Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor"

Transkript

1 Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008

2 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning 54 2 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2008

3 André Vatsgar Administrerende Direktør Danske Capital AS KOMMENTAR FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Kjære andelseier 2008 vil huskes som Finanskrisens år, og med de konsekvensene dette har medført. Mange har sett sine verdier forsvinne som en følge av blant annet fallende aksjemarkeder. I 2008 har vi sett viktigheten av å ha en diversifisert portefølje som er tilpasset den risikoevnen og horisonten man har på sin sparing. Bevaring av kapitalen i nedgangstider er viktig, og gir et godt utgangspunkt for å være med når markedene igjen snur. Avkastning på fondene Fondsindeksen ved Oslo Børs falt i løpet av året med 57,4 % etter en oppgang på hhv. 10,2 %, 38,9 % og 39,8 % de tre foregående årene. Avkastningen på våre aktivt forvaltede aksjefond var i år negativt som en konsekvens av det svake markedet, men klarte seg meget bra relativt til indeksen og konkurrenter, og varierte mellom -48,5 % og -55,5 %. Vårt kombinasjonsfond Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning, ga en positiv avkastning på 3,5 % mot den sammensatte referanseindeksens -41,8 %. Avkastningen på våre obligasjonsfond var noe lavere enn sine respektive indekser, og hadde en avkastning på hhv. 8,6 % og 9,4 % mot indeksavkastningen på 9,65 %. Pengemarkedsfondene ga en avkastning på hhv. 3,2 % og 6,6 % mot referanseindeksen som var 5,9 %. Vårt nyetablerte pengemarkedsfond som er tilpasset bankenes behov for deponerbare fond i Norges Bank, hadde en avkastning på 3,75 % mot indeksens 3,2 %. Vårt fond i fond, Danske Invest Horisont Aksjer, falt også i verdi som følge av de svake aksje-markedene, og endte opp med en avkastning på -33,6 % mot indeksen som var -41,8 %. Utsiktene for 2009 I starten av 2008 var all fokus rettet mot utviklingen i amerikansk økonomi, som viste flere og flere tegn på at en resesjon var på vei. Med voksende problemer i finanssektoren ble svakheten forsterket i løpet av året og bredte seg til resten av verden. Ved årsskiftet så vi den kraftigste økonomiske oppbremsningen i den globale veksten siden andre verdenskrig. Det rammet de finansielle markedene hardt, og dessverre også de fleste fondene i Danske Invest. Vi forventer at den meget kraftige nedkjølingen i den globale økonomiske veksten vil fortsette i Den økonomiske veksten forventes å være negativ i alle de store vestlige landene, mens veksten i utviklingslandene forventes å bidra til at den samlede veksten for 2009 blir positiv. Vi forventer derfor at 2009 blir et meget svakt år for den globale økonomien, hvor vi vil se den laveste veksten på over 30 år. Vi forventer imidlertid at krisen gradvis avtar i styrke i løpet av året, men usikkerheten er stor. Vi tror at den langsiktige investoren bør være eksponert i aksjemarkedet også fremover, og vi ser for oss en normalisering av avkastningen og fortsatt store svingninger. Ved å spare jevnt i fond, gjerne med en spareavtale i ett eller flere fond, vil man redusere denne market timing risikoen. Danske Fund endret navn til Danske Invest Som et ledd i selskapets strategi om å benytte det samme fondsnavnet i alle våre markeder, skiftet våre fond navn fra Danske Fund til Danske Invest. Navneendringen ble gjennomført fordi Danske Bank, som vi er en del av, samler sine fondsaktiviteter under ett navn både i Norge og i utlandet. Det betyr at Danske Invest nå er et felles merkenavn for alle fondene som forvaltes i Danske Bank-konsernet. Jeg ser med glede frem til at jeg sammen med mine Danske Invest-kollegaer i de øvrige landene fortsatt kan levere gode forvaltningsresultater samt utvikle våre fondstilbud, slik at vi med samlede krefter kan bidra til å gjøre Danske Invest til et sterkt merkenavn i hele Norden. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes webside; Dersom du ønsker rådgivning angående sparing, er du alltid velkommen til å ringe en rådgiver hos vår distributør Fokus Bank på telefon Med vennlig hilsen André Vatsgar, Adm. direktør DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

4 ÅRSBERETNING 2008 Virksomheten i 2008 Danske Capital AS, med hovedsete i Oslo, er et heleid datterselskap av Fokus Bank, filial av Danske Bank A/S, med kontor i Stortingsgata 6 i Oslo. Selskapet inngår som en del av totaltilbudet innen kapitalforvaltning i Danske Bank konsernet. Selskapets formål er å forvalte verdipapirfond og utøve aktiv forvaltning av investorers portefølje, på individuell basis og etter investors fullmakt overfor det institusjonelle og private sparemarkedet i Norge. Selskapet har også konsesjon til å utøve rådgivning om finansielle instrumenter samt oppbevaring og forvaltning av fondsandeler. Vi opptrer også som salgsrepresentant for utenlandske verdipapirfond forvaltet av andre. Danske Capital er en del av Danske Banks kapitalforvaltningsmiljø som blant annet forvalter Danske Invest. Danske Invest er et samlet tilbud av nasjonale og internasjonale verdipapirfond. Danske Capital har ved utgangen av året 22 fond registrert i Norge med ulike investeringsmandater. I tillegg til dette tilbyr vi andre fond forvaltet av andre Danske Capital enheter samt andre eksterne forvaltere. Forvaltningsmiljøet i Norge er en frittstående juridisk enhet som samarbeider med de øvrige enhetene på tvers av landegrensene. Ved utgangen av året hadde Danske Capital en forvaltningskapital på ca. NOK 666 mrd., hvorav den norske enheten forvalter NOK 10,5 mrd. Forvaltningskapitalen i selskapets fond utgjør NOK 6,2 mrd., og aktiv diskresjonær forvaltning utgjør NOK 4,3 mrd. Totalt er det 583 ansatte i Danske Capital, hvorav det er 18 ansatte i det norske selskapet. Fondsmarkedet i 2008 Forvaltningskapitalen i verdipapirfond forvaltet av norske verdipapirfondsforetak ble betydelig redusert gjennom 2008, både på grunn av store fall i aksjemarkedene og innløsninger. Den samlede forvaltningskapitalen i de norske verdipapirselskapene utgjorde ved årets slutt totalt kr. 285 mrd, hvorav markedsfallet stod for hele 101 mrd. Det ble innløst andeler for 24,5 mrd, hvorav aksjer sto for 8,4 mrd, kombinasjonsfond 2,5 mrd og pengemarkedsfond med 14,6 mrd. Obligasjonsfond var den eneste fondsklassen som hadde positiv nettotegning, men kun med beskjedne 0,3 mrd. Norske personkunders andeler i verdipapirfond utgjorde 87 mrd ved utgangen av 2008, som er en nedgang på 54,5 mrd. Av denne nedgangen sto innløsninger for 14 mrd og verdifallet for 40,5 mrd. Norske institusjonskunder fikk redusert sin kapital i norske verdipapirfond med 56 mrd, hvorav markedsfallet sto for 43 mrd og innløsninger for 13 mrd. Utenlandske kunder hadde imidlertid netto positiv tegning i norske verdipapirfond i 2008 med 2,6 mrd, men på grunn av markedsfallet var deres beholdning av norske verdipapirfond allikevel falt til 29 mrd. som er en nedgang på 15 mrd. Forvaltningskapitalen i Danske Capital utgjorde ved regnskapsårets slutt kr 10,5 mrd, hvilket er en nedgang fra 10,7 mrd i forhold til fjoråret. Av dette utgjør fondene Danske Fund kr 6,2 mrd, som var en økning på 0,4 %. Økningen er et resultat av nytegning som var på 1,1 mrd, men ble delvis oppveid av det generelle markedsfallet. Danske Capital sin markedsandel var ved årsskiftet 2,2 % mot 1,5 % ved inngangen til året. Markedsandelen for norske aksjefond var 3,4 % mot 2,9 % ved forrige årsskifte, og 0,4 % i internasjonale aksjefond mot 0,2 %. For kombinasjonsfondene var det en markert økning i markedsandelen fra 2,1 % til 4,6 %. Våre obligasjonsfond økte også markedsandelen fra 0,9 % til 2 % og pengemarkedsfondene fra 3, 3 % til 3,6 %. Ved utgangen av året hadde vi kundeforhold, som er en økning fra siden forrige årsskifte. Avkastning på fondene Fondsindeksen ved Oslo Børs falt i løpet av året med 57,4 % etter en oppgang på hhv. 10,2 %, 38,9 % og 39,8 % de tre foregående årene. Avkastningen på våre aktivt forvaltede aksjefond var i år negativt som en konsekvens av det svake markedet, men klarte seg meget bra relativt til indeksen og konkurrenter, og varierte mellom -48,5 % og -55,5 %. Vårt kvantitative allokeringsprodukt, Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning, ga en positiv avkastning på 3,5 % mot den sammensatte referanseindeksens -41,8 %. Avkastningen på våre obligasjonsfond var noe lavere enn sine respektive indekser, og hadde en avkastning på hhv. 8,6 % og 9,4 % mot indeksavkastningen på 9,65 %. Pengemarkedsfondene ga en avkastning på hhv. 3,2 % og 6,6 % mot referanseindeksen som var 5,9 %. Vårt nyetablerte pengemarkedsfond som er tilpasset bankenes behov for deponerbare fond i Norges Bank, hadde en avkastning på 3,75 % mot indeksens 3,2 %. Vårt fond i fond, Danske Invest Horisont Aksjer, falt også i verdi som følge av de svake aksjemarkedene, og endte opp med en avkastning på -34,2 % mot indeksen som var -41,8 %. 4 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2008

5 Finansiell risiko Våre rentefond er investert i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner, og vil være eksponert for både renterisiko og kredittrisiko. Renterisiko er risiko for endringer i fondsverdien som følge av endringer i det generelle rentenivået. Kredittrisiko er endringer i fondsverdien som følge av endringer i markedets syn på utsteders kredittverdighet og kravet til kredittpremie, eller endringer i fondsverdien som følge av tap ved at låntager misligholder sine låneforpliktelser eller går konkurs. Aksjefondene vil være eksponert for selskapsrisiko og generell aksjemarkedsrisiko. Selskapsrisiko er risiko for endringer i fondsverdien som følge av svingninger i enkeltselskaper fondene er investert i. Generell aksjemarkedsrisiko vil si endringsrisiko i fondsverdien som følge av generelle svingninger i aksjemarkedet. Fond i fond vil være eksponert for risikoer knyttet til aksjefond og rentefond. Fondene vil også være eksponert for likviditetsrisiko som følge av endringer i markedets syn på et verdipapirs likviditet. Fond som investerer i utenlandske verdipapirer vil i tillegg være eksponert for valutarisiko. Våre norske rentefond er ikke eksponert mot valutarisiko, og våre norske aksjefond har i veldig begrenset grad valutarisiko i forbindelse med investeringer i selskaper som har sin hovednotering på en utenlandsk børs. Fond i fond kan ha valutarisiko i de tilfeller der hovedfondet investerer i underfond med annen valutaeksponering enn norske kroner og valutarisikoen ikke sikres. Dersom fondene valutasikres anses valutarisikoen som liten. Oppgjørsrisikoen er risiko forbundet med rettidig oppgjør ved kjøp og salg av verdipapirer, og anses som liten da alle fondene benytter forvalteroppgjør ved alle sine verdipapirhandler. Dette er ikke en fullstendig beskrivelse av alle risikoer ved å investere i våre fond. Fondenes prospekter må derfor leses nøye før man investerer. Vurder fondenes investeringsformål, risiko og kostnader nøye før en investering gjennomføres har vært et utfordrende år med store fall i aksjemarkedene, en betydelig økning i kredittpremiene store svingninger i valutamarkedene, og til tider liten likviditet i de underliggende markedene. Med unntak av Danske Invest Likviditet som var eksponert i et ansvarlig lån i Roskilde Bank som gikk konkurs, har våre fond ikke vært eksponert for ekstraordinær finansiell risiko i 2008 utover de ekstraordinære store svingningene som til tider preget markedene. Alle verdipapirfondene er klassifisert i samsvar med gjeldende bransjestandard utarbeidet av Verdipapirfondenes Forening. Risikoprofilen og verdiutviklingen for de ulike verdipapirfond er angitt i rapporten under beskrivelsen av det enkelte fond. Risikostyring Ved forvaltningen av fondene utøver Danske Capital en disiplinert investeringsmetodikk med fokus på kontrollert risikotagning i den hensikt å oppnå en forutsigbar og god avkastning. Investeringskonseptet er innrettet mot å maksimere fondets avkastning med et bevisst forhold til risikoutnyttelsen innenfor fondets vedtekter. Dette medfører at fondets sammensetting vil avvike fra indeksens sammensetting. Daglig kontroll av fondenes investeringer mot vedtekter og forvalterens investeringsmandat, sikrer at forvaltningen skjer innenfor gjeldende lovgivning og definerte risikomål. Endringer i fondene Fondene har endret vedtektene i løpet av året i forbindelse med endringen av navnet på fondene til Danske Invest. Med utgangspunkt i å skape best mulig verdier for våre andelseiere, er det gjort noen tilpasninger i enkelte fond. Eventuelle vedtektsendringer er spesifisert under kommentarene til det enkelte fondet. Ekstraordinært store innløsninger Danske Capital har etablert særskilte rutiner som følges ved store innløsninger i fondene, som sikrer likebehandling av andelseierne. I løpet av 2008 har det vært gjennomført en ekstraordinær innløsning i Danske Invest Norge II. Det har ikke vært gjennomført enkelte større tegninger i våre aksjefond og pengemarkedsfond. Organisering Danske Capital er forretningsfører og forvalter for de norske Danske Invest, og Fokus Bank, filial av Danske Bank A/S, er depotmottaker. Det er ingen ansatte i de enkelte fond, men i forvaltningsselskapet. Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt. Fondenes investeringsvirksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Det er ikke gjort noen endringer i styrets sammensetting. Henrik Ruud ble gjenvalgt som andelseiernes representant for 2 nye år, mens Pål Tormod Mitlid ble gjenvalgt som eiervalgt styremedlem og Kurt Hangaard ble gjenvalgt som varamedlem. DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

6 ÅRSBERETNING 2008 Danske Capital har etablerte rutiner for intern kontroll som skal bidra til at den operasjonelle risikoen begrenses. Kvaliteten på den interne kontrollen rapporteres en gang per år i forvaltningsselskapet, med en avsluttende rapport fra selskapets ledelse til styret. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av fondenes stilling ved årsskiftet. Årsregnskapet viser at det er grunnlag for videre drift. Etter styrets oppfatning gir fremlagte årsregnskap og balanse, med tilhørende noter for forvaltningsselskapet, fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapet. Utsiktene for 2009 Etter mange år med sterk vekst ser man nå klare tendenser til en realøkonomisk avmatning, både i Norge og internasjonalt. Finans-, råvare-, og eiendomsmarkedet har falt betydelig gjennom siste halvdel av 2008, og har forsterket denne avmatningen. Inntjeningsveksten og ordreinngangen i bedriftene faller, og mange selskaper har eller vil starte prosessen med å redusere sine kostnader. Dette vil høyst sannsynlig føre til økt arbeidsledighet, og mange selskaper vil bli tvunget til å avvikle sin virksomhet. Økt arbeidsledighet og flere konkurser vil påføre en allerede presset banksektor ytterligere tap i Dette har medført til at utsiktene for veksten ute og hjemme i 2009 er betydelig svekket. En betydelig svakere økonomisk vekst har også resultert i at inflasjonen igjen er på vei ned, noe som gir sentralbankene ytterligere argumenter for å senke styringsrentene. Mange land, også Norge, satt ned styringsrentene gjennom 2008, og mye ligger til rette for at de skal set- tes ytterligere ned i løpet av Mange sentralbanker har også lagt forholdene til rette for at bankene skal ha tilstrekkelig tilgang til likviditet. I tillegg til en ekspansiv pengepolitikk, har mange land også lagt forholdene til rette for å bruke finanspolitikken for å stimulere veksten. Økt offentlig forbruk og skattelettelser er noen av de tiltakene man har iverksatt, og mange land har sagt at de er villige til å bruke det som skal til av finanspolitiske tiltak for å motvirke konsekvensene av finanskrisen. Utfordringen for mane land, deriblant Japan og USA, er at man ikke kan sette rentene lenger ned, da de allerede er omtrent 0 %. Omfanget av finanskrisen er betydelig, og vi har antagelig ikke sett alle konsekvensene enda. Det er imidlertid positivt at mange land har innsett alvoret, og de fleste har signalisert meget tydelig at de vil gjøre det som må til for at vi ikke skal gå inn i en dyp og langvarig resesjon. Svake økonomiske utsikter og vanskelige finansielle markeder med høye kredittpremier og mindre tilgjengelig kreditt, vil resultere i fall i produksjonen og lavere sysselsetting. Dette vil resultere i svakere inntjening for de fleste selskaper i Det markante fallet vi allerede har sett i aksje, råvare og kredittmarkedene har imidlertid tatt høyde for at vi går inn i en vanskelig periode og våre porteføljer reflekterer et slikt syn. De siste månedenes korreksjoner i aksje- og kredittmarkedet har bidratt til å gjøre prisingen mer attraktivt igjen. Stemningsbildet som er svakere enn det vi har sett på lenge, kombinert med svakere økonomiske nøkkeltall, indikerer imidlertid at det kan være en begrenset oppside i det korte bildet og at vi fortsatt kan forvente oss markeder med store svingninger fremover. Vi tror også at det vil være store individuelle forskjeller mellom land, sektorer og ikke minst enkeltselskaper. Slike markeder er krevende, og stiller store krav til forvalterne. Dette favoriserer aktiv forvaltning, og Danske Capital kan dokumentere resultater over tid som viser at vi er i stand til å velge ut attraktive selskaper også når markedene er urolige. Den usikre økonomiske situasjonen ved inngangen til 2009 kan føre til innløsninger og mindre tegninger i våre aksjeog rentefond. Større skepsis til alternative investeringer som hedgefond, strukturerte produkter, eiendomsfond med mer kan imidlertid medføre at man igjen ser en økt interesse for tradisjonelle verdipapirfond som sparealternativ. Dette kombinert med en attraktiv prising av ulike verdipapirer, kan resultere i at selskapets forvaltningskapital øker i 2009 som følge av både netto innskuddsvekst og som følge av den generelle markedsstigningen. Usikkerheten med hensyn til den fremtidige utviklingen er stor, men selskapet er godt rustet til å møte de utfordringene vi ser for oss i årene som kommer. Disponering av årets resultat Disponeringen av årets overskudd er gjennomført i de respektive fonds regnskaper og balanser. Styret takker alle andelseiere for tilliten de har vist ved å la Danske Capital forvalte deres midler. 6 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2008

7 Oslo, 20 januar 2009 Styret i Danske Capital AS Lars Eigen Møller Styrets leder Henrik Bak Pål Thormod Mitlid Kai Gjesdal Henriksen Nestleder Jan-Frode Janson Henrik Ruud André Vastgar Adm. direktør Innkalling til valgmøte Mandag 20. april 2009, kl 1700 Til andelseiere i verdipapirfondene: Danske Invest Norge I Danske Invest Norge II Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Danske Invest Norge Vekst Danske Invest Horisont Aksje Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Aksjer Danske Invest Norsk Obligasjon Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon Danske Invest Norsk Likviditet Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon Danske Invest Banksikkerhet Danica Pensjon Norge - Aksje Danica Pensjon Norge - Obligasjon Investeringsprofil Aksjer Investeringsprofil Renter Vekterfond Aksjer I Vekterfond Aksjer II Vekterfond Trygg Vekterfond Balansert Vekterfond Offensiv for ovennevnte verdipapirfond, som alle er forvaltet av Danske Capital AS. Møtet holdes i Fokus Banks lokaler, Stortingsgata 6, 0161 Oslo 7. etasje. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder 3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen 4. Styrets årsberetning for fondene som er nevnt ovenfor 5. Valg av andelseiernes styrerepresentanter 6. Innmeldte spørsmål fra andelseierne På valgmøtet har andelseier rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen en uke før valgmøtet holdes. Med unntak av ovennevnte valg, kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet. Undertegnet påmelding må være Danske Capital AS i hende senest 14. april, og må inneholde følgende opplysninger: Navn, fødsels- og personnummer VPS kontonummer til andelseier Hvilke verdipapirfond og hvor mange andeler andelseier har Ønsker du at andre skal møte på dine vegne, må du opplyse om dette ved påmeldingen. Etter valgmøtet blir det holdt presentasjoner med følgende tema: Det norske aksjemarkedet fokus på valg av enkeltaksjer Fond i Fond den optimale fondsløsning? Det blir enkel servering. Med vennlig hilsen Danske Capital AS André Vatsgar Adm. direktør Danske Capital AS, Postboks 1170 Sentrum, 0107 Oslo Telefaks: DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

8 FONDsINFORMAsjON og årsregnskap Danske Invest Norge I Basisinformasjon Bokført verdi pr (NOK) 2.475,85 Univers Norge - Aksjer ISIN NO Bloomberg Ticker FFNORGE Nei Referanseindeks Oslo Stock Exchange Fond Index Hjemmeside Oppstart Forvaltet kapital mill. (NOK) 242,25 Valuta NOK Registreringsland NOR Kjøpskostnader 2,00 % Forvaltningsselskap Danske Capital Forvaltningshonorar inntil 2,00 % Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 2008 var negativ med 49,4 prosent mot indeks minus 57,4 prosent. Fondets meravkastning var dermed positiv med 8,0 prosentpoeng. Det var valget av enkeltselskaper som bidro mest til fondets meravkastning og reduserte den negative avkastningen. Relativ avkastning Periodens negative resultat begrunnes med den generelle negative utviklingen i alle verdens finansmarkeder i Fondet klarte seg allikevel bedre enn dets offisielle referanseindeks totalt sett. De største bidragene kom fra å velge selskaper som falt mindre enn markedet. Fondet var blant de som klarte seg best blant sammenlignbare norske fond i Markedet Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har derfor svekket seg langt mer enn det globale aksjemarkedet i Fondet har hatt en defensiv profil med undervekt i de mest råvareeksponerte selskapene, og har svekket seg mindre enn markedet generelt. Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut, da blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Vår konklusjon blir derfor en positiv, men forsiktig, holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondet har mot slutten av perioden vektet seg opp i råvarer og finans. Fondets strategi er blitt noe mer aggressiv. Vi konsentrerer porteføljen om solide store selskaper med høy likviditet for å være i posisjon for fremtidig markedsoppgang. Vi holder fortsatt større posisjoner i utvalgte defensive selskaper, men er nå nær indeks på sykliske selskaper. Risikometer Høy Risiko Lav Risiko ÅRLIG AVKASTNING I NOK Periode Avkastning % , , , , ,42 Avkastning siden start 129,50 Landfordeling Norge 98,71% Øvrige 1,30% SEKTORfordeling Energi 22,02% Materialer 18,69% Finans 18,01% Kapitalvarer 11,12% Telekommunikasjon 9,51% Konsumentvarer 8,43% Teknologisk utstyr 4,34% Forsyning 3,98% Øvrige 3,90% Danske Invest Norge II Basisinformasjon Bokført verdi pr (NOK) 2.798,57 Univers Norge - Aksjer ISIN NO Bloomberg Ticker FFNORG2 Nei Referanseindeks Oslo Stock Exchange Fond Index Hjemmeside Oppstart Forvaltet kapital mill. (NOK) 64,46 Valuta NOK Registreringsland NOR Kjøpskostnader 1,50 % Forvaltningsselskap Danske Capital Forvaltningshonorar inntil 1,25 % Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 2008 var negativ med 48,5 prosent mot indeks minus 57,4 prosent. Fondets meravkastning var dermed positiv med 8,9 prosentpoeng. Det var valget av enkeltselskaper som bidro mest til fondets meravkastning og reduserte den negative avkastningen. Relativ avkastning Periodens negative resultat begrunnes med den generelle negative utviklingen i alle verdens finansmarkeder i Fondet klarte seg allikevel bedre enn dets offisielle referanseindeks totalt sett. De største bidragene kom fra å velge selskaper som falt mindre enn markedet. Fondet var blant de som klarte seg best blant sammenlignbare norske fond i Markedet Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har derfor svekket seg langt mer enn det globale aksjemarkedet i Fondet har hatt en defensiv profil med undervekt i de mest råvareeksponerte selskapene, og har svekket seg mindre enn markedet generelt. Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut, da blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Vår konklusjon blir derfor en positiv, men forsiktig, holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondet har mot slutten av perioden vektet seg opp i råvarer og finans. Fondets strategi er blitt noe mer aggressiv. Vi konsentrerer porteføljen om solide store selskaper med høy likviditet for å være i posisjon for fremtidig markedsoppgang. Vi holder fortsatt større posisjoner i utvalgte defensive selskaper, men er nå nær indeks på sykliske selskaper. Risikometer Høy Risiko Lav Risiko ÅRLIG AVKASTNING I NOK Periode Avkastning % , , , , ,48 Avkastning siden start 150,44 Landfordeling Norge 98,59% Øvrige 1,41% SEKTORfordeling Energi 22,04% Materialer 18,70% Finans 18,00% Kapitalvarer 11,07% Telekommunikasjon 9,48% Konsumentvarer 8,40% Teknologisk utstyr 4,34% Forsyning 3,96% Øvrige 4,01% 8 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2008

9 Danske Invest Norge I Resultatregnskab Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. opptjente, ikke mottatte inntekter 2. andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar Andre inntekter Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad: Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året 12.2 Avsatt til utbetaling til andelseiere 12.3 Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. avsatt til utbetaling til andelseiere annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Norge II Resultatregnskab Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. opptjente, ikke mottatte inntekter 2. andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar Andre inntekter Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad: Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året 12.2 Avsatt til utbetaling til andelseiere 12.3 Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. avsatt til utbetaling til andelseiere annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

10 FONDsINFORMAsjON og årsregnskap Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Basisinformasjon Bokført verdi pr (NOK) 1.532,18 Univers Norge - Aksjer ISIN NO Nei Referanseindeks Oslo Stock Exchange Fond Index Hjemmeside Oppstart Forvaltet kapital mill. (NOK) 387,85 Valuta NOK Registreringsland NOR Kjøpskostnader 0,50 % Forvaltningsselskap Danske Capital Forvaltningshonorar inntil 0,90 % Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 2008 var negativ med 49,6 prosent mot indeks minus 57,4 prosent. Fondets meravkastning i forhold til referanseindeksen var dermed positiv med 7,9 prosentpoeng. Det var valget av enkeltselskaper som bidro mest til fondets meravkastning og reduserte den negative avkastningen. Relativ avkastning Periodens negative resultat begrunnes med den generelle negative utviklingen i alle verdens finansmarkeder i Fondet klarte seg allikevel bedre enn dets offisielle referanseindeks totalt sett. De største bidragene kom fra å velge selskaper som falt mindre enn markedet. Fondet var blant de som klarte seg best blant sammenlignbare norske fond i Markedet Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har derfor svekket seg langt mer enn det globale aksjemarkedet i Fondet har hatt en defensiv profil med undervekt i de mest råvareeksponerte selskapene, og har svekket seg mindre enn markedet generelt. Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut, da blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Vår konklusjon blir derfor en positiv, men forsiktig, holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondet har mot slutten av perioden vektet seg opp i råvarer og finans. Fondets strategi er blitt noe mer aggressiv. Vi konsentrerer porteføljen om solide store selskaper med høy likviditet for å være i posisjon for fremtidig markedsoppgang. Vi holder fortsatt større posisjoner i utvalgte defensive selskaper, men er nå nær indeks på sykliske selskaper. Risikometer Høy Risiko Lav Risiko ÅRLIG AVKASTNING I NOK Periode Avkastning % , , , , ,55 Avkastning siden start 51,53 Landfordeling Norge 99,64% Øvrige 0,36% SEKTORfordeling Energi 26,35% Materialer 16,15% Finans 16,10% Konsumentvarer 12,87% Telekommunikasjon 12,79% Kapitalvarer 6,92% Forsyning 3,57% Teknologisk utstyr 2,86% Øvrige 2,39% Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Basisinformasjon Bokført verdi pr (NOK) 644,90 Univers Norge - Aksjer ISIN NO Ja Referanseindeks Oslo Stock Exchange Fond Index Hjemmeside Oppstart Forvaltet kapital mill. (NOK) 22,65 Valuta NOK Forvaltningshonorar inntil 0,45 % Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 2008 var negativ med 48,7 prosent mot indeks minus 57,4 prosent. Fondets meravkastning i forhold til referanseindeksen var dermed positiv med 8,7 prosentpoeng. Det var valget av enkeltselskaper som bidro mest til fondets meravkastning og reduserte den negative avkastningen. Relativ avkastning Periodens negative resultat begrunnes med den generelle negative utviklingen i alle verdens finansmarkeder i Fondet klarte seg allikevel bedre enn dets offisielle referanseindeks totalt sett. De største bidragene kom fra å velge selskaper som falt mindre enn markedet. Fondet var blant de som klarte seg best blant sammenlignbare norske fond i Markedet Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har derfor svekket seg langt mer enn det globale aksjemarkedet i Fondet har hatt en defensiv profil med undervekt i de mest råvareeksponerte selskapene, og har svekket seg mindre enn markedet generelt. Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut, da blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Vår konklusjon blir derfor en positiv, men forsiktig, holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondet har mot slutten av perioden vektet seg opp i råvarer og finans. Fondets strategi er blitt noe mer aggressiv. Vi konsentrerer porteføljen om solide store selskaper med høy likviditet for å være i posisjon for fremtidig markedsoppgang. Vi holder fortsatt større posisjoner i utvalgte defensive selskaper, men er nå nær indeks på sykliske selskaper. Risikometer Høy Risiko Lav Risiko ÅRLIG AVKASTNING I NOK Periode Avkastning % , , ,71 Avkastning siden start 0,00 Landfordeling Norge 98,30% Øvrige 1,70% SEKTORfordeling Energi 21,94% Materialer 18,64% Finans 17,85% Kapitalvarer 11,16% Telekommunikasjon 9,46% Konsumentvarer 8,41% Teknologisk utstyr 4,33% Forsyning 3,91% Øvrige 4,30% 10 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2008

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki Lukk dokumentet Årsrapport 2002 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Absolutt svakt relativt

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2009

ÅRSBERETNING FOR 2009 2009 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 33 Revisjonsberetning side 34 Årsregnskap 2009,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2013 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell holberg fondene 2012 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Rentefond Januar 28 Markedskommentar fra ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Mot slutten av første halvår 27 så vi en mer positiv vekstutvikling i USA

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 x HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 INNHOLD 2 Kjære andelseier og avkastningshistorikk 4 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer