Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ekstraordinær generalforsamling"

Transkript

1 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Ravnåsen borettslag avholdes Torsdag 19. juni 2014 kl i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en person til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. REHABILITERING Styret fremlegger forslag til rehabilitering av borettslaget og med forslag til finansiering. 3. TAKTERRASSER 10 beboere ønsker generalforsamlingens godkjenning til å bygge takterrasser på de øverste leilighetene som i dag ikke har terrasser. 4. FORSLAG OM GODTGJØRELSE FOR EKSTRAORDINÆRT ARBEID Styret foreslår en ekstra godtgjørelse for arbeid med rehabiliteringsprosjektet og som ikke inngår i styrets ordinære honorar. Oslo, 4. juni 2014 Styret i Nedre Ravnåsen Borettslag Per Jørgen Sundstrøm /s/ Lars Sten Rørvik /s/ Rosilee Elisabeth Mijer /s/ Even Aastorp /s/ Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 2 Saksframstilling Sak 1. Rehabilitering Bakgrunn Borettslaget er 30 år gammelt og det er derfor nødvendig å vurdere en generell oppgradering av borettslagets bygningstekniske standard. Følgende forhold som har vært prioritert for styrets arbeid: Lekkasjer fra terrassene har tiltatt i omfang de senere år, og løpende utbedringer har medført store kostnader. Styret har derfor foreslått andre tekniske løsninger. Energikostnadene er høye og energiøkonomiske (ENØK) tiltak er nødvendige. Styret har derfor fått utarbeidet en ENØK-analyse hvor en rekke tiltak er anbefalt og tilsagn om tilskudd er gitt. Måling av radonkonsentrasjon vinteren 2011 viste i enkelte leiligheter verdier som betinger tiltak. Omfang Terrasser, gangplan og tak renskes for alt av skillevegger, blomsterkasser, boder, heller, isolasjon, beslag og nåværende membran. Det er viktig å merke seg at individuelle løsninger med boder, takkonstruksjoner, vinterhager og lignende også må fjernes og vil ikke kunne remonteres. I ny løsning vil membran tekkes over isolasjon, som skråskjæres med fall mot sluk. Gjennomsnittlig tykkelse på isolasjon blir ca 200 mm, mot 60 mm i dag. Over membran monteres nytt toppdekke av betongheller eller trevirke (terrassedekke). Dagens rekkverk, som består av betongelementer og blomsterkasser av betong, erstattes av en lett rekkverksløsning av aluminium/glass eller lignende. Ny skillevegger og boder på terrasse. Det søkes å få til en valgfri plassering. Gangplan og tak vil få tilsvarende løsning med isolasjon og tekking, men andre løsninger for toppdekke. Yttervegger mot vest (terrasse/hage) og mot øst (gjesteparkering) vil fores ut med 100 mm ekstra isolering og ny kledning. Alle vinduer og dører skiftes. Alle utvendige boder på gangplan må rives i forbindelse med arbeidene, men vil erstattes av nye. Det planlegges å utvide antall boder på gangplan for salg eller utleie. Utvendige boder mot øst må muligens også måtte rives og vil i så fall bli erstattet. Radontiltak vil i hovedsak innebære ventilering (utsug for å oppnå undertrykk) av kultlag under leilighetene i 1. etasje samt bakrom mot fjell under og over garasjeplan. Framdrift. Med godkjenning av generalforsamlingen 19. juni og lånefinansiering på plass, vil en normal byggesaksbehandling og anbudsprosedyre tilsi oppstart tentativt årsskiftet 2014/2015. Resterende framdrift og rekkefølge av dette vil i stor grad være avhengig av entreprenør.

3 3 Kostnader og finansiering OBOS Prosjekt AS har kalkulert rehabiliteringen til ,- inkl. mva., prisstigning og ENØK-tilskudd. Kostnadsoverslaget er betydelig høyere enn det styret hadde forutsatt. Vi er derfor rimelig sikker på at alle mulige uforutsette konsekvenser er tatt høyde for, og at vi ikke vil få ytterligere overraskelser. I detaljprosjekteringen og forespørsel om tilbud vil det tas inn alternative og mulig kostnadsbesparende løsninger, som styret vil bruke i kontraktsforhandlingene for å få kostnadene ned til et minimum. OBOS-banken har utarbeidet en likviditetsanalyse med bakgrunn i netto lånebehov på kr Differansen forutsetter en opparbeidet egenkapital på ca. 4 mill. kroner. Eksisterende lån i Eika Boligkreditt søkes refinansiert i nytt lån. Restlån pr 31. des er 3,3 mill. Analysen forutsetter en løpetid på 30 år og 4.2 % rente som er lånemarkedets forventing om renteutvikling. Det antas at renten de nærmeste årene vil være betydelig lavere enn 4,2 %, men styret mener det er viktig å være forberedt på et høyere rentenivå over tid. Det vil søkes om et IN-lån, hvilket innebærer at beboere kan velge å betale ut sin andel av fellesgjeld. Nytt lån vil innebære et månedlig terminbeløp for borettslaget på ca Halvparten av dette dekkes av økningen vi foretok i mai En tilsvarende økning er nødvendig for å dekke de samlede kapitalkostnadene. Husleiekonsekvens for en 3 roms leilighet på 82,9 m² m/garasje: Uten garasje er månedlig husleie ca. 100 kroner lavere. I dagens felleskostnad på kr trekkes månedlige avdrag og renter på Eika-lån med kr 380. For helhetens skyld er dette skilt ut i tabellen under. Husleie utvikling Felleskostnadekostnader Kapital- Energi og Sum husleie varmt vann Dagens leie / / Husleiekonsekvens for en 4 roms leilighet på 104,6 m² m/garasje: Uten garasje er månedlig husleie ca. 100 kroner lavere. I dagens felleskostnad på kr trekkes månedlige avdrag og renter på Eika-lån med kr 482. For helhetens skyld er dette skilt ut i tabellen under. Husleie utvikling Felleskostnadekostnader Kapital- Energi og Sum husleie varmt vann Dagens leie / / Oversiktene viser endringer samlet husleienivå etter et samlet låneopptak på kr Det er derfor ikke tatt hensyn til prisstigning på felleskostnader og energi og heller ikke eventuelle besparelser på energiforbruk. I samlet husleie kommer energi/fyring (brensel) som i dag. ENØK-analysen tilsier at energiforbruket vil reduseres med %. Det planlegges også med individuell måling av varme og varmt forbruksvann på lik linje med andre borettslag på Holmlia. Individuell måling reduserer forbruket med %. Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner forslaget om rehabilitering innenfor en ramme av kr , hvorav kr lånefinansieres over 30 år med sikkerhet i borettslagets eiendom.

4 4 Sak 2. Takterrasser Det er et samlet ønske fra de 10 beboerne på toppen av borettslaget og som ikke har terrasse (40-50 m²) i dag, men en betydelig mindre balkong på ca. 5 m². I forhåndskonferanse med Oslo kommune/plan- og bygningsetaten (PBE) ble det avklart at takterrasser ikke er forenlig med dagens reguleringsplan. Bygging av takterrasser betinger derfor endring i reguleringsvedtektenes begrensning om maksimal byggehøyde. Saksbehandling av en slik endring kan ta mellom 6 mnd og ett år. I samarbeid med de prosjekterende har styret kommet til at en slik saksbehandling kan gå parallelt med den øvrige rehabiliteringen. Endelig avklaring må tas av PBE. Forutsetningen er at berørte beboere i fellesskap engasjerer prosjekterende (arkitekt, bygg- og branntekniske konsulenter) for en samlet søknad til PBE. Videre at de dekker alle kostnader til saksbehandling, prosjektering og bygging. Det opprettes en forpliktende avtale mellom borettslaget og de 10 beboerne. Dersom finansieringen av takterrassene ønskes løst med låneopptak i borettslagets regi, vil dette legges frem for generalforsamlingen. Styret anbefaler at de berørte beboere får generalforsamlingens godkjenning til å etablere takterrasser mot at de dekker alle kostnader selv. Sak 3. Forslag om godtgjørelse for ekstraordinært arbeid i forbindelse med planlegging og saksbehandling av rehabiliteringen. I forberedelsene til rehabiliteringsprosjektet har styret hatt ekstraordinært arbeid som forutsetningsvis ikke dekkes av styrets honorar. Slikt ekstraordinært arbeid vil også påløpe i prosjektets videre faser og kan omfatte andre personer enn de som er i styret i dag. Under de ordinære generalforsamlingene i 2013 og 2014 redegjorde styret for at dette arbeidet kommer i tillegg til ordinært styrearbeid. De fleste møter og befaringer foregår på dagtid, og deltakerne må derfor ta fri fra egen arbeidsplass og omfordele normal arbeidstid og overtid. OBOS-formular for timelister benyttes og attesteres av 2 andre styremedlemmer. Samlet timeforbruk pr 4. juni 2014 er 34,5 timer. Styret anbefaler at ekstraordinært arbeid i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet kompenseres med 400,- kroner pr time.

5 5 Registreringsblankett ved ekstraordinær generalforsamling i Nedre Ravnåsen Borettslag Fyll ut med blokkbokstaver og lever blanketten ved inngangen til møtelokalet. Eierens navn: Eierens adresse: Leilighetsnummer: Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Dersom du benytter deg av fullmaktsretten, må både ovenstående registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut: Eier av boligen gir herved fullmakt til : FULLMAKT Fullmektigens navn : å møte i ekstraordinær generalforsamling i Nedre Ravnåsen Borettslag.. Eiers signatur (Dato)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen borettslag avholdes 17.04.2012 kl. 18.00 i samlingssalen på Bjøråsen skole i Sverre Iversens vei 37 TIL BEHANDLING

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes torsdag 20. februar 2014 kl. 18.30 i Hasle Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Konstituering

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Tirsdag 23. april kl. 18:00 Sted: Akerselva Sykehjem (Kuben) Mor Go`hjertas vei 22 REGISTRERINGSBLANKETT FOR GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til andelseierne i Hammergården Borettslag

Til andelseierne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til andelseierne i Hammergården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Åsly B/L

Til andelseierne i Åsly B/L 1 Åsly B/L Til andelseierne i Åsly B/L Velkommen til generalforsamling torsdag 22. mai 2014 kl. 19.00 i musikkrommet på Grindbakken skole Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Solrabben Borettslag

Til andelseierne i Solrabben Borettslag 1 Solrabben Borettslag Til andelseierne i Solrabben Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Løren Borettslag Til andelseierne i Løren Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler.

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. 1 Ola Narr Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. Hasle menighet ligger på toppen av Hasle og Keyserløkka. Adressen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. I del 2 (bakerst i

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer