Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon."

Transkript

1 FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling foreligger følgende: 1. Registrering av fremmøtte andelseiere. 2. Godkjennelse av innkallelsen. 3. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen. 4. Vedtektsendringer i PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon, PLUSS Obligasjon, PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje, PLUSS Utland Aksje og PLUSS Utland Etisk. Fondsforvaltning AS ønsker å foreta vedtektsendringer i ovennevnte fond forvaltet av Fondsforvaltning AS. Fondenes andelseiere skal etter verdipapirfondloven behandle og godkjenne slike endringer på et andelseiermøte. Bakgrunnen for vedtektsendringene er: 1. Innføre ny anbefalt vedtektsstandard for verdipapirfond utarbeidet i henhold til verdipapirfondloven 4-4 av Verdipapirfondenes forening og derigjennom flytte enkelte opplysninger fra vedtektene over i prospektet. Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon, PLUSS Obligasjon, PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje, PLUSS Utland Aksje og PLUSS Utland Etisk. 2. Innta opplysninger i vedtektene om at fondet i henhold til ny verdipapirfondlov kan belastes med ekstraordinære kostnader som er i andelseiernes interesse. Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon, PLUSS Obligasjon, PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje, PLUSS Utland Aksje og PLUSS Utland Etisk. 3. Innta opplysninger i vedtektene om at verdipapirfondenes midler kan plasseres i finansielle instrumenter i henhold til Verdipapirfondloven 6-5 første ledd nr. 2. Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. 4. Innta opplysninger i vedtektene om at verdipapirfondet er et UCITS-fond som har tillatelse fra Finanstilsynet til å plassere i henhold til vpfl 6-7 tredje ledd. Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

2 5. Verdipapirfondet PLUSS Markedsverdi har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike plasseringsbegrensningene i vpfl 6-6 annet ledd. Beskrivelsen av måten verdipapirfondet fraviker på endrer ordlyd. Gjelder for verdipapirfondet PLUSS Markedsverdi. I henhold til enstemmig vedtak vedrørende vedtektsendringer for de ovennevnte fond på forvaltningsselskapets styremøte 31. oktober 2013, innkalles det herved til andelseiermøte vedrørende ovennevnte vedtektsendringer. Bakgrunn og begrunnelse for vedtektsendringene Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av bakgrunnen for vedtektsendringene og en begrunnelse for at Fondsforvaltning AS anser at disse er i andelseiernes interesse. 1. Innføring av nye standardvedtekter utarbeidet av Verdipapirfondenes forening Ny verdipapirfondlov med tilhørende forskrift trådte i kraft den 1. januar PLUSS-fondenes vedtekter er basert på standardvedtekter etter den tidligere verdipapirfondloven. Finanstilsynet har i rundskriv 16/2012 anbefalt at forvaltningsselskapene benytter nye anbefalte standardvedtekter utarbeidet av Verdipapirfondenes forening. Fondsforvaltning AS ønsker å benytte disse for sine verdipapirfond. Nye standardvedtekter innebærer ingen endringer i verdipapirfondenes investeringsmandat, fondenes forventede avkastning, risiko og honorarberegning. Vedtekter og andre opplysninger om verdipapirfondet vil bli samlet i fondets prospekt. Bruk av de nye standardvedtektene medfører at en del av opplysningene flyttes ut av verdipapirfondets vedtekter og overføres verdipapirfondets prospekt slik at alle opplysninger fremdeles vil inngå i prospektet. Ved å lese prospektet vil du dermed fortsatt få oversikt over reglene som gjelder for verdipapirfondet. Nedenfor følger en oversikt over de opplysninger som blir overført fra vedtektene til prospektet: Navnet på depotmottaker Andelseierregister Navnet på referanseindeksen Målsetting og investeringsstrategi Styring av risiko Verdiberegning og kunngjøring av andelsverdi Denomineringsvaluta Durasjon Tidsfrist for tegning og innløsningskurs, samt beskrivelse av rutiner og dokumentasjon i forbindelse med tegning og innløsning Minimumsbeløp for førstegangstegning Opplysninger om forvaltningsselskapets styre, sammensetning og valg Tvisteløsningsorgan Vilkår og prosess for endring av vedtektene Endringer i disse opplysningene skal i fremtiden skje i henhold til regler om prospektendring og skal således skje ved styrebehandling.

3 2. Fondets adgang til å belaste ekstraordinære kostnader som er i andelseiernes interesse I henhold til gammel verdipapirfondlov kunne Finanstilsynet godkjenne at verdipapirfond ble belastet med ekstraordinære kostnader. Ekstraordinære kostnader er kostnader forbundet med ekstraordinære situasjoner i forbindelse med ivaretakelsen av eierrettigheter til de finansielle instrumentene fondet har plassert i. Eksempler på slike kostnader kan være kostnader ved forfølgelse av rettskrav, herunder søksmål knyttet til tilbakeholdelse av kildeskatt på utbytter og oppfølging av rettigheter ovenfor obligasjonsutstedere. I den nye loven er det inntatt en generell bestemmelse om at fondet kan belastes for ekstraordinære kostnader for å ivareta andelseiernes interesser dersom dette er inntatt i fondets vedtekter. Styret i Fondsforvaltning AS, herunder et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene, må fremdeles godkjenne kostnadene i hvert enkelt tilfelle før disse belastes fondet. Andelseierne vil få opplysninger om påløpte og forventede ekstraordinære kostnader i årsrapport og halvårsrapport. Bakgrunnen for lovendringen er at man ønsker å styrke forvaltningsselskapenes incentiver til å forfølge ekstraordinære prosesser knyttet til ivaretakelse av eierrettigheter til de finansielle instrumentene fondet har investert i. Slike prosesser kan ha stor betydning for verdien av fondets portefølje. I likhet med mange andre forvaltningsselskap vil ikke Fondsforvaltning AS normalt ha kompetanse eller kapasitet til å håndtere slike ekstraordinære prosesser innen egen organisasjon. Det vil derfor normalt være nødvendig å kjøpe tjenester eksternt fra advokater, revisorer, konsulenter eller lignende for å kunne ivareta andelseiernes interesser på en tilfredsstillende måte. 3. Fondets adgang til å plassere i finansielle instrumenter i henhold til Verdipapirfondloven 6-5 første ledd nr. 2 Verdipapirfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon plasserer per i dag i finansielle instrumenter som er notert på bl.a. Oslo Børs og på Nordic Alternative Bond Market. Finanstilsynet har definert at Nordic Alternative Bond Market er klassifisert som et "annet regulert marked" i henhold til verdipapirfondloven 6-5 første ledd nr. 2. Majoriteten av finansielle instrumenter utstedt av norske sparebanker er notert på Nordic Alternative Bond Market og dette markedet har et betydelig større volum enn rentebærende finansielle instrumenter utstedt av norske sparebanker notert på Oslo Børs. Nordic Alternative Bond Market er en markedsplass som ikke er underlagt konsesjon iht. børsloven, og kan derfor operere uavhengig av vedtatte EU direktiver. Noteringsprosessen er mindre omfattende og det er ikke krav til IFRS regnskapsrapportering. Likevel er gjennomlysningsregler og handelsregler tilsvarende som på markedsplassen Oslo Børs. Nordic Alternative Bond Market administreres og organiseres av Oslo Børs. I den senere tiden har det oppstått usikkerhet i bransjen om klassifisering av Nordic Alternative Bond Market som "annet regulert marked". Det viser seg at verdipapirfondenes vedtekter ikke er avmerket for å kunne handle i dette markedet, og som følge av dette ønskes vedtektene endret på dette punkt.

4 Følgende ordlyd ønskes endret i pengemarkedsfondenes (PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II) gamle vedtekter 5 "Krav til likvid plassering" som blir erstattet med de nye vedtektenes 3 nr. 3.3 "Krav til likviditet": Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som: 1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et norsk regulert marked som definert i lov om regulerte markeder (børsloven) av 29. juni 2007 nr x ja nei 2. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) artikkel 4 (1) nr. 14 i en stat som er part i EØS-avtalen ja x nei 3. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen ja x nei 4. er opptatt til offisiell notering på en børs i en stat som ikke er part i EØS-avtalen eller som omsettes i en slik stat på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten og børs og marked er angitt i fondets vedtekter og er godkjent av Finanstilsynet ja x nei 5. er nyutstedte dersom utstedelsesvilkårene inneholder bindende tilsagn om at det vil bli søkt om opptak til offisiell notering på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 4. Opptak til offisiell notering må ha funnet sted senest innen ett år fra tegningsfristens utløp ja x nei endres til Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som: 1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked i en EØS-stat, herunder et norsk regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF art 4 (1) nr 14 og børsloven 3 første ledd. ja nei 2. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen. ja nei

5 3. er opptatt til offisiell notering på en børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i slikt land på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten. ja nei 4. er nyutstedte dersom et vilkår for utstedelse er at det søkes om opptak til handel på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 3 over. Opptak til handel må skje senest ett år fra tegningsfristens utløp. ja nei Følgende ordlyd ønskes endret i obligasjonsfondenes (PLUSS Rente, PLUSS Pensjon, PLUSS Obligasjon) gamle vedtekter 5 "Krav til likvid plassering" som blir erstattet med de nye vedtektenes 3 nr. 3.3 "Krav til likviditet": Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som: 1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et norsk regulert marked som definert i lov om børsvirksomhet av 17. november 2000 nr fjerde ledd og 1-3 ja nei 2. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked som definert i direktiv 93/22/EØF artikkel 1 nr. 13 (Investeringstjenestedirektivet) i en stat som er part i EØSavtalen ja nei 3. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen ja nei 4. er opptatt til offisiell notering på en børs i en stat som ikke er part i EØS-avtalen eller som omsettes i en slik stat på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten og børs og marked er angitt i fondets vedtekter og er godkjent av Finanstilsynet ja nei 5. er nyutstedte dersom utstedelsesvilkårene inneholder bindende tilsagn om at det vil bli søkt om opptak til offisiell notering på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 4. Opptak til offisiell notering må ha funnet sted senest innen ett år fra tegningsfristens utløp ja nei endres til Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som: 1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked i en EØS-stat, herunder et norsk regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF art 4 (1) nr 14 og børsloven 3 første ledd. ja nei 2. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen.

6 ja nei 3. er opptatt til offisiell notering på en børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i slikt land på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten. ja nei 4. er nyutstedte dersom et vilkår for utstedelse er at det søkes om opptak til handel på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 3 over. Opptak til handel må skje senest ett år fra tegningsfristens utløp. ja nei Endringene medfører ingen endring i hvordan verdipapirfondene blir forvaltet og endringene vil dermed ikke medføre endring i forventet avkastning eller risiko for fondet. Dermed anser vi at dette er i andelseiernes interesse. 4. Fondets adgang til å plassere i henhold til Verdipapirfondloven 6-7 tredje ledd For verdipapirfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon ønskes det inntatt i vedtektene, slik at det gis anledning for å plassere i henhold til vpfl 6-7 tredje ledd. Dette innebærer at verdipapirfondene kan plassere inntil 100 prosent av verdipapirfondenes eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter utstedt eller garantert av norsk stat, norske kommuner og fylkeskommuner, som nevnt i vpfl 6-6 annet ledd nr. 3. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i èn og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler. Begrunnelsen for at selskapet ønsker å gjennomføre denne vedtektsendringen er at verdipapirfondene i sterkt volatile og usikre markeder vil ha muligheten til å redusere risikoen i porteføljene ved å kunne investere i mer sikre verdipapirer utstedt av norsk stat, norske kommuner og fylkeskommuner. Vi anser dette til å være i andelseiers interesse som følge av at dette vil kunne redusere risikoen i porteføljene. 5. Måten verdipapirfondet PLUSS Markedsverdi kan fravike vpfl 6-6 annet ledd endrer ordlyd Verdipapirfondet PLUSS Markedsverdi har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike plasseringsbegrensningene i vpfl 6-6 annet ledd. Selskapet ønsker å opplyse om at måten verdipapirfondet fraviker vpfl 6-6 annet ledd på blir omskrevet i de nye vedtektene. Under følger gammel og ny ordlyd: Gammel ordlyd: Fondets eiendeler kan plasseres inntil indeksvekt i Oslo Børs fondindeks, i verdipapirer utstedt av samme selskap. I verdipapirer utstedt av selskap der indeksvekt er under 10%, kan inntil 10% av fondets eiendeler plasseres. Minimum 90% av fondets investeringer skal bestå av aksjer som er notert på Oslo Børs. Av de selskaper som er med i fondets grunnlag kan et enkelt selskaps porteføljevekt ikke avvike med mer enn 3 prosentpoeng fra indeksvekt. Som følge av ovennevnte blir fondet forvaltet og markedsført som et nasjonalt fond. Ønskes erstattet med følgende ordlyd:

7 I verdipapirer innenfor samme konsern (som definert i regnskapsloven 1-3), kan fondets eiendeler samlet plasseres inntil indeksvekt i Oslo Børs fondindeks (OSEFX), dersom samlet indeksvekt overstiger 10%. I verdipapirer utstedt av selskap der indeksvekt er under 10%, kan inntil 10% av fondets eiendeler plasseres. Av de selskaper som er med i fondets grunnlag kan imidlertid et enkelt selskaps porteføljevekt ikke avvike med mer enn 3 prosentpoeng fra indeksvekt. Dette betyr at fondet kan fravike plasseringsbegrensningene etter vpfl 6-6 annet ledd nr. 2 når det gjelder 10% (ved konsernforhold) og 40% vektingsregler. Minimum 90% av fondets investeringer skal bestå av aksjer som er notert på Oslo Børs. Som følge av ovennevnte blir fondet forvaltet og markedsført som et nasjonalt fond. Den nye ordlyden er ment å forklare verdipapirfondets fravik fra vpfl 6-6 annet ledd på en bedre måte. Endringen medfører ingen endring i hvordan fondet forvaltes og bør således være i andelseiernes interesse. Avstemming Det gjøres oppmerksom på at i forbindelse med endringer av fondets vedtekter har andelseierne rett til gebyrfri innløsning. Retten for gebyrfri innløsning gjelder inntil fem arbeidsdager før vedtektsendringene gjennomføres. (For de rentebærende fondene i Fondsforvaltning AS er det ikke tegning og innløsningsgebyrer). Endelig tidspunkt for ikrafttredelse av endringene vil fremgå av kunngjøring på Vedtektsendringene forventes gjennomført så snart Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene, og de nye vedtektene blir lagt ut på forvaltningsselskapets hjemmeside Det antas at godkjennelse fra Finanstilsynet vil foreligge i løpet av januar Andelseiere som ønsker å delta på møtet må meddele dette ved påtegning på dette arket, som returneres til forvaltningsselskapet senest mandag 16. desember kl ( telefax: eller ). Andelseiere kan alternativt la seg representere ved fullmektig. I så fall kan vedlagte fullmakt fylles ut og oversendes per e-post til per fax til faxnr eller per brev til Fondsforvaltning AS, Postboks 295 Skøyen, 0213 Oslo. Stemmefullmakter må være mottatt av forvaltningsselskapet innen den 16. desember 2013 kl Forvaltningsselskapet tilbyr andelseierne å avgi forhåndsstemme. Dette kan gjøres per e-post til per fax til faxnr eller per brev til Fondsforvaltning AS, Postboks 295 Skøyen, 0213 Oslo. Forhåndsstemmene må være forvaltningsselskapet i hende innen 16. desember 2013 kl Det opplyses om at antall andeler pr. dato for innkallingen er gjeldende antall stemmer. På andelseiermøtet i det respektive fond gir hver andel èn stemme. Minst 75 prosent av representerte andeler på andelseiermøtet, ved oppmøte, forhåndsstemme eller fullmakt må ha stemt for vedtektsendringene for at endringene skal bli godkjent og gjennomført. Resultatet av andelseiermøtet vil bli offentliggjort på så snart som mulig etter avholdt andelseiermøte. En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret innen èn uke før andelseiermøtet holdes. Utover vedtektsendringene kan ikke andelseiermøtet treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet. Med vennlig hilsen FONDSFORVALTNING AS

8 Jon H. Aaserud For styret i Fondsforvaltning AS Påmelding til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS Andelseiers navn: ønsker med dette å delta på valgmøtet 19/ Sted/dato: Signatur: Fullmakt til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS Andelseiers navn: gir herved fullmakt til til å stemme for mine andeler: antall Sted/dato: Signatur:

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: 998 993 652. Startdato. 2. mai 2013. Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291 Prospekt Verdipapirfondet Eika SPAR Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998 Organisasjonsnummer: 980 439 291 B etegnelse: Norsk/internasjonalt Aksjefond 1. FORMÅL Eika Spar er et norsk/internasjonalt

Detaljer

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Dette prospektet er utarbeidet etter forskrift til verdipapirfondloven av 21. desember 2011 nr. 1467, med hjemmel i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44. Prospektets formål er å gi den informasjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond (Vedtatt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. mai 1998, siste gang endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter

Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter Kredittilsynet 26. juni 2009 Høringsnotat Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter Forskrift 12. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis 1. Innledning Oslo Børs vil nedenfor redegjøre for de krav som må tilfredsstilles for selskap

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Høring - etablering av Merkur Market som alternativ markedsplass for aksjer, egenkapitalbevis og andre finansielle instrumenter

Høring - etablering av Merkur Market som alternativ markedsplass for aksjer, egenkapitalbevis og andre finansielle instrumenter Høringsinstanser iht. vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: 15. juni 2015 Høring - etablering av Merkur Market som alternativ markedsplass for aksjer, egenkapitalbevis og andre finansielle instrumenter

Detaljer