Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 20

2 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 20 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 28 Noter 48 Revisors beretning 54

3 morten rasten Administrerende Direktør Danske Capital AS KOMMENTAR FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Kjære andelseier Vi har lagt bak oss et godt år, og verdens aksjemarkeder har også i år utviklet seg i positiv retning. I løpet av året som gikk har usikkerheten i finansmarkedene avtatt i forhold til året før, men det store samtaleemne i 20 ble allikevel problemene rundt europeisk statsgjeld, hvor Hellas sine problemer har kommet tydeligst frem. Den amerikanske sentralbanken sin introduksjon av nye stimulansetiltak viser også at verdens største økonomi fremdeles ikke er helt selvgående. Norge har vist at landet var bedre rustet etter finanskrisen enn mange andre land. Til tross at det fremdeles er utfordringer der ute ser vi med positive øyne på Avkastning på fondene Oslo Børs leverte i 20 en hyggelig avkastning og endte til slutt på 439,7 poeng, noe som var en økning på 18,4% for året. Fondsindeksen leverte en avkastning på 22,3%. De fleste av våre norske aktivt forvaltede aksjefond har også levert gode resultater målt både mot referanseindeks og mange konkurrenter og avkastningen har variert mellom 21,6% og 24,2%. Vårt vekstfond som fokuserer på små og mellomstore selskaper leverte en avkastning på 14,4%, noe som var 2,5% bedre enn sin referanseindeks. Våre rentefond hadde et godt år til tross for at våre obligasjonsfond endte bak sin indeks. Obligasjonsfondene leverte begge en avkastning på 4,2%, mot indeksavkastningen på 4,4%. Mindreavkastningen skyldes i hovedsak at gjeldsproblematikken i Europa har presset opp kredittpremiene gjennom året, noe som ikke har berørt indeksen da denne er utelukkende norsk stat. Pengemarkedsfondene hadde et godt år med en avkastning på mellom 2,6% og 2,7% mot indeksen på 2,3%. Danske Invest Horisont Aksje hadde en avkastning på 18,3% mot den sammensatte referanseindeksens 18,5%. Danske Invest Horisont Rente Hadde sitt første hele år i drift og leverte en avkastning på 3,9% mot referanseindeksens 2,3%. Utsikter for fremtiden Ved inngangen til 2011 vurderer vi at vekstbildet for global økonomi er forbedret og at nivået er avtagende, dog ikke forsvunnet. Dette har ført til at appetitten har økt og at investorene hever sin andel av aksjer i porteføljene. Vår vurdering er derfor at aksjer vil gi en konkurransemessig god avkasting i inneværende år. Investor må allikevel påregne volatile markeder i året som kommer. Vi tror på at råvareprisene vil holde seg høye fremover og at dette vil være med på å understøtte en videre positiv utvikling på Oslo Børs. Når det gjelder rentemarkedet tror vi at rentene kommer til å stige fra dagens lave nivåer. Vi forventer at den nye sentralbanksjefen vil starte å heve styringsrenten i slutten av 1. halvår. På den positive siden tror vi at kredittpåslaget som norske banker må betale for å få låne penger vil minke. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: Dersom du ønsker rådgivning angående sparing, er du alltid velkommen til å ringe en rådgiver hos vår distributør Fokus Bank på telefon Med vennlig hilsen Morten Rasten, Adm. direktør DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20 3

4 ÅRSBERETNING 20 Virksomheten i 20 Danske Capital AS, med hovedsete i Oslo, er et heleid datterselskap av Danske Bank A/S, med kontor i Stortingsgata 6 i Oslo. Selskapet inngår som en del av totaltilbudet innen kapitalforvaltning i Danske Bank konsernet. Selskapets formål er å forvalte verdipapirfond og utøve aktiv forvaltning av investorers portefølje, på individuell basis og etter investors fullmakt overfor det institusjonelle og private sparemarkedet i Norge. Selskapet har også konsesjon til å utøve rådgivning om finansielle instrumenter samt oppbevaring og forvaltning av fondsandeler. Danske Capital er en del av Danske Banks kapitalforvaltningsmiljø som blant annet forvalter Danske Invest. Danske Invest er et samlet tilbud av nasjonale og internasjonale verdipapirfond. Danske Capital har ved utgangen av året 27 fond registrert i Norge med ulike investeringsmandater. I tillegg til dette opptrer vi også som salgsrepresentant for utenlandske verdipapirfond forvaltet av andre Danske Capital enheter, samt fond forvaltet av andre eksterne forvaltere. Forvaltningsmiljøet i Norge er en frittstående juridisk enhet som samarbeider med de øvrige Danske Capital enhetene på tvers av landegrensene. Ved utgangen av året hadde alle Danske Capital enhetene en forvaltningskapital på kr 630 mrd. og totalt 535 ansatte. Fondsmarkedet Forvaltningskapitalen i verdipapirfond forvaltet av norske verdipapirfondsforetak fortsatte veksten fra 2009 inn i 20 etter det store fallet i Samlet forvaltningskapital har økt med 20 %, hvorav % skyldes nytegning i fond. Den samlede forvaltningskapitalen i de norske verdipapirselskapene utgjorde ved årets slutt totalt kr 498 mrd, som er en økning på kr 84 mrd. Det ble tegnet andeler for kr 41 mrd, hvorav aksjer sto for kr 16 mrd, kombinasjonsfond kr 4 mrd, obligasjonsfond kr 27 mrd mens pengemarkedsfond hadde en tilbakegang på 1 mrd. Samlet forvaltningskapitalen i Danske Capital utgjorde ved regnskapsårets slutt kr 30,3 mrd, hvilket er en økning fra kr 9,7 mrd i forhold til fjoråret. Av dette utgjør Danske Invest fond kr 12 mrd, noe som er en økning på 51 % fra Økningen er et resultat av nettotegning på kr 3,2 mrd og en markedsvekst på kr 0,9 mrd. Øvrige fond forvaltet av Danske Capital har en samlet markedsverdi på kr 3,9 mrd, noe som er opp 0,9 mrd fra Selskapets samlede forvaltningskapital i norskregistrerte fond er kr 16,3 mrd, noe som gir en markedsandel ved årsskiftet for norskregistrert fond på 3,3 % mot 2,7 % ved inngangen til året. Danske Capital hadde ved utgangen av året kr 13,8 mrd under aktiv forvaltning, en økning på 4,7 mrd fra En større andel av aktivforvaltningsmandatene som selskapet forvalter er investert i verdipapirfond forvaltet av selskapet. Ved utgangen av året hadde vi kundeforhold i fond og egne mandater, noe som er en nedgang fra siden forrige årsskifte. Avkastning på fondene Våre aktivt forvaltede allokeringsfond har levert resultater på linje med markedet. Danske Invest Horisont Aksje hadde en avkastning på 18,3 % mot den sammensatte referanseindeksens på 18,5 %. Danske Invest Horisont Rente levert en avkastning på 3,9 % mot indeksens 2,3 %. Oslo Børs har lagt bak seg et godt år med en oppgang for Fondsindeksen på 22,3 %. Våre brede norske aktivt forvaltede Danske Invest aksjefond har levert solide resultater, målt både mot referanseindeks og mange av våre konkurrenter, og avkastningen for fondene har variert mellom 21,6 % og 24,2 %. Vårt norske vekstfond har levert 14,4 % mot indeks på 11,8 %. Våre Danske Invest obligasjonsfond leverte en avkastning på 4,2 %, mot indeks på 4,4 %, mens pengemarkedsfondene ga en avkastning mellom 2,6 % og 2,9 %, mot indeks på 2,3 %. Øvrige fond som Danske Capital forvalter markedsføres i hovedsak under andre navn enn Danske Invest. Disse fondene er både aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond og har alle hatt en tilfredsstilende avkastning ift deres investeringsmandat gjennom året. 4 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20

5 Utsiktene for 2011 Ved inngangen til 2011 synes vekstbildet for global økonomi å være forbedret samt at nivået er avtagende, dog ikke forsvunnet. Dette har ført til at appetitten har økt og at investorene øker sin andel av aksjer i porteføljene. Fortsatt høye råvarepriser fremover vil isolert sett være med på å understøtte en videre positiv utvikling på Oslo Børs. De samlede markedssignaler for aksjer kan gi grunnlag for en positiv avkasting i Investor må allikevel påregne volatile markeder i året som kommer. Når det gjelder rentemarkedet ser vi at rentene kan komme til å stige fra dagens lave nivåer. Det er forventninger til at den nye sentralbanksjefen vil starte å heve styringsrenten i slutten av 1. halvår. Samtidig ser vi signaler om at kredittpåslaget som norske banker må betale for å få låne penger kan minke i tiden som kommer. Disse to effektene kan virke mot hverandre for en renteinvestor med kreditteksponering. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvilken effekt som eventuelt vil være sterkest. Finansiell Våre rentefond er investert i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner, og vil være eksponert for både rente og kreditt. Rente er for endringer i fondsverdien som følge av endringer i det generelle rentenivået. Kreditt er endringer i fondsverdien som følge av endringer i markedets syn på utsteders kredittverdighet og kravet til kredittpremie, eller endringer i fondsverdien som følge av tap ved at låntager misligholder sine låneforpliktelser eller går konkurs. Aksjefondene vil være eksponert for selskaps og generell aksjemarkeds. Selskaps er for endringer i fondsverdien som følge av svingninger i enkeltselskaper fondene er investert i. Generell aksjemarkeds vil si endrings i fondsverdien som følge av generelle svingninger i aksjemarkedet. Fond i fond vil være eksponert for er knyttet til aksjefond og rentefond. Fondene vil også være eksponert for likviditets som følge av endringer i markedets syn på et verdipapirs likviditet. Fond som investerer i utenlandske verdipapirer vil i tillegg være eksponert for valuta. Våre norske rentefond er ikke eksponert mot valuta, og våre norske aksjefond har i veldig begrenset grad valuta i forbindelse med investeringer i selskaper som har sin hovednotering på en utenlandsk børs. Fond i fond kan ha valuta i de tilfeller der hovedfondet investerer i underfond med annen valutaeksponering enn norske kroner og valutaen ikke sikres. Dersom fondene valutasikres anses valutaen som liten. Oppgjørsen er forbundet med rettidig oppgjør ved kjøp og salg av verdipapirer, og anses som liten da alle fondene benytter forvalteroppgjør ved alle sine verdipapirhandler. Dette er ikke en fullstendig beskrivelse av alle er ved å investere i våre fond. Fondenes prospekter må derfor leses nøye før man investerer. Vurder fondenes investeringsformål, og kostnader nøye før en investering gjennomføres. Alle verdipapirfondene er klassifisert i samsvar med gjeldende bransjestandard utarbeidet av Verdipapirfondenes Forening. Risikoprofilen og verdiutviklingen for de ulike verdipapirfond er angitt i rapporten under beskrivelsen av det enkelte fond. Risikostyring Ved forvaltningen av fondene utøver Danske Capital en disiplinert investeringsmetodikk med fokus på kontrollert tagning i den hensikt å oppnå en forutsigbar og god avkastning. Investeringskonseptet er innrettet mot å maksimere fondets avkastning med et bevisst forhold til utnyttelsen innenfor fondets vedtekter. Dette medfører at fondets sammensetting vil avvike fra indeksens sammensetting. Daglig kontroll av fondenes investeringer mot vedtekter og forvalterens investeringsmandat, sikrer at forvaltningen skjer innenfor gjeldende lovgivning og definerte mål. Endringer i fondene DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20 5

6 ÅRSBERETNING 20 Det har gjennom året ikke vært noen materielle endringer i vedtektene til fond som forvaltningsselskapet forvalter. Ekstraordinært store innløsninger Danske Capital har etablert særskilte rutiner som følges ved store innløsninger i fondene, som sikrer likebehandling av andelseierne. I løpet av 20 har det ikke vært gjennomført større netto innløsninger for noen av våre fond. Organisering Danske Capital er forretningsfører og forvalter for de norske Danske Invest fondene, og Fokus Bank, filial av Danske Bank A/S, er depotmottaker. Danske Capital inngår som en del av den samlede virksomheten i Danske Bank konsernet, og er tett knyttet opp mot konsernets bankvirksomhet. I Norge er bankvirksomheten representert ved Fokus Bank. Det er ingen ansatte i de enkelte fond, men i forvaltningsselskapet. Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt. Fondenes investeringsvirksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Det er gjort noen endringer i styrets sammensetting gjennom året. Henrik Ruud ble gjenvalgt som andelseiernes representant for 2 nye år og Kirsten Helenea Müller ble valgt som varamedlem for 2 år. Som eiervalgt styremedlem ble Anne Marit Standeren valgt for 2 år. Danske Capital har etablerte rutiner for intern kontroll som skal bidra til at den operasjonelle en begrenses. Kvaliteten på den interne kontrollen rapporteres en gang per år i forvaltningsselskapet, med en avsluttende rapport fra selskapets ledelse til styret. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av fondenes stilling ved årsskiftet. Årsregnskapet viser at det er grunnlag for videre drift. Etter styrets oppfatning gir fremlagte årsregnskap og balanse, med tilhørende noter for forvaltningsselskapet, fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapet. Disponering av årets resultat Disponeringen av årets overskudd er gjennomført i de respektive fonds regnskaper og balanser. Styret takker alle andelseiere for tilliten de har vist ved å la Danske Capital forvalte deres midler. Oslo, 27. januar 2011 Styret i Danske Capital AS Lars Eigen Møller Styrets leder Kurt Hangaard Anne Marit Standeren Jan-Frode Janson Nestleder Kai Gjesdal Henriksen Henrik Ruud Morten Rasten Adm. direktør 6 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20

7 Innkalling til valgmøte Onsdag 16. mars 2011, kl 09:00 Danske Invest Norge I Danske Invest Norge II Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Danske Invest Norge Vekst Danske Invest Horisont Aksje Danske Invest Horisont Rente Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Aksjer Danske Invest Norsk Obligasjon Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon Danske Invest Norsk Likviditet Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon Danske Invest Banksikkerhet Danica Pensjon Norge - Aksje Danica Pensjon Norge - Obligasjon Investeringsprofil Aksjer Investeringsprofil Renter Unifor Aksjer Unifor Renter Vekterfond Aksjer I Vekterfond Aksjer II Vekterfond Trygg Vekterfond Balansert Vekterfond Offensiv SPV Aksje SPV Rente for ovennevnte verdipapirfond, som alle er forvaltet av Danske Capital AS. Møtet holdes i Fokus Banks lokaler, Stortingsgata 6, 0161 Oslo 7. etasje. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder 3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen 4. Styrets årsberetning for fondene som er nevnt ovenfor 5. Valg av andelseiernes styrerepresentanter 6. Innmeldte spørsmål fra andelseierne På valgmøtet har andelseier rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen en uke før valgmøtet holdes. Med unntak av ovennevnte valg, kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet. Undertegnet påmelding må være Danske Capital AS i hende senest 9.mars, og må inneholde følgende opplysninger: Navn, fødsels- og personnummer VPS kontonummer til andelseier Hvilke verdipapirfond og hvor mange andeler andelseier har Ønsker du at andre skal møte på dine vegne, må du opplyse om dette ved påmeldingen. Etter valgmøtet blir det holdt en presentasjon med følgende tema: Danske Invest Horisont Aksje den optimale aksjeporteføljen? Det blir enkel servering. Med vennlig hilsen Danske Capital AS Morten Rasten, Adm. direktør Selskapets postadresse: Danske Capital AS, Postboks 1170 Sentrum, 07 Oslo Telefaks: DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20 7

8 FONDSINFORMASJON og årsregnskap Danske Invest Norge I Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 5.296,14 Univers Norge, Aksjer ISIN-kode NO Bloomberg Ticker FFNORGE Oppstart Utbytte Nei Forvaltet kapital, mill. 448,9 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 2,00 % Kjøpskostnader 2.00 % Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 20 var 23,0 % mot indeks 22,3 %. Fondets meravkastning var dermed 0,7 %. Det var valget av enkeltselskaper som bidro mest til fondets meravkastning og bidro til den positive avkastningen. Relativ avkastning Året startet svakt med fokus på økte premier forbundet med usikkerheten rundt gjeldssituasjonen og budsjettunderskuddet til Hellas og enkelte andre europeiske land. I tillegg ble enkelte av våre oljeservice og oljeselskaper påvirket negativt av oljeutslippet i Mexicogulfen. I løpet av året steg stemningen, i takt med økte tiltakspakker fra myndighetene og mer positive makrotall enn tidligere forventet. Det største negative bidraget kom fra den svake kursutviklingen til Norsk Hydro. Våre største positive bidrag kom fra Kongsberg Gruppen, Lerøy og Subsea7. Markedet Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har styrket seg mer enn det globale aksjemarkedet i 20.. Strukturelt Fondet har økt sin eksponering mot oil-service og råvarer i perioden. Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut, blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Dagens prising reflekterer fortsatt betydelig usikkerhet i verdensøkonomien. Vår konklusjon blir derfor en positiv, men forsiktig, holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondets strategi er blitt noe mer aggressiv. Vi konsentrerer porteføljen om solide store selskaper med høy likviditet for å være i posisjon for fremtidig markedsoppgang. Foruten energi og råvarer holder vi større posisjoner i utvalgte defensive selskaper. Avkastningshistorikk De siste 5 årene har fondet levert en årlig avkastning på 9,8 %. RISIKOINDIKATOR ÅRLIG AVKASTNING I NOK SEKTOR ALLOKERING Lav FOND Høy ,6% -31,4% 47,1% 39,2% 35,4% 30,7% 13,0% -49,4% 74,0% 23,0% Energi 37,81% Industri 17,53% Basis industri 14,24% Finans 8,67% Telekom 6,53% Dagligvarer 6,39% Varige forbruksgoder 3,69% Øvrige 5,14% Danske Invest Norge II Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 6.082,49 Univers Norge, Aksjer ISIN-kode NO Bloomberg Ticker FFNORG2 Oppstart Utbytte Nei Forvaltet kapital, mill. 215,2 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 1,25 % Kjøpskostnader 1.50 % Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 20 var 24,2 % mot indeks 22,3 %. Fondets meravkastning var dermed 1,9 %. Det var valget av enkeltselskaper som bidro mest til fondets meravkastning og bidro til den positive avkastningen. Relativ avkastning Året startet svakt med fokus på økte premier forbundet med usikkerheten rundt gjeldssituasjonen og budsjettunderskuddet til Hellas og enkelte andre europeiske land. I tillegg ble enkelte av våre oljeservice og oljeselskaper påvirket negativt av oljeutslippet i Mexicogulfen. I løpet av året steg stemningen, i takt med økte tiltakspakker fra myndighetene og mer positive makrotall enn tidligere forventet. Det største negative bidraget kom fra den svake kursutviklingen til Norsk Hydro. Våre største positive bidrag kom fra Kongsberg Gruppen, Lerøy og Subsea7. Markedet Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har styrket seg mer enn det globale aksjemarkedet i 20. Strukturelt Fondet har økt sin eksponering mot oil-service og råvarer i perioden. Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut,.blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Dagens prising reflekterer fortsatt betydelig usikkerhet i verdensøkonomien. Vår konklusjon blir derfor en positiv, men forsiktig, holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondets strategi er blitt noe mer aggressiv. Vi konsentrerer porteføljen om solide store selskaper med høy likviditet for å være i posisjon for fremtidig markedsoppgang. Foruten energi og råvarer holder vi større posisjoner i utvalgte defensive selskaper. Avkastningshistorikk De siste 5 årene har fondet levert en årlig avkastning på,8 %. RISIKOINDIKATOR ÅRLIG AVKASTNING I NOK SEKTOR ALLOKERING Lav FOND Høy ,9% -30,4% 48,3% 40,2% 36,5% 31,4% 13,4% -48,5% 75,0% 24,2% Energi 37,58% Industri 17,77% Basis industri 14,22% Finans 8,59% Telekom 6,51% Dagligvarer 6,33% Varige forbruksgoder 3,65% Øvrige 5,36% DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20

9 Danske Invest Norge I Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Norge II Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20 9

10 FONDSINFORMASJON og årsregnskap Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 3.291,17 Univers Norge, Aksjer ISIN-kode NO Bloomberg Ticker DCDFNAI Oppstart Utbytte Nei Forvaltet kapital, mill ,0 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 0,90 % Kjøpskostnader 0.30 % Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 20 var 21,64 % mot indeks 22,27 %. Fondets mindreavkastning var dermed minus 0,63 % i forhold til fondets referanseindeks. Fondets avkastning var imidlertid 3,2% bedre enn det generelle markedet (OSEBX) som steg 18,4%. Relativ avkastning Året startet svakt med fokus på økte premier forbundet med usikkerheten rundt gjeldssituasjonen og budsjettunderskuddet til Hellas og enkelte andre europeiske land. I tillegg ble enkelte av våre oljeservice og oljeselskaper påvirket negativt av oljeutslippet i Mexicogulfen. I løpet av året steg stemningen, i takt med økte tiltakspakker fra myndighetene og mer positive makrotall enn tidligere forventet. Det største negative bidraget kom fra den svake kursutviklingen til Norsk Hydro. Våre største positive bidrag kom fra Kongsberg Gruppen, Lerøy og Subsea7. Markedet Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har styrket seg mer enn det globale aksjemarkedet i 20. Strukturelt Fondet har økt sin eksponering mot oil-service og råvarer i perioden. Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut, blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Dagens prising reflekterer fortsatt betydelig usikkerhet i verdensøkonomien. Vår konklusjon blir derfor en positiv, men forsiktig, holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondets strategi er blitt noe mer aggressiv. Vi konsentrerer porteføljen om solide store selskaper med høy likviditet for å være i posisjon for fremtidig markedsoppgang. Foruten energi og råvarer holder vi større posisjoner i utvalgte defensive selskaper. Avkastningshistorikk De siste 5 årene har fondet levert en årlig avkastning på,8 %. RISIKOINDIKATOR ÅRLIG AVKASTNING I NOK SEKTOR ALLOKERING Lav FOND Høy ,0% -30,3% 48,1% 40,5% 37,6% 37,6% 14,4% -49,5% 76,6% 21,6% Energi 39,03% Industri 15,14% Basis industri 14,54% Finans 9,30% Telekom 6,38% Dagligvarer 5,49% Varige forbruksgoder 5,23% Øvrige 4,88% Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 1.403,13 Univers Norge, Aksjer ISIN-kode NO Bloomberg Ticker - Oppstart Utbytte Ja Forvaltet kapital, mill. 753,5 Registreringsland - Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 0,90 % Kjøpskostnader 0,20 % Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 20 var 24,1 % mot indeks 22,3 %. Fondets meravkastning var dermed 1,8 %. Det var valget av enkeltselskaper som bidro mest til fondets meravkastning og bidro til den positive avkastningen. Relativ avkastning Året startet svakt med fokus på økte premier forbundet med usikkerheten rundt gjeldssituasjonen og budsjettunderskuddet til Hellas og enkelte andre europeiske land. I tillegg ble enkelte av våre oljeservice og oljeselskaper påvirket negativt av oljeutslippet i Mexicogulfen. I løpet av året steg stemningen, i takt med økte tiltakspakker fra myndighetene og mer positive makrotall enn tidligere forventet. Det største negative bidraget kom fra den svake kursutviklingen til Norsk Hydro. Våre største positive bidrag kom fra Kongsberg Gruppen, Lerøy og Subsea7. Markedet Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har styrket seg mer enn det globale aksjemarkedet i 20. Strukturelt Fondet har økt sin eksponering mot oil-service og råvarer i perioden. Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut, blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Dagens prising reflekterer fortsatt betydelig usikkerhet i verdensøkonomien. Vår konklusjon blir derfor en positiv, men forsiktig, holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondets strategi er blitt noe mer aggressiv. Vi konsentrerer porteføljen om solide store selskaper med høy likviditet for å være i posisjon for fremtidig markedsoppgang. Foruten energi og råvarer holder vi større posisjoner i utvalgte defensive selskaper. Avkastningshistorikk De siste 5 årene har fondet levert en årlig avkastning på 8,5 %. RISIKOINDIKATOR ÅRLIG AVKASTNING I NOK SEKTOR ALLOKERING Lav FOND Høy ,0% -48,7% 75,3% 24,1% Energi 37,18% Industri 17,06% Basis industri 14,13% Finans 9,41% Telekom 7,50% Dagligvarer 6,25% Varige forbruksgoder 3,65% Øvrige 4,81% DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20

11 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20 11

12 FONDSINFORMASJON og årsregnskap Danske Invest Norge Vekst Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 9.902,24 Univers Norge, Aksjer ISIN-kode NO Bloomberg Ticker FFSMBFD Oppstart Utbytte Nei Forvaltet kapital, mill. 388,8 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 1,75 % Kjøpskostnader 2.00 % Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs SMA-indeks (OSESX) Avkastning og referanseindeks Fondets avkastning i 20 var 14,35 % mot indeks 11,81 %. Fondets meravkastning var dermed 2,54 %. Det var valget av enkeltselskaper som bidro mest til fondets meravkastning og bidro til den positive avkastningen. Relativ avkastning Året startet svakt med fokus på økte premier forbundet med usikkerheten rundt gjeldssituasjonen og budsjettunderskuddet til Hellas og enkelte andre europeiske land. I tillegg ble enkelte av våre oljeservice og oljeselskaper påvirket negativt av oljeutslippet i Mexicogulfen. I løpet av året steg stemningen, i takt med økte tiltakspakker fra myndighetene og mer positive makrotall enn tidligere forventet. Det største negative bidraget kom fra den svake kursutviklingen til Clavis Pharma og Det Norske Oljeselskap. Våre største positive bidrag kom fra Lerøy Seafood og Nordic Semiconductor. Markedet Det norske aksjemarkedet er sterkt dominert av energi og råvarer, og har styrket seg mer enn det globale aksjemarkedet i 20. Selv om betaen var høy i mange av vekstselskapene i porteføljen er fortsatt premien stor i de samme selskapene. Vekstaksjene har derfor utviklet seg noe svakere enn det generelle markedet. Strukturelt Fondet har i perioden ikke endret sin plasseringsstrategi. Forventninger til markedet All erfaring viser at dersom en utelukkende kjøper aksjer når alt ser trygt og bekymringsløst ut, blir avkastningen svak over tid. De beste tidspunktene å kjøpe aksjer er når det har vært stor usikkerhet og markedet har falt. Dagens prising reflekterer fortsatt betydelig usikkerhet i verdensøkonomien. Vår konklusjon blir derfor en positiv, men forsiktig, holdning til norske aksjer på nåværende tidspunkt. Strategi fremover Fondets strategi ligger fast og vi vil også i perioden fremover være fokusert på vekstselskaper. Avkastningshistorikk Siden forvalter tok over fondet i juli 2003 har fondet levert en årlig avkastning på 3,4 %. RISIKOINDIKATOR ÅRLIG AVKASTNING I NOK SEKTOR ALLOKERING Lav FOND Høy ,5% -44,4% ,6% 48,8% 48,8% ,3% 06 2,8% -55,5% ,8% 09 14,4% Energi 40,92% IT 11,27% Telekom 8,56% Basis industri 8,47% Finans 7,74% Dagligvarer 7,01% Helserelatert utstyr og tjenester 5,25% Øvrige,79% Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 4.357,31 Univers Øvrige - Balanceret ISIN-kode NO Bloomberg Ticker FFUNIVE Oppstart Utbytte Ja Forvaltet kapital, mill. 71,3 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 1,75 % Kjøpskostnader 2.00 % Hjemmeside Ref-indeks Vektet indeks bestående av 70% Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 30% Oslo Børs Statsobligasjonsindeksindeks 3 års varighet (ST4X) Avkastning Avkastningen i fondet ble 13,86%, mens fondets referanseindeks ga en avkastning på 17,44%. Markedet Aksjemarkedet hadde et dårlig første halvår, med et fall på nesten 12%. I annet halvår tok markedet seg opp på bakgrunn av bedret makroøkonomiske nøkkeltall, gode selskapsresultater, stigende oljepris og nye penger inn i markedet fra den amerikanske sentralbanken. Til tross for stigende uro rundt gjeldssituasjonen i Europa, lot ikke aksjemarkedet seg påvirke nevneverdig av dette. Differanseavkastning Avkastningen i fondet ble 3,58% dårligere enn referanseindeksen. Dette skyldes at fondet ikke kom seg raskt nok inn i aksjemarkedet når markedet begynte å stige. I tillegg var det en periode hvor modellen vektet seg vekselvis ut og inn i aksjer som ikke var helt gunstig. Men året under totalt sett ga en god absoluttavkastning på nesten 14%. Forventninger til markedet Vi forventer fortsatt et volatilt marked i 2011, men med fare for korreksjoner både den ene eller andre veien. Dette medfører at riktig allokering vil være svært viktig. Strategi fremover Vi vil fortsette å bruke vår kvantitative strategi for å allokere mellom aksjer og renter, og vi venter at denne modellen vil gjøre det bedre enn indeksen fremover. RISIKOINDIKATOR ÅRLIG AVKASTNING I NOK LANDSFORDELING Lav FOND Høy ,0% -22,4% 36,7% 28,6% 27,0% 13,0% -7,3% 3,5% 21,5% 13,9% Norge 75,22% Bermuda 7,34% Luxemburg 4,65% Cayman 4,38% Kypros 3,32% Kanada 0,42% Øvrige 4,68% DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20

13 Danske Invest Norge Vekst Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter - - Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Realiserte kursgevinster/tap Netto endring i urealiserte kursgev./tap 4) Andre porteføljeinntekter - - Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer - - Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Påløpt skatt - - Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20 13

14 FONDSINFORMASJON og årsregnskap DANSKE Invest AKTIV FORMUESFORVALTNING AKSJER Informasjon pr BASISINFORMASJON Fondet er avsluttet. Basisvaluta NOK Bokført verdi - Univers Global, Store Selskap Blend, Aksjer ISIN-kode NO Bloomberg Ticker - Oppstart Utbytte Nei Forvaltet kapital, mill. - Registreringsland - Fondselskap - Forvaltningshonorar - Kjøpskostnader - Hjemmeside compliance Ref-indeks RISIKOMETER ÅRLIG AVKASTNING I NOK Lav FOND Høy ,3% 5 0 4,5% -1,6% 3,3% -7,9% 0,0% Danske Invest Horisont Aksje Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 1.852,35 Univers Global, Små/mellomstore Selskap, Aksjer ISIN-kode NO Bloomberg Ticker DCFOKOP Oppstart Utbytte Nei Forvaltet kapital, mill ,56 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 2,00 % Kjøpskostnader 2.00 % Hjemmeside Ref-indeks 50% OSEFX 50% Morgan Stanley World Index Avkastning og benchmark Fondets avkastning i 20 var positiv med 18,30 % mot indeks 18,53 %. Fondets relative avkastning var dermed negativ med 0,23 %. De elementer som bidro mest til avkastningen i 20 var allokeringen til i Emerging Markets og norske underfond. Markedet I 20 hadde vi et markedssyn som innebar en fortsatt overvekt i råvare eksponerte aksjefond i porteføljen. Begrunnelsen for dette var utsiktene til en betydelig økt veksttakt i verdensøkonomien, og da Emerging Markets (EM) og Norge spesielt. Det norske aksjemarkedet og EM er sterkt eksponert mot energi- og råvarepriser, og har derfor styrket seg mer enn de brede aksjemarkedene i 20. Meravkastning Periodens positive resultat begrunnes med den generelle positive utviklingen i alle verdens finansmarkeder i 20. Fondet leverte marginalt lavere avkastning enn dets indeks totalt sett grunnet fondets region- og underfond allokering. Fondet var i 20 kraftig overvektet Norge og Emerging Markets, med en undervekt i USA, Europa og Japan. Horisont Aksje var stort sett fullinvestert gjennom året. Vi hadde i tillegg fokus på den norske kronens relative styrke i forhold til USD og euro. Vi var av den oppfatning at den norske kronen burde styrke seg gjennom året, dette har også delvis inntruffet og har bidratt til fondets avkastning. Forventninger til markedet Den negative utviklingen i verdensøkonomien er i ferd med å snu, og usikkerheten i finansmarkedene har avtatt betraktelig. Vi forventer en ytterligere vekst i verdensøkonomien og en fortsatt bedring i finansmarkedene utover i Usikkerhetsmomenter fremover kan være for tidlig bortfall av myndigheters stimulansepakker og mer fokus på enkelt lands gjeldssituasjon etter å ha tillatt en for ekspansiv finanspolitikk. En for kraftig økning i råvareprisene vil også kunne påvirke finansmarkedet negativt. Vi forventer at verdensøkonomien vil fortsette å utvikle seg positivt i Vi tror at fondet vil levere en positiv og konkurransedyktig avkastning i 2011, selv om utviklingen til tider vil være volatil. Strategi Fondets strategi ligger fast og vil derfor fortsatt ha en benchmark som er 50 % Norge og 50 % utlandet. Vi forventer at fondet skal levere positiv avkastning relativ til indeks i RISIKOINDIKATOR Lav FOND Høy ÅRLIG AVKASTNING I NOK ,7% 23,0% 3,9% -33,6% 48,0% 18,3% SEKTOR ALLOKERING Energi 31,80% Industri 13,93% Basis industri 11,74% Finans,96% Telekom 6,00% Dagligvarer 5,88% Varige forbruksgoder 4,74% Øvrige 14,95% DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20

15 Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Aksjer Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte - - Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter - - Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) - - Fordringer Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd - - Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler - - Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad 9) Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital - - Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Påløpt skatt 9) Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Horisont Aksje Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte - - Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler - - Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Påløpt skatt - - Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20 15

16 FONDSINFORMASJON og årsregnskap Danske Invest Horisont Rente Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 1.049,61 Univers NOK Korte - Obligationer ISIN-kode NO Bloomberg Ticker - Oppstart Utbytte Ja Forvaltet kapital, mill. 225,2 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 0,80 % Kjøpskostnader 0,20 % Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs 0,25 år statsobligasjonsindeks (ST1X) Avkastning Avkastningen for 20 ble 3,94%, mens fondets referanseindeks gav en avkastning på 2,26%. Markedet Korte norske renter steg i 20. Hele oppgangen kom i første halvår, da rentene falt mot slutten av året i forbindelse med forventninger om at rentehevningene kommer senere enn tidligere antatt. På lange renter var bildet motsatt, med fallende renter i løpet av året. Rentene falt i starten av året, men steg relativt kraftig de siste par månedene som følge av at lange internasjonale renter steg. Kredittpremiene for banker har trukket ut i 20, mens den for industri har trukket inn. High yield markedet gjorde det svært godt i 20. Differanseavkastning Avkastningen til fondet ble 1,68% bedre enn referanseindeksen. Denne meravkastningen skyldes til dels at fondet har ligget eksponert mot kredittpapirer i stedet for statspapirer. Dette har gitt god avkastning både på grunn av at kredittpremiene har kommet ned, samt at papirene har hadde høyere rente i perioden. I tillegg hadde vi noe lenger varighet enn indeksen, dette bidro positivt til performancen. Forventninger til markedet Vi tror de korte norske rentene blir liggende lave en god stund fremover, og vi ser for oss første renteøkning fra Norges Bank i slutten av 2. kvartal. Vi tror at verken USA eller Eurosonen vil kunne heve sine renter i år grunnet den svake økonomien og at man i USA først må fjerne en del andre stimulanspakker før man vil begynne å heve renten. Det er fortsatt stor usikkerhet om statsgjeldssituasjonen i mange av de vestlige økonomiene, og vi tror denne krisen vil være med på å prege Strategi fremover Vi har fortsatt tro på gode kreditter fremfor statspapirer. Vi mener at den løpende meravkastningen er god betaling i forhold til den en vi tar. Dette kombinert med forventning om en inngang i kredittpremiene gjør dette til en svært attraktiv aktivaklasse fremover. RISIKOINDIKATOR Lav FOND Høy ÅRLIG AVKASTNING I NOK % 3.9% Danske Invest Banksikkerhet Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 1.011,38 Univers NOK - Pengemarked ISIN-kode NO Bloomberg Ticker DANINBA Oppstart Utbytte Ja Forvaltet kapital, mill. 257,2 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 0, % Kjøpskostnader Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs Statsindeks 3 mnd løpetid (ST1X) Avkastning Avkastningen for 20 ble 2,87%, mens fondets referanseindeks kastet av seg 2,26%. Markedet Korte norske renter steg i 20. Hele oppgangen kom i første halvår, mens rentene falt mot slutten av året. Rentefallet kom som følge av at.forventninger om at rentehevningene kommer senere enn tidligere antatt. Dette primært som følge av den økte uroen rundt enkelte EU lands statsgjeld. 3 Måneders NIBOR rente steg fra 2,18% til 2,61% i løpet av året. Kredittpremiene for norske banker har økt betydelig i 20, mens den for industri har trukket inn. Differanseavkastning Avkastningen til fondet ble 0,61% bedre enn referanseindeksen. Meravkastningen skyldes først og fremst vår eksponering i bankpapirer fremfor stat. Til tross for at norske banker har levert gode resultater i år, har smitteeffekter fra krisen i Europa presset opp kredittmarginene. Dette skyldes at flere av de store norske bankene henter penger i det europeiske markedet, og på den måten blir kredittpremiene påvirket av nivået på europeiske banker. Men den høyere løpende avkastningen på disse papirene har i stor grad veid opp for økningen.i kredittpremiene. Forventninger til markedet Vi tror de korte norske rentene blir liggende lave en god stund fremover, og vi ser for oss første renteøkning fra Norges Bank i slutten av 2. kvartal. Vi tror at verken USA eller Eurosonen vil heve sine renter i år grunnet den svake økonomien, og at man i USA først må fjerne en del andre stimulanspakker før man begynner å heve renten. Det er fortsatt stor usikkerhet om statsgjeldssituasjonen i mange av de vestlige økonomiene. Vi tror denne krisen vil være med på å prege og skape et volatilt rentemarked i Strategi fremover Vi har fortsatt tro på gode kreditter fremfor statspapirer. Vi mener at den løpende meravkastningen er god betaling i forhold til den en vi tar. Dette kombinert med forventning om en inngang i kredittpremiene i løpet av året gjør dette til en svært attraktiv aktivaklasse fremover. RISIKOINDIKATOR FOND Lav Høy ÅRLIG AVKASTNING I NOK ,8% 4,9% 2,9% DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20

17 Danske Invest Horisont Rente Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte - - Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler - - Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Banksikkerhet Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte - - Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer - - Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler - - Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20 17

18 FONDSINFORMASJON og årsregnskap Danske Invest Norsk Likviditet I Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 1.076,96 Univers NOK - Pengemarked ISIN-kode NO Bloomberg Ticker FFLIKVI Oppstart Utbytte Ja Forvaltet kapital, mill ,6 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 0,50 % Kjøpskostnader 0.25 % Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs Statsindeks 3 mnd løpetid (ST1X) Avkastning Avkastningen for 20 ble 2,58%, mens fondets referanseindeks kastet av seg 2,26%. Markedet Korte norske renter steg i 20. Hele oppgangen kom i første halvår, mens rentene falt mot slutten av året..rentefallet kom som følge av at.forventninger om at rentehevningene kommer senere enn tidligere antatt. Dette primært som følge av den økte uroen rundt enkelte EU lands statsgjeld. 3 Måneders NIBOR rente steg fra 2,18% til 2,61% i løpet av året. Kredittpremiene for norske banker har økt betydelig i 20, mens den for industri har trukket inn. Differanseavkastning Avkastningen til fondet ble 0,32% bedre enn referanseindeksen. Meravkastningen skyldes først og fremst vår eksponering i bankpapirer fremfor stat. Til tross for at norske banker har levert gode resultater i år, har smitteeffekter fra krisen i Europa presset opp kredittmarginene. Dette skyldes at flere av de store norske bankene henter penger i det europeiske markedet, og på den måten blir kredittpremiene påvirket av nivået på europeiske banker. Men den høyere løpende avkastningen på disse papirene har i stor grad veid opp for økningen.i kredittpremiene. Forventninger til markedet Vi tror de korte norske rentene blir liggende lave en god stund fremover, og vi ser for oss første renteøkning fra Norges Bank i slutten av 2. kvartal. Vi tror at verken USA eller Eurosonen vil heve sine renter i år grunnet den svake økonomien, og at man i USA først må fjerne en del andre stimulanspakker før man begynner å heve renten. Det er fortsatt stor usikkerhet om statsgjeldssituasjonen i mange av de vestlige økonomiene. Vi tror denne krisen vil være med på å prege og skape et volatilt rentemarked i Strategi fremover Vi har fortsatt tro på gode kreditter fremfor statspapirer. Vi mener at den løpende meravkastningen er god betaling i forhold til den en vi tar. Dette kombinert med forventning om en inngang i kredittpremiene i løpet av året gjør dette til en svært attraktiv aktivaklasse fremover. RISIKOINDIKATOR ÅRLIG AVKASTNING I NOK FOND Lav Høy ,4% 01 6,6% 02 5,0% 03 2,3% 2,4% ,7% 06 4,4% 07 3,2% 08 5,8% 09 2,6% Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 998,29 Univers NOK - Pengemarked ISIN-kode NO Bloomberg Ticker Oppstart Utbytte Ja Forvaltet kapital, mill ,6 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 0,20 % Kjøpskostnader 0.25 % Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs Statsindeks 3 mnd løpetid (ST1X) Avkastning Avkastningen for 20 ble 2,71%, mens fondets referanseindeks kastet av seg 2,26%. Markedet Korte norske renter steg i 20. Hele oppgangen kom i første halvår, mens rentene falt mot slutten av året..rentefallet kom som følge av at.forventninger om at rentehevningene kommer senere enn tidligere antatt. Dette primært som følge av den økte uroen rundt enkelte EU lands statsgjeld. 3 Måneders NIBOR rente steg fra 2,18% til 2,61% i løpet av året. Kredittpremiene for norske banker har økt betydelig i 20, mens den for industri har trukket inn. Differanseavkastning Avkastningen til fondet ble 0,45% bedre enn referanseindeksen. Meravkastningen skyldes først og fremst vår eksponering i bankpapirer fremfor stat. Til tross for at norske banker har levert gode resultater i år, har smitteeffekter fra krisen i Europa presset opp kredittmarginene. Dette skyldes at flere av de store norske bankene henter penger i det europeiske markedet, og på den måten blir kredittpremiene påvirket av nivået på europeiske banker. Men den høyere løpende avkastningen på disse papirene har i stor grad veid opp for økningen.i kredittpremiene. Forventninger til markedet Vi tror de korte norske rentene blir liggende lave en god stund fremover, og vi ser for oss første renteøkning fra Norges Bank i slutten av 2. kvartal. Vi tror at verken USA eller Eurosonen vil heve sine renter i år grunnet den svake økonomien, og at man i USA først må fjerne en del andre stimulanspakker før man begynner å heve renten. Det er fortsatt stor usikkerhet om statsgjeldssituasjonen i mange av de vestlige økonomiene. Vi tror denne krisen vil være med på å prege og skape et volatilt rentemarked i Strategi fremover Vi har fortsatt tro på gode kreditter fremfor statspapirer. Vi mener at den løpende meravkastningen er god betaling i forhold til den en vi tar. Dette kombinert med forventning om en inngang i kredittpremiene i løpet av året gjør dette til en svært attraktiv aktivaklasse fremover. RISIKOINDIKATOR ÅRLIG AVKASTNING I NOK FOND Lav Høy ,4% 01 6,8% 02 4,9% 03 2,0% 2,0% ,8% 06 4,6% 07 6,6% 08 4,0% 09 2,7% 18 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20

19 Danske Invest Norsk Likviditet Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte - - Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev./tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler - - Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 12.1 Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1. Andelskapital 5) Over/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1. Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld & egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte - - Realiserte kursgevinster/tap 4) Netto endring i urealiserte kursgev/tap Andre porteføljeinntekter - - Porteføljeresultat Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje 1) Fordringer 1 Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forvaltningsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler - - Kostnader ved salg og innløsning av andeler - - Forvaltningshonorar Andre inntekter - - Andre kostnader 2) Netto forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad - - Resultat etter skatt Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap 121 Netto utbetalt til andelseiere i året Avsatt til utbetaling til andelseiere Overført til/fra opptjent egenkapital Egenkapital 3) Innskutt egenkapital 1 Andelskapital 5) Over/underkurs , Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld 1 Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Skyldig meglere Påløpt forvaltningshonorar Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiforpliktelser DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20 19

20 FONDSINFORMASJON og årsregnskap Danske Invest Norsk Obligasjon Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 1.005,43 Univers NOK, Øvrige, Obligasjoner ISIN-kode NO Bloomberg Ticker FFOBLIG Oppstart Utbytte Ja Forvaltet kapital, mill. 715,6 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 0,50 % Kjøpskostnader 0.25 % Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 års løpetid (ST4X) RISIKOINDIKATOR Lav FOND Høy Avkastning Avkastningen for 20 ble 4,24%, mens fondets referanseindeks gav en avkastning på 4,44%. Markedet Korte norske renter steg i 20. Hele oppgangen kom i første halvår, da rentene falt mot slutten av året i forbindelse med forventninger om at rentehevningene kommer senere enn tidligere antatt. På lange renter var bildet motsatt, med fallende renter i løpet av året. Rentene falt i starten av året, men steg relativt kraftig de siste par månedene som følge av at lange internasjonale renter steg. Kredittpremiene for banker har trukket ut i 20, mens den for industri har trukket inn. ÅRLIG AVKASTNING I NOK ,1% 01 7,3% 02,2% 03 5,0% 04 1,9% 05 Differanseavkastning Avkastningen til fondet ble 0,20% dårligere enn referanseindeksen. Denne mindreavkastningen skyldes til dels at fondet har ligget eksponert mot bankpapirer i stedet for statspapirer. Til tross for at norske banker har levert gode resultater i år, har smitteeffekter fra krisen i Europa lagt et press opp på kredittmarginene. Dette skyldes at flere av bankene i Norge henter penger i det europeiske markedet, og på den måten blir kredittpremiene påvirket av nivået på europeiske banker. Men den høyere løpende avkastningen på disse papirene har i stor grad veid opp for utgangen i kredittpremier. I tillegg hadde vi noe kortere varighet enn indeksen i starten av året, dette bidro svakt negativt til performancen. 1,0% 06 3,2% 07 8,6% 08 6,5% 09 4,2% Forventninger til markedet Vi tror de korte norske rentene blir liggende lave en god stund fremover, og vi ser for oss første renteøkning fra Norges Bank i slutten av 2. kvartal. Vi tror ikke at verken USA eller Eurosonen vil kunne heve sine renter i år grunnet den svake økonomien og at man i USA først må fjerne en del andre stimulanspakker før man vil begynne å heve renten. Det er fortsatt stor usikkerhet om statsgjeldssituasjonen i mange av de vestlige økonomiene, og vi tror denne krisen vil være med på å prege Strategi fremover Vi har fortsatt tro på gode kreditter fremfor statspapirer. Vi mener at den løpende meravkastningen er god betaling i forhold til den en vi tar. Dette kombinert med forventning om en inngang i kredittpremiene gjør dette til en svært attraktiv aktivaklasse fremover. Videre har vi valgt å ha en noe kortere varighet i porteføljen enn indeksen da vi er ikke ser bort fra at internasjonale lange renter kan fortsette å tendere oppover. Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon Informasjon pr BASISINFORMASJON Basisvaluta NOK Bokført verdi 1.046,19 Univers NOK, Øvrige, Obligasjoner ISIN-kode NO Bloomberg Ticker - Oppstart Utbytte Ja Forvaltet kapital, mill ,1 Registreringsland NOR Fondselskap Danske Capital AS Forvaltningshonorar 0,15 % Kjøpskostnader - Hjemmeside Ref-indeks Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 års løpetid (ST4X) RISIKOINDIKATOR Lav FOND Høy Avkastning Avkastningen for 20 ble 4,20%, mens fondets referanseindeks gav en avkastning på 4,44%. Markedet Korte norske renter steg i 20. Hele oppgangen kom i første halvår, da rentene falt mot slutten av året i forbindelse med forventninger om at rentehevningene kommer senere enn tidligere antatt. På lange renter var bildet motsatt, med fallende renter i løpet av året. Rentene falt i starten av året, men steg relativt kraftig de siste par månedene som følge av at lange internasjonale renter steg. Kredittpremiene for banker har trukket ut i 20, mens den for industri har trukket inn. ÅRLIG AVKASTNING I NOK 12 8 Differanseavkastning Avkastningen til fondet ble 0,24% dårligere enn referanseindeksen. Denne mindreavkastningen skyldes til dels at fondet har ligget eksponert mot bankpapirer i stedet for statspapirer. Til tross for at norske banker har levert gode resultater i år, har smitteeffekter fra krisen i Europa lagt et press opp på kredittmarginene. Dette skyldes at flere av bankene i Norge henter penger i det europeiske markedet, og på den måten blir kredittpremiene påvirket av nivået på europeiske banker. Men den høyere løpende avkastningen på disse papirene har i stor grad veid opp for utgangen i kredittpremier. I tillegg hadde vi noe kortere varighet enn indeksen i starten av året, dette bidro svakt negativt til performancen. 9,4% 8,2% Forventninger til markedet Vi tror de korte norske rentene blir liggende lave en god stund fremover, og vi ser for oss første renteøkning fra Norges Bank i slutten av 2. kvartal. Vi tror ikke at verken USA eller Eurosonen vil kunne heve sine renter i år grunnet den svake økonomien og at man i USA først må fjerne en del andre stimulanspakker før man vil begynne å heve renten. Det er fortsatt stor usikkerhet om statsgjeldssituasjonen i mange av de vestlige økonomiene, og vi tror denne krisen vil være med på å prege Strategi fremover Vi har fortsatt tro på gode kreditter fremfor statspapirer. Vi mener at den løpende meravkastningen er god betaling i forhold til den en vi tar. Dette kombinert med forventning om en inngang i kredittpremiene gjør dette til en svært attraktiv aktivaklasse fremover. Videre har vi valgt å ha en noe kortere varighet i porteføljen enn indeksen da vi er ikke ser bort fra at internasjonale lange renter kan fortsette å tendere oppover ,9% 4,2% 2 1,8% DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 20

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2010 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 20 Revisors beretning 26 2 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Danske Invest. Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011

Danske Invest. Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011 Danske Invest Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011 2 Danske INVEST / Årsrapport 2011 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2011 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap

Detaljer

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2013 4 Innkalling til valgmøte 7 Danske Invest Norge I 9 Danske Invest Norge II 10

Detaljer

Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1

Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1 Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2014 4 Innkalling til valgmøte 7 Danske Invest Norge I 9 Danske Invest Norge II 10

Detaljer

Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1

Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1 Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2014 4 Innkalling til valgmøte 7 Investeringsprofil Aksjer 8 Investeringsprofil Renter

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

Valgmøte 11. april 2016. Layout BEYER DESIGN Lotte Skov Christiansen

Valgmøte 11. april 2016. Layout BEYER DESIGN Lotte Skov Christiansen Årsrapport 2015 02 Årsrapport 2015 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder Lars Eigen Møller,

Detaljer

Valgmøte 11. april 2016. Layout BEYER DESIGN Lotte Skov Christiansen

Valgmøte 11. april 2016. Layout BEYER DESIGN Lotte Skov Christiansen Årsrapport 2015 02 Årsrapport 2015 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 Fax 85 40 98 01 www.danskeinvest.no Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 0191 Oslo

Detaljer

Danske Invest. Danske invest / Årsrapport ÅRSRAPPORT 2011

Danske Invest. Danske invest / Årsrapport ÅRSRAPPORT 2011 Danske Invest Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011 2 Danske INVEST / Årsrapport 2011 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2011 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2012 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2012 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt

Detaljer

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2013 4 Innkalling til valgmøte 7 Investeringsprofil Aksjer 8 Investeringsprofil Renter

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr Halvårsrapport 2017 2 Halvårsrapport 2017 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder Lone L.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr Årsrapport 2016 2 Årsrapport 2016 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder Lars Eigen Møller,

Detaljer

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr Årsrapport 2016 2 Årsrapport 2016 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder Lars Eigen Møller,

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Innhold. 3 Tilbakeblikk

Innhold. 3 Tilbakeblikk Halvårsrapport 2016 2 Halvårsrapport 2016 Innhold Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år Halvårsrapport 2007 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Folketrygdfondet 40 år Godt resultat for Statens pensjonsfond Norge for første halvår 2007 Resultat 10,7 mrd. kroner - 10,0 prosent

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2014 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å bidra til å oppfylle målene for Ringve Botaniske Hage. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke

Detaljer

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Styrets beretning 2013 Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å medvirke til fremme av anvendt tekniskøkonomisk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Styrets beretning Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond

Styrets beretning Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond Styrets beretning 2013 Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme malmgeologiske studier,

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele bidrag til en ingeniør som har utgått fra høgskolen til fortsatt studium og videre arbeide ved høgskolen

Detaljer

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er å støtte forskning og annet vitenskapelig arbeid innen humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag. Innfor denne begrensning utdeler

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2013 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning Styrets beretning 2013 Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere økt ved en rekke gaver fra direktør Dahl, senest

Detaljer

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Styrets beretning 2012 Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Årsrapport 2010 fra SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning

Årsrapport 2010 fra SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning Årsrapport 2010 fra SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning Innhold - Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning og vår løsning - Styrets årsberetning for SR-Fondene 2010 - Årsrapporter, noter, balanse og resultat for

Detaljer

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat Styrets beretning 2012 Dette legatet ble opprettet av fru Kristine Christie, født Kildal, ved testament av 6. oktober 1939 og skjenket Universitetet i Oslo. Legatets grunnkapital var opprinnelig på NOK

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte økonomisk støtte til lærerkrefter innen berg- og metallstudiet, samt de uorganiske og elektrokjemiske linjer

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Til andelseiere i verdipapirfondet Warrenwicklund World Dato: 08.11.2013 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika

Detaljer

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å gi støtte til særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU med eksamen fra Fakultet for kjemi og kjemisk

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

ODINs anbefalte løsninger Nils Hast

ODINs anbefalte løsninger Nils Hast ODINs anbefalte løsninger Nils Hast Agenda Anbefalte løsninger Oppdatering på skatt Hva skjer i det norske høyrentemarkedet? Oppsummering Det enkle er ofte det tryggeste ODINs anbefalte løsninger Løsningsforslaget

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hr.adv. Harald Blichfeldt og Hustru Marie M. legat

Styrets beretning 2013. Hr.adv. Harald Blichfeldt og Hustru Marie M. legat Styrets beretning 2013 Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat til fordel for Universitetet i Oslo er opprettet i henhold til donatorenes testament av 21. april 1944. Den

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2015

Årsrapport forvaltning 2015 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 20. mai 2016 Årsrapport forvaltning 2015 A. Strukturelle forhold Stiftelsens Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Markedet for verdipapirfond 2012: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 23.

Markedet for verdipapirfond 2012: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 23. Markedet for verdipapirfond 212: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital Pressekonferanse Verdipapirfondenes forening 23. januar 213 Administrerende direktør Lasse Ruud 212 et år med god avkastning

Detaljer

Styrets beretning Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse for medisinsk forskning ved UiO

Styrets beretning Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse for medisinsk forskning ved UiO Styrets beretning 2013 Ella og Kristian Nyerrøds stiftelse for medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo ble opprettet i 2004 etter en deling av Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU) Styrets beretning 2013 Stiftelsen ble opprettet for å være et aktivt bindeledd mellom etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Norges tekniske høyskole (NTH) i Trondheim, og brukerne innen industri og

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Styrets beretning Skibsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved UiO

Styrets beretning Skibsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved UiO Styrets beretning 2013 Skipsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved Universitetet i Oslo er opprettet ved gavebrev av 14. mai 1948 og av 6. januar 1950. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er å støtte og stimulere den vitenskapelige forskning ved Norges Tekniske Høgskole fortrinnsvis knyttet til område næringsmiddelkjemi. Stiftelsen har ingen ansatte

Detaljer

Styrets beretning Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Styrets beretning Det juridiske fakultets reisefond av 1973 Styrets beretning 2013 er opprettet ved testamentarisk bestemmelse av en tidligere embetsmann ved universitetet som ønsket å være anonym. Fondets kapital ved opprettelsen 1. januar 1973 var NOK 215.861,77.

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet i henhold til testament av 23. januar 1986 av Halvor Høie. Fondet ble stiftet 25.2.2003. Fondet tilfaller og forvaltes av Universitetet i Oslo og skal gå til

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Styrets beretning 2013 Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte virksomhet knyttet til den teknologiske utdanning og forskning gjennom utdeling av stipendier. De siste årene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Styrets Beretning Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2014 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.12.2017 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere Styrets Beretning 2014 Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til norske bildende kunstnere over 30 år. Støtten gis i form av toårige arbeidsstipendier eller ett-årige stipendier. Stipendiene utdeles

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Styrets beretning Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Styrets beretning Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning Styrets beretning 2013 Fondets navn er Futura fond til vitenskapelig medisinsk forskning. Fondet er opprettet av Inger og Ivar D. Nygaard med familie. Fondets formål er å fremme: A. Forskning innen øyesykdommer.

Detaljer