BEVERVEIEN BORETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEVERVEIEN BORETTSLAG"

Transkript

1 Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG

2 Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag Tid og sted: Torsdag 27. november 2014 kl. 18:00 på Det chilenske Kulturhus Veitvet Senter, Veitvetveien 8. Gå inn Veitvet senter (Torget). Til venstre for Cafe Chandro gå trappeoppgangen 1 etasje opp og inn døren til høyre merket Det chilenske kulturhus. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt 1. Konstituering SAKSLISTE 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opptak av navnefortegnelse 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste 2. Utskifting av røropplegg og rehabilitering av bad Oslo, den 6.november 2014 Beverveien borettslag STYRET VEDLAGTE NAVNESLIPP FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN. VI BER OM AT DENNE FYLLES UT I FORKANT AV OPPMØTE FOR RASKERE REGISTRERING 2

3 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ekstraordinære generalforsamling den 27. november 2014: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt frem på generalforsamlingen. Sak 2: Utskifting av røropplegg og rehabilitering av bad fullmakt til låneopptak Sakens bakgrunn: Allerede på ordinær generalforsamling i 2011 ble det informert om at styret mente det var behov for en inspeksjon av soil-rørene, og at det var nødvendig å høytrykksspyle rørene før man gjennomførte en kamerainspeksjon som kunne gi svar på tilstanden til soil-rørene. Det vises her til styrets årsmelding for 2010: Soil-rør Borettslaget har gjennomført en inspeksjon av soil-rørene i borettslaget, og det er nødvendig å høytrykksspyle disse. Det er innhentet tilbud på høytrykksspyling, og styret ønsker å gjennomføre dette i nær fremtid. Styret avventer likevel ytterligere rapporter for å se om tilstanden er så dårlig at vi må gjennomføre tiltak utover bare høytrykksspyling av rørene. Styret bestilte høytrykksspyling men tilstanden til rørene var så dårlig at denne måtte avbrytes. Allerede fra start viste det seg at spylingen førte til lekkasjer og vannskader i leilighetene og arbeidene ble stoppet etter spyling av 6 leiligheter. På bakgrunn av dette bestilte styret et forprosjekt over tilstand og mulige utbedringer av røranlegg og baderom. Det vises her til redegjørelsen i styrets årsmelding for 2012: Soil-rør Som sikkert flere av dere er kjent med har vi i de siste årene hatt flere vannlekkasjer fra bad i borettslaget. Avløpsrør fra sluk og kjøkkenbenk har vært gjengrodd og har ikke tatt unna vann som de burde. Borettslaget bestilte rensing av rørene, men måtte stanse arbeidet da det viste seg at rørene var i så dårlig stand at de ikke tålte å bli renset. Styret har nå besluttet å foreta en undersøkelse av den tekniske tilstanden på vann og avløpsledninger og en konsekvensutredning av å skifte disse ut. Styret har engasjert Usbl til å utrede dette i et forprosjekt hvor røranlegg og våtrom undersøkes nærmere og hvor det blir utarbeidet forslag til aktuelle tiltak med tilhørende omkostningsoverslag. Forprosjektrapport vil bli presentert for alle på et beboermøte eller på generalforsamling. Forprosjektet foretok en samlet vurdering av borettslagets røranlegg og våtrom. Det ble foretatt befaringer og konkrete undersøkelser i leiligheter og kjellere. I forprosjektet vurderte man alternative utbedringsmetoder, og det ble redegjort for eventuell gjennomføring, og laget kostnadsoverslag. Resultatet av forprosjektet ble presentert på beboermøte i desember 2013, og hadde følgende vurdering av tilstanden og alternativene for utbedring. FORPROSJEKTET AVLØPSRØR/SOILRØR. Det er påvist gjennomkorrosjon i flere avløpsrør i bad og kjellere. Dette skyldes omfattende grafittisering. Det er en form for korrosjon hvor støpejernet omdannes til grafitt, og dermed blir porøst. Rørene er da ikke lenger vanntette, og de mister styrken. Denne prosessen starter fra innsiden i røret, 3

4 og de første utvendige tegn er blærer og rustflekker på malingen på rørene. Dette er det mye av i Beverveien borettslag. BADENES TILSTAND Badene er opprinnelig bygget i en tid hvor membraner ikke ble brukt. Tidens tann kombinert med moderne bruk gir et akselererende antall skader. Fuktskader ødelegger bygningene, og er uheldig for inneklimaet. Når rørene skiftes i hele borettslaget betyr dette at man tar hull i alle gulv for å få montert nye rør og sluk på plass. Dette vil også bety at bad som allerede er rehabilitert risikerer at membran i gulv skades der nye rør skal gå. I Beverveien går rørene fra bad i øverste leilighet i stueveggen i leiligheten under. Dette vil medføre inngrep i stueveggen i mange leiligheter ved rørutskifting. Tilsvarende vil det bli inngrep i stuehimling for fremføring av nye rør. Det er rør som i dag ligge innstøpt i dekket. FØLGENDE ALTERNATIVER ER VURDERT: Alt.1 - Utskifting av rørstammer og rehabilitering av samtlige bad. Dette er en gjennomgripende utbedring av rør og bad i alle leiligheter. Dette er den eneste løsningen som gir tette bad og sikkerhet mot lekkasjeskader ved et nytt, helhetlig røranlegg. Den ekstra kostnaden og ubehaget det medfører å ta badene samtidig som rørene skiftes, er forholdsvis liten. I kostnadsoppsettet på siste side er det tatt inn 2 alternativer. Begge gir full rørutskifting, men alt.1.2 går noe lengre i felles leveranse. Orientering om alternativene gis i informasjonsmøtet. Alt.2 Innvendig rehabilitering av avløpsrør. Om man kun rehabiliterer avløpsrør vil man fortsatt ha gamle vannrør og svake løsninger ved rørgjennomføringer i våtsone på bad etc. En rørrehabilitering vil kreve en grundig rens av rørene innvendig, kraftigere enn den som ble utført sist vinter. Rapporten konkluderer med at en slik rengjøring vil medføre betydelige vannskader i bygningskonstruksjoner og leiligheter som borettslaget vanskelig kan risikere. Styret anbefaler gjennomføring av Alt.1, full rørutskifting og rehabilitering av samtlige bad. Både i innkallingen til beboermøtet i desember 2013 og i styrets årsmelding 2013 som ble behandlet i ordinær generalforsamling 2014 har styret informert om hva man ser for seg i forhold til fremdrift i et prosjekt: Høst 2014: Jan/feb 2015: Vår 2015: Aug/sept. 2015: Ekstraordinær generalforsamling. Beslutning om evt. gjennomføring og valg av alternativ løsning. Priser fra entreprenør foreligger. Kontrakt med entreprenør / byggesøknad til offentlig myndighet Oppstart byggearbeider Styret ser i dag for seg at man ved vedtak i ekstraordinær generalforsamling nå vil kunne holde antatt fremdrift med oppstart av byggearbeider i august/september 2015 (selv om priser trolig først vil foreligge i februar/mars).. For nærmere informasjon om saken henvises det til borettslagets hjemmesider hvor hele forprosjektsrapporten på 61 sider er publisert. 4

5 Styret gjentar samtidig at før det er truffet beslutning må det ikke utføres omfattende arbeider på bad og våtrom, da vedtak kan innebære at slikt arbeid blir bortkastet. Det bør heller ikke pusses opp i øvrige deler av leiligheten, da arbeidene vil medføre inngrep i kjøkken og stue, samt transport i entre. Kostnader konsekvenser for felleskostnader Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å refinansiere daværende gjeld og ta opp nytt lån for rehabilitering av fasadene innenfor en kostnadsramme på kr. 45 millioner slik at nytt samlet lån ble kr. 55 millioner inklusive rehabilitering. Borettslaget har klart seg med en lavere refinansiering og har i dag lån på kr. 52 millioner. Videre har generalforsamlingen gitt styret fullmakt ved ordinær generalforsamling 2014 til å ta opp lån med inntil kr ,- for gjennomføring av oppgradering av uteområder og nytt avfallssystem. Vi har nå fått avklart at vi får tilskudd på kr. 2 mill. fra Husbanken i tillegg til tilskuddet fra Usbls miljøfond på kr ,- slik at lånebehovet/nettokostnad blir kun kr ,-, og med en økning i felleskostnadene med kr. 180,- pr mnd. for leilighetene og kr. 90,- for hyblene. Det er styrets vurdering at man i forkant av rehabiliteringsprosjektet da vil ha en total fellesgjeld på ca. kr ,- (sett opp mot fullmakt til låneopptak inntil kr ,-). Med en kostnadsramme på kr. 35 millioner vil da vil ende med en fellesgjeld på maksimalt kr ,- samlet for borettslaget. Dette gir en fellesgjeld for leilighetene med ca. kr ,- og for hyblene kr ,-. I beregningen av hva prosjektet innebærer kostnadsmessig for felleskostnader er det antatt at hele beløpet lånefinansieres, og eventuelle skattefordeler av dette er ikke inkludert. Det er lagt til grunn at lån løper over 25 år, med en rente på 4,0% (i dag er renten 3,25%). I forhold til alternativene vil det redegjøres for forskjellene på generalforsamlingen. Det er i alternativ 1.2. i tillegg lagt inn ekstra kvaliteter som felles varmtvannssentral mv. Totalkostnad Kost pr. bad Kostnad mnd. felleskostnader Hybel Leilighet Alternativ 1.1 kr kr kr 515 kr Alternativ 1.2 kr kr kr 673 kr Strømpetrekkin g kr kr kr 239 kr 478 Styret har som det fremgår fått fremforhandlet svært gunstige rentevilkår (3,25% nominelt), og det antas at også finansiering av soil-rørprosjektet kan finansieres langt under beregnet rentenivå på 4,0% i dagens marked. Videre har styret allerede tatt høyde for noen av kostnadene som kommer i tidligere regulering av felleskostnader. Det er derfor ikke nødvendig å øke felleskostnadene like mye som kostnadene som fremgår i tabellen, men styret anser likevel at det er riktig å vise hva kostnadene ved de forskjellige alternativene er over tid i forhold til generalforsamlingens beslutning. Det er alltid vanskelig å vurdere totalkostnad inklusive uforutsettposter før det faktisk foreligger priser fra entreprenør og kontrakt er inngått. Det foreslås derfor at styret får fullmakt til å inngå nødvendige kontrakter for å gjennomføre prosjektet basert på en maksimal kostnadsramme på kr. 35 millioner. Styret får da også handlerom til å bestille ekstra kvaliteter som er fornuftige, evt. gjennomføre utskiftning av varmtvannsberedere der det er kostnadseffektivt å gjøre dette, uten at man trenger å gjennomføre nye generalforsamlinger for å få utvidet rammen. Når det er sagt vil selvsagt styret arbeide hardt og målrettet for å holde totalkostnaden så lav som mulig selv om man får en høyere ramme enn antatt totalkostnad. 5

6 Styrets vurdering og innstilling Styrets vurdering er at tilstanden til soil-rørene er så dårlige at det eneste fornuftige alternativet er full baderomsrehabilitering, og ikke en enkel strømpeløsning som innebærer at man ikke får rehabilitert badene eller skiftet vannrørene samtidig og som likevel har en betydelig kostnad. Det er styrets vurdering at man ut fra et kost-/nytte perspektiv ikke bestiller tilleggskvaliteter som felles varmtvannssentreal i alternativ 1.2 (jf. rapporten på men at man gjennomfører alternativ 1.1 som gir full baderomsrehabilitering og utskifting av borettslagets røropplegg. Nærmere redegjørelse vil bli gitt på generalforsamlingen hvor også Usbls tekniske avdeling vil være tilstede for redegjørelse og svare på spørsmål. Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Utskifting av røropplegg og rehabilitering av bad som skal gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. 35 millioner kroner. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å inngå nødvendige kontrakter for å gjennomføre prosjektet basert på en kostnadsramme på kr. 35 millioner. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å inngå avtale om opplåning av borettslagets lån med inntil kr. 35 mill. Lånet vil få prioritet før borettslagsinnskuddene. 6

7 FULLMAKT VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER Jeg, er innehaver av leilighet nr. i Beverveien borettslag. Jeg kan ikke møte på generalforsamlingen den , og gir med dette fullmakt til å møte for meg. Oslo den underskrift NAVNESEDDEL TIL BRUK VED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BEVERVEIEN BORETTSLAG DEN Skriv leilighetsinnehaverens navn og leilighetens nummer på denne navneseddelen og lever den ved inngangen til møtelokalet. Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER: Navn: Leil. nr På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en med stemmerett for en andel. Leietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom du ikke kan møte på generalforsamlingen kan du i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd jfr. 4 siste ledd møte ved fullmektig. Ønsker du å benytte denne retten, vennligst bruk vedlagte fullmakt. 7

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Beverveien borettslag

Beverveien borettslag Beverveien borettslag Forprosjekt rehabilitering av våtrom og utskifting av røranlegg 2013 BEVERVEIEN BORETTSLAG FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: Usbl Teknisk avdeling v/ Trond Hagen

Detaljer

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM Januar 2011 BØLERSKOGEN BORETTSLAG II FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering 1.1 Bakgrunn og innledning Sameiet Grefsen Terrassehus (SGT) nærmer seg 30 år uten at det er foretatt noe større vedlikehold eller oppussing av fasadene.

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Møtedato Tirsdag 3. juni 2006 Møtetidspunkt 8.00 Møtested Røverbo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 82 andelseiere

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG Tirsdag, 16.juni 2015, kl. 18:00 Sted: Elias Blix (A13) på Universitetet i Nordland TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1 KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 28. MARS 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN Ordinært Sameiermøte KOLSRUD AS Til aksjeeiere: Det innkalles til ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2002 FOR BORETTSLAGET ROSENLI. I. BELIGGENHET OG VIRKSOMHET Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne. Det bekreftes at

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag avholdes mandag 05.05.2003 kl. 18.00 i Menighetssalen i Røa kirke, Nordengveien 9. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Møtedato 12.06.2008 Møtetidspunkt 18:30 Møtested Philips lokaler i Sandstuveien Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014.

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014. Ordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2013 Budsjett 2014 Innkomne saker Valg GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til

Detaljer