HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33"

Transkript

1 x HALVÅRSRAPPORT 211 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

2 INNHOLD Kjære andelseier 2 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 7 Danske Invest Norge Vekst 8 Danske Invest Horisont Aksje 1 Danske Invest Horisont Rente 11 Danske Invest Banksikkerhet 12 Danske Invest Norsk Likviditet I 14 Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon 16 Danske Invest Norsk Obligasjon 18 Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon 2 Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning 24 Danica Pensjon Norge Aksjer 25 Danica Pensjon Norge Obligasjon 26 UNIFOR Aksje 27 UNIFOR Rente 28 SPV Aksje 29 SPV Rente 3 Disclaimer 31 2 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211

3 x morten rasten Administrerende Direktør Danske Capital AS KOMMENTAR FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Kjære andelseier Første halvår 211 har vært til forveksling lik fjoråret. Til tross for at selskapene på Oslo Børs har levert gode resultater har de mange internasjonale hendelsene dratt kursene ned. Internasjonalt har gjeldskrisen i Europa tatt stor plass i nyhetsbildet sammen med den store naturkatastrofen som traff Japan i mars og urolighetene i Midtøsten. Nok en gang var det den uoversiktlige gjeldsituasjonen i Europa, og da spesielt Hellas, som har påvirket de europeiske børsene. Mange løsninger har blitt diskutert, og betalingsutsettelse, forlengelse av løpetiden på gjelden og konkurs er alle alternativer som nevnes ofte. I tillegg har det vært usikkerhet om ratingbyråene, som S&P og Moodys, vil karakterisere valgte løsning som en konkurs med de følger dette vil få for finansmarkedene. Første halvdel av 211 ebbet ut samtidig med at den greske nasjonalforsamlingen vedtok innstramninger som trolig vil føre til at de får utbetalt resten av redningspakken fra EU og IMF. Uansett forventer vi å høre mer om den greske gjeldssituasjonen også i andre halvår. De økonomiske anslagene fra USA har også blitt nedjustert, og BNP veksten for inneværende år anslås nå i intervallet 2,7-2,9 prosent, mot tidligere 3,1-3,3 prosent. Den amerikanske sentralbanksjefen har blant annet nevnt midlertidige leveranseproblemer fra Japan, på bakgrunn av naturkatastrofen, og høye oljepriser som grunner til den noe svakere veksten. Til tross for fortsatt usikkerhet spesielt i Europa, kom Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) med en rapport i mai som viser at det globale oppsvinget i verdensøkonomien fortsetter. De skriver også at den globale inflasjonen har steget kraftig i de fleste OECD land, men at de kun ser for seg svak oppgang i underliggende inflasjon. Rapporten drar også frem noen faktorer som kan få prognosene til å slå feil. Faktorene som dras frem er en videre oppgang i oljeprisen som kan føre til stigning i kjerneinflasjon, hurtigere nedbremsning i Kina, en uavklart gjeldssituasjon i Japan og USA, samt at fornyet svakhet i boligmarkedet kan true den videre veksten. Avkastning på fondene Første halvår har nok en gang vært preget av usikkerhet i aksjemarkedene. Oslo Børs gikk inn i 211 på indeksnivå rundt 44 og har siden svingt mellom 4 og 45. Fra årsskiftet er Oslo Børs ned 4,4 prosent. Den amerikanske S&P indeksen er opp 5 prosent og den globale indeksen MSCI World opp 4 prosent, begge målt i USD, men på bakgrunn av styrkingen av den norske kronen mot dollar, har en norsk investor også i disse markedene hatt en negativ avkastning. Til tross for den urolige starten på året har flertallet av våre fond hatt en god utvikling sammenlignet med sine respektive referanseindekser. Våre brede norske aktivt forvaltede aksjefond har levert en meravkastning på mellom 1,87 prosent og 2,51 prosent første halvår sammenlignet med Oslo Børs Fondsindeks som var ned 6,24 prosent i samme periode. Det norske vekstfondet har levert en meravkastning på 6,62 prosent mot sin indeks som er ned 12,24 prosent. Andelseiere i fondet Danske Invest Horsiont Aksje, som har en bredere global eksponering og hvor forvalter til enhver tid velger de regioner og land som vi har mest tro på, har hatt en avkastning på -5,7 prosent, mot indeksens -4,95 prosent. Mindreavkastningen skyldes i hovedsak at utenlandske underfond har levert svakere enn sin indeks. Våre rentefond er også blitt påvirket av den urolige stemningen første halvår. Vårt allokeringsfond, Danske Invest Horisont Rente, leverte en avkastning på 1,62 prosent, mot indeksens 1,2 prosent. Når det gjelder våre norske pengemarkedsfond leverte de en avkastning på mellom 1,21 prosent og 1,67 prosent, mot indeksens 1,18 prosent. Obligasjonsfondene leverte en avkastning på mellom 1,76 prosent og 1,96 prosent, mot indeksens 1,95 prosent. Utsikter for fremtiden Vi tror at gjeldssituasjonen i Europa fremdeles vil ta mye plass i nyhetsbildet, men at det blir funnet løsninger som ikke vil påvirke den globale veksten mer negativt. Det er fare for at Hellas på et eller annet tidspunkt vil gå konkurs, men da forhåpentligvis på en mer kontrollert måte enn det pessimistene i markedet tror og på en måte som ikke vil gi følgeeffekter til andre euroland. Vi mener at nervøsiteten trolig vil avta utover høsten og at aksjemarkedene vil stige. Ser vi på Oslo Børs så er det i dag priset inn betydelig usikkerhet i kursene. Vi tror at denne usikkerheten vil avta og vi har derfor en positiv, holdning til aksjer ved halvårsskiftet. Vi ser for oss første renteøkning fra Norges Bank nå i august. Banken har endret rentepolitikken sin noe ved å vektlegge utviklingen i økonomien i større grad enn det den tidligere sentralbanksjefen gjorde. Mindre vekt på inflasjon og press i den norske økonomien legger derfor til rette for flere renteøkninger fremover. Vi tror ikke at USA vil øke sin folio rente på en god stund som følge av høy ledighet og svak vekst. I Eurosonen har ECB større utfordringer ved tiltagende inflasjon, svak vekst samlet sett, og store forskjeller medlemslandene imellom. Det er fortsatt stor usikkerhet om statsgjeldssituasjonen i mange av de vestlige økonomiene, og da særlig Hellas. Vi tror denne krisen vil være med på å prege og skape et volatilt rentemarked også i andre halvår 211. Morten Rasten Adm. direktør DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211 3

4 Danske Invest Norge I Danske Invest Norge I er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 1 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. 8 73,99% 6 47,5% 39,22% 4 35,36% 3,66% 22,95% 2 13,% 7,26% -14,56% -31,4% -49,42% -4,39% Tegningsprovisjon (maks): 2,% Innløsningsprovisjon (maks):,3% Forvaltningsprovisjon: 2,% Ant. Andeler Innl. Kurs 5.49,23 kr 5.28,25 kr Basiskurs 5.64,42 kr 5.296,14 kr Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Bw Offshore Ltd. OSE ,3 %,1% Fred. Olsen Energy OSE ,9 %,9% Norsk Hydro OSE ,7 %,4% Petroleum Geo-Services OSE ,2 %,8% Prosafe OSE ,5 %,7% Seadrill Ltd. OSE ,8 %,2% Siem Offshore Inc. OSE ,6 %,16% Solstad Offshore OSE ,9 %,9% Statoil OSE ,9 %,1% Subsea 7 S.A. OSE ,7 %,7% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,3 %,11% Energi ,8 % Yara International OSE ,2 %,3% Materialer ,2 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 %,13% Orkla OSE ,7 %,2% Renewable Energy Corp. OSE ,2 %,5% Veidekke OSE ,6 %,1% Kapitalvarer ,3 % Norwegian Air Shuttle OSE ,3 %,4% Wilh. Wilhelmsen OSE ,8 %,1% Transport ,1 % Royal Caribbean Cruises OSE ,8 %,2% Hotell-, underholdning og restaurantvirksomhet ,8 % Schibsted OSE ,9 %,9% Media ,9 % Austevoll Seafood OSE , %,7% Lerøy Seafood Group OSE ,3 %,8% Marine Harvest OSE ,3 %,6% Drikkevarer, mat og tobakk ,6 % Photocure OSE ,2 %,51% Pronova Biopharma OSE ,3 %,4% Farmasi og bioteknologi ,5 % DnB NOR OSE ,8 %,1% Sparebank 1 Smn OSE ,8 %,16% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,9 %,6% Banker ,5 % Gjensidige Forsikring OSE ,5 %,6% Forsikring ,5 % Atea OSE ,2 %,9% EDB Ergogroup OSE ,6 %,7% Programvare og tjenester ,8 % Telenor OSE ,7 %,1% Telekommunikasjon og tjenester ,7 % Hafslund B OSE ,1 %,9% Forsyningsselskaper ,1 % Sum Verdipapirer ,8 % Kontanter , % Tilgode/skyldig meglere ,6 % Påløpte renter 11.84, % Annen Gjeld ,4 % Skyldig andelseiere, % Skyldig forvaltningsprovisjon, % Total portefølje , % 4 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211

5 Danske Invest Norge II Danske Invest Norge II er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 1 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. 8 74,99% 6 48,28% 4,2% 4 36,51% 31,43% 24,2% 2 13,41% 8,43% -12,9% -3,43% -48,48% -3,96% Tegningsprovisjon (maks): 1,5% Innløsningsprovisjon (maks):,3% Forvaltningsprovisjon: 1,25% Ant. Andeler Innl. Kurs 5.823,89 kr 6.64,24 kr Basiskurs 5.841,41 kr 6.82,49 kr Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Bw Offshore Ltd. OSE ,3 %,1% Fred. Olsen Energy OSE ,9 %,5% Norsk Hydro OSE ,7 %,2% Petroleum Geo-Services OSE ,2 %,4% Prosafe OSE ,5 %,3% Seadrill Ltd. OSE ,7 %,1% Siem Offshore Inc. OSE ,6 %,8% Solstad Offshore OSE ,9 %,4% Statoil OSE ,9 %,% Subsea 7 S.A. OSE ,7 %,4% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,3 %,6% Energi ,7 % Yara International OSE ,2 %,2% Materialer ,2 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 %,6% Orkla OSE ,7 %,1% Renewable Energy Corp. OSE ,2 %,3% Veidekke OSE ,5 %,5% Kapitalvarer ,3 % Norwegian Air Shuttle OSE ,3 %,19% Wilh. Wilhelmsen OSE ,8 %,5% Transport ,1 % Royal Caribbean Cruises OSE ,8 %,1% Hotell-, underholdning og restaurantvirksomhet ,8 % Schibsted OSE ,9 %,4% Media ,9 % Austevoll Seafood OSE , %,3% Lerøy Seafood Group OSE ,3 %,4% Marine Harvest OSE ,2 %,3% Drikkevarer, mat og tobakk ,5 % Photocure OSE ,2 %,25% Pronova Biopharma OSE ,3 %,2% Farmasi og bioteknologi ,5 % DnB NOR OSE ,9 %,1% Sparebank 1 Smn OSE ,8 %,8% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,9 %,3% Banker ,6 % Gjensidige Forsikring OSE ,5 %,3% Forsikring ,5 % Atea OSE ,2 %,4% EDB Ergogroup OSE ,6 %,3% Programvare og tjenester ,7 % Telenor OSE ,7 %,1% Telekommunikasjon og tjenester ,7 % Hafslund B OSE ,1 %,5% Forsyningsselskaper ,1 % Sum Verdipapirer ,6 % Kontanter ,1 % Tilgode/skyldig meglere ,9 % Påløpte renter 7.294, % Annen Gjeld ,7 % Skyldig andelseiere, % Skyldig forvaltningsprovisjon, % Total portefølje , % DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211 5

6 Danske Invest norske Aksjer Institusjon I Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 1 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. 8 76,59% 6 48,8% 4,54% 4 37,61% 37,62% 21,64% 2 14,41% 11,4% -12,95% -3,31% -49,55% -3,73% Tegningsprovisjon (maks):,3% Innløsningsprovisjon (maks):,3% Forvaltningsprovisjon:,9% Ant. Andeler Innl. Kurs 3.158,82 kr 3.281,3 kr Basiskurs 3.168,33 kr 3.291,17 kr Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Bw Offshore Ltd. OSE ,2 %,3% Fred. Olsen Energy OSE ,4 %,31% Norsk Hydro OSE ,4 %,16% Petroleum Geo-Services OSE , %,3% Prosafe OSE ,3 %,23% Seadrill Ltd. OSE ,9 %,9% Siem Offshore Inc. OSE ,6 %,64% Solstad Offshore OSE ,9 %,34% Statoil OSE ,7 %,4% Subsea 7 S.A. OSE ,4 %,29% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,2 %,44% Energi , % Yara International OSE , %,13% Materialer , % Kongsberg Gruppen OSE ,5 %,5% Orkla OSE ,7 %,8% Renewable Energy Corp. OSE ,2 %,22% Veidekke OSE ,3 %,34% Kapitalvarer ,7 % Norwegian Air Shuttle OSE ,2 % 1,56% Wilh. Wilhelmsen OSE ,7 %,37% Transport , % Royal Caribbean Cruises OSE ,7 %,7% Hotell-, underholdning og restaurantvirksomhet ,7 % Schibsted OSE ,8 %,35% Media ,8 % Statoil Fuel & Retail OSE ,9 %,2% Detaljhandel ,9 % Austevoll Seafood OSE ,9 %,25% Lerøy Seafood Group OSE ,2 %,3% Marine Harvest OSE ,1 %,23% Drikkevarer, mat og tobakk ,3 % Photocure OSE ,2 % 2,2% Pronova Biopharma OSE ,2 %,11% Farmasi og bioteknologi ,4 % DnB NOR OSE ,9 %,7% Sparebank 1 Smn OSE ,6 %,57% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,8 %,2% Banker ,2 % Gjensidige Forsikring OSE ,6 %,23% Forsikring ,6 % Atea OSE ,1 %,33% EDB Ergogroup OSE ,5 %,24% Programvare og tjenester ,7 % Telenor OSE ,6 %,5% Telekommunikasjon og tjenester ,6 % Hafslund B OSE ,1 %,36% Forsyningsselskaper ,1 % Sum Verdipapirer ,8 % Kontanter ,9 % Tilgode/skyldig meglere ,4 % Påløpte renter , % Annen Gjeld ,1 % Skyldig andelseiere, % Skyldig forvaltningsprovisjon % Total portefølje , % 6 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211

7 Danske Invest norske Aksjer Institusjon II Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 1 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt ,% 9,33% -48,71% ,3% ,11% ,88% Tegningsprovisjon (maks):,2% Innløsningsprovisjon (maks):,2% Forvaltningsprovisjon:,9% Ant. Andeler Innl. Kurs 1.345,96 kr 1.4,32 kr Basiskurs 1.348,65 kr 1.43,13 kr Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Bw Offshore Ltd. OSE ,3 %,3% Fred. Olsen Energy OSE ,9 %,25% Norsk Hydro OSE ,7 %,11% Petroleum Geo-Services OSE ,2 %,21% Prosafe OSE ,5 %,18% Seadrill Ltd. OSE ,8 %,6% Siem Offshore Inc. OSE ,6 %,43% Solstad Offshore OSE ,9 %,23% Statoil OSE ,9 %,2% Subsea 7 S.A. OSE ,7 %,2% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,3 %,3% Energi ,7 % Yara International OSE ,3 %,9% Materialer ,3 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 %,35% Orkla OSE ,7 %,6% Renewable Energy Corp. OSE ,2 %,14% Veidekke OSE ,5 %,26% Kapitalvarer ,2 % Norwegian Air Shuttle OSE ,3 % 1,7% Wilh. Wilhelmsen OSE ,8 %,26% Transport ,1 % Royal Caribbean Cruises OSE ,8 %,4% Hotell-, underholdning og restaurantvirksomhet ,8 % Schibsted OSE , %,24% Media , % Austevoll Seafood OSE , %,17% Lerøy Seafood Group OSE ,3 %,21% Marine Harvest OSE ,2 %,16% Drikkevarer, mat og tobakk ,5 % Photocure OSE ,2 % 1,38% Pronova Biopharma OSE ,3 %,1% Farmasi og bioteknologi ,5 % DnB NOR OSE ,2 %,4% Sparebank 1 Smn OSE ,8 %,43% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,9 %,15% Banker ,8 % Gjensidige Forsikring OSE ,6 %,15% Forsikring ,6 % Atea OSE ,1 %,22% EDB Ergogroup OSE ,5 %,16% Programvare og tjenester ,7 % Telenor OSE ,7 %,4% Telekommunikasjon og tjenester ,7 % Hafslund B OSE ,1 %,25% Forsyningsselskaper ,1 % Sum Verdipapirer ,8 % Kontanter ,4 % Tilgode/skyldig meglere ,6 % Påløpte renter 11.48, % Annen Gjeld ,8 % Skyldig andelseiere, % Skyldig forvaltningsprovisjon, % Total portefølje , % DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211 7

8 Danske Invest Norge Vekst Danske Invest Norge Vekst er et aksjefond som i vesentlig grad investerer i små og mellomstore norske bedrifter, samt selskaper med vekstprofil. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på Oslo Børs, men inntil 1% av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Danske Invest Norge Vekst investerer i liten grad i nystartet virksomhet eller andre selskaper med særlig høy risiko. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs SMB-indeks (OSESX), som er fondets referanseindeks. Da den finansielle risikoen ofte er noe høyere, og likviditeten (omsetteligheten) til aksjene i perioder er lavere for små og mellomstore bedrifter enn for større selskaper, vil fondets risiko normalt være noe høyere enn risikoen i aksjemarkedet generelt ,17% ,54% -44,38% ,81% 5,62% 48,8% 48,79% 24,31% 14,35% 2,77% -55,49% -5,62% Tegningsprovisjon (maks): 2,% Innløsningsprovisjon (maks):,3% Forvaltningsprovisjon: 1,75% Ant. Andeler Innl. Kurs 9.317,4 kr 9.872,54 kr Basiskurs 9.345,44 kr 9.92,24 kr Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy S.A. OSE ,1 %,9% Det Norske Oljeselskap OSE ,4 %,37% Dockwise Ltd. OSE ,9 %,2% Eoc Limited OSE ,3 %,13% North Energy OSE ,6 %,45% Prosafe OSE , %,6% Prosafe Production Public Ltd. OSE , %,1% Questerre Energy Corp. OSE , %,42% Seadrill Ltd. OSE ,7 %,4% Siem Offshore Inc. OSE ,4 %,25% Solstad Offshore OSE ,9 %,8% Statoil OSE ,8 %,1% Subsea 7 Inc. OSE ,7 %,7% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,6 %,2% Energi ,4 % Yara International OSE ,4 %,3% Materialer ,4 % Akva Group OSE ,7 %,74% Kongsberg Gruppen OSE ,6 %,1% Orkla OSE ,3 %,3% Renewable Energy Corp. OSE ,4 %,3% Kapitalvarer , % Norwegian Air Shuttle OSE ,1 %,11% Transport OSE ,1 % Austevoll Seafood OSE ,9 %,15% Lerøy Seafood Group OSE ,4 %,13% Drikkevarer, mat og tobakk OSE ,3 % Clavis Pharma OSE ,9 %,97% Navamedic OSE ,4 % 3,12% Probio ,6 % 2,81% Helsevern - utstyr og tjenester OSE ,9 % Algeta OSE ,3 %,3% Photocure OSE ,5 %,22% Pronova Biopharma OSE ,8 %,16% Farmasi og bioteknologi OSE ,6 % Bank ,8 % 1,8% DnB NOR OSE ,8 %,2% Banker OSE ,6 % Protector Forsikring OSE ,7 % 1,21% Forsikring ,7 % Atea OSE ,6 %,25% Bouvet OSE ,5 % 1,% Edb Business Partner OSE ,9 %,2% Programvare og tjenester OSE , % 2Vk Invest As ,1 % 6,65% Fara OSE ,5 % 1,9% Komplett OSE ,6 %,91% Q-Free OSE ,8 %,89% Teknologisk utstyr ,9 % Nordic Semiconductor OSE ,9 %,34% Halvledere og halvlederutstyr ,9 % 8 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211

9 Danske Invest Norge Vekst Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Telenor OSE ,9 %,3% Telekommunikasjon og tjenester ,9 % Sum Verdipapirer ,8 % Kontanter ,2 % Tilgode/skyldig meglere ,2 % Påløpte renter 1.688, % Annen Gjeld, % Skyldig andelseiere, % Skyldig forvaltningsprovisjon ,2 % Total portefølje , %

10 Danske invest Horisont Aksje Danske Invest Horisont Aksje er et fond i fond som plasserer i globale aksjemarkeder med hovedvekt på Europa, Nord-Amerika, fremvoksende markeder og Norge. Fondet plasserer i underfond av kjente leverandører som Blackrock, Danske Invest og Aberdeen Asset Management. Fondets målsetning er å oppnå en bedre avkastning enn en sammensatt referanseindeks bestående av 5 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 5 % Morgan Stanley World Index. Fondets risikoprofil vil over tid være lavere enn svingningene i det norske markedet, men høyere enn en global aksjeindeks. Fondets risikoprofil er middels / høy ,66% 23,4% 3,9% ,6% ,96% ,3% ,7% Tegningsprovisjon (maks): 2,% Innløsningsprovisjon (maks):,% Forvaltningsprovisjon: 1,6% For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer. Samlet forvaltningsprovisjon i Danske Invest Horisont Aksje utgjør inntill 2,% p.a. Ant. Andeler Innl. Kurs 1.746,86 kr 1.852,35 kr Basiskurs 1.746,86 kr 1.852,35 kr Fond Antall Kostpris Markeds- Urealisert andeler verdi gevinst/tap % Fond Danske Invest Europe Small Cap ,67% Europa ,67% Danske Invest Global Stockpicking ,58% Fidelity Global Opportunities Fund ,8% Global ,66% Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I ,76% Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II ,1% Norge ,85% Danske Invest Global Emerging Markets ,% Nye Markeder ,% Blackrock US Basic ,96% USA ,96% Sum verdipapirer ,14% Kontanter ,88% Fordringer ,6% Påløpte renter ,1% Annen gjeld ,9% Skyldig andelseiere -,% Skyldig forvaltningsprovisjon -,% Total portefølje ,% 1 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211

11 danske invest horisont rente Danske Invest Horisont Rente er et fond i fond som plasser i globale rentemarkeder, men med hovedfokus på Norge. Fondet har også adgang til å investere inntil 3% av verdien i enkeltpapirer. Fondets målsetning er over tid å gi,5% - 1% bedre avkastning enn Oslo Børs Statsindeks med 3 måneders løpetid (ST1X), som er fondets referanseindeks. Fondets risikoprofil er middels i forhold til andre sammenlignbare fond i samme aktivaklasse. Fondets måldurasjon på,25 år med et durasjonsintervall mellom og 5 år. 4, 3,46% 3, 2, 1,, ,94% ,62% Tegningsprovisjon (maks):,2% Innløsningsprovisjon (maks):,% Forvaltningsprovisjon:,5% For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer. Samlet forvaltningsprovisjon i Danske Invest Horisont Rente utgjør inntill,8% p.a. Ant. Andeler Innl. Kurs 1.66,62 kr 1.49,61 kr Basiskurs 1.66,62 kr 1.49,61 kr Verdipapir Antall Kostpris Markeds- Urealisert andeler verdi gevinst/tap % Fond Danske Invest Norsk Likviditet ,41% Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon ,54% T. Rowe Price - Global High Yield Bond Fund ,36% Fond ,31% Bien Spb AS 9/19 FRN C SUB ,21% Blaker Sparebank 7/17 FRN Call Subord ,48% BN Bank ASA 1/2 FRN C SUB ,2% DnB NOR Bank ASA 8/18 FRN C SUB ,1% Seljord Spb 7/17 FRN STEP C SUB ,1% Sparebanken Møre 8/18 FRN Call Subord ,1% Spb 1 Nord-Norge 8/18 FRN STEP C SUB ,3% Spb 1 SR-Bank 6/17 FRN STEP C SUB ,96% Spb 1 SR-Bank 8/18 FRN STEP C SUB ,1% Spb Sør 6/17 FRN C SUB ,29% Storebrand Bank ASA 7/17 FRN C SUB ,19% Åfjord Spb 9/19 FRN STEP C SUB ,32% Obligasjoner ,33% IRS ,% IRS ,% IRS ,% IRS ,1% IRS ,3% IRS ,1% IRS ,% Swaps ,1% Sum verdipapirer ,63% Kontanter ,44% Fordringer ,3% Påløpte renter ,9% Annen gjeld ,% Skyldig andelseiere -,% Skyldig forvaltningsprovisjon -,% Total portefølje ,% DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

12 Danske Invest Banksikkerhet Danske Invest Banksikkerhet er et generelt pengemarkedsfond som investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner og industriselskaper. Alle papirene i porteføljen vil til enhver tid tilfredsstille Norges Banks krav til sikkerhetsstillelse, dette medfører at fondet er godkjent for deponering i Norges Bank. Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som overstiger fondets referanseindeks. Fondets referanse-indeks er Oslo Børs,25 år statsobligasjonsindeks (ST1X). Fondet har lav renterisiko, med en mål-durasjon på,25 år og et durasjonsintervall mellom og,5 år. 4,93% 5 3,75% ,87% ,67% Tegningsprovisjon (maks):,% Innløsningsprovisjon (maks):,% Forvaltningsprovisjon:,1% Ant. Andeler Innl. Kurs 1.28,24 kr 1.11,38 kr Basiskurs 1.28,24 kr 1.11,38 kr ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,51 Bamble og Langesund Sparebank ,95% ,93% 2 NO ,66 Bø Sparebank ,83% ,97% 2 NO ,27 DnB NOR Bank OSE ,36% ,18% 2 NO ,38 Gjerpen og Solum Sparebank OSE ,81% ,17% 1 NO ,71 Gjerstad Sparebank ,83% ,93% 1 NO ,23 Gran Sparebank ,85% ,86% 1 NO ,39 Helgeland Sparebank OSE ,67% ,52% 2 NO ,82 Helgeland Sparebank OSE ,86% ,92% 2 NO ,17 Holla og Lunde Sparebank ,81% ,19% 2 NO ,51 Høland Sparebank ,74% ,93% 2 NO ,21 Hønefoss Sparebank ,9% ,16% 2 NO ,9 Klæbu Sparebank ,85% ,16% 2 NO ,69 Kvinesdal Sparebank OSE ,86% ,93% 2 NO ,64 Kvinesdal Sparebank OSE ,48% ,15% 2 NO ,54 Kvinnherad Sparebank ,86% ,93% 2 NO ,76 Lillesands Sparebank ,88% ,91% 2 NO ,42 Nesset Sparebank ,5% ,94% 2 NO ,64 Rygge-Vaaler Sparebank OSE ,63% ,96% 2 NO1487 4,41 Sparebanken Midt-Norge OSE ,57% ,17% 2 NO ,24 Sparebanken Midt-Norge OSE ,68% ,89% 2 NO ,38 Sparebanken Nord-Norge OSE ,67% ,8% 2 NO ,91 Sparebanken Nordvest OSE ,73% ,54% 2 NO ,36 Sparebanken Pluss OSE ,61% ,96% 2 NO ,79 Sparebanken Pluss OSE ,4% ,74% 2 NO , Sparebanken Rogaland OSE ,69% ,15% 2 NO ,62 Sparebanken Rogaland OSE ,58% ,39% 2 NO ,88 Sparebanken Sør OSE ,99% ,68% 2 NO ,43 Sparebanken Vest OSE ,17% ,89% 2 NO , Sparebanken Øst OSE ,89% ,45% 2 NO ,61 Sparebanken Øst OSE ,81% ,96% 2 NO ,11 Stadsbygd Sparebank ,91% ,7% 2 NO ,4 Totens Sparebank OSE ,83% ,93% 2 NO ,74 Vegårshei Sparebank ,97% ,93% 2 Sparebanker ,29% NO ,17 Bolig- og Næringsbanken OSE ,82% ,83% 2 NO ,54 Skandinaviska Enskilda Banken OSE ,43% ,93% 2 Forretningsbanker ,76% NO ,28 Klp Kommunekreditt OSE ,52% ,9% 1 NO ,11 Kommunalbanken OSE ,88% ,92% 2 NO ,95 Sparebank 1 Boligkreditt ,97% ,82% 2 NO ,17 Sparebank 1 Boligkreditt OSE ,27% ,76% 1 NO ,54 Sparebank 1 Næringskreditt ,52% ,92% 1 NO ,23 Sparebanken Øst Boligkreditt OSE ,38% ,95% 1 NO ,24 Terra Boligkreditt OSE ,3% ,96% 1 Kredittforetak ,24% 12 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211

13 Danske Invest Banksikkerhet ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,13 Sparebank 1 Gruppen OSE ,87% ,7% 2 Finansieringsselskap ,7% Sum Verdipapirer ,35% Kontanter ,15% Tilgode/skyldig meglere,% Påløpte renter ,51% Annen Gjeld ,1% Skyldig andelseiere,% Skyldig forvaltningsprovisjon,% Total portefølje ,% DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

14 Danske Invest Norsk Likviditet I Danske Invest Norsk Likviditet I er et generelt pengemarkedsfond som investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner og finansinstitusjoner. Fondet kan investere i verdipapirer utstedt av industriselskaper, samt ansvarlige lån i finansinstitusjoner. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Statsindeks med 3 måneders løpetid (ST1X), som er fondets referansein-deks. Fondet har en lav risikoprofil. Fondet investerer i en portefølje av sertifikater og obligasjoner med maksimal rentebinding på inntil ett år. Fondets gjennomsnittlige varighet skal ikke overstige 12 dager. 8 7,38% 7 6,61% 6,26% 5,85% 6 4,98% 5 4,39% 4 3,16% 3 2,7% 2,27% 2,38% 2,58% 2 1,21% Tegningsprovisjon (maks):,25% Innløsningsprovisjon (maks):,1% Forvaltningsprovisjon:,5% Ant. Andeler Innl. Kurs 1.88,91 kr 1.75,89 kr Basiskurs 1.9, kr 1 76,96 kr ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,79 Andebu Sparebank ,77% ,92% 2 NO ,14 Arendal og Omegns Sparekasse ,79% ,63% 2 NO ,86 Askim Sparebank OSE ,58% ,61% 2 NO ,7 Bamble og Langesund Sparebank OSE ,68% ,22% 2 NO ,66 Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,75% ,61% 2 NO ,31 Bud, Fræna og Hustad Sparebank OSE ,56% ,32% 2 NO ,66 Bø Sparebank ,83% ,19% 2 NO ,61 Eidsberg Sparebank ,6% ,22% 2 NO ,31 Halden Sparebank OSE ,64% ,21% 2 NO ,98 Helgeland Sparebank OSE ,85% ,6% 2 NO1667 3,65 Hjartdal og Gransherad Sparebank OSE ,74% ,92% 2 NO ,96 Hjelmeland Sparebank OSE ,74% ,31% 2 NO ,2 Holla Sparebank OSE ,9% ,61% 2 NO ,51 Høland Sparebank ,74% ,23% 2 NO ,77 Høland Sparebank OSE ,71% ,15% 2 NO ,59 Indre Sogn Sparebank OSE ,83% ,92% 2 NO ,41 Indre Sogn Sparebank ,74% ,49% 2 NO ,81 Klepp Sparebank OSE ,73% ,81% 2 NO ,64 Kvinesdal Sparebank OSE ,48% ,92% 2 NO ,2 Kvinnherad Sparebank ,87% ,92% 2 NO ,76 Lillesands Sparebank ,88% ,92% 2 NO ,44 Marker Sparebank ,53% ,24% 2 NO ,37 Meldal Sparebank ,77% ,32% 2 NO ,31 Narvik Sparebank OSE ,83% ,17% 2 NO ,59 Opdals Sparebank ,74% ,61% 2 NO ,1 Opdals Sparebank OSE ,83% ,54% 2 NO ,75 Orkdal Sparebank OSE ,67% ,84% 2 NO ,17 Rindal Sparebank ,9% ,63% 2 NO ,81 Rygge-Vaaler Sparebank OSE ,71% ,44% 2 NO ,24 Selbu Sparebank OSE ,79% ,63% 2 NO ,56 Skudenes og Aakra Sparebank ,79% ,31% 2 NO ,25 Sparebank 1 Vestfold OSE ,97% ,92% 2 NO ,75 Sparebanken Møre OSE ,66% ,14% 2 NO ,76 Sparebanken Møre ,68% ,6% 2 NO ,5 Sparebanken Pluss OSE ,86% ,61% 2 NO ,96 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,8% ,53% 2 NO ,81 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,74% ,61% 2 NO ,23 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,52% ,91% 2 NO ,93 Sparebanken Telespar ,78% ,61% 2 NO ,65 Sparebanken Vest OSE ,96% ,4% 2 NO ,52 Sparebanken Vest OSE ,4% ,92% 2 NO ,94 Sparebanken Vest OSE ,7% ,35% 2 NO ,65 Sparebanken Øst OSE ,79% ,18% 2 NO ,66 Spydeberg Sparebank ,83% ,31% 2 14 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211

15 xdanske Invest Norsk Likviditet I ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,48 Stadsbygd Sparebank ,83% ,91% 2 NO ,66 Sunndal Sparebank ,81% ,61% 2 NO ,2 Surnadal og Stangvik Sparebank ,94% ,67% 2 NO ,15 Surnadal og Stangvik Sparebank ,99% ,61% 2 NO ,78 Søgne og Greipstad Sparebank ,74% ,31% 2 NO ,64 Søgne og Greipstad Sparebank ,71% ,22% 2 NO ,82 Tinn Sparebank OSE ,56% ,92% 2 NO ,81 Tolga-Os Sparebank ,62% ,11% 2 NO ,11 Ørland Sparebank ,99% ,31% 2 NO ,99 Ørskog Sparebank ,57% ,62% 2 NO ,38 Aasen Sparebank ,% ,92% 2 NO ,2 Aasen Sparebank ,57% ,62% 2 Sparebanker ,94% NO ,77 Bank 1 Oslo OSE ,96% ,61% 2 NO ,3 Bank 1 Oslo ,32% ,83% 2 NO ,91 Gjensidige Bank ,71% ,53% 2 NO ,54 Skandinaviska Enskilda Banken OSE ,43% ,94% 2 NO ,2 Skandinaviska Enskilda Banken OSE ,65% ,82% 2 NO ,19 Storebrand Bank OSE ,7% ,8% 2 NO ,28 Swedbank OSE ,68% ,76% 2 Forretningsbanker ,57% NO ,11 Kommunalbanken OSE ,88% ,39% 2 NO ,5 Kredittforeningen for Sparebanker ,99% ,5% 2 NO ,2 Sparebank 1 Boligkreditt ,15% ,53% 2 Kredittforetak ,97% NO ,13 Sparebank 1 Gruppen OSE ,87% ,53% 2 NO ,27 Sparebank 1 Gruppen ,97% ,61% 2 Finansieringsselskap ,14% NO ,99 Aurskog-Høland Kommune ,77% ,12% 2 NO ,99 Eide Kommune ,77% ,49% 2 NO ,99 Fet Kommune ,77% ,98% 2 NO ,99 Giske Kommune ,77% ,67% 2 NO ,99 Gjerdrum Kommune ,77% ,55% 2 NO ,99 Leikanger Kommune ,77% ,12% 2 NO ,99 Notodden Kommune ,77% ,79% 2 NO ,99 Sokndal Kommune ,77% ,79% 2 Kommunal garanti ,52% 3,79 Sparebank 1 Oslo ,83% ,57% 3,7 Bjugn Sparebank ,8% ,58% 3,6 Melhus Sparebank ,71% ,58% 3,5 Ørland Sparebank ,52% ,58% 3,2 Sparebank 1 Ringerike ,28% ,58% 3,46 Spareskillingsbanken Kristiansand ,99% ,53% 3,75 Stadsbygd Sparebank ,86% ,58% Bankinnskudd ,% Sum Verdipapirer ,14% Kontanter ,7% Tilgode/skyldig meglere ,31% Påløpte renter ,86% Annen Gjeld ,2% Skyldig andelseiere,% Skyldig forvaltningsprovisjon,% Total portefølje ,% DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

16 Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon er et pengemarkedsfond med lav risiko som investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner og finansinstitusjoner. Fondet investerer ikke i verdipapirer utstedt av industriselskaper. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Statsindeks med 3 måneders løpetid (ST1X), som er fondets referanseindeks. Fondet har en meget lav risikoprofil. Fondet investerer i en portefølje av sertifikater og obligasjoner med maksimal rentebinding på inntil ett år. Fondets gjennomsnittlige varighet skal ikke overstige 12 dager ,43% 6,77% 6,56% 4,92% 4,51% 4,62% 3,99% 2,81% 2,71% ,1% 2,1% ,53% Tegningsprovisjon (maks):,25% Innløsningsprovisjon (maks):,1% Forvaltningsprovisjon: *,2% * Forvaltningsprovisjon Norsk Likviditet Institusjon: Fra andel 1 - til andel 9 999,2 % Fra andel 1 - til andel ,14 % Fra andel 5 - til andel ,1 % Fra andel 75 - til andel ,8 % Fra andel 1 - til andel ,7 % Fra andel 2 - til andel ,6 % Fra andel 4 - til andel,4 % Rabatten som følge av differensieringen refunderes andelseierne minimum en gang i året i form av nye andeler i fondet. Ant. Andeler Innl. Kurs 1.12,58 kr 997,29 kr Basiskurs 1.13,6 kr 998,29 kr ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,79 Andebu Sparebank ,77% ,92% 2 NO ,14 Arendal og Omegns Sparekasse ,79% ,63% 2 NO ,86 Askim Sparebank OSE ,58% ,61% 2 NO ,7 Bamble og Langesund Sparebank OSE ,68% ,22% 2 NO ,66 Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,75% ,61% 2 NO ,31 Bud, Fræna og Hustad Sparebank OSE ,56% ,32% 2 NO ,66 Bø Sparebank ,83% ,19% 2 NO ,61 Eidsberg Sparebank ,6% ,22% 2 NO ,31 Halden Sparebank OSE ,64% ,21% 2 NO ,98 Helgeland Sparebank OSE ,85% ,6% 2 NO1667 3,65 Hjartdal og Gransherad Sparebank OSE ,74% ,92% 2 NO ,96 Hjelmeland Sparebank OSE ,74% ,31% 2 NO ,2 Holla Sparebank OSE ,9% ,61% 2 NO ,51 Høland Sparebank ,74% ,23% 2 NO ,77 Høland Sparebank OSE ,71% ,15% 2 NO ,59 Indre Sogn Sparebank OSE ,83% ,92% 2 NO ,41 Indre Sogn Sparebank ,74% ,49% 2 NO ,81 Klepp Sparebank OSE ,73% ,81% 2 NO ,64 Kvinesdal Sparebank OSE ,48% ,92% 2 NO ,2 Kvinnherad Sparebank ,87% ,92% 2 NO ,76 Lillesands Sparebank ,88% ,92% 2 NO ,44 Marker Sparebank ,53% ,24% 2 NO ,37 Meldal Sparebank ,77% ,32% 2 NO ,31 Narvik Sparebank OSE ,83% ,17% 2 NO ,59 Opdals Sparebank ,74% ,61% 2 NO ,1 Opdals Sparebank OSE ,83% ,54% 2 NO ,75 Orkdal Sparebank OSE ,67% ,84% 2 NO ,17 Rindal Sparebank ,9% ,63% 2 NO ,81 Rygge-Vaaler Sparebank OSE ,71% ,44% 2 NO ,24 Selbu Sparebank OSE ,79% ,63% 2 NO ,56 Skudenes og Aakra Sparebank ,79% ,31% 2 NO ,25 Sparebank 1 Vestfold OSE ,97% ,92% 2 NO ,75 Sparebanken Møre OSE ,66% ,14% 2 NO ,76 Sparebanken Møre ,68% ,6% 2 NO ,5 Sparebanken Pluss OSE ,86% ,61% 2 NO ,96 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,8% ,53% 2 NO ,81 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,74% ,61% 2 16 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 x HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 INNHOLD 2 Kjære andelseier og avkastningshistorikk 4 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13.

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13. Halvårsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR HARALD GRIMSRUD 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 06 EIKA NORDEN 07 EIKA ALPHA 08 EIKA SPAR 09 EIKA GLOBAL EIKA BALANSERT EIKA PENSJON 14 EIKA KREDITT 15 EIKA

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 Innhold Styrets årsberetning 1 Opplysninger om KLPfondene 8 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 18 KLP Pensjon II 20 KLP Statsobligasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32 Halvårsrapport 2013 Innhold *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31... LEDER 03 2/32 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Terra Terra SMB TERRA SPAR WARRENWICKLUND

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 20 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 20 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 28 Noter 48 Revisors beretning 54 morten rasten Administrerende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 11 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 17 KLP Pensjon

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2014 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2014 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør 2014 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra MARKEDSKOMMENTAR Oslo, juli 2014 Dagfinn Hopsdal

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør 2015 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra MARKEDSKOMMENTAR Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond c Halvårsrapport - Verdipapirfond Innhold Markedsutviklingen første halvår 1 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Etisk II 9 Carnegie

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 30 Juni AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 Verdipapirfondene Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer