EMANUELFJELL BORETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMANUELFJELL BORETTSLAG"

Transkript

1 S.nr EMANUELFJELL BORETTSLAG KOSTNADSRAPPORT BODANLEGG utarbeidet av: Desember 2012 / Rev. A

2

3 Kostnadsrapport bodanlegg Side 2 INNHOLD Side 1 INNLEDNING Formål Prosjektorganisasjon Eiendom og bygninger EKSISTERENDE SPORTSBODER sportsbodenes oppbygning Kort redegjørelse for tilstand Alternative tiltak KOSTNADSOVERSLAG Kostnadsberegnede alternativer Sammenstilling kostnadsoverslag Kostnadsoversikt Økonomiske konsekvenser FORSLAG TIL VIDERE FREMDRIFT VEDLEGG Likviditetsberegninger utført av OBOS Lån og Spar, avd. boligselskaper, datert

4 Kostnadsrapport bodanlegg Side 3 1 INNLEDNING 1.1 FORMÅL Formålet med rapporten er å få en generell oversikt over økonomi og teknisk tilstand, samt å beskrive vurderte løsninger for sportsboder i borettslaget. Rapporten skal danne grunnlag for avgjørelse på generalforsamling, videre detaljert planlegging og gjennomføring av aktuelle tiltak. Rapporten omhandler alle de forhold som normalt må vurderes før det tas beslutninger om valg av tiltak for gjennomføring. Ut fra en totalvurdering av de forhold som er registrert er det foretatt en prioritering av omfang og løsninger. Rapporten angir eventuelle forhold som bør undersøkes nærmere før det tas endelig beslutning om gjennomføring av tiltak. 1.2 PROSJEKTORGANISASJON Boligselskapet : Emanuelfjell Borettslag Styrets leder : Anne Mette Hyrve Styrets kont.person : Anne Mette Hyrve Adresse : OBOS Forvaltningsavdeling, Postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo Telefon : Forretningsfører: Firma : OBOS Forvaltningsavdeling v/ Nils Ove Stennes Adresse : Postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo Telefon : E-post : Tilstandsvurderingen er utført av: Firma : OBOS Prosjekt AS v/ Geir A. Fredriksen Postadresse : Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo Besøksadresse : Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo Telefon : Telefaks: : E-post : Hjemmeside : Det ble den 8. foretatt en befaring i borettslaget for å se på bodanleggene og diskutere mulige løsninger med representanter fra styret. Følgende var til stede på befaringen: Anne Mette Hyrve Styreleder Emanuelfjell Borettslag Bjørn H. Johansen Styremedlem Emanuelfjell Borettslag Geir A. Fredriksen Byggeteknisk konsulent OBOS Prosjekt AS

5 Kostnadsrapport bodanlegg Side EIENDOM OG BYGNINGER Emanuelfjell Borettslag er beliggende i et relativt sentralt og attraktivt boområde på Romsås i Oslo kommune. Fra eiendommen er det kort vei til offentlig kommunikasjon, skole og barnehage, samt de fleste servicefunksjoner. Borettslaget består av 21 blokker med noe varierende etasje antall. Totalt inneholder blokkene 314 leiligheter. Eiendommen har gårdsnr. 96 og bruksnr. 66 i Oslo kommune og adresser til Odvar Solbergs vei , 0970/0973 Oslo. Eiendommen ble totalrehabilitert på utvendig side i , men unntak av de fleste bodanleggene som fremdeles er fra borettslages opprinnelse. Utvendige sportsboder er lokalisert på bakkenivå i frittliggende bygningsmasse foran de enkelte blokkene. Bodanleggene er kledd med trepanel og tekket med papptekking på takene. 2 EKSISTERENDE SPORTSBODER 2.1 SPORTSBODENES OPPBYGNING Borettslaget har pr. i dag to typer sportsboder. En type er fra borettslagets opprinnelse i 1973 (ca. 280 stykker) og den andre typen er de som ble bygget nye i forbindelse med rehabiliteringen i (ca. 40 stykker.) Denne rapporten omhandler i alternativene 1-3 kun de opprinnelige sportsbodene, mens i alternativ 4 blir også de senere rehabiliterte sportsbodene berørt. Det er således kun de opprinnelige sportsbodene det henvises til når det snakkes om byggemetode og tilstand i denne rapporten. Sportsbodene er fundamentert på en liten ringmur av betong. Veggene er oppført med reisverk av trevirke, og på utvendig side kledd med spaltepanel. Innvendig er det hovedsakelig ingen kledning. Dører er plassbygget med spaltepanel. Takene er relativt flate med ensidig fall til takrenne. Takene er tekket med asfaltpapp. 2.2 KORT REDEGJØRELSE FOR TILSTAND Basert på sportsbodenes tilstand og funksjon kan de sies å være preget av en teknisk tilstand og en funksjonell tilstand. Forhold knyttet til den tekniske tilstanden går på at utvendig kledning er preget av råteskader. Hovedsakelig som en følge av at panelet stedvis står helt ned mot bakken. Som følge av råteskadene er bodanleggene også noe preget av avflassende maling. Det ble i tillegg observert og rapportert om taklekkasjer i forbindelse med avholdt befaring. Stedvise råteskader i vindskier og isbord på takene ble også observert. Når det gjelder den delen av tilstanden som går mer på funksjonalitet er dette forhold som noe vanninnsig i bodene, fortrinnsvis som en følge av at det ikke er ringmur ved inngang til bodene slik at vann på asfalten lett kan renne inn under boddørene. Likeledes kommer det også mye løv og annen skitt som blåses inn under dørene.

6 Kostnadsrapport bodanlegg Side 5 Vaktmester rapporterer også om at det i enkelte boder har vært behov for å sette inn søyler for understøttelse av takene, da spennet på taksperrene stedvis er for stort. Borettslaget opplyste om at manglende ventilering av bodene tidvis fører til problemer med rust og misfarging på gjenstander som oppbevares i bodene. 2.3 ALTERNATIVE TILTAK Det er vurdert flere alternativer for utbedringer og rehabilitering av sportsbodene i Emanuelfjell Borettslag. En løsning for å sette bodene tilbake til sin opprinnelige stand er stedvis utskifting av skadet utvendig kledning og eventuelt råteskadet bindingsverk. Det bør også tilstrebes å få terrenget til å ha fall bort fra bodene, eller senke terrenget der dette er mulig, som for eksempel i blomsterbed. Vindskier og isbord preget av råte må også skiftes ut samtidig som det gjennomføres en takomtekking av de takene som enda ikke er tekket om. En annen løsning kan være å oppgradere eksisterende sportsboder, sett i forhold til materialvalg og tekniske løsninger. Det bør også ved denne løsningen tilstrebes å få terrenget til å ha fall bort fra bodene eller senke terrenget der dette er mulig. Utvendig anbefales det en komplett omkledning av bodene og da med vindtetting, ny trepanel eller med mer vedlikeholdsfrie platematerialer. Eventuell utskifting av råteskadet bindingsverk må også gjøres. I forbindelse med en full utvendig omkledning bør forhold som brannsmitte mot blokkene vurderes, og der det er fare for dette utføres tiltak. Nye dører til bodene etableres i tilsvarende materiale som fasadene kles med. For å minske på innsig og løv som kommer inn i bodene er det foreslått å mure opp en ringmur i tilknytning til døråpningene. Dette vil medføre en oppkant for å komme inn i bodene. Det er også tenkt å sette inn ventiler i bodene for å bedre forholdene med fuktighet i luften slik at misfarging og rustdannelse på lagrede gjenstander unngås. En komplett takomtekking med utskifting av takrenner, vindskier og isbord bør også vurderes i denne sammenheng. Eventuell forsterkning av tak ved understøttelse med søyler eller dragere kan være aktuelt i noen boder. Ved å gå for en slik løsning som skissert her, blir sportsbodene tilnærmet nye og oppgradert på en slik måte at de bør være velfungerende i mange år fremover. OBOS Prosjekt har vurdert det slik at tiltakene som foreslås over ikke medfører behov for søknad ovenfor offentlige myndigheter, da vi mener dette holder seg innenfor utbedringer på eksisterende bygningsmasse. Det siste alternativet som er vurdert er riving av eksisterende sportsboder og oppbygging av bodanlegg på garasjetakene. Det tenkes da å opprette et uisolert bodanlegg på garasjetakene, der fasadene bygges med vedlikeholdsfri kledning noe tilsvarende det som er på garasjene i dag. Bodene bygges med nettingvegger. Det er lagt inn kostnader for kjørbare adkomstramper i betong, samt for en rømningstrapp i stål fra hver garasje da det antas å bli et krav om to rømningsveier fra et slik bodanlegg. Et tiltak som dette vil være søknadspliktig ovenfor offentlige myndigheter, både rivingen av eksisterende sportsboder og nyetableringen på garasjetakene.

7 Kostnadsrapport bodanlegg Side 6 3 KOSTNADSOVERSLAG 3.1 KOSTNADSBEREGNEDE ALTERNATIVER ALTERNATIV 1, UTBEDRINGSALTERNATIV Utskifting av råteskadet kledning og bindingsverk Fjerning av blomsterkasser bygget mot bodfasader Terrengarrondering rundt boder der dette er mulig (gjelder kun for blomsterbed) Stedvis utskifting av skadede takrenner Komplett takomtekking av de bodtak som ikke er tekket om i senere tid Forsterkning av enkelte bodtak med søyler/dragere ALTERNATIV 2, REHABILITERINGSALTERNATIV 1, med trekledning Komplett omkledning med ny trepanel, vindtetting og eventuelle stedvise brannsmittereduserende tiltak Nye boddører i trepanel Etablering av ringmur i døråpninger Etablering av lufting i boder ved montering av ventiler Fjerning av blomsterkasser bygget mot bodfasader Terrengarrondering rundt boder der dette er mulig (gjelder kun for blomsterbed) Komplett takomtekking av de bodtak som ikke er tekket om i senere tid Nye takrenner og nedløpsrør Forsterkning av enkelte bodtak med søyler/dragere ALTERNATIV 3, REHABILITERINGSALTERNATIV 2, med platekledning Komplett omkledning med vedlikeholdsfri platekledning, vindtetting og eventuelle stedvise brannsmittereduserende tiltak Nye boddører med platekledning For øvrig som alternativ 2 ALTERNATIV 4, SPORTSBODER PÅ GARASJETAK Riving av eksisterende sportsboder Etablering av uisolert bodanlegg på garasjetakene Sportsboder med nettingvegger Kjøreramper for tilkomst til bodanlegg Rømningstrapper i stål fra bodanlegg Istandsetting av uteområdet foran inngangspartier 3.2 SAMMENSTILLING KOSTNADSOVERSLAG GENERELLE FORUTSETNINGER I kostnadsoverslagene er det medtatt alle kostnader borettslaget kan forvente å få i forbindelse med et av de vurderte tiltakene i forbindelse med sportsbodene. Det er, foruten kostnader forbundet med sportsbodene, også medtatt kostnader til rigg og drift av byggeplass, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, prisstigning, finansieringskostnader, offentlige søknadsgebyr m.m. I tillegg er det avsatt en post til uforutsette kostnader. Kostnadsoverslagene er basert på de ferskeste erfaringspriser OBOS Prosjekt AS sitter inne med. Disse enhetsprisene kan variere innenfor et høyeste og et laveste nivå, avhengig av de forskjellige entreprenører og underentreprenørers kapasitet. Kostnadsoverslagene er konsekvent lagt i et øvre nivå av dette prisspekteret, og den endelige prosjektkostnaden for Emanuellfjell Borettslag er derfor ikke forventet å overstige totalsummene i kostnadsoverslagene. Det er opplyst ovenfor styret at alternativ 1 innehar noe større usikkerhet knyttet til den totale kostnadsrammen enn de øvrige alternativene. Dette da det er vanskelig å anslå nøyaktig omfang på behov for utbedring av råteskader. Det er videre lagt

8 Kostnadsrapport bodanlegg Side 7 inn antatte verdier for generell prisstigning, og en post for uforutsett for å ivareta mulighetene for mindre endringer underveis i prosessen. Det må også påpekes at borettslagets fremtidige likviditetssituasjon er følsom for renteendringer på lånene. OBOS Lån og Spar har forutsatt en rentesats på 4,5 % p.a. for lån. En økning i renteintervallet på 1 % må kompenseres med en økning i felleskostnadene på henholdsvis 1 % for å opprettholde kontantstrømmen som fremkommer i likviditetsanalysen. Det er lagt inn som en forutsetning at borettslaget benytter oppspart egenkapital i dette prosjektet. Videre er det i likviditetsberegningen hensyntatt et låneopptak på kr ,- for betjening av ekstraordinære vedlikeholdsutgifter i tråd med borettslagets budsjettforslag for Øvrige forutsetninger som er lagt til grunn for likviditetsberegningen, og følgelig konsekvensene for felleskostnadene, fremkommer av vedlagte likviditetsanalyse. ORIENTERING OM KOSTNADSOVERSLAGET Kostnadsoverslagene følger et standard oppsett for de ulike aktiviteter og i det etterfølgende er det gitt forklaring på hva de ulike konti inneholder: Bygningsmessige kostnader Denne posten inneholder alle bygningsmessige arbeider innenfor hvert hovedalternativ. Posten inneholder material- og arbeidskostnader, inkl. nødvendige forarbeider som riving og borttransport av gamle materialer, skraping av vinduer, mm. Entreprisekostnader Entreprisekostnader inneholder bygningsmessige kostnader, og rigg og drift av byggeplass inkl. reparasjon av plener, beplantning, veier og plasser etter byggearbeidene. Rigg og drift omfatter entreprenørens kostnad til å rigge seg til med brakker, stillaser og produksjonsanlegg, samt kostnader for drift av disse gjennom hele byggeperioden. Forventet prosjektkostnad Denne posten inneholder entreprisekostnader med tillegg av byggherrens generelle kostnader. Disse kostnadene er i hovedsak: Prosjektadministrasjon og prosjektering som omfatter nødvendig bistand fra arkitekt, byggteknisk konsulent og prosjekt- og byggeleder for gjennomføring av arbeidene. Øvrige byggherrekostnader er en samlepost av ulike aktiviteter som kopiering, garantistillelse ovenfor entreprenør, ekstra forsikring, utvidet forretningsføreravtale gjennom byggeperioden, mv. Forventet prisstigning er medtatt frem til tidspunkt for utbetaling til entreprenør i henhold til antatt fremdriftsplan. Finansieringskostnader inneholder kostnader til å betjene nødvendige lån. Totale kostnader Totale kostnader er summen av alle kostnader i prosjektet. Inkludert er også post for uforutsette kostnader. Under denne posten er det lagt inn sikkerhet for de priser som er oppgitt. Markedet og prisene påvirkes på en måte som ikke lar seg forutsi med stor nøyaktighet. Denne posten vil fange opp dette sammen med en eventuell usikkerhet i kostnadsoverslaget.

9 Kostnadsrapport bodanlegg Side 8 BRUTTO HUSLEIEØKNING KONTRA NETTO HUSLEIEØKNING: I oppstillingene videre utover i rapporten er husleieutvikling vist for de ulike alternativene, med de forutsetningene som er lagt til grunn for beregningene. Det er ikke tatt hensyn til fradragsmulighetene på selvangivelsen, p.t. 28 % av rentekostnadene. 3.3 KOSTNADSOVERSIKT Det er i oppsettet nedenfor ikke hensyntatt kostnader og konsekvenser av midler styret i borettslaget har vedtatt å sette opp på budsjettet i forbindelse med ekstraordinært vedlikehold i Det er i borettslagets budsjett avsatt kr ,- til dette formålet.

10 Kostnadsrapport bodanlegg Side ØKONOMISKE KONSEKVENSER I tabellende nedenfor fremgår ikke de 3 millionene for ekstraordinært vedlikehold satt på budsjettet for borettslaget i Dette fremkommer heller ikke av summen som angis som totalt byggebudsjett, da kostnader forbundet med ekstraordinært vedlikehold (på kr ,-, slik som avsatt i budsjettet for 2013,) ikke er en del av prosjektet med sportsboder. Når det gjelder konsekvenser for husleien slik som de fremkommer i de etterfølgende tabellene, er imidlertid nødvendig låneopptak og konsekvensens av dette (som en følge av ekstraordinært vedlikehold) ivaretatt i de etterfølgende oppgitte konsekvenser. Alternativ 1 Stedvis utbedring av råteskader Takomtekking Byggebudsjett: Kr ,- (inkl. finansieringskostnader) Lånebehov: Kr ,- (Kr ,-) Nedbetalingstid: 10 år Budsjettert rente: 4,50 % Husleieøkning 7 % 3 % Dagens husleie halvår halvår halvår halvår Inflasjon 3.260, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- I oppstillingen er det ikke tatt hensyn til fradragsmulighetene på selvangivelsen, pt. 28% av rentekostnadene.

11 Kostnadsrapport bodanlegg Side 10 For alternativene 2 og 3 er de økonomiske konsekvensene like. Dette er derfor fremvist i en felles tabell. Angivelsen av omfang og totale rammer er satt over samme i underliggende tabellarisk fremstilling av konsekvensene for husleiene for disse to alternativene. Alternativ 2 Ny trepanel utvendig Ny taktekking Budsjettert rente: Byggebudsjett: Kr ,- (inkl. finansieringskostnader) 4,50 % Lånebehov: Kr ,- (Kr ,-) Nedbetalingstid: 25 år Alternativ 3 Som rehabiliteringsalternativ 2, men det benyttes platekledning utvendig i stedet for trepanel Ny taktekking Budsjettert rente: Byggebudsjett: Kr ,- (inkl. finansieringskostnader) 4,50 % Lånebehov: Kr ,- (Kr ,-) Nedbetalingstid: 25 år Husleieøkning 8 % 3 % Dagens husleie halvår halvår halvår halvår Inflasjon 3.260, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- I oppstillingene er det ikke tatt hensyn til fradragsmulighetene på selvangivelsen, pt. 28% av rentekostnadene. Alternativ 4 Etablering av boder på garasjeanlegg Riving av eksisterende sportsboder Istandsetting av uteområdet foran blokkene Budsjettert rente: Byggebudsjett: Kr ,- (inkl. finansieringskostnader) 4,50 % Lånebehov: Kr ,- (Kr ,-) Nedbetalingstid: 25 år Husleieøkning 16 % 3 % Dagens husleie halvår halvår halvår halvår Inflasjon 3.260, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,-

12 Kostnadsrapport bodanlegg Side 11 4 FORSLAG TIL VIDERE FREMDRIFT Videre fremdrift av prosjektet er avhengig av hvilke vedtak borettslaget gjør. I kostnadsrapporten er det etter samtaler med styret lagt til grunn et informasjonsmøte ovenfor beboerne i januar Avhengig av vilje og ønske vedrørende tiltak på sportsbodene og hvilket alternativ som således vedtas, kan etterfølgende fremdriftsplan være et utgangspunkt. Denne fremdriften er lagt til grunn for kostnadsberegningen som er utført: Generalforsamling : Prosjektering og søknad : Avhengig av alternativ som velges Kontrahering : Byggestart : Avhengig av alternativ som velges Ferdigstillelse : Avhengig av alternativ som velges

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen).

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm MARIENLYST / BLINDERN 2 fellesvaskerier med godkjent rammetillatelse for ombygging til 2 leiligheter Oppussingsprosjekt Prisantydning 1.300.000,- pr. vaskeri (totalt 2.600.000,-) Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon)

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 C:\ProBygg AS\0038.6001.doc Sameiet Rosenborggt. 15 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 Oslo, 15.04.2005. ProBygg AS 2 av 32 1. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET. FORUTSETNINGER FOR KOSTNADSBEREGNINGENE ProByggs

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Torsdag 25. april kl 18:00 Sted: Vismabygget, 3. etg. Karenslyst Allé 56 Kjære seksjonseier! Du holder nå innkallingen til

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer