Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor"

Transkript

1 Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008

2 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning 54 2 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2008

3 André Vatsgar Administrerende Direktør Danske Capital AS KOMMENTAR FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Kjære andelseier 2008 vil huskes som Finanskrisens år, og med de konsekvensene dette har medført. Mange har sett sine verdier forsvinne som en følge av blant annet fallende aksjemarkeder. I 2008 har vi sett viktigheten av å ha en diversifisert portefølje som er tilpasset den risikoevnen og horisonten man har på sin sparing. Bevaring av kapitalen i nedgangstider er viktig, og gir et godt utgangspunkt for å være med når markedene igjen snur. Avkastning på fondene Fondsindeksen ved Oslo Børs falt i løpet av året med 57,4 % etter en oppgang på hhv. 10,2 %, 38,9 % og 39,8 % de tre foregående årene. Avkastningen på våre aktivt forvaltede aksjefond var i år negativt som en konsekvens av det svake markedet, men klarte seg meget bra relativt til indeksen og konkurrenter, og varierte mellom -48,5 % og -55,5 %. Vårt kombinasjonsfond Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning, ga en positiv avkastning på 3,5 % mot den sammensatte referanseindeksens -41,8 %. Avkastningen på våre obligasjonsfond var noe lavere enn sine respektive indekser, og hadde en avkastning på hhv. 8,6 % og 9,4 % mot indeksavkastningen på 9,65 %. Pengemarkedsfondene ga en avkastning på hhv. 3,2 % og 6,6 % mot referanseindeksen som var 5,9 %. Vårt nyetablerte pengemarkedsfond som er tilpasset bankenes behov for deponerbare fond i Norges Bank, hadde en avkastning på 3,75 % mot indeksens 3,2 %. Vårt fond i fond, Danske Invest Horisont Aksjer, falt også i verdi som følge av de svake aksje-markedene, og endte opp med en avkastning på -33,6 % mot indeksen som var -41,8 %. Utsiktene for 2009 I starten av 2008 var all fokus rettet mot utviklingen i amerikansk økonomi, som viste flere og flere tegn på at en resesjon var på vei. Med voksende problemer i finanssektoren ble svakheten forsterket i løpet av året og bredte seg til resten av verden. Ved årsskiftet så vi den kraftigste økonomiske oppbremsningen i den globale veksten siden andre verdenskrig. Det rammet de finansielle markedene hardt, og dessverre også de fleste fondene i Danske Invest. Vi forventer at den meget kraftige nedkjølingen i den globale økonomiske veksten vil fortsette i Den økonomiske veksten forventes å være negativ i alle de store vestlige landene, mens veksten i utviklingslandene forventes å bidra til at den samlede veksten for 2009 blir positiv. Vi forventer derfor at 2009 blir et meget svakt år for den globale økonomien, hvor vi vil se den laveste veksten på over 30 år. Vi forventer imidlertid at krisen gradvis avtar i styrke i løpet av året, men usikkerheten er stor. Vi tror at den langsiktige investoren bør være eksponert i aksjemarkedet også fremover, og vi ser for oss en normalisering av avkastningen og fortsatt store svingninger. Ved å spare jevnt i fond, gjerne med en spareavtale i ett eller flere fond, vil man redusere denne market timing risikoen. Danske Fund endret navn til Danske Invest Som et ledd i selskapets strategi om å benytte det samme fondsnavnet i alle våre markeder, skiftet våre fond navn fra Danske Fund til Danske Invest. Navneendringen ble gjennomført fordi Danske Bank, som vi er en del av, samler sine fondsaktiviteter under ett navn både i Norge og i utlandet. Det betyr at Danske Invest nå er et felles merkenavn for alle fondene som forvaltes i Danske Bank-konsernet. Jeg ser med glede frem til at jeg sammen med mine Danske Invest-kollegaer i de øvrige landene fortsatt kan levere gode forvaltningsresultater samt utvikle våre fondstilbud, slik at vi med samlede krefter kan bidra til å gjøre Danske Invest til et sterkt merkenavn i hele Norden. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes webside; Dersom du ønsker rådgivning angående sparing, er du alltid velkommen til å ringe en rådgiver hos vår distributør Fokus Bank på telefon Med vennlig hilsen André Vatsgar, Adm. direktør DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

4 ÅRSBERETNING 2008 Virksomheten i 2008 Danske Capital AS, med hovedsete i Oslo, er et heleid datterselskap av Fokus Bank, filial av Danske Bank A/S, med kontor i Stortingsgata 6 i Oslo. Selskapet inngår som en del av totaltilbudet innen kapitalforvaltning i Danske Bank konsernet. Selskapets formål er å forvalte verdipapirfond og utøve aktiv forvaltning av investorers portefølje, på individuell basis og etter investors fullmakt overfor det institusjonelle og private sparemarkedet i Norge. Selskapet har også konsesjon til å utøve rådgivning om finansielle instrumenter samt oppbevaring og forvaltning av fondsandeler. Vi opptrer også som salgsrepresentant for utenlandske verdipapirfond forvaltet av andre. Danske Capital er en del av Danske Banks kapitalforvaltningsmiljø som blant annet forvalter Danske Invest. Danske Invest er et samlet tilbud av nasjonale og internasjonale verdipapirfond. Danske Capital har ved utgangen av året 22 fond registrert i Norge med ulike investeringsmandater. I tillegg til dette tilbyr vi andre fond forvaltet av andre Danske Capital enheter samt andre eksterne forvaltere. Forvaltningsmiljøet i Norge er en frittstående juridisk enhet som samarbeider med de øvrige enhetene på tvers av landegrensene. Ved utgangen av året hadde Danske Capital en forvaltningskapital på ca. NOK 666 mrd., hvorav den norske enheten forvalter NOK 10,5 mrd. Forvaltningskapitalen i selskapets fond utgjør NOK 6,2 mrd., og aktiv diskresjonær forvaltning utgjør NOK 4,3 mrd. Totalt er det 583 ansatte i Danske Capital, hvorav det er 18 ansatte i det norske selskapet. Fondsmarkedet i 2008 Forvaltningskapitalen i verdipapirfond forvaltet av norske verdipapirfondsforetak ble betydelig redusert gjennom 2008, både på grunn av store fall i aksjemarkedene og innløsninger. Den samlede forvaltningskapitalen i de norske verdipapirselskapene utgjorde ved årets slutt totalt kr. 285 mrd, hvorav markedsfallet stod for hele 101 mrd. Det ble innløst andeler for 24,5 mrd, hvorav aksjer sto for 8,4 mrd, kombinasjonsfond 2,5 mrd og pengemarkedsfond med 14,6 mrd. Obligasjonsfond var den eneste fondsklassen som hadde positiv nettotegning, men kun med beskjedne 0,3 mrd. Norske personkunders andeler i verdipapirfond utgjorde 87 mrd ved utgangen av 2008, som er en nedgang på 54,5 mrd. Av denne nedgangen sto innløsninger for 14 mrd og verdifallet for 40,5 mrd. Norske institusjonskunder fikk redusert sin kapital i norske verdipapirfond med 56 mrd, hvorav markedsfallet sto for 43 mrd og innløsninger for 13 mrd. Utenlandske kunder hadde imidlertid netto positiv tegning i norske verdipapirfond i 2008 med 2,6 mrd, men på grunn av markedsfallet var deres beholdning av norske verdipapirfond allikevel falt til 29 mrd. som er en nedgang på 15 mrd. Forvaltningskapitalen i Danske Capital utgjorde ved regnskapsårets slutt kr 10,5 mrd, hvilket er en nedgang fra 10,7 mrd i forhold til fjoråret. Av dette utgjør fondene Danske Fund kr 6,2 mrd, som var en økning på 0,4 %. Økningen er et resultat av nytegning som var på 1,1 mrd, men ble delvis oppveid av det generelle markedsfallet. Danske Capital sin markedsandel var ved årsskiftet 2,2 % mot 1,5 % ved inngangen til året. Markedsandelen for norske aksjefond var 3,4 % mot 2,9 % ved forrige årsskifte, og 0,4 % i internasjonale aksjefond mot 0,2 %. For kombinasjonsfondene var det en markert økning i markedsandelen fra 2,1 % til 4,6 %. Våre obligasjonsfond økte også markedsandelen fra 0,9 % til 2 % og pengemarkedsfondene fra 3, 3 % til 3,6 %. Ved utgangen av året hadde vi kundeforhold, som er en økning fra siden forrige årsskifte. Avkastning på fondene Fondsindeksen ved Oslo Børs falt i løpet av året med 57,4 % etter en oppgang på hhv. 10,2 %, 38,9 % og 39,8 % de tre foregående årene. Avkastningen på våre aktivt forvaltede aksjefond var i år negativt som en konsekvens av det svake markedet, men klarte seg meget bra relativt til indeksen og konkurrenter, og varierte mellom -48,5 % og -55,5 %. Vårt kvantitative allokeringsprodukt, Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning, ga en positiv avkastning på 3,5 % mot den sammensatte referanseindeksens -41,8 %. Avkastningen på våre obligasjonsfond var noe lavere enn sine respektive indekser, og hadde en avkastning på hhv. 8,6 % og 9,4 % mot indeksavkastningen på 9,65 %. Pengemarkedsfondene ga en avkastning på hhv. 3,2 % og 6,6 % mot referanseindeksen som var 5,9 %. Vårt nyetablerte pengemarkedsfond som er tilpasset bankenes behov for deponerbare fond i Norges Bank, hadde en avkastning på 3,75 % mot indeksens 3,2 %. Vårt fond i fond, Danske Invest Horisont Aksjer, falt også i verdi som følge av de svake aksjemarkedene, og endte opp med en avkastning på -34,2 % mot indeksen som var -41,8 %. 4 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2008

5 Finansiell risiko Våre rentefond er investert i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner, og vil være eksponert for både renterisiko og kredittrisiko. Renterisiko er risiko for endringer i fondsverdien som følge av endringer i det generelle rentenivået. Kredittrisiko er endringer i fondsverdien som følge av endringer i markedets syn på utsteders kredittverdighet og kravet til kredittpremie, eller endringer i fondsverdien som følge av tap ved at låntager misligholder sine låneforpliktelser eller går konkurs. Aksjefondene vil være eksponert for selskapsrisiko og generell aksjemarkedsrisiko. Selskapsrisiko er risiko for endringer i fondsverdien som følge av svingninger i enkeltselskaper fondene er investert i. Generell aksjemarkedsrisiko vil si endringsrisiko i fondsverdien som følge av generelle svingninger i aksjemarkedet. Fond i fond vil være eksponert for risikoer knyttet til aksjefond og rentefond. Fondene vil også være eksponert for likviditetsrisiko som følge av endringer i markedets syn på et verdipapirs likviditet. Fond som investerer i utenlandske verdipapirer vil i tillegg være eksponert for valutarisiko. Våre norske rentefond er ikke eksponert mot valutarisiko, og våre norske aksjefond har i veldig begrenset grad valutarisiko i forbindelse med investeringer i selskaper som har sin hovednotering på en utenlandsk børs. Fond i fond kan ha valutarisiko i de tilfeller der hovedfondet investerer i underfond med annen valutaeksponering enn norske kroner og valutarisikoen ikke sikres. Dersom fondene valutasikres anses valutarisikoen som liten. Oppgjørsrisikoen er risiko forbundet med rettidig oppgjør ved kjøp og salg av verdipapirer, og anses som liten da alle fondene benytter forvalteroppgjør ved alle sine verdipapirhandler. Dette er ikke en fullstendig beskrivelse av alle risikoer ved å investere i våre fond. Fondenes prospekter må derfor leses nøye før man investerer. Vurder fondenes investeringsformål, risiko og kostnader nøye før en investering gjennomføres har vært et utfordrende år med store fall i aksjemarkedene, en betydelig økning i kredittpremiene store svingninger i valutamarkedene, og til tider liten likviditet i de underliggende markedene. Med unntak av Danske Invest Likviditet som var eksponert i et ansvarlig lån i Roskilde Bank som gikk konkurs, har våre fond ikke vært eksponert for ekstraordinær finansiell risiko i 2008 utover de ekstraordinære store svingningene som til tider preget markedene. Alle verdipapirfondene er klassifisert i samsvar med gjeldende bransjestandard utarbeidet av Verdipapirfondenes Forening. Risikoprofilen og verdiutviklingen for de ulike verdipapirfond er angitt i rapporten under beskrivelsen av det enkelte fond. Risikostyring Ved forvaltningen av fondene utøver Danske Capital en disiplinert investeringsmetodikk med fokus på kontrollert risikotagning i den hensikt å oppnå en forutsigbar og god avkastning. Investeringskonseptet er innrettet mot å maksimere fondets avkastning med et bevisst forhold til risikoutnyttelsen innenfor fondets vedtekter. Dette medfører at fondets sammensetting vil avvike fra indeksens sammensetting. Daglig kontroll av fondenes investeringer mot vedtekter og forvalterens investeringsmandat, sikrer at forvaltningen skjer innenfor gjeldende lovgivning og definerte risikomål. Endringer i fondene Fondene har endret vedtektene i løpet av året i forbindelse med endringen av navnet på fondene til Danske Invest. Med utgangspunkt i å skape best mulig verdier for våre andelseiere, er det gjort noen tilpasninger i enkelte fond. Eventuelle vedtektsendringer er spesifisert under kommentarene til det enkelte fondet. Ekstraordinært store innløsninger Danske Capital har etablert særskilte rutiner som følges ved store innløsninger i fondene, som sikrer likebehandling av andelseierne. I løpet av 2008 har det vært gjennomført en ekstraordinær innløsning i Danske Invest Norge II. Det har ikke vært gjennomført enkelte større tegninger i våre aksjefond og pengemarkedsfond. Organisering Danske Capital er forretningsfører og forvalter for de norske Danske Invest, og Fokus Bank, filial av Danske Bank A/S, er depotmottaker. Det er ingen ansatte i de enkelte fond, men i forvaltningsselskapet. Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt. Fondenes investeringsvirksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Det er ikke gjort noen endringer i styrets sammensetting. Henrik Ruud ble gjenvalgt som andelseiernes representant for 2 nye år, mens Pål Tormod Mitlid ble gjenvalgt som eiervalgt styremedlem og Kurt Hangaard ble gjenvalgt som varamedlem. DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

6 ÅRSBERETNING 2008 Danske Capital har etablerte rutiner for intern kontroll som skal bidra til at den operasjonelle risikoen begrenses. Kvaliteten på den interne kontrollen rapporteres en gang per år i forvaltningsselskapet, med en avsluttende rapport fra selskapets ledelse til styret. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av fondenes stilling ved årsskiftet. Årsregnskapet viser at det er grunnlag for videre drift. Etter styrets oppfatning gir fremlagte årsregnskap og balanse, med tilhørende noter for forvaltningsselskapet, fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapet. Utsiktene for 2009 Etter mange år med sterk vekst ser man nå klare tendenser til en realøkonomisk avmatning, både i Norge og internasjonalt. Finans-, råvare-, og eiendomsmarkedet har falt betydelig gjennom siste halvdel av 2008, og har forsterket denne avmatningen. Inntjeningsveksten og ordreinngangen i bedriftene faller, og mange selskaper har eller vil starte prosessen med å redusere sine kostnader. Dette vil høyst sannsynlig føre til økt arbeidsledighet, og mange selskaper vil bli tvunget til å avvikle sin virksomhet. Økt arbeidsledighet og flere konkurser vil påføre en allerede presset banksektor ytterligere tap i Dette har medført til at utsiktene for veksten ute og hjemme i 2009 er betydelig svekket. En betydelig svakere økonomisk vekst har også resultert i at inflasjonen igjen er på vei ned, noe som gir sentralbankene ytterligere argumenter for å senke styringsrentene. Mange land, også Norge, satt ned styringsrentene gjennom 2008, og mye ligger til rette for at de skal set- tes ytterligere ned i løpet av Mange sentralbanker har også lagt forholdene til rette for at bankene skal ha tilstrekkelig tilgang til likviditet. I tillegg til en ekspansiv pengepolitikk, har mange land også lagt forholdene til rette for å bruke finanspolitikken for å stimulere veksten. Økt offentlig forbruk og skattelettelser er noen av de tiltakene man har iverksatt, og mange land har sagt at de er villige til å bruke det som skal til av finanspolitiske tiltak for å motvirke konsekvensene av finanskrisen. Utfordringen for mane land, deriblant Japan og USA, er at man ikke kan sette rentene lenger ned, da de allerede er omtrent 0 %. Omfanget av finanskrisen er betydelig, og vi har antagelig ikke sett alle konsekvensene enda. Det er imidlertid positivt at mange land har innsett alvoret, og de fleste har signalisert meget tydelig at de vil gjøre det som må til for at vi ikke skal gå inn i en dyp og langvarig resesjon. Svake økonomiske utsikter og vanskelige finansielle markeder med høye kredittpremier og mindre tilgjengelig kreditt, vil resultere i fall i produksjonen og lavere sysselsetting. Dette vil resultere i svakere inntjening for de fleste selskaper i Det markante fallet vi allerede har sett i aksje, råvare og kredittmarkedene har imidlertid tatt høyde for at vi går inn i en vanskelig periode og våre porteføljer reflekterer et slikt syn. De siste månedenes korreksjoner i aksje- og kredittmarkedet har bidratt til å gjøre prisingen mer attraktivt igjen. Stemningsbildet som er svakere enn det vi har sett på lenge, kombinert med svakere økonomiske nøkkeltall, indikerer imidlertid at det kan være en begrenset oppside i det korte bildet og at vi fortsatt kan forvente oss markeder med store svingninger fremover. Vi tror også at det vil være store individuelle forskjeller mellom land, sektorer og ikke minst enkeltselskaper. Slike markeder er krevende, og stiller store krav til forvalterne. Dette favoriserer aktiv forvaltning, og Danske Capital kan dokumentere resultater over tid som viser at vi er i stand til å velge ut attraktive selskaper også når markedene er urolige. Den usikre økonomiske situasjonen ved inngangen til 2009 kan føre til innløsninger og mindre tegninger i våre aksjeog rentefond. Større skepsis til alternative investeringer som hedgefond, strukturerte produkter, eiendomsfond med mer kan imidlertid medføre at man igjen ser en økt interesse for tradisjonelle verdipapirfond som sparealternativ. Dette kombinert med en attraktiv prising av ulike verdipapirer, kan resultere i at selskapets forvaltningskapital øker i 2009 som følge av både netto innskuddsvekst og som følge av den generelle markedsstigningen. Usikkerheten med hensyn til den fremtidige utviklingen er stor, men selskapet er godt rustet til å møte de utfordringene vi ser for oss i årene som kommer. Disponering av årets resultat Disponeringen av årets overskudd er gjennomført i de respektive fonds regnskaper og balanser. Styret takker alle andelseiere for tilliten de har vist ved å la Danske Capital forvalte deres midler. 6 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2008

7 Oslo, 20 januar 2009 Styret i Danske Capital AS Lars Eigen Møller Styrets leder Henrik Bak Pål Thormod Mitlid Kai Gjesdal Henriksen Nestleder Jan-Frode Janson Henrik Ruud André Vastgar Adm. direktør Innkalling til valgmøte Mandag 20. april 2009, kl 1700 Til andelseiere i verdipapirfondene: Danske Invest Norge I Danske Invest Norge II Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Danske Invest Norge Vekst Danske Invest Horisont Aksje Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Aksjer Danske Invest Norsk Obligasjon Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon Danske Invest Norsk Likviditet Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon Danske Invest Banksikkerhet Danica Pensjon Norge - Aksje Danica Pensjon Norge - Obligasjon Investeringsprofil Aksjer Investeringsprofil Renter Vekterfond Aksjer I Vekterfond Aksjer II Vekterfond Trygg Vekterfond Balansert Vekterfond Offensiv for ovennevnte verdipapirfond, som alle er forvaltet av Danske Capital AS. Møtet holdes i Fokus Banks lokaler, Stortingsgata 6, 0161 Oslo 7. etasje. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder 3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen 4. Styrets årsberetning for fondene som er nevnt ovenfor 5. Valg av andelseiernes styrerepresentanter 6. Innmeldte spørsmål fra andelseierne På valgmøtet har andelseier rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen en uke før valgmøtet holdes. Med unntak av ovennevnte valg, kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet. Undertegnet påmelding må være Danske Capital AS i hende senest 14. april, og må inneholde følgende opplysninger: Navn, fødsels- og personnummer VPS kontonummer til andelseier Hvilke verdipapirfond og hvor mange andeler andelseier har Ønsker du at andre skal møte på dine vegne, må du opplyse om dette ved påmeldingen. Etter valgmøtet blir det holdt presentasjoner med følgende tema: Det norske aksjemarkedet fokus på valg av enkeltaksjer Fond i Fond den optimale fondsløsning? Det blir enkel servering. Med vennlig hilsen Danske Capital AS André Vatsgar Adm. direktør Danske Capital AS, Postboks 1170 Sentrum, 0107 Oslo Telefaks: DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

8 FONDsINFORMAsjON og årsregnskap Danske Invest Norge I Basisinformasjon Bokført verdi pr (NOK) 2.475,85 Univers Norge - Aksjer ISIN NO Bloomberg Ticker FFNORGE Nei Referanseindeks Oslo Stock Exchange Fond Index Hjemmeside Oppstart Forvaltet kapital mill. (NOK) 242,25 Valuta NOK Registreringsland NOR Kjøpskostnader 2,00 % Forvaltningsselskap Danske Capital Forvaltningshonorar inntil 2,00 % Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 2008 var negativ med 49,4 prosent mot indeks minus 57,4 prosent. Fondets meravkastning var dermed positiv med 8,0 prosentpoeng. Det var valget av enkeltselskaper som bidro mest til fondets meravkastning og reduserte den negative avkastningen. Relativ avkastning Periodens negative resultat begrunnes med den generelle negative utviklingen i alle verdens finansmarkeder i Fondet klarte seg allikevel bedre enn dets offisielle referanseindeks totalt sett. De største bidragene kom fra å velge selskaper som falt mindre enn markedet. Fondet var blant de som klarte seg best blant sammenlignbare norske fond i Markedet Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har derfor svekket seg langt mer enn det globale aksjemarkedet i Fondet har hatt en defensiv profil med undervekt i de mest råvareeksponerte selskapene, og har svekket seg mindre enn markedet generelt. Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut, da blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Vår konklusjon blir derfor en positiv, men forsiktig, holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondet har mot slutten av perioden vektet seg opp i råvarer og finans. Fondets strategi er blitt noe mer aggressiv. Vi konsentrerer porteføljen om solide store selskaper med høy likviditet for å være i posisjon for fremtidig markedsoppgang. Vi holder fortsatt større posisjoner i utvalgte defensive selskaper, men er nå nær indeks på sykliske selskaper. Risikometer Høy Risiko Lav Risiko ÅRLIG AVKASTNING I NOK Periode Avkastning % , , , , ,42 Avkastning siden start 129,50 Landfordeling Norge 98,71% Øvrige 1,30% SEKTORfordeling Energi 22,02% Materialer 18,69% Finans 18,01% Kapitalvarer 11,12% Telekommunikasjon 9,51% Konsumentvarer 8,43% Teknologisk utstyr 4,34% Forsyning 3,98% Øvrige 3,90% Danske Invest Norge II Basisinformasjon Bokført verdi pr (NOK) 2.798,57 Univers Norge - Aksjer ISIN NO Bloomberg Ticker FFNORG2 Nei Referanseindeks Oslo Stock Exchange Fond Index Hjemmeside Oppstart Forvaltet kapital mill. (NOK) 64,46 Valuta NOK Registreringsland NOR Kjøpskostnader 1,50 % Forvaltningsselskap Danske Capital Forvaltningshonorar inntil 1,25 % Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 2008 var negativ med 48,5 prosent mot indeks minus 57,4 prosent. Fondets meravkastning var dermed positiv med 8,9 prosentpoeng. Det var valget av enkeltselskaper som bidro mest til fondets meravkastning og reduserte den negative avkastningen. Relativ avkastning Periodens negative resultat begrunnes med den generelle negative utviklingen i alle verdens finansmarkeder i Fondet klarte seg allikevel bedre enn dets offisielle referanseindeks totalt sett. De største bidragene kom fra å velge selskaper som falt mindre enn markedet. Fondet var blant de som klarte seg best blant sammenlignbare norske fond i Markedet Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har derfor svekket seg langt mer enn det globale aksjemarkedet i Fondet har hatt en defensiv profil med undervekt i de mest råvareeksponerte selskapene, og har svekket seg mindre enn markedet generelt. Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut, da blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Vår konklusjon blir derfor en positiv, men forsiktig, holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondet har mot slutten av perioden vektet seg opp i råvarer og finans. Fondets strategi er blitt noe mer aggressiv. Vi konsentrerer porteføljen om solide store selskaper med høy likviditet for å være i posisjon for fremtidig markedsoppgang. Vi holder fortsatt større posisjoner i utvalgte defensive selskaper, men er nå nær indeks på sykliske selskaper. Risikometer Høy Risiko Lav Risiko ÅRLIG AVKASTNING I NOK Periode Avkastning % , , , , ,48 Avkastning siden start 150,44 Landfordeling Norge 98,59% Øvrige 1,41% SEKTORfordeling Energi 22,04% Materialer 18,70% Finans 18,00% Kapitalvarer 11,07% Telekommunikasjon 9,48% Konsumentvarer 8,40% Teknologisk utstyr 4,34% Forsyning 3,96% Øvrige 4,01% 8 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2008

9 Danske Invest Norge I Resultatregnskab Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. opptjente, ikke mottatte inntekter 2. andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar Andre inntekter Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad: Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året 12.2 Avsatt til utbetaling til andelseiere 12.3 Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. avsatt til utbetaling til andelseiere annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Norge II Resultatregnskab Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. opptjente, ikke mottatte inntekter 2. andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar Andre inntekter Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad: Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året 12.2 Avsatt til utbetaling til andelseiere 12.3 Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. avsatt til utbetaling til andelseiere annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

10 FONDsINFORMAsjON og årsregnskap Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Basisinformasjon Bokført verdi pr (NOK) 1.532,18 Univers Norge - Aksjer ISIN NO Nei Referanseindeks Oslo Stock Exchange Fond Index Hjemmeside Oppstart Forvaltet kapital mill. (NOK) 387,85 Valuta NOK Registreringsland NOR Kjøpskostnader 0,50 % Forvaltningsselskap Danske Capital Forvaltningshonorar inntil 0,90 % Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 2008 var negativ med 49,6 prosent mot indeks minus 57,4 prosent. Fondets meravkastning i forhold til referanseindeksen var dermed positiv med 7,9 prosentpoeng. Det var valget av enkeltselskaper som bidro mest til fondets meravkastning og reduserte den negative avkastningen. Relativ avkastning Periodens negative resultat begrunnes med den generelle negative utviklingen i alle verdens finansmarkeder i Fondet klarte seg allikevel bedre enn dets offisielle referanseindeks totalt sett. De største bidragene kom fra å velge selskaper som falt mindre enn markedet. Fondet var blant de som klarte seg best blant sammenlignbare norske fond i Markedet Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har derfor svekket seg langt mer enn det globale aksjemarkedet i Fondet har hatt en defensiv profil med undervekt i de mest råvareeksponerte selskapene, og har svekket seg mindre enn markedet generelt. Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut, da blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Vår konklusjon blir derfor en positiv, men forsiktig, holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondet har mot slutten av perioden vektet seg opp i råvarer og finans. Fondets strategi er blitt noe mer aggressiv. Vi konsentrerer porteføljen om solide store selskaper med høy likviditet for å være i posisjon for fremtidig markedsoppgang. Vi holder fortsatt større posisjoner i utvalgte defensive selskaper, men er nå nær indeks på sykliske selskaper. Risikometer Høy Risiko Lav Risiko ÅRLIG AVKASTNING I NOK Periode Avkastning % , , , , ,55 Avkastning siden start 51,53 Landfordeling Norge 99,64% Øvrige 0,36% SEKTORfordeling Energi 26,35% Materialer 16,15% Finans 16,10% Konsumentvarer 12,87% Telekommunikasjon 12,79% Kapitalvarer 6,92% Forsyning 3,57% Teknologisk utstyr 2,86% Øvrige 2,39% Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Basisinformasjon Bokført verdi pr (NOK) 644,90 Univers Norge - Aksjer ISIN NO Ja Referanseindeks Oslo Stock Exchange Fond Index Hjemmeside Oppstart Forvaltet kapital mill. (NOK) 22,65 Valuta NOK Forvaltningshonorar inntil 0,45 % Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 2008 var negativ med 48,7 prosent mot indeks minus 57,4 prosent. Fondets meravkastning i forhold til referanseindeksen var dermed positiv med 8,7 prosentpoeng. Det var valget av enkeltselskaper som bidro mest til fondets meravkastning og reduserte den negative avkastningen. Relativ avkastning Periodens negative resultat begrunnes med den generelle negative utviklingen i alle verdens finansmarkeder i Fondet klarte seg allikevel bedre enn dets offisielle referanseindeks totalt sett. De største bidragene kom fra å velge selskaper som falt mindre enn markedet. Fondet var blant de som klarte seg best blant sammenlignbare norske fond i Markedet Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har derfor svekket seg langt mer enn det globale aksjemarkedet i Fondet har hatt en defensiv profil med undervekt i de mest råvareeksponerte selskapene, og har svekket seg mindre enn markedet generelt. Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut, da blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Vår konklusjon blir derfor en positiv, men forsiktig, holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondet har mot slutten av perioden vektet seg opp i råvarer og finans. Fondets strategi er blitt noe mer aggressiv. Vi konsentrerer porteføljen om solide store selskaper med høy likviditet for å være i posisjon for fremtidig markedsoppgang. Vi holder fortsatt større posisjoner i utvalgte defensive selskaper, men er nå nær indeks på sykliske selskaper. Risikometer Høy Risiko Lav Risiko ÅRLIG AVKASTNING I NOK Periode Avkastning % , , ,71 Avkastning siden start 0,00 Landfordeling Norge 98,30% Øvrige 1,70% SEKTORfordeling Energi 21,94% Materialer 18,64% Finans 17,85% Kapitalvarer 11,16% Telekommunikasjon 9,46% Konsumentvarer 8,41% Teknologisk utstyr 4,33% Forsyning 3,91% Øvrige 4,30% 10 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2008

11 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Resultatregnskab Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. opptjente, ikke mottatte inntekter 2. andre fordringer Bankinnskudd SUM EIENDELER Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar Andre inntekter Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad: Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året 12.2 Avsatt til utbetaling til andelseiere 12.3 Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. avsatt til utbetaling til andelseiere annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Resultatregnskab Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. opptjente, ikke mottatte inntekter 2. andre fordringer Bankinnskudd SUM EIENDELER Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar Andre inntekter Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad: Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året 12.2 Avsatt til utbetaling til andelseiere 12.3 Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. avsatt til utbetaling til andelseiere 2. annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

12 FONDsINFORMAsjON og årsregnskap Danske Invest Norge Vekst Basisinformasjon Bokført verdi pr (NOK) 4.789,05 Univers Norge - Aksjer ISIN NO Bloomberg Ticker FFSMBFD Nei Referanseindeks Oslo Stock Exchange SMA Index Hjemmeside Oppstart Forvaltet kapital mill. (NOK) 233,8 Valuta NOK Registreringsland NOR Kjøpskostnader 2,00 % Forvaltningsselskap Danske Capital Forvaltningshonorar inntil 1,75 % Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 2008 var negativ med 55,5 prosent mot indeks minus 58,1 prosent. Fondets meravkastning var dermed positiv med 2,6 prosentpoeng. Det var valget av enkeltselskaper som bidro mest til fondets meravkastning og reduserte den negative avkastningen. Relativ avkastning Periodens negative resultat begrunnes med den generell negative utviklingen i alle verdens finansmarkeder i Fondet klarte seg allikevel bedre enn dets offisielle referanseindeks totalt sett. De største bidragene kom fra å velge selskaper som falt mindre enn markedet. Markedet Selv om betaen var høy i mange av vekstselskapene i porteføljen hadde også selskapene mindre gjeld, og var dermed i mindre grad berørt av kredittkrisen. Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har derfor svekket seg langt mer enn det globale aksjemarkedet i Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut, da blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Vår konklusjon blir derfor en positiv holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondet har i perioden ikke endret sin plasseringsstrategi og vi vil også i perioden fremover være fokusert på vekstselskaper. Risikometer Høy Risiko Lav Risiko ÅRLIG AVKASTNING I NOK Periode Avkastning % , , , , ,49 Avkastning siden start 314,72 Landfordeling Norge 98,77% Øvrige 1,23% SEKTORfordeling Energi 24,28% Materialer 17,89% Finans 11,76% Teknologisk utstyr 10,46% Telekommunikasjon 9,80% Konsumentvarer 9,50% Kapitalvarer 8,28% Helsevern 3,24% Øvrige 4,79% Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Basisinformasjon Bokført verdi pr (NOK) 3.150,21 Univers øvrige ISIN NO Bloomberg Ticker FFUNIVE Nei Referanseindeks Balansert Index, NOK Durasjon N/A Hjemmeside Oppstart Forvaltet kapital mill. (NOK) 78,81 Valuta NOK Registreringsland NOR Kjøpskostnader 2,00 % Forvaltningsselskap Danske Capital Forvaltningshonorar inntil 1,75 % Avkastning Avkastningen for 2008 ble 3,45 prosent, mens fondets referanseindeks ga en avkastning på minus 43,8 prosent. Differanseavkastning Avkastningen til fondet ble ca. 47,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen grunnet god allokering. Fondet var i de første fire månedene eksponert mot pengemarkedet i stedet for aksjemarkedet. Dette har gitt et positivt bidrag grunnet at aksjemarkedet falt i perioden. Resten av halvåret lå fondet i aksjer som totalt sett utviklet seg nokså flatt i perioden. Det siste halvåret har fondet vært i pengemarkedet, og dette er hovedårsaken til den voldsomme meravkastningen. Markedet Det har vært et svært volatilt år med store kurssvingninger. Etter en kraftig nedtur i første kvartal kom det en korreksjon tilbake, før markedet kollapset i siste halvår og aksjemarkedet endte ned 57,4 prosent i Fallet i markedet kan forklares med finanskrisen, og det ble ikke noe bedre av at råvarepriser, som den norske børsen er svært avhengig av, falt kraftig som følge av krisen. Det kom mange redningspakker og store rentekutt på tampen av året, og dette bidro til å løfte børsen noe. Det blir spennende å se om denne skjøre oppgangen vil fortsette. Forventninger til markedet Vi forventer fortsatt volatile markeder, med stor usikkerhet fremover. Dette medfører at riktig allokering vil være svært viktig. Strategi fremover Vi vil fortsette å bruke vår kvantitative strategi for å allokere mellom aksjer og renter, og vi regner med at denne modellen vil gjøre det bedre enn indeksen fremover. Risikometer Høy Risiko Lav Risiko ÅRLIG AVKASTNING I NOK Periode Avkastning % , , , , ,45 Avkastning siden start 215,02 Aktivaklasse fordeling Norske Obligasjoner 77,62% Øvrige 22,38% Valuta Europa 77,62% øvrige 22,38% 12 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2008

13 Danske Invest Norge Vekst Resultatregnskab Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. opptjente, ikke mottatte inntekter 2. andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar Andre inntekter Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad: Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året 12.2 Avsatt til utbetaling til andelseiere 12.3 Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. avsatt til utbetaling til andelseiere annen gjeld Skyldig meglere 4. Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Resultatregnskab Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Realiserte kursgevinster/tap Netto endring i urealiserte kursgev./tap 4) Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. opptjente, ikke mottatte inntekter andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar Andre inntekter Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad: Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året 12.2 Avsatt til utbetaling til andelseiere 12.3 Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. avsatt til utbetaling til andelseiere annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Påløpt skatt Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

14 FONDsINFORMAsjON og årsregnskap DANSKE Invest AKTIV FORMUESFORVALTNING AKSJER Basis informasjon Bokført verdi pr (NOK) 1.255,85 Univers ISIN NO Nei Referanseindeks OBX Index Durasjon N/A Oppstart Forvaltet kapital mill. (NOK) 0,00 Valuta NOK Registreringsland NOR Forvaltningsselskap Danske Capital Forvaltningshonorar inntil 0,9 % Investeringsstrategi Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Aksjer er et norsk aksjeindeksfond som skal gjenspeile avkastningen til det norske aksjemarkedet. Fondet benytter kun børsnoterte futures i forvaltningen og investerer ikke i enkeltaksjer. Fondet er et fond med begrenset krets av innskytere og kun åpent for investorer med aktiv forvaltningsavtale i Danske Capital AS. Avkastningsmål Fondets avkastning skal gjenspeile avkastningen til Oslo Børs OBX-indeks. Risikoprofil Fondet vil kun inneha markedsrisiko og vil følge utviklingen til Oslo Børs OBXindeks. Fondets risikoprofil er høy. Risikometer Høy Risiko Lav Risiko ÅRLIG AVKASTNING I NOK Periode Avkastning % , ,30 Avkastning siden start -1,08 Danske Invest Horisont Aksje Basisinformasjon Bokført verdi pr (NOK) 1.058,24 Univers globale Mid/Small Cap - Aktier ISIN NO Bloomberg Ticker DCFOKOP Nei Referanseindeks 50 % Oslo Børs indeks /50 % Morgan Stanley World Index Hjemmeside Oppstart Forvaltet kapital mill. (NOK) 215,0 Valuta NOK Registreringsland NOR Kjøpskostnader 2,00 % Forvaltningsselskap Danske Capital Forvaltningshonorar inntil 2,50 % Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 2008 var negativ med 33,6 prosent mot indeks minus 44,7 prosent. Fondets relative avkastning var dermed positiv med 11,1 prosentpoeng. Det var valget av kontantandel samt valget av region- og globale underfond på bekostning av norske underfond som bidro mest til fondets relative avkastningsbidrag og reduserte den negative avkastningen i forhold til indeksen. Meravkastning Periodens negative resultat begrunnes med den generelle negative utviklingen i alle verdens finansmarkeder i Fondet klarte seg allikevel mye bedre enn dets indeks totalt sett. Horisont Aksje hadde til tider større kontantandel enn normalt og dette bidro mye til fondets positive relative avkastning. Videre var fondet undervektet norske underfond og overvektet globale underfond. Denne vektingen resulterte også i positiv avkastning i forhold til fondets indeks. Norske fond hadde større fall enn globale fond i 2008 på grunn av den kraftige råvareeksponeringen på Oslo Børs. Markedet I 2008 hadde vi en strategi som innebar undervekt i råvarebaserte og andre sykliske aksjefond i porteføljen. Begrunnelsen for dette var utsiktene til en betydelig redusert veksttakt i verdensøkonomien. Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har derfor svekket seg langt mer enn det globale aksjemarkedet i 2008 etter hvert som råvare prisene falt. Brede amerikanske, europeiske og Emerging Markets fond klarte seg relativt sett bedre i norske kroner. Forventninger til markedet Når aksjemarkedet snur er meget vanskelig å forutsi. Det vanlige er at aksjemarkedet snur før realøkonomien. Vi må se at tiltakspakkene fungerer samt at bankene igjen begynner å oppfylle sine oppgaver som finansieringskilde. Allikevel, det som vil være viktig for investorer i 2009 vil være forsiktighet og diversifisering. Videre er også oppsiden for det norske markedet større hvis resesjonen avtar og råvareprisene korrigerer oppover. Vi vil prøve å ta vare på de muligheter markedet gir oss. Strategi fremover Fondet har i perioden ikke endret sin plasseringsstrategi. Denne har ligget fast siden fondets oppstart, og vi vil også i perioden fremover opprettholde denne med 50/50 Norge- Utlandet. Vi forventer at fondet skal levere positiv avkastning relativ til indeks også i Risikometer Høy Risiko Lav Risiko ÅRLIG AVKASTNING I NOK Periode Avkastning % , , , ,60 Avkastning siden start 5,82 Landfordeling Norge 29,32% USA 22,54% Luxemburg 14,54% Tyskland 3,00% Storbritannia 2,54% Brasil 2,01% Sveits 1,90% Sør Korea 1,56% Øvrige 22,60% SEKTORfordeling Finans 26,29% Energi 14,86% Konsumentvarer 11,42% Materialer 11,07% Telekommunikasjon 6,74% Helsevern 5,13% Teknologisk utstyr 4,99% Kapitalvarer 3,67% Øvrige 15,83% 14 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2008

15 Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Aksjer Resultatregnskab Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. opptjente, ikke mottatte inntekter 2. andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar Andre inntekter Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad: Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året 12.2 Avsatt til utbetaling til andelseiere 12.3 Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) 2. over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital 0 0 Gjeld Gjeld 1. avsatt til utbetaling til andelseiere 2. annen gjeld 3. Skyldig meglere 4. Påløpt forvaltningshonorar 5. Påløpt skatt Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Horisont Aksje Resultatregnskab Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. opptjente, ikke mottatte inntekter 2. andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar Andre inntekter Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad: Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året 12.2 Avsatt til utbetaling til andelseiere 12.3 Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. avsatt til utbetaling til andelseiere annen gjeld Skyldig meglere 4. Påløpt forvaltningshonorar Påløpt skatt Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

16 FONDsINFORMAsjON og årsregnskap Danske Invest Banksikkerhet Basis informasjon Bokført verdi pr (NOK) 1.006,15 Univers - ISIN NO Ja Oppstart Forvaltet kapital mill. (NOK) 137,3 Valuta NOK Forvaltningshonorar inntil 0,10 % Registreringsland - Kjøpskostnader - Forvaltningsselskap - Avkastning Avkastningen for 2008 ble 3,8 prosent, mens fondets referanseindeks ga en avkastning på 3,2 prosent. Differanseavkastning Fondets avkastning ble ca. 0,5 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Den høyere avkastningen skyldes i hovedsak at fondet har vært eksponert mot gode kredittpapirer med kort løpetid i stedet for statspapirer. Til tross for finanskrisen, hvor kredittpapirer har hatt det tøft, har dette blitt mer enn veid opp av en høyere løpende avkastning. Vi har hatt omtrent samme varighet i fondet som i indeksen, så bidraget herifra har vært lite. Markedet Norske pengemarkedsrenter begynte året med å stige, og Norges Bank hevet renten fra 5,25 prosent til 5,75 prosent. Dette skyldes at inflasjonen steg mye i 2008, blant annet på grunn av en voldsom stigning i råvareprisene. Men etter hvert som finanskrisen satte inn for fullt, stupte råvareprisene, og inflasjonsforventningene avtok dramatisk. Da krisens faktum endelig nådde Norges Bank, kuttet de hardt i rentene, og styringsrenten er nå på 3,00 prosent. Finanskrisen medførte økt frykt for konkurser i de fleste bransjer, og kredittpremiene har steget til de høyeste nivåene vi har sett i nyere tid. Forventninger til markedet Vi tror at kredittpremier på gode norske kreditter innen finans skal ned i løpet av året. Markedet priser inn rentekutt til noe under 2 prosent, og det ville ikke forundre oss om Norges Bank kan bli nødt til å kutte mer enn det. Strategi fremover Vårt syn på gode kreditter medfører at vi har stor tro på en fortsatt overvekt i dette segmentet. Dette vil gi en løpende høyere avkastning i forhold til indeksen. I tillegg vil avkastningen kunne bli ytterligere forbedret hvis marginene kommer til spill. Da vi ikke har et veldig avvikende syn fra markedet på rentenivået har vi omtrent den samme varigheten i porteføljen som indeksen. Risikometer Høy Risiko ÅRLIG AVKASTNING I NOK Periode Avkastning % ,75 Avkastning siden start 3,75 Lav Risiko Danske Invest Norsk Likviditet Basis informasjon Bokført verdi pr (NOK) 1.050,01 Univers NOK - Pengemarked ISIN NO Ja Referanseindeks ST1X Index Durasjon 0,25 Hjemmeside Oppstart Forvaltet kapital mill ,6 Valuta NOK Forvaltningshonorar inntil 0,50 % Registreringsland NOR Kjøpskostnader 0,00 % Forvaltningsselskap Danske Capital Avkastning Avkastningen for 2008 ble 3,2 prosent, mens fondets referanseindeks ga en avkastning på 5,9 prosent. Differanseavkastning Avkastningen til fondet ble ca. 2,7 prosentpoeng dårligere enn referanseindeksen. Denne mindreavkastningen skyldes i hovedsak at fondet hadde en eksponering mot Roskilde Bank (ca. 1,4 prosent), som gikk tapt da Roskilde Bank gikk konkurs. I tillegg har fondet vært eksponert mot en del kredittpapirer som har utviklet seg dårligere enn indeksen, da ca. 10 prosent i ansvarlige lån. Vi har hatt omtrent samme varighet i fondet som i indeksen, så bidraget herifra har vært lite. Markedet Norske pengemarkedsrenter begynte året med å stige, og Norges Bank hevet renten fra 5,25 prosent til 5,75 prosent. Dette skyldes at inflasjonen steg mye i 2008, mye grunnet en voldsom stigning i råvareprisene. Men etter hvert som finanskrisen satte inn for fullt, stupte råvareprisene, og inflasjonsforventningene avtok dramatisk. Da kriseforståelsen endelig nådde Norges Bank, kuttet de hardt i rentene, og styringsrenten er nå på 3,00 prosent. Finanskrisen medførte økt frykt for konkurser i de fleste bransjer, og kredittpremiene har steget til de høyeste nivåene vi har sett i nyere tid. Forventninger til markedet Vi tror at kredittpremier på gode norske kreditter innen finans skal ned i løpet av året, mens for en del industriselskaper tror vi fortsatt at kredittpremiene vil holde seg høye, og kanskje trekke videre ut. Markedet priser inn rentekutt til noe under 2 prosent, og det ville ikke forundre oss om Norges Bank kan bli nødt til å kutte mer enn det. Strategi fremover Vårt syn på gode kreditter medfører at vi har stor tro på en fortsatt overvekt i dette segmentet. Dette vil gi en løpende meravkastning i forhold til indeksen. I tillegg vil avkastningen kunne bli ytterligere forbedret hvis marginene trekker inn. Videre vurderer vi å vekte oss opp i kredittsegmentet som er noe svakere, men vi tviler på om det vil skje før ut i annet halvår. Da vi ikke har veldig avvikende syn fra markedet på rentenivået har vi omtrent samme varigheten i porteføljen som indeksen. Risikometer Høy Risiko Lav Risiko ÅRLIG AVKASTNING I NOK Periode Avkastning % , , , , ,23 Avkastning siden start 105,40 Landfordeling Norge 91,51% USA 2,70% Øvrige 5,79% 16 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2008

17 Danske Invest Banksikkerhet Resultatregnskab Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. opptjente, ikke mottatte inntekter andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar Andre inntekter Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad: Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere 12.3 Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. avsatt til utbetaling til andelseiere 2. annen gjeld 3. Skyldig meglere 4. Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Norsk Likviditet Resultatregnskab Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar Andre inntekter Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad: Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere 12.3 Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. opptjente, ikke mottatte inntekter andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. avsatt til utbetaling til andelseiere annen gjeld 3. Skyldig meglere 4. Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld & egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

18 FONDsINFORMAsjON og årsregnskap Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon Basis informasjon Bokført verdi pr (NOK) 999,10 Univers NOK - Pengemarked ISIN NO Ja Referanseindeks ST1X Index Durasjon 0,23 Hjemmeside Oppstart Forvaltet kapital mill ,1 Valuta NOK Forvaltningshonorar inntil 0,20 % Registreringsland NOR Kjøpskostnader 0,00 % Forvaltningsselskap Danske Capital Avkastning Avkastningen for 2008 ble 6,6 prosent, mens fondets referanseindeks ga en avkastning på 5,9 prosent. Differanseavkastning Avkastningen til fondet ble ca. 0,7 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Denne meravkastningen skyldes i hovedsak at fondet har vært eksponert mot gode kredittpapirer med kort løpetid i stedet for statspapirer. Til tross for finanskrisen, hvor kredittpapirer har hatt det tøft, har dette blitt mer enn veid opp av en høyere løpende meravkastning. Vi har hatt omtrent samme varighet i fondet som i indeksen, så bidraget herifra har vært lite. Markedet Norske pengemarkedsrenter begynte året med å stige, og Norges Bank hevet renten fra 5,25 prosent til 5,75 prosent. Dette skyldes at inflasjonen steg mye i 2008, mye grunnet en voldsom stigning i råvareprisene. Men etter hvert som finanskrisen satt inn for fullt, stupte råvareprisene, og inflasjonsforventningene avtok dramatisk. Da kriseforståelsen endelig nådde Norges Bank, kuttet de hardt i rentene, og styringsrenten er nå på 3,00 prosent. Finanskrisen medførte økt frykt for konkurser i de fleste bransjer, og kredittpremiene har steget til de høyeste nivåene vi har sett i nyere tid. Forventninger til markedet Vi tror at kredittpremier på gode norske kreditter innen finans skal ned i løpet av året. Markedet priser inn rentekutt til noe under 2 prosent, og det ville ikke forundre oss om Norges Bank kan bli nødt til å kutte mer enn det. Strategi fremover Vårt syn på gode kreditter medfører at vi har stor tro på en fortsatt overvekt i dette segmentet. Dette vil gi en løpende meravkastning i forhold til indeksen. I tillegg vil avkastningen kunne bli ytterligere forbedret hvis marginene trekker inn. Da vi ikke har veldig avvikende syn fra markedet på rentenivået har vi omtrent samme varigheten i porteføljen som indeksen. Risikometer Høy Risiko Lav Risiko ÅRLIG AVKASTNING I NOK Periode Avkastning % , , , , ,62 Avkastning siden start 49,94 Fordeling på restløpetid år 64,97% 1-3 år 22,13% 3-5 år 0,00% 5-7 år 0,00% 7-10 år 0,00% Over 10 år 0,00% Øvrige 12,90% LANDFORDELING Norge 84,66% Sverige 2,43% Øvrige 12,91% Danske Invest Norsk Obligasjon Basis informasjon Bokført verdi pr (NOK) 1.015,82 Univers NOK Øvrige - Obligasjoner ISIN NO Ja Referanseindeks ST4X Index Durasjon 3,39 Hjemmeside Oppstart 3 Januar 1994 Forvaltet kapital mill. 608,1 Valuta NOK Forvaltningshonorar inntil 0,50 % Registreringsland NOR Kjøpskostnader 0,10 % Forvaltningsselskap Danske Capital Avkastning Avkastningen for 2008 ble 8,6 prosent, mens fondets referanseindeks ga en avkastning på 9,7 prosent. Differanseavkastning Avkastningen til fondet ble ca. 1,1 prosentpoeng dårligere enn referanseindeksen. Denne mindreavkastningen skyldes i hovedsak at fondet har ligget eksponert mot gode kredittpapirer med lang løpetid i stedet for statspapirer. Det har vært et turbulent år hvor kredittpapirer har hatt det tøft. Den løpende meravkastningen i fondet, har ikke vært nok til å veie opp for kurstapene som har kommet på grunn av stigende kredittpremier. Det har ikke vært noen tap i porteføljen som skyldes mislighold i selskaper vi har investert i. Det siste halvåret har vi hatt lengre varighet enn indeksen, og dette har bidratt med omtrent 1 prosent meravkastning, men det har fortsatt ikke vært nok til å veie opp for det relative tapet på kredittpapirer. Markedet Norske pengemarkedsrenter begynte året med å stige, og Norges Bank hevet renten fra 5,25 prosent til 5,75 prosent. Dette skyldes at inflasjonen steg mye i 2008, mye grunnet en voldsom stigning i råvareprisene. Men etter hvert som finanskrisen satt inn for fullt, stupte råvareprisene, og inflasjonsforventningene avtok dramatisk. Da kriseforståelsen endelig nådde Norges Bank, kuttet de hardt i rentene, og styringsrenten er nå på 3,00 prosent. Finanskrisen medførte økt frykt for konkurser i de fleste bransjer, og kredittpremiene har steget til de høyeste nivåene vi har sett i nyere tid. Forventninger til markedet Vi tror at kredittpremier på gode norske kreditter innen finans skal ned i løpet av året. Markedet priser inn rentekutt til noe under 2 prosent, og det ville ikke forundre oss om Norges Bank kan bli nødt til å kutte mer enn det. Videre tror vi det tar lengre tid enn det markedet forventer før Norges Bank kan begynne å heve rentene, og dette medfører at vi tror at renter med lenger varighet kan fortsette å falle noe i Strategi fremover Vårt syn på gode kreditter medfører at vi har stor tro på en fortsatt overvekt i dette segmentet. Dette vil gi en løpende meravkastning i forhold til indeksen. I tillegg vil avkastningen kunne bli ytterligere forbedret hvis marginene trekker inn. Vi har valgt en noe lenger varighet i fondet enn i indeksen, da vi tror at rentene vil fortsette å falle i Risikometer Høy Risiko Lav Risiko ÅRLIG AVKASTNING I NOK Periode Avkastning % , , , , ,54 Avkastning siden start 103,24 LANDfordeling Norge 93,00% Øvrige 7,00% 18 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2008

19 Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon Resultatregnskab Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev/tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1 opptjente, ikke mottatte inntekter andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar Andre inntekter Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad: Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 121 Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere 123 Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1 Andelskapital 5) over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1 avsatt til utbetaling til andelseiere annen gjeld 65 3 Skyldig meglere 4 Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Norsk Obligasjon Resultatregnskab Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. opptjente, ikke mottatte inntekter andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar Andre inntekter Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad: Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere 12.3 Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. avsatt til utbetaling til andelseiere annen gjeld 3. Skyldig meglere 4. Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

20 FONDsINFORMAsjON og årsregnskap Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon Basisinformasjon Bokført verdi pr (NOK) 1.024,56 Univers NOK Øvrige - Obligasjoner ISIN NO Ja Referanseindeks ST4X Index Durasjon 2,12 Hjemmeside Oppstart Forvaltet kapital mill. (NOK) 331,44 Valuta NOK Registreringsland NOR Forvaltningsselskap Danske Capital Forvaltningshonorar inntil 0,15 % Avkastning Avkastningen for 2008 ble 9,4 prosent, mens fondets referanseindeks ga en avkastning på 9,7 prosent. Differanseavkastning Avkastningen til fondet ble ca. 0,3 prosentpoeng dårligere enn referanseindeksen. Denne mindreavkastningen skyldes i hovedsak at fondet har ligget eksponert mot gode kredittpapirer med lang løpetid i stedet for statspapirer. Det har vært et turbulent år hvor kredittpapirer har hatt det tøft. Den løpende meravkastningen i fondet, har ikke vært nok til å veie opp for kurstapene som har kommet på grunn av stigende kredittpremier. Det har ikke vært noen tap i porteføljen som skyldes mislighold i selskaper vi har investert i. Det siste halvåret har vi hatt lengre varighet enn indeksen, og dette har bidratt med omtrent 2 % meravkastning, men det har fortsatt ikke vært nok til å veie opp for det relative tapet på kredittpapirer. Markedet Norske pengemarkedsrenter begynte året med å stige, og Norges Bank hevet renten fra 5,25 prosent til 5,75 prosent. Dette skyldes at inflasjonen steg en del i 2008, mye grunnet en voldsom stigning i råvareprisene. Men etter hvert som finanskrisen satte inn for fullt, stupte råvareprisene, og inflasjonsforventningene avtok dramatisk. Da kriseforståelsen endelig nådde Norges Bank, kuttet de hardt i rentene, og styringsrenten er nå på 3,00 prosent. Finanskrisen medførte økt frykt for konkurser i de fleste bransjer, og kredittpremiene har steget til de høyeste nivåene vi har sett i nyere tid. Forventninger til markedet Vi tror at kredittpremier på gode norske kreditter innen finans skal ned i løpet av året. Markedet priser inn rentekutt til noe under 2 prosent, og det ville ikke forundre oss om Norges Bank kan bli nødt til å kutte mer enn det. Videre tror vi det tar lengre tid enn det markedet forventer før Norges Bank kan begynne å heve rentene, og dette medfører at vi tror at renter med lenger varighet kan fortsette å falle noe i Strategi fremover Vårt syn på gode kreditter medfører at vi har stor tro på en fortsatt overvekt i dette segmentet. Dette vil gi en løpende meravkastning i forhold til indeksen. I tillegg vil avkastningen kunne bli ytterligere forbedret hvis marginene trekker inn. Vi har valgt en lenger varighet i fondet enn i indeksen, da vi tror at rentene vil fortsette å falle i Risikometer Høy Risiko Lav Risiko ÅRLIG AVKASTNING I NOK Periode Avkastning % , , , ,37 Avkastning siden start 18,17 Fordeling på restløpetid år 34,36% 1-3 år 30,79% 3-5 år 16,33% 5-7 år 6,75% 7-10 år 2,84% over 10 år 0,00% Øvrige 8,93% Landfordeling Norge 91,06% Øvrige 8,95% Investeringsprofil Aksjer Basis informasjon Bokført verdi pr (NOK) 755,42 Univers - ISIN NO Nei Oppstart Forvaltet kapital mill. (NOK) 166,4 Valuta NOK Forvaltningshonorar inntil 1,00 % Registreringsland - Kjøpskostnader - Forvaltningsselskap - Investeringsstrategi Investeringsprofil Aksjer er et fond i fond som investerer hovedsakelig i norske og globale aksjefond. Forvaltningsselskapet skal søke å oppnå meravkastning ved å finne frem til de beste tilgjengelige forvalterne i verden og kombinere disses verdipapirfond i en portefølje som gir en balansert risiko, men beholder muligheten for meravkastning. Forvalterne og deres fond velges ut etter en grundig analyse av så vel kvalitative som kvantitative egenskaper hos forvalterne. Avkastningsmål Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som overstiger fondets referanseindeks. Fondets referanseindeks er Oslo Børs 0,25 år statsobligasjonsindeks (ST1X). Risikoprofil Fondet har lav renterisiko, med en måldurasjon på 0,25 år og et durasjonsintervall mellom 0 og 0,5 år. Risikometer Høy Risiko ÅRLIG AVKASTNING I NOK Periode Avkastning % , ,72 Avkastning siden start -24,40 LANDFORDELING Norge 55,45% Luxemburg 28,01% Irland 16,54% Lav Risiko 20 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2008

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2010 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 20 Revisors beretning 26 2 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 20 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 20 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 28 Noter 48 Revisors beretning 54 morten rasten Administrerende

Detaljer

Danske Invest. Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011

Danske Invest. Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011 Danske Invest Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011 2 Danske INVEST / Årsrapport 2011 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2011 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1

Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1 Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2014 4 Innkalling til valgmøte 7 Investeringsprofil Aksjer 8 Investeringsprofil Renter

Detaljer

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2013 4 Innkalling til valgmøte 7 Danske Invest Norge I 9 Danske Invest Norge II 10

Detaljer

Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1

Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1 Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2014 4 Innkalling til valgmøte 7 Danske Invest Norge I 9 Danske Invest Norge II 10

Detaljer

Valgmøte 11. april 2016. Layout BEYER DESIGN Lotte Skov Christiansen

Valgmøte 11. april 2016. Layout BEYER DESIGN Lotte Skov Christiansen Årsrapport 2015 02 Årsrapport 2015 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 Fax 85 40 98 01 www.danskeinvest.no Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 0191 Oslo

Detaljer

Valgmøte 11. april 2016. Layout BEYER DESIGN Lotte Skov Christiansen

Valgmøte 11. april 2016. Layout BEYER DESIGN Lotte Skov Christiansen Årsrapport 2015 02 Årsrapport 2015 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder Lars Eigen Møller,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til alle andelseiere i Verdipapirfondet Trend Europa Oslo, 21.november 2014 Innkalling til andelseiermøte 5. desember klokken 12:00 i Norse Forvaltning AS sine lokaler i Klingenberggaten 7A i Oslo Angående

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2013 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat Styrets beretning 2012 Dette legatet ble opprettet av fru Kristine Christie, født Kildal, ved testament av 6. oktober 1939 og skjenket Universitetet i Oslo. Legatets grunnkapital var opprinnelig på NOK

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Markedet for verdipapirfond 2014

Markedet for verdipapirfond 2014 Markedet for verdipapirfond 214 Pressekonferanse Verdipapirfondenes forening 22. januar 214 Administrerende direktør Lasse Ruud Avkastningen i de ulike fondsgruppene i 214 underbygget lærerbokens tese:

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Styrets beretning 2012 Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år Halvårsrapport 2007 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Folketrygdfondet 40 år Godt resultat for Statens pensjonsfond Norge for første halvår 2007 Resultat 10,7 mrd. kroner - 10,0 prosent

Detaljer

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2013. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 11. juli 2013. Administrerende direktør Lasse Ruud

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2013. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 11. juli 2013. Administrerende direktør Lasse Ruud Markedet for verdipapirfond 1. halvår 213 Pressekonferanse Verdipapirfondenes forening 11. juli 213 Administrerende direktør Lasse Ruud Totalmarkedet for verdipapirfond første halvår 213 Relativ høy nettotegning

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte økonomisk støtte til lærerkrefter innen berg- og metallstudiet, samt de uorganiske og elektrokjemiske linjer

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje

Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hr.adv. Harald Blichfeldt og Hustru Marie M. legat

Styrets beretning 2013. Hr.adv. Harald Blichfeldt og Hustru Marie M. legat Styrets beretning 2013 Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat til fordel for Universitetet i Oslo er opprettet i henhold til donatorenes testament av 21. april 1944. Den

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet i henhold til testament av 23. januar 1986 av Halvor Høie. Fondet ble stiftet 25.2.2003. Fondet tilfaller og forvaltes av Universitetet i Oslo og skal gå til

Detaljer

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Styrets beretning 2013 Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer