Granvollen Familiebarnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Granvollen Familiebarnehage"

Transkript

1 Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon:

2 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i Granvollen Familiebarnehage benytter årsplanen med progresjonsplan som et arbeidsdokument. I tillegg utarbeider vi (blant annet gjennom månedsplaner) mer detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i tett samarbeid med ansatte og foreldre. Granvollen Familiebarnehage sin årsplan med progresjonsplan fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. VELKOMMEN TIL GRANVOLLEN FAMILIEBARNEHAGE Vi er fire damer som jobber i Granvollen Familiebarnehage: Barnehagens faste assistenter er Tone, Sissel og Mina, som har jobbet i Granvollen familiebarnehage i henholdsvis 15, 13 og fem år. Janne går inn i sitt tredje år som styrer og pedagogisk leder i Granvollen, og har arbeidet med barn i 16 år. Vi gleder oss til spennende, morsomme og lærerike dager sammen med barna. Ingen dag er lik, og hver dag gir nye muligheter for de minste til og utforske og oppdage alt og alle rundt seg. Vi ønsker å være aktive og positive bidragsytere for de små på deres lærerike vei. Vi ser fram til dette barnehageåret, og håper på et godt samarbeid med dere foreldre, for å gi barna deres en best mulig barnehagehverdag! Vennlig hilsen Tone, Sissel, Mina og Janne 1

3 OM BARNEHAGEN Granvollen Familiebarnehage er en ideell, foreldredrevet familiebarnehage med en ikkeøkonomisk profitt. Barnehagen benytter en autorisert regnskapsfører som har hovedansvaret for oppfølging av barnehagens økonomi, i samarbeid med styrer og foreldrestyret. Foreldrestyret har tre representanter, en av disse er leder av eierstyret. Det at barnehagen er foreldredrevet innebærer noe mer dugnadsinnsats enn ordinære, større barnehager. Når dèt er sagt innebærer ideell, foreldredrevet familiebarnehage med en ikke-økonomisk profitt mest av alt en barnehage der dere som foreldre har stor påvirkningskraft til å være deltakende og medbestemmende i deres barns barnehagehverdag. Barnehagens økonomiske midler benyttes kun til det beste for barna og barnehagen, det er ingen som tar ut utbytte av overskudd. Granvollen Familiebarnehage er en liten barnehage, der vi sammen ønsker å gjøre egne og andres barns barnehagehverdag så god som mulig KORT OPPSUMMERING AV ÅRSPLANEN Barnehageloven inneholder bestemmelser om barnehagens formål og innhold. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver, og omsorg, lek og læring er sentrale deler. Rammeplanens fagområder er: 1) Kommunikasjon, språk og tekst. 2) Kropp, bevegelse og helse. 3)Kunst, kultur og kreativitet. 4) Natur, miljø og teknikk. 5) Etikk, religion og filosofi. 6) Nærmiljø og samfunn. 7) Antall, rom og form. I Granvollen familiebarnehage har vi valgt følgende hovedsatsingsområder for barnehageåret 2014/2015: 1) VENNSKAP 2) UTEGLEDE 3) SPRÅKSTIMULERING Utover disse satsingsområdene vil vi ha ulike temaer knyttet til TRAS ("Observasjon av språk i daglig samspill" ). I månedsplanen som utgis før den 1. hver måned vil det stå hva som er månedens tema. Som foreldre vil dere motta månedlige skriftlige evalueringer av arbeidet som gjøres i barnehagen. 2

4 BARNEHAGELOVENS FORMÅLSPARAGRAF «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier om kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.» (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd) DANNING OG BARNETS ALLSIDIGE UTVIKLING I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. I Granvollen Familiebarnehage er alle barna under tre år, og vi tilstreber at vi i vårt arbeid med lek, læring, oppdragelse og omsorg viser respekt, åpenhet og glede. De valgene vi gjør vil være med å påvirke danningsprosessen. Slik barnas hjem preger barna vil også våre valg her i barnehagen ha betydning for barnas danningsprosess. Vi ønsker i disse prosessene et nært samarbeid og gode refleksjoner sammen med dere foreldre. Vi har derfor bestilt et felles inspirasjonskurs for ansatte og foreldre i september. Vi håper dette kan bidra til åpenhet og gode samtaler for felles forståelse og innsats for hvert av «våre» åtte barn. 3

5 BARNETS MEDVIRKNING I BARNEHAGEN «Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.» (Barnehageloven 1 Formål, 2. ledd) «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Prinsippet om barns rett til medvirkning er slått fast i barnehagelovens formålsbestemmelse og utdypet i barnehageloven 3. FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. Barn må både få oppleve tilknytning og fellesskap og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Barn må støttes til å leve seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre. Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Vi vil ta barnas følelsesmessige uttrykk på alvor. Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Om barns selvfølelse krenkes, økes sannsynligheten for barnets hensynsløshet, mobbing og manglende empati. Vi i barnehagen ønsker å ta utgangspunkt i barns egne uttrykksmåter. Vi vil lytte og prøve å tolke barnas kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger og etter hvert også deres verbale språk. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. Barn trenger å erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppen, slik at barnas medvirkning kan møtes på en god måte samtidig som vi voksne gir barna tydelige grenser og rammer for hverdagen. Konkrete tiltak kan for eksempel innebære å følge et barns interesse for noe det blir opptatt av på tur. Kanskje var planen å gå og se på hestene. Men på veien oppdager noen barn en edderkopp som spinner edderkoppspinn. Vi stopper, snakker om edderkoppen, teller beina, hvilken farge har den, hvordan klarer den å spinne spinn Kanskje bruker vi mer tid hos edderkoppen enn hos hesten. På veien fikk barna medvirke og fortelle hva de var opptatt av. Og samtalen/sangene videre vil derfor kanskje handle om edderkoppen i stedet for hesten. 4

6 BARNEHAGENS HOVEDSATSINGSOMRÅDER 2014/2015 1) VENNSKAP 2) UTEGLEDE 3) SPRÅKSTIMULERING Disse områdene er valgt som hovedsatsingsområde, der lek ligger som grunnlag for alle områdene. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom: "Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Ved å late som, går barn inn i en egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Gjennom utforsking og samtale om verden og fenomener skaffer de seg kunnskap og innsikt på mange områder. Lek med den fysiske verden både ute og inne innebærer utforsking og bearbeiding av inntrykk." (Rammeplanen 2006) 1) VENNSKAP Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. Barn har behov for og har det bra når de har venner. Dersom barn ikke har venner kan dette få negative konsekvenser for deres utvikling. Det er derfor en viktig del av barnehagens arbeid å støtte at vennskapsrelasjoner utvikles, også hos små barna. Hvis man spør større barn hva som er det aller beste med barnehagen sier praktisk talt alle at det er vennene og å leke med dem som er det aller morsomste. Mange studier viser at barn rangerer relasjoner med andre barn svært høyt og at det har en stor verdi. Forskere er også enige om at vennskapsrelasjoner har en stor betydning for både barnets generelle trivsel, utvikling og for opplevelsen av å ha det bra i barnehagen. I vennskapsrelasjoner trener barn mange ulike sosiale kompetanser som de trenger for å bygge opp relasjoner. Vennskap er ikke alltid harmoni og idyll, det inneholder også ofte konflikter og opplevelse av svik og mangel på lojalitet. Det er viktig at barna lærer seg å håndtere dette og derfor må vi som voksne i barnehagen ta vennskapsrelasjoner på største alvor, og eventuelt følge opp barn som ikke har venner eller får problemer med å beholde vennskap. 5

7 Tiltak: Observasjon og eventuell hjelp til å komme inn i leken Masse glede og humor og å le sammen Gi barna trening i å løse konflikter på egen hånd Medvirke til positiv samhandling Trekke frem hvert barns unike positive sider, og tydeliggjøre disse for de andre barna Felles positive opplevelser som gir grunnlag for fellesskap Gi tid og rom for lek, slik at vennskap skal kunne utvikle seg Dele barnegruppa i mindre grupper for å legge til rette for og ta vare på gryende vennskap Følg med på at alle barn har muligheter til å få en venn. Skap rammer slik at barn kontinuerlig har muligheter for å møte hverandre. Hvis det er stor spredning i alder i barnehagen, er det viktig å skape møteplasser for barn i samme alder Hvis det finnes barn som ikke har en venn, skal man ikke tvinge bestemte barn å være sammen med det barnet. Men man kan støtte de barna som eventuelt har noen felles interesser ved at de kan gjøre ting sammen, slik at de lærer hverandre å kjenne Det skal ikke så mye til for at barn knytter vennskapsrelasjoner. Noen ganger holder det at et par barn får være med på noe spesielt, som for eksempel å få være med i butikken sammen, eller pakke opp nye leker som de etterpå kan vise andre barn. Eller de får være ute i lekehuset når de andre er inne Respekter og støtt alle de ulike former for vennskapsrelasjoner som finnes mellom barn. Barns vennskapsrelasjoner er ofte mer komplekse en hva man tror Bruk deg selv i leken slik at et spesielt barn skal få muligheter for å få en venn. 2) UTEGLEDE Dette ønsker vi å ha som hovedmål først og fremst fordi vi har svært positiv erfaring ved det å gi barn positive opplevelser ute, både i forhold til motorisk og sosial utvikling. Vi har en grunnleggende tro på at barna har et stort utbytte av å oppleve uteglede fra de er små, både for å få interesse for uteliv og naturen, men også for å bedre fysikk, læring og psykisk helse. I dette arbeidet mener vi det viktigste å legge til grunn er at veien til et barns hode går gjennom fingrene; De må gripe for å begripe. Og som voksen i denne prosessen handler det om å sette seg ned på barnas nivå, undre seg sammen med dem. Og også å kunne trekke seg litt tilbake og la de oppdage og mestre på egenhånd. I denne balansegangen mener vi barnet har best mulighet for mest positiv læring og utvikling. Målet er at barnet lærer å undre seg, observere, gjøre eksperimenter, beskrive og snakke om de ulike fenomenene det opplever ute. Barnet blir kjent med og får forståelse for 6

8 planter, dyr, årstider, vær og nærmiljø. Denne nærkontakten med naturen og utelivet bedrer livskvaliteten for barnet. I denne sammenheng vil vi gjerne referere til noen ord til ettertanke (fra Temahefte om natur og miljø): «Om vi skal kunne håpe på at barn skal vokse opp og bli ansvarlige mennesker som utviser omsorg og respekt for naturen, inkludert andre mennesker, må de ha noen som viser dem hvordan de skal gjøre det. Barn lærer ikke dette hvis de voksne rundt dem brekker greiner, kaster fra seg søppel eller tråkker på småkryp. Vi har lov å studere mauren og finne ut hvordan den lever, men vi har ingen rett til å ødelegge maurtua. Respekten for naturen og det levende må også inkludere de dyrene vi kanskje ikke liker så godt. Edderkopper og meitemark kan virke ekle for noen men vi har ikke rett til å overføre disse personlige oppfatningene til fremtidens generasjoner. Disse dyrene er i likhet med oss resultat av en lang utviklingsprosess og er perfekt tilpasset det miljøet de lever i. I et naturlig økosystem er alle arter like viktige for at balansen skal opprettholdes. Om vi setter småkrypene tilbake der vi fant dem, legger vi grunnlaget for at barna også vil gjøre det. Om vi sier æsj og kaster dem i toalettet, har vi også formidlet en måte å oppleve naturen og andre levende vesener på. Men denne måten å formidle naturopplevelser på er ikke ønskelig, hverken i barnehagen eller i verdenssamfunnet.» Tiltak: Først og fremst er vår viktigste grunnleggende tanke at vi går tur fordi selve turen er et mål i seg selv med alt det vi kan oppdage på veien Låne bøker på biblioteket om naturen og om dyr og insekter Legge til rette for grovmotorisk lek både inne og ute i Granvollen familiebarnehage sin lekeplass. Det kan være i form av puter, matter, balanseløype, hinderløype av lekeapparater. Disse ferdighetene vil være god å ha på strabasiøse turer i skog og mark over stubber og steiner Ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og stimulere dem til å oppleve med alle sanser Gi barna begynnende kunnskap om fødsel, aldring og død ved å ta utgangspunkt i naturens kretsløp. En kan synliggjøre at alt som dør i naturen brytes ned til enkle stoffer og brukes om igjen. Vi kan for eksempel å snakke om døde insekter vi finner, trær som vokser osv. Så og plante inne eller ute Lage hinderløype og natursti Samle høstblader, bygge snøskulpturer og lage fantasilandskap av stein, kvist og mose Bruke bilde- og oppslagsbøker Gjøre ulike eksperimenter med for eksempel såpe, vann, vannfarger og snø 7

9 3) SPRÅKSTIMULERING Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av Granvollen Familiebarnehage sitt innhold. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Kommunikasjons- og språkkompetansen er viktig både for barnas liv nå og for barnets utvikling i fremtiden. Vi ønsker å gi barna varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, og som et redskap for å kunne gi uttrykk for egne tanker, meninger og følelser. Vi har lagd aktivitetskort ut i fra boka "Tiltak Til TRAS.» Kort fortalt handler det om hvordan vi på best mulig måte kan bruke leker, spill, bøker, konkreter osv. til å arbeide med språk. Dette mener vi vil føre til bedre og mer systematisk språkopplæring. Disse språk-/aktivitetskortene benytter vi når vi deler barnegruppen i mindre grupper. TRAS er et observasjonsverktøy, som vi også benytter som en del av grunnlaget ved en foreldresamtale, i tillegg til «Alle Med». Områder vi jobber med: Samspill Kommunikasjon Oppmerksomhet Språkforståelse Språklig bevissthet Uttale Ordproduksjon Setningsproduksjon 8

10 HVERDAGSAKTIVITETER: ARENA FOR OMSORG, LEK OG LÆRING START PÅ DAGEN: Mål: Barn og foreldre skal føle seg velkomne i barnehagen Vi uttrykker glede over at barnet kommer Vi er opptatt av det samme som barnet Vi viser interesse og engasjement for barnets liv før barnehagestart Vi tar barnet på armen eller fanget når foreldrene går Vi tar kontakt med foreldrene/oppfordrer foreldrene til å ta kontakt hvis avskjeden har vært vanskelig Vi har fast plass til barnets klær og utstyr HENTING/AVSLUTNING AV BARNEHAGE DAGEN: Mål: I samarbeid med foreldrene skal vi hjelpe barnet til å oppleve en god avslutning på dagen Vi hjelper barnet med å formidle noe av det som har skjedd i løpet av dagen Vi viser interesse og engasjement for barnets liv etter barnehageslutt Vi har oppslagstavle i gangen med barnehagens planer og viktig informasjon STELL/BLEIESKIFT: Mål: Oppnå gode og nære stunder med det enkelte barn Vi synger, tuller og småprater med barnet Vi bruker god tid Vi benevner ulike kroppsdeler Vi har god hygiene Vi setter ord på det vi gjør AV- OG PÅKLEDNING: Mål: Barnet skal gradvis lære å kle av og på seg Vi setter av god tid slik at barnet kan delta etter evne Vi oppmuntrer og hjelper barnet til å klare selv Vi lærer barnet sammenheng mellom klær og vær 9

11 Vi setter ord på det vi gjør HVILE/SOVESTUND: Mål: Barnet skal få ro og hvile i løpet av dagen Vi ser og tar vare på enkeltbarnet og dets behov for hvile og søvn Vi har nært samarbeid med foreldre om barnets hvile og søvnbehov Vi er sammen med barnet hvis det er urolig når det skal sove MÅLTID: Mål: Barnet skal lære seg gode spisevaner og holdninger i en hyggelig atmosfære Vi veksler på å spise brødmat og varme måltider. Det serveres melk og frukt hver dag Vi tilbyr variert pålegg Vi tar aktiv del i måltidet og spiser sammen med barna Vi har god hygiene før, under og etter måltidet Vi passer på at alle kan delta i samtale ved bordet Vi oppmuntrer barnet til å prøve ut nye smaker gjennom å få velge selv Vi tilbyr vann til måltidene, og melk til de som ønsker Vi voksne er gode rollemodeller og spiser selv like sunt som barna i barnehagehverdagen SAMLINGSTUND: Mål: Barnet skal oppleve et felleskap der det kan, vil og tør delta Vi skal søke felles fokus Vi skal lytte til barna Vi skal ha det gøy med sang, rim og regler Vi skal bruke bilder, sangkort, figurer og enkle historier Vi skal gjenta og repetere, vi skal le og ha det gøy sammen, vi skal øve barnet på å være i fokus 10

12 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan vi konkret arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. FAGOMRÅDENE KONKRETE TILTAK, 1-3 ÅRINGENE Aktivitetskort med TRAS-tiltak, brukes i små grupper Vi bruker bevegelsessanger i samlingsstund/grupper KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Vi leser sammen med barna i grupper eller èn til èn Vi setter ord på våre handlinger sammen med barna Barna møter symboler supplert med tall og bokstaver i interiøret Peke- og bildebøker er tilgjengelig for barna KROPP BEVEGELSE HELSE Vi bruker nærmiljøet til å går turer slik at de selv kan gå Vi tilbyr barna et sunt og godt kosthold Vi gir barna mulighet til å teste sin egen kropp og hva de mestrer KUNST KULTUR KREATIVITET Vi lar barna få kjennskap til ulike materialer i formingsaktiviteter Vi leser bøker både èn til èn og i grupper Vi henger opp barnas kunst på veggene og lager utstilling NATUR MILJØ TEKNIKK Vi går turer i nærmiljøet Vi fotograferer fra barnas hverdag. Barna får også prøve å ta bilder. Vi undrer oss sammen med barna om hva som skjer ute ved de ulike årstidene 11

13 ETIKK RELIGION FILOSOFI Vi lærer barna hva som er rett og galt i ulike situasjoner Vi introduserer barna for tradisjoner i forbindelse med jul og påske Vi går på tur og ser hvor alle bor NÆRMILJØ SAMFUNN Vi går på turer i nærmiljøet Bruker faste tursteder gjennom året Vi oppsøker steder med buss, tog; observerer eller blir med bussen/toget Vi bruker tid på å la barna få utforske barnehagens fysiske lokaler og utemiljø, spesielt i tilvenningstiden ANTALL FORM ROM Vi bruker gruppene til å telle hvor mange barn, hvor mange fingre osv. Vi bruker eventyr, bøker og Tras-tiltak til å telle og snakke om begreper 12

14 PLANLEGGING OG DOKUMENTASJON Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Gjennomføringen av planene må være så fleksible at de gir rom for spontanitet og barns medvirkning. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver, og som barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Barnehagens arbeid beskrives i forhold til kriterier gitt i barnehageloven og rammeplanen. I Granvollen Familiebarnehage innebærer denne dokumentasjonen og vurderingen først og fremst månedlige skriftlige evalueringer/ bilder av arbeidet som gjøres i barnehagen, som gis til foresatte. Med foresattes tillatelse vil vi også ta bilder av barnet/ barna i barnehagedagen. I tillegg vil foreldresamtalene være en viktig del av dokumentasjonen, og en mulighet til å endre og videreutvikle arbeidet som gjøres med barnegruppa og hvert enkelt barn. Vi ønsker tilbakemeldinger fra dere på det arbeidet vi gjør, både det som oppfattes bra og det vi kunne gjort bedre. 13

15 DAGSRYTMEN I GRANVOLLEN FAMILIEBARNEHAGE Dagsrytmen i Granvollen Familiebarnehage settes for å ha faste rammer i løpet av dagen, og dermed å kunne skape trygghet for barnet og barnegruppa. Dersom barnet ikke kommer i barnehagen ønsker vi å få beskjed før kl. 9.30, slik at vi har mulighet til å dra på turer fra formiddagen og planlegge dagen bedre Barnehagen åpner Frokost. Barna har med egen matpakke 9.30 Dagens aktivitet (se månedsplanen) Lunsj (Brødmåltid). Varmmat på fredag Hvilestund Samlingsstund med sanger, rim og regler Frukt-/ yoghurt-/ brød-måltid Frilek inne eller ute (se Årsplanen ift. vennskap som satsingsområde) Barnehagen stenger 14

16 KALENDER Barnehagen er stengt på helligdager, i romjulen, påskeuken, juli måned, samt fire dager i forbindelse med skolens høst- og vinter-ferie: 2. og 3. oktober og 19. og 20. februar. Granvollen Familiebarnehage har åpent ved alle planleggingsdagene de kommunale barnehagene holder stengt. Vi setter inn fast vikar under kursdagene eller har kveldsmøter/ kveldskurs for de ansatte. Måned AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI Innhold Tilvenning TRAS: Språkforståelse og språklig bevissthet 23.9: Kurs; for foreldre og ansatte Oppstartsamtaler m/pedagog/styrer TRAS: Språkforståelse og språklig bevissthet Høstferie: 2.10 og Foreldresamtaler m/pedagog/styrer TRAS: Uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon Foreldresamtaler m/pedagog/styrer TRAS: Ord, begrep og sanger ift. jul 12. desember: Luciamarkering; for barn og ansatte 19. desember: Nissefest; for barn og ansatte Stengt i romjulen TRAS: Uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon TRAS: Samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet 13. februar: Ballong-diskotek; for barn og ansatte Vinterferie 19.2 og TRAS: Samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet Mars: Årsmøte foreldreforeningen; for foreldre TRAS: Samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet Påskekaffe; for barn, foreldre og ansatte Stengt i påskeuken Foreldresamtaler m/pedagog/styrer TRAS: Områder vi trenger å jobbe mer med Foreldredugnad; for foreldre TRAS: Ingen emner denne måneden Sommerfest; for barn, foreldre og ansatte Sommerferie i juli måned 15

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

ÅRSPLAN. for TRYGG START FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN. for TRYGG START FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for TRYGG START FAMILIEBARNEHAGE 2015/2016 INNLEDNING «Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring,

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Heimvang familiebarnehage

Heimvang familiebarnehage Heimvang familiebarnehage reporteren@mac.com Telefon: 41455153 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/heimvang-familiebarnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

SONEPLAN FOR RØD SONE

SONEPLAN FOR RØD SONE SONEPLAN FOR RØD SONE 2014/2015 Barnets tid ditt og mitt ansvar BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Scala Private Barnehage

Scala Private Barnehage Scala Private Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 adm@scalapbh.no 92 88 09 58 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Amigos Barnehage Gullklumpen familiebarnehage

Amigos Barnehage Gullklumpen familiebarnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Amigos Barnehage Gullklumpen familiebarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Adresse: Åsdalsveien 33, 1166 Oslo Åpningstid: 07.30-16.30. Organisasjonsnr: 996591069

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 FAMILIEBARNEHAGEN I ASKER INNHOLD Presentasjon av den enkelte familiebarnehage Familiebarnehagens visjon og voksenrollen Innhold, mål og samhandling i hverdagsaktiviteter

Detaljer

Formålsparagrafen i barnehageloven

Formålsparagrafen i barnehageloven Årsplanen er barnehagens viktigste arbeidsverktøy og legger grunnlaget for virksomheten. Den gir barnehagens brukere og andre interessenter informasjon om barnehagen og dens innhold. Barnehageloven, formålsparagrafen

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012-2013 Årsplan skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden Innledning: Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer