ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Tverrbakken borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Tverrbakken borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen"

Transkript

1 PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 30. mai 2013, kl Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1 ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Tverrbakken borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt: Gunn Heggelund 1.2 Valg av sekretær Som sekretær ble valgt: Gunn Heggelund 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Valgt ble: Tove Mårteig 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter Antall fremmøtte med stemmerett: 35 Antall fremlagte fullmakter: 9 Totalt: Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste SAK 2: GODKJENNING AV ÅRSOPPGJØRET 2.1 Godkjenning av årsmelding 2012 fra styret Styrets årsmelding for 2012 ble gjennomgått. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 2012 Årsregnskap for 2012 ble gjennomgått. SAK 3: BUDSJETT 2013 Styrets budsjett for 2013 ble lagt fram for generalforsamlingen og tatt til orientering. SAK 4: GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR SISTE STYREPERIODE Styrets forslag til styrehonorar for perioden 2012/2013 er kr ,-.

2 SAK 5: ANDRE SAKER 5.1 Forslag om kollektiv avtale med Get om Internett, hastighet 10/2 MB. Forslag fra styret Bakgrunn Det har i flere år vært hevdet at leverandørene av kabel-tv skulle slutte å distribuere TV-kanalene analogt, slik vi i mange år har hatt som vårt kollektive tilbud i Tverrbakken. Det var et større antall av beboerne som hadde abonnert privat på digital-tv og betalte ekstra for det. Dette sammen med at kanalutvalget på analog-tv ble vesentlig redusert, gjorde at styret besluttet å takke ja til et tilbud for oppgradering kollektivt til digital-tv med en bindingstid på 3 år for en merkostnad på 38,- kr per leilighet per måned, noe som øker våre årlige driftsutgifter med ca. kr ,-. Utgiftene for de private abonnementene faller samtidig bort. Tilbud om kollektiv avtale på Internett I forbindelse med forhandlingen av ovennevnte avtale fikk vi også tilbud om en kollektiv avtale for Internett med samme bindingstid. Tilbudet er på 169,-kr per måned per leilighet for en hastighet på 10/2 MB, som er en hastighet som er passende for normal bruk av Internett, men kan oppgraderes til høyere hastigheter for de som trenger det for vesentlig rabatterte priser. På det nåværende tidspunkt har ca. 50 % av beboerne private abonnement på Internett fra Get. I tillegg er det ca. 30 % som har privat Internettabonnement fra andre leverandører. Disse må skifte internettleverandør hvis de skal dra nytte av en eventuell kollektivavtale. For ordens skyld konstateres at de som ikke vil dra nytte av et slikt kollektivtilbud, ikke får noe direkte igjen for den økningen i driftsutgiftene de er med på å betale. Alle de som har privat abonnement betaler mellom 2 og 3 ganger så mye som de vil gjøre med den eventuelle kollektivavtalen. Hvis generalforsamlingen godtar forslaget, vil de årlige driftsutgiftene øke med ca kr,-. Vi har nå, siden den siste husleieøkningen et bra driftsoverskudd, slik at styret ikke vil foreslå å øke husleien. Styret vil ikke unnlate å nevne at kollektivt internett vil kunne øke verdien på leilighetene. Styrets innstilling Det foreslås at styret gis fullmakt til å inngå avtale om kollektivt (74 leiligheter) internett-abonnement fra Get med hastighet 10/2 MB for en pris på 169,- kr per måned per leilighet og en bindingstid på 3 år. Enstemmig vedtatt 5.2 Bytte borettslagets forsikringsselskap Forslag fra Bjørn Eggen Sak. Vannlekkasje i 4 roms leilighet Tverrbakken 1 Påstand: If Skadeforsikring har hatt en elendig og alt for langvarig behandling av en sak. Det ble gjennomført 7 befaringer

3 (takstvurderinger) i løpet av 8 måneder, for å komme frem til et skadeoppgjør som i liten grad gjenspeiler de kostnader som vannskaden har påført oss. De hører med til saken at en av leilighetens beboere ble innlagt på sykehus med svært alvorlig lungebetennelse, som med høy sannsynlighet kan spores tilbake til det usunne miljøet sopp i vegger og tak har medført til. Det vises til detaljert redegjørelse nedenfor. Det vedlegges diverse bilder. Annen dokumentasjon kan fremskaffes. Forslag til vedtak: Borettslaget inngår avtale med nytt forsikringsselskap. Vi er ikke tjent med å ha avtale med et selskap som i så liten grad lever opp til egne påstander om «don t worry about a thing» i egne skryte reklamer. Styrets innstilling: Styret kan bare beklage og erkjenne at Bjørn Eggen har blitt dårlig behandlet av If i denne saken. Vi har imidlertid i alle andre forsikringssaker med If vært fornøyd med deres behandling, slik at vi velger å betrakte dette som et beklagelig engangstilfelle. Vi har også innhentet pristilbud fra alternative forsikringsselskaper, og funnet at If er det billigste. På denne bakgrunn, samt at styrets oppgave er å være kostnadsbevisst i valg av forsikringsselskap, kan vi ikke anbefale å bytte forsikringsselskap. Styrets innstilling vedtatt 5.3 Forslag om etablering av lekeplass og sosialt område sosial møteplass på terrassen. Forslag fra styret På beboermøtet for nyinnflyttede i midten av november 2012, ble det av 2 småbarnsforeldre tatt initiativ til at de ville sende en søknad til Generalforsamlingen om mulighet for å lage en liten lekeplass for små barn i Tverrbakken. Siden det i løpet av de 2-3 siste årene har flyttet inn 4-5 småbarnsfamilier, synes styret at dette var hyggelig, og at ideen var god. Styret har lenge diskutert å skifte ut våre nåværende hagemøbler med tanke på å legge forholdene bedre til rette for et sosialt miljø også for de voksne. Endelig har styret allerede bestemt at det «kunstgresset» som vi har hatt på terrassen i 4-5 år, nå er modent for å skrotes. I forbindelse med diskusjonen om plassering av lekeplassen på borettslagets tomt, fant vi ut at terrassen kunne være et egnet sted. Den kan bli en samlet sosial arena, ikke bare for barnefamiliene, men for alle beboerne. Fellesskap er jo en del av borettslagets identitet, og for barna blir det et flott sted å vokse opp sammen og bidra til å knytte bånd til både store og små. I diskusjonen kom naturlig nok temaet støy fra lekeplassen opp. Her er det viktig å presisere at apparatene er ment for førskolebarn, og at de er i seng tidlig på kvelden. Derfor ble vi overbevist om at støy ikke ville bli noe stort problem.

4 Styret mente at et slikt prosjekt burde være svært godt egnet for å søke finansiell støtte fra USBLs miljøfond. Som kjent har vi fått støtte fra dette miljøfondet flere ganger tidligere, og «spillereglene» der er at man enten får 50 % av prosjektkostnadene eller ingenting. Prosjektet det søkes om generalforsamlingens godkjennelse av, består av: - Fjerning av eksisterende «kunstgress» - 3 lekeapparater for førskolebarn, 1 dobbelthuske, et lekesenter og en lekestue montert på et forskriftsmessig fallunderlag, dekkende ca. 5,5X20 meter som et 5-10 cm høyt platå/øy. - Resten av terrassen blir i utgangspunktet ubehandlet, evt. malt. I tillegg er tanken å male opp paradis og lignende, samt evt. sjakkruter med «voksne» brikker el. lign. - 1 sandkasse bord med benker.(husk at vi har borettslagets gassgrill som står til disposisjon for alle beboere!) Hele prosjektet har en kostnadsramme på ,- kroner, og styret har god tro på at vi får 50 % støtte fra USBLs miljøfond. Vi ber derfor om generalforsamlingens godkjennelse til å investere kroner av borettslagets fellesmidler til dette prosjektet. Vi har tilstrekkelig med disponible midler til denne investeringen. Vi tror at et slikt prosjekt vil øke leilighetenes verdi og virke tiltrekkende på barnefamilier, som vi bør ønske spesielt velkommen i borettslaget. Styrets innstilling Styret gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet med en kostnadsramme på ,- kroner under forutsetning av 50 % finansiering fra USBLs miljøfond, slik at borettslagets fellesmidler belastes med ,- kroner. Vedtatt mot 1 stemme 5.4 Fjerning av tre i hagen Forslag fra A.C. Tangen, E. Lindblad og T. Christensen Dette gjelder det første treet (alm) som står i hagen utenfor balkongene i nr.3. Vi foreslår at treet blir fjernet, grunnet lysforhold for oss beboere i 1. etg. I stedet foreslår vi at det plantes trær som ikke blir så høye for eksempel frukttrær som er vakre på våren og gir oss goder på høsten. Vi beboere i Tverrbakken 3 1. etg håper generalforsamlingen ser med velvilje på oss som er berørt av trærne og ikke de som bor i oppg. 1 og 5 eller høyere oppe i etagene som ikke har noen trær som tar for lyset. Styrets innstilling: Da det er uenighet i styret, ønsker vi ikke å ha noen felles innstilling i denne saken. Treet felles mot 3 stemmer

5 SAK 6: VALG Følgende styremedlemmer stod på valg: Per Tore Jacobsen Marius Gillesen Astrid Hildegunn Saksen Jonas Drag Ragnhild Godtland 6.1 Valg av leder Valgt ble: Per Tore Jacobsen for 2 år. 6.2 Valg av 4 styremedlemmer Valgt ble: Astrid Saksen for 1 år. Linn Kvalvik for 1 år. Tove Mårteig for 2 år. Astrit Kukleci for 2 år. 6.3 Valg av 5 varamedlemmer Valgt ble: Kari Gjesteby Anders Helstrup Ragnhild Godtland Ane Sangnes Jeen Christophersen Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning: Navn: Adresse: Leder: Per Tore Jacobsen Tverrbakken 5, 0475 Oslo Medlem: Astrid Saksen Tverrbakken 1, 0475 Oslo Medlem: Linn Kvalvik Tverrbakken 3, 0475 Oslo Medlem: Tove Mårteig Tverrbakken 1, 0475 Oslo Medlem: Astrit Kukleci Tverrbakken 3, 0475 Oslo

6 Vara: Kari Gjesteby Tverrbakken 1, 0475 Oslo Vara: Anders Helstrup Tverrbakken 1, 0475 Oslo Vara: Ragnhild Godtland Tverrbakken 3, 0475 Oslo Vara: Ane Sangnes Tverrbakken 5, 0475 Oslo Vara: Jeen Christophersen Tverrbakken 5, 0475 Oslo 6.4 Valg av valgkomité Navn: Unni Svarstad Grethe Ryen Jeen Christophersen Gunn Heggelund /s/ Møteleder Tove Mårteig /s/ Valgt av generalforsamlingen

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 18.10.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Kommunikasjon mellom styret og beboerne. 2. Andelseiers vedlikeholdsplikt utskifting av varmtvannsberedere. 3. Bruk av terrassen.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 1 LI BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar.

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Innhold 1 Saker styret har jobbet mye med:... 2 1.1 Taklekkasje... 2 1.2 Lekkasje i leilighet i 1.etg....

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE. onsdag 16. mars 2005 kl. 19.00

SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE. onsdag 16. mars 2005 kl. 19.00 SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE v/basale Boligforvaltning Oslo AS P.B. 1670, Vika, 0120 Oslo Tlf. 22010710 / fax 22010711 SAMEIERMØTE Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE onsdag

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 Postboks 30, Mortensrud 1215 Oslo e-mail: post@nyjordet.org Side 1 av 5 sider PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 1. KONSTITUERING Det var 40 beboere tilstede

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer 1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer Leilighet: Fornavn: Etternavn: Aksjer/stemmer: A-3H Randi/Arlstidis Søgnen/Kaloudis 17 A-3V Inger Johanne/Petter Andreas Rein/Larsen

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling Onsdag 4. November 2009 kl 19:00 På Øvre Diesen Velhus Side 2 SAKSLISTE 1 Konstituering 1.1.Valg av møteleder 1.2.Valg av sekretær 1.3.Valg av 2 andelseiere

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer