Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 20

2 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 20 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 28 Noter 48 Revisors beretning 54

3 morten rasten Administrerende Direktør Danske Capital AS KOMMENTAR FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Kjære andelseier Vi har lagt bak oss et godt år, og verdens aksjemarkeder har også i år utviklet seg i positiv retning. I løpet av året som gikk har usikkerheten i finansmarkedene avtatt i forhold til året før, men det store samtaleemne i 20 ble allikevel problemene rundt europeisk statsgjeld, hvor Hellas sine problemer har kommet tydeligst frem. Den amerikanske sentralbanken sin introduksjon av nye stimulansetiltak viser også at verdens største økonomi fremdeles ikke er helt selvgående. Norge har vist at landet var bedre rustet etter finanskrisen enn mange andre land. Til tross at det fremdeles er utfordringer der ute ser vi med positive øyne på Avkastning på fondene Oslo Børs leverte i 20 en hyggelig avkastning og endte til slutt på 439,7 poeng, noe som var en økning på 18,4% for året. Fondsindeksen leverte en avkastning på 22,3%. De fleste av våre norske aktivt forvaltede aksjefond har også levert gode resultater målt både mot referanseindeks og mange konkurrenter og avkastningen har variert mellom 21,6% og 24,2%. Vårt vekstfond som fokuserer på små og mellomstore selskaper leverte en avkastning på 14,4%, noe som var 2,5% bedre enn sin referanseindeks. Våre rentefond hadde et godt år til tross for at våre obligasjonsfond endte bak sin indeks. Obligasjonsfondene leverte begge en avkastning på 4,2%, mot indeksavkastningen på 4,4%. Mindreavkastningen skyldes i hovedsak at gjeldsproblematikken i Europa har presset opp kredittpremiene gjennom året, noe som ikke har berørt indeksen da denne er utelukkende norsk stat. Pengemarkedsfondene hadde et godt år med en avkastning på mellom 2,6% og 2,7% mot indeksen på 2,3%. Danske Invest Horisont Aksje hadde en avkastning på 18,3% mot den sammensatte referanseindeksens 18,5%. Danske Invest Horisont Rente Hadde sitt første hele år i drift og leverte en avkastning på 3,9% mot referanseindeksens 2,3%. Utsikter for fremtiden Ved inngangen til 2011 vurderer vi at vekstbildet for global økonomi er forbedret og at nivået er avtagende, dog ikke forsvunnet. Dette har ført til at appetitten har økt og at investorene hever sin andel av aksjer i porteføljene. Vår vurdering er derfor at aksjer vil gi en konkurransemessig god avkasting i inneværende år. Investor må allikevel påregne volatile markeder i året som kommer. Vi tror på at råvareprisene vil holde seg høye fremover og at dette vil være med på å understøtte en videre positiv utvikling på Oslo Børs. Når det gjelder rentemarkedet tror vi at rentene kommer til å stige fra dagens lave nivåer. Vi forventer at den nye sentralbanksjefen vil starte å heve styringsrenten i slutten av 1. halvår. På den positive siden tror vi at kredittpåslaget som norske banker må betale for å få låne penger vil minke. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: Dersom du ønsker rådgivning angående sparing, er du alltid velkommen til å ringe en rådgiver hos vår distributør Fokus Bank på telefon Med vennlig hilsen Morten Rasten, Adm. direktør DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20 3

4 ÅRSBERETNING 20 Virksomheten i 20 Danske Capital AS, med hovedsete i Oslo, er et heleid datterselskap av Danske Bank A/S, med kontor i Stortingsgata 6 i Oslo. Selskapet inngår som en del av totaltilbudet innen kapitalforvaltning i Danske Bank konsernet. Selskapets formål er å forvalte verdipapirfond og utøve aktiv forvaltning av investorers portefølje, på individuell basis og etter investors fullmakt overfor det institusjonelle og private sparemarkedet i Norge. Selskapet har også konsesjon til å utøve rådgivning om finansielle instrumenter samt oppbevaring og forvaltning av fondsandeler. Danske Capital er en del av Danske Banks kapitalforvaltningsmiljø som blant annet forvalter Danske Invest. Danske Invest er et samlet tilbud av nasjonale og internasjonale verdipapirfond. Danske Capital har ved utgangen av året 27 fond registrert i Norge med ulike investeringsmandater. I tillegg til dette opptrer vi også som salgsrepresentant for utenlandske verdipapirfond forvaltet av andre Danske Capital enheter, samt fond forvaltet av andre eksterne forvaltere. Forvaltningsmiljøet i Norge er en frittstående juridisk enhet som samarbeider med de øvrige Danske Capital enhetene på tvers av landegrensene. Ved utgangen av året hadde alle Danske Capital enhetene en forvaltningskapital på kr 630 mrd. og totalt 535 ansatte. Fondsmarkedet Forvaltningskapitalen i verdipapirfond forvaltet av norske verdipapirfondsforetak fortsatte veksten fra 2009 inn i 20 etter det store fallet i Samlet forvaltningskapital har økt med 20 %, hvorav % skyldes nytegning i fond. Den samlede forvaltningskapitalen i de norske verdipapirselskapene utgjorde ved årets slutt totalt kr 498 mrd, som er en økning på kr 84 mrd. Det ble tegnet andeler for kr 41 mrd, hvorav aksjer sto for kr 16 mrd, kombinasjonsfond kr 4 mrd, obligasjonsfond kr 27 mrd mens pengemarkedsfond hadde en tilbakegang på 1 mrd. Samlet forvaltningskapitalen i Danske Capital utgjorde ved regnskapsårets slutt kr 30,3 mrd, hvilket er en økning fra kr 9,7 mrd i forhold til fjoråret. Av dette utgjør Danske Invest fond kr 12 mrd, noe som er en økning på 51 % fra Økningen er et resultat av nettotegning på kr 3,2 mrd og en markedsvekst på kr 0,9 mrd. Øvrige fond forvaltet av Danske Capital har en samlet markedsverdi på kr 3,9 mrd, noe som er opp 0,9 mrd fra Selskapets samlede forvaltningskapital i norskregistrerte fond er kr 16,3 mrd, noe som gir en markedsandel ved årsskiftet for norskregistrert fond på 3,3 % mot 2,7 % ved inngangen til året. Danske Capital hadde ved utgangen av året kr 13,8 mrd under aktiv forvaltning, en økning på 4,7 mrd fra En større andel av aktivforvaltningsmandatene som selskapet forvalter er investert i verdipapirfond forvaltet av selskapet. Ved utgangen av året hadde vi kundeforhold i fond og egne mandater, noe som er en nedgang fra siden forrige årsskifte. Avkastning på fondene Våre aktivt forvaltede allokeringsfond har levert resultater på linje med markedet. Danske Invest Horisont Aksje hadde en avkastning på 18,3 % mot den sammensatte referanseindeksens på 18,5 %. Danske Invest Horisont Rente levert en avkastning på 3,9 % mot indeksens 2,3 %. Oslo Børs har lagt bak seg et godt år med en oppgang for Fondsindeksen på 22,3 %. Våre brede norske aktivt forvaltede Danske Invest aksjefond har levert solide resultater, målt både mot referanseindeks og mange av våre konkurrenter, og avkastningen for fondene har variert mellom 21,6 % og 24,2 %. Vårt norske vekstfond har levert 14,4 % mot indeks på 11,8 %. Våre Danske Invest obligasjonsfond leverte en avkastning på 4,2 %, mot indeks på 4,4 %, mens pengemarkedsfondene ga en avkastning mellom 2,6 % og 2,9 %, mot indeks på 2,3 %. Øvrige fond som Danske Capital forvalter markedsføres i hovedsak under andre navn enn Danske Invest. Disse fondene er både aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond og har alle hatt en tilfredsstilende avkastning ift deres investeringsmandat gjennom året. 4 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20

5 Utsiktene for 2011 Ved inngangen til 2011 synes vekstbildet for global økonomi å være forbedret samt at nivået er avtagende, dog ikke forsvunnet. Dette har ført til at appetitten har økt og at investorene øker sin andel av aksjer i porteføljene. Fortsatt høye råvarepriser fremover vil isolert sett være med på å understøtte en videre positiv utvikling på Oslo Børs. De samlede markedssignaler for aksjer kan gi grunnlag for en positiv avkasting i Investor må allikevel påregne volatile markeder i året som kommer. Når det gjelder rentemarkedet ser vi at rentene kan komme til å stige fra dagens lave nivåer. Det er forventninger til at den nye sentralbanksjefen vil starte å heve styringsrenten i slutten av 1. halvår. Samtidig ser vi signaler om at kredittpåslaget som norske banker må betale for å få låne penger kan minke i tiden som kommer. Disse to effektene kan virke mot hverandre for en renteinvestor med kreditteksponering. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvilken effekt som eventuelt vil være sterkest. Finansiell Våre rentefond er investert i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner, og vil være eksponert for både rente og kreditt. Rente er for endringer i fondsverdien som følge av endringer i det generelle rentenivået. Kreditt er endringer i fondsverdien som følge av endringer i markedets syn på utsteders kredittverdighet og kravet til kredittpremie, eller endringer i fondsverdien som følge av tap ved at låntager misligholder sine låneforpliktelser eller går konkurs. Aksjefondene vil være eksponert for selskaps og generell aksjemarkeds. Selskaps er for endringer i fondsverdien som følge av svingninger i enkeltselskaper fondene er investert i. Generell aksjemarkeds vil si endrings i fondsverdien som følge av generelle svingninger i aksjemarkedet. Fond i fond vil være eksponert for er knyttet til aksjefond og rentefond. Fondene vil også være eksponert for likviditets som følge av endringer i markedets syn på et verdipapirs likviditet. Fond som investerer i utenlandske verdipapirer vil i tillegg være eksponert for valuta. Våre norske rentefond er ikke eksponert mot valuta, og våre norske aksjefond har i veldig begrenset grad valuta i forbindelse med investeringer i selskaper som har sin hovednotering på en utenlandsk børs. Fond i fond kan ha valuta i de tilfeller der hovedfondet investerer i underfond med annen valutaeksponering enn norske kroner og valutaen ikke sikres. Dersom fondene valutasikres anses valutaen som liten. Oppgjørsen er forbundet med rettidig oppgjør ved kjøp og salg av verdipapirer, og anses som liten da alle fondene benytter forvalteroppgjør ved alle sine verdipapirhandler. Dette er ikke en fullstendig beskrivelse av alle er ved å investere i våre fond. Fondenes prospekter må derfor leses nøye før man investerer. Vurder fondenes investeringsformål, og kostnader nøye før en investering gjennomføres. Alle verdipapirfondene er klassifisert i samsvar med gjeldende bransjestandard utarbeidet av Verdipapirfondenes Forening. Risikoprofilen og verdiutviklingen for de ulike verdipapirfond er angitt i rapporten under beskrivelsen av det enkelte fond. Risikostyring Ved forvaltningen av fondene utøver Danske Capital en disiplinert investeringsmetodikk med fokus på kontrollert tagning i den hensikt å oppnå en forutsigbar og god avkastning. Investeringskonseptet er innrettet mot å maksimere fondets avkastning med et bevisst forhold til utnyttelsen innenfor fondets vedtekter. Dette medfører at fondets sammensetting vil avvike fra indeksens sammensetting. Daglig kontroll av fondenes investeringer mot vedtekter og forvalterens investeringsmandat, sikrer at forvaltningen skjer innenfor gjeldende lovgivning og definerte mål. Endringer i fondene DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20 5

6 ÅRSBERETNING 20 Det har gjennom året ikke vært noen materielle endringer i vedtektene til fond som forvaltningsselskapet forvalter. Ekstraordinært store innløsninger Danske Capital har etablert særskilte rutiner som følges ved store innløsninger i fondene, som sikrer likebehandling av andelseierne. I løpet av 20 har det ikke vært gjennomført større netto innløsninger for noen av våre fond. Organisering Danske Capital er forretningsfører og forvalter for de norske Danske Invest fondene, og Fokus Bank, filial av Danske Bank A/S, er depotmottaker. Danske Capital inngår som en del av den samlede virksomheten i Danske Bank konsernet, og er tett knyttet opp mot konsernets bankvirksomhet. I Norge er bankvirksomheten representert ved Fokus Bank. Det er ingen ansatte i de enkelte fond, men i forvaltningsselskapet. Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt. Fondenes investeringsvirksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Det er gjort noen endringer i styrets sammensetting gjennom året. Henrik Ruud ble gjenvalgt som andelseiernes representant for 2 nye år og Kirsten Helenea Müller ble valgt som varamedlem for 2 år. Som eiervalgt styremedlem ble Anne Marit Standeren valgt for 2 år. Danske Capital har etablerte rutiner for intern kontroll som skal bidra til at den operasjonelle en begrenses. Kvaliteten på den interne kontrollen rapporteres en gang per år i forvaltningsselskapet, med en avsluttende rapport fra selskapets ledelse til styret. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av fondenes stilling ved årsskiftet. Årsregnskapet viser at det er grunnlag for videre drift. Etter styrets oppfatning gir fremlagte årsregnskap og balanse, med tilhørende noter for forvaltningsselskapet, fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapet. Disponering av årets resultat Disponeringen av årets overskudd er gjennomført i de respektive fonds regnskaper og balanser. Styret takker alle andelseiere for tilliten de har vist ved å la Danske Capital forvalte deres midler. Oslo, 27. januar 2011 Styret i Danske Capital AS Lars Eigen Møller Styrets leder Kurt Hangaard Anne Marit Standeren Jan-Frode Janson Nestleder Kai Gjesdal Henriksen Henrik Ruud Morten Rasten Adm. direktør 6 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20

7 Innkalling til valgmøte Onsdag 16. mars 2011, kl 09:00 Danske Invest Norge I Danske Invest Norge II Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Danske Invest Norge Vekst Danske Invest Horisont Aksje Danske Invest Horisont Rente Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Aksjer Danske Invest Norsk Obligasjon Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon Danske Invest Norsk Likviditet Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon Danske Invest Banksikkerhet Danica Pensjon Norge - Aksje Danica Pensjon Norge - Obligasjon Investeringsprofil Aksjer Investeringsprofil Renter Unifor Aksjer Unifor Renter Vekterfond Aksjer I Vekterfond Aksjer II Vekterfond Trygg Vekterfond Balansert Vekterfond Offensiv SPV Aksje SPV Rente for ovennevnte verdipapirfond, som alle er forvaltet av Danske Capital AS. Møtet holdes i Fokus Banks lokaler, Stortingsgata 6, 0161 Oslo 7. etasje. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder 3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen 4. Styrets årsberetning for fondene som er nevnt ovenfor 5. Valg av andelseiernes styrerepresentanter 6. Innmeldte spørsmål fra andelseierne På valgmøtet har andelseier rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen en uke før valgmøtet holdes. Med unntak av ovennevnte valg, kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet. Undertegnet påmelding må være Danske Capital AS i hende senest 9.mars, og må inneholde følgende opplysninger: Navn, fødsels- og personnummer VPS kontonummer til andelseier Hvilke verdipapirfond og hvor mange andeler andelseier har Ønsker du at andre skal møte på dine vegne, må du opplyse om dette ved påmeldingen. Etter valgmøtet blir det holdt en presentasjon med følgende tema: Danske Invest Horisont Aksje den optimale aksjeporteføljen? Det blir enkel servering. Med vennlig hilsen Danske Capital AS Morten Rasten, Adm. direktør Selskapets postadresse: Danske Capital AS, Postboks 1170 Sentrum, 07 Oslo Telefaks: DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20 7

8 FONDSINFORMASJON og årsregnskap Danske Invest Norge I Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 5.296,14 Univers Norge, Aksjer ISIN-kode NO Bloomberg Ticker FFNORGE Oppstart Utbytte Nei Forvaltet kapital, mill. 448,9 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 2,00 % Kjøpskostnader 2.00 % Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 20 var 23,0 % mot indeks 22,3 %. Fondets meravkastning var dermed 0,7 %. Det var valget av enkeltselskaper som bidro mest til fondets meravkastning og bidro til den positive avkastningen. Relativ avkastning Året startet svakt med fokus på økte premier forbundet med usikkerheten rundt gjeldssituasjonen og budsjettunderskuddet til Hellas og enkelte andre europeiske land. I tillegg ble enkelte av våre oljeservice og oljeselskaper påvirket negativt av oljeutslippet i Mexicogulfen. I løpet av året steg stemningen, i takt med økte tiltakspakker fra myndighetene og mer positive makrotall enn tidligere forventet. Det største negative bidraget kom fra den svake kursutviklingen til Norsk Hydro. Våre største positive bidrag kom fra Kongsberg Gruppen, Lerøy og Subsea7. Markedet Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har styrket seg mer enn det globale aksjemarkedet i 20.. Strukturelt Fondet har økt sin eksponering mot oil-service og råvarer i perioden. Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut, blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Dagens prising reflekterer fortsatt betydelig usikkerhet i verdensøkonomien. Vår konklusjon blir derfor en positiv, men forsiktig, holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondets strategi er blitt noe mer aggressiv. Vi konsentrerer porteføljen om solide store selskaper med høy likviditet for å være i posisjon for fremtidig markedsoppgang. Foruten energi og råvarer holder vi større posisjoner i utvalgte defensive selskaper. Avkastningshistorikk De siste 5 årene har fondet levert en årlig avkastning på 9,8 %. RISIKOINDIKATOR ÅRLIG AVKASTNING I NOK SEKTOR ALLOKERING Lav FOND Høy ,6% -31,4% 47,1% 39,2% 35,4% 30,7% 13,0% -49,4% 74,0% 23,0% Energi 37,81% Industri 17,53% Basis industri 14,24% Finans 8,67% Telekom 6,53% Dagligvarer 6,39% Varige forbruksgoder 3,69% Øvrige 5,14% Danske Invest Norge II Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 6.082,49 Univers Norge, Aksjer ISIN-kode NO Bloomberg Ticker FFNORG2 Oppstart Utbytte Nei Forvaltet kapital, mill. 215,2 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 1,25 % Kjøpskostnader 1.50 % Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 20 var 24,2 % mot indeks 22,3 %. Fondets meravkastning var dermed 1,9 %. Det var valget av enkeltselskaper som bidro mest til fondets meravkastning og bidro til den positive avkastningen. Relativ avkastning Året startet svakt med fokus på økte premier forbundet med usikkerheten rundt gjeldssituasjonen og budsjettunderskuddet til Hellas og enkelte andre europeiske land. I tillegg ble enkelte av våre oljeservice og oljeselskaper påvirket negativt av oljeutslippet i Mexicogulfen. I løpet av året steg stemningen, i takt med økte tiltakspakker fra myndighetene og mer positive makrotall enn tidligere forventet. Det største negative bidraget kom fra den svake kursutviklingen til Norsk Hydro. Våre største positive bidrag kom fra Kongsberg Gruppen, Lerøy og Subsea7. Markedet Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har styrket seg mer enn det globale aksjemarkedet i 20. Strukturelt Fondet har økt sin eksponering mot oil-service og råvarer i perioden. Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut,.blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Dagens prising reflekterer fortsatt betydelig usikkerhet i verdensøkonomien. Vår konklusjon blir derfor en positiv, men forsiktig, holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondets strategi er blitt noe mer aggressiv. Vi konsentrerer porteføljen om solide store selskaper med høy likviditet for å være i posisjon for fremtidig markedsoppgang. Foruten energi og råvarer holder vi større posisjoner i utvalgte defensive selskaper. Avkastningshistorikk De siste 5 årene har fondet levert en årlig avkastning på,8 %. RISIKOINDIKATOR ÅRLIG AVKASTNING I NOK SEKTOR ALLOKERING Lav FOND Høy ,9% -30,4% 48,3% 40,2% 36,5% 31,4% 13,4% -48,5% 75,0% 24,2% Energi 37,58% Industri 17,77% Basis industri 14,22% Finans 8,59% Telekom 6,51% Dagligvarer 6,33% Varige forbruksgoder 3,65% Øvrige 5,36% DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20

9 Danske Invest Norge I Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Norge II Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20 9

10 FONDSINFORMASJON og årsregnskap Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 3.291,17 Univers Norge, Aksjer ISIN-kode NO Bloomberg Ticker DCDFNAI Oppstart Utbytte Nei Forvaltet kapital, mill ,0 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 0,90 % Kjøpskostnader 0.30 % Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 20 var 21,64 % mot indeks 22,27 %. Fondets mindreavkastning var dermed minus 0,63 % i forhold til fondets referanseindeks. Fondets avkastning var imidlertid 3,2% bedre enn det generelle markedet (OSEBX) som steg 18,4%. Relativ avkastning Året startet svakt med fokus på økte premier forbundet med usikkerheten rundt gjeldssituasjonen og budsjettunderskuddet til Hellas og enkelte andre europeiske land. I tillegg ble enkelte av våre oljeservice og oljeselskaper påvirket negativt av oljeutslippet i Mexicogulfen. I løpet av året steg stemningen, i takt med økte tiltakspakker fra myndighetene og mer positive makrotall enn tidligere forventet. Det største negative bidraget kom fra den svake kursutviklingen til Norsk Hydro. Våre største positive bidrag kom fra Kongsberg Gruppen, Lerøy og Subsea7. Markedet Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har styrket seg mer enn det globale aksjemarkedet i 20. Strukturelt Fondet har økt sin eksponering mot oil-service og råvarer i perioden. Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut, blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Dagens prising reflekterer fortsatt betydelig usikkerhet i verdensøkonomien. Vår konklusjon blir derfor en positiv, men forsiktig, holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondets strategi er blitt noe mer aggressiv. Vi konsentrerer porteføljen om solide store selskaper med høy likviditet for å være i posisjon for fremtidig markedsoppgang. Foruten energi og råvarer holder vi større posisjoner i utvalgte defensive selskaper. Avkastningshistorikk De siste 5 årene har fondet levert en årlig avkastning på,8 %. RISIKOINDIKATOR ÅRLIG AVKASTNING I NOK SEKTOR ALLOKERING Lav FOND Høy ,0% -30,3% 48,1% 40,5% 37,6% 37,6% 14,4% -49,5% 76,6% 21,6% Energi 39,03% Industri 15,14% Basis industri 14,54% Finans 9,30% Telekom 6,38% Dagligvarer 5,49% Varige forbruksgoder 5,23% Øvrige 4,88% Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 1.403,13 Univers Norge, Aksjer ISIN-kode NO Bloomberg Ticker - Oppstart Utbytte Ja Forvaltet kapital, mill. 753,5 Registreringsland - Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 0,90 % Kjøpskostnader 0,20 % Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 20 var 24,1 % mot indeks 22,3 %. Fondets meravkastning var dermed 1,8 %. Det var valget av enkeltselskaper som bidro mest til fondets meravkastning og bidro til den positive avkastningen. Relativ avkastning Året startet svakt med fokus på økte premier forbundet med usikkerheten rundt gjeldssituasjonen og budsjettunderskuddet til Hellas og enkelte andre europeiske land. I tillegg ble enkelte av våre oljeservice og oljeselskaper påvirket negativt av oljeutslippet i Mexicogulfen. I løpet av året steg stemningen, i takt med økte tiltakspakker fra myndighetene og mer positive makrotall enn tidligere forventet. Det største negative bidraget kom fra den svake kursutviklingen til Norsk Hydro. Våre største positive bidrag kom fra Kongsberg Gruppen, Lerøy og Subsea7. Markedet Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har styrket seg mer enn det globale aksjemarkedet i 20. Strukturelt Fondet har økt sin eksponering mot oil-service og råvarer i perioden. Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut, blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Dagens prising reflekterer fortsatt betydelig usikkerhet i verdensøkonomien. Vår konklusjon blir derfor en positiv, men forsiktig, holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondets strategi er blitt noe mer aggressiv. Vi konsentrerer porteføljen om solide store selskaper med høy likviditet for å være i posisjon for fremtidig markedsoppgang. Foruten energi og råvarer holder vi større posisjoner i utvalgte defensive selskaper. Avkastningshistorikk De siste 5 årene har fondet levert en årlig avkastning på 8,5 %. RISIKOINDIKATOR ÅRLIG AVKASTNING I NOK SEKTOR ALLOKERING Lav FOND Høy ,0% -48,7% 75,3% 24,1% Energi 37,18% Industri 17,06% Basis industri 14,13% Finans 9,41% Telekom 7,50% Dagligvarer 6,25% Varige forbruksgoder 3,65% Øvrige 4,81% DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20

11 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20 11

12 FONDSINFORMASJON og årsregnskap Danske Invest Norge Vekst Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 9.902,24 Univers Norge, Aksjer ISIN-kode NO Bloomberg Ticker FFSMBFD Oppstart Utbytte Nei Forvaltet kapital, mill. 388,8 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 1,75 % Kjøpskostnader 2.00 % Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs SMA-indeks (OSESX) Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 20 var 14,35 % mot indeks 11,81 %. Fondets meravkastning var dermed 2,54 %. Det var valget av enkeltselskaper som bidro mest til fondets meravkastning og bidro til den positive avkastningen. Relativ avkastning Året startet svakt med fokus på økte premier forbundet med usikkerheten rundt gjeldssituasjonen og budsjettunderskuddet til Hellas og enkelte andre europeiske land. I tillegg ble enkelte av våre oljeservice og oljeselskaper påvirket negativt av oljeutslippet i Mexicogulfen. I løpet av året steg stemningen, i takt med økte tiltakspakker fra myndighetene og mer positive makrotall enn tidligere forventet. Det største negative bidraget kom fra den svake kursutviklingen til Clavis Pharma og Det Norske Oljeselskap. Våre største positive bidrag kom fra Lerøy Seafood og Nordic Semiconductor. Markedet Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har styrket seg mer enn det globale aksjemarkedet i 20. Selv om betaen var høy i mange av vekstselskapene i porteføljen er fortsatt premien stor i de samme selskapene. Vekstaksjene har derfor utviklet seg noe svakere enn det generelle markedet. Strukturelt Fondet har i perioden ikke endret sin plasseringsstrategi. Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut, blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Dagens prising reflekterer fortsatt betydelig usikkerhet i verdensøkonomien. Vår konklusjon blir derfor en positiv, men forsiktig, holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondets strategi ligger fast og vi vil også i perioden fremover være fokusert på vekstselskaper. Avkastningshistorikk Siden forvalter tok over fondet i juli 2003 har fondet levert en årlig avkastning på 3,4 %. RISIKOINDIKATOR ÅRLIG AVKASTNING I NOK SEKTOR ALLOKERING Lav FOND Høy ,5% -44,4% ,6% 48,8% 48,8% ,3% 06 2,8% -55,5% ,8% 09 14,4% Energi 40,92% IT 11,27% Telekom 8,56% Basis industri 8,47% Finans 7,74% Dagligvarer 7,01% Helserelatert utstyr og tjenester 5,25% Øvrige,79% Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 4.357,31 Univers Øvrige - Balanceret ISIN-kode NO Bloomberg Ticker FFUNIVE Oppstart Utbytte Ja Forvaltet kapital, mill. 71,3 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 1,75 % Kjøpskostnader 2.00 % Hjemmeside Ref-indeks Vektet indeks bestående av 70% Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 30% Oslo Børs Statsobligasjonsindeksindeks 3 års varighet (ST4X) Avkastning Avkastningen i fondet ble 13,86%, mens fondets referanseindeks ga en avkastning på 17,44%. Markedet Aksjemarkedet hadde et dårlig første halvår, med et fall på nesten 12%. I annet halvår tok markedet seg opp på bakgrunn av bedret makroøkonomiske nøkkeltall, gode selskapsresultater, stigende oljepris og nye penger inn i markedet fra den amerikanske sentralbanken. Til tross for stigende uro rundt gjeldssituasjonen i Europa, lot ikke aksjemarkedet seg påvirke nevneverdig av dette. Differanseavkastning Avkastningen i fondet ble 3,58% dårligere enn referanseindeksen. Dette skyldes at fondet ikke kom seg raskt nok inn i aksjemarkedet når markedet begynte å stige. I tillegg var det en periode hvor modellen vektet seg vekselvis ut og inn i aksjer som ikke var helt gunstig. Men året under totalt sett ga en god absoluttavkastning på nesten 14%. Forventninger til markedet Vi forventer fortsatt et volatilt marked i 2011, men med fare for korreksjoner både den ene eller andre veien. Dette medfører at riktig allokering vil være svært viktig. Strategi fremover Vi vil fortsette å bruke vår kvantitative strategi for å allokere mellom aksjer og renter, og vi venter at denne modellen vil gjøre det bedre enn indeksen fremover. RISIKOINDIKATOR ÅRLIG AVKASTNING I NOK LANDSFORDELING Lav FOND Høy ,0% -22,4% 36,7% 28,6% 27,0% 13,0% -7,3% 3,5% 21,5% 13,9% Norge 75,22% Bermuda 7,34% Luxemburg 4,65% Cayman 4,38% Kypros 3,32% Kanada 0,42% Øvrige 4,68% DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20

13 Danske Invest Norge Vekst Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter - - Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Realiserte kursgevinster/tap Netto endring i urealiserte kursgev./tap 4) Andre porteføljeinntekter - - Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer - - Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Påløpt skatt - - Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20 13

14 FONDSINFORMASJON og årsregnskap DANSKE Invest AKTIV FORMUESFORVALTNING AKSJER Informasjon pr BASISINFORMASJON Fondet er avsluttet. Basisvaluta NOK Bokført verdi - Univers Global, Store Selskap Blend, Aksjer ISIN-kode NO Bloomberg Ticker - Oppstart Utbytte Nei Forvaltet kapital, mill. - Registreringsland - Fondselskap - Forvaltningshonorar - Kjøpskostnader - Hjemmeside compliance Ref-indeks RISIKOMETER ÅRLIG AVKASTNING I NOK Lav FOND Høy ,3% 5 0 4,5% -1,6% 3,3% -7,9% 0,0% Danske Invest Horisont Aksje Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 1.852,35 Univers Global, Små/mellomstore Selskap, Aksjer ISIN-kode NO Bloomberg Ticker DCFOKOP Oppstart Utbytte Nei Forvaltet kapital, mill ,56 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 2,00 % Kjøpskostnader 2.00 % Hjemmeside Ref-indeks 50% OSEFX 50% Morgan Stanley World Index Avkastning og benchmark Fondets avkastning i 20 var positiv med 18,30 % mot indeks 18,53 %. Fondets relative avkastning var dermed negativ med 0,23 %. De elementer som bidro mest til avkastningen i 20 var allokeringen til i Emerging Markets og norske underfond. Markedet I 20 hadde vi et markedssyn som innebar en fortsatt overvekt i råvare eksponerte aksjefond i porteføljen. Begrunnelsen for dette var utsiktene til en betydelig økt veksttakt i verdensøkonomien, og da Emerging Markets (EM) og Norge spesielt. Det norske aksjemarkedet og EM er sterkt eksponert mot energi- og råvarepriser, og har derfor styrket seg mer enn de brede aksjemarkedene i 20. Meravkastning Periodens positive resultat begrunnes med den generelle positive utviklingen i alle verdens finansmarkeder i 20. Fondet leverte marginalt lavere avkastning enn dets indeks totalt sett grunnet fondets region- og underfond allokering. Fondet var i 20 kraftig overvektet Norge og Emerging Markets, med en undervekt i USA, Europa og Japan. Horisont Aksje var stort sett fullinvestert gjennom året. Vi hadde i tillegg fokus på den norske kronens relative styrke i forhold til USD og euro. Vi var av den oppfatning at den norske kronen burde styrke seg gjennom året, dette har også delvis inntruffet og har bidratt til fondets avkastning. Forventninger til markedet Den negative utviklingen i verdensøkonomien er i ferd med å snu, og usikkerheten i finansmarkedene har avtatt betraktelig. Vi forventer en ytterligere vekst i verdensøkonomien og en fortsatt bedring i finansmarkedene utover i Usikkerhetsmomenter fremover kan være for tidlig bortfall av myndigheters stimulansepakker og mer fokus på enkelt lands gjeldssituasjon etter å ha tillatt en for ekspansiv finanspolitikk. En for kraftig økning i råvareprisene vil også kunne påvirke finansmarkedet negativt. Vi forventer at verdensøkonomien vil fortsette å utvikle seg positivt i Vi tror at fondet vil levere en positiv og konkurransedyktig avkastning i 2011, selv om utviklingen til tider vil være volatil. Strategi Fondets strategi ligger fast og vil derfor fortsatt ha en benchmark som er 50 % Norge og 50 % utlandet. Vi forventer at fondet skal levere positiv avkastning relativ til indeks i RISIKOINDIKATOR Lav FOND Høy ÅRLIG AVKASTNING I NOK ,7% 23,0% 3,9% -33,6% 48,0% 18,3% SEKTOR ALLOKERING Energi 31,80% Industri 13,93% Basis industri 11,74% Finans,96% Telekom 6,00% Dagligvarer 5,88% Varige forbruksgoder 4,74% Øvrige 14,95% DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20

15 Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Aksjer Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte - - Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter - - Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) - - Fordringer Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd - - Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler - - Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad 9) Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital - - Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Påløpt skatt 9) Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Horisont Aksje Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte - - Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler - - Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Påløpt skatt - - Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20 15

16 FONDSINFORMASJON og årsregnskap Danske Invest Horisont Rente Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 1.049,61 Univers NOK Korte - Obligationer ISIN-kode NO Bloomberg Ticker - Oppstart Utbytte Ja Forvaltet kapital, mill. 225,2 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 0,80 % Kjøpskostnader 0,20 % Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs 0,25 år statsobligasjonsindeks (ST1X) Avkastning Avkastningen for 20 ble 3,94%, mens fondets referanseindeks gav en avkastning på 2,26%. Markedet Korte norske renter steg i 20. Hele oppgangen kom i første halvår, da rentene falt mot slutten av året i forbindelse med forventninger om at rentehevningene kommer senere enn tidligere antatt. På lange renter var bildet motsatt, med fallende renter i løpet av året. Rentene falt i starten av året, men steg relativt kraftig de siste par månedene som følge av at lange internasjonale renter steg. Kredittpremiene for banker har trukket ut i 20, mens den for industri har trukket inn. High yield markedet gjorde det svært godt i 20. Differanseavkastning Avkastningen til fondet ble 1,68% bedre enn referanseindeksen. Denne meravkastningen skyldes til dels at fondet har ligget eksponert mot kredittpapirer i stedet for statspapirer. Dette har gitt god avkastning både på grunn av at kredittpremiene har kommet ned, samt at papirene har hadde høyere rente i perioden. I tillegg hadde vi noe lenger varighet enn indeksen, dette bidro positivt til performancen. Forventninger til markedet Vi tror de korte norske rentene blir liggende lave en god stund fremover, og vi ser for oss første renteøkning fra Norges Bank i slutten av 2. kvartal. Vi tror at verken USA eller Eurosonen vil kunne heve sine renter i år grunnet den svake økonomien og at man i USA først må fjerne en del andre stimulanspakker før man vil begynne å heve renten. Det er fortsatt stor usikkerhet om statsgjeldssituasjonen i mange av de vestlige økonomiene, og vi tror denne krisen vil være med på å prege Strategi fremover Vi har fortsatt tro på gode kreditter fremfor statspapirer. Vi mener at den løpende meravkastningen er god betaling i forhold til den en vi tar. Dette kombinert med forventning om en inngang i kredittpremiene gjør dette til en svært attraktiv aktivaklasse fremover. RISIKOINDIKATOR Lav FOND Høy ÅRLIG AVKASTNING I NOK % 3.9% Danske Invest Banksikkerhet Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 1.011,38 Univers NOK - Pengemarked ISIN-kode NO Bloomberg Ticker DANINBA Oppstart Utbytte Ja Forvaltet kapital, mill. 257,2 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 0, % Kjøpskostnader Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs Statsindeks 3 mnd løpetid (ST1X) Avkastning Avkastningen for 20 ble 2,87%, mens fondets referanseindeks kastet av seg 2,26%. Markedet Korte norske renter steg i 20. Hele oppgangen kom i første halvår, mens rentene falt mot slutten av året. Rentefallet kom som følge av at.forventninger om at rentehevningene kommer senere enn tidligere antatt. Dette primært som følge av den økte uroen rundt enkelte EU lands statsgjeld. 3 Måneders NIBOR rente steg fra 2,18% til 2,61% i løpet av året. Kredittpremiene for norske banker har økt betydelig i 20, mens den for industri har trukket inn. Differanseavkastning Avkastningen til fondet ble 0,61% bedre enn referanseindeksen. Meravkastningen skyldes først og fremst vår eksponering i bankpapirer fremfor stat. Til tross for at norske banker har levert gode resultater i år, har smitteeffekter fra krisen i Europa presset opp kredittmarginene. Dette skyldes at flere av de store norske bankene henter penger i det europeiske markedet, og på den måten blir kredittpremiene påvirket av nivået på europeiske banker. Men den høyere løpende avkastningen på disse papirene har i stor grad veid opp for økningen.i kredittpremiene. Forventninger til markedet Vi tror de korte norske rentene blir liggende lave en god stund fremover, og vi ser for oss første renteøkning fra Norges Bank i slutten av 2. kvartal. Vi tror at verken USA eller Eurosonen vil heve sine renter i år grunnet den svake økonomien, og at man i USA først må fjerne en del andre stimulanspakker før man begynner å heve renten. Det er fortsatt stor usikkerhet om statsgjeldssituasjonen i mange av de vestlige økonomiene. Vi tror denne krisen vil være med på å prege og skape et volatilt rentemarked i Strategi fremover Vi har fortsatt tro på gode kreditter fremfor statspapirer. Vi mener at den løpende meravkastningen er god betaling i forhold til den en vi tar. Dette kombinert med forventning om en inngang i kredittpremiene i løpet av året gjør dette til en svært attraktiv aktivaklasse fremover. RISIKOINDIKATOR FOND Lav Høy ÅRLIG AVKASTNING I NOK ,8% 4,9% 2,9% DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20

17 Danske Invest Horisont Rente Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte - - Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler - - Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Banksikkerhet Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte - - Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer - - Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler - - Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20 17

18 FONDSINFORMASJON og årsregnskap Danske Invest Norsk Likviditet I Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 1.076,96 Univers NOK - Pengemarked ISIN-kode NO Bloomberg Ticker FFLIKVI Oppstart Utbytte Ja Forvaltet kapital, mill ,6 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 0,50 % Kjøpskostnader 0.25 % Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs Statsindeks 3 mnd løpetid (ST1X) Avkastning Avkastningen for 20 ble 2,58%, mens fondets referanseindeks kastet av seg 2,26%. Markedet Korte norske renter steg i 20. Hele oppgangen kom i første halvår, mens rentene falt mot slutten av året..rentefallet kom som følge av at.forventninger om at rentehevningene kommer senere enn tidligere antatt. Dette primært som følge av den økte uroen rundt enkelte EU lands statsgjeld. 3 Måneders NIBOR rente steg fra 2,18% til 2,61% i løpet av året. Kredittpremiene for norske banker har økt betydelig i 20, mens den for industri har trukket inn. Differanseavkastning Avkastningen til fondet ble 0,32% bedre enn referanseindeksen. Meravkastningen skyldes først og fremst vår eksponering i bankpapirer fremfor stat. Til tross for at norske banker har levert gode resultater i år, har smitteeffekter fra krisen i Europa presset opp kredittmarginene. Dette skyldes at flere av de store norske bankene henter penger i det europeiske markedet, og på den måten blir kredittpremiene påvirket av nivået på europeiske banker. Men den høyere løpende avkastningen på disse papirene har i stor grad veid opp for økningen.i kredittpremiene. Forventninger til markedet Vi tror de korte norske rentene blir liggende lave en god stund fremover, og vi ser for oss første renteøkning fra Norges Bank i slutten av 2. kvartal. Vi tror at verken USA eller Eurosonen vil heve sine renter i år grunnet den svake økonomien, og at man i USA først må fjerne en del andre stimulanspakker før man begynner å heve renten. Det er fortsatt stor usikkerhet om statsgjeldssituasjonen i mange av de vestlige økonomiene. Vi tror denne krisen vil være med på å prege og skape et volatilt rentemarked i Strategi fremover Vi har fortsatt tro på gode kreditter fremfor statspapirer. Vi mener at den løpende meravkastningen er god betaling i forhold til den en vi tar. Dette kombinert med forventning om en inngang i kredittpremiene i løpet av året gjør dette til en svært attraktiv aktivaklasse fremover. RISIKOINDIKATOR ÅRLIG AVKASTNING I NOK FOND Lav Høy ,4% 01 6,6% 02 5,0% 03 2,3% 2,4% ,7% 06 4,4% 07 3,2% 08 5,8% 09 2,6% Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 998,29 Univers NOK - Pengemarked ISIN-kode NO Bloomberg Ticker Oppstart Utbytte Ja Forvaltet kapital, mill ,6 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 0,20 % Kjøpskostnader 0.25 % Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs Statsindeks 3 mnd løpetid (ST1X) Avkastning Avkastningen for 20 ble 2,71%, mens fondets referanseindeks kastet av seg 2,26%. Markedet Korte norske renter steg i 20. Hele oppgangen kom i første halvår, mens rentene falt mot slutten av året..rentefallet kom som følge av at.forventninger om at rentehevningene kommer senere enn tidligere antatt. Dette primært som følge av den økte uroen rundt enkelte EU lands statsgjeld. 3 Måneders NIBOR rente steg fra 2,18% til 2,61% i løpet av året. Kredittpremiene for norske banker har økt betydelig i 20, mens den for industri har trukket inn. Differanseavkastning Avkastningen til fondet ble 0,45% bedre enn referanseindeksen. Meravkastningen skyldes først og fremst vår eksponering i bankpapirer fremfor stat. Til tross for at norske banker har levert gode resultater i år, har smitteeffekter fra krisen i Europa presset opp kredittmarginene. Dette skyldes at flere av de store norske bankene henter penger i det europeiske markedet, og på den måten blir kredittpremiene påvirket av nivået på europeiske banker. Men den høyere løpende avkastningen på disse papirene har i stor grad veid opp for økningen.i kredittpremiene. Forventninger til markedet Vi tror de korte norske rentene blir liggende lave en god stund fremover, og vi ser for oss første renteøkning fra Norges Bank i slutten av 2. kvartal. Vi tror at verken USA eller Eurosonen vil heve sine renter i år grunnet den svake økonomien, og at man i USA først må fjerne en del andre stimulanspakker før man begynner å heve renten. Det er fortsatt stor usikkerhet om statsgjeldssituasjonen i mange av de vestlige økonomiene. Vi tror denne krisen vil være med på å prege og skape et volatilt rentemarked i Strategi fremover Vi har fortsatt tro på gode kreditter fremfor statspapirer. Vi mener at den løpende meravkastningen er god betaling i forhold til den en vi tar. Dette kombinert med forventning om en inngang i kredittpremiene i løpet av året gjør dette til en svært attraktiv aktivaklasse fremover. RISIKOINDIKATOR ÅRLIG AVKASTNING I NOK FOND Lav Høy ,4% 01 6,8% 02 4,9% 03 2,0% 2,0% ,8% 06 4,6% 07 6,6% 08 4,0% 09 2,7% 18 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20

19 Danske Invest Norsk Likviditet Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte - - Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler - - Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld & egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte - - Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev/tap Andre porteføljeinntekter - - Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1 Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler - - Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 121 Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1 Andelskapital 5) Over/underkurs , Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1 Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20 19

20 FONDSINFORMASJON og årsregnskap Danske Invest Norsk Obligasjon Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 1.005,43 Univers NOK, Øvrige, Obligasjoner ISIN-kode NO Bloomberg Ticker FFOBLIG Oppstart Utbytte Ja Forvaltet kapital, mill. 715,6 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 0,50 % Kjøpskostnader 0.25 % Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 års løpetid (ST4X) RISIKOINDIKATOR Lav FOND Høy Avkastning Avkastningen for 20 ble 4,24%, mens fondets referanseindeks gav en avkastning på 4,44%. Markedet Korte norske renter steg i 20. Hele oppgangen kom i første halvår, da rentene falt mot slutten av året i forbindelse med forventninger om at rentehevningene kommer senere enn tidligere antatt. På lange renter var bildet motsatt, med fallende renter i løpet av året. Rentene falt i starten av året, men steg relativt kraftig de siste par månedene som følge av at lange internasjonale renter steg. Kredittpremiene for banker har trukket ut i 20, mens den for industri har trukket inn. ÅRLIG AVKASTNING I NOK ,1% 01 7,3% 02,2% 03 5,0% 04 1,9% 05 Differanseavkastning Avkastningen til fondet ble 0,20% dårligere enn referanseindeksen. Denne mindreavkastningen skyldes til dels at fondet har ligget eksponert mot bankpapirer i stedet for statspapirer. Til tross for at norske banker har levert gode resultater i år, har smitteeffekter fra krisen i Europa lagt et press opp på kredittmarginene. Dette skyldes at flere av bankene i Norge henter penger i det europeiske markedet, og på den måten blir kredittpremiene påvirket av nivået på europeiske banker. Men den høyere løpende avkastningen på disse papirene har i stor grad veid opp for utgangen i kredittpremier. I tillegg hadde vi noe kortere varighet enn indeksen i starten av året, dette bidro svakt negativt til performancen. 1,0% 06 3,2% 07 8,6% 08 6,5% 09 4,2% Forventninger til markedet Vi tror de korte norske rentene blir liggende lave en god stund fremover, og vi ser for oss første renteøkning fra Norges Bank i slutten av 2. kvartal. Vi tror ikke at verken USA eller Eurosonen vil kunne heve sine renter i år grunnet den svake økonomien og at man i USA først må fjerne en del andre stimulanspakker før man vil begynne å heve renten. Det er fortsatt stor usikkerhet om statsgjeldssituasjonen i mange av de vestlige økonomiene, og vi tror denne krisen vil være med på å prege Strategi fremover Vi har fortsatt tro på gode kreditter fremfor statspapirer. Vi mener at den løpende meravkastningen er god betaling i forhold til den en vi tar. Dette kombinert med forventning om en inngang i kredittpremiene gjør dette til en svært attraktiv aktivaklasse fremover. Videre har vi valgt å ha en noe kortere varighet i porteføljen enn indeksen da vi er ikke ser bort fra at internasjonale lange renter kan fortsette å tendere oppover. Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 1.046,19 Univers NOK, Øvrige, Obligasjoner ISIN-kode NO Bloomberg Ticker - Oppstart Utbytte Ja Forvaltet kapital, mill ,1 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 0,15 % Kjøpskostnader - Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 års løpetid (ST4X) RISIKOINDIKATOR Lav FOND Høy Avkastning Avkastningen for 20 ble 4,20%, mens fondets referanseindeks gav en avkastning på 4,44%. Markedet Korte norske renter steg i 20. Hele oppgangen kom i første halvår, da rentene falt mot slutten av året i forbindelse med forventninger om at rentehevningene kommer senere enn tidligere antatt. På lange renter var bildet motsatt, med fallende renter i løpet av året. Rentene falt i starten av året, men steg relativt kraftig de siste par månedene som følge av at lange internasjonale renter steg. Kredittpremiene for banker har trukket ut i 20, mens den for industri har trukket inn. ÅRLIG AVKASTNING I NOK 12 8 Differanseavkastning Avkastningen til fondet ble 0,24% dårligere enn referanseindeksen. Denne mindreavkastningen skyldes til dels at fondet har ligget eksponert mot bankpapirer i stedet for statspapirer. Til tross for at norske banker har levert gode resultater i år, har smitteeffekter fra krisen i Europa lagt et press opp på kredittmarginene. Dette skyldes at flere av bankene i Norge henter penger i det europeiske markedet, og på den måten blir kredittpremiene påvirket av nivået på europeiske banker. Men den høyere løpende avkastningen på disse papirene har i stor grad veid opp for utgangen i kredittpremier. I tillegg hadde vi noe kortere varighet enn indeksen i starten av året, dette bidro svakt negativt til performancen. 9,4% 8,2% Forventninger til markedet Vi tror de korte norske rentene blir liggende lave en god stund fremover, og vi ser for oss første renteøkning fra Norges Bank i slutten av 2. kvartal. Vi tror ikke at verken USA eller Eurosonen vil kunne heve sine renter i år grunnet den svake økonomien og at man i USA først må fjerne en del andre stimulanspakker før man vil begynne å heve renten. Det er fortsatt stor usikkerhet om statsgjeldssituasjonen i mange av de vestlige økonomiene, og vi tror denne krisen vil være med på å prege Strategi fremover Vi har fortsatt tro på gode kreditter fremfor statspapirer. Vi mener at den løpende meravkastningen er god betaling i forhold til den en vi tar. Dette kombinert med forventning om en inngang i kredittpremiene gjør dette til en svært attraktiv aktivaklasse fremover. Videre har vi valgt å ha en noe kortere varighet i porteføljen enn indeksen da vi er ikke ser bort fra at internasjonale lange renter kan fortsette å tendere oppover ,9% 4,2% 2 1,8% DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

årsrapport holberg fondene

årsrapport holberg fondene årsrapport holberg fondene Høydepunkter i 2009 20 9 9 18 18 20 milliarder til forvaltning år med aktivt forvaltede fondsporteføljer kompetente medarbeidere Årsrapport 2009 holberg fondene Alle nedturer

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 11 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 17 KLP Pensjon

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

Årsrapport 2014. Verdipapirfond

Årsrapport 2014. Verdipapirfond Årsrapport Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 3 Årsberetning for... 4 Årsregnskap og balanse... 8 Noter til fondene...

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2013 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Rentefond Januar 28 Markedskommentar fra ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Mot slutten av første halvår 27 så vi en mer positiv vekstutvikling i USA

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 Innhold Styrets årsberetning 1 Opplysninger om KLPfondene 8 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 18 KLP Pensjon II 20 KLP Statsobligasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte 2014 INNHOLD Markedskommentar... 3 Om fondene... 6 Styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

årsrapport holberg fondene kebnekaise 2097 moh Sveriges høyeste fjell

årsrapport holberg fondene kebnekaise 2097 moh Sveriges høyeste fjell årsrapport holberg fondene kebnekaise 2097 moh Sveriges høyeste fjell 20 10 halti Finsk toppnivå. Fjellet ligger nordvest i Finland på grensen til Norge. Fjellets høyeste punkt, 1365 moh, ligger på norsk

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell holberg fondene 2012 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

Årsrapport 2009. Verdipapirfond

Årsrapport 2009. Verdipapirfond Årsrapport 2009 Verdipapirfond Bildene i årsrapporten er valgt for å illustrere det fantastiske børsåret 2009. En trapp går fra et nivå til et annet, og det har vi så absolutt opplevd. Ved å stige hele

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki Lukk dokumentet Årsrapport 2002 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Absolutt svakt relativt

Detaljer

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014 Årsrapport ODINs institusjonelle fond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt 9-11 Styrets beretning

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer