INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: kl 19:00 Sted: Fellesrommet Tverrbakken 1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG

2 Tverrbakken borettslag Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag. Tid og sted: kl 19:00 i fellesrommet Tverrbakken Konstituering SAKSLISTE 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste 2. Låneopptak i forbindelse med rehabilitering av heis og avløpsrør Styret har ved flere anledninger pekt på at vi i tillegg til vanlig planleggbare vedlikeholdsoppgaver, har 2 andre kjente, større tiltak som bør gjennomføres innen rimelig tid, men som i utgangspunktet ikke er tidskritiske. 1. HEISENE. STYRINGSENHETENE-RESERVEDELER: Disse ble installert i 1996 og har altså fungert bra uten vesentlige problemer i ca 15 år. Det er grunn til å anta at de vil gå i mange år til, da 15 år er langt mindre enn normal levetid for dette utstyret. Problemet er at produsenten har gått konkurs for en del år siden, og at det nå ikke lenger er reservedeler å oppdrive for disse styringsenhetene. Hvis det derfor oppstår en feil i en av styringsenhetene, er sannsynligheten for at man ikke får reparert den klart til stede, slik at man må skifte hele styringsenheten. Slike enheter har leveringstid på flere uker og en installasjonstid på 3-4 uker. Dette gjør at vi kan få en ikke planlagt stopptid på 1-2 måneder. Denne problemstillingen er blitt diskutert en tid både på beboermøter og i Styret Informerer skriv. Senest diskuterte vi saken på beboermøtet etter årets ordinære generalforsamling. Vi ble da enige om at vi proaktivt skulle skift ut styringsenheten i en av heisene, og bruke den som reservedeler for de 2 andre. På den måten unngår vi risikoen for å få lengre uplanlagte heisstopp pga manglende reservedeler til styringsenhetene. INNERDØRER-SIKKERHETSHENSYN: Både vår serviceleverandør KONE og vår boende ekspert i faget, Bjørn Eggen, er overbevist om at vi på neste befaring av heiskontrollen på slutten av 2012 vil få pålegg om å montere innerdører i alle 3 heisene, pga en sikkerhetsforskrift som trådte i kraft allerede i Den pålegger alle heiser som går hurtigere enn en viss hastighet, 0,63 m/s, å montere innerdører av sikkerhetshensyn, slik at man ikke kan få kontakt med heissjakten mens man står i heisen, slik tilfellet er i dag. Våre heiser går mer enn 10% hurtigere enn nevnte grense, og det er ingen praktisk/økonomisk mulighet for å senke hastigheten. ANBUDSRUNDE: Med henvisning til ovenstående har styret innhentet tilbud fra 3 leverandører på utskifting av styringsenhet til heisen i nr.3, samt montering av innerdør på denne. De 3 tilbudene,

3 inklusiv en del ekstra avklaringer vi forlangte av leverandørene, ble vurdert av styret og Bjørn Eggen. Selv om vi ikke hadde gjort et endelig valg før nedenstående skjedde, var det ut fra en helhetsvurdering av pris, kvalitet og gjennomføring osv klart at KONE lå godt an. Prismessig var det liten forskjell på tilbudene, som lød på ca ,-kr. HEISMASKIN I NR. 1 MÅ SKIFTES: Den 19. oktober i år fikk styreleder telefon fra vår serviceleverandør KONE om at de samme dag hadde vært på et av sine preventive servicebesøk i henhold til avtalen og oppdaget at et lager på heismaskinen i nr. 1 var svært nær ved «skjære seg» og at det var behov for strakstiltak. Det ble iverksatt dagen etter, nemlig å skifte lageret. Det viste seg imidlertid å være mer problematisk enn normalt fordi man ikke greidde å trekke lageret av akselen uten å risikere at andre sentrale deler ville ødelegges. Man satte da maskinen sammen igjen, og den går nå greit. Etter nærmere vurdering ble det konstatert at den beste løsningen var å skifte heismaskinen, og det bør skje så fort som mulig. Den er derfor allerede bestilt fra KONE. Det er viktig å få presisert at dette problemet med heismaskinen ikke har noe sammenheng med alder på heisanlegget, men kan, selv om det skjer svært sjelden, i prinsippet skje når som helst i en heismaskins levetid. Det er derfor ingen grunn til at noe tilsvarende skal skje med heismaskinene i nr.3 og 5. Denne type feil har heller ingen sammenheng med styringsenheten. SAMLETILBUD FRA KONE: Styret har forhandlet fram et samletilbud fra KONE for å få ned prisen noe. Det inneholder: A. Skifte av styringsenhet og montering av innerdør i heis i nr. 3 B. Skifte av heismaskin i nr. 1 C. Montering av innerdører i heisene i nr. 1 og 5 Dette tilbys til ca ,- hvis det bestilles samlet. I realiteten gir dette samletilbudet en rabatt på 7-8 % : STYRETS VURDERING: Dette samletilbudet omfatter alle de tiltak vi ser er nødvendig på kort sikt.: A. Skifte av styringsenhet gjøres for å fjerne risiko for langvarig uplanlagt heisstopp p.g.a. mangel på reservedeler. Dette gjelder naturligvis heisen i nr. 3, men også de 2 andre, fordi vi bruker den utskiftede styringsenheten som reservedeler for disse. Montering av innerdør er her et krav som følge av skifte av styringsenhet. B. Skifte av heismaskinen i nr. 1 er en vedlikeholds hastesak, da vi ellers risikerer at heismaskinen havarerer. C. Montering av innerdører vil, ifølge alle de vi har konsultert, bli et pålegg fra heiskontrollen senest innen 2 år, som er forankret i sikkerhet. Vi har ved å godta dette tilbudet eliminert behovet for videre, større tiltak på heisene som vi kjenner til på middels lang sikt og samtidig, så langt mulig, redusert risikoen for lengre uplanlagte heisstopp. 2. REHABILITERING AVLØPSRØR BAKGRUNN I 2005 fikk vi utført en test av tilstanden på våre avløpsrør i borettslaget. Den viste at avløpsrørene fra vaskerom/kjøkken i 3- og 4-romsleilighetene, særlig fra 4. etasje og nedover, var i ganske dårlig forfatning. Status for de resterende avløpsrørene var vesentlig bedre og hadde en beregnet restlevetid på år. For ordens skyld nevnes at det i 3- og 4-romsleilighetene er 2 avløpsrør, det ene fra vaskerom/kjøkken og det andre fra bad/wc. I 2-romsleilighetene er det bare ett avløpsrør.

4 I samråd med fagfolk i bransjen, besluttet vi ikke å sette i gang strakstiltak, men ble enige om å følge med på utviklingen av status for avløpsrørene og ta en ny test om 5 år. Begrunnelsen for ikke å sette i gang strakstiltak, var blant annet at en lekkasje på avløpsrør ikke har noen dramatiske konsekvenser, da vannet ikke står under trykk. I 2010 gjorde vi således en ny test av tilstanden på avløpsrørene. Den viste omtrent det samme resultat som 5 år tidligere, slik at «forverringen» av tilstanden var mindre enn antatt. Likevel mente styret at vi burde få rehabilitert de dårlige avløpsrørene innen en 2-3 års periode, noe som har blitt kommunisert til beboerne i beboermøter og Styret Informerer skriv. Husleieøkningen var bl.a. begrunnet med at vi skulle starte å spare til dette, slik at den økonomiske belastningen skulle reduseres når vi bestemte oss for å gjennomføre tiltaket. For ordens skyld nevnes at tiltaket/rehabiliteringen består i å belegge avløpsrørene innvendig med en «strømpe» gjennomtrukket med et epoxy-lignende stoff. PRISOVERSLAG: Vi har fått et prisoverslag på rehabilitering av avløpsrørene i 3- og 4- romsleilighetene på ca. 2,2 millioner. Dette overslaget er bevisst satt høyt for å sette rammen for det lånet som er tenkt tatt opp, slik at vi ikke risikerer å måtte komme tilbake til generalforsamlingen på nytt etter kort tid. STYRETS VURDERING: Ved å gjennomføre dette prosjektet også, har vi eliminert de 2 større tiltak som vi vet om at vi bør gjøre på kort sikt, slik at vi heretter primært kan holde oss til den BEVAR-planen som er vår 10-års vedlikeholdsplan med forhåndsplanlagte tiltak, med den forutsigbarhet dette medfører. 3. FINANSIERING OG KONSEKVENSER Vi vedtok på styremøte den at vi skulle gjennomføre disse 2 tiltakene, under forutsetning av at vi fikk fullmakt av Generalforsamlingen til å ta opp et tilleggslån på kr. 3,2 millioner med en løpetid på 20 år, annuitet og 4,5 % p.a. Konsekvensen blir at vi får øket vår fellesgjeld fra dagens 6,5 millioner til 9,7 millioner, eller fra gjennomsnittlig ca ,-kr per leilighet til ca ,-kr. Ved å refinansiere et av våre eksisterende lån (lånet vi tok opp i forbindelse med vindusutskiftingen) samtidig, vil den beregnede gjennomsnittlige finansutgiftsandelen (renter+avdrag på lån) av husleien øke fra ca 870,-kr til ca 935,-kr per måned. Vi vil derfor øke hus- og garasjeleien med 10 % fra Med denne økningen vil imidlertid budsjettet gjøres opp med et overskudd på ca ,-kr etter avsetning til BEVAR-planen. FORSLAG TIL VEDTAK Styret gis fullmakt til å ta opp et nytt lån kr ,- i tillegg til eksisterende låneportefølje. Betingelser for lånet er beskrevet under punkt 3 Finansiering og konsekvenser overfor. Oslo, den TVERRBAKKEN BORETTSLAG STYRET VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.

5 NAVNESEDDEL TIL GENERALFORSAMLINGEN (leveres ved inngangen til møtelokalet) Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER. Andelseiers navn: Boligselskap: Leilnr: På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller eventuell samboende møte. Det er imidlertid kun en stemme pr andel. Leietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom du ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du i henhold til lov om borettslag 7-3 møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Ønsker du å benytte denne retten, må vedlagte fullmakt fylles og leveres ved inngangen til møtelokalet. FULLMAKT BRUK BLOKKBOKSTAVER. Jeg,, er andelseier i leilighetsnr i Boligselskap gir med dette fullmakt til å møte og stemme for meg på borettslagets generalforsamling den Oslo, den underskrift

6 P R O T O K O L L fra ekstraordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag Avholdt: Sted: Fellesrommet Tverrbakken oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt: Øyvind Støve 1.2 Valg av sekretær Som sekretær ble valgt: Øyvind Støve 1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Valgt ble: Irene Tørlen og Tove Mårteig 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter Antall fremmøtte med stemmerett: 21 Antall fremlagte fullmakter: 3 Totalt: Godkjenning av innkalling Vedtak: godkjent 1.6 Godkjenning av saksliste Vedtak: godkjent Sak 2: Låneopptak i forbindelse med rehabilitering av heis og avløpsrør Styret har ved flere anledninger pekt på at vi i tillegg til vanlig planleggbare vedlikeholdsoppgaver, har 2 andre kjente, større tiltak som bør gjennomføres innen rimelig tid, men som i utgangspunktet ikke er tidskritiske. 1. HEISENE. STYRINGSENHETENE-RESERVEDELER: Disse ble installert i 1996 og har altså fungert bra uten vesentlige problemer i ca 15 år. Det er grunn til å anta at de vil gå i mange år til, da 15 år er langt mindre enn normal levetid for dette utstyret. Problemet er at produsenten har gått konkurs for en del år siden, og at det nå ikke lenger er reservedeler å oppdrive for disse styringsenhetene. Hvis det derfor oppstår en feil i en av styringsenhetene, er sannsynligheten for at man ikke får reparert

7 den klart til stede, slik at man må skifte hele styringsenheten. Slike enheter har leveringstid på flere uker og en installasjonstid på 3-4 uker. Dette gjør at vi kan få en ikke planlagt stopptid på 1-2 måneder. Denne problemstillingen er blitt diskutert en tid både på beboermøter og i Styret Informerer skriv. Senest diskuterte vi saken på beboermøtet etter årets ordinære generalforsamling. Vi ble da enige om at vi proaktivt skulle skift ut styringsenheten i en av heisene, og bruke den som reservedeler for de 2 andre. På den måten unngår vi risikoen for å få lengre uplanlagte heisstopp pga manglende reservedeler til styringsenhetene. INNERDØRER-SIKKERHETSHENSYN: Både vår serviceleverandør KONE og vår boende ekspert i faget, Bjørn Eggen, er overbevist om at vi på neste befaring av heiskontrollen på slutten av 2012 vil få pålegg om å montere innerdører i alle 3 heisene, pga en sikkerhetsforskrift som trådte i kraft allerede i Den pålegger alle heiser som går hurtigere enn en viss hastighet, 0,63 m/s, å montere innerdører av sikkerhetshensyn, slik at man ikke kan få kontakt med heissjakten mens man står i heisen, slik tilfellet er i dag. Våre heiser går mer enn 10% hurtigere enn nevnte grense, og det er ingen praktisk/økonomisk mulighet for å senke hastigheten. ANBUDSRUNDE: Med henvisning til ovenstående har styret innhentet tilbud fra 3 leverandører på utskifting av styringsenhet til heisen i nr.3, samt montering av innerdør på denne. De 3 tilbudene, inklusiv en del ekstra avklaringer vi forlangte av leverandørene, ble vurdert av styret og Bjørn Eggen. Selv om vi ikke hadde gjort et endelig valg før nedenstående skjedde, var det ut fra en helhetsvurdering av pris, kvalitet og gjennomføring osv klart at KONE lå godt an. Prismessig var det liten forskjell på tilbudene, som lød på ca ,-kr. HEISMASKIN I NR. 1 MÅ SKIFTES: Den 19. oktober i år fikk styreleder telefon fra vår serviceleverandør KONE om at de samme dag hadde vært på et av sine preventive servicebesøk i henhold til avtalen og oppdaget at et lager på heismaskinen i nr. 1 var svært nær ved «skjære seg» og at det var behov for strakstiltak. Det ble iverksatt dagen etter, nemlig å skifte lageret. Det viste seg imidlertid å være mer problematisk enn normalt fordi man ikke greidde å trekke lageret av akselen uten å risikere at andre sentrale deler ville ødelegges. Man satte da maskinen sammen igjen, og den går nå greit. Etter nærmere vurdering ble det konstatert at den beste løsningen var å skifte heismaskinen, og det bør skje så fort som mulig. Den er derfor allerede bestilt fra KONE. Det er viktig å få presisert at dette problemet med heismaskinen ikke har noe sammenheng med alder på heisanlegget, men kan, selv om det skjer svært sjelden, i prinsippet skje når som helst i en heismaskins levetid. Det er derfor ingen grunn til at noe tilsvarende skal skje med heismaskinene i nr.3 og 5. Denne type feil har heller ingen sammenheng med styringsenheten. SAMLETILBUD FRA KONE: Styret har forhandlet fram et samletilbud fra KONE for å få ned prisen noe. Det inneholder: A. Skifte av styringsenhet og montering av innerdør i heis i nr. 3 B. Skifte av heismaskin i nr. 1 C. Montering av innerdører i heisene i nr. 1 og 5 Dette tilbys til ca ,- hvis det bestilles samlet. I realiteten gir dette samletilbudet en rabatt på 7-8 % : STYRETS VURDERING: Dette samletilbudet omfatter alle de tiltak vi ser er nødvendig på kort sikt.:

8 A. Skifte av styringsenhet gjøres for å fjerne risiko for langvarig uplanlagt heisstopp p.g.a. mangel på reservedeler. Dette gjelder naturligvis heisen i nr. 3, men også de 2 andre, fordi vi bruker den utskiftede styringsenheten som reservedeler for disse. Montering av innerdør er her et krav som følge av skifte av styringsenhet. B. Skifte av heismaskinen i nr. 1 er en vedlikeholds hastesak, da vi ellers risikerer at heismaskinen havarerer. C. Montering av innerdører vil, ifølge alle de vi har konsultert, bli et pålegg fra heiskontrollen senest innen 2 år, som er forankret i sikkerhet. Vi har ved å godta dette tilbudet eliminert behovet for videre, større tiltak på heisene som vi kjenner til på middels lang sikt og samtidig, så langt mulig, redusert risikoen for lengre uplanlagte heisstopp. 2. REHABILITERING AVLØPSRØR BAKGRUNN I 2005 fikk vi utført en test av tilstanden på våre avløpsrør i borettslaget. Den viste at avløpsrørene fra vaskerom/kjøkken i 3- og 4-romsleilighetene, særlig fra 4. etasje og nedover, var i ganske dårlig forfatning. Status for de resterende avløpsrørene var vesentlig bedre og hadde en beregnet restlevetid på år. For ordens skyld nevnes at det i 3- og 4-romsleilighetene er 2 avløpsrør, det ene fra vaskerom/kjøkken og det andre fra bad/wc. I 2-romsleilighetene er det bare ett avløpsrør. I samråd med fagfolk i bransjen, besluttet vi ikke å sette i gang strakstiltak, men ble enige om å følge med på utviklingen av status for avløpsrørene og ta en ny test om 5 år. Begrunnelsen for ikke å sette i gang strakstiltak, var blant annet at en lekkasje på avløpsrør ikke har noen dramatiske konsekvenser, da vannet ikke står under trykk. I 2010 gjorde vi således en ny test av tilstanden på avløpsrørene. Den viste omtrent det samme resultat som 5 år tidligere, slik at «forverringen» av tilstanden var mindre enn antatt. Likevel mente styret at vi burde få rehabilitert de dårlige avløpsrørene innen en 2-3 års periode, noe som har blitt kommunisert til beboerne i beboermøter og Styret Informerer skriv. Husleieøkningen var bl.a. begrunnet med at vi skulle starte å spare til dette, slik at den økonomiske belastningen skulle reduseres når vi bestemte oss for å gjennomføre tiltaket. For ordens skyld nevnes at tiltaket/rehabiliteringen består i å belegge avløpsrørene innvendig med en «strømpe» gjennomtrukket med et epoxy-lignende stoff. PRISOVERSLAG: Vi har fått et prisoverslag på rehabilitering av avløpsrørene i 3- og 4- romsleilighetene på ca. 2,2 millioner. Dette overslaget er bevisst satt høyt for å sette rammen for det lånet som er tenkt tatt opp, slik at vi ikke risikerer å måtte komme tilbake til generalforsamlingen på nytt etter kort tid. STYRETS VURDERING: Ved å gjennomføre dette prosjektet også, har vi eliminert de 2 større tiltak som vi vet om at vi bør gjøre på kort sikt, slik at vi heretter primært kan holde oss til den BEVAR-planen som er vår 10-års vedlikeholdsplan med forhåndsplanlagte tiltak, med den forutsigbarhet dette medfører. 3. FINANSIERING OG KONSEKVENSER Vi vedtok på styremøte den at vi skulle gjennomføre disse 2 tiltakene, under forutsetning av at vi fikk fullmakt av Generalforsamlingen til å ta opp et tilleggslån på kr. 3,2 millioner med en løpetid på 20 år, annuitet og 4,5 % p.a. Konsekvensen blir at vi får øket vår fellesgjeld fra dagens 6,5 millioner til 9,7 millioner, eller fra gjennomsnittlig ca ,-kr per leilighet til ca ,-kr. Ved å refinansiere et av våre

9 eksisterende lån (lånet vi tok opp i forbindelse med vindusutskiftingen) samtidig, vil den beregnede gjennomsnittlige finansutgiftsandelen (renter+avdrag på lån) av husleien øke fra ca 870,-kr til ca 935,-kr per måned. Vi vil derfor øke hus- og garasjeleien med 10 % fra Med denne økningen vil imidlertid budsjettet gjøres opp med et overskudd på ca ,-kr etter avsetning til BEVAR-planen. FORSLAG TIL VEDTAK Styret gis fullmakt til å ta opp et nytt lån kr ,- i tillegg til eksisterende låneportefølje. Betingelser for lånet er beskrevet under punkt 3 Finansiering og konsekvenser overfor. Vedtak: enstemmig vedtatt Protokollen undertegnes av: Irene Tørlen /s/ Øyvind V. Støve/s/ Tove Mårteig /s/ Valgt av generalforsamlingen Møteleder Valgt av generalforsamlingen

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling 2007 (12.12.2007)

Ekstraordinær generalforsamling 2007 (12.12.2007) Ekstraordinær generalforsamling 2007 (12.12.2007) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Etter borettslaget vedtekter, punkt 9-3 (2), innkaller styret herved til en ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Stovner Borettslag avholdes 24.08.2015 kl. 19:00 i Stovner Kirke TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 27.11.2014 kl 18.00 Sted: Det chilenske Kulturhus Veitvet Senter, Veitvetveien 8. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. SAK 1: KONSTITUERING

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 1 LI BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Bertramjordet Borettslag

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Bertramjordet Borettslag P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Bertramjordet Borettslag Avholdt: Tirsdag 12. april 2011, kl.18.00 Sted: Grendehus Øst, Bertramjordet 25 --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag avholdes Mandag 22 mai 2017 kl. 19:00 på Engelsborg seniorsenter i Helgesens

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Tiurleiken borettslag arrangeres 27.11.2017 kl. 18.00 på Tiurleiken skole, samlingssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2008 i Borettslaget Rosenhoff kvartal III

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2008 i Borettslaget Rosenhoff kvartal III P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2008 i Borettslaget Rosenhoff kvartal III Avholdt 23. april 2008 Sted: Rosenhoffstua, Dynekilgata 2 --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Det Glade Kvartal I Brl avholdes torsdag 20. august 2015 kl. 18:00 i Torshov kirke, Åsengata 25. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen borettslag avholdes 17.04.2012 kl. 18.00 i samlingssalen på Bjøråsen skole i Sverre Iversens vei 37 TIL BEHANDLING

Detaljer

Majorstuen Kirke, Kirkesturen, Kirkeveien 84, 0364 OSLO. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Solvang Park AS

Majorstuen Kirke, Kirkesturen, Kirkeveien 84, 0364 OSLO. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Solvang Park AS PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Tirsdag 18. oktober 2016, kl. 18.00 Sted: Majorstuen Kirke, Kirkesturen, Kirkeveien 84, 0364 OSLO ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Solvang Park AS SAK 1:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Solvang Park AS Tidspunkt: Tirsdag 25. august 2015 kl. 18:00 Sted: Majorstuen Kirke, Kirkestuen, Kirkeveien 84, 0364 Oslo. Solvang Park AS Det innkalles til

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag avholdes mandag 12.september 2016 kl. 1800 på Manglerud Skole - Auditorium 1 hovedinngang (tidligere

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Ravnåsen Borettslag avholdes torsdag 14.januar 2016 kl. 1800 i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Ekstraordinært Sameiermøte

Ekstraordinært Sameiermøte Ekstraordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 22 mai 2014 kl. 18.00 Innkalling Finansiering av takomlegging GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte i Gommerud

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2012 i borettslaget Den Norske Skofabrik. Avholdt: 05.06.12 Sted: Arbeidersamfunnets plass 1

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2012 i borettslaget Den Norske Skofabrik. Avholdt: 05.06.12 Sted: Arbeidersamfunnets plass 1 P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2012 i borettslaget Den Norske Skofabrik Avholdt: 05.06.12 Sted: Arbeidersamfunnets plass 1 --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Tverrbakken borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Tverrbakken borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 30. mai 2013, kl. 19.00 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1 ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Tverrbakken borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Emanuelfjell borettslag arrangeres 09.04.2013 kl. 19:00 i Vaktmestersentralens møterom, Romsås senter 6 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer

Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer Tverrbakken, 25.11.11 Styret informerer 1. Hagen 2. Opprydding i sykkelbodene 3. Oppdatering og oppgradering av web-siden 4. Vurdering av vedlikeholdsprosjekter 5. Hjelpetiltak ved driftsstans i forbindelse

Detaljer

BØLERSKOGEN BORETTSLAG II

BØLERSKOGEN BORETTSLAG II BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 6/2012 14. april 2012 Rør-rehabilitering Alternativ 1: Usikker på om du har et sparebad? Vi har fått flere spørsmål fra andelseiere som har privat rehabiliterte bad,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag avholdes mandag 01 september 2014 kl 18:00 i Sarons lokaler, Ammerudveien 29F TIL BEHANDLING

Detaljer

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling.

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. 1. Bakgrunn I vårt brev av 12. november 2007 til beboerne redegjorde vi for hvorfor det var nødvendig med en husleieøkning på 10% fra 2008. En

Detaljer

Innkalling. til ekstraordinær generalforsamling. Solvang Park AS

Innkalling. til ekstraordinær generalforsamling. Solvang Park AS Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Solvang Park AS Tidspunkt: Tirsdag 18. oktober 2016, kl. 18:00 Sted: Majorstuen Kirke, Kirkestuen, Kirkeveien 84, 0364 Oslo. 2 Solvang Park AS Det innkalles

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling i Borettslaget Kollektivet. Som møteleder ble valgt: Elisabeth Svennevik

ble det avholdt ordinær generalforsamling i Borettslaget Kollektivet. Som møteleder ble valgt: Elisabeth Svennevik PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 15.05.2014 kl 17.30 Sted: eget lokale i Hovseterveien 96, «Camilla» ble det avholdt ordinær generalforsamling i Borettslaget Kollektivet. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Tirsdag 23. april kl. 18:00 Sted: Akerselva Sykehjem (Kuben) Mor Go`hjertas vei 22 REGISTRERINGSBLANKETT FOR GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

TIL ANDELSEIERNE I MOHOLT BORETTSLAG

TIL ANDELSEIERNE I MOHOLT BORETTSLAG TIL ANDELSEIERNE I MOHOLT BORETTSLAG I henhold til vedtektene innkalles andelseierne med dette til ordinær generalforsamling tirsdag 10. mai 2016, klokken 1800. Sted: Jonsvannsveien 82 (kantina på gamle

Detaljer

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1.

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 26.04.2016 kl. 18.00 Sted: Grendehuset ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1. KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør.

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør. Generalforsamling 31.10.2012 Agenda: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Opptak av navnefortegnelse c) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen. d) Spørsmål om møtet er

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Næringsbygg Holding III AS den 16. juni 2015 kl. 16.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Som møteleder ble valgt: Jan Edvin Blomkvist. Som sekretær ble valgt: Jan Edvin Blomkvist

Som møteleder ble valgt: Jan Edvin Blomkvist. Som sekretær ble valgt: Jan Edvin Blomkvist PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 31.3.2014 kl. 18.00 Sted: Rustad skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Fagergåsa Brl. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00. Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047

Detaljer

Tirsdag 25. april 2017 kl i Edlandshuset, Rosenli 12

Tirsdag 25. april 2017 kl i Edlandshuset, Rosenli 12 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Tirsdag 25. april 2017 kl. 19.00 i Edlandshuset, Rosenli 12 Borettslaget Rosenli Rosenli 17, 4015 Stavanger. Telefon: 51 56 20 62 - E-post: post@rosenli.no Internettadresse:

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2012 i Tverrbakken borettslag. Avholdt: 24.05.12 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2012 i Tverrbakken borettslag. Avholdt: 24.05.12 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2012 i Tverrbakken borettslag Avholdt: 24.05.12 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1 --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2012 i Akebakken borettslag. --- oo0oo ---

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2012 i Akebakken borettslag. --- oo0oo --- P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2012 i Akebakken borettslag Avholdt: 07.05.2012 Sted: Haraldsheim vandrerhjem --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble

Detaljer

Sameiet Vidars gate 10 ÅRSMØTE 2016 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Sameiet Vidars gate 10 ÅRSMØTE 2016 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Sameiet Vidars gate 10 ÅRSMØTE 2016 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Mandag 14. mars kl 18:00 Sted: Vaskerommet i Vidars gate 10 REGISTRERINGSBLANKETT Fyll ut og lever denne blanketten ved inngangen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding IV AS den 16. juni 2015 kl. 15.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 29. april 2014 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidligere Stangnes Barneskole Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Ila Kvartal II A, avholdes torsdag 25.10.2007, kl. 18.00-20.30 i personalrommet på Ila skole, Fougstadsgt.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Setra Borettslag avholdes tirsdag 17. januar 2017 kl. 17.30 på Hovseter skole, i aulaen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

«Stedet vårt» Veitvedt eldresenter. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag.

«Stedet vårt» Veitvedt eldresenter. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 17.04.13 KL 18.00 Sted: «Stedet vårt» Veitvedt eldresenter ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Ravnåsen borettslag avholdes Torsdag 19. juni 2014 kl. 18.00 i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva Taft og Kenneth Bredesen. Oddrun Godegjord kom under sak 3

PROTOKOLL. Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva Taft og Kenneth Bredesen. Oddrun Godegjord kom under sak 3 PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i Bjørnefaret borettslag avholdt onsdag 20. mai 2015. Sted Bjørnestua, Elgtråkket 11 Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 16. FEBRUAR 2015 - KL.18.00. STED : AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN Innkalling inneholder: Saksdokumenter knyttet til kjøp av Mozart Eiendom AS og som

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS den 17. juni 2015 kl. 09.00 i Felix

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1. A/S Kjølberggt. 1 Ekstraordinær generalforsamling 2010 v/advokat Svein Thorp St. Olavs gate 28 0166 Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Liabakken Boligsameie avholdes torsdag 3. desember 2015 kl. kl. 18:00 i Voksen kirkes møtelokaler, Jarbakken 7. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 15. januar 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Vitaminveien 1A i Oslo. Dagsorden

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 28. MARS 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN Ordinært Sameiermøte KOLSRUD AS Til aksjeeiere: Det innkalles til ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 17. juni 2015 kl. 14.00 i Felix

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Nordic Secondary AS den 26. mai 2014 kl. 14:30 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag Avholdt: Tirsdag 20. april 2010, kl 1900 Sted: Grendehus Øst, Bertramjordet 25 Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Forslag

Forslag Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Karihaugen Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

INNKALLING - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Bladlusa 8.november 2011 INNKALLING - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Som tidligere informert gjennom Bladlusa og våre websider, så innkaller vi herved til en ekstraordinær generalforsamling i Nordskrenten

Detaljer

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Valgt ble: Sami Touili

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Valgt ble: Sami Touili PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Mandag 22.05.17 kl.18.00 Sted: Grendehuset ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Østausa Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Universitetstjenestemennenes borettslag

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Universitetstjenestemennenes borettslag PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Onsdag 20. april 2016 kl. 18.00 Sted: Østerås kirke ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Universitetstjenestemennenes borettslag 1. KONSTITUERING 1.1 Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Skipsholding 2 AS den 1. juni 2016 kl. 13.00 i Obligo Investment Managements

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2009 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo ---

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2009 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2009 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 6. mai 2009 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Referat Generalforsamling 2015 Borettslaget Frostaveien 1 26.03.15 Sak 1 Konstituering Frammøte ble registrert av styret. 19 av 69 andeler var representert: 04, 07, 10, 18, 20, 23, 25, 28, 35, 37, 38,

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE Borettslaget Rosenli INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 20. april 2005 kl. 18.00 i Emmaus Gård (Løå) SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie Tirsdag 19. juni 2012 kl. 18.00 Voksen kirke (underetasje), Jarbakken 7 Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte i henhold til vedtektenes

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Olahaugen borettslag

Innkalling til generalforsamling i Olahaugen borettslag Innkalling til generalforsamling i Olahaugen borettslag 27. april 2016 klokken 18:00 ved Alvøen skole - musikkrommet SAKSLISTE: SAK 1. Konstituering Valg av møteleder, møtesekretær, tellekorps og protokollunderskrivere

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes torsdag 20. februar 2014 kl. 18.30 i Hasle Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Konstituering

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

PROTOKOLL. Torsdag 6. april 2017 kl 1800, Åsbråten kulturkafe. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Åsbråten Borettslag. 1.

PROTOKOLL. Torsdag 6. april 2017 kl 1800, Åsbråten kulturkafe. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Åsbråten Borettslag. 1. PROTOKOLL Torsdag 6. april 2017 kl 1800, Åsbråten kulturkafe. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Åsbråten Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt: Sean Sommer

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i London Opportunities AS den 15. juni 2015 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter,

Detaljer

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I MINDE B0RETTSLAG. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Minde BRL TIRSDAG 29. APRIL 2014 KL

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I MINDE B0RETTSLAG. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Minde BRL TIRSDAG 29. APRIL 2014 KL Minde Borettslag TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I MINDE B0RETTSLAG Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Minde BRL TIRSDAG 29. APRIL 2014 KL. 19.00. Møtet holdes i Bendixens vei 52 (fellesrom

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling mandag 27. april 2015 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidligere Stangnes Barneskole Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Detaljer

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag 5449konstituerende generalforsamling INNKALLING TIL KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Grenseveien 30 brl, avholdes onsdag 3. april 2002, kl. 17.00 i Oslo Kongressenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding IV AS den 18. februar 2016 kl. 13.30 i Felix Konferansesenter,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 17.01.17 kl. 18.00 Sted: Manglerud kirke ROGNERUD BORETTSLAG Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Rognerud

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rabben Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede.

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åssida Borettslag Dato 14.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sovheim Allsenter. Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

;v4 rr.#?. PROTOKOLL KONSTITUERING SAK 2 ARSEERCTNING FOR 2014. ANSOPPOJøRET FOR 2014 SAK 3

;v4 rr.#?. PROTOKOLL KONSTITUERING SAK 2 ARSEERCTNING FOR 2014. ANSOPPOJøRET FOR 2014 SAK 3 PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling Kurland 1 Borettslag avholdt 25. mars 2015 kl. 18:00 på Kurland grendehus. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører Bori møtte: Agnar Ryan Ingen fremmøtte Den oppsatte

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5 PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 28.06.2017 klokken 19.00 Sted: Akersalen ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5 1. Konstituering A. Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i Rådyrveien borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i Rådyrveien borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 20.04.2015 kl. 19.00 Sted: Veitvet skoles aula ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i Rådyrveien borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Jakobsbråtan boligsameie avholdes onsdag 23. september. 2015 kl. 19 i Smestadtoppen Barnehage. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE

EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE Sameiet Lilleborg B2 (Ivan Bjørndals gate 18,20 og 32) Foretaksnr 984 671 768 G.nr/B.nr 224/378, Oslo kommune www.b2.lilleborger.no Forr.fører Brækhus Dege Eiendom AS (ref S-139) Linn Roer (roer@bd.no

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 16.06.15 kl. 18.00 Sted: Heimdalsgata 30 - Festlokalet ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS Styret i Nordic Secondary II AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på 0,22 kroner

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Akebakkeskogen Borettslag

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Akebakkeskogen Borettslag PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Onsdag 1.mars 2017, kl. 18.00 Sted: Grefsenkollen restaurant, Grefsenkollen 100. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Akebakkeskogen Borettslag 1. Konstituering

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stigenga Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Stig Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stigenga Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Stig Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stigenga Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Stig Skole. Tilstede var 61 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 70 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

41 andelseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt 44 stemmeberettigede.

41 andelseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt 44 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Funkisgården Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Til borettshaverne Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag Tid og sted: Onsdag 19. februar 2003 kl. 20:00 i fellesrommet, Tverrbakken 1. Saksliste: A. Spørsmål om møtet

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. mars 2017 i Tinnheiveien 17. 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 21 stemmeberettigede,

Detaljer