P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna"

Transkript

1 P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5 Avholdt: 10.mai.2011, kl 18:30 Sted: Trondheimsveien 5 D, Akersalen Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt: 1.2 Valg av sekretær Som sekretær ble valgt: Olav Larsen Olav Larsen 1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Harald Borchgrevink Hans Brenna 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter Antall fremmøtte med stemmerett: 26 Antall fremlagte fullmakter: 2 Totalt: Godkjenning av innkalling Godkjent 1.6 Godkjenning av saksliste Godkjent Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Styrets årsmelding ble referert. Godkjent 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Årsregnskap for 2010 ble gjennomgått. Borettslagets resultatregnskap som viser et underskudd på kr ,- ble godkjent. Sak 3: Budsjett 2011 Styrets budsjett for 2011 ble gjennomgått Tatt til orientering

2 Sak 4: Godtgjørelse til styret På de to forrige generalforsamlinger har styregodtgjørelsen vært på kroner. I arbeidsåret har det vært gjort arbeid utover det som kan forventes av styremedlemmene, spesielt i forhold til bytte av alle låser og utdeling av nøkler til alle andelseierne. For å kompensere for dette anbefaler styret generalforsamlingen å gi en godtgjørelse på kroner. Godtgjørelse til styret, settes til kr Enstemmig vedtatt et styrehonorar på kr ,- Sak 5: Andre saker 5.1 Heisfond Heisene fungerer ikke tilfredsstillende, hovedsakelig pga gammel elektronikk. Det vil derfor være nødvendig for borettslaget å innhente flere tilbud på hva som kan gjøres for å modernisere heisene og gjøre dem mer driftssikre og bruke mindre penger til regelmessig vedlikehold. Uansett vil en modernisering koste mye penger, penger som borettslaget ikke har i dag. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å øke felleskostnadene med inntil 20 % fra 1. juli 2011 for å bygge opp et heisfond. Vedtatt med følgende stemmeantall: For:18 Mot: 8 Blanke: Kameraovervåking Borettslaget Trondheimsveien5 har det siste året hatt kameraovervåkning i inngangspartiene, kjeller 5D og 8.etg. Kameraene ble montert grunnet mange tilbakemeldinger fra andelseierne om innbrudd og hærverk i bodområdene. Styret har utarbeidet borettslagets retningslinjer for kameraovervåkningen. Innbruddene er drastisk redusert etter at kameraene ble montert. Styret har også identifisert via overvåkningskameraene flere personer som stjeler eller utfører hærverk, alle forhold er anmeldt politiet. Porttelefoner med kamera og kameraovervåking videreføres i borettslaget. Styret pålegges å sørge for at de deler av personopplysningslovens regler som omhandler kameraovervåkning følges. Enstemmig vedtatt

3 5.3 Kjøp av andeler Generalforsamlingen 2009 ga styret fullmakt til å kjøpe andeler ved tvangssalg eller ved avtale med andelseier når styret etter en vurdering anser det for mest hensiktsmessig at borettslaget erverver andelen(e). Fullmakten gjelder fremt til neste ordinære generalforsamling. Styret kjøpte senere samme år leilighet D-715, som styret i dag leier ut. Inntektene fra utleie, dekker styrets kostnader forbundet med leiligheten. Ved en inkurie var ikke ervervelsen av andeler et tema eller sak under generalforsamlingen 2010, følgelig har heller ikke generalforsamlingen forlenget/fornyet fullmakten til styret. Generalforsamlingen forlenger styrets fullmakt til å forvalte den ervervede andelen D- 715 frem til neste ordinære generalforsamling. Styret gis videre fullmakt til å selge andelen, om markedet tilsier salg. Enstemmig vedtatt 5.4 Bruksoverlatinger Av borettslagets 107 andeler har i dag 21 andeler godkjent bruksoverlating. Styret har registrert at ytterligere 22 andelseiere leier ut hele sin andel (bruksoverlating), uten å ha godkjent dette forholdet. Styret har i fm nøkkelbytte i mars 2011 anmodet overnevnte andelseiere om å levere søknad om bruksoverlating, uten resultat. Borettslagsloven og våre vedtekter, samt husordensregler er meget entydige i andelseiers plikter i fm utleie av hele sin andel. Hybler regnes ikke som bruksoverlating, og følger ikke disse reglene. Ingen godkjennelse av bruksoverlating er gitt for lenger varighet enn 3 år, slik at alle de godkjennelser som tidligere styrer har gitt i perioden , er i dag overskredet godkjennelsesperioden. I dag er det Usbl, på vegne av styret, som behandler og avgjør bruksoverlating. Styret er ankeinstans. Generalforsamlingen pålegger styret å følge opp at andelseiere som leier ut hele sin andel, har søkt og fått godkjent utleieforholdet i forkant av leieperioden. Styret pålegges også å rydde opp dagens uregisterte utleie, sørge for at andelseierne utfører sitt lovpålagte ansvar i ht Borettslagslova og Borettslaget Trondheimsveien 5 s vedtekter. Enstemmig vedtatt

4 5.5 Endring av leilighetsnummer i 5 B Borettslaget Trondheimsveien 5 består av Trondheimsveien 5B og 5D. 20 leiligheter og 7 hybler i 5B, 87 leiligheter og 13 hybler i 5D. 2. etasje 5B og 2. etasje 5D er gjennomgående, det samme er 3. etasje 5B og 4. etasje 5D. Dette skaper store utfordringer for å finne ut hvor fysisk leiligheten er plassert. Eks 1: B-209 har egen hybel med nr B-217. Hybelen er plassert i 3. etasje i 5B, som er samme etasje som 4. etasje 5B, og har nummer tilhørende 217 som indikerer 2. etasje. Eks 2: Samtlige nøkler ved nøkkelbytte i mars ble utlevert fra B-209 Mer enn 30 % av våre andelseiere hadde problemer med å finne leiligheten. De var alle utenfor D-209, ca 20 meter unna B-209. Politiet og Brannvesenet har flere ganger vært hos oss, på leting etter leiligheter, uten å kunne finne dem. Spesielt Brannvesenet er negative til dagens nummerering av leiligheten. De mener at dette kan være kritisk, ved en brann, om brannvesenet ikke finner riktig leilighet. Hele nummersystemet er mer kaotisk enn logisk. Styret ser EN løsning på dette problemet. Alle leiligheter og hybler i 2. etg 5B, gis nye leilighetsnummer, fortløpende etter siste brukte nummer i 2.etg 5D. Alle leiligheter og hybler i 3. etg 5B, gis nye leilighetsnummer, fortløpende etter siste brukte nummer i 4. etg 5D. Styret har allerede startet denne prosessen med hyblene i 5B, men har ikke lykkes å ferdigstille arbeide, grunnet manglende tilbakemelding fra andelseiere. Dette arbeidet vil nå bli samkjørt med den nye endringen. Styret endrer merkingen av dørene i bygget (2. og 4. etasje) Styret anskaffer og monterer nye nummer ved samtlige ringeklokker i 5B Styret omprogrammerer calling anlegget i 5B (5B og 5D vil fortsatt ha separate calling anlegg ved inngangspartiene) Styret omprogrammerer brannvarslingssystemet for 5B Styret bestiller nye oversiktskart i begge inngangspartiene Styret lager nye postkasseskilt til 5B Den enkelte andelseier i 5B må selv informere Posten og egne kontakter/venner om nytt nummer. H-nr tilhørende hver leilighet vil IKKE bli endret. Styret vil se nærmere på om det er mulig, og om det bør endres H-nr.

5 Generalforsamlingen pålegger styret å bytte navn på alle leiligheter i B, slik at det blir enhetlig, og følger oppfordring fra både politi og brannvesen. Styret skal informere andelseierne og beboerne god tid i forveien og fastslå EN bestemt dato hvor endringen fysisk gjennomføres. Enstemmig vedtatt 5.6 Endringsforslag vedtektene Borettslaget Trondheimsveien : 6.5 Innkalling til generalforsamling (Andre avsnitt) Styret skal på forhånd varsle andelseierne om dato for generalforsamlingen, og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Saker som en andelseier ønsker tatt opp, skal tas med in innkallingen dersom styret har mottatt krav om det før fristen. Etter 1. Setning tilføres: Som varsel kan oppslag i inngangspartiene og postkassene i bygget, og evt epost nyttes Endringen gjennomføres for synliggjøre varslingsmåten. 2. setning, Det 11. ordet endres fra in til i. Endringen gjennomføres grunnet skrivefeil. Enstemmig vedtatt 5.6.2: 6.8 Styremedlemmer (Første setning) Borettslaget skal ha et styre bestående av tre medlemmer. Ordet minst settes inn etter det 7. ordet. Borettslaget er for stort til kun å ha et styre på tre medlemmer. Styret har frem til i dag bestått av 4 medlemmer. Paragraf 6.9, 4 ledd Styret kan treffe vedtak når minst tre medlemmer er tilstede og minst to av dem stemmer for vedtaket. Dette tilsier at paragraf 6.8 må endres. Benkeforslag til ordlyd: Borettslaget skal ha et styre bestående av tre til fem medlemmer Enstemmig vedtatt 5.6.3: 7.1 Bruk av forsikring dekning av egenandel (første avsnitt, siste del) Ved skader som skyldes en andelseiers uaktsomhet, eller som en andelseier på annen måte er erstatningsansvarlig for, skal andelseierens forsikring benyttes så langt den rekker, inkludert mulig egenandel, før borettslagets forsikring benyttes. Når slik skade dekkes av lagets forsikring, skal andelseieren erstatte egenandelen og andre direkte

6 utlegg som ikke dekkes av forsikringen og som er en følge av skaden. Bestemmelsen gjelder uansett om skaden oppstår på fellesareal eller i en bolig. Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaken av noen av andelseierens husstand eller personer som andelseieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin bolig til. Når erstatningsansvaret er en følge av andelseierforholdet, kan legalpanterett etter borettslagsloven og vedtektenes punkt 5 anvendes. Ordet forårsaken endres til forårsaket. Endringen gjennomføres grunnet skrivefeil. Enstemmig vedtatt 5.6.4: Nytt punkt i Vedtektene: 7.1 Kameraovervåkning Laget kan montere og drifte overvåkningskamera inkludert porttelefon med kamera dersom generalforsamlingen vedtar dette. Styret skal sørge for forsvarlig drift og følge de lovpålagte regler for kameraovervåking. Personopplysningsloven omhandler bruken av overvåkningskamera. Utdrag fra loven, fritt oversatt: - I borettslag eller andre bolig- selskap skal all form for kameraovervåking være vedtektsfestet. Dette innebærer at saken legges frem på et allmøte, en generalforsamling eller lignende, og at vanlige vedtektsbestemmelser gjelder. - Porttelefoner med kamera defineres som kameraovervåking og omfattes derfor av reglene. - Alle som driver kameraovervåking skal melde fra om dette til Datatilsynet før oppstart. En melding er gyldig i tre år, deretter må man melde overvåkingen på nytt. Porttelefoner med kamera ble montert allerede i 2005, og er fremdeles operative. Overvåkningskamera ble montert i Styret meldte til Datatilsynet før montering av kamera i Enstemmig vedtatt Sak 6: Valg Følgende styremedlemmer stod på valg: Lars Gjemble (leder) Kjetil Andreas Andersen Gry Marit Prestegården 6.1 Valg av leder: 6.2 Valg av styremedlemmer: Kjetil Andreas Andersen Anne Christophersen Anna Sørum Hans Brenna

7 6.3 Valg av varamedlemmer: Ingrid Håland Dagfinn Lie Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning: Leder Kjetil Andreas Andersen Monika Radovanovic Anne Christophersen Anne Sørum Hans Brenna Varamedlemmer: Dagfinn Lie Ingrid Håland 6.4 Valg av valgkomité Lars Gjemble Karianne Eriksen Protokollen undertegnes av: Harald B. Gorrchgrevink /s/ Olav Larsen /s/ Hans Brenna /s/ Valgt av generalforsamlingen Møteleder Valgt av generalforsamlingen

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE 1. NAVN OG OPPRETTELSE VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 19.06.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 rev. 3.07.2014 Tilføyelse pkt. 2, 3. avsnitt (p-plasser).

Detaljer

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. april 1982,sist endret 26. mai 2014. 1 NAVN, LAGSFORM, FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 Vedtatt i konstituerende sameiermøtet 19.06.2007. Endret i ordinært sameiermøtet 22.03.2012, 21.03.2013, 18.03.2014 og 12.03.2015. 1. Boligsameiets navn Boligsameiets

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62. Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62. Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62 Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Hjortefaret 24-62, og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST. Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST. Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Hersjøen Vest, og har gårdsnummer

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører. Vedtekter for Vestskrenten Borettslag org nr. 848205052 vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.mai 2006 med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 3. juni 2013 og på ordinær generalforsamling

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

VEDTEKTER BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SAMEIET BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE Organisasjonsnummer: 971 515 937 Vedtektene er sist vedtatt på sameiermøte 24.04.2014 og erstatter tidligere vedtekter. Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer

Vedtekter. Innholdsfortegnelse

Vedtekter. Innholdsfortegnelse Vedtekter for Bjørndalsbråtet borettslag org. nr. 953614448 tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag, opprinnelig vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. mars 1977 og endret på generalforsamling

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

Innhold 1. NAVN OG OPPRETTELSE 2 8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIEMØTE OG STYRET 6 2 9. BYGGNINGSMESSIGE ARBEID 6

Innhold 1. NAVN OG OPPRETTELSE 2 8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIEMØTE OG STYRET 6 2 9. BYGGNINGSMESSIGE ARBEID 6 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Lunden 20 Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 28. januar 201 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Førstegang vedtatt. april 200. Revidert 26. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR FREDEVIKA BORETTSLAG, GJØVIK

VEDTEKTER FOR FREDEVIKA BORETTSLAG, GJØVIK VEDTEKTER FOR FREDEVIKA BORETTSLAG, GJØVIK Vedtatt på konstituerende generalforsamling 22.06.1992 Endret på generalforsamling 27.04.2006, 12.06.2012, 11.06.2014 1 Lagets navn, forretningskontor og art

Detaljer

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007 for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl gjeldende fra 15.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 FORRETNINGSKONTOR, FORRETNINGSFØRSEL

Detaljer