SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14"

Transkript

1 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig innkalt c Valg av møtesekretær d Valg av 2 borettshavere til å underskrive protokollen sammen med møteleder 2 Oppgradering av kabelnettet for TV og Internett Myndighet Den øverste myndighet i Skrenten Borettslag utøves av generalforsamlingen. Årsak til ekstraordinær generalforsamling Styret fikk av generalforsamlingen 2007 i oppdrag å utrede sak vedrørende en oppgradering av kabelnettet (for TV og internett): Det skal innhentes tilbud fra minst 2 leverandører. Sak fremmes på ekstraordinær generalforsamling høsten Styret ønsker med dette å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å fremme ovennevnte sak. Vedlagt følger sakspapirer og saksinnstilling. Stemmerett og fullmakt Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme. Etter selve generalforsamlingen vil det bli en uformell sekvens med mulighet for spørsmål og diskusjon med styret. Med hilsen Styret i Skrenten Borettslag 14. september 2007 Jan Husdal leder 2006/2007

2 KABEL-TV OG INTERNETT FOR SKRENTEN BORETTSLAG Styret fikk av generalforsamlingen 2006 i oppdrag å utrede sak vedrørende en oppgradering av kabelnettet (for TV og internett). Det skal innhentes tilbud fra minst 2 leverandører. Sak fremmes på ekstraordinær generalforsamling høsten Styret ønsker med dette å legge frem sin utredning og sin tilråding. Bakgrunn Borettslaget har i dag avtale om UGmI (Utvidet Grunnpakke med Internett) med Canal Digital, dvs. at beboerne tilbys internett via kabel-tv. Dette har fungert godt i mange år, og 61% av leilighetene er tilsluttet internett på denne måten. Imidlertid er det interne kabelnettet på Skrenten gammelt og tilfredsstiller heller ikke dagens krav til digital-tv og internett, noe som blant annet gir seg utslag i både dårlige TV-signaler og problemer med oppkoblingen til og hastigheten mot internett. En oppgradering er derfor helt nødvendig. Utredningen har til hensikt å vurdere disse alternativene, kostnadene forbundet med disse, og fordeler og ulemper med hvert alternativ. I utredningen har styret dessuten hatt hjelp av Odd- Arne Hauge, Ivar Johansen, Christian Bjørseth og Eirik Jensen. Det interne kabelnettet på Skrenten er i dag koaksialnett. En oppgradering vil da bety å enten legge ny koaksialkabel med høyere kapasitet, eller legge optisk fiberkabel, som har enda høyere kapasitet, særlig med tanke på internett. Koaksialkabel som teknologi er fortsatt brukbar i dag, men vil nok i fremtiden bli erstattet av fiber. Når det gjelder koaksialnett er det kun Canal Digital som er leverandør for Tv og internett i en pakke, for fibernett er det i vårt område kun Tafjord Mimer som er leverandør for TV og internett i en pakke. Canal Digital har tilbudt seg å gjøre dette kostnadsfritt for borettslaget, mot at borettslaget binder seg for fem år. I tillegg kommer ulike månedskostnader for de forskjellige tilknytningsalternativene for den enkelte beboer. Noen av alternativene har tre års bindingstid. Tafjord Mimer tilbyr å gjøre dette for kr 3750 (inkl. mva) per leilighet, der ALLE leiligheter kables opp. Dertil kommer ulike etablerings- og månedskostnader for den enkelte. I tillegg krever Tafjord Mimer at minst 60% av leiligheten knytter seg opp mot tilbudet. Det siste alternativet er å velge en annen leverandør for oppgradering eller å oppgradere selv og stå helt fritt til å velge leverandør uten noen form for bindingstid, men selv om velger å oppgradere selv står vi likevel igjen med de to som eneste leverandører. Valget står da mellom: Koaksialnett - Canal Digital Fibernett - Tafjord Mimer Forskjellene mellom valgene kan kort oppsummeres slik: Koaksialnett TV med internett Fibernett Internett med TV

3 Det er avholdt informasjonsmøter med og både Canal Digital og Tafjord Mimer og det er bedt om pristilbud fra disse. En oppsummerende oversikt finnes lenger nedenfor. Det har vært vanskelig å sammenligne tilbudene, fordi disse har svært forskjellig natur. Tafjord Mimer tilbyr en nærmest ufravikelig totalpakke, mens Canal Digital gir rom for større valgfrihet for den enkelte avhengig av hvilken løsning som velges. Nedenfor følger styrets argumenter for valg av løsning. Drøfting Canal Digital har et sammensatt tilbud, der vi a) kan fortsette som i dag, der den enkelte selv kan velge om de vil ha digital-tv og/eller internett eller ikke (UGmI), b) digital-tv for alle, men uten internett (Digital Pluss), og c) en full pakke med både digital-tv og internett med forskjellige hastigheter (Komplett). Tafjord Mimer sitt tilbud gir også en viss valgfrihet, men krever som nevnt at minst 60% av leiligheten knytter seg opp mot samletilbudet. Tafjord Mimers minste internetthastighet tilsvarer omtrent Canal Digitals maksimumshastighet. Med Canal Digital kan den enkelte også selv velge leverandør for bredbåndstelefoni (IPtelefoni), med Tafjord Mimer kan vi kun velge Tafjord Mimer sin leverandør. UGmI fra Canal Digital opprettholder den valgfriheten som den enkelte har i dag, til selv å velge både internettilknytning og om man skal anskaffe dekoder for digital-tv. Selv om digital-tv er innført fra høsten 2007 vil Canal Digital inntil videre fortsette å sende den såkalt analoge grunnpakken, også etter at det analoge bakkenettet slukkes i oktober 2008, uten at det er gitt noen absolutt garanti for hvor lenge. Ved å velge Tafjord Mimer tvinges alle over på digital-tv og internett allerede nå, selv om de ikke ønsker dette. Riktignok er dette fremtiden, men det kan reises spørsmål om de som vil ha internett faktisk trenger en så høy hastighet og om de er villig til å betale prisen for dette. En oversikt vi har mottatt fra Canal Digital viser at hele 61% av leiligheten har internett, av disse har 80% MIDI eller lavere hastighet. Det er kun 3% som har MEGA hastighet, noe som tyder på at det store behovet for en så rask hastighet som Tafjord Mimer tilbyr ikke er tilstede per i dag. Dermed ikke sagt at dette ikke vil endre seg i fremtiden. TV-kanalene som Tafjord Mimer tilbyr er også forskjellige fra Canal Digital, slik at en ved å gå over til Tafjord Mimer vil miste noen vante, men også få noen nye kanaler. Dette kan være smak og behag. En kanaloversikt finnes nedenfor. Med tilbudet fra Tafjord Mimer følger med både oppgraderingskostnader og etableringskostnader i tillegg til de månedlige kostnadene. Ved å velge Canal Digital vil det ikke påløpe noen kostnader for borettslaget i forbindelse med oppgraderingen av kabelnettet. Vi må bindes oss i fem år, men det er anledning å kjøpe seg ut av avtalen, for eksempel 2/5 av installasjonskostnaden etter 3 år. Styret ser det per i dag som usannsynlig at det i løpet av de nærmeste 5 årene dukker opp konkurrerende leverandører av kabel-tv med vesentlig bedre tilbud som kan gjøre det aktuelt å løse seg fra avtalen med Canal Digital. Det eksisterende nettet er som sagt dårlig, og styret den siste tiden hatt fått flere tilbakemeldinger fra beboere som har problemer både med TV og internett, og vi er nødt til å gjøre noe NÅ. Styret

4 vil derfor tilrå å ta imot tilbudet Canal Digital som allerede er på Skrenten fremfor å velge en helt ny leverandør. Velges Canal Digital, så dukker også spørsmålet opp hvilke av de tre alternativene a), b) eller c) som skal velges. For c) er det også spørsmål om hvilken internetthastighet som skal velges. Styret mener at det beste for borettslaget er å beholde den valgfriheten som er i dag, dvs. alternativ a), subsidiært alternativ b) fordi det på sikt er en bedre løsning. Forskjellen mellom disse to ligger først og fremst i de samlede kostnadene sett over flere år. Eksempel: Velger UGmI, men går senere over på digital-tv - Dekoder, kr 795 (MPEG2) eller kr 2490 (MPEG4) - Årsavgift kr 299 Over tre år: = kr 1692, eller = kr 3387 Velger Digital Pluss - Dekoder (MPEG4) og årsavgift er inkludert i månedskostnaden Over tre år: 45x12x3 = kr 1620 Eksemplet viser at dersom vi ikke ønsker digital-tv nå, men vil vente til senere, og fortsatt beholde UGmI-avtalen, så vil det være en del dyrere å gå til anskaffelse av digital-tv senere. Dersom man senere velger vanlig dekoder vil det gå tre år før dette valget (UGmI nå med digital- TV senere) er billigere enn Digital Pluss nå. Velger man MPEG4-dekoder senere vil det faktisk gå 12 (!) år før dette valget er billigere enn Digital Pluss nå. Styret mener at alternativet med fortsatt UGmI-avtale er et godt valg, men for de som måtte ønske seg digital-tv vil det så avgjort svare seg å velge alternativet med Digital Pluss nå. Tilsvarende beregninger kan settes opp for Tafjord Mimer, men her vil forskjellen først og fremst ligge i langt lavere etableringskostnader og noe lavere månedskostnader ved en samlet etablering fremfor enkeltvis etablering av tjenestene. Styrets innstilling Styret velger å legge fram saken uten forslag til vedtak, for på denne måten å gjøre det klart at dette er helt åpent og opp til de som møter å bestemme hva som skal velges. Styret vil likevel foreslå en voteringsrekkefølge som angitt nedenfor. Styrets forslag til avstemning 1. Borettslaget oppgraderer kabelnettet til enten a. Koaksial, dvs. Canal Digital eller b. Fiber, dvs. Tafjord Mimer 2. Avhengig av utfallet (a eller b) stemmes det over de ulike produktpakkene

5 Canal Digital, Grunnpakken analog/digital, evt. to valgfrie kanaler fra Mine Favoritter

6 Tafjord Mimer, Totalpakken Basispakken

7 Canal Digital UGmI Digital Pluss KOMPLETT MINI KOMPLETT MIDI Ved KOMPLETT MIDI Den som vil ha MAXI betaler: Den som vil ha MEGA betaler: Ny pris per måned Kr 0 Kr 45 Kr 99 Kr 249 Kr 446 Kr 546 Merknad Oppgradering av nett Kostnadsfritt mot at vi binder oss til Canal Digital i 5 år Kan kjøpe oss ut etter tre år Analog Grunnpakke 19 kanaler Kr 127 Kr 127 Kr 127 Kr 127 Kr 127 Kr127 Inkludert i felleskostnadene i dag UGmI-avtale Kr 25 Kr 25 inkl. inkl. inkl. inkl. Borettslaget betaler dette i dag Digital Grunnpakke 31 kanaler inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. Dekoder Kr 795(1)/2490(2) (2) (2) (2) (2) (2) (1) Vanlig dekoder (2) MPEG4-dekoder (HD-ready) Kortavgift indiv. pr. år Kr 299/år inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. Produktene PLUSS eller 2 valgfrie kanaler Kr 59/mnd inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. KOMPLETT leveres kun med Andre kanalpakker Kr xx/mnd Kr xx/mnd Kr xx/mnd Kr xx/mnd Kr xx/mnd Kr xx/mnd MPEG4- dekoder Internett Hastighet MINI 500/500 Kr 99 Kr 99 inkl MIDI 3000/1000 Kr 267 Kr 267 Kr 267 inkl. - - MAXI 6000/2000 Kr 347 Kr 347 Kr 347 Kr 177 inkl. - MEGA 12000/2000 Kr 447 Kr 447 Kr 447 Kr 297 Kr 297 inkl. Hastighet internett 500/ / / /2000 IP-telefoni Valgfri leverandør CD tilbyr eget produkt fra Merknad Avtaleperiode minimum 3 år Tafjord Mimer Samlepris, totalpakke, TV 26 kanaler + internett + IP-telefoni, per måned Kr 799 Kr 899 Kr 1369 Samlepris, totalpakke, etablering Kr 899 Kr 499 kr 0 Oppgradering av nett kr 3000 per leilighet Enkeltpriser: Etablering Per måned Digital Basispakke 8 kanaler 999 Kr 119 Kr 119 Kr 119 Digital Totalpakke 26 kanaler 999 Kr 279 Kr 279 Kr 279 Internett 399 Kr 399 Kr 499 Kr 999 Hastighet internett IP-telefoni 599 Kr 179 Kr 179 Kr 179 Samlet pris, etablering, hvis enkeltvis Kr 1997 Kr 1997 Kr 1997 Samlet pris, per måned, hvis enkeltvis, basispakke / totalpakke Kr 697 / 857 Kr 797 / 957 Kr 1297 / 1457

8

9 NAVNESEDDEL Skriv andelseierens navn og adresse på denne navneseddel og lever den ved inngangen til møtelokalet. Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER NAVN: ADRESSE: På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboer møte, men bare med en stemmerett for en andel. Framleier har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen kan De, i henhold til borettslagslova 7-10, møte ved fullmektig. Ønsker De å benytte Dem av denne retten bes De vennligst fylle ut fullmakten nedenfor. Leveres ved inngangen FULLMAKT NAVN: Overnevnte har fullmakt etter borettslagslovens 7-10 til å stemme for meg på ekstraordinær generalforsamling i Skrenten Borettslag den NAVN: ADRESSE: SIGNATUR: Leveres ved inngangen

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte 1 Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse avholdes onsdag 27.11. 2013 kl. 18.00 i Kampen menighetshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS Ospelien Brl V/ LARS PETTER HOLGERSEN LILLEHATTEN 218 5148 FYLLINGSDALEN TILBUDET OMFATTER: SIGNALLEVERANSE OG FREMFØRING TIL GRENSESNITT FERDIGSTILLELSE AV 862 MHz

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Sameiene Rykkinn Gommerud, Skytten, Løkken, Berger, Kleven, Åsjordet. Att: Eirik Jølle & Torgrim Fossbråten

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Sameiene Rykkinn Gommerud, Skytten, Løkken, Berger, Kleven, Åsjordet. Att: Eirik Jølle & Torgrim Fossbråten Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS Sameiene Rykkinn Gommerud, Skytten, Løkken, Berger, Kleven, Åsjordet. Att: Eirik Jølle & Torgrim Fossbråten 22. mars 2013 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring

Detaljer

Ny TV-hverdag venter deg

Ny TV-hverdag venter deg Digital-TV: Hvilket utstyr bør du ha? Hvilken kanal-leverandør bør du ha? Når bør du slå til? Ny TV-hverdag venter deg TVANG: Om et par år kan TV-en din bli svart. Du tvinges til å velge blant nye digitale

Detaljer

Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer?

Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer? LYNET INTERNETT Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer? VI GIR DEG EKTE FIBERBREDBÅND Lynet Internett leverer ekte fiberbredbånd helt frem til gården deres uten investeringer

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Nordby Antennelag. Infrastruktur

Nordby Antennelag. Infrastruktur Nordby Antennelag Infrastruktur Saken TV TV2 ser stort sett lik ut om den leveres av CanalDigital, Get eller Altibox Betjeningen av kanalene kan være litt forskjellig Bredbånd TV opptak over nett kommer

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 28. MARS 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN Ordinært Sameiermøte KOLSRUD AS Til aksjeeiere: Det innkalles til ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling Onsdag 4. November 2009 kl 19:00 På Øvre Diesen Velhus Side 2 SAKSLISTE 1 Konstituering 1.1.Valg av møteleder 1.2.Valg av sekretær 1.3.Valg av 2 andelseiere

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 16. FEBRUAR 2015 - KL.18.00. STED : AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN Innkalling inneholder: Saksdokumenter knyttet til kjøp av Mozart Eiendom AS og som

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000.

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000. Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 Onsdag 21. mars 2001, klokken 18:00, hos styrets leder Gjelder: Frode Eriksen, Svein Staalen, Liv Blom. Varamedlemmer (Hanne Svärd, Are Wormnes, Tord

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

1.2 Hva er et teknologisk system?

1.2 Hva er et teknologisk system? 1.2 Hva er et teknologisk system? Et teknologisk system kan sies å være et samspill mellom aktører, teknologiske komponenter, prosesser, lover og naturlige ressurser. Aktørene kan være leverandør og produksjonsindustrien,

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Informasjonsskriv 1/2015

Informasjonsskriv 1/2015 Trondheim 24.02.2015 Informasjonsskriv 1/2015 Vi i styret ønsker med dette infoskrivet å orientere om hva som blir behandlet i styret, og hva vi som tillitsvalgte i beboerforeningen jobber med. Dette har

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført et informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte en rekke spørsmål fra salen. Svarene

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Forbrukere i bredbånds- og TV-markedet SIFO-survey hurtigstatistikk 2008

Forbrukere i bredbånds- og TV-markedet SIFO-survey hurtigstatistikk 2008 Prosjektnotat nr. 7-2008 Dag Slettemeås SIFO-survey hurtigstatistikk 2008 SIFO 2008 Prosjektnotat nr. 7-2008 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer