % NO ,21 20 % SURNADAL SPAREBANK ,27 % NO ,29 20 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB N ,28 % NO ,27 20 % TIME SPAREBANK ,53 % NO ,80 20 % TIME SPAREBANK N ,73 % NO ,45 20 % TINN SPAREBANK ,95 % NO ,10 20 % TINN SPAREBANK N ,76 % NO ,67 20 % TOLGAOS SPAREBANK N ,38 % NO ,02 20 % TOLGAOS SPAREBANK N ,26 % NO ,54 20 % TOTENS SPAREBANK ,97 % NO ,75 20 % TOTENS SPAREBANK N ,59 % NO ,58 20 % TROGSTAD SPAREBANK N ,32 % SUM BANKER ,77 %

14 Årsrapport KLP Pengemarked Note 3: Verdipapir ISIN nr. Kupong Risikoklasse Verdipapir Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Andel total NO ,38 20 % BN BANK ASA ,95 % NO ,22 20 % BN BANK ASA ,64 % NO ,15 20 % BOLIG OG NARINGSKREDITT ASA ,59 % NO ,85 20 % KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER N ,59 % NO ,15 20 % OBOS ,32 % NO ,41 20 % OBOS N ,95 % NO ,33 20 % OBOS N ,96 % SUM KREDITTFORETAK, AKSJESELSKAP ,98 % NO ,07 20 % SOR TROENDELAG FYLKESKOMMUNE N ,48 % SUM KOMMUNAL GARANTI ,48 % SUM VERDIPAPIRER ,23 % Porteføljens omløpshastighet: 0,80 Gjennomsnittlig effektiv rente: 2,42 %

15 Årsrapport KLP AKTIV RENTE KLP Aktiv Rente skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med lav kurs og kredittrisiko, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 0 og 12 mnd. KLP Aktiv Rente har anledning til å ha inntil 20% av fondets midler i obligasjoner. Maksimalt 10% av fondets markedsverdi kan plasseres i rentederivatene FRA og renteswapper. Formålet med eventuelle derivatinvesteringer er å oppnå en hensiktsmessig forvaltning av fondet. Verdipapirenes korte løpetid gjør at kurssvingningene i fondet vil være små. Årsregnskap 2012 (alle beløp i kr) Resultatregnskap Balanse pr Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG PORTEFØLJEKOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap PORTEFØLJERESULTAT Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital ÅRSRESULTAT Opptjent egenkapital Sum egenkapital Anvendelse av årsresultat: Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere pr Overført til/fra opptjent egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo 15. februar 2013 Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 130) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 7) Håvard Gulbrandsen Styrets leder Monica Mæland Hans Jørgen Gade Anne Beate Lien Alle beløp i tusen kroner Egenkapital IB Tegninger Innløsninger Overført til/fra opptjent egenkapital 39 = Egenkapital UB Per Victor Nordan Wenche Øverås Ståle Øksnes Adm. direktør Antall andeler Innløsningskurs , , , , , ,16 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,15% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. KLP Aktiv Rente vs. referanseindeks KLP Aktiv Rente NIB1MSPD Porteføljesammensetning KLP Aktiv Rente pr. 31. desember % Kontanter 5% Kraftverk 6% Kredittforetak, AS % Banker

16 Årsrapport KLP AKTIV RENTE Note 3: Verdipapir ISIN nr. Kupong Risikoklasse Verdipapir Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Andel total NO ,40 20 % ARENDAL OG OMEGNS SPAREKASSE N ,52 % NO ,90 20 % BAMBLE OG LANGESUND SPAREBANK N ,99 % NO ,60 20 % BANK 1 OSLO ,10 % NO ,25 20 % BERG SPAREBANK N ,00 % NO ,03 20 % BLAKER SPAREBANK N ,99 % NO ,27 20 % FANA SPAREBANK ,98 % NO ,93 20 % HAUGESUND SPAREBANK N ,99 % NO ,44 20 % HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK N ,98 % NO ,55 20 % KRAGERO SPAREBANK N ,98 % NO ,70 20 % MARKER SPAREBANK N ,24 % NO ,05 20 % ORKDAL SPAREBANK N ,99 % NO ,35 20 % SPAREBANK 1 NORDNORGE ,07 % NO ,92 20 % SPAREBANK 1 NORDNORGE N ,01 % NO ,20 20 % SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS N ,73 % NO ,48 20 % SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND N ,99 % NO ,80 20 % SPAREBANK 1 SMN N ,00 % NO ,10 20 % SPAREBANKEN HEDMARK ,98 % NO ,65 20 % SPAREBANKEN MORE ,01 % NO ,60 20 % SPAREBANKEN NARVIK N ,98 % NO ,63 20 % SPAREBANKEN OST N ,98 % NO ,80 20 % SPAREBANKEN PLUSS N ,99 % NO ,70 20 % SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE ,06 % NO ,80 20 % SPAREBANKEN VEST ,03 % NO ,00 20 % SPARESKILLINGSBANKEN KRISTIANSAND S ,00 % NO ,38 20 % SURNADAL SPAREBANK N ,98 % NO ,85 20 % TOLGAOS SPAREBANK N ,99 % NO ,54 20 % TOTENS SPAREBANK ,09 % SUM BANKER ,65 % NO ,22 20 % BN BANK ASA ,99 % NO ,26 20 % KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER ,98 % SUM KREDITTFORETAK, AKSJESELSKAP ,97 % NO ,25 20 % NYSETSTEGGJE ,96 % SUM KRAFTVERK ,96 % SUM VERDIPAPIRER ,57 % Porteføljens omløpshastighet: 0,60 Gjennomsnittlig effektiv rente: 2,28 %

17 Årsrapport KLP REntefond II KLP Rentefond II skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med høy kredittverdighet og liten kursrisiko, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 6 og 24 mnd. Årsregnskap 2012 (alle beløp i kr) Resultatregnskap Balanse pr Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG PORTEFØLJEKOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital ÅRSRESULTAT Anvendelse av årsresultat: Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per Overført til/fra opptjent egenkapital Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 130) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 7) Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo 15. februar 2013 Håvard Gulbrandsen Monica Mæland Hans Jørgen Gade Anne Beate Lien Styrets leder Alle beløp i tusen kroner Egenkapital IB Tegninger Innløsninger Overført til/fra opptjent egenkapital = Egenkapital UB Per Victor Nordan Wenche Øverås Ståle Øksnes Antall andeler Innløsningskurs , , , , , ,29 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,20% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. Adm. direktør KLP Rentefond II vs. referanseindeks KLP Rentefond II 103 ST3X 102 Porteføljesammensetning KLP Rentefond II pr. 31. desember % Kredittforetak, AS 3% Kontanter 3% Kraftverk % Banker

18 Årsrapport KLP REntefond II Note 3: Verdipapir ISIN nr. Kupong Risikoklasse Verdipapir Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Andel total NO ,60 20 % BANK 1 OSLO ,82 % NO ,28 20 % DANSKE BANK N ,83 % NO ,05 20 % DNB BANK ASA ,28 % NO ,20 20 % DNB BANK ASA ,32 % NO ,15 20 % DNB BANK ASA ,48 % NO ,61 20 % EIDSBERG SPAREBANK N ,53 % NO ,68 20 % FANA SPAREBANK ,54 % NO ,00 20 % GJENSIDIGE BANK ASA ,45 % NO ,81 20 % HAUGESUND SPAREBANK N ,92 % NO ,00 20 % HELGELAND SPAREBANK ,57 % NO ,29 20 % LANDKREDITT BANK AS ,26 % NO ,90 20 % LANDKREDITT BANK AS ,93 % NO ,56 20 % MARKER SPAREBANK N ,53 % NO ,05 20 % ORKDAL SPAREBANK N ,15 % NO ,35 20 % SANDNES SPAREBANK ,61 % NO ,20 20 % SANDNES SPAREBANK ,63 % NO ,80 20 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ,96 % NO ,41 20 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ,57 % NO ,20 20 % SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD ,37 % NO ,05 20 % SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD ,37 % NO ,35 20 % SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD ,32 % NO ,65 20 % SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD ,32 % NO ,14 20 % SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD ,16 % NO ,50 20 % SPAREBANK 1 NORDNORGE ,44 % NO ,35 20 % SPAREBANK 1 NORDNORGE ,32 % NO ,65 20 % SPAREBANK 1 NOTTEROYTONSBERG ,30 % NO ,10 20 % SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS ,56 % NO ,17 20 % SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND ,69 % NO ,58 20 % SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND N ,72 % NO ,35 20 % SPAREBANK 1 SMN ,41 % NO ,48 20 % SPAREBANK 1 SMN ,38 % NO ,85 20 % SPAREBANK 1 SMN ,29 % NO ,80 20 % SPAREBANK 1 SMN N ,54 % NO ,65 20 % SPAREBANK 1 SRBANK ,16 % NO ,75 20 % SPAREBANK 1 SRBANK ,09 % NO ,40 20 % SPAREBANK 1 SRBANK ,57 % NO ,10 20 % SPAREBANKEN HEDMARK ,47 % NO ,30 20 % SPAREBANKEN HEDMARK ,76 % NO ,40 20 % SPAREBANKEN MORE ,04 % NO ,60 20 % SPAREBANKEN MORE ,63 % NO ,65 20 % SPAREBANKEN MORE ,31 % NO ,20 20 % SPAREBANKEN OST ,53 % NO ,10 20 % SPAREBANKEN OST ,26 % NO ,35 20 % SPAREBANKEN OST ,13 % NO ,00 20 % SPAREBANKEN PLUSS ,26 % NO ,65 20 % SPAREBANKEN PLUSS ,96 % NO ,25 20 % SPAREBANKEN PLUSS ,30 % NO ,50 20 % SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE ,38 % NO ,40 20 % SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE N ,55 % NO ,00 20 % SPAREBANKEN SOR ,70 % NO ,25 20 % SPAREBANKEN SOR ,19 % NO ,45 20 % SPAREBANKEN SOR ,97 % NO ,15 20 % SPAREBANKEN TELEMARK ,22 % NO ,62 20 % SPAREBANKEN TELEMARK N ,54 % NO ,28 20 % SPAREBANKEN VEST ,92 % NO ,80 20 % SPAREBANKEN VEST ,93 % NO ,60 20 % SPAREBANKEN VEST ,34 % NO ,60 20 % SPAREBANKEN VEST ,26 %

19 Årsrapport KLP REntefond II Note 3: Verdipapir ISIN nr. Kupong Risikoklasse Verdipapir Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Andel total NO ,21 20 % SURNADAL SPAREBANK ,53 % NO ,38 20 % SURNADAL SPAREBANK N ,06 % NO ,30 20 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB ,28 % NO ,53 20 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB N ,55 % NO ,60 20 % SWEDBANK ,30 % NO ,75 20 % SWEDBANK ,06 % SUM BANKER ,84 % NO ,80 20 % BN BANK ASA ,59 % NO ,15 20 % BOLIG OG NARINGSKREDITT ASA ,23 % NO ,00 20 % BOLIG OG NARINGSKREDITT ASA ,57 % NO ,75 20 % KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER ,79 % NO ,20 20 % KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER ,76 % NO ,95 20 % OBOS ,54 % NO ,88 20 % OBOS N ,54 % SUM KREDITTFORETAK, AKSJESELSKAP ,01 % NO ,50 20 % HEDMARK ENERGI ,02 % NO ,30 20 % NYSETSTEGGJE ,75 % NO ,25 20 % NYSETSTEGGJE ,79 % SUM KRAFTVERK ,56 % SUM VERDIPAPIRER ,41 % Porteføljens omløpshastighet: 0,50 Gjennomsnittlig effektiv rente: 2,42 %

20 Årsrapport KLP Pensjon KLP Pensjon skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med høy kredittverdighet, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 2 og 4 år. Årsregnskap 2012 (alle beløp i kr) Resultatregnskap Balanse pr Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG PORTEFØLJEKOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital ÅRSRESULTAT Sum egenkapital Anvendelse av årsresultat: Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere pr Overført til/fra opptjent egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo 15. februar 2013 Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 130) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 7) Håvard Gulbrandsen Monica Mæland Hans Jørgen Gade Anne Beate Lien Styrets leder Alle beløp i tusen kroner Per Victor Nordan Wenche Øverås Ståle Øksnes Adm. direktør Egenkapital IB Tegninger Antall andeler Innløsningskurs Innløsninger , ,29 + Overført til/fra opptjent egenkapital , ,93 = Egenkapital UB , ,44 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,20% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. KLP Pensjon vs. referanseindeks 2012 Porteføljesammensetning KLP Pensjon pr. 31. desember % Kontanter % Statsobligasjoner 2% Kommunal garanti KLP Pensjon ST4X % Kredittforetak, AS 54% Banker

21 Årsrapport KLP Pensjon Note 3: Verdipapir ISIN nr. Kupong Risikoklasse Verdipapir Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Andel total NO ,00 20 % ASKIM SPAREBANK ,48 % NO ,95 20 % BANK 1 OSLO ,60 % NO ,60 20 % BANK 1 OSLO ,74 % NO ,88 20 % BERG SPAREBANK N ,28 % NO ,75 20 % DNB BANK ASA ,50 % NO ,00 20 % HELGELAND SPAREBANK ,50 % NO ,29 20 % LANDKREDITT BANK AS ,33 % NO ,70 20 % SANDNES SPAREBANK ,78 % NO ,80 20 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ,48 % NO ,35 20 % SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD ,48 % NO ,65 20 % SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD ,48 % NO ,75 20 % SPAREBANK 1 NORDNORGE ,49 % NO ,60 20 % SPAREBANK 1 NORDNORGE ,48 % NO ,50 20 % SPAREBANK 1 NORDNORGE ,47 % NO ,65 20 % SPAREBANK 1 NOTTEROYTONSBERG ,88 % NO ,10 20 % SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS ,33 % NO ,65 20 % SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND ,93 % NO ,17 20 % SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND ,04 % NO ,85 20 % SPAREBANK 1 SMN ,49 % NO ,35 20 % SPAREBANK 1 SMN ,13 % NO ,42 20 % SPAREBANK 1 SRBANK ,47 % NO ,95 20 % SPAREBANK 1 SRBANK ,47 % NO ,30 20 % SPAREBANKEN HEDMARK ,58 % NO ,70 20 % SPAREBANKEN MORE ,04 % NO ,40 20 % SPAREBANKEN MORE ,18 % NO ,85 20 % SPAREBANKEN OST ,50 % NO ,15 20 % SPAREBANKEN PLUSS ,51 % NO ,25 20 % SPAREBANKEN PLUSS ,51 % NO ,35 20 % SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE ,43 % NO ,45 20 % SPAREBANKEN SOR ,43 % NO ,00 20 % SPAREBANKEN SOR ,98 % NO ,25 20 % SPAREBANKEN TELEMARK ,30 % NO ,50 20 % STOREBRAND BANK ASA ,08 % SUM BANKER ,37 % NO ,40 20 % BN BANK ASA ,47 % NO ,60 10 % DNB BOLIGKREDITT AS ,12 % NO ,55 10 % DNB BOLIGKREDITT AS ,90 % NO ,20 20 % KOMMUNALBANKEN AS ,39 % NO ,20 20 % KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER ,05 % NO ,05 10 % NORDEA EIENDOMSKREDITT ,00 % NO ,25 10 % NORDEA EIENDOMSKREDITT ,50 % NO ,95 20 % OBOS ,43 % NO ,35 10 % SPAREBANK 1 NARINGSKREDITT AS COVD ,98 % NO ,75 10 % STOREBRAND BOLIGKREDITT AS ,53 % NO ,60 10 % SWEDBANK HYPOTEK AB ,50 % NO ,40 10 % TERRA BOLIGKREDITT AS COVERED ,45 % SUM KREDITTFORETAK, AKSJESELSKAP ,34 % NO ,20 20 % OSLO KOMMUNE ,48 % NO ,90 20 % OSLO KOMMUNE ,31 % SUM KOMMUNAL GARANTI ,79 % NO ,25 0 % DEN NORSKE STAT ,85 % NO ,50 0 % DEN NORSKE STAT ,65 % NO ,00 0 % DEN NORSKE STAT ,60 % SUM STATSOBLIGASJONER ,10 % SUM VERDIPAPIRER ,59 % Porteføljens omløpshastighet: 0,23 Gjennomsnittlig effektiv rente: 2,58 %

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 11 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 17 KLP Pensjon

Detaljer

å rsrappor t 2015 for KLP-fondene

å rsrappor t 2015 for KLP-fondene å rsrappor t 2015 for KLPfondene Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og Ansvarlig KLP inviterte i 2015 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig

Detaljer

Årsrapport KLP Fondsforvaltning AS

Årsrapport KLP Fondsforvaltning AS Årsrapport KLP Fondsforvaltning AS 2009 Innhold Styrets årsberetning 2 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 12 KLP Rentefond II 14 KLP Pensjon 16 KLP Pensjon

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Fondsforvaltning AS

årsrapport 2014 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2014 KLP Fondsforvaltning AS Forsidefoto: Ragnar Norstad Åpen og Tydelig KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.4.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks Stiftelsesdato: 14.7.2005 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias gate

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks II Org.nr: 987570199 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Globale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Statsobligasjon Organisasjonsnummer: 993511668 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Obligasjonsfond

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Rentefond Januar 28 Markedskommentar fra ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Mot slutten av første halvår 27 så vi en mer positiv vekstutvikling i USA

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II)

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon 1 år Organisasjonsnummer: 879518342 Type fond: UCITS Klassifisering

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Stiftelsesdato: 20.09.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Kombinasjon Org.nr. 996599892 Type fond: Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Internasjonale kombinasjonsfond

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV Organisasjonsnummer. 988244163 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i mai SKAGEN Høyrente Institusjon 0,54% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Juni SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i juni SKAGEN Høyrente Institusjon 0,51% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2013 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Årsrapport fra ODIN. Markedskommentar. Den økonomiske gjeninnhentingen i. Informasjon og markedsoppdateringer 2010 I Rentefond

Årsrapport fra ODIN. Markedskommentar. Den økonomiske gjeninnhentingen i. Informasjon og markedsoppdateringer 2010 I Rentefond Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer I Rentefond SpareBank Pengemarked Pengemarked Kort Obligasjon Obligasjon Januar Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning AS ble nok et år med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Pengemarked Organisasjonsnummer: 979518218 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Pengemarkedsfond Stiftelsesdato:

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS USD

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS USD PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS USD 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeUSA Indeks USD Org.nr: 986332650 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Nordamerikanske fond Stiftelsesdato:

Detaljer

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Styrets beretning 2013 Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Org.nr: 990140847 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Statens kartverk Tinglysing 07.01.2015 Offentlig journal Periode: 31.12.2014-31.12.2014. Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014

Statens kartverk Tinglysing 07.01.2015 Offentlig journal Periode: 31.12.2014-31.12.2014. Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014 Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Tinglysingsdivisjon Ringerike Alle Ja Nei Side1 8595302 Avsender: REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.04.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Avkastning i april SKAGEN Høyrente 0,45% NIBOR 3 måneder 0,52% Referanseindeks ST2X 0,25%

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Organisasjonsnummer: 992966092 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Norske fond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet i henhold til testament av 23. januar 1986 av Halvor Høie. Fondet ble stiftet 25.2.2003. Fondet tilfaller og forvaltes av Universitetet i Oslo og skal gå til

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2010 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 20 Revisors beretning 26 2 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer