Ekstraordinær Generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekstraordinær Generalforsamling"

Transkript

1 Ekstraordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 28. MARS 2012 KL STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN

2 Ordinært Sameiermøte

3 KOLSRUD AS Til aksjeeiere: Det innkalles til ekstraordinær Generalforsamling i Kolsrud AS Tid: Onsdag 28. mars 2012 kl Sted: Karlsrud Skole SAKSLISTE --- o --- Spørsmål om møtet er lovlig innkalt 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opptak av navnefortegnelse 1.5 Godkjenning av saksliste 2. Boligselskapets vaktmesterordning SE VEDLEGG SOM VIL REDEGJØRES FOR INNLEDNINGSVIS 2.1 Skal styret eller Generalforsamlingen beslutte hvorvidt gjeldende ordning skal avvikles eller ikke? Ihht vedtektenes 8 er styret «bemyndighet til å handle på selskapets vegne i alt hva der hører til den ordinære drift av selskapets eiendommer.» Ihht aksjelovens kap. II hører «forvaltningen av selskapet under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, og iverksette de undersøkelser de finner nødvendig.» Generalforsamlingen bes derfor om å avklare hvorvidt det er styret eller Generalforsamlingen som i dette tilfellet skal beslutte hvilken type vaktmesterordning Kolsrud AS skal fortsette med? 2.2 Skal boligselskapet fortsette med fast ansatt vaktmester, eller inngå avtale med et vaktmesterselskap? Dersom sak 2.1 beslutter at Generalforsamlingen skal avgjøre hvorvidt dagens ordning skal avvikles eller ikke, må ovennevnte spørsmål stemmes over. Oslo, 19. mars 2012 Kolsrud AS STYRET Vedlagte navneslipp fylles ut og leveres ved inngangen til møtelokalet.

4 Til alle aksjonærer: Kolsrud AS Ekstraordinær Generalforsamling Informasjon fra Styret Den mottok Styret i Kolsrud AS en begjæring om ekstraordinær generalforsamling fra Rolf O. Pedersen, Radarveien 12, signert av 44 personer fra 42 husstander (dvs. 24% av aksjonærene) med krav om at spørsmålet om fast ansatt vaktmester eller kjøp av vaktmestertjenester fra eksternt firma skal behandles. Begjæringen oppfyller kravene i selskapets vedtekter og det er derfor innkalt til ekstraordinær generalforsamling den Bakgrunn Den økonomiske situasjonen i Kolsrud AS har forverret seg kraftig de siste 3 årene. Vi har opparbeidet et akkumulert underskudd på 2,2 millioner kroner. Siste års underskudd var på ca kroner. Det sier seg selv at denne trenden ikke kan fortsette. Konsekvensene pr. i dag er at helt nødvendige vedlikeholdsoppgaver har måttet bli satt på vent, med forfall av vår eiendomsmasse som resultat. På lang sikt vil fortsatte årlige underskudd føre til ytterligere forfall, insolvens og i verste fall konkurs. Styret har derfor tatt grep for å snu trenden og få økonomien i balanse. Aksjonærene har måttet bidra med solide økninger i fellesutgiftene både i fjor og i år, men kostnadssiden er minst like viktig for å oppnå balanse. Det er styrets plikt å drifte selskapet på en økonomisk forsvarlig måte, til beste for aksjonærene. Da kan dessverre ingen kuer være hellige, og vi har gått igjennom alle kostnader med særlig fokus på de største utgiftspostene som det er mulig å gjøre noe med. Disse er energi (strøm og olje), finanskostnader (renter), forsikringer og vaktmestertjenester. Energi Vi har fått foretatt en full gjennomgang av våre tekniske anlegg og forsikret oss om at disse nå driftes optimalt, slik at det til envher tid benyttes energi fra den rimeligste kilden (olje eller strøm). Videre har vi reforhandlet vår avtale med strømleverandøren og har nå langt mindre svingninger i strømprisen enn de to foregående årene. Vi forventer å se gevinsten av disse tiltakene i Renter Vi har reforhandlet våre låneavtaler og oppnådd lavere lånerente og høyere innskuddsrente. Videre har vi fordelt utbetalingene av store poster over flere terminer, slik at likviditetspresset er langt mindre enn tidligere. Forsikringer Vi har gjennomgått våre forsikringsavtaler og innhentet tilbud fra flere selskaper, og derigjennom konstatert at vi har de best mulige betingelser. Vaktmester Vi har beregnet mulige besparelser ved å kjøpe vaktmestertjenester eksternt i stedet for å ha ansatt vaktmester i Kolsrud. Beregningene viser at det ligger en årlig besparelse på Ekstraordinær generalforsamling Informasjon fra Styret 1

5 ca. kr i å kjøpe denne tjenesten. Styret har derfor iverksatt undersøkelser, herunder innhentet tilbud, vedrørende en avtale med BN Grønt & Rent, som leverer vaktmestertjenester til Knausen Borettslag. Vi har hatt en god dialog med styret i Knausen, og de er svært fornøyde med tjenestene fra BN Grønt & Rent. Den pris vi har blitt tilbud ligger på samme nivå som den som Knausen betaler, beregnet pr. husstand pr. år. Styret har derfor vedtatt å iverksette en prosess for å eventuelt avvikle ordningen med fast ansatt vaktmester og i stedet inngå avtale med BN Grønt & Rent. I den forbindelse vil vaktmesterleiligheten i nr. 12 kunne bli leid ut eller solgt til markedspris. Denne beslutningen ble ikke truffet med lett hjerte, og vi er klar over de menneskelige sidene i denne saken. Men styrets oppgave er først og fremst å ivareta aksjonærenes interesser, og det betyr at økonomien må på rett kjøl så snart som mulig slik at det igjen blir midler til å ivareta en forsvarlig drift av selskapet. Utvikling i selskapets økonomi Styret har fått tilbakemeldinger som tyder på at det sirkulerer en del feilaktige oppfatninger om selskapets økonomiske situasjon. Følgende figurer er basert på faktiske regnskapstall og bør tale sitt tydelige språk om utvikling og trend i vår økonomi. Ekstraordinær generalforsamling Informasjon fra Styret 2

6 Økonomiske konsekvenser Kolsrud AS er et frittstående boligaksjeselskap og har ingen tilknytning til OBOS eller andre store sammenslutninger. Vi er derfor helt og holdent ansvarlige for vår egen økonomi, ihht. aksjeloven og borettslagsloven. I ytterste tilfelle, kan vi derfor bli slått konkurs som ethvert annet aksjeselskap. Styrets syn og oppfordring I henhold til selskapets vedtekter tilligger det styret å fatte beslutninger i alle saker som faller inn under forretningsmessig forvaltning. Skulle Generalforsamlingen gi seg selv rett til å overprøve og instruere styret i en slik sak representerer det en ny praksis i selskapet. Styret anser i såfall ikke lenger at vi vil være i stand til å drive selskapet på en forsvarlig måte, og vi vil derfor stille våre plasser til disposisjon med umiddelbar virkning dersom Generalforsamlingen velger å overprøve vårt vedtak. Vi vil derfor oppfordre Valgkomitéen samt gruppen av aksjonærer representert ved Rolf O. Pedersen om umiddelbart å iverksette tiltak for å ha et nytt kandidatstyre klart til Generalforsamlingen den 28.03, om dette skulle vise seg å bli nødvendig. Styret oppfordrer på det sterkeste alle aksjonærer om å møte opp på ekstraordinær generalforsamling den Om du er forhindret fra å møte kan du gi fullmakt til en annen aksjonær som kan stemme på dine vegne. Oslo, Med vennlig hilsen Styret i Kolsrud AS Ekstraordinær generalforsamling Informasjon fra Styret 3

7 NAVNESEDDEL TIL BRUK VED EKSTRAORD. GF Aksjonærens navn og leilighetens nummer skrives på denne navneseddel som leveres ved inngangen til møtelokalet. Vennligst bruk blokkbokstaver: Navn: Seksjonsnr./leil.nr.:.. På generalforsamlingen kan eier og ektefelle eller eventuell samboer møte, men bare med en stemme for aksjen. Dersom du ikke kan møte på den ekstraordinære generalforsamlingen kan du møte ved fullmektig. Ønsker du å benytte denne retten kan fullmakten under benyttes. FULLMAKT Vennligst bruk blokkbokstaver ved utfylling. Jeg, er eier av leilighet nr... i boligaksjeselskapet Jeg kan ikke møte på den ekstraordinære generalforsamlingen den../.. 20, og gir med dette.. fullmakt til å møte for meg. Oslo, den. Underskrift

8 Ordinært Sameiermøte

9 Ordinært Sameiermøte

10 Ordinært Sameiermøte

11 Ordinært Sameiermøte

12 Brækhus Dege Brækhus Dege Consult AS Brækhus Dege driver hovedsakelig med advokatvirksomhet og eiendomsforvaltning i selskapene, Brækhus Dege Advokatfirma DA og Brækhus Dege Eiendom AS. Virksomheten har en historie på ca 100 år, og eiendomsjus og eiendomsforvaltning har vært en sentral del fra starten. Vår visjon er å hjelpe virksomheter og personer fremover. Vi tilstreber å være tydelige, uavhengige og handlekraftige i arbeidet for kundene og i forhold til deres motparter. Brækhus Dege Eiendom AS Brækhus Dege Eiendom AS forvalter i dag ca. 140 boligselskaper med til sammen ca boliger og 15 næringsselskaper tilknyttet eiendomsbransjen hvor både kontorbygg, kjøpesenter, kombinertbygg og utleiegårder er en del av porteføljen. Selskapet eies av partnerne i Brækhus Dege Advokatfirma. Brækhus Dege Eiendom AS har felles kontorlokaler med advokatfirmaet og gjennom det en unik tilgang til juridisk kompetanse på alle områder. Boligselskap forvaltet av Brækhus Dege Eiendom AS får 20 % rabatt på advokattjenester. Beboere får gunstige tilbud på eiendomsmegler-tjenester i forbindelse med salg og utleie av eiendom. Brækhus Dege Advokatfirma DA Brækhus Dege Advokatfirma er meget kompetent innen fast eiendomsrettsforhold herunder seksjonering, plan og bygningsrett, selskapsorganisering, skatterett med mer. Brækhus Dege Advokatfirma DA er et fullservice advokatkontor som er representert med høy kvalitet på de fleste forretningsjuridiske områder, jf. f.eks. den anerkjente advokatrangeringen Legal 500 hvor vi er topptrerangert innenfor 9 av 13 kategorier. Advokatfirmaet har lang erfaring med å representere både byggherrer og utbyggere i forskjellige faser av en byggeprosess. Innenfor boligrett nevnes også særskilt vår ukentlige ekspertspalte i Aftenpostens papirutgave samt den som er publisert på nettet. Advokatfirmaet tilbyr også styrestøttefunksjon for de selskapene som måtte ønske en slik løsning. Brækhus Dege Consult AS leverer regnskapstjenester og bistand innen merverdiavgiftrelaterte problemstillinger til norske og utenlandske oppdragsgivere som driver virksomhet i Norge. Rabattordninger for boligselskap og dets beboere Brækhus Dege Eiendom AS har framforhandlet rabattavtaler for boligselskapene på en rekke områder bl.a. forsikring, finansiering, fyringsolje, tekniske konsulenttjenester, service- og vedlikehold av heisanlegg, strøm, vaktmestertjenester og revisjon. Boligselskapene får i tillegg rabatt på tjenester fra Brækhus Dege Advokatfirma (pt. 20 %). Beboere i selskaper Brækhus Dege Eiendom AS forvalter får rabatt på telefoni og på meglertjenester. Brækhus Dege Advokatfirma DA Dronning Mauds gate 10, Pb Vika, NO-0114 Oslo Tel , Fax Brækhus Dege Eiendom AS Dronning Mauds gate 10, Pb Vika, NO-0114 Oslo Tel , Fax Brækhus Dege Advokatfirm DA avd. Sandvika Kinoveien 12, Pb. 216, NO-1300 Sandvika Tel , Fax Med handlekraft og tydelige råd hjelper vi deg fremover 2 Ekstraordinær Generalforsamling

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer