ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen"

Transkript

1 PROTOKOLL Dato og klokkeslett: kl Sted: Det chilenske Kulturhus Veitvet Senter, Veitvetveien 8. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt: Henning Hoel 1.2 Valg av seetær Som seetær ble valgt: Henning Hoel 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Valgt ble: Mona Fonnes 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter Antall fremmøtte med stemmerett: 67 Antall fremlagte fullmakter: 7 Totalt: Godkjenning av innkalling Godkjent 1.6 Godkjenning av saksliste Godkjent SAK 2: Utskifting av røropplegg og rehabilitering av bad fullmakt til låneopptak Sakens bakgrunn: Allerede på ordinær generalforsamling i 2011 ble det informert om at styret mente det var behov for en inspeksjon av soil-rørene, og at det var nødvendig å høytrykksspyle rørene før man gjennomførte en kamerainspeksjon som kunne gi svar på tilstanden til soil-rørene. Det vises her til styrets årsmelding for 2010: Soil-rør Borettslaget har gjennomført en inspeksjon av soil-rørene i borettslaget, og det er nødvendig å høytrykksspyle disse. Det er innhentet tilbud på høytrykksspyling, og styret ønsker å gjennomføre dette i nær fremtid. Styret avventer likevel ytterligere rapporter for å se om tilstanden er så dårlig at vi må gjennomføre tiltak utover bare høytrykksspyling av rørene.

2 Styret bestilte høytrykksspyling men tilstanden til rørene var så dårlig at denne måtte avbrytes. Allerede fra start viste det seg at spylingen førte til lekkasjer og vannskader i leilighetene og arbeidene ble stoppet etter spyling av 6 leiligheter. På bakgrunn av dette bestilte styret et forprosjekt over tilstand og mulige utbedringer av røranlegg og baderom. Det vises her til redegjørelsen i styrets årsmelding for 2012: Soil-rør Som sikkert flere av dere er kjent med har vi i de siste årene hatt flere vannlekkasjer fra bad i borettslaget. Avløpsrør fra sluk og kjøkkenbenk har vært gjengrodd og har ikke tatt unna vann som de burde. Borettslaget bestilte rensing av rørene, men måtte stanse arbeidet da det viste seg at rørene var i så dårlig stand at de ikke tålte å bli renset. Styret har nå besluttet å foreta en undersøkelse av den tekniske tilstanden på vann og avløpsledninger og en konsekvensutredning av å skifte disse ut. Styret har engasjert Usbl til å utrede dette i et forprosjekt hvor røranlegg og våtrom undersøkes nærmere og hvor det blir utarbeidet forslag til aktuelle tiltak med tilhørende omkostningsoverslag. Forprosjektrapport vil bli presentert for alle på et beboermøte eller på generalforsamling. Forprosjektet foretok en samlet vurdering av borettslagets røranlegg og våtrom. Det ble foretatt befaringer og konete undersøkelser i leiligheter og kjellere. I forprosjektet vurderte man alternative utbedringsmetoder, og det ble redegjort for eventuell gjennomføring, og laget kostnadsoverslag. Resultatet av forprosjektet ble presentert på beboermøte i desember 2013, og hadde følgende vurdering av tilstanden og alternativene for utbedring. FORPROSJEKTET AVLØPSRØR/SOILRØR. Det er påvist gjennomkorrosjon i flere avløpsrør i bad og kjellere. Dette skyldes omfattende grafittisering. Det er en form for korrosjon hvor støpejernet omdannes til grafitt, og dermed blir porøst. Rørene er da ikke lenger vanntette, og de mister styrken. Denne prosessen starter fra innsiden i røret, og de første utvendige tegn er blærer og rustflekker på malingen på rørene. Dette er det mye av i Beverveien borettslag. BADENES TILSTAND Badene er opprinnelig bygget i en tid hvor membraner ikke ble brukt. Tidens tann kombinert med moderne bruk gir et akselererende antall skader. Fuktskader ødelegger bygningene, og er uheldig for inneklimaet. Når rørene skiftes i hele borettslaget betyr dette at man tar hull i alle gulv for å få montert nye rør og sluk på plass. Dette vil også bety at bad som allerede er rehabilitert risikerer at membran i gulv skades der nye rør skal gå. I Beverveien går rørene fra bad i øverste leilighet i stueveggen i leiligheten under. Dette vil medføre inngrep i stueveggen i mange leiligheter ved rørutskifting. Tilsvarende vil det bli inngrep i stuehimling for fremføring av nye rør. Det er rør som i dag ligge innstøpt i dekket. FØLGENDE ALTERNATIVER ER VURDERT: Alt.1 - Utskifting av rørstammer og rehabilitering av samtlige bad. Dette er en gjennomgripende utbedring av rør og bad i alle leiligheter. Dette er den eneste løsningen som gir tette bad og sikkerhet mot lekkasjeskader ved et nytt, helhetlig røranlegg. Den ekstra kostnaden og ubehaget det medfører å ta badene samtidig som rørene skiftes, er forholdsvis liten. I kostnadsoppsettet på siste side er det tatt inn 2 alternativer. Begge gir full rørutskifting, men alt.1.2 går noe lengre i felles leveranse. Orientering om alternativene gis i informasjonsmøtet. Alt.2 Innvendig rehabilitering av avløpsrør. Om man kun rehabiliterer avløpsrør vil man fortsatt ha gamle vannrør og svake løsninger ved rørgjennomføringer i våtsone på bad etc. En rørrehabilitering vil eve en grundig rens av rørene innvendig, aftigere enn den som ble utført sist vinter. Rapporten konkluderer med at en slik

3 rengjøring vil medføre betydelige vannskader i bygningskonstruksjoner og leiligheter som borettslaget vanskelig kan risikere. Styret anbefaler gjennomføring av Alt.1, full rørutskifting og rehabilitering av samtlige bad. Både i innkallingen til beboermøtet i desember 2013 og i styrets årsmelding 2013 som ble behandlet i ordinær generalforsamling 2014 har styret informert om hva man ser for seg i forhold til fremdrift i et prosjekt: Høst 2014: Ekstraordinær generalforsamling. Beslutning om evt. gjennomføring og valg av alternativ løsning. Jan/feb 2015: Vår 2015: Aug/sept. 2015: Priser fra entreprenør foreligger. Kontrakt med entreprenør / byggesøknad til offentlig myndighet Oppstart byggearbeider Styret ser i dag for seg at man ved vedtak i ekstraordinær generalforsamling nå vil kunne holde antatt fremdrift med oppstart av byggearbeider i august/september 2015 (selv om priser trolig først vil foreligge i februar/mars).. For nærmere informasjon om saken henvises det til borettslagets hjemmesider hvor hele forprosjektsrapporten på 61 sider er publisert. Styret gjentar samtidig at før det er truffet beslutning må det ikke utføres omfattende arbeider på bad og våtrom, da vedtak kan innebære at slikt arbeid blir bortkastet. Det bør heller ikke pusses opp i øvrige deler av leiligheten, da arbeidene vil medføre inngrep i kjøkken og stue, samt transport i entre. Kostnader konsekvenser for felleskostnader Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å refinansiere daværende gjeld og ta opp nytt lån for rehabilitering av fasadene innenfor en kostnadsramme på. 45 millioner slik at nytt samlet lån ble. 55 millioner inklusive rehabilitering. Borettslaget har klart seg med en lavere refinansiering og har i dag lån på. 52 millioner. Videre har generalforsamlingen gitt styret fullmakt ved ordinær generalforsamling 2014 til å ta opp lån med inntil ,- for gjennomføring av oppgradering av uteområder og nytt avfallssystem. Vi har nå fått avklart at vi får tilskudd på. 2 mill. fra Husbanken i tillegg til tilskuddet fra Usbls miljøfond på. 400.,- slik at lånebehovet/nettokostnad blir kun ,-, og med en økning i felleskostnadene med. 180,- pr mnd. for leilighetene og. 90,- for hyblene. Det er styrets vurdering at man i forkant av rehabiliteringsprosjektet da vil ha en total fellesgjeld på ca ,- (sett opp mot fullmakt til låneopptak inntil ,-). Med en kostnadsramme på. 35 millioner vil da vil ende med en fellesgjeld på maksimalt ,- samlet for borettslaget. Dette gir en fellesgjeld for leilighetene med ca ,- og for hyblene. 290.,-. I beregningen av hva prosjektet innebærer kostnadsmessig for felleskostnader er det antatt at hele beløpet lånefinansieres, og eventuelle skattefordeler av dette er ikke inkludert. Det er lagt til grunn at lån løper over 25 år, med en rente på 4,0% (i dag er renten 3,25%). I forhold til alternativene vil det redegjøres for forskjellene på generalforsamlingen. Det er i alternativ 1.2. i tillegg lagt inn ekstra kvaliteter som felles varmtvannssentral mv.

4 Alternativ 1.1 Alternativ 1.2 Strømpetrekkin g Totalkostnad Kost pr. bad Kostnad mnd. felleskostnader Hybel Leilighet Styret har som det fremgår fått fremforhandlet svært gunstige rentevilkår (3,25% nominelt), og det antas at også finansiering av soil-rørprosjektet kan finansieres langt under beregnet rentenivå på 4,0% i dagens marked. Videre har styret allerede tatt høyde for noen av kostnadene som kommer i tidligere regulering av felleskostnader. Det er derfor ikke nødvendig å øke felleskostnadene like mye som kostnadene som fremgår i tabellen, men styret anser likevel at det er riktig å vise hva kostnadene ved de forskjellige alternativene er over tid i forhold til generalforsamlingens beslutning. Det er alltid vanskelig å vurdere totalkostnad inklusive uforutsettposter før det faktisk foreligger priser fra entreprenør og kontrakt er inngått. Det foreslås derfor at styret får fullmakt til å inngå nødvendige kontrakter for å gjennomføre prosjektet basert på en maksimal kostnadsramme på. 35 millioner. Styret får da også handlerom til å bestille ekstra kvaliteter som er fornuftige, evt. gjennomføre utskiftning av varmtvannsberedere der det er kostnadseffektivt å gjøre dette, uten at man trenger å gjennomføre nye generalforsamlinger for å få utvidet rammen. Når det er sagt vil selvsagt styret arbeide hardt og målrettet for å holde totalkostnaden så lav som mulig selv om man får en høyere ramme enn antatt totalkostnad. Styrets vurdering og innstilling Styrets vurdering er at tilstanden til soil-rørene er så dårlige at det eneste fornuftige alternativet er full baderomsrehabilitering, og ikke en enkel strømpeløsning som innebærer at man ikke får rehabilitert badene eller skiftet vannrørene samtidig og som likevel har en betydelig kostnad. Det er styrets vurdering at man ut fra et kost-/nytte perspektiv ikke bestiller tilleggskvaliteter som felles varmtvannssentreal i alternativ 1.2 (jf. rapporten på men at man gjennomfører alternativ 1.1 som gir full baderomsrehabilitering og utskifting av borettslagets røropplegg. Nærmere redegjørelse vil bli gitt på generalforsamlingen hvor også Usbls tekniske avdeling vil være tilstede for redegjørelse og svare på spørsmål.

5 Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Utskifting av røropplegg og rehabilitering av bad som skal gjennomføres innenfor en kostnadsramme på. 35 millioner oner. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å inngå nødvendige kontrakter for å gjennomføre prosjektet basert på en kostnadsramme på. 35 millioner. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å inngå avtale om opplåning av borettslagets lån med inntil. 35 mill. Lånet vil få prioritet før borettslagsinnskuddene. Styrets forslag ble vedtatt med 52 mot 16 stemmer Henning Hoel /s/ Møteleder Mona Fonnes /s/ Valgt av generalforsamlingen

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Beverveien borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Beverveien borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 28.04.2014 kl 18.00 Sted: I Det Chilenske kulturhus, Veitvetveien 8 ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Beverveien borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM STYRET I HAMBORG BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM Informasjonsmøte avholdes Tirsdag 24. august 2010 kl. 18.30 Hovseter Skoles aula (Landingsveien

Detaljer

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har Til: Fra: Andelseiere i Bogerud borettslag Norconsult Dato: 2014-01-13 Informasjon om rehabilitering av vann og avløpsrør Historikk Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger.

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR VÅTROMSREHABILITERING Borettslaget Torshov Kvartal I UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i Rådyrveien borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i Rådyrveien borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 20.04.2015 kl. 19.00 Sted: Veitvet skoles aula ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i Rådyrveien borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Beverveien borettslag

Beverveien borettslag Beverveien borettslag Forprosjekt rehabilitering av våtrom og utskifting av røranlegg 2013 BEVERVEIEN BORETTSLAG FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: Usbl Teknisk avdeling v/ Trond Hagen

Detaljer

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering 1.1 Bakgrunn og innledning Sameiet Grefsen Terrassehus (SGT) nærmer seg 30 år uten at det er foretatt noe større vedlikehold eller oppussing av fasadene.

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Møtedato Tirsdag 3. juni 2006 Møtetidspunkt 8.00 Møtested Røverbo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 82 andelseiere

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom.

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. HISTORIKK Historikk - del 1 Boligselskapet har i flere år i årsmeldinger orientert om bruk og vedlikehold

Detaljer

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM Januar 2011 BØLERSKOGEN BORETTSLAG II FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING Bjerkedalen Borettslag UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

S. nr. 6537 Neuberggt 9 S/E FORPROSJEKT. Neuberggt 9 S/E VEDLIKEHOLDSTILTAK FOR VANN- OG AVLØPSRØR OG VÅTROM

S. nr. 6537 Neuberggt 9 S/E FORPROSJEKT. Neuberggt 9 S/E VEDLIKEHOLDSTILTAK FOR VANN- OG AVLØPSRØR OG VÅTROM S. nr. 6537 Neuberggt 9 S/E FORPROSJEKT Neuberggt 9 S/E VEDLIKEHOLDSTILTAK FOR VANN- OG AVLØPSRØR OG VÅTROM Mars 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling.

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. 1. Bakgrunn I vårt brev av 12. november 2007 til beboerne redegjorde vi for hvorfor det var nødvendig med en husleieøkning på 10% fra 2008. En

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Ravnåsen borettslag avholdes Torsdag 19. juni 2014 kl. 18.00 i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5 Avholdt: 10.mai.2011, kl 18:30 Sted: Trondheimsveien 5 D, Akersalen Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2009 i Stig Borettslag. Avholdt: 29. april 2009 Sted: Øvre Disen Velhus.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2009 i Stig Borettslag. Avholdt: 29. april 2009 Sted: Øvre Disen Velhus. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2009 i Stig Borettslag Avholdt: 29. april 2009 Sted: Øvre Disen Velhus --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG Tirsdag, 16.juni 2015, kl. 18:00 Sted: Elias Blix (A13) på Universitetet i Nordland TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1 KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Saksfremlegg Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer