HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN. En utredning fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN. En utredning fra"

Transkript

1 HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN En utredning fra O-2615 Rapportdato: 3. januar 2008 Utreder: Org.nr: NCM Donaldsons AS Stranden 3B 0250 OSLO Kontaktperson: Jan-Eirik Berntsen Telefon: /direkte: Mobil Telefax: E-post: Oppdragsgiver: Org.nr: Conseptbygg AS Storgt MOSS Kontaktperson: Anders Fjeld Telefon: Mobil Telefax: E-post: Utskrift:

2 INNHOLD: SIDE: 0.0 SAMMENFATNING BAKGRUNN FOR ANALYSEN BESKRIVELSE AV TILTAKET Størrelse, karakter og leietakersammensetning Atkomstforhold. Tilgjengelighet for forskjellige brukergrupper MARKEDSUNDERLAG Avgrensning av markedsområdet Befolkning i markedsområdet. Inntekt. Aldersstruktur Beregnet etterspørsel i markedsområdet 2006 og FAKTISK OMSETNING I MARKEDSOMRÅDET 2006 DEKNINGSGRAD OG HANDELSBALANSE DETALJHANDELSSTRUKTUREN I OG OMKRING MARKEDSOMRÅDET TILTAKETS FORHOLD TIL REGELVERKET. KONSEKVENSENE AV TILTAKET Vurdering av tiltaket i forhold til relevante retningslinjer Oppsummering av konsekvensene TILTAKETS TRAFIKKGENERERING Lokal trafikkgenerering Resonnementer om totalt trafikkarbeid AVSLUTNING 24 Vedlegg: 1 Kart over markedsområdet 2 Markedsområdets befolkning 2005 og Inntektsnivå. 3 Beregnet privat etterspørsel i markedsområdet 2006 og Privat etterspørsel, faktisk omsetning og dekningsgrad 2006 Handelsanalyse Hadelandsparken/Utskrift dato Side 2

3 0.0 SAMMENFATNING Bakgrunnen for denne utredningen er at tiltakshaver Hadelandsparken planlegger å etablere en regional handelspark på inntil kvm. på Grua i Lunner kommune. Tiltaket, som også består av en rekke andre elementer, utløser konsekvensutredning (KU). Denne handelsanalysen er en del av KU. Tiltaket er i beskrevet i kapittel 2.0: Handelspark på kvm. hvorav COOP Extra Stormarked utgjør kvm. De øvrige forretningene blir forhandlere av plasskrevende varegrupper, bl.a. møbelvarehus, elektromarked og byggevarehus. Vegserviceanlegg med bensinstasjon og hamburgerrestaurant blir en del av tilbudet. Handelsparken er planlagt å få direkte atkomst fra rundkjøring tilknyttet påkjøringsrampene til Rv 4. For bilende kunder blir atkomstforholdene svært gode. I kapittel 7.0 er tiltaket vurdert til å generere biler pr. åpningsdag, tilsvarende enheter VDT (virkedøgntrafikk). Kollektivtilbudet er i dag nærmest ikke-eksisterende for handlende. Dersom kollektivandelen skal kunne bli merkbar betinger det et betydelig bedret busstilbud. Det er planlagt gang/sykkelsti til Grua sentrum. Nye boliger i tiltaket og andre mulige boligfelt i nærheten vil få gåavstand til handelsparken. Markedsunderlaget for tiltaket er omtalt i kapittel 3.0. Markedsområdets geografiske utstrekning fremgår av kart Vedlegg 1 og av spesifikasjon i Vedlegg 2. Markedsområdets befolkning vises i Vedlegg 2. Det fremgår at primærområdet (Lunner kommune) hadde en befolkning pr på drøye personer, som er antatt å øke med ca. 365 personer innen Sekundærområdet (Gran og Jevnaker) har en befolkning på drøye personer og forventer en økning på ca. 640 personer frem mot I tertiærområdet (Nittedal, Gjerdrum og Nannestad i Akershus) bodde det personer pr Prognosen for befolkningsøkning i tertiærområdet er på drøye personer frem til Inntektsnivået i markedsområdet fremgår også av Vedlegg 2. Inntektsnivået i primær- sekundær- og tertiærområdet varierer. Primærområdet ligger litt over snittet for Oppland fylke, men 9 prosent under landsgjennomsnittet. Sekundærområdet ligger på linje med fylkessnittet og 14 prosent under landskjennomsnittet. I tertiærområdet er inntektsnivået nær landsgjennomsnittet. Etterspørselen fra markedsområdets husstander for året 2006 er beregnet i vedlegg 3. Forskjellene i inntektsnivå er så store at vi benytter forbrukstabell for Hedemark og Oppland for primær- og sekundærområdet og tabell for Norge for Tertiærområdet. Etterspørselen vil øke betydelig innen tiltaket blir realisert. For å gi et bilde av hva det kan bety har vi beregnet markedsområdets etterspørsel i 2015, basert på forventet befolkningsvekst og etterspørselvolum. Gjennomsnittlig vekst i perioden Handelsanalyse Hadelandsparken/Utskrift dato Side 3

4 var i overkant av 2 % pr. år. De siste årene har veksten vær opp mot hele 4% per år. I denne utredning har vi lagt en årlig vekst i etterspørselsvolum per capita på 1,5 %. Dette gjør oss trygge på at konklusjonene i analysen blir robuste. Diagrammet viser beregnet etterspørsel fra markedsområdets husstander i 2006 og Privat etterspørsel mrd Privat etterspørsel mrd Primæromr. Sekundæromr. Tertiæromr. Markedsomr. Det innebærer at husholdningenes etterspørsel i markedsområdet øker med 23% fra 2006 til For nærmere detaljer henviser vi til vedlegg 3. Detaljhandelsetterspørsel fra bedrifter og institusjoner i markedsområdet kommer i tillegg til husholdningenes etterspørsel. Generelt ligger slik etterspørsel på % av det husholdningene etterspør, men det er store variasjoner mellom bransjer. Også turistetterspørsel, som i dette tilfelle bør tas med i betraktning, kommer i tillett. Den faktiske detaljhandelsomsetningen i 2006 er beskrevet i kapittel 4 og i vedlegg 4. Det er beskrevet at bransjeblanding og en del andre forhold gjør at beregnet etterspørsel i Vedlegg 3 ikke er direkte sammenlignbar med omsetning gjengitt i Terminstatistikk for varehandel. Sammenligning med tall for hele landet gir imidlertid en god pekepinn om den reelle dekningsgraden. Underdekningen fra primærområdet er beregnet til ca. 230 millioner kroner ekskl. mva. i Det er underdekning i nesten alle bransjer og den er størst i varegruppen elektro som ikke er representert i Lunner. Sekundærområdet har en svak underdekning sett under ett. Det er imidlertid store forskjeller mellom Jevnaker kommune og Gran Kommune. Jevnaker kommune har stor Handelsanalyse Hadelandsparken/Utskrift dato Side 4

5 underdekning mens Gran kommune har overdekning. Det skyldes at Gran som regionalt handelssenter trekker til seg kjøpekraft fra resten av Hadeland. Sumtallene dekker imidlertid over kjøpekraftstrømmer både inn og ut av sekundærområdet. Også tertiærområdet har stor handelslekkasje, som i hovedsak går mot nedre Romerike og Oslo. Detaljhandelsstrukturen i markedsområdet er beskrevet relativt detaljert i kapittel 5. I primærområdet (Lunner) er handelen i hovedsak konsentrert rundt tettstedene Harestua, Grua, Roa og Lunner. Handelstilbudet er svakt og bare noen få bransjer er representert. Der fremgår det at Gran sentrum er den dominerende innkjøpsstedet for lettere faghandelsvarer/bæreposehandel. Handel med tyngre varer og plasskrevende konsepter ligger utenfor sentrumsgatene men i nærheten av tettsteder og sentrum. Tiltakets forhold til regelverket og konsekvensene av tiltaket omhandles i kapittel 6. I forhold til etablering av detaljhandel må tiltaket primært forholde seg til Kommuneplan for Lunner, Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland og Fylkesdelplan for Hadeland. Hovedandelen av handelen som tiltaket skal huse kommer inn under definisjonen av plasskrevende varer i fylkesdelplanen for lokalisering av varehandel. Unntaket er COOP Extra Stormarked. Fylkesdelplanen angir at det i første rekke er kommunenes ansvar å vurdere en konkret etablering. Størstedelen av det området der Hadelandsparken skal ligge er i kommuneplanens arealdel avsatt til industri, lager og forretning. Derfor er lokalisering av en handelspark der i samsvar med kommuneplanen. Når det gjelder handel med ikke plasskrevende varer begrenser fylkesdelplanen for lokalisering av varehandel i utgangspunktet størrelsen til kvm. på det aktuelle lokaliseringsstedet. Dette får anvendelse for COOP Extra Stormarked. Unntak gjelder dersom etableringen er tilpasset størrelsen på handelsomlandet og forventet befolkningsvekst. Utreders konklusjon er at etableringen av COOP Extra Stormarked er forholdsvis stor, men likevel ikke ute av proporsjon med det markedet den skal betjene, turisthandel inkludert. Tiltaket vil gi befolkningen i Lunner et bedret tilbud og redusere kjøpekraftlekkasjen. Overdekningen i Gran blir derimot mer eller mindre eliminert. De øvrige butikkene i tiltaket kommer inn under fylkesdelplanens lokaliseringsretningslinjer punkt D, Plass- eller transportkrevende varegrupper. Konklusjonen er at slike etableringer i Hadelandsparken er i samsvar med fylkesdelplanen. Butikkstruktur og kommunikasjonslinjer tilsier at dagens lekkasje i slike bransjer går til nedre Romerike, Oslo, Vestregionen i Akershus og, for Jevnakers del, til Hønefoss. Tiltaket vil kunne trekke noe kjøpekraft fra tertiærområdet i konkurranse med nedre Romerike og Oslo. Tiltaket vil redusere lekkasjen til de nevnte regionene og bedre handelsbalansen i Lunner og på Hadeland som region. De beløpene det er snakk om er likevel så små at Handelsanalyse Hadelandsparken/Utskrift dato Side 5

6 bortfallet neppe er merkbart i praksis for handelsaktørene i Akershus, i Oslo eller på Hønefoss. Heller ikke på Hadeland vil konsekvensene for den etablerte handelen bli dramatiske, men noen vil kunne få mindre vekst enn de ellers ville fått. De konkrete butikkene der er planlagt å etablere er i hovedsak godt i samsvar med det markedet de skal betjene. Det pekes på at for butikkene i Gran sentrum vil tiltaket ikke medføre vesentlige konsekvenser. Det vil ikke hindre Gran fra å videreutvikle seg som Hadelandsregionens regionale senter for sentrumsfaghandel. Handelsparken er beregnet å generere en virkedøgntrafikk på lokalt. Dette er ikke utelukkende ny trafikk, noe kommer f. eks. i stedet for trafikk til andre innkjøpssteder. Samlet endring av trafikkarbeid i handlesammenheng vurderes som liten, men det er uvisst i hvilken retning mulig endring går. Konsekvensene av tiltaket kan oppsummeres slik: Etablering av handel i Hadelandsparken er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Dagligvarebutikken COOP Extra Stormarked er relativt stor, men ikke ut av proporsjon med det markedet den skal betjene, turistetterspørsel inkludert. Den kan derfor komme inn under unntaksbestemmelsene i fylkesdelplanen for etablering av varehandel. Etableringen innebærer økt konkurranse for Kiwi på Grua og vil eliminere den store dagligvareoverdekningen i Gran. Etablering av handel med plasskrevende varer er i samsvar med fylkesdelplanens retningslinjer for slike etableringer. Konsekvensen blir først og fremst mindre handelslekkasje/bedret handelsbalanse. Det blir ingen store negative konsekvenser for eksisterende butikker i markedsområdet. For de områdene som trekker kjøpekraft fra markedsområdet blir bortfallet knapt merkbart. Endring av samlet trafikkarbeid vurderes som liten. Avslutningsvis håper NCM Donaldsons at vi med denne utredningen har belyst problemstillingen på en tilfredsstillende måte. Handelsanalyse Hadelandsparken/Utskrift dato Side 6

7 1.0 BAKGRUNN FOR ANALYSEN Tiltakshaver og forslagsstiller er eiendomsutviklingsselskapet Hadelandsparken AS. Tiltakshaver ønsker å regulere området ved Grua med sikte på å etablere en regional handelspark på inntil kvm. med plasskrevende handel og storhandel. Tiltakshaver har engasjert NCM Donaldsons AS til å utarbeide handelsanalysen. Ansvarlig for utredningen er seniorrådgiver Jan-Eirik Berntsen. 2.0 BESKRIVELSE AV TILTAKET Vi beskriver her tiltaket i grove trekk, idet konkrete planer ikke er lagt. 2.1 Størrelse, karakter og leietakersammensetning Tiltaket ligger ved tettstedet Grua i Lunner kommune, nærmere bestemt ved krysset mellom RV4 og FV16. Tiltaket vil i hovedsak huse store butikker. Forretningene vil i stor grad være basert på bilavhengig storhandel. Byggene blir relativt store og får et nøkternt formspråk, men det estetiske aspektet vil likevel bli lagt vekt på. Følgende leietakersammensetning er planlagt: Virksomhet: Plasskrevende varegrupper Areal kvm: COOP Extra Bygg Elektromarked Møbelvarehus Hagesenter, inne/uteområde 2000/1500 kvm. Forhandlere av andre plasskrevende varer: Diverse byggevarer, biler, campingvogner, båter etc Sum plasskrevende varer Annen detaljhandel COOP Extra Stormarked (dagligvarer) Sum detaljhandel Veiservice Hamburgerrestaurant 500 Bensinstasjon 500 Sum handelsparken Omsetning ekskl. mva., mill. kr (25) (35) (510) Handelsanalyse Hadelandsparken/Utskrift dato Side 7

8 Hamburgerrestaurant og bensinstasjon betraktes ikke som egentlig detaljhandel og inngår ikke i handelsanalysen på samme måte som de øvrige elementene i parken. 2.2 Atkomstforhold. Tilgjengelighet for forskjellige brukergrupper Atkomstforholdene vil bli grundigere beskrevet andre steder i konsekvensutredningen. Her gir vi en kort beskrivelse. Bil. Tiltaket ligger rett ved RV 4 som er områdets overordnede veinett. De fleste som ikke bor i det umiddelbare nærområdet vil benytte den. Atkomstforholdene for bilende kunder blir gode. Kollektivdekning: Landekspressen Dokka Oslo har 6 daglige avgager i hver retning forbi Grua, hovedsakelig morgen og ettermiddag. Skoleskyssrutene 703 Hov Brandbu Jaren Stryken og 715 Roa Mylla Grua Lunner som stopper ved Grua stasjon. Ingen holdeplasser ligger i dag slik at bussrutene i praksis kan betjene handelsparken. Avstanden til Grua stasjon er også for stor til at jernbanen får praktisk anvendelse for handelsparkens kunder. Dette betyr at dagens kollektivtilbud i praksis er nærmest ikke-eksisterende for handelsparkens del. Dersom handelsparken skal få en merkbar andel kunder som reiser kollektivt betinger det et sterkt forbedret busstilbud. Gående/syklende. Nye boliger i tiltaket, i fremtiden også i andre planlagte boligfelt i nærheten, vil bli liggende innenfor gåavstand fra handelsparken. Det er planlagt gang/sykkelvei til Grua sentrum. I motsatt retning vil den kunne fortsette langs den gamle riksveien (FV 16) sydover mot Harestua. Strekningen fra Grua stasjon til planområdets nordvestlige hjørne er for tiden under opparbeidelse. Dette betyr at handelsparken får akseptabel sykkelavstand fra bebyggelsen på Grua. Harestua og Roa ligger også i realistisk sykkelavstand, men så vidt langt unna at mange nok vil velge annen transport. 3.0 MARKEDSUNDERLAG Markedsunderlaget for tiltaket er en funksjon av hvordan markedsområdet avgrenses, hvor mange som (i fremtiden) bor i området og detaljhandelsetterspørselen per capita. Konkurranseforholdene i området avgjør hvor stor andel av etterspørselen som kan antas å tilfalle tiltaket. 3.1 Avgrensning av markedsområdet Basert på studium av kommunikasjonslinjer, avstander samt beliggenhet og størrelse på andre for befolkningen aktuelle innkjøpssteder har vi avgrenset tiltakets markedsområde slik: Primærområde: Lunner Kommune Handelsanalyse Hadelandsparken/Utskrift dato Side 8

9 Tiltaket har størst influens i Primærområdet. Sekundærområde: Gran Kommune Jevnaker Kommune Tertiærområde: Nittedal Kommune Nannestad Kommune Gjerdrum Kommune Tiltaket har minst influens i Tertiærområdet. 3.2 Befolkning i markedsområdet. Inntekt. Vedlegg 2 viser befolkningen i markedsområdet. Det fremgår at markedsområdet hadde en befolkning pr på drøye personer. Av dette utgjør befolkningen i primær- og sekundærområdet snaut personer eller 44 %. Befolkningen er antatt å øke med mer enn personer innen , men primær- og sekundærområdet svarer bare for av disse. Vi har lagt til grunn Statistisk sentralbyrås fremskrivningsalternativ MMMM(middels nasjonal vekst). Primærområdets befolkningsøkning på 4% frem mot 2015 er på linje med befolkningsveksten på landsbasis. Sekundærområdet spriker og det forventes en økning på 1% i Gran Kommune og 8% i Jevnaker Kommune. Befolkningsprognosene for Oppland fylke ligger på 1% og er klart under Primær- og Sekundærområdets prognoser. Inntektsnivået i markedsområdet har betydning for beregning av etterspørselen. Inntektsnivået i Primærområdet er litt over gjennomsnittet for Oppland fylke, mens Sekundærområdet er på linje med fylkesgjennomsnittet. Primærområdet ligger 9 % under landsgjennomsnittet og Sekundærområdet 14% under landsgjennomsnittet. Tertiærområdets inntektsnivå er litt over landsgjennomsnittet. Neste punkt viser hvilke konsekvenser vi har trukket av inntektsnivået. 3.3 Beregnet etterspørsel i markedsområdet 2006 og 2015 Befolkningens etterspørsel rettet mot detaljhandelen kan beregnes ved hjelp av Statistisk Sentralbyrås Forbruksundersøkelse. Undersøkelsen publiseres som gjennomsnittstall for hele landet, men også for geografiske områder, de tre største byene i sum, for strøkstype (tettbygd/spredtbygd) og for husstandstyper. Vi har allerede nevnt at etterspørselen varierer med husstandenes inntekt. Dersom det ikke finnes egne tabeller for det aktuelle markedsområdet har NCM Donaldsons, for å ta hensyn til at det er en sammenheng mellom inntekt og etterspørsel, valgt å beregne etterspørsel basert på en tabell fra Forbruksundersøkelsen for et område som ligger på samme inntektsnivå som det vi skal analysere. Handelsanalyse Hadelandsparken/Utskrift dato Side 9

10 Vedlegg 2 viser at inntektsnivået for Primær- og Sekundærområdet er på linje med Oppland fylkes nivå og vi har benyttet forbrukstabellen for Hedmark og Oppland. Tertiærområdet har imidlertid et inntektsnivå som er på linje med landsgjennomsnittet og vi har benyttet forbrukstabell for Norge. Tiltaket er beregnet ferdig utbygd og innkjørt i Etterspørselen vil øke betydelig innen tiltaket blir realisert. For å gi et bilde av hva det kan bety har vi beregnet markedsområdets etterspørsel i 2015, basert på forventet befolkningsvekst og etterspørselvolum. Gjennomsnittlig vekst i etterspørsel per capita var i perioden i overkant av 2 % pr. år. De siste årene har veksten vært opp mot hele 4 % pr. år. For ikke å overdrive har vi i denne utredningen lagt til grunn en årlig vekst i etterspørselsvolum per capita på 1,5 % pr. år. På dette grunnlag viser diagrammet nedenfor beregnet etterspørsel i 2006 og Etterspørselen fra markedsområdets husholdninger øker med 23 % fra 2006 til 2015, men for Primær- og Sekundærområdet er veksten under 20 %. For nærmere detaljer henviser vi til vedlegg Privat etterspørsel mrd Privat etterspørsel mrd Primæromr. Sekundæromr. Tertiæromr. Markedsomr. Detaljhandelsetterspørsel fra bedrifter og institusjoner i markedsområdet kommer i tillegg til husholdningenes etterspørsel. Generelt ligger slik etterspørsel på % av det husholdningene etterspør, men det er stor forskjell fra bransje til bransje. Dagligvarebransjen, jern- og fargehandlere samt byggmarkeder har høyest andel. Handelsanalyse Hadelandsparken/Utskrift dato Side 10

11 Særlig i områder med mange hytter eller ved gjennomfartsveier til slike områder er det også en turistetterspørsel som kan være betydelig. Oftest er det dagligvarebutikker og byggevarebutikker som tilføres mest kjøpekraft fra hytteeiere. Dog er det mange usikkerhetsmomenter ved slike beregninger. Fylkesdelplanen for lokalisering av varehandel i Oppland gir en indikasjon: Hvis antall hytter er tredjeparten så stort som antall innbyggere vil hyttebrukerne bety like mye for kundegrunnlaget som 10 % av innbyggerne. Primær- og sekundærområdet har ca hytter. Befolkningen er snaut personer. Beregningsmodellen tilsier da at hyttebefolkningen etterspør ca. 3 % av den fastboende befolkningens etterspørsel. Det tilsvarer 42 millioner kroner ekskl. mva. Ser vi bare på Lunner, der det er ca hytter mens befolkningen utgjør drøyt personer, vil blir hyttebefolkningens etterspørsel omtrent 4,25 % av etterspørselen fra kommunens egne innbyggere. Det tilsvarer ca. 18 millioner kroner. Utreders vurdering er at disse tallene virker små når det gjelder Hadelandsparken, bl.a. fordi vi antar at hytteeiere med hytter så nær Oslo-området vil bruke hyttene mer enn de som har hytter i fjernere områder. Riksvei 4 har også gjennomgangstrafikk bl.a. til Søndre og Nordre Land, der det også finnes en betydelig bestand av hytter. På den annen side har hytteeiere både i primær- og sekundærområdet og i Landkommunene flere steder de kan gjøre sine innkjøp. Fra tertiærområdet kan ikke Hadelandsparken forvente å fange opp merkbar kjøpekraft fra hytteeiere. Vi føler oss på den sikre siden om vi antar at det for Lunner, primært Hadelandsparken, er et etterspørselspotensial på 30 millioner kroner fra turisttrafikk, både hytteeiere og gjennomfartsturister. Muligens er anslaget konservativt, men det gjør oss trygge på at konklusjonene i denne analysen blir robuste. Vi kommer tilbake til dette i neste kapittel. 4.0 FAKTISK OMSETNING I MARKEDSOMRÅDET DEKNINGSGRAD OG HANDELSBALANSE Vedlegg 4 viser den beregnede etterspørselen sammenholdt med den faktiske omsetningen i markedsområdet i Omsetningstallene er i hovedsak hentet fra Statistisk Sentralbyrås Terminstatistikk. Bransjeblanding og etterspørsel fra bedrifter og institusjoner samt andre faktorer som f. eks. turistbalansen og statistiske forhold gjør at beregnet etterspørsel og faktisk omsetning ikke uten videre er sammenlignbare. Det klassiske eksemplet er at klær og sko i Forbruksundersøkelsen klassifiseres som nettopp det uansett hvor varene er kjøpt. Slike varer selges også i relativt stort omfang i butikker som er klassifisert i andre bransjer. Minst 1/3 av sportsforretningenes omsetning er klær og sko, og til sammen selger også dagligvarebransjen slike varer i betydelig omfang. Derfor vil klær og sko regelmessig vise underdekning selv i områder som reelt sett er selvforsynt. For gruppen andre varer slår det motsatt vei. Handelsformater som Europris eller Smart Club selger varer som i Forbruksundersøkelsen er klassifisert i mange forskjellige bransjer, mens de i Varehandelsstatistikken registreres som Handel med bredt vareutvalg ellers der også sportsforretninger inngår. Dagligvarebransjen omsetter en rekke varer som i Forbruksundersøkelsen klassifiseres i andre bransjer, og er dessuten sammen med byggevarer, jern- og fargevarer den bransjen som har mest etterspørsel fra andre enn private husstander. Handelsanalyse Hadelandsparken/Utskrift dato Side 11

12 Dekningsgraden for dagligvarer ligger derfor på rundt 130 % for områder der det reelt sett er balanse mellom etterspørsel og faktisk omsetning. Dekningsgrad fremkommer ved å sammenstille faktisk omsetning med beregnet husstandsetterspørsel. For å få et bilde av hvorvidt det området vi betrakter reelt sett har over- eller underdekning sammenligner vi dekningstallene med tilsvarende tall for hele landet. Der er effekten av bransjeblanding etc. innbakt, og handelslekkasjer er eliminert dersom vi ser bort fra grensehandel og mulig positiv eller negativ turistbalanse. I det store bildet blir slike effekter forholdsvis ubetydelig, men kan slå relativt kraftig ut i enkelte områder og i enkelte bransjer. Vedlegg 4 viser at Norge i alt hadde en dekningsgrad i forhold til beregnet husstandsetterspørsel på 116 % i I det følgende skal vi kommentere dekningsgradene i Primær- og Sekundærområdet for de aktuelle bransjene i Når vi betrakter Primærområdet som helhet og sammenligner med tall for hele landet så finner vi betydelig underdekning både når en ser på detaljhandelen samlet sett og enkelte bransjer. Sammenligner en tallene med landet forøvrig så er det i sum en underdekning på 55% tilsvarende rundt 230 millioner kroner ekskl. mva. Ser en på relevante bransjer så er underdekningen størst innen bransjene Elektro hvor det ikke finnes tilbud og møbler hvor det bare en aktør og en underdekning på 52%. Underdekningen innen dagligvarer på hele 42 %, tilsvarende i overkant av 70 millioner kroner ekskl. mva. Legger vi til turistetterspørsel kan underdekningen i dagligvarebransjen anslås til nærmere 90 millioner kroner. Innen byggevarer fremstår primærområdet selvforsynt, men det er på sin plass å peke på at tallene for byggevarer av statistiske årsaker er mindre pålitelige enn for andre bransjer. For Sekundærområdet så er det svært stort sprik mellom kommunene når det gjelder dekningsgrader. Jevnaker Kommune har totalt sett en underdekning på 44 %, men 11% høyere dekningsgrad enn Primærområdet. Innen de enkelte bransjer er underdekningen størst innen Møbel og Elektro hvor det ikke finnes tilbud. Her ligger det et potensial for Hadelandsparken. Gran Kommune har en overdekning på 17 % for detaljhandelen samlet sett. Størst er overdekningen innen bransjene byggevarer og klær/sko, mens det er underdekning i bransjene Elektro og Øvrig faghandel. Dette viser at Gran som det største handelssenteret på Hadeland trekker til seg kjøpekraft fra kommunene Jevnaker og Lunner. Det fører til at sekundærområdet som helhet ikke er langt unna å være selvforsynt. Det er imidlertid også klart at Hønefoss som har et godt handelstilbud, tar en del kjøpekraft fra Jevnaker. Gran har etter all sannsynlighet også tilsig fra Søndre Land men har også brutto lekkasje til Osloområdet og Gjøvik. Sumtallene dekker således over at det er kjøpekraftstrømmer både inn og ut av sekundærområdet. 5.0 DETALJHANDELSSTRUKTUREN I OG OMKRING MARKEDSOMRÅDET Vi vil i det følgende gi en forholdsvis grundig oversikt over detaljhandelsstrukturen i markedsområdet. Handelsanalyse Hadelandsparken/Utskrift dato Side 12

13 Primærområde Handelen er i hovedsak konsentrert rundt tettstedene Grua, Harestua, Roa og Lunner. Handelstilbudet svakt og bare noen få bransjer er representert. På Grua er handelen konsentrert i sentrum, nærmere bestemt i to bygninger. I den ene bygningen er det dagligvarebutikken Kiwi m/post, frisør og AutoCentret. I den andre bygningen ligger storkiosk og trimsenteret Spartacus Trim og treningssenter. Av øvrig virksomhet er det en bruktbilhandler ved Jernbanestasjonen Hadeland Bruktbil og ved RV4/FK16 ligger bilforretningen Grua Auto AS (Mitsubishi). Foruten dagligvarebutikken og eventuelt bilforretningene (plasskrevende varer) finnes det ikke noen av de bransjer som tiltaket er tenkt å huse. Roa Ligger ca 6 km. nord for Grua. Handelstilbudet er svakt og bare noen få bransjer er representert. Det ligger en bokandel ved rådhuset og en bilforretning på andre siden mellom RV 4 og lokalvei. Øvrig handel/virksomhet er lokalisert rundt T-kryss opp mot jernbanestasjonen, samt et industriområde ca 1 km lengre sør. Der er en dagligvarebutikk Coop marked og en annen dagligvare som bærer mer preg av å være en café, samt et par café/puber. For øvrig er det en del bilverksteder/bilforretninger: TK-Auto AS, Subaru verksted, Roa Bilverksted, Morstad Motor (motorsykler og verksted) Dekk og felgutsalg utsalg og Miljøstasjon. Lengre sør ligger to større bilforretninger Roa Auto (Hunday og Mazda) og Ford. Foruten dagligvarebutikken, servering og eventuelt bilforretninger finnes det ikke noen av de bransjer som tiltaket er tenkt å huse. Lunner ligger ca 10 km. nord for Grua. Lunner sentrum fremstår som et handlested som er på retur. En del av byggene er omgjort til bolig/leiligheter, sportsforretningen er nedlagt og bygningenes fasader er av eldre dato. Konkurransekraften oppleves som svak. I hovedgaten ligger en jernvare Tunet jern & farge AS og et senter Lunner-Tunet kjøpesenter med klesbutikkene Holten og Hellum samt en gavebutikk. Gsportbutikken er nedlagt. Dagligvarebutikken Spar ligger som nærmeste nabo til senteret. Utenfor sentrum ligger Hagesenter Liæker Gartneri. På RV4 ved Volla ligger en bensinstasjon og FK- butikken på den ene siden av veien og Lunner Auto som driver med bilberging samt Mekonomen bilverksted på den andre siden av veien. Foruten dagligvare er jernvarer, hagesenter, servering og bensinstasjonen bransjer som tiltaket er tenkt å huse. Harestua ligger ca 9 km. syd for Grua. Også der har handelstilbudet betydelige huller. Flesteparten av de opprinnelige 25 leietakerne i Harestua Senter har nedlagt virksomheten. Harestua Senter huser nå dagligvarebutikken Kiwi, Sparebank 1 samt en Pizza og Grill. Harestua Medisinske senter er flyttet til sagbrukets tidligere administrasjonsbygg. Møbelbutikken Fagmøbler og Maxbo Harestua ligger i egne bygg nord for Harestua Senter. Harestua har også bensinstasjon, bilforretningen Harestua Auto AS (Honda og Zuzuki) og bilverkstedet Mekonomen. Handelsanalyse Hadelandsparken/Utskrift dato Side 13

14 Alle bransjene som er å finne på Harestua også bli aktuelle i Hadelandsparken. Sekundærområdet Jevnaker ligger ca 23 km fra Grua. Sentrumsgaten er lang og består i hovedsak av eldre bygårder med forretning i 1. etasje og bolig/kontor i andre. Butikkene ligger spredt og med annen type virksomhet innemellom. Dette gjør at kvaliteten på detaljhandelen i sentrumsgaten blir oppstykket og oppfattes som heller svak. Sentrumsgaten har 3 kles- og skobutikker (Mehlum, Eline og Brørby sko), Fotobutikk, 2 stk. café/kiosker, 2 stk. banker/forsikring, Ur- optikk- og gullforretning, frisører, 2 stk blomsterforretninger, 2 stk bokandel/ lekebutikk, parfymeri. Helt i sør ligger et forretningsbygg med dagligvarebutikken Coop Mega, Oves farve og interiør, samt sportsforretningen Sport 1. Jevnaker Center ligger litt utenfor sentrumsgaten med dagligvarebutikk, klesforretning og café. Ca 2 km. utenfor sentrum ved Rv 35 mot Rv 4 (Roa) ligger Maxbo Randsfjord i en liten klynge med noen andre forretninger, herunder café og videoutleie. Foruten dagligvare har Jevnaker følgende bransjer som også tiltaket er tenkt å huse: Byggmarked, servering og bensinstasjon. På Jevnaker ligger også Hadeland Glassverks fabrikkutsalg. Det er mest å betrakte som en turistattraksjon som har lite med det ordinære butikktilbudet å gjøre. Gran ligger ca 15 km. nord for Grua. Gran er Hadelandregionens regionsenter når det gjelder handel. Sentrumsgaten i Gran er lang. Den største konsentrasjonen av detaljhandel er i sør hvor to kjøpesentre ligger vis a vi hverandre med i alt ca. 40 butikker. Resten av sentrumsgaten består i hovedsak av næringsgårder med butikker i første etasje og kontor/bolig/annen virksomhet i andre etasje og oppover. For øvrig er forretningene noe spredt og et kvartal har annen type forretningsvirksomhet, som for eksempel forsikring/bank og fysioterapi, samt at det er noen ledige lokaler. Inntrykket er at handlegaten i Gran fremstår som en grei handlegate med mange bransjer innen lettere faghandel. (dvs. varer som er lette å ta med seg) Sentrumsgaten fra sør starter med kjøpesenterene Smietorget og Gran Kjøpesenter. Sentrene har butikker innen bransjene dagligvare, klær og sko, bokhandel, blomster, helsekost, ur og gull, optiker, parfymeri, lekebutikk, gavebutikk gardiner, café/bakeri, vinmonopol, posten, apotek, foto, data og musikk. Hvert av sentrene har ca 20 butikker. For øvrig inneholder sentrumsgaten i Gran ca. 25 butikker utenom sentrene. Det er 4 klesbutikker, 2 dagligvarebutikker og frukt- og grøntbutikk, Hadeland Mat, jernvare, sport, gullsmed, glassmagasin, bokhandel, veske/gavebutikk, restaurant, hunde- og katteutstyr, helsekost, hudpleie og 2 frisører. Expert og Møbleringen ligger for seg selv på andre siden av RV 4 ved kjøpesentrene. Lenger sør ligger Øyestad Elektro og Brillehjørnet, bensinstasjon og utsalg av jordbruksmaskiner. Ca. 2 km. sør for sentrum ligger et gartneri. Nord for sentrumsgaten ligger byggevarekjeden Maxbo Gran Allmenning. Handelsanalyse Hadelandsparken/Utskrift dato Side 14

FARVERIKVARTALET AS. Handelsanalyse Farverikvartalet O-2799

FARVERIKVARTALET AS. Handelsanalyse Farverikvartalet O-2799 FARVERIKVARTALET AS Handelsanalyse Farverikvartalet O-2799 Org.nr: 965 335 269 NCM Development AS Stranden 3B 0250 OSLO Kontaktperson: Jan-Eirik Berntsen Telefon: 2311 8900 / direkte: 2311 8910 Telefax:

Detaljer

Krokstad senterområde Handelsanalyse tilknyttet planforslag med konsekvensutredning. Redusert alternativ 7. april 2010 Rapport utarbeidet av

Krokstad senterområde Handelsanalyse tilknyttet planforslag med konsekvensutredning. Redusert alternativ 7. april 2010 Rapport utarbeidet av Krokstad senterområde Handelsanalyse tilknyttet planforslag med konsekvensutredning. Redusert alternativ 7. april 2010 Rapport utarbeidet av Utreders referansenummer: O 2632 Planområdet i dag Oppdragsgiver:

Detaljer

SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER OG SPA- /BADEANLEGG PÅ SYDSIDEN AV RV 156

SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER OG SPA- /BADEANLEGG PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR REGIONAL HANDELSUTVIKLING OG UTVIKLING AV VINTERBRO SOM HANDELS- OG OPPLEVELSESDESTINASJON VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel

Overordnet senterstruktur og varehandel Overordnet senterstruktur og varehandel Føringer fra Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Honne 9.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER

Detaljer

Handelsanalyse - Harestua. April 2011

Handelsanalyse - Harestua. April 2011 Handelsanalyse - Harestua April 2011 Handelsanalyse - Harestua 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Næringssammensetning 4 3 Pendling 6 4 Beliggenhet 7 5 Konklusjon 10 Handelsanalyse - Harestua 3 1 Innledning

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Overordnet senterstruktur og varehandel Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Otta 17.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR

Detaljer

Myrseter senter AS HANDELSANALYSE. April 2013

Myrseter senter AS HANDELSANALYSE. April 2013 1 Myrseter senter AS HANDELSANALYSE April 2013 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Tabeller... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Analysen... 6 3. Konklusjon... 11 Referanser... 11 Tabeller

Detaljer

HANDELSANALYSE: HAVNEGATA 20, STJØRDAL

HANDELSANALYSE: HAVNEGATA 20, STJØRDAL Oppdragsgiver: Oppdrag: 610338-01 Havnegata 20 Trafikk- og handelsanalyse Dato: 19.01.2017 Skrevet av: Mehdi Khakpour / Faste Lynum Kvalitetskontroll: Diana van der Meer / Birgitte Nilsson HANDELSANALYSE:

Detaljer

Handelsanalyse for Lørenskog sentrum vest. Utarbeidet av

Handelsanalyse for Lørenskog sentrum vest. Utarbeidet av Handelsanalyse for Lørenskog sentrum vest. Utarbeidet av Utreders referanse: O 2840 Utreder: Org.nr: 965 335 269 NCM Development AS Stranden 3B 0250 OSLO Kontaktperson: Niels Andreas Lundheim Telefon:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

Gran Handelspark AS. tilbyr lokaler i et attraktivt handelsområde, Gran Sentrum på Hadeland.

Gran Handelspark AS. tilbyr lokaler i et attraktivt handelsområde, Gran Sentrum på Hadeland. PROSPEKT Gran Handelspark AS 2750 Gran Foretaksregisteret: NO 992 061 669 MVA Gran Handelspark AS tilbyr lokaler i et attraktivt handelsområde, Gran Sentrum på Hadeland. Vi søker interessenter både innen

Detaljer

Krokstad senterområde Handelsanalyse tilknyttet planforslag med konsekvensutredning.

Krokstad senterområde Handelsanalyse tilknyttet planforslag med konsekvensutredning. Krokstad senterområde Handelsanalyse tilknyttet planforslag med konsekvensutredning. Rapport utarbeidet av Utreders referansenummer: O 2632 Planområdet i dag Oppdragsgiver: Utreder: Org.nr. 959 222 381

Detaljer

Handelsanalyse. Kongsberg. Tore S Kristoffersen 19.04.2013

Handelsanalyse. Kongsberg. Tore S Kristoffersen 19.04.2013 Handelsanalyse Kongsberg Tore S Kristoffersen 19.04.2013 Innhold 1.0 Oppdraget... 2 2.0 Innledning... 2 3.0 Fylkesdelplan... 2 4.0 Markedsområdet Kongsberg... 3 5.0 Varegrupper som inngår... 3 6.0 Dekningsgrad

Detaljer

Terminalveien Øst Fauske. Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015.

Terminalveien Øst Fauske. Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015. Terminalveien Øst Fauske Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015. 1 Reguleringsplan Terminalveien Øst, Fauske Utarbeidet 04.10. 2011 Avsatt i hovedsak til Forretning, kontor, industri. Handelsanalyse.

Detaljer

Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland

Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland Fylkestinget sluttet seg til planen 14.06.04 Planen er revidert i samsvar med fylkestingets vedtak og godkjent av Miljøverndepartementet 22.12.04

Detaljer

Stedsanalyse av Grua. Delutredning til konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan for Hadelandsparken 08.12.08

Stedsanalyse av Grua. Delutredning til konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan for Hadelandsparken 08.12.08 Stedsanalyse av Grua Delutredning til konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan for Hadelandsparken 08.12.08 Forord Foreliggende delutredning er utarbeidet som del av planarbeidet for regulering

Detaljer

Handelsanalyse for videreutvikling av eiendom på Kallerud i Gjøvik kommune

Handelsanalyse for videreutvikling av eiendom på Kallerud i Gjøvik kommune Kallerud Næringsutvikling AS: Handelsanalyse for videreutvikling av eiendom på Kallerud i Gjøvik kommune Utført av Utreders referanse: O-2984 Oppdragsgiver: Utreder: Org.nr. 998 563 224 Org.nr. 965 335

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE Institutt for Bransjeanalyser Juni 2009 1 F o r o r d Analysen Handelen i Oslo 2008 er

Detaljer

Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003

Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003 Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003 Lokalisering og etablering/utvidelse av kjøpesentra VEDLEGG 2 Kjøpesenter etter Miljøverndepartementets

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Vedlegg til Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland utkast 27.10.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. REGIONALE SENTRE... 4 2.1 GRAN I

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/3345-5 Dato: 11.03.2008 HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2013

ANALYSE ROGALAND 2013 ANALYSE ROGALAND 2013 INNHOLD 1 ROGALAND... 2 1.1 Netthandel... 2 1.2 Handelsbalanse... 3 2 STAVANGERREGIONEN... 4 2.1 Stavanger sentrum... 7 2.2 Sandnes sentrum... 8 2.3 Lura... 8 2.4 Forus... 9 2.5 Hillevåg-Mariero...

Detaljer

Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune. Faglig tilnærming

Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune. Faglig tilnærming Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune Faglig tilnærming Reisens formål Besøksreiser 13 % Annet 7 % Arbeid 19 % Tjenestereiser 2 % Arbeid

Detaljer

Handelsutvikling i Hamar-regionen

Handelsutvikling i Hamar-regionen 1 Handelsutvikling i Hamar-regionen 2011 3 Mål Å bidra til at Hamar fremstår som en attraktiv handelsdestinasjon for nærområdet i fremtiden Å gi et betydelig løft til Hamar-regionen Å besørge en grønn

Detaljer

3.3 Handel og næringsutvikling

3.3 Handel og næringsutvikling Åndalsnes utviklingsstrategier og konsekvenser Side 53 3.3 Handel og næringsutvikling Dette kapittelet beskriver markedsmuligheter for utvidelse av handelstilbudet i Åndalsnes. Vurderingene som er gjort

Detaljer

HANDELSANALYSE ETTER RPB OM KJØPESENTERSTOPP.

HANDELSANALYSE ETTER RPB OM KJØPESENTERSTOPP. COOP Obs! GJØVIK: HANDELSANALYSE ETTER RPB OM KJØPESENTERSTOPP. RAPPORT FRA O 2422 Utreder: Dato: 31.10. 2003 Utskrift: 09.11.2005 Tiltakshaver: Org.nr. 965 335 269 Org.nr. 985 336 598 NCM Sentrumutvikling

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Handelen i Oslo 2011. Mai/juni 2012 Utarbeidet av Institutt for Bransjeanalyser AS

Handelen i Oslo 2011. Mai/juni 2012 Utarbeidet av Institutt for Bransjeanalyser AS Handelen i Oslo 2011 En analyse av omsetning og omsetningsutvikling for forbrukerrettet handel og service. Mai/juni 2012 Utarbeidet av Institutt for Bransjeanalyser AS F o r o r d Rapporten Handelen i

Detaljer

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 9500/13 Vår ref.: 2013/4735 421.0 CHJ Vår dato: 14.11.2013 Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger

Detaljer

Orientering i formannskapet Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 Gulskogen senter

Orientering i formannskapet Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 Gulskogen senter Orientering i formannskapet 13.09.2016 Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 Gulskogen senter 13.09.2016 Bakgrunn: Gjeldende reguleringsplan (30.08.2005) 13.09.2016 2 Bakgrunn: Gjeldende reguleringsplan

Detaljer

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal /

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal / (Nett)handel Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Nordmenn handlet varer for 529 mrd i 2016 529 72 34 Kanalglidning 14% Netthandel 47% Netthandel i utenlandske butikker 31% Norsk detaljhandel butikk 86% Grensehandel

Detaljer

OPPDRAGSNUMMER STRANDVEIEN Handelsanalyse

OPPDRAGSNUMMER STRANDVEIEN Handelsanalyse OPPDRAGSNUMMER 256261 STRANDVEIEN 1 1.8 - Handelsanalyse RA 2 Handelsanalyse tilknyttet reguleringsplan for Strandveien 22 i Skedsmo kommune. Rapport fra Oppdrag nr. 2948 Oppdragsgiver: Oppdragstaker Org.nr:

Detaljer

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra 1 Miljørettet planlegging for livskraftige sentra Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur skal være et verktøy for kommuner, utbyggere og næringsliv i deres planlegging. Den bygger på idéen

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/10873-006 Dato: 20.02.03 HØRINGSUTTALELSE TIL FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET:

Detaljer

Handelen i Oslo 2010

Handelen i Oslo 2010 En analyse av omsetning, omsetningsutvikling og konkurransekraft for forbrukerrettet handel og service. Juni 2011 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS F o r o r d Rapporten Handelen i Oslo 2010

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 21.01.2013 2012/6417/INLA/420.0 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Rådgivar Ingrid Heggdal Larsen, 71 25 84 78 Vår ref. Fræna kommune 6440

Detaljer

Skedsmo Senter - Furuveien 1-2020 Skedsmokorset - www.skedsmosenter.no

Skedsmo Senter - Furuveien 1-2020 Skedsmokorset - www.skedsmosenter.no Skedsmo Senter - Furuveien 1-2020 Skedsmokorset - www.skedsmosenter.no Status Skedsmo Senter ligger på Skedsmokorset, rett etter avkjøringen fra E6. Skedsmo Senter ble påbegynt midt på 1980 tallet. Samfunnshuset,

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Hurum Kommune. Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum. Utgave: 1 Dato: 2011-08-25

Hurum Kommune. Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum. Utgave: 1 Dato: 2011-08-25 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Utgave: 1 Dato: 2011-08-25 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Utgave/dato: 1 /

Detaljer

Forslag til planprogram. Reguleringsendring for Morstadjordet

Forslag til planprogram. Reguleringsendring for Morstadjordet Forslag til planprogram Reguleringsendring for Morstadjordet Innhold BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 PLANOMRÅDETS BELIGGENHET... 4 FORMÅL, INNHOLD OG DETALJERINGSGRAD I PLANARBEIDET... 5 RAMMER OG PREMISSER

Detaljer

Andel av butikkomsetningen i 2012

Andel av butikkomsetningen i 2012 BUTIKKHANDELEN 2012 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2012. Rapporten tar i tillegg for seg utviklingen i de største bransjene og sommerhandelens betydning for

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2007

HANDELEN I OSLO 2007 HANDELEN I OSLO 2007 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE BI VAREHANDEL AUGUST 2008 HANDELEN I OSLO 2007 1 F o r o r d Analysen Handelen i 2007

Detaljer

Revidert Handelsanalyse for Lørenskog

Revidert Handelsanalyse for Lørenskog Lørenskog Vinterpark AS: Revidert Handelsanalyse for Lørenskog Vinterpark Utarbeidet av Utreders referanse: O-2982 Dato: 12. september 2014, revidert 24.april 2015 Utreder: Oppdragsgiver: Org.nr. 965 335

Detaljer

Konjunkturseminar september Sjeføkonom Lars E Haartveit

Konjunkturseminar september Sjeføkonom Lars E Haartveit Konjunkturseminar september 2017 Sjeføkonom Lars E Haartveit På vei opp etter en litt svak periode Figuren har tall tom april 2017 Det er mye som holder fortsatt Fra fjorårets seminar: Nå: Vi tror som

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Attraktive butikker skaper levende sentre Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Hva vil jeg snakke om? Den «nye» kunde krav og forventninger Hva bestemmer kundens valg av handelssted

Detaljer

Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene. Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015

Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene. Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015 Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015 Handelspark på Brulandsvellene Kva skjer rundt oss.. Bergen: Ålesund: IKEA kjøpt tomt Ålesund

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune fl DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT MCy"g Statsráden Fylkesmannen Moloveien 10 8002 BODØ i Nordland rmoel E Deres ref Vàr ref Dato 2006/1718 200703754-7 15.05.2003 Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan

Detaljer

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014 En analyse av kjøpesentrenes omsetningsutvikling i Oslo og Akershus. Utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Oslo Handelsstands Forening. Januar 2015 Utarbeidet av Kvarud Analyse I denne rapporten belyses

Detaljer

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Statsråden Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 2013/4635 17/379- Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Saken er oversendt Kommunal-

Detaljer

Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter - Bodø kommune - Stormyra

Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter - Bodø kommune - Stormyra Journalpost:16/89644 Saksnummer Utvalg/komite Dato 374/2016 Fylkesrådet 16.11.2016 169/2016 Fylkestinget 05.12.2016 Komite for kultur, miljø og folkehelse 05.12.2016 Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse

Detaljer

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke etter rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre - etablering av nytt forretningsbygg

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Møbel- og interiørbransjene 2013 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Konsekvenser av Europris etablering i Hydroparken i Årdal

Konsekvenser av Europris etablering i Hydroparken i Årdal Konsekvenser av Europris etablering i Hydroparken i Årdal Bakgrunn Årdal utvikling har bedt Balanza Gruppen AS utrede konsekvensene av Europris sin planlagte etablering i Hydroparken. Det skal etableres

Detaljer

HADELANDSPARKEN GRUA I LUNNER KOMMUNE Boliger, fritidsboliger, hotell, regional handelspark m.v.

HADELANDSPARKEN GRUA I LUNNER KOMMUNE Boliger, fritidsboliger, hotell, regional handelspark m.v. HADELANDSPARKEN GRUA I LUNNER KOMMUNE Boliger, fritidsboliger, hotell, regional handelspark m.v. PLANFORSLAG SOM BESTÅR AV: Beskrivelse av tiltaket Plankart Reguleringsbestemmelser Illustrasjonsplan Andre

Detaljer

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2015 Lars E Haartveit En varslet omstilling hva gjør forbrukerne? Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 De leser hva media skriver, men tror fortsatt det skal gå relativt bra med egen økonomi

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalget 25.1.2011 NOTAT REGIONAL DELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR OG HANDEL NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalgets behandling er referert under. Endringsforslagene

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Forretningsareal. Revidert januar 2017

Forretningsareal. Revidert januar 2017 Forretningsareal Revidert januar 2017 Fra planprogrammet: His bydelssenter er ikke listet i gjeldende regional plan for senterstruktur og handel. Dette innebærer at det totalt i området kun kan bygges

Detaljer

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Utkast til Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-3. 1. Formål Formålet med bestemmelsen

Detaljer

Konjunkturseminar juni Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2017 Lars E Haartveit Det lange bildet: Langvarig fall målt i løpende priser Har holdt seg klart bedre oppe i volum (faste priser) 2 Noen flere kroner brukes på varer Forholdet mellom

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Senterstruktur og handel. Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Senterstruktur og handel. Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Senterstruktur og handel Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Senterstruktur og handel Senterstruktur definerer sentra i regionen og setter

Detaljer

Eksempler på analyser fra Retailbasen. Knut Erik Rekdal /

Eksempler på analyser fra Retailbasen. Knut Erik Rekdal / Eksempler på analyser fra Retailbasen Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Vekst Vinnere og tapere i varehandelsbransjene 1 Margin 2014 12 10 Optikk Vekstvinnere Veksttapere 8 Ur 6 Kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Detaljer

Bruk av ATP-modellen i handelsanalyser

Bruk av ATP-modellen i handelsanalyser 30. november 2009 Bruk av ATP-modellen i handelsanalyser Kari Skogstad Norddal Lokalisering av handel Vegtransport: om lag ½-parten av klimagassutslippene i våre storbyer. Arealbruk og lokalisering av

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/258-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ENDRING OG OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-14 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN LUNNER KOMMUNE Ref. adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Reguleringsplan for Hadelandsparken ved Grua i Lunner kommune

Detaljer

Handelsanalyse Lade/Leangen Handelsmessige konsekvenser Parkeringsbehov

Handelsanalyse Lade/Leangen Handelsmessige konsekvenser Parkeringsbehov Handelsanalyse Lade/Leangen Handelsmessige konsekvenser Parkeringsbehov A Avant Management Utbyggingspotensial = 130 000 gulvkvm handelsareal Utbyggingspotensial forretning i prinsippsak og høringsforslag

Detaljer

Butikkhandelens fordeling etter landsdel 2011

Butikkhandelens fordeling etter landsdel 2011 BUTIKKHANDELEN 2011 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2011. Rapporten tar også for seg utviklingen i de største bransjene og ser også litt nærmere på sommerhandelens

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS

V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS Sammendrag: Lampehuset Belysningseksperten AS og dets kjede- og franchisemedlemmer er

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

Høringssvar fra Virke om ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Høringssvar fra Virke om ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Miljøverndepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Kopi: Kommunal- og regionaldepartementet Deres ref: Oslo, 24.10.2013 Vår ref: Morten Sandberg/ 13-25511 Høringssvar fra Virke om ny statlig planbestemmelse

Detaljer

Referansegruppemøte Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001)

Referansegruppemøte Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001) Referansegruppemøte 12.02.14 Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001) Navn og dato slik: Navn Navnesen, 2. mars 2011 Virkemidler Regional planbestemmelse

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2014

ANALYSE HORDALAND 2014 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

2008 2009 2. halvår 09

2008 2009 2. halvår 09 LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2008 2009 2. halvår 09 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS JUNI 2010 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen.

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V E-commerce launch//communication and Marketing

Inter IKEA Systems B.V E-commerce launch//communication and Marketing 20.11.201 4 1 E-commerce launch//communication and Marketing Visjon og forretningsidé Vår visjon er er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene Vår forretningsidé er å tilby et stort utvalg form-

Detaljer

NOTAT Kristiansand

NOTAT Kristiansand NOTAT Kristiansand 15.4.2010 TIL: ATP-UTVALGET FRA: RÅDMANNSUTVALGET FORSLAG TIL REGIONAL PLANBESTEMMELSE FOR LOKALISERING AV HANDEL OG TJENESTEYTING BAKGRUNN I forslag til Regional plan for Kristiansandsregionen

Detaljer

kjøpesenterindeks NOVEMBER

kjøpesenterindeks NOVEMBER kjøpesenterindeks NOVEMBER - 2016 Snø og kulde i første del av november, Black Friday og en ekstra handledag ga 7 prosent vekst i november. Omsetningen Black Friday var 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittlig

Detaljer

2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ

2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2013 2014 2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS MAI 2015 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen.

Detaljer

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE Erik Sveistrup, seniorrådgiver Miljøverndepartementet, Avd. for regional planlegging Regional samling, Trondheim 23.10.2008 RPB om kjøpesentre Intro / bakgrunn

Detaljer

Kruse Smith Entreprenør AS, Stavanger. Handelsanalyse Sørbø Hove. Utgave: 3 Dato:

Kruse Smith Entreprenør AS, Stavanger. Handelsanalyse Sørbø Hove. Utgave: 3 Dato: Stavanger Handelsanalyse Sørbø Hove Utgave: 3 Dato: 2012-05-11 Handelsanalyse Sørbø Hove 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Stavanger Rapportnavn: Handelsanalyse Sørbø Hove Utgave/dato: 3 / 2012-05-11

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE Deres ref Vår ref Dato 2015/5081 16/330 04.04.2016 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Konjunkturseminar september Lars E Haartveit

Konjunkturseminar september Lars E Haartveit Konjunkturseminar september 2016 Lars E Haartveit Nokså jevn omsetningsvekst over lang tid Figuren har tall tom april 2016 Bakgrunn Vi tror som så mange andre at vi er på eller nær konjunkturbunnen Oljeinvesteringene

Detaljer

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel SENTRALADMINISTRASJONEN Miljøverndepartementet Att. Terje Kaldager Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Jon Moxnes Steineke 22.10.2013 2013/13247-2/109594/2013 EMNE L10 Telefon 22055014

Detaljer

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Netthandel blant norske butikkjeder Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Norske butikkjeder går på nett! Oppsummering Norsk netthandelen er i vekst, og i følge Virkes

Detaljer

Flekkefjord Sentrum NYE NÆRINGSAREALER. Effektiv og hyggelig handel. ved E39

Flekkefjord Sentrum NYE NÆRINGSAREALER. Effektiv og hyggelig handel. ved E39 Flekkefjord Sentrum NYE NÆRINGSAREALER Effektiv og hyggelig handel ved E39 1 Foto: Harald M. Valderhaug Flekkefjord Flekkefjord er den vestligste av bykommunene langs sørlandskysten. Den ligger bare en

Detaljer

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Julehandelen 2013 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Norge mindre annerledes i det siste Forbrukerne er avventende: Husholdningenes sparerate økte i 2. kvartal Svak detaljomsetning i 3.kvartal

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra Fylkesplanens bestemmelse om kjøpesenter

Søknad om dispensasjon fra Fylkesplanens bestemmelse om kjøpesenter Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.08.2016 62964/2016 2016/2289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/47 Komite for plan, næring og miljø 31.08.2016 16/142 Bystyret 08.09.2016 Søknad

Detaljer