INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes torsdag 20. februar 2014 kl i Hasle Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Konstituering 1. Valg av møteleder 2. Opptak av navnefortegnelse 3. Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen 4. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. Forslag fra styret A. Det etableres en parsell- og frukthage bak barnehagen slik det fremgår av fremlagt tegning. I tillegg opparbeides skråningen mot Bergljots vei. Styret gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor en ramme på kr ,- B. Det etableres et hagelag med styre for administrasjon av parsell- og frukthagen C. Statutter for hagelaget og drift av parsellhagen 1. Det etableres et hagelag og det er kun hagelagets medlemmer som kan disponere parsell. 2. Medlemmer av hagelaget må ha adresse på Keyserløkka 3. Det betales en årlig avgift for leie av parsellen. Beløpets størrelse fastsettes og innkreves av styret i Keyserløkka Øst borettslag. Medlemmer med adresse i Keyserløkka Øst borettslag er fritatt for avgiften 4. Styret i Keyserløkka Øst påser at hagelaget velger et styre på fire medlemmer, som alle må ha adresse i Keyserløkka Øst borettslag 5. Hagelagets styre administrerer området på vegen av styret i Keyserløkka Øst borettslag 6. Styret i Keyserløkka Øst fastsetter, etter forslag fra hagelagets styre, detaljerte regler for hagelaget og bruk av området 7. Hagelagets styre avgir årsmelding til styret i Keyserløkka Øst innen utgangen av november måned. Oslo, 10. februar 2014 Styret i Keyserløkka Øst Borettslag Stein Bugge /s/ Nina T. Andresen /s/ Nina Ansteinsson /s/ Anne Lystad /s/ Einar Mortenssen /s/

2 REGISTRERINGSBLANKETT FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Fyll ut og lever hele blanketten ved inngangen i møtelokalet BRUK BLOKKBOKSTAVER Eierens navn: Eierens adresse: Leilighetsnummer: Hvem kan delta på ekstraordinær generalforsamling? Alle andelseiere har rett til å være med i ekstraordinær generalforsamling med forslag-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i ekstraordinær generalforsamling og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til ekstraordinær generalforsamling. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Dersom De benytter Dem av denne retten, må både overstående registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut: FULLMAKT Eieren av boligen gir herved fullmakt til: Fullmektigens navn: å møte på ekstraordinær generalforsamling i Boligselskapets navn: Eierens underskrift og dato:.. (Eierens underskrift).. (Dato)

3 Parsell- og frukthage Styrets innstilling til ekstraordinær generalforsamling 20. februar 2014 Bakgrunn På ordinær generalforsamling 2012 ble det vedtatt at området bak barnehagen skulle opparbeides som friluftsområde og åpnes opp. Styret anmodet referansegruppen som var satt sammen i forbindelse med uterehabiliteringen om å komme med innspill til hvordan området kunne disponeres. Styret mottok følgende innspill fra referansegruppen: Møte i referansegruppen Keyserløkka øst uteområde. 18.april 2013 Tre møtte opp. Sturle Holan, Hildegunn Lygre og Bea Eriksson. Det vi ser for oss er en slags hage, med frukttrær, bærbusker og grønnsaker som skal være for alle. Samt at man også kan dyrke litt selv. Her ble vi inspirert av obosbladet nr 3, april 2013 s52-57, det er fra Bjørvika, og der er det en parsellhage hvor man dyrker i pallekarmer. Pallekarmene er enkle å sette ut, og enkle å fjerne ved behov. De kan settes ut på all slags type underlag og fylles med jord. Vi ser for oss at hele området kan administreres av et «hagelag» som alle i borettslaget kan melde seg inn i. «Hagelaget» administrerer også planting/beskjæring av frukttrær, bærbusker og grønnsaker, utsetting/fjerning av pallekarmer og eventuelle ventelister. Så det ikke blir merarbeid for styret eller vaktmester. I tilknytning til administrasjonsområdet ser vi for oss at vi trenger en vannpost, redskapsbod, plass til å oppbevare pallekarmer som ikke er i bruk og mulighet for kompostering. Området bak barnehagen er dårlig drenert, det samles vann der. Der burde det dreneres. Samtidig med at man drenerer kan man jevne ut terrenget litt, så det blir litt flatere ned mot Bergljots vei. Vi lurer også på om det er hensiktsmessig med en gangsti gjennom området. Et område virker mere inkluderende med en gangsti som inviterer folk inn. Innspillene fra referansegruppen er blitt bearbeidet av landskapsarkitekt som har kommet med et forslag som beskrives i det etterfølgende.

4 Drøfting A. Parsell- og frukthagen I første omgang foreslås det at det opparbeides et område som går fra det administrative området bak barnehagen og mot Bergljots vei 2., se tegning. Prosjektet kan i praksis deles i tre: - Parsellhage - Frukthage - Opparbeiding av skråningen mot Bergljots vei. Området som foreslås disponert til parsell- og frukthage i dette forslaget er på ca m2. Parsellhagen Dette området består av - område for kompostering - område for dyrking av bær i pallekarmer - en liten sitteplass, med benk, bord, lys og vannpost - areal tilrettelagt for dyrking i pallekarmer - bod for oppbevaring av redskap og karmer (ca. 15m2) - I tillegg et område som reserveareal for dyrking Frukthagen Område hvor det plantes trær av forskjellige sorter eple, plomme, pære og kirsebær. Trærne er bestillingsvare og plantingen vil derfor først skje i 2015 avhengig av tilgangen på aktuelle sorter. Skråningen Eksisterende vegetasjon tynnes og trekkes tilbake ca. tre meter i forhold til kant i dag. Dette vil gi mer lys til dyrking og et mer åpent og vennlig uttrykk. Annet Det er mye vann i området og det lages derfor en drensledning/avskjæring pukkgrøft Økonomi Kostnadsoverslaget for etableringen av hele området er Kr ,- inkl. mva. Etter styrets vurdering er borettslagets økonomi god. Ut fra budsjett for 2014, som fremlegges til ordinær generalforsamling, vurderer styret at denne kostnaden kan tas som driftskostnad uten opptak av ytterligere lån. På grunn av at trærne er bestillingsvare vil kostnaden tas over minimum to år. Siden dette kun er arkitektens kostnadsoverslag foreslås rammen økt med noe i underkant av 10 % Styrets forslag Styret foreslår at det etableres en parsell- og frukthage slik som beskrevet over. Styret gis økonomisk fullmakt til etablering innenfor en ramme på kr ,- B. Etablering av hagelag Referansegruppen foreslår at det etableres et hagelag som administrerer planting/beskjæring av frukttrær, bærbusker og grønnsaker, utsetting/fjerning av pallekarmer og eventuelle ventelister. Styret stiller seg bak et slikt forslag.

5 Styret ser det også naturlig at interesserte beboere fra Nord og Sør også kan delta. Men, siden området i sin helhet finansieres av Øst ser vi det som naturlig at medlemmer av hagelaget som ikke har andel eller bor i Keyserløkka Øst må betale en leiepris pr år. Statutter Det foreslås at det vedtas noen statutter som setter rammen for drift og bruk av parsell- og frukthagen. Som en ramme foreslås følgende 1. Det etableres et hagelag og det er kun hagelagets medlemmer som kan disponere parsell. 2. Medlemmer av hagelaget må ha adresse på Keyserløkka 3. Det betales en årlig avgift for leie av parsellen. Beløpets størrelse fastsettes og innkreves av styret i Keyserløkka Øst borettslag. Medlemmer med adresse i Keyserløkka Øst borettslag er fritatt for avgiften 4. Styret i Keyserløkka Øst påser at hagelaget velger et styre på fire medlemmer, som alle må ha adresse i Keyserløkka Øst borettslag 5. Hagelagets styre administrerer området på vegen av styret i Keyserløkka Øst borettslag 6. Styret i Keyserløkka Øst fastsetter, etter forslag fra hagelagets styre, detaljerte regler for hagelaget og bruk av området 7. Hagelagets styre avgir årsmelding til styret i Keyserløkka Øst innen utgangen av november måned. Styret fremlegger følgende forslag: A Etablering av en parsell- og frukthage Det etableres en parsell- og frukthage bak barnehagen slik det fremgår av fremlagt tegning. I tillegg opparbeides skråningen mot Bergljots vei. Styret gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor en ramme på kr ,- B Hagelag Det etableres et hagelag med styre for administrasjon av parsellhagen C Statutter 1. Det etableres et hagelag og det er kun hagelagets medlemmer som kan disponere parsell. 2. Medlemmer av hagelaget må ha adresse på Keyserløkka 3. Det betales en årlig avgift for leie av parsellen. Beløpets størrelse fastsettes og innkreves av styret i Keyserløkka Øst borettslag. Medlemmer med adresse i Keyserløkka Øst borettslag er fritatt for avgiften 4. Styret i Keyserløkka Øst påser at hagelaget velger et styre på fire medlemmer, som alle må ha adresse i Keyserløkka Øst borettslag 5. Hagelagets styre administrerer området på vegen av styret i Keyserløkka Øst borettslag 6. Styret i Keyserløkka Øst fastsetter, etter forslag fra hagelagets styre, detaljerte regler for hagelaget og bruk av området 7. Hagelagets styre avgir årsmelding til styret i Keyserløkka Øst innen utgangen av november måned.

6 BERGLJOTS VEI vann fra dren infilteres ut PLANGRENSE eksist. mispel 92 garasje, 8,4 x 6,2m 1:35 ny vegetasjonskant eksist.vegetasjonskant 1. port 2. fjell i dagen 4. 92, sti gressbakke / terrengformet skråning eksist.tre beskjæres / øvrig kratt fjernes for å få lys inn BARNEHAGE 7. sti fjell i dagen eksist. lys fjernes fjell i dagen 92,5 Snitt A - A' M 1: Bergljots vei tynning i eksisterende vegetasjon dyrking i pallekarmer min.3m eksist.barnehage dyrking i pallekarmer blå LANDSKAPSARKITEKTER MNLA AS OBOS Prosjekt as Keyserløkka Øst borettslag. Parsell og frukthage

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag 1 Fagerholt Borettslag Til andelseierne i Fagerholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Tilstede var 7 eiere og 1 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer