Stedsanalyse av Grua. Delutredning til konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan for Hadelandsparken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stedsanalyse av Grua. Delutredning til konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan for Hadelandsparken 08.12.08"

Transkript

1 Stedsanalyse av Grua Delutredning til konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan for Hadelandsparken

2 Forord Foreliggende delutredning er utarbeidet som del av planarbeidet for regulering av Hadelandsparken. Planområdet ligger ved avkjøring til Grua fra Rv. 4. I forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget har Oppland fylkeskommune bedt om en stedsanalyse for Grua. Hensikten med stedsanalysen er å vurdere om Hadelandsparken kan utvikles som del av Grua tettsted. Stedsanalysen beskriver derfor konsekvensene for Grua tettsted av den samlede utbyggingen i Hadelandsparken (detaljhandel/stormarked, veiserviceanlegg, hotell, boliger og fritidsboliger). Dette vurderes opp mot referansealternativet, som er forventet utvikling dersom planene for Hadelandsparken ikke gjennomføres. Alternativet er også sett opp mot en alternativ utviklingsstrategier for Grua tettsted, som et diskusjonsgrunnlag. Utredningen er gjennomført av undertegnede, på oppdrag fra NCM Donaldsons AS og COOP Eiendom AS. Desember 2008 Ellen Haug Civitas Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 2

3 Innhold Forord... 2 Innhold... 3 Sammendrag Dagens situasjon og planlagt utvikling av Grua tettsted Dagens situasjon Landskap og lokalklima Infrastruktur og utbyggingsmønster Befolkning og antall boliger Planlagt utvikling av Grua tettsted Beskrivelse av utredningsalternativ Alternativ Hadelandsparken Alternativ tettstedsutvikling diskusjonsgrunnlag Referansealternativ - forventet utvikling dersom planen ikke gjennomføres Fremtidig befolkningstall i alternativene Beskrivelse av konsekvenser Utbyggingsmønster Sentrumsstruktur på Grua Visuelt inntrykket av Grua som tettsted og møte med stedet Vedlegg Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 3

4 Sammendrag Alternativer som utredes Planforslaget utgjør alternativ Hadelandsparken og omfatter utbygging av handelsapark på kvm inkludert et stormarked på kvm. Det er lokalisert langs Hadelandsvegen ved avkjøring fra Rv 4. Videre inkluderer det hotell, 31 boliger og 40 hytter, plassert mellom handelsparken og dagens tettstedsbebyggelse på Grua. Referansealternativet er forventet utvikling dersom planen ikke gjennomføres. Det innebærer ingen sentrumsutvikling på Grua og utbygging av verksteds- og lagerbebyggelse på arealet der Hadelandsparken foreslås. I tillegg er det skissert en alternativ tettstedsutvikling som et diskusjonsgrunnlag. Dette innebærer at dagens sentrum bebygges med hotell og handelsfunksjonene som er foreslått i Hadelandsparken, samt at arealene langs Hadelandsvegen mot avkjøring fra Rv 4 bebygges med boliger og noen offentlige funksjoner. Konsekvenser Tema Alternativ Hadelandsparken Alternativ tettstedsutvikling Referansealternativet Utbyggingsmønster - Handelsparken etableres innenfor en byggesone med tydelige grenser. - Potensialet for næringsetablering langs Hadelandsvegen tas i bruk - Boligområder får generelt god boligkvalitet. - Grua mister muligheten for ny og større handelsetablering. - Boligområder nær Rv 4 får lavere boligkvalitet. - Etablering av næringsfunksjoner som bilverksteder o.l i Randen hindrer fremtidig etablering av handelsfunksjoner nær Rv 4 og begrenser mulighetene for stedsutvikling basert på bolig- og næringsutvikling. - potensialet for nye boliger er mindre enn i andre alt. Sentrumsstruktur - Grua får to handelssteder og et bedre lokalt tilbud. - På sikt vil Grua sentrum måtte endre innhold og profil. - Handelsparken ligger innenfor gang- og sykkelavstand for det meste av tettstedet, Handelsetablering med plasskrevende varer som foreslått i Hadelandsparken vil ikke være verken levedyktig eller tjenlig i Grua sentrum. - Grua sentrum vil ikke moderniseres og fremstå som et attraktivt tilbud til befolkningen. Visuelt inntrykk av Grua Møtet med tettstedet: Samordnet handels, hotell og boligområde. Boligbebyggelse. Næringsbebyggelse uten felles plan. Opplevelse av sentrum: Vanskelig å forutsi Etablering av plasskrevende handel vil ikke være tjenlig eller realistisk. Tradisjonell tettstedshandel vil ikke være realistisk. Ingen vesentlig endring Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 4

5 2 Dagens situasjon og planlagt utvikling av Grua tettsted 2.1 Dagens situasjon Grua tettsted Grua tettsted ligger i Lunner kommune. Det ligger ca 50 km nord for Oslo og ca. 10 km nord for Harestua. Grua fremstår som et boligtettsted som er etablert rundt Grua stasjon på Gjøvikbanen. Det meste av boligbebyggelsen ligger på det sydvendte høydedraget vest for stasjonen. Det ligger noen servicetilbud på stedet, slik som dagligvarebutikk, post, treningssenter, solstudio, med mer. Grua har også offentlige funksjoner som skole og kapell. De offentlige og private servicetilbudene ligger i nærheten av stasjonen. Ved avkjøringen fra Rv4 og på nordsiden av Hadelandsvegen ligger det i dag en bilbutikk. Dette utgjør i dag møtet med Grua tettsted. Planområdet Planområdet Hadelandsparken ligger som en mulig tettstedsutvidelse rett syd for Grua tettsted, langs Fv 16 Hadelandsvegen og frem til planfritt kryss med Rv 4. Størstedelen av dette området er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for erverv (industri, forretning, lager). Dette kalles Randen næringsområde. Planområdet er i dag hovedsak landbruksareal. Det er også noen boliger innenfor planområdet. Sveselva renner mot sør gjennom den vestlige delen av planområdet. Mot syd grenser planområdet mot natur- og skogbruksområder som ligger i tilknytning til Nordmarka. 2.2 Landskap og lokalklima Grua ligger i et kupert terreng som i geologisk sammenheng er del av Oslofeltet. Oslofeltet ble dannet i Permtiden som varte fra 280 millioner til 225 millioner år før vår tid. Landskapet her har vært utsatt for oppsprekking, innsynkning, vulkanisme og danning av vulkanske bergarter. Enkelt sagt kan landskapet på Grua beskrives som en lokal dal som ligger i møte mellom flere høydedrag, og dette ligger på et høyere terrengnivå enn det flatere landskapet i nord. Det er en bratt nordvendt skråning fra Grua og nordover. Det er også en bratt nordvendt ås som avgrenser tettstedet mot sør. Landskapets karaktertrekk er vist på illustrasjonen som viser karaktertrekk. Grua ligger på et vannskille hvor Vigga renner nordover og Nittedalsvassdraget med Sveselva renner sørover. På grunn av topografien (høyde over havet og åsrygg) er det ofte mer nedbør og litt kaldere her enn i de andre delene av kommunen hvor det er flatere jordbruksarealer. Området er ikke vindutsatt. Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 5

6 Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 6

7 2.3 Infrastruktur og utbyggingsmønster Jernbanestasjonen er det stedsdannende elementet for tettstedet Grua. Forretninger og skole ligger nær opp til jernbanestasjonen. Størstedelen av boligbebyggelsen ligger vest for dette tyngdepunktet. Planlagt ny boligbebyggelse ligger i felt rundt dagens byggesone. De største arealene ligger i en sørvendt li rett sør for stasjonen. Hadelandsvegen er ferdselsåren gjennom tettstedet. Den gir også adkomst til tettstedet fra Rv4 i sydøst og lokalveinettet i nord. Både Hadelandsvegen og Rv 4 er strukturerende (styrende) elementer for videre tettstedsutvikling. Hadelandsvegen er strukturerende for ny seviceog næringsbebyggelse. Denne typen bebyggelse bør ligge med kort avstand til hovedveien, både for å ha god adkomst, være synlig fra veien, og ikke gi trafikkbelastning til tettstedet for øvrig. Rv 4 utgjør både en klar grense for tettstedet og de nærmeste arealene er attraktive for næringsfunksjoner, både på grunn av god adkomst og synbarhet fra Rv Befolkning og antall boliger I folke- og boligtellingen fra 2001 ble det registrert 1569 bosatte i grunnkrets 0205 Grua med følgende aldersfordeling: alder sum bosatte Da folke- og boligtellingen nå er 6 år gammel, tas det utgangspunkt i at det nå bor ca 1600 mennesker på Grua. Det er i gjennomsnitt 2,3 beboere pr privathusholdning i Oppland fylke (pr ifølge SSB). Forutsatt at antall beboere pr privathusholdning er lik som gjennomsnittet for Oppland, har Grua ca 700 boliger. 2.5 Planlagt utvikling av Grua tettsted Boliger Planlagt boligutvikling på Grua er nedfelt i kommuneplanen, hvor det er 7 byggefelt på til sammen ca 200 daa. Disse er angitt som feltene B39- B45. Forutsatt en utbygging med kombinasjon av eneboliger, rekkehus og annen småhusbebyggelse, vil sannsynlig utvikling være brutto arealbruk på 0,8-1,2 daa pr bolig. Dette vil kunne gi vekst på ca nye boliger med ca beboere på Grua. Sentrumsfunksjoner Utvidelse av sentrumsfunksjoner, dvs handel, service og offentlige funksjoner i dagens tettstedssentrum ligger ikke inne i kommuneplanen. Dette skyldes trolig en kombinasjon av begrenset arealtilgang og begrenset behov/marked lokalt for nye funksjoner. Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 7

8 3 Beskrivelse av utredningsalternativ For forslagsstiller er det kun ett reelt utredningsalternativ, som samsvarer med planforslaget. Dette vurderes opp mot referansealternativet, som er forventet utvikling dersom planen ikke gjennomføres. I tillegg er det skissert et alternativt utbyggingsmønster, som baseres på ideelle forutsetninger for tettstedsutvikling. Dette alternativet er kun utviklet som et diskusjonsgrunnlag. Utredningsalternativet diskuteres opp mot dette. 3.1 Alternativ Hadelandsparken Utredningsalternativet samsvarer med planforslaget og inneholder følgende elementer: Handelspark Handelsparken etableres lengst øst i området mot krysset med Rv 4. Den beskrives på følgende måte: Forretningene baseres på et regionalt kundegrunnlag, men vil også gi et utvides tilbud lokalt. Handelen vil for en stor del være rettet mot bilavhengig handel og er avhengig av god tilgjengelighet til/fra overordnet veinett. Gjennomgangstrafikken på Rv 4 ansees som en del av kundegrunnlaget på grunn av nær beliggenhet til veien. Forretningene vil være store og plasskrevende, og etableres i relativt store bygg med nøkternt formspråk, men hvor det estetiske aspektet vil bli vektlagt. Innhodet planlegges som følgende: Virksomhet Areal kvm COOP Extra Bygg Elektromarked Hagesenter, inne/uteområde 2000/ Møbelvarehus Andre plasskrevende varer, evt i kombinasjon med kontor og lager Sum plasskrevende varer og kontor/lager Annen detaljhandel: COOP Extra Stormarked (dagligvarer) Hamburgerrestaurant 500 Bensinstasjon 500 Sum veiservice Sum handelspark Hotell Hotellet planlegges med 200 hotellrom, konferansefasiliteter for deltakere, en spa-avdeling og utendørs opplevelses- og aktivitetstilbud. Hotellet er lokalisert mellom handelsparken og boligområdet. Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 8

9 Boliger og fritidsboliger Bolig- og fritidsboligdelen av planforslaget omfatter følgende: område antall enheter størrelse boligområde nord for Sveselva 31 boliger 36 daa Suiter i tilknytning til hotellet 9 hytter 8 daa Hytteområde syd for Sveselva 31 hytter 43 daa I planforslaget har boligene og fritidsboligene felles adkomst fra Hadelandsvegen sammen med hotellet. Boligene ligger langs en egen adkomstvei og er ikke blandet med hyttebebyggelse. Planforslaget lagt inn på utsnitt av kommuneplanens arealdel. Plangrensen er vist med rød stiplet strek.tegnforklaring til kommuneplanens arealdel er vist i vedlegg. Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 9

10 3.2 Alternativ tettstedsutvikling diskusjonsgrunnlag Som diskusjonsgrunnlag skisseres et alternativ basert på tradisjonell tankegang om tettstedsutvikling, hvor handelsfunksjonene og hotellet etableres sentralt i området nær kollektivtransport, og boligområdene etableres i periferien: De samme handelsfunksjonene som er foreslått i handelsparken etableres i sentrum, nordvest for Hadelandsvegen. Hotellet sørøst for Hadelandsvegen etableres hotellet. Offentlige funksjoner (skole, sykehjem, idrettsbane, med mer) som fortrenges fra sentrumsarealene, legges rett syd for dagens boliger. Det etableres boliger på store deler av Hadelandsparken mot Rv4. Det etableres mindre næringsareal mot Rv 4, som skjerm mot Rv 4. Alternativ tettstedsutvikling er lagt inn på utsnitt av kommuneplanens arealdel. Plangrensen er vist med rød stiplet strek.tegnforklaring til kommuneplanens arealdel er vist i vedlegg. Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 10

11 Denne tankegangen tar ikke inn over seg at Rv 4 gir den viktigste adkomsten til området og hvilken betydning dette har for arealenes attraktivitet for hhv handel og boliger. Alternativet medfører vesentlige omrokkeringer i dagens arealbruk og ansees derfor ikke som realistisk. Nedenfor vises et kart synliggjør hvilke arealer som omdisponeres i dette alternativet. Utsnitt av kommuneplanen med illustrasjon av alternativ arealbruk. Områdene med annen arealbruk er skravert slik at gjeldende arealbruk kommer frem. Tegnforklaring til kommuneplanens arealdel er vist i vedlegg. Jernbaneareal, idrettsbane, omtrent 10 boliger, en barnehage og dagens forretningsarealer på vestsiden av jernbanen omdisponeres til et nytt sentrumsområde. Det offentlige arealet på østsiden av Hadelandsvegen omdisponeres til hotell. Hadelandsparken, dvs Randen industriområde, omdisponeres til offentlige funksjoner og boliger, samt et lite næringsområde. Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 11

12 På grunn av terrengmessige begrensninger ansees det som lite aktuelt å utvikle Grua videre mot nord. 3.3 Referansealternativ - forventet utvikling dersom planen ikke gjennomføres Referansealternativet er forventet utvikling dersom planen ikke gjennomføres. Det antas at området utvikles i tråd med kommuneplanens arealdel, hvor området Randen utvikles til industri, forretning og lager, trolig med bilverksteder, lager og lignende. Området syd for Sveselva opprettholdes ubebygget. De planlagte boligområdene i kommuneplanen bygges ut med omtrent nye boliger. Det gjennomføres ingen sentrumsutvkling ut over opprettholdelse og evt videreutvikling av dagens funksjoner innenfor rammene i kommuneplanen. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Plangrensen for Hadelandsparken er illustrert med rød stiplet strek. Tegnforklaring til kommuneplanens arealdel er vist i vedlegg. Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 12

13 3.4 Fremtidig befolkningstall i alternativene Utredningsalternativet og referansealternativet følgende estimat for fremtidig befolkningstall for Grua: Antatt eksisterende situasjon Utvikling i hht kommuneplanen, antall beboere Boligutbygging i Hadelandsparken Fremtidig befolkning Referansealternativ Alternativ Hadelandsparken Alternativ tettstedsutvikling Det er i gjennomsnitt 2,3 beboere pr privathusholdning i Oppland fylke (pr ifølge SSB). Med gjennomsnittlig 2,3 beboere pr husstand kan 31 boliger i Hadelandsparken gi rom for en befolkningsvekst på ca 70 beboere. I alternativ tettstedsutvikling er boligområdet skissert omtrent dobbelt så stort som i alternativ Hadelandsparken. Det antas derfor at dette ville gitt rom for omtrent dobbelt så mange beboere, i tillegg til de som må gis ny bolig som følge av omdisponering av sentrumsarealer. Utredningen baseres på at fritidsboligene har like høy standard som boligene, men at disse ikke gir innbyggere med behov for skole- og barnehagetilbud. Antall bosatte i den eksisterende bebyggelsen vil også endre over tid, men dette vil ikke endre konsekvensene av boligutbygging i Hadelandsparken og er derfor utelatt som parameter her. Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 13

14 4 Beskrivelse av konsekvenser 4.1 Utbyggingsmønster Terrenget og Rv 4 definerer mulige utviklingsretninger og begrensninger for utbyggingsmønsteret på Grua. I nord er det en bratt og nordvendt li som gir en tydelig grense for utvikling nordover. I sørøst definerer Rv 4 en klar grense for videre utbygging. Utbyggingsmulighetene ligger derfor innenfor disse grensene. Dagens byggeområder i kommuneplanen utgjør en sammenhengende tettstedssone innenfor disse grensene. I tillegg kommer bratte nordvendte åser som er uegnet for utbygging og høydepunkter som er sårbare for utbygging. Det ligger trolig noen utvidelsesmuligheter vest for dagens tettsted og innenfor byggesonen angitt i kommuneplanen. Som beskrevet i kapittel 2.4 er Hadelandsvegen den viktigste ferdselsåren gjennom Grua og derfor et strukturerende (ordnende) element for næringsbebyggelse, som kan utvikles langs denne strengen og innenfor begrensningene gitt av terrengfallet i nord og Rv 4 i sørøst. Alternativ Hadelandsparken Alternativet tar i bruk potensialet langs Hadelandsvegen ved å etablere handelspark og hotell ved det mest attraktive området for næring ved avkjøringen fra Rv 4. I tillegg etableres boliger opp mot eksisterende byggeområder. Med dette utbyggingsmønsteret vil handels- og servicefunksjoner ligge langs Hadelandsvegen, mens utviklingsretning for boliger vil være mot vest i tillegg til innfylling innenfor dagens byggesone. Dette vil gi grunnlag for generelt god boligkvalitet skjermet mot støy og forurensning. Alternativ tettstedsutvikling Alternativet baseres på sentrumsutvikling av dagens tyngdepunkt ved jernbanestasjonen. Potensialet for handelsutvikling langs Hadelandsvegen tas ikke i bruk ut over dette, men boliger og offentlige funksjoner plasseres i denne sonen. Dersom tettstedet ble utviklet etter dette prinsippet, ville Grua tettsted miste muligheten for ny og større handelsetablering. Boliger nær Rv 4 vil være noe støyutsatt. Referansealternativet Sentrumsfunksjonene opprettholdes i dagens sentrum, med få muligheter for utvidelse. Boligutvikling vil være primært sør og nord for jernbanestasjonen, på avsatte arealer i kommuneplanen. Det vil også kunne være boligutvikling mot vest som i alternativ Hadelandsparken. Alternativet tilrettelegger for næringspark i Hadelandsparken, for eksempel bilverksted og lignende. En kan spørre seg om arealene i næringsområdene er så verdifulle for videre tettstedsutvikling at området ikke bør benyttes til denne typen næringsetablering. Dersom tettstedet utvikles med dette utbyggingsmønsteret, gir det begrensede muligheter for stedsutvikling basert på bolig- og næringsutvikling. Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 14

15 Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 15

16 4.2 Sentrumsstruktur på Grua RPR for samordnet areal- og transportplanlegging har som siktemål å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, trygge miljøet og bedre trafikksikkerheten. Retningslinjene tilsier høy utnyttelse i byggesonen og prioritering av utbygging i områder som har gangavstand til kollektivknutepunkter og kan få særlig god kollektivdekning. I dette perspektivet er utvikling av Grua positivt sammenlignet med utbygging andre steder i kommunen hvor det ikke er tilsvarende god kollektivdekning. I følge kommunen har Grua størst kollektivandel for arbeidsreiser av tettstedene i kommunen. Videre utbygging og styrking av tettstedet anbefales derfor. Reguleringsforslaget reiser imidlertid spørsmålet om Grua kan ha to handelsområder og hvilken utvikling en ser for seg dersom det kun er marked for ett handelssted. Dette bør sees i sammenheng med eventuell modernisering av tettstedet som del av tettstedsutviklingen, for å gjøre Grua mer attraktivt som boligsted. Spørsmålet blir om man vil utvikle Grua til å bli noe mer enn i dag og hva dette i så fall innebærer. For vurdering av konsekvenser for varehandel vises det til Delutredning handel. Denne baseres på at husholdningenes etterspørsel i markedsområdet vil øke med 23 % fra 2006 til 2015, både som følge av forventet befolkningsvekst og etterspørselsvolum. Utredningen beskriver at det markedsmessige primærområdet (Lunner kommune) har underdekning i detaljhandel i nesten alle bransjer. I primærområdene er handelen i hovedsak konsentrert til tettstedene Harestua, Grua, Roa og Lunner. I sekundærområdet har Gran som regionalt handelssenter overdekning, mens Jevnaker har stor underdekning. Gran sentrum er det dominerende innkjøpsstedet for lettere faghandelsvarer/ bæreposehandel. Handel med tyngre og plasskrevende varer ligger utenfor, men i nærheten av sentrum. Også tertiærområdet (Nittedal, Gjerdrum og Nannestad) har stor handelslekkasje, som i hovedsak går mot nedre Romerike og Oslo. Transport internt i tettstedet beskrives også for alternativene. Det vises i tillegg til delutredning trafikk. Alternativ Hadelandsparken Utbygging av Hadelandsparken medfører at det etableres to handelssteder, hvor Hadelandsparken i stor grad rettes mot regional handel, men også vil gi et bedre lokalt handelstilbud. Delutredning handel konkluderer med at Coop Extra stormarked er med kvm forholdsvis stor, men ikke ute av proporsjoner i forhold til markedet den vil betjene. Tiltaket vil gi befolkningen i Lunner et bedre tilbud og redusere kjøpekraftlekkasjen. Overdekningen i Gran blir derimot mer eller mindre eliminert. De øvrige butikkene i tiltaket er i samsvar med Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland. Tiltaket vil redusere handelslekkasjen til nedre Romerike, Oslo, Vestregionen i Akershus og Hønefoss, og bedre handelsbalansen i Lunner og på Hadeland som region. Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 16

17 Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 17

18 Grua sentrum vil kun gi et lokalt tilbud. Samtidig er det tvilsomt om det lokale tilbudet i dagens sentrum på sikt vil bestå. Delutredning handel anslår også at eksisterende dagligvareforretning på Grua kan bestå, blant annet fordi den brukes av mange togpendlere på Grua. Konsekvensen av alternativet vil sannsynligvis kunne bli at noen av dagens sentrumsfunksjoner flytter til handelsparken og at dagens sentrum må gis nytt innhold, basert på det lokale markedet og lokale aktiviteter/kultur. Handelsparken tilrettelegger imidlertid for et nytt, moderne og sammenhengende handelssted som det ikke vil være verken arealtilgang eller marked for i Grua sentrum. Handelsparken vil kunne gi arbeidsplasser, også for ungdom, noe som vurderes som positivt i et lokalt perspektiv. Handelsparken ligger innenfor gang- og sykkelavstand (dvs 1-1,5 km) til Grua jernbanestasjon og i forlengelsen av dagens tettsted. For de vestre boligområdene på Grua vil Handelsparken ligge noe lengre unna enn normal gangavstand. Det antas at beboere vil kjøre til handelsparken dersom de skal handle der. Samtidig vil handelsstedet være innenfor gang- og sykkelavstand for beboere som ikke disponerer bil. Regional biltrafikk til handelsstedet vil ikke belaste boliger og nærmiljø i Grua tettsted. Alternativ tettstedsutvikling Alternativet innebærer at dagens sentrum opprustes kraftig og/eller bebygges med et nytt handelssenter og hotell. En sentral problemstilling knyttet til dette alternativet er at det lokale markedet ikke gir grunnlag for en slik offensiv nybygging/opprusting. I forhold til tettstedsutvikling vil det heller ikke være tjenlig med plass- og transportkrevende handel slik foreslått i handelsparken. Dette ville sprenge skalaen i tettstedet både mht bygninger og landskapsinngrep. Det ville også kreve store p-plasser og føre mye trafikk inn i Grua sentrum. Referansealternativet Det mest realistiske alternativet dersom handelsparken ikke bygges, er at dagens sentrum forblir som i dag og at dette utgjør handelstilbudet på Grua. Sentrumsområdet vil trolig ikke moderniseres og ikke fremstå som et attraktivt tilbud til befolkningen. Bakgrunnen for dette er at det lokale markedet ikke gir tilstrekkelig økonomisk drivkraft til å gjennomføre en slik modernisering. Handelsfunksjonene i Grua sentrum blir da ikke utfordret internt i tettstedet, men en skal ikke se bort fra at de vil få sterkere konkurranse fra handelsfunksjoner utenfor tettstedet. 4.3 Visuelt inntrykket av Grua som tettsted og møte med stedet Terrenget på Grua er så kupert at tettstedet visuelt sett aldri oppleves som en helhet. Det vesentlige her vil derfor være det visuelle inntrykket i sekvenser, for eksempel møtet med tettstedet og opplevelsen av Grua sentrum. Alternativ Hadelandsparken Møtet med tettstedet fra avkjøringen fra Rv 4 vil preges av Handelsparken, som vil være en koordinert utbygging etter en felles plan. Forslagsstillers ambisjon er å etablere et velfungerende og attraktivt Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 18

19 område med handel, hotell, boliger og fritidsboliger. Dette vil gi et positivt visuelt inntrykk. Det visuelle inntrykket av Grua sentrum vil trolig ikke endres vesentlig i alternativet. Konkurranse fra handelsparken vil kunne påvirke Grua sentrum positivt ved at de lokale aktørene går sammen om en felles satsning for opprustning og nye funksjoner/aktiviteter. Det vil også kunne påvirke negativt dersom aktivitetene i dagens sentrum legges ned og næringsbyggene blir stående ubrukt. Utfallet er imidlertid helt avhengig av de lokale ressursene og kan vanskelig forutses. Alternativ tettstedsutvikling Møtet med tettstedet fra avkjøringen fra Rv 4 vil preges av noe næringsbebyggelse og hovedsakelig boligbebyggelse. Dette vil gi et positivt visuelt inntrykk. Det visuelle inntrykket av Grua sentrum vil være avhengig av handelsfunksjonene som etableres her. Stedet vil ikke være egnet for plasskrevende handel, som vil sprenge skalaen på tettstedet og kreve store åpne p-plasser i det kuperte landskapet. Etablering av lettere faghandelsvarer/bæreposehandel er i tråd med tradisjonell tettstedsutvikling og ville kunne gi et positivt bidrag til Grua sentrum. Dette er imidlertid ikke aktuelt ut fra det lokale markedet og er derfor ikke en realistisk utviklingsstrategi. Det ville også kreve betydelig nybygging/omstrukturering for å få tilstrekkelig attraktivitet. Etablering av hotell i Grua sentrum ville kunne heve den visuelle opplevelsen, men det er usikkert om dagens sentrum oppleves som et visuelt attraktivt naboskap for slik hotelletablering. Referansealternativet Dersom handelsparken i stedet for en samlet utvikling bebygges med like næringsbygg uten en felles plan, vil dette gi et negativt visuelt inntrykk som vil prege møtet med tettstedet fra avkjøringen fra Rv 4. Alternativet innebærer heller ingen opprusting av dagens sentrum, som i dag ikke fremstår som et spesielt attraktivt handelssted. Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 19

20 5 Vedlegg Tegnforklaring kommuneplan for Lunner Rådgivergruppen AS Civitas 2008 Ellen Haug Civitas Grubbegata Oslo telefon faks Hadelandsparken delutredning stedsanalyse 20

Boliger og fritidsboliger i Hadelandsparken. Delutredning til konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan 12.02.08

Boliger og fritidsboliger i Hadelandsparken. Delutredning til konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan 12.02.08 Boliger og fritidsboliger i Hadelandsparken Delutredning til konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan 12.02.08 Forord Foreliggende delutredning er utarbeidet som del av planarbeidet for regulering

Detaljer

Handelsanalyse - Harestua. April 2011

Handelsanalyse - Harestua. April 2011 Handelsanalyse - Harestua April 2011 Handelsanalyse - Harestua 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Næringssammensetning 4 3 Pendling 6 4 Beliggenhet 7 5 Konklusjon 10 Handelsanalyse - Harestua 3 1 Innledning

Detaljer

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Vedlegg til Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland utkast 27.10.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. REGIONALE SENTRE... 4 2.1 GRAN I

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN LUNNER KOMMUNE Ref. adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Reguleringsplan for Hadelandsparken ved Grua i Lunner kommune

Detaljer

HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN. En utredning fra

HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN. En utredning fra HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN En utredning fra O-2615 Rapportdato: 3. januar 2008 Utreder: Org.nr: 965 335 269 NCM Donaldsons AS Stranden 3B 0250 OSLO Kontaktperson: Jan-Eirik Berntsen Telefon: 2311 8900/direkte:

Detaljer

HADELANDSPARKEN GRUA I LUNNER KOMMUNE Boliger, fritidsboliger, hotell, regional handelspark m.v.

HADELANDSPARKEN GRUA I LUNNER KOMMUNE Boliger, fritidsboliger, hotell, regional handelspark m.v. HADELANDSPARKEN GRUA I LUNNER KOMMUNE Boliger, fritidsboliger, hotell, regional handelspark m.v. PLANFORSLAG SOM BESTÅR AV: Beskrivelse av tiltaket Plankart Reguleringsbestemmelser Illustrasjonsplan Andre

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden

Detaljreguleringsplan Støodden Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 31. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 2 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

VARSLING AV IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID OG FORHANDLING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR MYRVOLD SØR, SMESTAD, RÆLINGEN KOMMUNE. DEL AV gnr/bnr 96/7 m.fl.

VARSLING AV IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID OG FORHANDLING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR MYRVOLD SØR, SMESTAD, RÆLINGEN KOMMUNE. DEL AV gnr/bnr 96/7 m.fl. Til varslingsmottakere Oslo 21. juni 2016 VARSLING AV IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID OG FORHANDLING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR MYRVOLD SØR, SMESTAD, RÆLINGEN KOMMUNE. DEL AV gnr/bnr 96/7 m.fl. Innledning

Detaljer

Notat. Boligområder og egnethet. Kommentar til brev fra Fylkesmannen, datert 18.11.2013: Gitte føringer for egnethet: strukturelle rammefaktorer

Notat. Boligområder og egnethet. Kommentar til brev fra Fylkesmannen, datert 18.11.2013: Gitte føringer for egnethet: strukturelle rammefaktorer VEDLEGG 6.1 Notat Prosjektnummer / -navn 13056 Kommuneplan Skaun kommune Oppdragsgiver Skaun kommune PMU 06.05.2014 Saksbehandler Tittel Boligområder og egnethet Kommentar til brev fra Fylkesmannen, datert

Detaljer

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE Deres ref Vår ref Dato 2015/5081 16/330 04.04.2016 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/258-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ENDRING OG OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-14 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vurdering av nærings- og industriarealer og areal til offentlige formål September 2008 Byen Føske/Kletta og Lierkrysset Brandval Omregulering av aktivitetsområdet

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT /lott ATT re; EM Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 7/185, JESSHEIM NÆRINGSPARK.

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Rishaughøgda i Halden kommune.

Detaljreguleringsplan for Rishaughøgda i Halden kommune. Berørte parter og offentlige høringsorganer Hamar 07.01.2015 Vår saksbehandler: Idar Sambu Vår ref.: Deres ref.: Detaljreguleringsplan for Rishaughøgda i Halden kommune. VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 Dagens areal- og

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE GLASTADHEIA UTBYGGINGSSELSKAP REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE 28.11.08 Reguleringsplan for Glastadheia II, Tvedestrand kommune 1 PLANBESKRIVELSE GENERELT Plandokumentene

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Behov for å dreie utviklingsretning på Haugalandet?

Behov for å dreie utviklingsretning på Haugalandet? Behov for å dreie utviklingsretning på Haugalandet? Plankonferanse Haugalandet 17. februar 2014. Bernt Østnor, rådgiver Rogaland fylkeskommune Hva er fylkesdelplan/regional plan? Regionalt koordinerte

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Sandholt næringsbygg, Maura

Forslag til detaljregulering for Sandholt næringsbygg, Maura Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2013/3560-22 Arkiv: L12 Saksbehandlere: Anne Kathe Andresen og Anne Lise Koller Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Plan- og utviklingsutvalget 02.12.2014 Forslag

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

Forslag til planprogram. Reguleringsendring for Morstadjordet

Forslag til planprogram. Reguleringsendring for Morstadjordet Forslag til planprogram Reguleringsendring for Morstadjordet Innhold BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 PLANOMRÅDETS BELIGGENHET... 4 FORMÅL, INNHOLD OG DETALJERINGSGRAD I PLANARBEIDET... 5 RAMMER OG PREMISSER

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Hadelandsparken Grua i Lunner kommune Boliger, fritidsboliger, hotell, regional handelspark, m.v.

Hadelandsparken Grua i Lunner kommune Boliger, fritidsboliger, hotell, regional handelspark, m.v. Hadelandsparken Grua i Lunner kommune Boliger, fritidsboliger, hotell, regional handelspark, m.v. Planforslag med konsekvensutredning etter Plan- og bygningslovens bestemmelser. Koordinerende utreder:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunedelplan Nordre Frogn

Kommunedelplan Nordre Frogn Kommunedelplan Nordre Frogn Høring av planprogram Åpent møte på Dal 12.mars 2014 Velkommen! Dagens agenda Velkomst og innledning (v/ ordfører Thore Vestby) Presentasjon av planprogrammet (v/ saksbehandler

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.11.2008 66056/2008 2008/7753 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Planutvalget 27.01.2009 Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Sammendrag

Detaljer

DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIV LOKALISERING INNHOLD PLAN ID R-271 /SAKSNUMMER 2011/2143. Sammendrag. 1 Alternativ lokalisering 2

DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIV LOKALISERING INNHOLD PLAN ID R-271 /SAKSNUMMER 2011/2143. Sammendrag. 1 Alternativ lokalisering 2 VESTBASE AS DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no PLAN ID R-271 /SAKSNUMMER 2011/2143 ALTERNATIV

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Innspill/merknader til høring av kommuneplanens arealdel 2013 2030, Nes kommune Klokkerhaugen hageby del av eiendommen gnr 60, bnr 16 ca 19 dekar.

Innspill/merknader til høring av kommuneplanens arealdel 2013 2030, Nes kommune Klokkerhaugen hageby del av eiendommen gnr 60, bnr 16 ca 19 dekar. Nes kommune Kommuneplanutvalget ved ordfører Rådhusgata 2, 2150 ÅRNES Oslo, 26. September 2014 Innspill/merknader til høring av kommuneplanens arealdel 2013 2030, Nes kommune Klokkerhaugen hageby del av

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46

BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46 BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Juni 2016 EIDSBERG KOMMUNE 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Plannavn BRENNEMOEN, MORSTONGVEIEN 46 Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Legge til rette for etablering

Detaljer

Mars 2009: Framtidig utvikling av Holmen - Slependen området. Kommuneplanens forutsetninger

Mars 2009: Framtidig utvikling av Holmen - Slependen området. Kommuneplanens forutsetninger Mars 2009: Framtidig utvikling av Holmen - Slependen området Kommuneplanens forutsetninger 65 000 innbyggere i 2030? Høyt anslag 75 000 Middels 65 000 Lavt 55 000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 21.01.2013 2012/6417/INLA/420.0 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Rådgivar Ingrid Heggdal Larsen, 71 25 84 78 Vår ref. Fræna kommune 6440

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144. Detaljert reguleringsplan. 28.

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144. Detaljert reguleringsplan. 28. Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 15 Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144 Detaljert reguleringsplan 28. februar 2011 Utarbeidet av: ARK19 arkitektkontor

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN NOTAT GANG OG SYKKELVEGER

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN NOTAT GANG OG SYKKELVEGER FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN NOTAT GANG OG SYKKELVEGER 00A Første utgivelse 23.6.2011 Øyvind Dalen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Sider: HOVEDBANEN LILLESTRØM

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel

Overordnet senterstruktur og varehandel Overordnet senterstruktur og varehandel Føringer fra Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Honne 9.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av forretningsområde F4 ved Lindholmen, Tverlandet.

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av forretningsområde F4 ved Lindholmen, Tverlandet. Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 08.03.2016 17261/2016 2015/993 L13 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av forretningsområde

Detaljer

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 Lyngdal kommune LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Lyngdal kommune Rapporttittel: LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Trafikkvurdering Detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gnr/bnr 57/2 m.fl September 2016 Utgivelsesdato 20. september 2016 Saksbehandler Anders Arild Kontrollert

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015.

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Feltene B1 og B2 ligger lengst vest i planområdet. Arealets beliggenhet

Detaljer

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Etablerte områder og busstilgang Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Disposisjon: RVU folks bruk og opplevelse av kollektivtilbudet Hvordan samsvarer folks oppfatning

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Arkiv: PlanID - 0253.01, K2 - L12 Vår ref: 13/2147-19 Journalpostid: 15/4898 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0253.02: DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

www.orp.no Kommuneplanrevisjonen i Ullensaker Kommune 2007 NORDKISA AREALANALYSE og ALTERNATIVE SKISSER TIL TETTSTEDSPLANEN

www.orp.no Kommuneplanrevisjonen i Ullensaker Kommune 2007 NORDKISA AREALANALYSE og ALTERNATIVE SKISSER TIL TETTSTEDSPLANEN Kommuneplanrevisjonen i Ullensaker Kommune 2007 NORDKISA AREALANALYSE og ALTERNATIVE SKISSER TIL TETTSTEDSPLANEN ANALYSE AV EKSISTERENDE FORHOLD Naturgrunnlag: Geologi, jordbruk, overvann ANALYSE AV EKSISTERENDE

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader Oslo kommune Plan og bygningsetaten Avdeling for områdeutvikling Avdeling for byggeprosjekter Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/52 MAB-M6 MAGA 530.0 Saksbeh.: Magnus Gabrielsen Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer