PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012"

Transkript

1 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047 Trondheim Tilstede fra styret: Terje Bye, Oddbjørn Jeremiassen, Trond 0. Sørli, Aud Jorid Grønli og Fred Nilsen Saksbehandling ifølge vedtektene etter følgende dagsorden: 2. KONSTITUERING A) Registrering av antall fremmøtte andelselere og fullmakter Ifølge navnefortegnelsen er det møtt _113_andelseiere, og det møtte _102_ fullmakter. Totalt _215_stemmeberettigede. B) Godkjenning av innkallingen Styrets forslag til vedtak: Innkalling godkjennes. Generalforsamlingen vedtar å godkjenne Innkalllngen. C) Valg av møteleder Styrets forslag: Terje Bye Til møteleder ble valgt: Terje Bye D) Valg av sekretær Styrets forslag: Oddbjørn Jeremlassen Til sekretær ble valgt: Oddbjørn Jeremiassen E) Valg av minimum en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. i Valgt ble: Børge Ervig 19 Valg av tellekorps Styrets forslag: Trond 0. Sørli og Fred Nilsen fra styret. I tillegg velges to representanter fra forsamlingen. Valgt ble: Fred Nilsen, Trond 0. Sørli, Kjell Strand, Åge Andersen

2 Avklarlngskommentarer før behandling av sak 2 og 3 i den ekstraordinære generalforsamlingen. 2 Møteleder presenterte kort bakgrunnen for hvorfor det er innkalt til ny ekstraordinær generalforsamling. Styret har mottatt krav om ny ek~traordinær generalforsamling signert av 182 andelselere av totalt 279. Dette utgjør ca. 65% av totalt antall andelseiere i borettslaget og oppfyller derfor klart kravet i borettslagsloven. Kravet fra andélseierne er at det ønskes ny behandling og avstemming over spørsmålet om utbygging av nye leiligheter i borettslaget, og, hvis positivt vedtak om utbygging, utstedelse av nye andeler. 2. SAK TIL BEHANDLING Finansiering av vedlikeholdsplanen Utbygging Saken ble tatt opp til avstemming i ekstraordinær generalforsamling den stemte for, 80 stemte mot, 1 avstod fra å stemme. Saken oppnådde ikke 2/3 dels flertall som er kravet i borettslagsloven. Styret har nå mottatt krav fra 182 av totalt 279 andelseiere om at saken må behandles på nytt i ny ekstraordinær generalforsamling. Møteleder presenterte tidligere fremviste oversikter som viser hvordan den enkeltes husleie vii utarte seg i perioden frem mot hvis borettslaget velger å finansiere vedtatt vedlikeholdsplan med langsiktig lån. Møteleder viste også hvordan man hadde kommet frem til tallene, dvs hvordan kostnadene til borettslaget utvikler seg og hvordan disse skal fordeles. Møteleder viste deretter hvordan husleien for den enkelte vil utvikle seg hvis borettslaget vedtar utbygging av nye leiligheter. Møteleder konkluderte med at tallene som er utarbeidet gjennom de siste to år er korrekte, og at de viser et riktig bilde av hvordan den økonomiske situasjonen til borettslaget vil være de neste årene Møteleder stilte deretter beboer Stig Morten Flatås og beboer Rolf Brødreskift noen spørsmål som var knyttet til et rundskriv distribuert av de to i forkant av generalforsamlingen. Spørsmålene ble delvis besvart av Rolf Brødreskift via sitt innlegg og Stig Morten Flatås via hans presentasjon. Møteleder presenterte så de viktigste momentene for styrets forslag til vedtak. Viktige momenter: Vedlikeholdsplanen er vedtatt og vil bli gjennomført I perioden Dette medfører investeringer for borettslaget på inntil kr og en husleieøknlng på ca 70%. Utbygging vil tilføre borettslaget ca kr i frisk kapital. Denne kapitalen skal benyttes til å dekke deler av kostnadene i vedlikeholdsplaflen, og dermed redusere husleieøkningene betraktelig. Utbyggingen skal skje med nye blokker på de 2 store parkeringspiassene bak Fjøsmesterveien 5/ Stallmesterveien G og Stalimesterveien 13. Ingen av de nye blokkene skal ha mer enn 4 etasjer. Vi vii ha forkjøpsrett til nye leiligheter som har livsløpsstandard og heis. Vi bygger eldreboliger til oss selv!

3 3 Videre arbeid med saken krever at generalforsamlingen vedtar prinsippet om utbygging. Styret ønsker et vedtak som gir mulighet til å gå videre med utbyggingsplanene og samtidig ha klare krav til maksimale rammer. Det presiseres at det skal avhbldes samrådsmøter Jevnlig i den videre prosessen for å ivareta at utforming og plassering av nye blokker blir optimal og hensyntar dagens beboere I størst mulig grad. Det skal etableres en beboergruppe som skal bidra med innspill på dette. Møteleder presenterte så styrets forslag til vedtak i detalj: Styrets forslag til vedtak: Det ble henvist til nærmere informasjon gitt i informasjonsbrosjyre gjennomgått i beboermøte , påfølgende informasjonsmøter, ekstraordinær generalforsamling , beboermøte , Innkalling til ekstraordinær generalforsamling , ekstraordinær generalforsamling , Innkalling til ekstraordinær generalforsamling , ekstraordinær generalforsamling , protokoller fra ekstraordinære generalforsamlinger og , beboermøter i oktober 2012 og referat fra beboermøter utsendt i oktober 2012, samt tidligere utsendt og gjennomgått informasjon. 1. Generalforsamlingen vedtar utbygging innenfor følgende maksimale rammer: a. Maksimalt 5000 salgbare kvadratmeter (S-BRA) b. Maksimalt 76 leiligheter fordelt på maksimalt 4 blokker c. Maksimalt 4 etasjers høyde på nye blokker. d. Maksimalt 315 parkeringsplasser i parkeringskjellere. 2. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å: Inngå nødvendige avtaler, og iverksette tiltak for å oppnå slike avtaler, med grunneier og naboer for å realisere utbyggingsplanene Inngå avtale med utbyggerselskap om utbygging. Avtalen skal ikke overstige de maksimale rammene satt [punkt i samt inngå avtale om salg av nyutstedte andeler til utbyggerselskap. Påse at borettslaget har kontraktsfestet garanti for oppgjør og ikke blir utsatt for økonomisk risiko forbundet med utbyggingen av nye leiligheter. Påse at eksisterende andelseiere har forkjøpsrett til nye leiligheter. - Avholde samrådsmøter med beboere, Trondheim kommune og utbyggerselskap slik at plassering og utforming hensyntar dagens beboere i størst mulig grad. Inngå avtaler med konsulenter der det er nødvendig med ekstern bistand. Eksterne konsulenter vil være advokater, arkitekt og konsulenter for prosjektledelse og byggherreombud. Stifte aksjeselskap hvor borettslaget selv skal være 100% aksjonær. Aksjeselskapets vedtekter skal inneholde at selskapets vedtektsfestede formål er å «eie og drifte eget parkeringsanlegg». Aksjeseiskapet skal drifte parkeringsanlegget og administrere utleie av parkeringsplassene. Aksjeselskapet skal stilles med minimum aksjekapital kr

4 - Forutsetning for gjennomføringen er at styret etablerer en ekstern kontrollfunksjon bestående av ekstern ekspertise, f.eks revisor, advokat og I eller byggherreombud sàm skal ivareta borettslagets interesser. Saksopplysning: Jfr borettslagsiovens 8-9 krever vedtaket 2/3-dels flertall Generalforsamlingen vedtar å gjennomføre utbygging av borettslaget med følgende underpunkter: 1. Generalforsamlingen vedtar å gjennomføre utbygging innenfor følgende maksimale rammer: a. Maksimalt 5000 salgbare kvadratmeter (S-BRA) b. Makslmalt 76 leiligheter fordelt på maksimalt 4 blokker c. Maksimalt 4 etasjers høyde på nye blokker. d. Maksirnalt 315 parkeringsplasser i parkeringskjellere. 2. Generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt til å: - Inngå nødvendige avtaler, og iverksette tiltak for å oppnå slike avtaler, med grunneier og naboer for å realisere utbyggingsplanene - Inngå avtale med utbyggerselskap om utbygging. Avtalen skal ikke overstige de maksimale rammene satt i punkt i samt inngå avtale om salg av nyutstedte andeler til utbyggerselskap. - Påse at borettsiaget har kontraktsfestet garanti for oppgjør og ikke blir utsatt for økonomisk risiko forbundet med utbyggingen av nye leiligheter. - Påse at eksisterende andelseiere har forkjøpsrett til nye leiligheter. - Avholde samrådsmøter med beboere, Trondheim kommune og utbyggerselskap slik at plassering og utforming hensyntar dagens beboere i størst mulig grad. - Inngå avtaler med konsulenter der det er nødvendig med ekstern bistand. Eksterne konsulenter vil være advokater, arkitekt og konsulenter for prosjektledelse og byggherreombud. - Stifte aksjeselskap hvor borettsiaget selv skal være 100% aksjonær. Aksjeselskapets vedtekter skal inneholde at selskapets vedtektsfestede formål er å «eie og drifte eget parkeringsanlegg». Aksjeselskapet skal drlfte parkeringsanlegget og administrere utleie av parkeringsplassene. Aksjeselskapet skal stlftes med minimum aksjekapital kr Forutsetning for gjennomføringen er at styret etablerer en ekstern kontrollfunksjon bestående av ekstern ekspertise, f.eks revisor, advokat og I eller byggherreombud som skal ivareta borettslagets interesser. Stemmetall; Ja: _178_ Nei: _36_ Blank: Forkastet: 1 Ikke levert: Saken ble vedtatt med mer enn 2/3-dels flertall.

5 3. SAK TIL BEHANDLING 5 Utstedelse av nye aädeler Møteleder Tetje Bye presenterte kort bakgrunnen for hvorfor saken må tas opp til behandling. I forbindelse med utbyggingen av nye leiligheter vil det for borettsiaget være økonomisk fordelaktig å motta-oppgjør fra- utbyggingsselskap i form av salg av nyutstedte andeler fremfor å selge en tomt. Dette da salgsinntektene ikke vil være betegnet som skattbar inntekt ved salg av nyutstedte andeler. Styret ber derfor om at generalforsamlingen vedtar utstedelse av nye andeler tilsvarende det antall nye leiligheter som skal bygges. Ved utbygging av 76 leiligheter utstedes 76 nye andeler til pålydende pr andel kr og overkurs pr andel kr totalt pr andel kr Pålydende inngår i borettslagets innskudd. Overkurs disponeres som salgsinntekt for borettslaget. Ved utbygging av 76 leiligheter utgjør dette en økning i borettsinnskudd med kr og salgsinntekt med kr , totalt kr Skulle styret oppnå høyere pris enn antatt i forhandlingene med utbyggerselskapet, vil man måtte øke overkursen pr andel. Styrets forslag til vedtak: 1. Styret har vedtatt å øke antall andeler som angitt. 76 nye andeler a pålydende kr , overkurs kr , sum kr pr andel. Generalforsamlingen gir samtykke til dette, jfr borettsiovens ~ 3-2, 2.ledd 2. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å: - På borettslagets vegne, utstede nye andeler tilsvarende det antall nye leiligheter som skal bygges, maksimalt begrenset til 76 stk, samt til å Inngå avtale om salg av andelene til det utbyggerselskap borettslaget inngår utbyggingsavtale med. - Utstede nye andeler med pålydende kr pr andel pluss overkurs kr pr andel. Saksopplysnlng: Jfr borettslagslovens 8-9 krever vedtaket 2/3-dels flertall. 1. Generalforsamlingen vedtar å utstede nye andeler i borettslaget tilsvarende det antall nye leiligheter som besluttes bygget, pålydende pr andel kr og overkurs pr andel kr totalt pr andel kr Pålydende inngår i borettsiagets innskudd. Overkurs disponeres som salgsinntekt for borettslaget. Skulle styret oppnå høyere pris enn antatt i forhandlingene med utbyggerselskapet, vil man måtte øke overkursen pr andel. Generalforsamlingen gir samtykke til dette, jfr borettslovens 3-2, 2.iedd. 2. Generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt til å: - På borettsiagets vegne, utstede nye andeler tilsvarende det antall nye leiligheter som skal bygges, maksimalt begrenset til 76 stk, samt til å inngå avtale om salg av andelene til det utbyggerselskap borettslaget inngår utbyggingsavtale med.

6 -. 4 I - Utstede nye andeler med p~lydende kr pr andel pluss overkurs kr pr andel. 6 Stemmetall: Ja: _186_ - Nei: _22_ Blank: Forkastet: Ikke levert: i Saken ble vedtatt med mer enn 2/3-dels flertall Generalforsamlingen kan ikke treffe beslutning om andre saker enn dem som er bestemt angitt i innkallingen (BRL 7-8 ). Generalforsamlingen ble hevet klokken: /

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 16. FEBRUAR 2015 - KL.18.00. STED : AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN Innkalling inneholder: Saksdokumenter knyttet til kjøp av Mozart Eiendom AS og som

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. april 1982,sist endret 26. mai 2014. 1 NAVN, LAGSFORM, FORMÅL

Detaljer

ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR OPPLAND - ENDRING AV FORMÅL I FORSLAG TIL VEDTEKTER

ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR OPPLAND - ENDRING AV FORMÅL I FORSLAG TIL VEDTEKTER Regionalenheten Arkivsak-dok. 201200342-35 Saksbehandler Erik Lagethon Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 10.02.2014 Fylkestinget 18.02.2014 ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE August 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 28. MARS 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN Ordinært Sameiermøte KOLSRUD AS Til aksjeeiere: Det innkalles til ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 AS Maridalsveien 205 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer